Goudsche Courant, vrijdag 19 mei 1916

asB deze vemgadoriug na de gebruikelijke londvpaag door dfen voorzdttar gealoten Woeo idag gemakte de dochter van j K aUner terwgl zij met een vriepr dieqi lang den Gouwweg fiet a te water Gdukkig werd het teratond opgemerkt mi was zij apoedSg op het droge geftnaoht waarna zij met een nat pak huiawaarts ging Wellic bad ijiit bad aanstekelijk gewerkt want eenogen tijd daarna gwaaktede diensttoode van N Z toen zij op een rijwiel gezeten in Beneden kerk wilde draaien eveneens te water Nadat fiets en berijdater op h droge waren gebraciit zag zij zoo sipoedüg mogelijk in hui komen tiuwcben benden een gerede veratand houini bestaat bpr ateit ala een Drug oui tot eikaar te kooKn voor dat het beatuur der Ned Vereemging naar b aluU zal opacborten Ue heer Middelbeek vraagt opnieuw het woord t pr heeft steeos op gentlemanlike wijize met den voorziiter geconfereerd Er is n een vurachil tusaohen beiden De oorzaak iiaarvan lagt no bij den bond noch bij de Vereenigang iie aohuld van tie i conlliot ügt in deu U ag het is de traagheid en den onwü m de Kanaaiatraat en op het Frii Hendrikplein Waar onze en uwe belangen m een hoek worden geduwd door een üveiTiiiacht van de i rlezem geOeund door de lichamen die bovenaan alaan daar is het voorstel van hedenmiddag het eenige punt van belang en dan moet de rest wijken De motiveering kan niet mondeling maar moet schrifteii geaohieden op het i rina Hendrikplean dan kan morgen daarop het antwooid inkomen en Kan van Maandag af ée pnja van f 34 en f 3b worden betaald Zaterdag ia dan de zaak voor olkaar G aut dat met dan ligt de achuld bij dB Kijkacoraniaaaie van Toezicht De Voorzitter ia het r iet die vaatkeppetiog van het vooratel a het besiuit van de Ned Vereeniging ndet eens een vraagt wat er zal gebeuren indien het vooreteleenfl niet wordt aangenomen Dan ataan twee wegen open Handhaving van het beeauit cA een conferCTitie met den Bond Mpr vraagt of het de bedoeding van den heer Middelbeek ia dat de Vereeniging het beisluit inzake de prijzen tijdelijk opaohost De heer Middelbeek ijst er op dat het nu is eai voorstel van prod ucenten en handelaren Spr zou nu wrf eens willen len of nu Friealand weer zou zege vi n en of Zuid Holiand nu weer zal worden gedlwaraboomd Spr acht zioh niet gemachtigd het beailuit in te trekken of het op te achorten De Voorzitter kan dit met verklaren Hij vindt dit zeer onaaiii i noam Hij moet zijn tegenzin rverwM i er om aan het voorstel zijn volle medewerking te verleenen De wijze waarop deze zaak door den handel wordt opgevat acht hij te bekrompen Het geldt hier toch maar een tijdejijke maatregel De oamenwerklng in de Kaaavereenigftngltfzoo reusachtig noodig Spr heeft alle toezegging godaan D heef Middelbeek moet thana over zijn bezwaar heen stappen en de oploasing is gevorden De heer Middelbeek zegt ten slotte dat hl indien in d e EinftalBtraat het voprstel niet jn M t werden aangenon hij bereid ia te frachte met den Bond een anderen weg te vinden Hij hoopt dat de goede verhouding niet zal worden verstoord De Voorzitter blijft bij zijn eisCh het besHuit eerst op te cohorten waarna hij Je vergadering aiuit dc nrculaire gericht aan de burge meeaierw Ik heb t e eer u het volgende me ide te deelen E aar aanleiding van het verbod om Wittebrood te bakken bereiken inij tal van klachteh o a over renteverliea bederf van de groote hoeveelheden blown w ke bij de bakkers zijn opgeatagcni enz Ik ben ber0i i bij wijze van proel op de volgende wijze aan deze bezwaren tege ioet te kosnen Met ingang van Zaterdag 27 dei er zal kwr u indien u dit voor uwe gemeente wenachelijk voorkomt het Lakken yan wittebrood op Zaterdag vandf Vrijdagavond 12 uur kunnen wonïen toegeataan Het op jezen dag gelbekken brood zal ook uitjjiluitend tfien dlag mogen worden t e2prgd en in de winkela verkrijgt baar worden gesteld Met het oog op de Sabbathviering ia het wei helijk dat aan de Joodache bakkerijen zoo mogejijk van 26 dezer af dezelfde vergunning voor den VrijiJag wordt gegewen In verband hiermede zal ten ennde clandesltien bakken van wittebrood te vcwrkomen het wittebrood dbt op mediach adviea moet worden geleverd uiféiuitead op Woensdag door de Joodsohe bakkerij uitaiuïtend op DinfiMiag mogen worden rondgebracht en verkocht ledere afnemer van dergelijk wittebrood mag echter aüechta van één bepaalden bakker brood ont angen De prijizen blijven ala volgt varti es eld voor tarwebloam gfebuild inlandltfch groothandelprijB f 19 2Ö per 100 K G kleinhandBlprijB f 0 25 per K G lerwifl de maximnm prija voor wittebr K d gebuild tarwewaterhrood blifft f O 23 per K G voor wittebrood gebudid tarwevraterbrood gebakken onder raibbinaal toezicht f 0 24 per K G voor andere aoorten naar evenredigtield üver de beweging van den kaaubau Il De heer W i t h o f SC u e K 3b 1 Co M d V üc beboorniet tot het Bertaïur van de N V v K Dit bestuur heeft in de vergadering van veriedan Donderdag een vooretel gedaan dat aangenomen ia en hebb wij one te gedragen naaide ToorflteUen die aangenomen zijn ïk hab geschud bij de 20 van neen Wij nemen een kOrti n van 2 en dtte wordt niet gevraag aan de centrale pakhuizen ala wij ati ekonen Die korting komt one loe Wij geveq onze oommdaaiekooperB ovetr allefl w zij koopen een xwwmiaaie dua ook over die 20 Op allee wat wij ontvangen hebben wij vracht bed roging en de rteSco van afkeuring Ala wij de kaaa aan het centraal pakhuiö alleveren en wij zien wat wij ontvangen van on e koopera en wij vergelijken dit met d kflaö e wij naar het pakhuia brengen dian ia die kaas duurder dan den dooi neeprij0 van de kaaa di wi gïdtooht hebben Al dae verliezen bij elkaar dekken nog niet de 2 die wij krijpen op de 20 en hoop Ik dit hiiiOTn de ten volle gemoittyeeird te hebben De Voorzitter Uwe bemerking ia niet geheel juist ïk heb geaiproken over bruto winst In de berekening van den heer Middelbeek komt eeti wii cijfer voor van f 32 70 daarvan wordt uitadhet werkloon pakhuia enz betaald Ala het due waar ia wat U zegt dan zija ook de 3 centen zuivere winat en g eef ik U in overweging mi te overtuigen diat dit niet zoo ia De heer Van Eijik M d V ik zal zeer kort zijn en heb weinig toe te voegen aan hetgeen de heer Midkjlelbeek gezegd heeft Toch ia mij deze vergadering niet medgavaUeni niet voor Uwe leiding want daarvoor breng ik U hulde maar ik had verwacht van U te hooren hoe wij tot een oploatflng zouden kunnen komen Wij hebben daaromtrent niette geho itdl U verwacht van de iNed ver V Kaaahandelaren dat zijbaar voorstel z ul intrekken en dan beread zal zijn een aamenapreking te houden Nu weet ik met of ik het jujat Mb wanneer ik hier zakea aanhaal waarvan ik mftsöchien niet zoo goed op die hoogte ben aJa ü maar dat gelooi ik dat wanneer wij hier een vergiadlering h ben van producenten dat het zeéT Böker van belang zal zijn dat thana wordt gezegd hoe de kaaahandieJ n de producent van ZuidL HoUand bemoeilijkt worden U hebt gezegd M d V dat het Urn niet gaat twn ö i 3 Nu M d V wanneer U deze vergedering liet atettnttnen dan gedoof ik dat er weinig met Uw idee zouden meflgaan laten wij e lijk zijn en b eiuiien dM wij alles doen om er b r van ie worden Vanwaar moet de kaaaihandel deaeu maatregel nemen Owdat zlJ diee moeilijke bepaling kreeg uit de KanaaUtraat Het apijt mij dat door U gezegd ia dat de kaaafaandei en de producenten vertegenwoordigd in de Kanaalfltraat op Uwe hand zijn want wat hebt U bereikt U hebt nieta kunnen uitvoeren in de Kanaalfltraat U ia niet weggeloopen maar ik zoai van U willen hooren wat U daar feüelijk voor den kaaahandel hebt kunnen bereiken Friealand heeft een millioen K O kaaa te kort gedeverdi dat itf l OOO OOO Waaisim hier geen werk van gemaakt dit had den producent ten goed e kunnen komen Wanneer dit bedtrag ten goede aou kunnen komen aan de prodiucentemi in Zuuil HoUand dan zouden dfe 3 oaaten gevonden kunnen worden U weet M d V dat er veeT oneffenheden in de Itakan zljni De vei houdftng ie geanaakt tuaiachen ZuidiHoiland en Noord Holland Wij moeten 150 wegleggen Noe dlHoi laiid niet De menamen ecbijnien niet zoo graag Noord Hollandiacfae kaaa te eten Waarom dit nic in geld omgezet dan had dit den producenten ook ten goede kunnen kómaiii Daarvan htbben wij van dé Kaoaalatraat niet geboord Er bestaat hier een ziekte niet btt kaaahand elaren Wanneer dan dokter die niet kan genezen tracht dan een profeeiBior te vinden mAWP tracht het zoo op te loaaen dat het den producenten in Zuid Holland goede kome Applaus De Voorzitter Hot ia de eerste keer dat er op de ha lingen van de Kaaavereeniging üek la uitg eoe end ij hebben V alle kanten gfboord De heer Vdn E ijk Niet het openbaar 1 De Voorzitter Er ia tiek gerechtvaardigd Er gebeurt wel leta in de Kanaalstraat Bij ataat vast dat höt in de Kanaal langzaam aan beter wordt Er een laidlag en dit ia toch in geval iwwdig voor een goede van zaken Dat er niet vol is bereikt kan ik U niet to j want juièt de punten die ik no heb zijn toch werken Ut goede ricbdng De boeren k I niet verantwoordelijk gieatetd éAaba é v ti beet kleiu viuatie uour ouaeti Mittiwer in de war goiiiuurut wtj kmiaea onse eigen aliwoMta met Ki r bedleoea wij Ituu ueu i met siurea wat zij gasme wiUen zoodat eeu eik kUiagt over de itaa oie bij omvangt uim worai vourgecK revm door den I dinkier tlat wij aaa de Centraie FaK Uuiiïbii ndet lueer nfepgeii berakeoeD ifl aue Nu viTginuiing oeuige t id geuKteid lÉi Bitbu md ori zal met die voortdHirende u ijgiug der prijzen van de katoen ziln de labnkanten evenwel niet meer in dtaat hun oude ipripen te hftivdhavem Hij de aannaniine vaoniaiiiwe orden zullen deze dan ook worden veihoogd iHiudt len politi e r lc ti rwijl hut vtMgen ootwerpadvieu wurdi bctun De Provinciale Bond vM V M Kieuvereenigltigen in ZuiiHlcllland In jaarvergMering bijeen overwegende dat het voornaaowle belang bij e a Staten vOTldeBlng ip h¥l l ehoud van de meotdvriïeid der Hechterzijdie irf de Eerat Kamer dat daarnaaA ooit ket ProvineUuil belang eiMht bcAioud ener aoH Uberale meerderheid in de Prov Staten V asTdtioT eene TertepsniwooMli ng iVr vèrsohlllendé partijen in het College van Oedeputeerdle Staten blijlt liartendrigd advimert den aangeftloten kioBvereenigingen het daarheen te lai Jen dat tuBifcben de partijen der Kechteraijde overeenetemming worde verkregen in dien zin dftt in aHe BtemdIStTicten bij eerste ateminiin gemeen happcAijke canSd ten worden De PaJWch verlofnemerB Kaar Het Vo lk verneen bertond Mi dte i al dtenMcralBWle Kanierfracüc het voornemen om den Minister van Oorlog te interpelleeren naar aanteddlng van don order van en opperbevelbdbber waarin zware itralfen gelaat werden voor die nïilllairen die tijdens de Paaaehdsgmu verlof haalden genomen Van tet voornemen ia aJgeziea omdat de fractie deze zaak ter rake zal brengen bij de behandeling van het buHengewoon ereiMet voor militaire tioeleinden welke behandeling dezer dagen pl tg vimh door Dc Scheepvuirt en de Oorlof het vergaan van de Batavier V geen kweetie van extra win Pe A opvarend V n deBa l H w o en tntoop de f rv t YflrmcHith aaa land Wil WIJ M m voor biunenlaiutech gebruik terug eu leveren daarvan af aan het Leor tmle Pakhuiw binnen een weak dua met geringe bedrogüig ea behalve mt rauelea wij een deel van 20 ale ver oh voorraad in onflpakhui aobterhouden Dit ia oneereer i 4 ül 1 5 rari de 20 dfiewij moeien bew rea tot den volgeodati winter Daaruit krijgeo wij een enorme bedroging die wij moeten aanvullen uit ouise expori kaaa ega daarop hebOen wij eea zeer belangrijk verlies i£ m van ooxe beetuureleden heeit eene befipreking g had met den voorzitter van ♦ rae vergadering en herft bim geweeoD op de oDbillijkheid dat wij dien ouiEet van 1 5 van onze Mak gehaeï voor nifiraendal zouden moeton do a De voorzitter zal het moeten toegeven dat het niet meer dam billijk zou zijn dat ook de handei ex iete aan verdient Wij hebben toen gesproken van een netto winfit d e 000 toe kwam van f 1 De voorzitter van Jeze vergadering heeft ich daarbij neeijgelegd Na dit onderhoud ia de bewuete circulaire giekoincn van dti C v T jie onfl decreteert dat wij en verplichten voor I raad nvoete vaethouden en moeten houden op 4e volle wicht die wij er voor neergelegd hebben Verleden jaar i on een bedxogliug van 7 Augustuei tot 1 September vergwed dit jaar kri gen wij voor db bedrcging niotfl wij hebben te zorgen dai de kaa op de volle wioht wordt jphouden Uit dtt groote verUo hebben wij eem berekening gemaakt wat ona dit zai kotften en aiu zes iiï g l ala nten billijk wil zijn mioet mei toaBtenWnen dat het niet te veel vergd ia wanneer wij exporteurm a glen inen vefpplilcht am het binnmland te helpen aan kaaü die met te duur mag zijn dlat Waa WIJ Ü uitoetalen B oentmiind V uan aan Ie Centrale Pakiumzendan la daarbmnetto i oen verlieepur pond Hpn heeft den voorzdUerue berekening kilaarvan ter hand geütedd en mewu dat deze deze becijfering els voÜoman juiat zal erkennen I öpr vraagt bï het billijk iö datwaar Ue kolen voor den handeldoorgaan dezfl zidi met zou mogendekkéö door leent netto wineit perpond te necnea öpr kan niet gelooven diat we zaak zou kunnenleiden t wat feede ia oangieduid al een k aa tf oirl of Spr i gianeigd tot ovettg en Bamenwerking ue Voorattér de heer VaaWijnen repUceh Spr verhfluglt zioher oVftr dat d eNed Vereenigilng van kaa ihandieiaTeQtot Bamenwerking bereid iB ilg tklhaalt echter dai vanunliterhandeiiiig Wi overleg niet kaukomen indien biet het besluit vande Ned Voreeiging vaai Dondlerdag 10 dezer woTdfte niet g€idaani Ten aanzien fan de quaeatle afiht I Bpr het princle niet jüiat De zaak zit volgens api boo er zijn twee ategorien in e boeren en handejaren De hadelaren hebben eene rifiictuante ondneming düe danieens winat dan eed v rli gee t maar waarvan no ï l kan worden gelegd dat het jen niet onibeiangtrijk beataan opleveJ Nu meent apr dat V handel zijnpi ridSoo mioetdra 1 voor den hande g dan imoet deze Jen Spr k zich loe zuiver voelende met zulk een voor noemt het een prinJdooT dten handei nu er op dien expè niet meer voldoen e verdiend wfet bepalingen moe n worden gwffen die beteekenan ren toerta g vaibe producent Wanr neer deze zaann andere banen zou ri n gde d zol apr h t heeJ wat ntïi her vindlen Het zou volkomen iuisit zijn wanne dezelfde t 3 van Ihans door el vakacüe van den hnndel van heèotportdeca waren afppgnan maar U de producent de win mnrge ml maken ia dwaaa I De handel KOt toch lüet wenaphen tavier V zijn te Yarmouth aan land 1 göoracht Twee machiniiftea en een stuurman 2njn omgekoiBien door een ont pl ffing in de machinekamer Een Aimerikaanache patóagier ia verdron Ue Londenöehe correöpoindent van het Hbld ént de volgenide bijjsonerheden De bemanning en de paatfagiers v n de Batavier V Kijn g4flteren middag te loonden aangekomen De meenten vertr ken htdenoohteiwl met de Batavier IV w dter naaj Rotter Het achip met een beroanming van 28 koppen en a 5ht paaeagiera aan boord drie Amerikanen twee Ru ehn ea drie Nederlander wa£il in dagoctotend vertrekken Om reelta 11 uur 30 tiet het aan bakboordsi d op een mitj OmraddeAli dbama volgde een zware onitplofling en het K tp helde over naar atniurhoordl Het was getroffen bij de machine a mer De Neilerlandlf e pamagierÉf wa reni J de Jongi van Gouda Jacofauii Cohen van Nijnneigen en Alfr d i chram van D ft De oni5 lol llng wat buiWtJg wooni hevig een girooto mttsöa water vloog op het l ek oen gedeelte van het dek word verbrijzeld en eveneens een paar booten en lïe hut van den Maroonint Deze had iiog jud t den tijdi om h dek te bereiken De paslsagiem die allen op hei tk k toniden begaven zich in du booie Somaniigen gelukte dlit onmddkl eliijik njaar eenkgen van hen en vaa üe benaanning kwamen in het water tereofat De ie wae echter kahw Öo mïnigen beredkten zwennmende de booten anderen werden opgejjikt o a dé lAetwardeeiai de eenige vmuw die aan boord wüS De NederianderB vei telden mdj diat één hunner met den Amerikaan ehen pütfeiagieir Mandni een ingenieur uit De kapitein watf ook jn het water J e Alem maar werd weder opgieï lkt I Door de ontplotüng wareade twee de en de dferde machinist in deniiachineivumer gedood en eveneenö een holnieeHter De eerate tuaohinift werd gew md aan de lippen Eeni Bitoker had wondten aan het hoofd en Rechtzaken De zaak Schrodter in hooger beroep De AdvocaatGeneraal bij het Anvftterdamaiohe Rechtbank eadcbte Woenödajg tegen den heer J C Sohrod er 1 jaar giervangenisatraf ter zake het iu gevaar bren n van de neutialiteit van den Staat nair aanleiding van ceu artikel in de Telegraaf van 27 Novemfber 1915 getiteld DePetra camarilla te Amaterdanv Op 28 Maart waa de heer Schj oder voor de Ato aterdamödhe rechtbank vnjgeaproken diGOh het O M was van dit vonnis in hooger beroep gekomen SIPOI X Voetbal De door ons aangekondigde bekerwedstrijd Quiok D V V zal niet Zondag a 8 plaats hebben op het Sportlerein doch Zondag 28 Mei a a In de plaats daarvan zullen Zondag op het Sportterrein de eindwedstrijden in de extra afdeeling van den Rotterdamschen Voetbal Bond plaats hebben waarop wg morgen teragkomen Kegelen Te Scheveningen inllen in en alan te bouwen inrichting op het Gevers Deynootplein tegen a s winter 8 moderne kegelbanen worden gelegd iets waaraan in de Residentie werkeIgk gebrek bestaat Er om heen komt zulk een rnimte dat honderden toeschouwers er plaats kunnen krggen bg de groote wed strijden Men hoopt aldaar dan ook de Bondswedstr den te kunnen hQuden ClootJeren vrijgelaten M n 9 nt uit Havre aan u rn 1 kt NcïJertandwiph ronöulaflt verVlaart dat de jpoederen van die ArySobelfpr en van tje Bornlflöe zuU o worden ultgelevertï aan die handiela rt iï De boüteii zöll blijven edhler ondw mlHtaire bcwaklilg j Het fmtliflrpzoek dhiurt voort Uit dlit telegram blijkt lat deael eU e UtfttördiamMdie tföhepeii dtu zijnaKugefeoudlen e n leat dat hler ïMjg ni t beikCTifi wa n Mgp N Prins lïft trlera Mgr N I rins iÉ gtirft rmld f dag In é n otMlerdiom van 58 Jaren overleden te N De afpoorweg Gouda B o 8 k o o p A I f en D ö Tweede Kamer heeft hedenna midklag aangenom en het weta ontwerp tot bevordering van den aanleg vhn njkawege van een spoorweg van Goudla via Waddinixveen naar Boakoop en Alfen Diefatallen Cateren is b de politie aangiftegedaan fioor een atgarenwiok er aande Markt dat van de toonbai c waiaweglgienomen een tartonnen dooö roetc a 130 flligaren De döoa ia later met ndg 1 rtgaar ffr in topugigévonden in het urinoir aobter de Waag Door de politie la een onderzocrit naar den dfuter ingeateid Op het Lombokterrein ia uit een jaa van een der werklieden e bezig waren kaas te ladten en fle detze jas tijdenff het rangeeren op een kar had neerg 4egd een bedrag van f 160 ontvreömdi De politie heeft direct een onderzoek Ingesteld jesiignaleerde Door dte politie ia alhier aangehouden zekere A M die thog 5 dagen heK hitenis moet ondiergaan I e aangehoudene Ie overgiebradit naar het Huia van Bewaring te Rot terdami Boskoopi Het aantal kiezers op de op 15 Mei Lvan kracht geworden kiezerslgst raagt 1260 voor de Tweede Kamer 1258 voor de Provinciale Staten en 1169 voor de Gemeenteraad Luitenant Kuhtwn n Te on vfeoT 10 uur glwtermnrgen iM in en tier houten loodötem achter de gOTiiekaizerije e Utrecht de reserve Je InUenant Bu hrman bij het v r ien ii noT eeir iffraiMntt ufte tnflfeplofte en xiomiddcllijk geduid Doite IdVilen wewten licht gewond Deze zAJiu na dflor lir VoUiaar te aiin verbonr éea niöAr het htoölpitaal overg fcraoht Luitetiant lli rqwn wonend aan lie Maliebaan e Utrecht w 8 d uit vlod cr van eew ndeuw pro ïédié diatmootit düenen om te vëtiïe op aineUewi ze hanügTanMen te kunnen vervaflt en van allerlei toWsLUlg aanw zlff materiaal HeetlB eeiUgen il i wa men bezlig hlpniwde proeven tehemen waarbii ook de Vorig w Jkeen ontploffing plaatrf had Toen werd een korporaal licht gewond Lultenhnt Buhimtvu wilde n ig op het ncigienlbllk dat de gtraiiaat onibploftedeze wegfw npein om zijn manöchappeii te ïïarpn mftar werd itnartïij aan dten linkerarm en de Unken ldte dicht on fer het hart doodWiJk gpiMIen Veeuitvoeir en vleeschprijKen Uet C orr Burwiu nwftdit Van deskundige ziJdie veirnameni wij lil verbtmd m t hetgeen reedtaf gjeni€l f is over dien btikenidien uitvoer van m 8ken d radïtlg Vee t in amlere jaren van dit oort vee veel meer wordt ultgevoerti en dat dit ootk geen vee Iff M d fflagew noodftig hebbén aomüat er dfen ook in ïen uitvoer van dU vee gWn a iileidiing vrae v ot ftiurzame verhooging van den vleefl hpri Wel kon eeaioogcnr blik dientongiefvolge de nwrkt in dle war komen maar zulks nnoeat zicèi spoeditg heir ellen D markt te IM den watt dbn ook heden weder bel ngri lk lager en verwacht kaaword diat de fflagerff hun vlee topri zen niu waiter zuUen veitegten tot hel vroegiepe pe41 Katoenen goederen uit Duitschlanit Men achrijtt aan ïe N R Crt In veri and met het uitvoerverbod van katoenen goederen in DuAtachland vom€Knen wij het volg WMte Voor de uitvoer arükelen iö than een ooiwient van de Dui e regeer ng noodSg dde voot iedwe uit te voeren bevelling ino t worden aan gevraagtt op tfe wijïe duö zooal dit reedia aedert gerultnen ti d In KngelaiMÏ geregeld IS Alleen moet hier te DuttötAe fabrikant d wïentoïi aantvragen en nlM d NetderlancNche kooper zcKMite het met ïk ltfche gOieKtereii het geval ia Dit uitvoer ïon0ent zal in die mee gevallen gegiBven worden Natuuröjk zal de levering door een en amder eewigtfzinri vertii aga worden daar roet het verkrijgen van de uitvoer Laatste Berichten TWEEDE KAMER In de gisteren gehouden vergadering werd en aangenomen z b st de wetsontwerpen Tijdelijke Suikerbelasting en het wetsontwerp tot nadere bepaling van de waarde van zaken waarover de rechten van successie of van overgang bg overlgden verschuldigd zyn Daarna kwam aan de orde de wetsontwerpen tot naturalisatie van J J Wandorff en Ifi anderen Na uitvoerige discussie kwam het w o in stemming Aangezien echter het vereisohte aantal leden niet aanwezig was werd de stemming uitgesteld en de vergadering verdaagd tot Vrgdagmorgen Minister Posthuma De Minister van landbouw die wegens een hartaandoening eenigen tgd rust moet nemen zal en verlof van 6 48 weken tot herstel van zijn gezondheid moeten nemen Tgdens zgn rustknur zal de Minister het verband met zijn Departement zoodanig aanbonden dat het niet noodig is dat een andere Minister met de waarneming wordt belast StoODivaariiynen Rotterdamsche Lloyd Ophir pass 7 Mei Kaap Finisterre Sindore Holl Amerika L n WesterdSk 18 Mei 12 n n m van Kirkwall Rijndam 18 Mei v m U uur te Kirkwall Holl Lloyd Rijnland 17 Mei te Bueeos Aires Oemengde Berichten Te Oeffelt N B zijn twee kinderen van 2 en 6 jaren van den spoorwachler S aan nekkramp overleden Zomertgd De invoering van den zomertgd biykt hier en daar zelfs nog aanleiding te geven te hebben tot kerkelijken strgd Zoo ih een dorp in Friesland waar Öe kerkeraad der Ned Herv gemeente den predikant wilde dwingen i n plaats van om half 10 om half 11 ftn preeken terw l de kerkvoogden lieten bekend malmnt dat z de torenklok op den ouden tijd zouden bonden Inmiddels verzocht het hoofd der school den bewnsten predikant van den kansel af te kondigen dat hy in zake schooluren met den nieuwen tgd rekening ging bonden Hoe de verwikkeling is afgeloopen is het blad niet bek d In welke mo ijkhe n deze verandering snuggere geesten leidt bleek uit een bericht van een ander dorp waar de kerkeraad der Ned Herv gemeente na de invoering van den Eomert d faetaanvangsuur van de godsdienstoefeningen een uur vervroegde meenende daardoor op de hoogte van den nieuwen tjjd te komen Een reusachtige filmondememing Zooals Amerika alles buitengewoon heeft zoo bezit het ook een Hnematografische filmon ememing die alle Ëuropeesche concurrenten ver in de schaduw gtelt Oprichter en eigenaar van dez reusachtige inrichting is een mr Lubjn Deze heeft te Philadelphia 500 aocres grond aangekocht voor een bedrag van bgna 6 millioen gnldens Het bestaat uft weilanden velden dierparken een twee mijl lange rivieren een groot paleis Voor het maken van de beroemde oowboy films beeft Lubin uit Texas paarden stieren eenden ganzen hoenders kortom alle mogelijke diersoorten latei komen Twee automobielen en een vliegmachine staan steeds gereed voor opnamen ld te een been Toen hij te Londen aanKwam werd hij aan het tfatlon verbonden on in een taxi naar hfft bureau van de Batavier gereden Nadat de meiisicbea ongeveer een uur in drie booten hadden rondlg dreven wanden allen opgepikt dloor oen Engelflthen trawler en te Yarmouth gelamï Twee der booten van I de Batavier werden naar Yamvouüi Een der Hue a he paasa eréwatf gedurendie ton oorlog eenmaal op eon flichip geweeeit waarop getft oten waa later op een schip dat in de MiddeMandk ehe Zee getarpedeeid wasien nu wedter op eeni vaartuig dat 09 een mijn worf gieloépen Allen waren bij aankonwt te Donden welgemoed liet aldhip had een groote lad ng levenainriddielen aan boord voor de Anterikaanethe Comhiisi e voor onderflteuning van Belgiö en vooraS veel rljöt De ledqn der bömannang van de Btïtavler V die bij d acheeprt jnp ssi omgekonven xijn de tweedema chiniM J Mart te Rotterdam de dier de macMniflt C de Bniijn en dè bediende C de Ridder uit Rotterdam Stolwijk KoailkyVergad ring van ii lwijk o 17 Mei 1916 Teigonwoord g lie VoorziUer en alfe leden Na opening dw vergadering wordt de pre8enti 4tj g teekend en worden de notulen der vorige ver dering geienen en goedgekeuTd Wordlen ter tafel giebradit gedezea en voor kennl4geiving aangenoioen de volgende ingekomen stukken van Gedl Staten a teragizending Har goedgekeurderaadBbealuJten tot liet en van alen ovenslt llrijvingen en wijziging derB rooting dienat 1915 b terugizending van het gioedg efcrairde raadtiliertult tot vartioogtjKgder jaarwedklen van den bun meester den Secretaris en den ontvanger mei inbegrip van de autonvatisclie verlioogingien Na breedivoerige beaprekingen en liet raadipiegen der betrekkeUjke be den wordt in beg nii l beslot tot den bouw eener nieuwe openbare d rp W iool op het terrein indlertijd daarvoor bc eind met be lAiling van a reking der huurhuizen en bestemming van dte bestaande obool slï hnjpafchool terwijl later dfe afgabroken aohool voor apedplaattt zal worden gebezigd Nadat nog U besloten de autogarnge van den heer Kievit een meter In de lengte te doenuitbouweni wordt Hei Standpunt vun de Knasproduoenten en de Kaashandelaren in sake de 2 0 voor het binnenland Vervol De heer Middelbeek vervolgt Dit jaar iff de toestand andere U weet altea hoe onze eocport thantfl verknoeid Wij hebben geen van alten meer een zaak buUetijbandaiche re4atie4 hebben wij met meer wij hangen al van onzen afnemer en Koelang die on prijzen betaalt zooals thans zou ik zeggen legt u et bij neer aang baea dU prijsen zdjndle nooit gekend Kijn en dte nooit terug Bollea komen Wij c ook aan bande geAof zoodat de handeivoor gen Zijn ïe laar minder lagere prijiz i niet bpgiriipen hindelanienöcbi stel komene Sj cipiee e fout Telegrafisch Weerbericht van het Koninkl k Meteriologiao i Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 772 0 te Vlissingen Laagste baromoterstand 744 0 te Haparanda Terwaohting tot den volgenden dag Zwakke tot matige veranderlijke ind licht tot half bewolkt waar Bchgnlgk droog weer Zelfde tempe latnar lu i j c n t m nie iehaniie4 Wiiue ue haudidi dai dan u ti ir vv i wiiilen ovenegigen tot het aangaan van een overeenkijmlt wa rtwj geiiiuieuiue eeoige ar een vaéHe v intot woPUi oepaaiu maar apr betwijl t uf hl uan vetA klButen zou r en öpr ooackidaert dat de prod uoent ue nandet zetf door zi n onderlinge eoüüurrentie in beöchenning moet ne ue Bond heeft loc werkeAijjk wel eenag reciu om meer met ham teoBr derhAndielen dan geechied ia E$pr wnat op ue periode toen 4U voor bet bannenlauid beateoid nog mei genoeg bleek hetgeen bij de prooluoenten toen groote outsteuraung heeat ge wukt De giroolhandel wierp toen de aetvuld op dien groetner dese weer op den winULetier en deae wiat op zijn beurt nerg fflie van maar een feit waa net dat üe kaa gevlogen wa Ook de verhoogde cünaönieo voor uitvoer in vernand met de melkvoorzieibing brengt spr ter Sprake Dat ée pogingen Oie door de producenten LU uez voor den handel zi n eedaan zijn ntiftlukt is niet aan apr tewl leiï Oe prodait ent zou in deze tocii nebben betaald Hoe ie nu de hou ding van den kaaahandelaar tegeur over den producent vraagt apr Ut uKen dat deee recht heeft op loyale samenwerking Het ia volkomen jmst wat de heer Middelbeek daarvan heeft gezegd maar de heer Middel beek komt met lop het genomen bealuit terug wil dit met üjdene het ovenleg ongedaa i maken ik kan mlj daarmede niet vereenigen maar ik ben ten volle bereid um miijne medewerkuig te verleenen om op andere manieren te trachten ean zekerheid te geven aan den haodwl voor den verptiohten voorraad ik heb dit reeds tnondeling gez dr en 6Kïhiritteltj herhaald en beveatigid en ik vraag aan U ia het dan giegrond é i waar van mij alle moge iijke mediewerking ie omdervondtein dat er dan op een dei iaUjke verga kïriug zonder verdere beê rekingen maar een bealuit genonven Kan worden waaaonder de boeren te buigen nebben f Ik weaieohte dua niet verdietr ie onderhaudelen over deze zaak voordat eea opLoasing waa gebraohtl Ik geet U de vearzekerlng dat én Bond ten volle bereid zal zip in hec vervolg aman te werken en ik vraag u aan wie hiervan de aohuldi xAi zijn ala dftt niet het geval i liet voorstel zelf wil ik ook evea beapreken en zou ik willen vragen of de handel het voorat nog bhjfti hanuihaven zoq ja dan zou ik er voor te vinden zijn op he vooratetl aelt meta meeir te eggen ik ntoe conatateeren dat ik het met eena ben met de berekening van oen neer MaddeLbeek dait er daartu eohen geen speld zou te oteken zajn ik üeu ook een berekening opgeI niaakt de berekening van den heer Middelbeek komt op 1 cent winait dua aan het pakhui te leveren vooi a eeiiit en lei uiglbac Ung voor ól cent waarbij dan een brutowinat gemaakt woruii van f aü iO op het wnmen lumtojch gedeelte Ik he 0 nu ook een berediemnig opgemaakt over die f 3 en ik heb gevondieu enkele poëten die dcK r den hoer iviidd elbeek zijn veronaohtzaamd De heer JMaddelbee heeft vergeba dut er ook nog d korting gevraagd wordt van dit perceniage bij ae ootaUng terwijl de nandel de kaas uan net ptxkUuia aÜevert en daarvuur vuUe betaling erlangit Ex ia uük vergeten dat er keuringBoammia siQfi zijn d e het zoo goed mogelijk nvooten dtoen maar in ieder geval ia tocb in het pakhuis tweede kwan liteit kaaa aanwezig al waa dut i zoo dan waa het toch kaaa die op de markt nün er geld doet Xk voeï wel dat een ieder het niet m t mij eena ia maar ik houd toch oodianka diit mijne bewering vol want ik geel toe dat ala meu de aiwijkende partijen daarvoor kunt bijberekenen dkU dan de redeneering juiait ia dai het gemiddelde wel in hei pakhuia komt Mijne ber diening ia lOÜOO K G inr koop waarvan 4J4 verplichte voorraad dan vind ik een totale bruto winat van ï 145 87 Ala het nu alieen over die bedroging gaat da n moeit de export in andere banen geleld worden Ale er aan export nieta vereend wordt dat er dan aan den binneniandfiicben handel meer verdiend moet worden iS ieta dat niei door den beugel kan De handBlaar mag voor binneuiland chea haudleil vrat mi verdienen nslta hij ateeda o vootr den oorlog zij k aa in het binnenland verkocht heeft en niet alleen exporteur ie geweeelt Andera ia het voor deg en dSegeen groaaier zijn mogen die ook nletd winnen op ée bbinentandsiehe kaaa Hït y niet hun recht dat zij in het binnenland mogen winnen aSj hebben in het binnenland nooit gewonnen Recht op wïinat op binneniandache kaaa heeft iemand dSe geeaW nenlandachen ham iel had niet Wij willen er aan modewerken dot die meoaohen er geen verlie voor hebben winat daarop hebben z echter aböoluut niet laooddg Ik h b htermedfe voldoende weergagwven fcpe d Boiid ateat iBgm alti de gang van zaken ui üe Ku i niftlatraat mat zoo ia ala mea zou 1 wfistfeheo Dit is toi ± oniogiaoh ia Oe xedeneenng van de Ned Vereeniging dat wanneer zij de ng van de Kanaaiatraat met goed vindt dan mag de producent daarvoor ndat boeten Mij ie officieus gezegd dat oe kuaaliaiidedaren niets beroken iJit is geen standpunt waarvan ax worden uitgegaan ieder wil ten aloite zich zeif radden Aan Friealand hapert zeer veel triealand heeft nu juist in overweging dat geaxporteerd wordt een groot deel van 40 plus en voor dat geld zai volvette kaas worden gekodit Het marcbeert eohter langaaammaar wi mogen hiervoor niet varantwoordeiijk worden geateW Ik wil nu nog wijzen op een zeer vreemd v erflchijnsel We hebben hier gekregen een bestuit van dia Nad Vreeling ngi genomen op grondJ dat getracht moet wordlen een oploosing te vinden voor het mogelijk veriie op den verplichten voorraad Voor de vei gadering van hedenmiddiag in Den Haag heb ik op de ftgcrt a voor mi een vooreted van de Ned Veir van Kaaahandeiareni luideakie Voorste door afgovaarc figden van de Nederi Vereeniging van KaaeiIwindelaren om den verplichten voorraad te brengen op 165 van de bij contract genoemde hoeveelheid waarvan dan 150 in den volgen den winter op te eischen Toeiichting Afgevaard5 g ien meenm dat de ervaring die dezen wintoc iö opgedaan met de moximnmpi zen voor Med en Septeratoer kaae bet nood sakeèijk idaken dat d e ZuidHollaindenAe kaaehandelaren zi sh op een andere wijze dan in den prija kikken tegen het door indiroog enz te Iij fen verlieö tenzij vooruit de maxi mumip rijzen voor dën volgenden wijiteir vooruit en voUdoendte howg wüiden vagitgeateld om verliezen te voorkomen Nu begrijp ik er ndets meer van Ik daoht dat de naatregel van verleden Donderdag een oploaöing gegeven had De NedL Ver wil er toch niet dnbbel voor aohaldeiooa gesteld wordlen wat wil zij dan tet is nrij met éuddiölijk Ia het baaüuit van Donderdag In getrokken dan ga ik accoordi De heer Middelbeek ïk zai niet zoo lang preken ala de vorige koer M d V De berak ng tiüur U gemaakt kan ik niet heoox l6elen voordat U mij die onder de oogen hebt gegcfvea ik maan dat daar tuaacihen met een apetd maar wel een atopnaald kan woixlen geatoken liet op de agendia van de vergacle ring van heden van de aaevereaniging geplaatste voorstel van de verlegen woordigena der Ned Vereemgiag m hetzedfde dat reed eenige weken geladen namena onze vereenigHngi ia ingediiend Toen hebben onze Vertegeniwoordigera het echter met officieel ter tatel gebracht maar ia het in plaajta daajTian befiproken in eenondar onsje tusaohen onzen vertegenwoordiger en den voorzitter van de Kljk sconm iatKte die het toen van de hand weea Dat de voorzitter ale verlegenwoordftger in de Kaaavereeniging daarvan niete weet ia mogelijk diooh zeer ten onrechte aan ons te wijten In de volgendie vergadering van de Kaaavereeauging ia het vooratd ter loops ter aprake gebradht nwt de mededeeung dat e RgkacomMmdaaie daarvan ndeta wil weten Waar wij telkenmale worden genegeerd dtaar schiet er voor onai niet anders over dan ons zelf te helpen hpr wU de verantwoording op aioh tienion de toez ging te doen dat wanneer in de vergaderlpg van de kaaavereeniiging van hedenmiddag het voorstel van de Ned Vereen ndet door den voorzitter van den Bond wordt tegengewerkt maar geateund en het wordt aangenomen hij de verzekering geeft dat het bealuit van DoiKlerdag 11 Mei wordt ingetrokken teneinde h t dan a angenomen voorstel diBArvoor ia de plaata te doen treden De heer J L van E ij k licbit het éooT hem geafprokene nog verder toe Spr ia overtuigd dat er aan de Kaaffvereeniging te hard gewerkt wordt en ailea tot avbade van onze portemionnaie Er wordt in de Kanaalstraat nieta bereikt zoolang ZuidHolland daar niet voldoende ia vertflgenfwoordlgld Spr heett het in den heer Middielbeek op prijs geatetö dat hij daaruit ia geloopeh Het ie niet aipr a atandpunt dat de prodiucenten moeten betalenSpr wil den producenten gieen achadie laten lijden door een maatregel fie de Ned Vereen niet uit sti hoofdigheid hee t genomen De Voorzitter zicfc varbeugend dat de belde aprekeie de goede verstandhouding met de Vereeniging willen herateolemt zegt dat het voorstol van de Vereeniging zijn siymipathie heeft Er zal moeten worden vasit¥resteld bt de prija ftf de bed roKing Spr vraagt nu nadtrukkalijk intrekking van het besluit dw Ned Vereeniging vóór a a Maandag vóór er een nieuwe groote marict 1 De heer Kort e weg voelt de idoe Mjke poeitie van bedde partijen Het ia zeer naWg en nood dat er Het gebouw te Philadelphia bestaat bgna eel oit glas en ler Het is zoo groot iat vier gesdsohappen tegelgk voor de fiim Irannen spelen Baiten kannen Remakkelijk 600 personen met paarden en automobielen ondergebracht worden soodat ook de grootste maasaToorsteilingen gemak keiyk opgenomen kannen worden Saikerpr zen in vroeger tgd Dat in de eertte jaren van zgn invoer de prgzen van de suiker die grootendeels in de apotheken als geneesmiddel verkocht werd hoog waren IS begrypel k Echter ook in later jaren toen de productie toch al veel grooter was bleef de prgs verachrikkel k hoog In Londen byv kostte van de 16e tot de 16e eenw 100 pond suiker f 500 èi f 600 soms nog me r In Weeneu betaalde zoen m de 16e eeuw 7 Mark voor een pond Later met de steeds toenemende productie daalden de pryzen ze stegen echter weer ontzettend toen Napoleon het continentale stelsel mtvaardigde Het gebruik van soiker was toenzeer groot en de suiker werd steedsduurder zoodat de ï ngeische schepende suiker in Qriekache havens losten vandaar kwam ze met wagens enlastdieren naar Duitsohlsnd en werd dap zoo Frankryk binnengefimokkeld Na de vrg heidsoorlog daalden ée pryzen aanmerkeip maar paa na deontdekking van de beetwortelsoikeris ze zoo laag geworden als we haarte genwoordig kennen Stadsnieuws UÜÜDA 19 Mei iyi6 V rouwenkievreoht De nfdleellng bouda vau de Vereeniging vjjor Vro uwenikieerefht hieid gimerenavonid voor een matig tvuzotte zaai een openbare vergadenng ia de Sftjti de Kéunie Ue presidente meguffrauw Snoepopende de vergadering en gaf hetwoord aan mevrouw Doctere vanDeeuiweni van MaaraeVeen uit Amsterdam die ala eerate spreekster hetwoord zou voeren Mtwrouw Dochters van LeeuwenbefgTou met te hei inneren aan de kleinegroe i vau vrouwen iffle voor 22 Jaardie V ereenigiiiiig voor Vroiuwenkieereoht oplichtten thans geworden eengroote groep van Vrouwen die inbijna alle gemeenten hnh aldoéittigöhhebben opgericht Spr hdrinnwdeaan het feit hoe thana een groot aantal vrouwen in ons kand ala arte of ad ocaat hun brood verdiiehen enzeWe uiteen op yeike v6ie grondende vrouwen het kiearedlt toe4 9nit haar die ató miede arbedolter in de MaatepobapplJ het reoht ét hébb u niiede te reigeeren zeg ngiatihap teverkrijgen over zooveie bdangemdliehaar mjo na zijn M t veracM iendtevoopbeeldeii toonde apr aan hoe nietmeer gesproken kao worden oveirdenarbeid die de vrouw alleen iu haarhuis kan vinden omdH zoovele hul lelijke plichten in d 0 latere jaren allien veel eenvoudiger gt euren danvroeger toen de vrouw ala het warede atftvin waa van haar huieh udffla Een voorbeeld hetwMk de geachtet r aannaaide was olet juiat Spr beweerde toch dM zdfa de boerendocbtera met meer kaaa behoeven temaken omdat tegenwoordig alle kaaageumaikt wordt door dfe tahridluni Wij raden de geachte s r aanemaeen kijkje te nemen iu de omgevingvan iouda Naar tfpr a ineening zai Üe wereld er op vooruit g n indien de vrouw op gehjduen voet word Lgeaiteid met den man Hare invloed moet meJe ten goede komeh aan het on derwijai ook viakondefwii en h t v niiUreidiend ondeiwy de leerplicht voïkagezondheid kindervoeding kl derkleedSng en zooved meer andtem zaken Spr wekte aap het eind van haaè rede de aanfwiéizlgien 6 $ tot de dbmonatratie voor vronwenkleérecht die op 18 Juni te Amaterdam geboudleu zal worden welke b oogingdton Miniöler zal toonen hoevele vrouwen het kietfrecbt vragen Daarna hield de tweede ipreekfller QiejuifToiuw Groot uU llott C fcön een allengeeatJgBte voordrécht Wat Mj ryke or van dartiC Zij gal daarin heel grappig weer de gemoedötoetïtami va n een vrou w uit Broeéc in Waterland die voor bet oerat een lezing bijwoont oveff Vrodwenkicarocht Maryke gaf weer wat zij dte juffrouw in de lezing allemaal had hooren bewereïi oti zij deed dat zoo geeaiftg diat de aanfwelzilgen hettelkena uitproestten van het l chen Maryke beaSoot met deze opmerking Gemeente en Ri k zü n beide te vorgeüjken met hulMioudeufi en welke mAn vraagt Maryka zon mieen huürtiouden opriditen z inder vrouw Na de pauee hield tfejuffrouw Groot nog een korte rede waarna mejuffrouw van Oppen uit den Haag eenige godicbten voardroieg Wiftrfbro d De Miniater van landbouw NijveiiieM en Handé lieelt de volgen