Goudsche Courant, donderdag 18 mei 1916

6 e Jaargang N4 13093 dat deze kwestie in een openbare r ftdsveigaéerin is behandeld Er had een andere weg kunnen zgn gekozen De heer van der Want zeide dat hg aldus moest handelen omdat de heer Bakker niet bg hem is gekomen Ik kan mg echter de handelwgze van den heer Bakker zeer oed voorsteHen De heer van der Want heeft slechts gesproken op grond van geruchten die in de stad Uepen améa dat hij eea onderzoek heeft ingesteld en ik kan mij voorstellen dat de betreffende persoon den heer van der Want dan in het openbaar ter verantwoording wil roepen Ik hoop dat een ernstig onderzoek zal worden ingesteld en dat de beer Bakker behoorlijk zal worden verdedigd De VOORZITTER B enW zuUen die modedeelingen en voorstellen doen welke zij noodig achten en zg znllw er niet tegen op zien om wanneer het blijkt dat er valscho geruchten hebben geloopen daaruit hnn conclusie te trekken Ik stel thans voor de beraadslaging hierover te sluiten Wordt dienovereenkomstig besletm PRUS PER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew jsnummer f 0 65 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen warden deze teven twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing tan 1 5 regels fO 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 kiachtife tt geii het verbüd van ubv H r van bmteiUandBche producten Het blad zegt dat d tt tot ernflUgte bezorgdheid aanleiding gee t en een 0er te aanval van de protectlyniöten a op een oogenbUk dat de öti giiig der prijzen toch reed zooveei zorg baart Hoe meer de politiek van het ingrijpen van ataatewege veld wint d ea te gevaarlijker zal de atorinioop van e suwlaliateu worde HH besluit maakt d u ruilhandel in hef alifeau eon oiwnKigwliJk en komt neer op h t t VluiU n van ile buitenlandache markten H r Frankrijk De Fran he harwBol ook die met de land pn der loulralen oii der geullieerden wordt tu e n zper gevaarlijke richting leid Fik laiixl en de mail Een Wolfffcelego aan lUt New York lijaiU dd 16 Mei i De AaaoclaiDwl i nieifi veriiieeant utt W dhiiigttin dat lie rcti eenng van Amerika zich gerettd umukt verzet aan te tealtemen ttgen de hinderpalen dip Engelaiul nel powtverkeer van en naar deV 6 in den we legt Offi eetle krin gien nueanm het proteat zeer aoherp In de nota die binneni ort zal worden afigezoiwlcn zullen de Vereenigde Staten het atandpunt Innemen dat IJ het van boord halen en vasthouden van dergeiiike poetzakken voorui waniwer ze uit een oikzljdig land üi daarheen op weg zi n niet langer kunnen dulden Engeland zal worden verwittigd dat de V i het voor een gebl lende noodzakeii t hcld huiudeiih dat Engeland duanMnÉPeH andena optreedt De Aroerikaanaohe regeering kreeg protesten van veel ponöunen en firma s wier belangen len gevolge van het vaak voorkom nde langdurige vaathouden van puatzakken wonlen g cirhaad Si3an e£xlsiri d De Hrovliiyciale Ütatenverklezingen Naar ihtiiid nader is vaatgeé tcdd zal iL a Zoudug te liaLfdrie in hel Z 11 KuIliejiui te a Uravenhage de algenaeene jaarvergadering woWtsn geUu udjon van den Provincialen liond vau H K Kt ttffvereenigingen In Zulda 4land Van het ba Luur treden af uigx i r W li Nolen voorzitter graaf Lf Orelle en i Damhert waarvan do ocr Jte h rkleHlbaar ia andii lila ten voor het bewtuur zijn mr V J M Aallbemo Leiden tlir A A Hoffman Gouda C J L van der Meer Noordwijk Mr J iï Homana van Haarlem gjoote publiek Ook met zijn eerste opera sloeg Uonian oftint uit den naam zijjia vadera Men ging uit vau de s xlachtei dat het publiek belang inoest atellem in het werk van een jeugdig toonr kunateiiaar door de muzens reeds in de wieg met lauweren bekrooiwl En hoewel de kritiek nauwelijke een wfjord had van lof de loeöuhouwoiTö j enoten want de libretto was bewerkt naar een overbekoniden on getiatkooaden roman en eifwhte een paar zuitke buitengewone decuriatiea dat nipt alleen het oor maar ook het ooj ruini iooü9 werden gotfti O l Daarbij een paar pakkende imilü lS n Ie figuur van een echten Beroadinerhond wiena optreden nvet lantaarn en proviantlkorfje voocal bij die dame een daverend applaus uitlokte en die eaWto opera van Roman Etmwnyi bleef op het repertoire on daolu Ibrekende kritiek en bezorgde der directie ateedH een vollen Schouwburg en een wel voorziene Nu werd hedenaivond het tweede wenk opgevoerd de comipontót 9tond achter de ooulisiMn en wreef zioh met zeifvoldowiing de handen Hij had zijne berekening weder goedgemaakt Het eigenaardBge in de vereohii ning van Margia I aja waa aan zijn scherp blik niet ontgiaan Wordt vervolgd zwakking te verkrggen De heer VAN DER WANT M de V Ik ben begonnen met voorop te stellen dat ik het evenzeer betreur dat deze zaak in het openbaar is behandeld Dat is echter de schuld van den heer Bakker die heeft zich direct tot den Raad gewend zoodat hg de gevolgen maar moet dragen Ik geloof dat de zaak door den heer van der Werf scheef wordt voorgesteld Ik begrijp niet dat U zich met diens woorden diMct hebt kunnen vereenigen want kent toch de instructie Het is de tadk van den heer Bakker om toezicht nit te oefenen op den bonw Wanneer wordt gebouwd op een wgze die niet in orde ia heeft hij zgn plicht verzaakt Een overtreding waarbij de gemeente wordt benadeeld mag volstrekt niet jslaats hebben Een overtreding is dit geval een handelen in strgd met de instructie Het doet mg genoegen dat de heer van Veen eveneens over de zaak heeft gesproken zoodat nu kan worden nagegaan hoe de vork in den steel zit De beer VAN EIJK M do V Ik zal zeer kort zijn want deze zaak is zeer onaangenaam Ik betreur bet dat de gemeente is benadeeld de heer Bakker verdiende et wel wat mee maar d is ten slotte niet zoo erg Aan den anderen kant vind ik het ook niet erg fair van die particalieren om dit nn als materiaal tegen den heer Bakker te gebruiken Teekenen van instemming Zij wisten zelf dat zg ista deden dat niet in den haak was anders badden z het niet verteld aan den heer Van der Want Zoolang geen andere feiten worden medegedeeld ben ik van meening dat da heer Bakker volstrekt niet is tekort geschoten in zgn plichten als opzichter De VOORZITTEE Ik kan den beer van dar Werf mededeelen dat ik hem tot mgn genoegen heb hooren spreken Ik deel zgn standpunt en ik betreur het dat niet eerst overleg met B en W heeft plaaU gehad Ik kan den beer van der Werf verzeke ren dat wanneer het standpunt van den heer Bakker schgnbaar mocht zgn verzwakt en is gebleken dat hetgeen in het midden is gebracht niet van ernstigen aard is R en W niet zullen schromen om hnn oordeel uit te spreken over d handelwgze van draigene die heeft sepoog een dergelgke ver meen verschillende dingen niet in den haak aren Ik heb m echter wel gewacht feiten te noemen voordat ik die zaak had onderzocht Dit nu heeft de heer Van der Want niet gedaan In het gesprokene door den heer Van der Want lag een beleediging voor den heer Bakker opgesloten en het is dezen niet kwalijk te nemen dat hij een nadere verklaring eisobt De beer Bakker had gehoord dat Ik een beet boekje had met allerlei dingen en hq was er erg nieuwsgierig naar Ik seide tegen hem dat er misschien personen waren die wel graag zonden willen dat dit het geval was Het is natnurl k zeer noodig dat tijdens het bouwen toezinht plaata heeft De verordening is in dit opzicht ook zeer streng Ik acht het niet goed de zaak te ver nit te meten want daardoor wordt de positie van den heer Bakker verI zwakt Het zal een heele toer zgn l hem weer in zijn positie te herstellen baarom betreur ik het dat deze zaak ter sprake is gebracht en ik had er de voorkeur aan gegeven om de feiten eerst mede ie deel n aan het Dagelijksch Bestnnr Er zijn geen geweldige feiten genoemd waaruit blgkt dena op Do heer Bakker hoeft volmondig orkond dat het werk er slech ter door is geworden Tevens heb ik erop gewesen dat hq heel goed wist dat het verven niet behoorlijk kon gebeuren voor f 30 per woning Het is treurig dat de heer Bakker zelve heeft uitgelokt om de zaak in openbare behandeling te brengen ik had liever gezien dat dit in besloten vergadoriug was geschiedt Ik ben bereid om B en W alle gewenschte inlichtingen omtrent deze aangelegenheid te geven De heer VAN DER WANT M de V Ik zon even een vraag willen stellen Het is mij gebleken dat verschillende menschen vreeselijk bang zijn voor den heer Bakker nu zy iets gezegd hebben Ik zou O vriendelijk willen verzoeken er nauwkeurig op toe te zien dat de heer Bakker vooral in de komende tijden zijn taak zoo onpartijdig mogelijk vervult De heer VAN DER WERP M de V I Gaarne zon ik even willen ver klaren boe ik over deze zaak denk Ik heb indert d gezegd dat het niet wenschelijk was dat ambtenaren in het algemeen bijbaantjes verrichten en ik zeide dat over het alge Abonneert U op Het Sleno j rafisch ïerslaii M van de Zittingen van den Goudschen Raad in boekvorm opgemaald r a o Voor abonné s op dit blad 2 cents per kwartaal aan huis bezorgd t DRUKKERIJ ft BRINKMAN ZOON ♦ ► 39 I Vrijdag 19 Mei 1916 GOVnSGHË WRAIVT Verschijnt dagelijks A behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN ap T ABOn¥ÊMËNT Per kwartaal f 1 Ï5 Idem franco per poet i 1 50 Het Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post aan ons Buread en Boekhandel en de Postkantoren Abonnementen worden dagelijks aangenomen MaRKT 31 by onze Agenten e Telefoon latere 82 UitgeTers A BBDnOtAH EBT ZOO itiii eu geüüu erveerdl alle worwtwar fn Ui weiken staat ook alte soorten viacali alle aoorten veUen en ulibn alle soorten koloniale waren alle aoortesi zeep en zeeppoeder alle soorten kaaa en eieren alle gebakken onfituren taarten vrut tkoeken ena alle soorten groenten var cÉi gedTOügd en in coi erven Men apreökt merkt het Berl Ta gobl luaar aanJeidang van döze ver i bodWlijtflt op met 2iooveal verontwaar digjng over den ulthongeringiaoorlogt van Engiedaiui tagen oub ii ie mt t hongftringiMorlog welke in Duitdeh t land self tegen d groote ateden ge l voerd lyordt is op z n nrinöt even jterk te veroordealen Dergelijke uitvoei vtiriwdlen op te haffen zal dian ook en va de eerste daden van dem ï evendnviddelendiiciator nweten zijn De papiernood in Duitwchland Te Herlijn alleen zijn bdnnen den tijtï van 14 dagcBi 1J4 nullioen pond i oud papier door de aohooljeugd vprianneld In i ruisen zijn 2 dluizoqnd centrales waar men he bijeenge gaahlle papier kan afleveren Het oudle zal dienen voor de vervaardiging van nieuw papier De opbrengst zal tendeale gentort wordten in het Ooeti ruiaidohe fondte ter onderfltewindnig van weduwen en weezen van geval i len aiotldaten De nieuwe Duit chè levenMirfddetemcentrale in verband met de ongelijkheid derjlövenöimuideiewaiaitiiibutie m hel JJutt Kshe n worut voor h heeie landiunan niet voorbijaien der grondwettelijke rechten d r bondeetateti een centrale opgericht die de voorzie aiiig niet tevenwiilddelen voor hot heeue land zal regeien i Al0 eerate ledder van dM bureau worut thantt gmioemd de opperpresi u eiU van l onmieren Vou VValdow een man van nieiAintziende geeat kmc ht Naaöt zich zal deze © en geoei oal k njgen die de belangen van hot leger behartigt en de uitvoerende maoht vertegenwoordigt De behoefte aan aardappelen zooj LlijJvt uit een telegram uit Berlijn bülioeft het nieuwe bureau niet dadelijk In moollljkhede te brengm Volgena dit telegram tooh zou de totale voorram oatdi ppeleni gedroogde aaridu ppolen en producten daairvan voligena de op 26 April gedioudien tel lerij bedragen 93 XW OOO centenaardö ttsgeu rif 500 000 op 15 Med 1915 Het verhod van Invoer in Frankrijk De Teanpa van 17 Med proteateart öubüft bij veixlun neiUieu oo yN mtiü eCïaieu geieveru o uuu üe tteri pmüöB werutn utergeechoten Ai QUice 4Uttchuni6B Keerucai DeuuuoBn te LH i iu ü fS ach Q oonnmuiique aii 16 lA L luuu Orouie aciiviteiit van artiliert en loopgiraatmoiTiieien isj jiötürennjaüüt werden i overvallen geh auan op de Duitache loopgraven teo Joordeii van Üociinjeourt waarbg 5 iJuaititficihjesw in eeo loopc i aaf werdies gtAiöod brie loopgraven waarin zioh vele tJuitaHiüei S bevonnien werdien g bQinuardiBeird ra één loopgi af ap ong io bUe lutihJ De aXd eeüugen üa dleze irfcht ouKleniomien hadden koerdleai alle behouden terug Het g€ivecht om Je trechterö van Vimy duurt voort zl Luohtgevechten haddeu gisteiren plaate Bii Kyasel werd een Aibai iir d neergfiwciioten Een tweede werd tot dalen gedwon n in gohavendien toestand ten Noorden van ViIry terwijl een derde naar werd waai nomen op den gurondl neerK waan Een verkenningaviieigituiiig iandlde op vijand dgk gebied terwiji er nog een veiinjist wordt H et vuur dier vUagtuagen had goed uitwerking Er weidien vee photografiaciie opnamen gedaan Hot 1 u 1 1 H o h e oonWHuniqué van ib Mei lni it Ten Z W van 1 0 wtirJ het gevecht mist handgranaten oi ri töüSi Ltne andere aAniVBlil in iiiw k raotfcdiett trgf nix 0teili s Q opiitiogte 304 wenW hedienochiend vroeg dtgtalagen Bij éeai terugtooht over üJHüie leed de vijand in het open lerrein zware verhezen Het betrof datraaai een versciie divisie bcetaaoue uit blanke en giekieurde Fran andien ii n a jival door zwakke vljaodlelijke 0triJKUcra bten ten Zuidien van diön Heiohaaokerkopf gedaan mislukte tetófaeel Aan het Ooitëllik Front nel ituwöisc he coinnmniqué van io MCI luiuiL In u © mreek ten Zuau jtii van uet ineer Ubol © werd een j uitóche oueuflïeve poging gieötuit In tte fltreeK van den apoorweg Miluu Kreuaburg ricJiite de vijand twee WülKén van verg ttigcie gnflsen op üiiae loopgraven öij hot tSventoiirnt er drongen onze troepen door dö yzendiraadlveraperring van den vjjand neen vernieJtien een Duiiaohe loopgiaal regen de vetrdedigera aan die bajooiet en noodStaakten de rast te vliuctoten In don nacht van Ib Mei brachten wij in de aicsk van i ovoaiiolky t Zxé Seai van Krevo ee umjn tot ontploffing eo bezetten d tn Ircicliter Ten Noorden van Bojrau ondernamen de Oofltenirijkeiv Mn poglngitot hei ofteoeAet doch visaéea dtKxr one vuur gediwongen naaü hnn eigen loopgraven terug te kejBren Aan liet ItaUaaiwclc Front il t Ooaltenrijk ehe oonwrniniqué van IH Mei luidt Op hei k uw tront en het Kariitiache front werk d wepKzaanïh d4 der artillerie grootendleeU dOor nev belet Ten lud OuiJten van Monf fcone werd de jjKiging ler Italianen on hunonlftiigia verloren tfteiiingen biJ Baanl teher üvtiren aig lagBn m het giebied van dien Col tii lAoi mifilukteu die herhaalUe vijandleAi e ëanvallen In Zui d Tyrol ver fcweöterüen onze irttepen bij een aAnifaJ tnööohen het ArfWiBc h Lai Naldi Mtloo Eeno dlal en dien grenörug vai Magigioo dte Coala lielieaterling Ploegen ten Zuiden van Mofloheri op de Zugna Torta veralchettd e vfaMidl jke tegenaanvallen af UiBteril warden 90o De Oorlog Aan bet WesteluU front iiei rauüebe couiuiïuaiiquo vaxm Airiue V ittieu ïte i ranötstien een iJuiU 9CIXV verAeitnuifeto ptitrouiiie aan tiae i u e iu i raiuKrhe timw len iSo r j una van i ueiuievière te oa liereiii D ü6fcr uiil vfefiöpreauüe zich en Ut nuge k KilBa achter iiiftn g fvaiigen U üfficioren 18 ka chinegiefweren wewten De verliïÉfc Uit Woeneu wordt d li M i g nield De beriditeni ftai den ItallaaiBtWhen geiiftralen m VKi 16 en 17 iisa iteiwereii dat ai vmUmaa in ulo gevechiten dezer dlgen ontzaggelijk zijfi geweeet Dize beweringen die den terugtocht noetem v izwakken zijn verzonnen Je verliezen van dtiii vijand kan men lieohte rtjiiatteai A amiiter men h t fll eld in oogenachouw neeint waarte de Italiaraea niet in ataat zi n Darentegaa kunnen wij vaaibotellen ot dank zij die bekwaojinheid onzer ilanl etrie en die loachtige uitwerking mzer artilierie onize verliessen buitetcewoon gering zijnj In Duitao land Onderlinge ui ifongering ilËt blijkt hoe lan hoe meer dat de wohaajBclite ii de groote ate iiia 1 voor een belang k aeel mede eroürzaakt wordt lor allerlei pLaai twiiijwie mlvoerverbode in den om irüK Een typiaiah vorbeeld geelt een erui Uemiig van de geimeenieraad uu ll UMi ll a jtl ÓAUi i lUUl Voigeiiti tiie veroidening ia U varbodtu mt het ïiöirict uit te vwen alle soorten vifcooch veredh jerookt ge ou de Uaitö herfl nia een ieveatlb vooo J uenuuiiii uier aralleu ie gedtaTemdle tüe oacüt vepöciiciu ene inaieu het reJIait m hel bui vaii Avooourt te veu ovaren dloch ztj werden teAkeoai dioor het i ianslehe vuur ÈeruglgeKireveiii Ua OuitöonerS leden aanisienlyke verheien Tt en drie uur ö ochteodB deüeu Ue i ranflfchea ten Noowken van huügle 2ö een onverwaohtien aaiin val op een Duitaöhe loopglraaf waarva CBe vardletJIigeirB wetinwoi godlcKxliof gevaiiigen genamen Op hetjz€ilf te uur vermeetfteixlien die Franeotran na een verwoed gevecht de kraötuig veirftteiilcte Dui icbQ abelUng op de hedlii4 ten Nooid Ooflten van Uenivei 304 Op den reohter Maaeioever on in Woevro werkte het g öcihut aan beide zijdien van h t front Uultelohe vlieglaiigen wierpen g durende don aacht verfloh iden e bom men m die öitreek van Lunevillö Eplival en Bellort en richtten onbelangrijke mlaieirieiele sèhade aan In dien naeht van 16 op 17 Mei TsomftBrtlaerden dB J ranödhe vliegtuigen die rtre k ten Noórdlea van Verdiim zij wierpen fa 15 bonmnen van groot kaliber op een belanigirijk nmoilieMilepöÉ tui ïhen Raucourt en Arrooowrt 10 K M ten Zuid en van Seclan vijf op het station van Sedian waar brand outfitond en acftit op hiét bation Mete SttWo n Het Franöche oonMminlqué van 18 Med luidt In die dtreek bij Verdluti In die seotoren Avocourt heuvel 304 en tuflwohen Douaumiont en Vaux hevige artillerieactiei Aan de overige leelen van het front vid niete van beteekema voor behalve een hevig mSinig everfit in Argonne Een Franöohe vlieger beödhioot in een luchtgevedhi een Duitiiche marime d ie ten N W van BesüoaviUe neerviel Er wenï nog een tweedie marWre door een fer onzen ueergeöohoten Deze viel dn de streek van Ban lïe Sapt neer Hödten li eenFraneÜh luohteöcadirille 2Ö zware bommen vallen P het station Mete Sablon ia Feuilleton gtnot te verschaffen Achter een couiise verborgen onzicih tbaar zoowel voor de artUten aUt voor het publiek volgde RomHii het laatste bedTijf In dit vePbojgen i hiiithoekie wa een ma er overond lg lil lachte hij Laohte al eeau menfiich d e eeoïe overwinning heeft b aald ails een lang ondterdrukte wiemi het eindelijk gelukt km voet óp drainek zïina vaders te zetten 1 En eene overwinning had hij wer kelijk behaald eene overwinning op zich zelf Hij werkte niet gaame alechte met oneindlgle moeite wist Mj iet te aehflppen Dikwijte wanhoopte hij zelf aan zijne kuart HIJ had dagen van ontzettende raoedeAooaheid dagen waarop hij zicb zelveni en 2 ijn bestaan vervloekte Wae hiijiniftar Dooit kumatenear gewoïdiein Zijfi vader waa een beroeand violist geweoet een half sdgeuner die zjïch in zijn geboorteplaata Weeneni door nufteloozen ijver en mat behulp van goede redatlee tot oen ongekemfdie hoogte had opgiewerict Het gduk diende ham Zijn leven geleek ééne triani to 4it en toch wagf er gieen geluk in het oudterlijk huJa De rooedter waa van lage ftfkomst i voor den eerzijchtigen ijdeien echtgenoot een voortdurende hlndterp Hij veronachteaamde boftr behandelde haar ató een zijner bedtenden Roomn herinnerde zBch nog levendig de herige tooneelen die zich bijna dae fli cain w iJLioeiJij K e wouJugitiertuialden up i eKure uiag wau Ueanne ontpeluk Kige vrouw verdweoi Waar waa ZIJ geoieven V Of zi log leeide f itoman had er noout mr gevraagd In het eerst vergesteldehg zijn vadör op Ui iti kuufftreizei van atad tot Suadi Dan weer voo een kleine fout ati ng g otraft groeto de knaap als t wure in het wild p Geem haiuli ijie hem lenlde IM sleciiie eigan achappen ontwikkeW zich degtoeOie werden njiet aangökvükt De neigbng tol boemelen eu vaihondeeren zat ook in b uni De lod aan van zijn vadier Lachte hem ve meer toe dan bet ru Üge atudeorecop de ohooibanken Toen hij oner ward deed zijn vader hem in leer bij aetn dorpfikapelaan De sngei zou studeeren en de warokkoet hare verleddSagen waarmee reeds al te vroeg kennis had gaaakt voor een tijdjang vergieten K n aaeoht gle ïrag noodtoaakte zijileerroeieöter hem weÜ ra naajzijn vaa terug te zanden Deze ontving 1 miet een duohtig pak laag n komroende zioh voorloopdg niet verd om ham tot h eft liem eenfi op eeidag in den zin kwam aan de toek t van aaji zinm te denken Wat wiU gSj senlijk worden flfhelra vroeg i Hetzelfde wat J zijt v dör Weinu fein zaik u leögavraiDe bewonderaArS a n den vader toonden aanvankeUjlveeï hfltongrtrt De Geluksster door NATHALY VON ESCHSTRUTH luig in den zoon ZiJn aanleg en verdlienBten werdlen overachat en wat hij bezat aan werkeli talent door vroegtijdiigen lof veratikt i oinan apeeldie het wonderkind maar hij wa het in werkelijkheid met Hij bad er alleen tflag van door effectbejag zioh er den stehijn van te gegen Ifl ruk verboden De vrienden van den beruemdem nAu juichten den zoon toe ora der wiütj van den vader Marga Marga hijgde haj half zannelooe van vreugde en opgewowienheid Hare oogen adhdtterdon Zijt gSj tevreden over mij Roanaaii fiuistepde zij Ale gij altijd zoo Wijft ale vanavond ja Ja Zij lachte Due heb ik Uwe haat nog niet te vreezen Hij drukte hare hiwnden tot zdj haar bijna pijn doden Ik ben gelukkig gSj zuH het met nï ij zijn liet applauö werd telken terker men rdep om de zangoreö Roman nnoeat zloh terugtrekkm Hij wÜdB aan de wereld niet Uten zien dat hij aan het ffucceö bad getwijfeld dat dtee ovatie hom depte raeer verheugden an dat zij hem verlokten uit het vagevuur van kwellende zorg en angst Hij moest voor de wereld blijven de beie ld lachende koele zeMbewuöte coffltponSat dlie oenvowdlg zdjjn werken Uet uitvoeren om het pnfcliek De knaap werd m n Nu moeHt hij atudeeron want zijn verkwistende vader datiit er niet aan voor zijn kind een vermogen te vergareö Toen hot water aan de lippen kwam toen de vader verklaarde oen dagdfierf niet langer te kunnen onderhouden bealoot Roman aan faet werk te gaan liij hadi er nooit van gehotBfen en had hij niet de grenzenJooz e ijdetheid van z vader ge rfd hij zou het no oit in zojn leven tot eenig resultaat hebben gebracht Ziin balidelooze geaardhedd verafHohiuwdle hindernJBBen alle en ig Blreven In wilden toom sloeg hij zich met de vuiat tegen hei hoofd waaneer hij zich gtenoodtzaakt zag te coirtponeeren of tijdieli op te treden at0 oikeBit direeteur Hij werkte alleen dftn wanneer honger hem daartoe d reef Maar met bewonideremdwaard5ge han digjheid wiet hij altiijd allerlei kleine toonachakeeringen te treffen zonder I werkelijke kuwftwaarde wel irfwaar mur die iadruk vaoakten op bet