Goudsche Courant, woensdag 17 mei 1916

55e Jaargang IVo 13090 Ad verten tien 1000 Gulden gevonden 2 PV Veel geld ontvangt men i contant vooi oudo Wapens Sabels Begens oude Galons Borduurwerk Veel geld voor oude Kunstgebitten en Tanden oud Goud en Zilver en meer voorwerpen Brieven worden ingewacht aan het adres H SALOMON Ohristiaan Brnningstraat 12 den Haag en is dagelijks te Oouda te ontbieden Dienstaanbiediflgen hebben in de Goudsclie Courant tieedt êucceê M Dezeadverlrntien kosteo slecht bij vooniitbeialinK 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 oents Opgaaf uitsluitend afln het Bureau FirmaC SMITS SclioenliancLel Klei weg 48 Gouda Opgelicht 1879 ÜET ADRES ViOll IEDEREEN STEMPELINKT voor het stempelen van kaas levert de DRUKKERIJ A BRINKMAN ZOON 17 MARKT 31 Een ver trouw d adres S voor het maken en stotfeeren g van MEUBELEN is bij g N HESSING S Peperstraat 24 Gouda prima mate in alle meu 14 Billijke prijzen riaal Reparatie s helen üames Met de schoonmaak hebt U mogelijk wel een stuk Kleed of Vloerzeü over dat U niet meer gebruikt Mag de bode van het dat komen halen Zendt een boodschap aan Rozendaal 22 of per tel 168 Het Bestuur W GOL I VAK DANTZIG B D GROOÏENDORST W DE VEN Zeer mooie sollede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Theetafel8 Buffetten Stijlameublemen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz ailps spotgoedkoopRugbekleede Leerstoelen vanaffl7BÜ StiJlkast f20 Stijltafel f 9 60 Spiegels f 5 60 f 7 60 enz 20 atlsmiilTW BovenliiiiiiialiildeScliiekade Rotterdam kinderen liet is imineiTB krankainnig Hoe zou er onder het eenvoudig dak plaats zijn voor zooveel heerlijkheid Hoe zou het eenvoudig k mertje een vroufw kunnen heri orgen die die halve wereiid aan hare yfteten kan doen liggen Het hui zot inianieirai te klein zijn om al de laiiweren en bloemen te borgen die fflarga Daja dagelijka onder hare voetin vertreedt En zou zij de gevierde ooit tijd hobben s avondis aan deAbedÜee d er iiimlereu te vertoeven Z a zij ooit luflt gevoeden In de blozen gezichtjes Ee zieai en uit de heidere kindaroogen al he4 inni g duk te leczeoi dat de wereld alleen in dezen stillen kring nog onvervolsciht en rein bewaart Neen Marga Daja heeft niefflt dao spot voor ham dfie de slaaf zijner kinderen isi Margi Daja vindt het hert veraohtelijfe itet een vader lirfkoosit Inplaatö van straft Zi waar deert ijöt niet dat een man eon warm opotlerend liefdevol hart voor zijne kinderen bezit Eene vroujW die het geluk in de i oiKte iiiohbzinnige wwedd zoedtt zal nooit een ecfatgenoote worden die heft loven van horen man met rozen en lelifhi gooit zij zal altijd een Beéladortna bli 8ven d5e met haar giftigen adieira bet geduk doodt van het hniisK e in Wordt vervolgd Van 13 tot 18 Mei 8 uur Markt Oouda Groot Circuö Carré 16 Mei Soc On Genoegen S n Proteatvergadering tegen de verhoogde hureiii 18 Mei Soc d Eéunle 8 u Openb Vergiaii v Vrouw nki€öreöhl 18 Mei Café h st Schaakbonl Udmr vergadering Mercuaiiiö 18 Mei Soc Ou Geno g n 10 uitt v m Openibare Vergadjering Bontf V Kaasiprodluceniteii Beleefd verzoeken wlJ geregeld tljill mededeeliag te mogen ootvangen via vergaderiagen concerten vermakelljkbr den enz om dé daa In onxe agsa Men worillmeiilop tMEilIle oiT HKT Magazijn van l QOUINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van uy twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prijs vooralen van neven staand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aan bevelend j a BIJL voorheen J BREEBAART Lz V Markt 8 dU I INTEEKENBILJET Ohdergeteekende verzoekt geregeld toezending van de premie Pakme mU 4 3 cents per week o 35 cents per kwartaal p p fr 46 et per kvfartoal Nwmi WoODpIutai Ea itri ïh Drukkerij A BRINKMAN ZOON Gouii BOND VAN KAASPRODUCENTEN Openbare Vergadering te GOUDA op DONDERDAG 18 MEI a s s morgens 10 uur in de Sociëteit ONS GENOEGEN ONDERWERP De houding van de Ned Ver van Kaashandelaren intake betaling der 20 pCt Op deze vergadering is het Bestuur dier vereeniging uitgenoodigd zijn ingenomen standpunt te verdedigen Het Bestuur van het Kaascontrólestation en andere organisaties zullenmede vertegenwoordigd zijn 40 Toegang voor leder vHj HET BESTUUR Inspecteur Spaaryerzekering Vuor HEER of DAME van goede huize be3tf at gelegenheid om opgeleid te wordsn tot lnspecteup triee Goede vooruitzichtenver jekcrd aangename werkkring Uitvoerige brieven te richtenonder No 179 MORKS ADV BUREAU Den Haag 20 De ondergeteekenden berichten dat zij te beginnen met WOENSDAG 17 MEI 1916 de aandcelen der Xoninklijke Stearine Kaarsenfaluiek Gouda tel be ur e zullen introduceeren waartoe een beperkt bedrag aandeelen vati f 1 250 aan toonder die op verlangen op naam kunnen worden overgeschreven deelende in het volle dividend over het boekjaar 1916 te hunner beschikking is en wel de eerst ondergeteekende ter beurze van Amsterdam door bemiddeling van de Heeren iLEIlüM WuSfENHOFF te Amsterdam de tweede ondergeteekenden ter beurze van Rotterdam door bemiddeling van de HeeremüEUR VAN BUREN te Rotterdam De introductie al dien dag te Amsterdam en te Rotterdam gelijktijdig te 1 30 uur aanvangen De noteering ter beurze van Amsterdam en Rotterdam wordt aangevraagd p xemplaren van het bericht benevens van het laatste jaarverslag en van de Statuten der Koninklijke Stlabine kaarsenfaubiek Gouda zijn bij ondergeteekenden verkrijgbaar Rotterdamsche Bankvereeninging R Mees tk Zooneq 72 16 Mei 1916 AMSTERDAM ROTTERDAM verbonden met Voor korten tijd alliier gevestigd VervaardlKlng van Horloges en Halskettingen Armbanden Broches Monograms Kachelschermen Loopers Kleedjes Kussens Haar en Batsleraden Bloemen en Lampenkappen Draadarbeld uit i ekleurd draad Wol Zllde enz Hiermede heb ik de eer u mede te deelen dat ik hier voor korten Ujd een cursus in Italiaansche handwerken geopend heb en noodig ik de geachte dames beleefd uit de uitgestalde sieraden te bezichtigen Deze arbeid is niet alleen interessant doch ook zeer spoedig te leeren Eerstbeginnenden kunnou reeds in de eerste lesuren Sieraden en Kettingen vervaardigen Het leergeld bedraagt voor don geheelen cursus voor dames B Voor kinderen ƒ 180 lesuren volgens afspraak desgewenscht ook club en privaatles Het materiaal is zeer billijk aanvangsmateriaal voor dames f I Voor kinderen f 0 80 Zoo is iedereao in staat gesteld zelfs de mooiste geschenken te vervaardigen en he staat do leerlingen vrij zoolang te komen fot zij de ioodige kennis buitten De tentoongestelde Handwerken zijn gratis te bezichtigen van 2 4 uur Hoogachtend Gebouvf Concordia Weslhafen Mejuffr H CLAS Aanoana DONDERDAG 18 MEI Duizenden guldens worden cadeau gegeven in cleB vorm van geld en cadeau bij de Prijsraadsels die week iii week uit in ons geillustreerd Zondagsblad Pak me mee worden uitgeloofd S llt U dus met deze dagen aangename bezigheid en boeiende hebben zendt dan onderstaand Inteekenbiljet ingevuld met naam en wcjonplaats nog heden aan het Bureau van de Gondsohe Courant 81 Gouda 58 an ontvangt ü elke week voor 3 cent on fraai geïllustreerd gsblad Pak me mee dat alom 5 cent kost CARRÉ GOUDA II MARKT HEDEN Dinsdag 16 Mei s avonds 8 i4 uui GAU VOORSTELLING met het geheele Reuzen Progriamma gi 2 uur WATER BALLET 125 000 Liter water loopen in 3 minuten in de Manege I Prachtvol EfTectvol Woensdag 17 Mei s middags 2 uur Groote Familie Matinéi met het geheele Il REUZEN PROGRAMMA is HALF GELD Gpoot en Klein Kaarten verkrijgbaap in hei SiaaPenmagaKijn 1 J MARkUS Hoogstraat en aan de Cirouekass vanaf 10 imip v m i y Dagelijks extpa tram naap Bodegpawen Wtj OPGERICHT tred Voedert uw Vee met de uivere muti e LIJNZAAÜR EREIV merk STER en W L 28 en SOYABOONEMKOEKEH merk W L Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedings aarde KereDiplomn Parljê IftOO Negen Gouden MedaiUes Adverteert in dit Blad NIEUWE VERKLAIG van AANSPRAKELIJKHEID van den KAASPRODUCENT tegenover den KAASHANDELAAR £ a B3 T3D A Boekjes bajiattendö 60 verklaringen van aansprakelijkheid vai den kaasproducent tegenover den kaashandelaar zooals die nader is vastgesteld door de Ned Vereeniging van Kaashandelaren ten aanzien van de zomermelk en het vetgehalte van de kaas PRIJS 26 CENTS S r Bij bMtsllinff van minatsn 10 kjB ineana wopden deza zondap extra koatali mat flrma naam ba drukt DRUKKERIJ A BRINKMAN ZOON Markt 31 Oouda Tel Int 82 W STIJMS H A A 8TRE C H T MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukengerei Kij wielen en onderdeelen L andbonwgereedschappen en Werktuigen Woensdag 17 Mei 1916 fiOMGHË MUm tTi© va TV © © za f cL v erteia tieTolstcL voor Gro va d D © zü 03=CLstr©3s ©3a Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Het Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Aimnnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRUS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew jsnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruilbetaling elke regel meer 6 ets Reelames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BBINEHAN EN ZOON uuep 111 uet vijauiueh land W ijvoe leu g eu üuiiüg om den oorlog uiaar uXti gij ons Uiwingt verdier te tiLUjUen uau zullen wij nog meervan uw geöiad becaeiten Oaat duseejiiti na oi het met beter m u metuiL u voonstetijlen waaruit bereidwiiiitglieid Lot den vrede blykt bezig tentmden BbM iluut voor papiorfabrioage A ti het H l wordt gemeld dat e Luuitóohe regeenug liians een onuerzofcK inbteut ut verband met het auiito vau groote papier coiiulosotu houtflllijiplabriekeai lu Kijnlandl VVtkJtlajen waarin bezwaar werU gemaaiit tegen den grooten uitvoer van iiOrUSitilijp en hout voor papierfabricdge iiaar Nederland voor hoogere piyzen dan door de binnenlandeche inciiuisii rio kunnen worden betaaidl Uok voor den oorlog hebben volgens dit adreo reeds giroote zaken mei NeJeiiand op dit gebied bestaan iNu de pryzen zoo buitengewoon zijn geriitcj n dient dutt verkeer echter van öiaalewege te worden gecontroleerd ten einde te verhindieren dat door de Nederiandöohe vraag ae grondstotfen voor de Duiteiche industrie duurder worden L©venaliMddeden 3 chaaraclhte Dit Bei lyn wordt dd 16 Med gemediU De Sohaarschte aan levendmfiédeion welke thans te Berlijn en in andere groote steden van het Kaizernjik lieerscht ie sedert eeni dagen toegenomen Voortaan zullen vervoiLgimgen worden ingestedd tegen alle partioukietroi düe levensümddieden bij zioh opstapelen In 1 1 a 1 i Ö i apieraood Volgeiitó de Voski Ztg zal aana aajiuün Donderdag te Milaan een aiijeniküiiit t plaate nebben van vertegynwoord igej s van Itadiaaneohe d ag ütaLieu die vóór den oorlog aoht tot tien blailfiaylien gaven moee i zioh tjiwiluit tot vier bladlziijden bepalcai els dit miaunaal aantal bladizijden al nitt gehandihaafd kunnen wordem li r wottdit ernsilig over gedachit kt aantal op twee bladzijden terug te ijiöiigen kan bij die 10 iaar nog een geldiboelie van 600 imik en twee jaax gov angonl traf komen En bamioeiit ook ée uïiLitaare rechter zich m ethet geval en wordt Liebknecht die fliold aat wBü en zondige tegen art 57 van het miiütaire utrafwciboek wegeiik d e knjgöwetten veroordeeld dan kan hom boveadien nog lev aneJange tuühthuiefetraf toegemeten word Iloowd M allee in het uitzioht te hobben voorloopjg voldoende iö worcïen den aangelhoudene nog vergrijpen vaiL geringer aard zooals verzett tegen de openbare macht ten lafftdgele gHI De itei ke maiif en de vrede i e vo t z e t bwvui Oit uuuiüi lU uinOi vün ueorg uenüiani ge tevd i e tj fcij ö iiiaii waanu üij ei op aaJ l udl het laiiü imet oiigeuiulm tva nt üp ue oemuoiuiug van uen ii i uwea iiiiiiitói er Vtin nuneiuaiioÈiLne zJiKCiL wuiri waar scaijnl oe regeeiiiiig reixiB nare Keuze ged aan te heoueu inaar net m mageli tkit ue ivo üi iwg met die oiiioieeie benoeming aüta umuut ue nieuwe imridbiei vuui u ü vuhitiivutxi iiig nog benoeiuid moet w 01 uen üu OOLaie umioten miiöBkihiBu uaii een man suiiion toevei trouwd worucui üiiC uaii bij de uitoelieniug van ijiio ii üiuwe iunxjue dooi oen geuela ul ter zijüfe zal worden gtwtauiii i iiiinaiu itt over de e itgeuiiig uiut utfc i ie faprokeu Aan net htHjiu van ti L lUüUwe u epaneiiieü t böUOi rt ct ii Kiaeuug man ie diaau uic m et U4U U uuüi utfaii euiue luaaueg eioiL diurit iiuii ii maar oütt uou uiüuh heeiLt nji vie oöoiiuiten te ht rroepen iiij aiuia Uil ie lueei uooüég omKlal ue jinaaiïjohie aan vi e dingeiiöaddalen in i uuilüiuano met aan luuben lu de uigiaiubuuü U ti veiueeiiug vau die NuuJiaueui maar aan werKeüjK gtaorak wordit toegefltthreven Hx op ia uan uoü vuigeuii hom ue hrüop der geaUiewnlen gevtsiigo Jjezen uniifvbu iiiöt meel hopen op een nwliiauHuccew mtaar wel op de uiUiongtói ing v m jJuitwoMand ue wterKo man mued diaa ooik zoo spoocEg mogeti l teii zien uat de geailieerdieai mcü veigirit hebben en diatimittmiiJandnog liiiu aan geibiew toe ifl Jjü jJuiüuclLe regeeniig Jieedt aaoh h rnaaldoli berei i venklaardi vreidie ie wiuiteu in uen laalfften tjjd door oe leüe vau den ItijMkanept ar en vojvüigens in het Duateühe antwoord aan Wilöon Die vrede zou echter moeten geibaöeerd zijn op die eiaiohen van den Kijksikaneedier die in het kort aldus kunnen worden samengevat Wij hebben u in militair opzieh overwonnen Onze legerdetaan dieeld oiwlv r de ze winlielsi der hoofdlstad ledter brood weegt één kilo schier njöi g MiS worden nog aardappelen verkooht Zelfs in d en kantienen beginnen êe aajdappeden te ontbreken Ook heeft het VoedlngBkomditeut groote hoeveelheden boonen en rijet ter beöohikking der kantieiiien göstolld besltemd om aan de oii diersdeundien te wonlen uitgiedeeddl Boonen en rijst zijn van allorbeöte hoeil anigheid en aau ieder peraoon zttillon er 500 gram per week uitgjodeield wordetii Engellanda oorlogsdoek iUen Heutöitelegram uit Londen u a 1 Mei meldt Ue verklaringen vuu iTiey uver dte oogmerken dlie Ïe jieaiUeerden ten aanzien van den rjjg nai tieveu besprekend zegit de WetitmnjiöLer Oazette dat het oogenulik uaartüe uiterst gesciiikt wae uaai ile ooprlog sdeept van maamd tol nmund bebiiaat liet gevaar dat men il aariu niet anuens ziet dan een poel van Europeesche anarchie waarin aile pai üjen evenzeer te laken zi n Den oni ijdagen naties moet oiir ophoudelijk worden bijgebracht wat e oorsprong daarvan is en wtwt JJuilsohiaiut s vijanden aJs noodbakelijke doeleindleu neati even Oe girondlfout van Duitsohlandi is dat hoi moedwullig weigerde zijne twist in der minne te doen bewirêlhten Wij stelden voor de oorlog wond ün tkelend een conferentie voor maar iJuutschland weigerde daaitoe toe dieimning Ziedaar de korte inhoud van alle kleurboeken over da odk d uhandlelingen in de twaalf diagen voor den knjg gevoerd Dat moeten we in ona gielhenigMi gmileii en al het mogelijke doen om ie verhinderen dat de neutrale toeöchotuweiB dit vergeten DuitsOhlancï geiru zioh aldius omidat het den oorlog behoeidie wijl het zich steirk genoeg waande om zijn wil door te diijven ten Opzichte vari Uen die het waagden zich daartegen te kanten Miud het uitfereken van den oorlog liftohi men in Duitsohland roet kunst en vliegwerk ie bewijtzem dat hot tegen een aantal samenzwerende naties er op uit het in te aauiten oen vordedlgingöioorlüg voert Men böhoeft daarin © venwed niet diep duor te dringen o m te ontdekken dat naar Duütüaohiandra oordeel elke mogenidlheid het van de buitenwereld traohtte al te sluiten die het den voet iwaw zette of met andere staten aohiikkingen trof die indTuiachlen togen DufttöChland ö uiterste maar beinantelde politieke denkibeeldien Het voomaaaniistb oorlogsdloel dat üegeiuiLandtr om haar te heroveren door 0110 behouden en versterkt liieivieken d¥ie oftioieren 14Ü inaTu een iiïatóhiniegeweer en veel andier oorlogSuiaiteriaal in de handem van omze troepen lledenoohtemd wiei pan vijandelijkevtiegitiuigen bommen op Kowtanjövicaen op andiöre dhudelij k kenibaj e lazareliten zonder aohade aan terirfhten liij het Goerzer bruggehoofd bij Plava eai in dien Tolmdiior eiöctor nam onze artiUerie dö dekking stelidngen van den vijand onder een krachtig vuur De verec hfltende ondernieimn gen dier artillerie op dit front leddlüen tot die giCfvangenneming van oen olttcieo en 116 inanschappien Op het kajrinthiaohe front ontstond bij heider weer een levendligo arla illeneKtrl d bij l ondobba Bij die i ijfanite riegevaOhiteai tu 8iclien omze troepen en atüiöehnigen dier Bersagheri in de Dolomtjelen wenlen versoheddene Itaboanöiühe aaiavallen a eelagen in Zuidl lirol vermeeaterdien onze troepen ondiersteund dkior een overwelü end artalleirievuur de eerste vijandeAijike ailelLiBgen op den berg loig van Armeniterra ten O off ten van het öaganaidal op die hoogvlakte vajn Vielgeffeuth ben Noorden van hei ierragnotodal en ten Zuiden van Hovunt lioveroto In deze gevecliIon werden 65 offici eren waarooider een kolonel en meer dan 3500 mn ur öühajppen gevau n genomen © n edf inu itiii negeweren buiftgemiaaktEeh V ijand Ufk vliegtuig werd naar ointaag geeohoten In DuitschlandL Wat Liiebkneobt te wachten dtaat i e iijei iUtiiiid öewoeii tiart uet iUgbc üiUL netweik ur i iIöuküölüh iiLii bijKjiji fo iiifaii ue uijiivöüiaöiiai up i i utu ventaprcad neeit uiwi l legeu die aniiveien ot en i O van net xjiiuUCtm w juuueK van ötraitiecü j en veiourueoi ing Vuil oiftJ ai t bi waarin met ciu i DOd ieigü worüit uij dae tjjaeuie eun üoriog eeiii vijandieüjdc iaiw be vuoixieeit ui d krijgisainaunt van liwt De Oorlog Aan het Westelük Front ilc t i raitaiche commuinitqué vaa it Mei Iniült Op dèn lintk r Maafc üO ai waö het öoraibaj doiaenil vnj hoV ig op die t raneohe stellmgeai m het boiwii vau Avooourt en iieuv l óo i üp den rechteroever died a de l uittwnoftj een kleiften grainaataanval tem Noordl Weeien vaa de hoeve van l iiiauiauont oie volkomen mislukte in Woevre v aü J e artillerie aan het wooriü jn de sectoren vau hAx en Mouiainiviliö liet liuitaiche coanBimiiiqué van Iti Mei luadt Kiöino üiKlernoimng n op veratohillerwlie punten van hot front leóddien tot hen gevangen neanen van vijanr ii n Veratohaden zwakke i raasoh n aanvallen op onze stelhngpn op hoogh te i04 wewlten door het vuur vaa onze artillerie intaüiterie en miaöhinegewerea bloedig af €6 lag eni liet i Biifte lot omdiergiing de aanval dSein te vijand ten noorden van Vauxiea PalameiXj ten süuidweeten van 00 hrm op een voorai1öprinig ind dteöl van onze stelling dteed Aan het Oosteiyic Front Het KuööiBche com miunaqué van IC Mei luidit Benoordien het Miaxi zo meer viel een sterke i uitóiche krijgMniaclhi onze loopgl av in aan Die van die eerste hnie wiM ze de l Ie beze tt in lu een te£ einaanvai wierpen WIJ die tegieuBtanders naar hjun punt van uitgang terug Vyaradeilijke vliegtuigea wiönpeuop vele plaaiteien bommen op onze llni s In üalaoio traidhlte de vijand bijde beneden Strypa tot onze loopigiraven or te dtingea maar onis vuurdiroaf hem tapi Aan het Italiaansche Front In Belgliö Te Brusaed iur wordt in die Bnweeleche gemeuiite winkeJa naar de Ivegerbodle mwiidi d elijk 10 000 K j v H brood verknjÊiJjaar gesteld tegen Ub cenieai€iri het kilo Ueze brooden zijn ver rË lieit Oo tenrijkaiche coramiunlqné van 16 Mei luidt De arüllö1 rieötryd nara gisteren over het gehede front in onïvang toe en be röitote veelal een grooite heivig h e d in dien elector van de hooigiviakte van Döberd d rong het Eger IJandlslto m re menit die vga ndieli e loopglrftVen ten Ooffteh vaa Montladcone binnen nam vijf offioioren en 130 mwn van i verelohiiliendle Jtjaaiaftnflche cavalerilereglimenteji gefvangen en maakte een maohinegeweier buitt De stelling die wij eergiöteireai ten Ooflitea van San Martnio hadiden vermeeötördi werd ndand alle ine panning van den 1 det nsart al d at verlangen diat zi in zulke aanjginjpeinde melodieön teiruegeeft y Keen het ia aiöcihtawn rol die ZIJ zingtAi peelt Manga ö haW juicht immienB van vreugttle bii het zien van dien voUen adiouwbui en toch wringt zij die handen tooh sleept zij door hare wanhoop de toehoordters mee tooh weent en klaagt zli met eene atettn dia zoo echt en waaj klinkt alö zoo even toen zij dto opziohiter Eokert btgiroette Hot is sXeohts een rol aleohts sdhooae overweildttgende kunst Een 8i Wering vaart door de iadem van den eenvoüdSgen man Minmten lang fltaart hij voor zich uit dftn h tthïj het hoofd op en atnjkt met do iiand over het gloedend gelaat Ja het afgiodlslbeieiW ligt verbrijzeld aan zijne voeten en het ia goed zoo Zij het vroeger of later eenmaal mioeeten heim toöh de oogen open gaan lïij lö er danikbaar voor Steil u Marp Dafja eens voor in de paohtei woning van Fiorinj oven had Benediiota gezegidl Een weamoadiig laciije zweöfd e otra die lippen van dbn dlrooiaor Het stralerude gevienite en aangobedien wezen e diat daar op bet tooneed met bloemen en la iïWOTen weird overladen ala pachtarÉtvrouw van Floringhoven I Toen hij ïïaar dieötójd Irf dlie orag€fvirg had oritraoet vond hij dit dienkbeefd hoogiateos eenodgstzaoe ver Feuilleton m€ttii tegieiitover die elegante jonge daaiie uraar nooit had hij h t zoo kiankzinnig gevonden ai in ditt uuiy Nu eeröt had hij Marga Daja loeren itennen en wiat hij wat hare poeitie als zangeres en tooneeUïpeölatei beteökendie Als in een visüoen ziet hij ineens het stille kiedne kamertje m de witte muren en ïe groote groene kachel voor zidh Voor de venötetr hangen sneeuwwitte tuiUem gordlijnen zeer óiMjierwotöch maar goed onderhouden op de vetofiterbanik s taat d e bloedende fuoheiia naar welliS bloemen dÖ kid ren zoo gaarne gnjpen Aan die wanden een paar platen uit de bij belscbe gedchiecËaoiei in het nuidJdten De aanbididing dier Wijzei waarvan de go ud en after juiet neerKiet op de houten ledlikanr tjed van Ëckert s kinderen dde naa eikander iuimeren onder deze schilderij Met bloüende wangm liggen die bdi fe kieintjee d 6iarin thane te s4apea het bruliiifcarige rnd e en die vlaablondie knaap H hart van dipn vader klopt vftn beiraeli verlangen Zi n oogen glinsteren zQo zacht m teeder ale atond hij naast zijn liavelingen gereed orni de kleine handje terecht te leggen en ze goeden nacJvt te ku sen De Sohwarzwal ter klok likt beÉiagelifk het wiegelied De oude grijze bui ihoudHter in de kleerenidiradbt d er boerinnen niet de zwarte miufc en dien zwaren gepïooidien rok zit in De Geluksster door NATHALY VON ESCHSTEUÏH tiet lUeine kanjorlje daarnaast bij de talel te bieden Een groene kap teimipert het licht van de lamp en een zacht pst waarschuwt de ntedd diie ai te haastig de deur opent Wtilite vredige aitilte rondom Nadruk verboden 37 Maar moge allös wat hij a anhaar ziet ook valaoh zijn één ding i echi eni waar De betooverendb atem die In aat iff de oogen der toeh oordera met tranen te vull a en ïio de hartan stormenderhand te veroveren weet Neen neen Juist dei e dtem liegit en beiJriegt nog het meeet Heeft zij h mi nog niet zooevem met ddemzedfdlen betooverenden klank de achoonflte woordiew toeg öproken en fluistert z j Uianfl wedUcht niet den componiiBl in het oor Ik heb nog op het laatste oogfenblik iornand aanigöworveoi dSe met aijn berenklauwen zal klappen en onae namen roe P n I U zMdIe den éwaafi een paar vriemdedijike woordjeö en ha was zoo naïef ze voor gioodle nUuni op te nettaen 1 Dat zal aij zeggien en zeigt zij het niet dan denkt zij het teftminete De stom evtttwel ia de vertoücater i r gwd actoten en der gtfvoelenfl Gevoelt Margtt al dat lee al düelief Van avo4Ml üdt de oude Hanna alleen bij de kleunen anders houdtt l ükert haar altijd gezelschap hij zit dan naarft haar aau de tafel en dohri ft of leeet bezorgd het hoofd aiphtitfemt als een der kinderen even praat in den droom In den laataten tijd heöft de opzichter zedf dökwi le met de hand aan het hoofd zitten irajsoaeren met open oogen Dan zag hij niet de ouide Ilanna naas zich maar het Ueve engelengelaat van het klnd met die gouden lokken en de groote Uuweelzachte oogen In zalige verrukking slaat hij de armen onn haar heen en kust haar aamen giaan zij naar de bedijee der kinderen en verheugen iïich over het stukje parad ija dat God oneindige goedheid nog op deze wereld hiun he5t achtergelatea Eflkert schrikt plotseling op Van het orkeat klinkt het atomimen der vit len dte toesic ouwerö namen hunne plaatsen weer in A te een naohtgiezidht verdwijnt het Heïelijk beeltf voor de bukken van ten peittzep Een zueht ontwedt aan zijne borst wedk ewi zlekeli o droom Marga Daja in de pachters woning van Floiingihoven I Marga Daja ate teedere moeder aan de bedtJea xijuar