Goudsche Courant, woensdag 17 mei 1916

Prov Mann Vrouw Totaal N Br 342 292 341 964 684 146 Geld 349 062 342 664 691 716 Z H 764 928 801 796 1566 724 N H 596 676 626 049 1 220 624 Zeel 0 671 121 464 242 136 Utr 163 893 169 751 313 644 O IJ 212 179 206 279 418 458 Gron 174 210 176291 350 601 Dr 99 250 93 136 192 886 Limb 201 219 191 324 892 648 Stadsnieuws ic jtwain oy eea vi ouw Iftuwao geren Walaiiu die pr meueilwldiB luül m er over zAt to pituoreu üoe en wuaivun zij net geld vandaan luoöii oaieu voor vroeuvrouw of uoitUsr wauiifcer zy moeaer zou worden jiM ZIJ by de gemoenite zou uu uaniaojppeu om huip üuu wordt zy nog van ile Kanten nageroepeu i it ie het arme tiouda riep 8pr uit waar alleen volgene den anumt meu tooweiigenftar armoede geseden wordt als de man in de kroeg zi n geud venbi flit IS er nu nog iele voor one te doen Y vroeg spr Wy kennen thane met alleen het woord voliiouden moor wy moeten d huiaeigenareu ar toe gaan dwingen dat zij nu eens gaan doen wat zij werkeUjk verplicht zijn en hunne huizen eens znllen gaan opknappen bpr noopt d t van deze vergadering ook oen preSBie zal uitgaan op de üezondheidBcoBBnieBie die werkelyk verschillende huizen in Uoudia voor oabewoonbaarverkiaring zal moeien voordragen lit n auttoriteiÈ in Gouda heeft ripr ge fgd dbt er geheele hoekeu in Gouda zijn die afgekeuiid moes len worden Waa een wil ie ie een wegi enwanneer het Genaoentebefltuur vanGouda wil kan het de krotten doenverdwijnen en huiten Goudia eenhundorp dben verrijzen met hiuieQesvoor de arbeidende klasse die eirömaaikvol eenvoudig en vriesidelijkikunnen uitzien i Spr gaf voorbealdèn uit andereplaalaen waar bovensnaaade tooh ookmogelijk w lot het tweate deel van jn pndierwei p koouend zesde elpr eenetnander omtrent dezen hongerlijd Spr gaf eenige oyferö we6ig geveiïdloorliet Centraal Bureau voor éd Statigetiek wij noemen hiervan ó onderslaandeu Wat moii in 1893 kocht voor f 1 daajvoor moert nien Aetalein in 1913 1915 1916 anstond vandaar zyil treng optreden tegenover on Mail naar Ooat Indië in beslag genomen De mail die het 27 April j l van Amsterdam naar Batavia vertrokken stoomschip Rondo aan boord had is te Kirkwall ontscheept moeten worden De Batavier V zoek Mèn seint ona uit Den Haag Naar wg vernemen is het reddingsBchip Atlas van zijn standplaats vertrokken om een onderzoek in te stellen naar het stoomschip Batavier V welk schip over tijd ia en dat gisteren te 12 nar voor het laatst is geziea in den omtrek van den Outer Oabbord boei De Tubantia Volgens het Zaterdag deer het WoilIt lgen elahap naar hier overgeaoiuKle interview van een Beriijnsch blad met baron Gevers zeu dte gezant bliikene het Hbld o m hebben gezegd te kunnen tegensiprek e n diat hot Wolff telegram inhaudendte dftt Duitschland B ihad 4oo aitelldng voor den ondergang van de Ti bantia weigert omdat de Dnitetohe m iirine dlaaraan niet aohuldSg ataat in Nederland verontwaardiiging hoeft gewekt De N Rfltt Ort in het mudden iaionde of dte gezant inder iaad zich in dien zin heeft uitgelatan ödhrijift naar aaaleidSng van deze zinönedein het Wolfftedegraon Dat te Berlijn niet aanwtondö iö bekend gewordten welk miönoegen de weigering boeit in het leven geroeponi iö waaiTatehijnJijk hiervan het gevolg dat men hier te lande inde volailagen onbekendheid met de resultaten van het ingestelde oinderzoek e Mi zelcere reeerve heeft in achit glenonien en de pen zioh im overeenöteimimiiiig met het adviee van de dftrcï it e d er Holt Lloyd van comlnïentaar vooralainog vrij wei heeit onthnudien Tegenover de Duiteiohe pers waarin het interview van onE em gezant d e rondite heelt gedaan kan het wedlioht echter zijn nut hebben opmenkzaam te maken diat het interview in dien vormi waarin Wolff hot heeft weergfegefven van dèn indmik dfie hier te lande dioor de weigering van vergioedling ia verwekt geenjuiöteij weerfillag hee t gegeven zooaJH deae ziöh in de laatste tlagtn heerft Voorgedaan min of meer in htjt diuiilter Uitvoer vian vee De aldteeling Rotterdam van dieNedeiiandfliühe Vereeniging tot Beeichermlng van Dieren heeft gli tereu dieo minister van landbouw hei volgende telegram toegezonden Tocfitand door plotöeliqge uibvoeav permdiHiBiiti melkvee en drachitig vee onhüudlbaar ver hUlendie dieren in waggons gestorven wegene iangitBurig veiiblijt en overlading ïrenken voederen en melken blijft aohterwege eenige koeien op straat en in waggons gekalfd vervoermiddlelen apoor wegsnaatölohappljen abetoluut ontoereikend voor abnormale to evloedi gevea eeaibiedig in overwegSng bij verdere uitvoerpemniifllsiil met deze beperkte vervoermdddelfrn rekening te howden en den uit voeir over langeron termijn gelijkelijk te vandleeden Het N v d D meldt r Maandfegttnorgen heeft del minister van l nidiboiuw Nijveiiheiid en Han del het algeven van vee conetentenr doen staken zoodlat geen verdere uiti voer zal plaala hebben De uitgegeven coneeiiiten zullen natuurlik worden algewerkt T otaal i et eoneent gegeven voor 10 500 etukö dïe op de vrije nsarkt on bij de Veeiiouderö zijn aange kocht Van nzen geiheeJen veeötape is diit aleoht pCt êw van niet zoove 4 betefkenifli Tntuigöiciheri wekte deze ploteelinge opruiming teel wat stagnatie waao door tij iieli k de veehandel ook voor de slagereij van Mroek raakte Spoedig Kllaan ïe zaken wel weer recht Er waal veel te veel vee zoodlat uitvoer Wel noodig bleek Bechfaaken Voor dö Rotterdamsche Rechtbank werd gisteren behandelde de zaak tegen H den H wegens eenvoudige beleediging van een ambtenaar te Berkenwoade tot f 10 boete sabs 10 dagen heofatenia J J S 18 jaar varensgezel en H S 18 jaar werkman beiden te Gouda ter zake van vernieling gepleegd ala voortgezette handeling ieder tot zes weken gevangenisstraf GOUDA 17 Mei 1916 De Statenverkiezing In de Maandagavond alhier gehouden vergadering van de R K Kiesvereeniging zijn naaifde N Z H meldt de door de a r en obr hist groepen gestelde candidaten voor de Provinciale Staten de heeren P J Brunt te Woerden aftr J van Galen te Qonda aftr en C H van Willemswaard te Schoonhoven overgenomen Landstormlichting 1910 De Minister van Oorlog heeft den Burgemeesters verzo At het daarheen te willen leiden dat da inaduyving van de landstormlichting 1910 vóór 1 Juni a s haar beslag zal kunnen kragen jje keuring 4ezer lichting zal vermoedelgk in AaguBtm a s plaats hebben öUitliJuuiij vau 17 Mei iyio iiouftu werüiea oehan deiü de vul guiue i akeiL f li OU 11 J N alhier waren giavarbalLBieeHl v egem het dioen van oiijujaite opgaven van loonen aan die Kij itj verzeiKennglbauik Het ie eotuter g blekeu blijitenfi vei kiariiqgen van ueii u at van ée Kljkfirverzekeriug baiik dat hier geen aprake is van opzet doch dal hot veronaohtzaamd ie Ie QpgiaveJi geregeld bij te wej keiL iJe fceitUe goUaagiden war eu van roeemu dat üoor den voor éat work naii wtizeu bedjende bahoorli k was gej rgKÏ Gobiakeu was ook dat thans ti ie zaak aaur wenMsh iö g eregeikl I f de gedaagden erkaoden het m do da tvaurding gieaoemde en hoordea f 5 boete mtb 5 d voor iedlec hunner eiööhen Uitapraftk 31 Mei a W J S alhier was j p 7 Föbr door de aj beidflinöpeetie aangezegd een bepaalde beveilïgjag aan te brengen voor oen in zijn bedrijf werkeiiide pirkedzaag dioefa waa op 31 M ait iiiüg in verzuim geblefven daaraan te voldoen liokl verklaard terMond zijn amid te hebben opgedragen er voortoaorgen difM h deze had heon maar ItU a wüchten De öJiïbtenaar O M weeë er np dat ilme bevolUgring strikt noodig la waar een ong Juk met die cirkeilzaagdaar reodtei heeft plaats geiad zou iat bekl had moeten Koi n binnen den giestelden tij i de beveiliging aan te brengea CeüiaKiht werd f 10 boete subfl 10 diagen heohtems UitöpratUt l Mai a e De huiihttur kwaètie In die zaal K liiBtmln d r Sociëteit Omt uenoegen trad eiMeravoi d vüur 16 au iiuuua der a ll A ea uün u b ii ie heer A l ijKgrttat als B iire ver op over de oadorwerpen unize acue tegeu de huitiei e kaa rB M0U itttitie woiuii toeötaiwDea en i ure lOv eiiK niadidielen Ije vergauoring die zeer goed was oo üohL ue groüte zaal waö stamjivolj werd geopend dtoor den he i ateber due er aan herinaenle diatdio lüduUailen der gevoerdte actie bevredigeiid ziia Ie noemen ISpr ga een oveiiaicht vau hetgeen in verbanidl met de hiuiiritiuur kweatie geeBhledlwaa en protetóttierd tegen den anoaiemea brietschrijvea ia het öagiWad van Uoudia die m zijne brievett zaJten naar voiren bracht die absoluut beayiien die waarheid zijn l er vergadering wajen uit glenood lg l het college van B ea W de mauWedtón en de Qezondheidiscoiiniitetfifi Wij merkten de heeren Jon enbupgior en v dl Ree op lie heer Dijkgraaf begon met dte madledoBling d t hij voor de tweeite maal het woord ging voeren iazake de beken actie Bpr staat thane andere voor de verg d ering dan de vorige maal omd t hij dö vxïpige maal de hoop had dat de actie effect zou hebben Spr kan niu oonettateeren het werken niet vergee ö ie geweeüt NiettegenMaanid onze protesten zeide Spr hebben de huiaeigienar ren den moed gemiat die aaajk dloor te zetten Spr heeft voor zichzelf dte overtaiglnK diat hij de voriige i aal ta tam gewee 1 Spr kan zich ni t begrijpen hoe het mogBlijk 1b diat hat Dagiblad van Gondii dergelijke ba s wTieite stukken van Een hutóeégi j naar heeft kunnen opnenMn en te kende hiertegen een emMig wooi 4 van proteet aan Spr gaf zijn iwlruk weler die diooi hem opgedlaJin ie op zijn totïht dloor OowM 01 de woningen in oog a flchoiiw te neïnen die voor veiio ging vau hwur foor de betreffen eigenaren in aanmenking zouiten komen Die indrnk komt in hoofdisaak Uer op neer diat er in Gouda taUoozehuizem ataan die dtaor dte GezondlieiosicoaDiiïieBlle voor onbewoonttfiarveiMaring zouden moeten worden voorgedlragen Spr wil feiten doch nog geen namen noemen Zoo noodiig zal spr de naimen oohi noemen Alle g olgem van one optreid zeid apr zijn overwogen Er is hier eau Mop 6 C M breedi waardtoor raen aleöhtö op zij kan loopon Spr is op het DomineosJiofie gewoest heeft daar een kijkje in een der kroWen genomen Het beftiaiigt in dat krot hangt aan flarden aan den muur omidiftt het diaar Mctónal i verf op houtwerk is niet te bekennen Da huureter woondte 18 jaar in dat krot en in die 18 jaar was aan d t hui geen cent reparatie en ondCThowJ uit g ge ven Spr gaf nog een beschrijving van heibgeen hij in veratdiillende huizen had waiargenomen en dteeldte mede dat hij die gawaarwordlingfln in Ue roodte Wakker zal precideeren Spr kwam o a tereoht in een gou mdjn gtexploiteerdl dloor hiui naren Dit wanen 19 woninkjes wsa rï Ktt oen straatje isi Dit raatje wK heeren huiseigenaren zeer korti en siJlatenidBt9huurifar i d rlOC per week betalen vpordiat atraatj Een straatesploitatie dW 1 Ej bleken echter no meer gW adleren op die plek te zijn Eendtt gelijk pand ni 1 braoht bij vaikoop 1300 op terwijl dé huur f 1 60 perweek is Een prachüge rente 1 SpT ie in een woning gBweo f f 1 50 aan huiur dteed opgesiageniwepli tot f2 25 en nog geen 50 cantw waö 4 Spr veirtejd van een gWal een huistaticlder met gtroot gözin roD moet komen met een weekloon V 1 f 12 Die vrouw kan niets andei Ongei flge dlh dlen bij de N I Marine Uit Wel evre ïen wordt aan de Tel g t eind Met e Rindtjand werden 40 deöerteuiTsi van de oorlogeatehepen naar het V adttrlaml leniggeatuuixl met een roodi paslpoüirt De autoriteiten ontvingeni brieveil waarin gedreigd wer J dat hot h 6 iitaal te Soerabaja in brandi gcBtoken zal woTdeii l3it wordt nu trtreng dbor troepen bewaakt Dit berioht werd in een gedeelte van onize opgiaaf geheel foutief opgenoiren Wij geven het daaromi nog ct iiri weer Onze bevolking De bevolking van het Rijk bedroeg op 1 Januari j l Bruine boonen Groene erwten Palentalie liaalerdBuiker Groene zeep f 1 66 f 2 f 2 10 f 1 67 1 97 f2 13 f 1 35 f 2 31 1 2 33 f 0 89 f 1 15 f 1 16 t 0 871 f 1 21 f 1 42 Hieruit blijkt dat de getniddeldè JeJing der levensimiddelen 35 bedraagt Op venzoek van de regeerinigi heeft een kleinamibtenaarsgezin moeten opmaken hoeveel diat gezin wekebjks Uöodig heeft en kwam het tot de eom van £ 28 94 Wann 5r nu een gezin met f 12 of 113 per week moet rondkomen moet net mch voor een som van f 16 bezuinigen Uit die roïeerinimnoS r t M te de irb ook de arbeidere vac Gm eenvoudig honger en gebrek lijdt T t oer van va tol llemle levensimddkiBlen aan een s erpe eritiek en resumeerde dat veel minder uitgevoerd kan worden dan tham dagelijks het geval ia t rJL i n e de oorlogBwinaitlelaetiiig en wekte de aanwezigen met em krachtig woord op stevig te blijS H £ J begineelen en fe Tl volhouden totdat dsM O n het volk iavol Militaire wialrijderö De Miiiister van Oorlog heeft eenige bepaluigen vasigesteM omtrent dé opleiding van wielrijdera Daarbij ia o a voorg€Biah roven dat de miliciens die opgeleid worden tot ordonnanfl MJ voorkeiur zullen genomen worden mt de zeamaandarfl zij wordm 1 Augiuttua gedetaciieerd bü de i Jmenlai infanterie waarbij zij bij ïïr J ld Voo hernalingsoefemngen komen zij ender Z = bij het onderdeel waar tan raobilisatieuitrwting ia opgeesd omvangen daajr eenige dagen herlialingeioelenlngen en worten daVna bij die regimeaten infanterie ate ordtonnane werkzaam gesteld In de behoefte aan riiwielen he dlgrt voor herhaUngsoefeningen word voorzien voor zoover die niet öor de artillerae4nr lhitingen kun nen worden verstrekt door mdddöl van huren en gebruik iliaken van o geu njiwielen üe sergeanten die beslOTid zijn om by mobihsiaüe een regimenleipatriullle vl 1 t 1 AugustuB voor twee miaanden gledetacheerd bij hS T w rvoor zij bij mobihsMie zSjn beötemdt M tioienei onatreeks 15 Maart voor de achtmaanders of 16 Md voor oe zesmaandfera na in veidtennie en ftsr gunetigie omstandigheden par niwiel 30 K M In 2 ut en 60 KM 15 uur te heibben afgelegdl licha nie voddoende gavaohtslvaardig J L Mdlen n voor den ene nseaoMkt blijken te zijn wonjeti ii y o n t n Koninklijke StiriM KaarsoiJabriek Gouda Door bon dideling van de heeren lOTnm en Wtistenhoff zal dé KotlepdajiMche Bankvereeniging larbeur van Amüterdam en door benrid ehng van de heeren Gabr van Buren uilen de heeren E MeeeteU Zoo Gemengde Berichten ifoch gered De TTrker botter No 26 van schipper H Romkes was in den vroegen ochtend de haven van Urk nitgezeild om ter kustvisschery bij Terschelling te gaan Aan een zeilblok was iets onklaar en R trachtte dit met een haak in orde te maken Daarbij deed hij een misgreep verloor het evenwicht viel voor het oog van zijn nog jongen zoon over boord en verdween in de diepte Toen R weer boven kwam was de botteif door wind en stroom tè ver afgedreven dan dat men hem met een inmiddels toegestoken haak niet kon bereiken Evenmin gelukte het den aan boord zijnden knecht en den jongen den botter door den wind te brengen Gelukkig was uit de verte waar de ha igvi88cher Lambert Post van ü K ZD9 werkzaam was bemerkt dat bij de U K 26 hulp noodig kon zyn Haastig spoedde L Post zich met zyn vlet derwaarts en kwam nog juist bij tijds om den reeds zinkenden Romkes vader van een groot gezin te redden Byna een uur had R in gevaar verkeerd Verduistering Men meldt uit Hilversum aan de N Ot De beer mr D A ë alhier direotenr van de te Amsterdam gevestigde Amatel Hypotheekbank in liquidatie verkeert sinds enkele dagen onder politiebewaking De heer E die ernstig ongesteld in n woning vertoeft wordt verdacht zich schuldig gemaakt te hebben aan verduistering van een aanzienlijk bedrag in zijn kwaliteit van directeur van genoemde bank Een tekort van f 60 000 is zeker dooh vermoedelgk is het vermiste bedrag veel grooter Een geregeld verhoor is door den ziektetoestand van den ver daohte niet mogelijk Diefstal militaire goederen Een huzaar bracht in een winkel te Amersfoort een pakket dat volgens zyn zeggen door een ander persoon zou worden afgehaald lerwyl de brenger f 6 wenschte te ontvangen Een toevallig aanwezige rjksveldwachter opende het pak dat bleek te bevatten een dougn nieuw militaire hemden De heer Thomson een der direotenren van ThomseB s Havenbedrjf Totaal 3 202 711 3 246 637 6 449 348 De Scheepvaart en de Oorlog Door Duitsche onderzeeërs aangehouden Bij binnenkomst te IJmuiden van de kofachepen Frederika dat met een lading straatblokjes voor Amsterdam en Concurrent dat voor Rotterdam was bestemd met een lading koffieboonen voor het Belgium Relief Committee te Rotterdam deelden de gezagvoerders dezer schepen het volgende mede over een ontmoeting op zee met twee Duitsche dnikbooten Beladen met ledige flesschen zoo vertelt een dezer kapiteins waren onze schepen van Schiedam vertrekl met bestemming naar Londen Wij waren ongeveer 10 mijlen van het Galloper vuurachip toen eensklaps twee Duitsche dnikbooten aan de oppervlakte der zee verschenen en langszg onzec schepen kwamen te üggen Met onze vaartuigen meesleepende kwam een der officieren over en verzocht de papieren in te mogen zien en raéde te nemen naar de dnikbooten Onderwyi werden wq al bang gemaakt door de Duitachers dat wij naar Zeebrugge zouden worden opgebracht Zy wilden dit plan echter niet volvoeren daar zy een poosje later met de papieren aan boord terugkwamen en ons mededeelden dat wij konden vertrekken Dit deden wij echter niet daar wy bij het nazien dor scheepspapieren onze cognossementen misten Na herhaaldelijk daarom verzocht te hebben kregen wy ze eindelgk los van de Duitsohera waarna wij de sleeptrossen los wierpen en maakten dat wy zoo spoedig mogelyk van deze lastige lieden afkwamen Verscheidene malen hadden zy ons nog gevraagd wat de Ëngelschen tooh met die ledige flesschen mochten doen doch wy antwoordden daarop dat wij bet niet wisten wat den duikbootcommandant klaarblykelyk niet erg eten geven dan 2 maal per aardkippalen mlet een w dn g v t j voor d e re moet dit giezin flj voeden mot re geerlngl rood oihK v nrawc ft bttitüat in h t doen oiüKiligtJii aiüzer ïwiugolantHi Wiihe bben te dtoen roet eea Rijk dtet den krijg ala cpBh uitbrMxUng van dte poUtiek bt icihouwt en dat d n oorlog tot nationaie indhitftrie heeft verheiven Wjj kunnen niet verwachten eMidcen It ook niet dat het gowald uit tfe wereld zal warden gobanneni maar wij hopen op een organisatie van die matiit waardoor deze ten dient te zai ötaan van de vreedteame natlee togienover die welke hun ötrijdtvrag u niet aan een coulerentie of AeidS g r t wlUen onderwerpen Uitvoerrechten op palïnolieprwtuoteft Een KeutarHtelegram uit Lomcleln ctA 16 Mei md De commislsie onnMr voonaillerak hap van Steel MaiUaiuï benjoemd voor een ondeirzock m zaJce den nötenihan t in West Afrika herft een rapport aangentwnen waari wordt aaaijbevülen een uitvoerrecht te het iiiix van den uitvoer van alle palnvpltleii andere lieprodteten noten en z deii naaj alle landen Ijehalve naar het liritadie rijk Binan eacxlarica JJe hoogie vee en vieeöPhprij Mmi Va N U JH tóOh rijft AW üoiMüteii tier verdere stijging van lie priji en vun het runpdlviueB sti liii eiMi ü uit het jougiüite beyluil van üie lUüUeruianiöche V leeechiiouwersiveretuu iing om tie pnjzen voorio opig met M t iit per li j te verüoog cii wormen on üier Blageis en andleure periiuneni d ie in üe gelegenheid Min het bounj van uabii gade te laaan opgq övetji de hooge vooderpn en eii ufe uitvoer vaa vee eertrt de uitvoer op conrfentien van fokvee niu de uitvoer van melk on draohitig vee llierbij zou dlan echter de vraag kuninen njzen of de uitvoer van het molk en dtaditig vee niet meer eea btjikonieiuiie Eactor iri geweort ini zoo vtir die urtvoer wel mede iauleppijsi ütygendte riohUng heelt gewerkt ri oth ze4t weer ïb noodiig g eweeet door de eertilgetitoeimde oorza k de hooge voedlerprijzen of wdlicfht want dit iti luig wat anders tloor het giebrek aian veevoeder nu en vooral in Ie toekomeit Er kunnen naiuurlijk rneerttere of andere faotoren zijn welke de regeering tot dezen miaatits el genoopt hebben iniflar welke aan den buiteneitaander onbekentü z ijn Uit in eohter ze4cer dat devleoethppijö dtoor die hooge voederprijzeu en ua de vtiHeening van de uitvoercontieiiAen voor tokvee reedlB in de hiooglte wan gegiaam en hij door deteen nieuwen uitvoer weer verder meest rijzen Men vro € zit daarbij af of het zoo miog liik niet betex ware gawetidt dozen uitvoer geleddelijker te foon getKshieden De oogeniblikkeii ike invloed itp de prijsötijgiing ware in elk geval niet zoo groot geweekt üat de uitvoer van melkvee ook oiumididelHjke uitwerking heeft op den prije van heft rundVleerich kan reeds daaruit blijken dat vele nog melkgevttndie koeien voor het sïatihtihuiB wolden vetgemest Bij geleddiel ijker uitvoer had het vervoer d eir betren tevenfl op laensdhelijiker wijze knnaien plaats hebben Hierover hetoben wij een vleetAïhhouwer die anderö weJ bloedi kan zien nvet verontiwaardli ging en met ontroering hooren flipro ken Wat daarvan zij ook ondeir de agei zijn er die van oordleel zija dat miniluiter l oothuma zeer wel weetwttt hij dlo t en daarbij niet alleenhet belang der meerters in het o ghoudt Zij zijn d n geneigd 2sooweido hooge voedei prijzon al vreesi voorgebrcfc aan veevoeder in de toekomötals beweegradén voor zijn bevuilt aan to iieirteii Door den dteeer diageni toe celaiien uitvoer komt er a 1 weermeer voei voor den winter vrij Opdeze wïjfze zou niet de ing oerde mai op pooten naar Duit tSijLand nmn niiaax zou juiat de belemmering van den invoer van veevoederden uitvoer van runderen bevorderid hebben Een vlet ftfehouwer verheelde one de ViToee niet dnt er over eenige tiJKÏ nog e i vergtunniog tot uitvoer van aïacJitvee zou volgen en de pn izen van het vleeecih dan iwjg meer zoudten fltijgen Want hooge vleeafcfeprijizen kunnen ledden tot veramndering van het verbruik en daarom het Hlagersbed rijl drukken Ook buiten allagiersikringen ia onö door tam j d diie dit bedrijf dagelijks volgt verzekert tilat die filagers in den laataten tijd reedfei met nweilijkheden te kajöpen hebben geiiad Regeling door de regearing van de dirtributie ook van het rundlvleeeteh naair de wijpe wjiarop dit reedt met het varkenavleetiWh gieicAiedlt zou door de meer dan bij het varkenfl leeech uiteenaloopendte quaJitedten van het rundvleesöh groete bezwaren hetoben maar werd oma toch met eenige aarzeling ate do eenige uitweg genoesOd ora verdere ötijgling indien die werkeli ouafwemïbaar werd te voorkomen Over t algemeen tastte men het zal uit een en andietr reedb duidelijk zijn gewoTtfen mot betrekking tot venschillende factoren van dén toestand en de on ikkding dlaarvan te Rotterdam is terwijl hg te Scbeveninf en wandelde door een anto overreden tengevolge waarvan hy zeer ernstig gewond word Z n toestand is bedenkelijk Verkwisting Weet Je wat het toppunt van rijkdom is in Berlijn Een vetvlek op je jas Hbld AU 8TAATS L0TERIJ 5 KI Trekking van Woensdag 17 Mei Prij van f 1500 388 fl00P 1400 13026 13798 17289 300 12674 15154 f 100 1454 2070 4077 4342 9395 10022 1252B 16881 17875 18269 Prnzen van i 70 89 99 112 181 427 457 544 625 645 788 946 1011 106U iai4 1351 1355 1406 16 M 1898 2110 j70 2184 aal7 2248 2276 2296 2 16 i35ö 2896 2161 2485 2680 2 37 in74 M i 2817 2886 2903 3034 3049 3220 oJii 32o3 3348 3o3 3678 3916 3971 1U48 4268 4683 4683 4692 5010 6120 192 5268 5583 5606 5620 5970 6126 uZiSÜ 6646 6b42 6 U6 brtl 6837 72UB J3 J 7257 7206 7372 7482 7794 8054 Oil BÖ35 8 04 8736 8849 91 2 9 iUb Jijl 9i 72 9355 9865 9426 9446 9548 JD96 9727 9802 9931 10078 10133 1U424 10660 10691 10734 10745 10774 iuaü7 10878 10880 10918 11068 11066 11182 11239 11343 1136U 114B4 11708 llaöti 11940 11958 12100 12160 iai94 laibl 1 585 12679 12800 li 13 12838 12940 12988 13023 13064 18110 13282 13324 13393 13477 13610 13659 13655 13976 14177 14203 14376 14470 1464U 14693 14628 14649 14736 14908 15007 15101 16144 1516U 16218 15462 16650 15773 16800 15863 16893 16065 16198 16338 16368 16371 16156 16539 16664 16697 16791 17007 17064 17160 1728U 17470 17532 17876 18014 18020 18214 18383 18407 18611 186i 18660 18702 19102 19136 19174 19286 19312 19336 19343 19361 19443 19461 19618 19863 19863 20167 20174 20758 20806 Nieten 4 11 76 83 98 174 214 284 3122 315 334 369 605 528 534 645 566 617 701 869 925 1009 1112 1148 1279 1311 1303 1388 1487 1466 1497 1540 1644 1667 1777 lö91 1949 2033 2083 2090 2099 2173 2177 2212 a236 2269 2320 2323 242 2406 2408 a482 2513 2638 2604 2bbd ob 2a3 2 24 2801 2834 2 18 2ï 3l 3012 30 9 3197 3208 3242 3214 324b JJÜi 32 1 3320 3823 33 b 3414 3006 M ii 3bl6 3b26 30 1 3b43 8 26 3 bo óllb 8640 39io 3 119 3974 3977 4übb il03 41bb 4182 4218 4245 4272 4206 I2al 4041 4306 4414 4482 4468 44 3 4i04 4602 4648 4677 4698 4786 4789 lobO 4 U 4 ia 49Sd8 4938 6018 ÖOoU Min 6132 51 6 5214 5231 6418 6434 ü4i2 64 o Oü21 6b03 6644 5676 5703 j 00 5 06 3 09 5 18 6 24 5 o2 50UD 5806 5851 5984 6073 6091 6104 6116 uill bJ2 0209 b324 6330 6378 6396 b4 3 bj05 büiS b 14 6 2 6820 6840 ÖSJÜ b8b9 b931 6993 7018 7061 7066 il39 71b3 7184 7190 7194 7288 7332 3 0 7379 7393 7409 7501 7507 7508 698 7679 7708 7732 7765 7913 8211 8a29 8281 8899 8407 8444 8447 8614 563 8642 8700 8800 8847 8878 9139 9140 9105 9185 9252 9264 9291 9472 9489 9531 9649 9632 9669 9709 9723 97 2 9793 9813 9815 9895 994910069 10068 10080 10132 10162 10208 10253 10284 10301 10395 10472 10497 10527 10611 10660 10680 10763 10816 lp907 10921 10927 10941 10984 10991 11UP2 11017 11030 11138 11222 11253 liapO 11823 11328 11340 11342 11356 11415 11467 11679 11625 11823 11885 11886 11976 12023 12082 12066 12064 12083 l2i69 12183 12223 12244 123S0 12282 12313 12395 12412 12420 12437 12442 12458 12491 12634 12589 12698 12658 12669 12706 12718 12749 12776 12790 12829 1285612858 12884 12948 12949 12967 18051 13138 13267 13286 13377 13456 18468 13486 1360S 18648 13665 13SIK 18611 13649 13650 13668 13691 13795 13808 18869 18918 13959 14107 14126 14146 14184 14222 14234 14295 14367 14431 14438 14562 14611 14618 14627 14769 14770 14776 14814 14831 14841 14894 14966 14989 15026 15098 16100 15189 15258 15461 16467 15485 15553 15592 15662 15714 15745 15844 16908 16919 15928 15927 16015 16116 16149 16280 16307 16327 16350 16388 16408 16418 16438 16449 16468 16469 16475 16558 16660 16596 16628 16676 16707 16902 16916 16918 16961 16968 16976 17080 17160 17163 17171 17220 17444 17523 17655 17559 175OT 17707 17761 17797 17801 17832 17913 17926 17964 17971 17993 1809O 18174 18245 18362 18396 18507 18518 18524 18546 18549 18592 18642 18684 18704 18782 18989 18997 19010 19014 19037 19048 19153 19323 19337 19395 19460 19534 19663 19595 19664 19671 19718 197K JS i l 19875 19882 19979 19986 20011 20063 20O99 30179 20197 20261 30319 20321 20332 20857 20422 20588 20605 20614 20614 20640 20646 mil S 5e klawe 2e lijs No 3587 f70 m z no 5387 f70 ueu ter beurze van Itodten un heden inlroduccereu de aandeelen der Koninklijke ötearine Kaarsenfabriek Gouda Goudia waaftoe een beperkt bedMg aandeelen van f 1260 aan toon er Be op verlangen op naalm Imnnen worden overgesohrevon deaIffltttó in het volle dividend oven het boekjiar 1916 te hunner bestehikIving isl Aan de circulaire die deze aankondiging veuigezelt en welke pubUeatie gerfohiedt ovöreenkomölig de bepaiiingen van het reglement voor het epiiamen van fondlsen in de Offioieele Prijseourant der Vereeniging voor den Bffeatenhandiel te AmBtardaaffl en der Vereeniging van Effectenhandelaren te Rotterdam is het volgendie oii tlei nd Ingen olge bestuit van de laatste aigemeene vergadering van aandeelhoudtoe van 29 April 1916 werd kortelings overgegaan tot de uitgifte der zioh nog in portefeuille bevindende 1400 000 aandeelen zoodüt hane het geiheele kapitaal ad f 2 malBoen ia geplaats en volgïBtort Ten laste dter vennootaahaip zijn uitgeBeven in 1900 een 5 pet obllgatioJeening groot 1600 000 en in 1906 ten 4 pct v obligatie leening groot f 40O C OO waarop na de op dejaarlijköol e algelmeene vergadering van aaadie lhollders van 29 Apriil l plaats g ehad hebbende uitlotingen nog ia af t los Jen roei 1350 000 en f 210 000 OvBr de 58 jaren van haar be8t an werd dkKW dia Vennootschap aan ahndetilhoudere uitgekeerd een gemi M dividend van 23 83 pot Oveir dB lailete 20 boekjaren 1896 tot en met 11915 bedroegen de dlvidemlen leeip over een kapitaal van f 40O juu JHy l2 A 22 25 20 26 20 20 25 29 30 over een kapitaal van f 800 000 18 8 20 25 21 27 39 over Aai kapitaal van f 1 200 ÜOO 38 41 en I 65 pet terwijl laatetdijk bofrérvMeii aan aandieelhouder f200 0 uienwej aandeelen zijn uitgekeerd zoodanig dat op iedere 6 oude aandeelen j 1 nieuw aandeel werd beschikbiUr gestild Oveii de laaUate 10 jaren bedroeg het dividend gemiddteld 31 98 pot Indien men de oorioggijareu 1914 en 1916 buiten beöohouwing laat komt men voor dte dlaaraan voorafgegane 10 boekjaren tot een gemiddeld dividend van 26 78 pet lümlriBnt de poaiitle deir Vennootschap gt het verslag van de directie juitgebraoht in de jaarlijksthe algeine4ne vergadering van aandeelhouder van 29 April 1 1 het volgende 1 Wat den toestand der Vennootaobap op 31 December 1916 betreft zou m en wij d t uit d balaneen winst verlieelrekeniug voldoende Miljkt dat dB inwendige positie der Vennoo ddhap buitengewoon gtuneltig on kra thitig genoesnd mag worden wat de toekomöt aangaat zoo kun nen wiji öieichts den opreohten weneich uitsiprekUi dat sipoedig weer normale tijdten zullen intreden waardoor wij in ataat zullen zjijn one bedrijf op de gewone wijze te hervatten De gewone reöerve die per 31 Decemixjr 1915 1600 000 Zijn hét dta utair nmximum van 60 van het toeil geplaatst kapitaal hedrocgt woixM uit het provenu der jonget uitgegeven aandleelen aangevuld tot f SOO OOOl waarmedte dit reservefonds wederoin zijn maximum bereikt De extra reserve ie bedtemd tea be sü ijding van buitengewone uitgaven ter heoolrdceiing van directeuren onder goedlkeuriog van comanislsiarissen Aangeklen op 31 Deoamiter ut de gewlone refterve haar sitatuaii maximum reedis had bereikt kwam aliereeret de 5 pet die andere daaraan zou moeten zij gedoteerd aan de exLi reöBrve len goede waarin verder nog een bedrag van f 365 0 10 werd gcjtort makende een totaal van f 470 003 1 De dividendt reaerve i en blijft het eigentïom van aandeelhoudeiiö Degaheele of gedeeltelijke uitkeeilng aan aandeelhouders geschiedt bij besluit der aigemeene vergadering van aajftdeelhjouderö waarbij tevens be iaald wondt de wijze waarop die zal geschieden In de Dividendi Reeerve werd per 31 Deceniiber eenbedtagvan 1101 588 gestort BuitentHen wordt aan de di videndreserve uit dte opbrengst dfer jongst uitgegoven aandeeleai nog een bedrag van f lOO OOO ten goede gebracht waarmedte zij komt te fftaan op 1201 588 Behalve de gewonie reserve de extra reserve ei flle dividend reserve komt op de bfl ras een restervepodt voor van f 931 S54 gemaakt met het oog op mogdijke belaslingiwetten N R Ct De Statenverkiezing Naar dte N R Ct meldt hoeft de vrijzinnige kiestvereeniging in Waddin veen betsloten on onafhank6li 3t van de oandidaateltelling der vrijzinnige centrale oandidaat te altellen de heeren T Beekenkamp te Gouderak J Kortland te Schoonhoven en A van Wijnen te Stolwijk PrijsHttJging van Run lvleeech Het Hoofdl e iur van óea Nediav landslehen Slagereend maakt per ad vortentie in dit blad bekend dal de uitvoer vau ruuderen een dusdanige afmeting hoeft aangenomen dat thans de marktprijzen met 85 cent per K G zyn gestegen hetgeen binnenkort een ovoiweiijgc verhooging van dtoprijs van het rundvleeseh doet verwachten Circus Carré Was de voorateUi ng gifliterenavond niet z M druk bezocht hod imidd ag in de matinee waren alle plaateen zoo goed ais ingenomen door de jeugd en door bewonarö van het Viuehtoord die door den Directeur Albert Carré tot d ze vooretelling waren genoodigd De Vüorffteiling zelve waa met de ineofito zorK geregeld een keuirig programma werd uitgevoerd dbt zoozeer in den smaak viel dat het donderde van het applaua Tijdens de voorstelling aipeelde het Belgische iiiuzidkoorps van h t VluchtooRi Naimeiis dte Directie werd aan alle Belgische jonge kinderen uit het Kamp oen tmk apeelgoed oveirhandigd waarmede ze wat in hun fifchak waren Alfi blijk van waardeering voor de groote belangöt ing in de vluohtelingenbevolking werd den heer Carré naiiieiiö de Oomlmisöle van Toezicht van het Vludhtoord door de jongejuffpouw Hoyng een krans aangeboden benevens een plateei bord vooriitellcnde een geaicht op het Kamp aan den Graaf Floriaweg en waarop die opdracht Aan Albai t CarrA ia aangebracht terwijl nfevrouw Jarre bloemen werden overhandigd benevens een kuasspn van kantwerk vervuardifïd In do naaJzaal vaii het yluiohtooiid Mindteirjarige aangefcoudten Op liiat van den Officier van Justitie in hier ter atedte oen minderjarige aangehouden die veroordteeld iö om ti litsehoolatraf te oiijder an De aangehoudene ia ter beiNohikIdng geateld Bepalingen betreffende minimumloon en maximum arbeidsdnnr in bestekken voor gemeentewerken B en W schreven dd 11 Mei aan den Raad Uw Raad stelde in zigne vergadering van 14 April j l het hierbij gevoegd adres d d 13 April t v met toelichtende memorie ingediend namens den Gentralen Bond van Bouwvakarbeiders en den Algemeenen Nederlandschen Timmerliedesbond ter flue van advies in onze banden Gaarne voldoende aan die opdracht hebben Wij hebben daarom de eer TJw Raad in overweging te geven ons te machtigen adressanten als beschikking op hun adres overeenkomstig de conclusie van dat advies te berichten Het schrijven van de Commissie van bijstand aan B en W luidt aldus Bij het hiernevens teruggaand adres d d 13 April j l wordt namens den Gentralen Bond van Bouwvakarbeiders en den Algemeenen Nederlandschen Timmeriiedenbond aan den Gemeenteraad verzocht de bestaande bepalingen betreffende het opnemen in de bestekken voor de uitvoepng van gemeentewerken van een minimnm loon en een mazimum arbeidsdnor Gemeenteblad 1901 No 131 in dien geest te willen wijzigen dat i n de arbeiders tot de genoemde organisatie behoorend een hooger minimum loon dat geldende was vóór de laatste verhooging in April j I KAi lüNGliRËCUl ïü mU Dit laatste neemt evenwel niet weg dat wij er gaarne toe willen medewerken de in de bepalingen genoemde loonen meer in overeenstemming te brengen met de thans geldende doch dan niet alleen de loonen van de bouwvakarbeiders maar ook die van de overige genoemde werklieden Wij zijn echter van meening dat de tijd daarvoor eerst gekomen zal zijn zoodra weer meer normale tijdsomstandigheden zullen intreden waardoor eenige zekerheid zal worden verkregen wat de toekomst op dit gebied zal brengen Wij hebben de eer TJw College aan te bevelen den Raad in dezen geest voor te lichten en van advies te dienen Boskoop De heer E ¥ J van den Bossche klerk ten kantore van den Rijksontvanger alhier is met ingang van 16 Mei benoemd tot Ryksklerk op het kantoor van den Inspecteur te Leiden 2e afdeeling Ter hoogte van de Gouwebrug had Maandag jl een aanvaring plaats tusschen een stoomboot van de Volharding en een sleepboot van de N V Haariemmermeer omdat in het smalle vaarwater de Volharding niet voldoende naar stuurboord kon uitwijken De botsing was nog al hevig het ongeval liep betrekkelgk goed af De sleepboot had eenige schade Haastrecht In de heden door Notaris J Koeman alhier gehouden verkooping van een Woonhuis aan de Kleine Haven werd kooper de heer C de Frankrijker van f 1200 en van en schuur mei grond de beer J v d Steegt voor f1485 beiden alhier Hstr Ort Hekendopp Gisteren slaagde te Utrecht voor het examen akte L O de heer L Zcl Oudewatep Kaasmarkt WOKRDE r 17 Mei Aangevoerd 390 pftTtijen Goudache ksaa ie soort f 6j i l 65 1 zwaardere t 61 f 64 50 id ae wjori f 60 6s met Rtikunerk f 62 f 63 50 mot coa ditie Alles per 50 K G Handel vlu Op Woensdag 24 Mei a s zullen alhier opwekkingssamenkomston worden gehouden in het belang van de Vrije Universiteit te Amsterdam Laatste Berichten Als apftkers zullen optreden Prof Dr F W Grosheide van Amsterdam Mr G van Baron van Schiedam Jao van Oversteeg van Amsterdam en Dr J C de Moor van Amsterdam De Batavier V In de lucht gevlogen LONDEN 17 Mei Do Batavier V is gisteren bij Kirkwall in de lacht gevlogen Vau de opvarenden zijn 4 verdronken De Batavier V mpet 1606 ton bi uto en behoort aan de Aigemeene Scheepvaart Mij H Muller en Co te Rotterdam Het schip word gebouwd in 1902 Men meldt ons uit Rotterdam Naar wij vernemen zal de Batavier III die hedenavond zou vertrekken niet uitvaren Gisteren is een paardenstal waarin soldaten en paarden waren ingekwartierd toebehoorende aan den landbouwer A V L te Wateringen ia gestort Gelukkig waren geen manschappen of paarden in de stal aanwezig Stoomvaartiynen Rott Lloyd Willis thuisr pass 16 Mei Lizard arr 16 Mei te f almouth Malang pass 16 Mei Ferim INGEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid der Red Het stankhuisje oftewel de Verbrandingsoven Gouda 17 Mei 1916 Geachte Redactie Vergun mij een klein plaatsje in Uw veelgelezen blad naar aanleiding van het verslag van het behandelde in de openbare vergadering van Gedeputeerde Staten De faurgemeeetor zegt naar aanleiding van de klaohtea over het 8tankhuisj6 dat deze verbrandingsoven ia van erkend deugdelijk systeem Arme voorstanders der crematie Stelt U voor een verbranding in een oven van erkend deugdelijk systeem I Drie dagen liggen braden en smeulen I ja dan schijndood te moo ten zijn 1 Brrr Niettegenstaande de deugdelijkheid werden er toch verbeteringen aangebracht en de echoorsteen verhoogd Daarna kwamen geen klachten meer in omdat toen een gemeenteraadslid nè de verbeteringen verklaard uouv w üiiu oBu uuugoi luiuimum ioon 1 had dat de toestand nog dezelfde dan hu is vastgesteld zal zijn gewaar Twas de omwonenden op het woord borgd Blijkens de bij het adres overgelegde memorie van toeWicbting doen adressanten dit verzoek voornamelijk uit overweging dat de patroonsorganisaties in de bouwvakken het loon der bouwvakarbeiders met ingang van 3 April j l hebben verhoogd Naar aanleiding van dit adres veroorloven wg ons in de eerste plaats de opmerking dat wij aan de hierboven bedoelde loonsbepalingen tegenwoordig al zeer weinig waarde toekennen gegeven de sedert het jaar van de tot standkoming 1901 veranderde toestanden op de arbeidsmarkt De Gemeen te Bouwmeesterw st o i in z n rapport d d 23 April j l No 22 terecht er op dat thans de regeling Van het minimumloon gerust kan worden overgelaten aan de vereenigingen of bonden van patroons en werklieden Het beste bewgs hiervoor is dat het minimum loon opgenomen ip de meerbedoelde bepalingen zelfs nog ver blijft beneden het loon Telegrafisch Weerbericht van het Könioklyk Meteriologisoh Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 770 te Siuid Daitschland Laagste barometerstand 742 4 te Haparanda Ver pachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige westelijke tot zuidelijke wind gedeeltelük bewolkt weinig of geen regen zelfde tempe ratnur van onzen burgervader vertrouwden en in Igdzaamheid de toegezegde veranderingen afwachten Men is hier algemeen van oordeel dat de reparaties lapwerk aan prutswerk zijn en men begrijpt niet dat werkelijk kundige vaklui zóó iets konden uitvoeren Met beleefden dank voor Uwe welwillendheid Hoogachtend Een belangstellende Advei tentiëii Kistenmakers GEVRAAGD Adres K Y Kaashandel Maatschappij GOUDA