Goudsche Courant, zaterdag 20 mei 1916

BUWiERLIJKË TAND Swaaen daar mevr Willig behooiantot 4 it e f Oamaaatef 180 voor 18 weken heeft gesohonkan om da bediening aan de ringpiedikantan op tcdiagea MARKTBEHICHIEN CoSp Tidnienvereciil liig Oonda ca Omttreken te Oouda Veiling van 19 Mei op de lloutmanelgraoht bal tien u 10 boa IB 43 ot l eulen p pd ii i l ct KomkoMsner gele p et 6J i H i ct moankool la akH t p at 12 Kl 2e p et 3 10J4 cl Wi r Iclfu p 100 bo t 113 Tm e i n p nuin4ie 1 27 ct ld p mand C y 85 ct ld p 100 pd fSSS f 75 Prei p 10 bos 80 ct llabarber p boe 20 41 ct Radijs p liDO boe f0 60 tl 60 ld p mand 9 12VJ ct Krop U p 100 f I 11 n t tpiviiiaie p mand ti 91 ld p 100 pd f 2 75 f 6 aB Zuring p mandje 10 16 cl SeÉderiJ p 10 boa 5 10 ct Aspei witte p bos 3S 38 ct W Mauw p bos 81 35 ot Aardbeien p pd 54 74 ct Klpeleren p 100 f 5 95 f 6 30 Kaaimarkt SCHOONHOVEN o Mei Ainntrocrd j partijen 1S90 stuks wegende pira 9540 SouHkIic tsss te soort f61 1 61 sold iwsaideTC f f id se soort f 57 f 60 id met Riikiroerk f f Met conditie Alles per so K G Handel matit Laatste Berichten Aan het Wettelijk Front PiRIJS 20 Mai Het coounun né van gisteravond 11 nnr Inidt tan dea hnkeroever van de Maas haaft bet artillerieduel voortgeduurd vootal ïg het bosoh vap A ocourt ea bg booste 304 Aan den rechteroever van da Haas en in Woëvre had een aiaig beteekeaende artillerieactie plaats Overigens heerscht rust behalM in Champagne en de Vogeaen waar de Frsnscba artillerie zeer at ioi is Franscbe vliegers hebben Donderdagnaoht vanehillwide tochten ondernomen waarbg ag vertobilleode stations htHubardearden namelgk Mebz SaU n Arneville Brieullep Stenay Sadan Etla bet vliegkamp b Mordangn en da bivalts bg Montfsucon en Aaaaaat H Vaglat f Ta VOravenhage is hadaamoigen in daa onderdom 47 jaar overliaen ei kaar a Gk VeMl sadart mi nd Iran CMdapttlaerdaSkatan van SSWIdHolland en ond ttd van da Provmeiale Staten tran Zuid Bolland ookoud lid van den Haagschen Gemeenteraad Langdurige relt Na vgf jaren achtereen in bet bultanlasd ta babban MvaraBjitnatafaaiie üeetjalk Frederik uit ÖroWngoB met eene lading bont van Drammen in Amsterdam aangekomen StoiomvaartHlMa Holl Uojpd Eemland 18 van Vigo AennemarUnd 18 IfM jf $ Mg Kwierland Karlmata vertrok 18 Mai van Marseille naar Naw üTork Telegrafisch Weerbericht van bet Koninkigk Meteriologuc Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 771 5 te de Bildt Laagste barometentand 768 te Oost Dniteohbind Verwachting tot den volgenden dag Maast zwakke veranderl jka wind lioht tot halfl olkt droog weer mogelgk nachtvorst zelfde tampara taur 0 3 73 = I Mei HenwnMrantache Kerk 8u LedenvetgaAnteff i Hd ftoc Ons Genoegen u Opent vengadering S IXA P Sur Kamarlid Kleerckoper Mei Sik On Genoegen 8 lair Ledenvergadering J i4 Boaar Wontogto zieM 3 uur pndeKMniisnam münie Annenzeif wil geregeld l l ODlvaogeD Vftu raniaktlijkbi In ofiss agsads iiongiiotjdiffc l veii nnUtolen uit te roeren Het veevervoei raoeM Mopgeeet worden tte bevolking van Gent ie op raoMoea gmdd en k n met meer dan 150 eram vleeaoh per weik ei per hoofd bekomen De Cftd Brue 1 heeft iederen maand 60 000 M te betalen voor de in p rticiriiere hulden ingiekwartierde TfuiUAe otlieieren en ook de inMalletlee zooaU öhrijfóïureaux ena welke d€Be oHieieren noodig b ben inueten l etaakf wordtfli Er wordt door de Dmtache overheid een eigenaardig telijel toegtipa t ten opzichte van de betaliiug viiu eleotnelteit i gt relkvajgebruU t Ër werd n 1 aan het iio nieeiUcAjeeKuur bericht dat zij niet meer betaalde den 20 van de door het gemeeniebeBtuur va eetedde ia WERZICHT i Detoegtand hüa6 uorlüg U In atlefi een ivim luliiün In de eeiMe plaale eenj mijlukking voor het militair bedrijf Üe geveëhlen zijn alle laogzajneri Uund Uit een diood punt gnomen ei iu bepalen xij zich tot afelachteni van elkaar e materieel zooder dat d tBildijke verbüudln tuaschen be dl ol h WljBlgt 1 liet ü al ineer geosegt dat In éb zon oorlog geen groot talent akf veld j heer voor den dag w gekomen zooj aitf aulktc jn den oiulen tijd het ge val pleegde te zijn Hlndenbur mo ge zloh een pootfje in groote popu larliett verheugd bobben ten tdottd bluïct hjj al even weinig te knnneu cji even veel alH de overige gimeJ raaU Vun zijn populariteit werd at ufmlh tang nieta uKet vernomen t K a inMul ing ia deze oorlog ooic K r het ti ünii4 e h deel van hei mnattfchappelijk leren Waartfeha ikltji hééft geen der militaire tftaven in die orloKvuepende landen er ooit ovei jcitaeht d il ite e noiniÉ he toertand ich zóó uu ontwikkelen aU than4 hot gov al in gebleken Vooral de eenira e niiigejidhojeii hAben olelllg la dïU opyi t geheel buiten den waarrd iiii o m ie blokkade gerekewl Wat 1 tooh eigenlijk het toedvan Itf z en oorlog geweefft V Zonderling ilat op het oogwrablik het herstel van I c gW en Korvi het eenige itoel ia s an de Kntente Kir irey heeft het in een Inter iew n g een diuldetljk gevcigvl Opmerki Jk U dat eeret A uith Uiden het feeatjne ter eere ran het bezooiï fw Fran ihe I arljpmenl e te Londen ere thans tlrey kort i elkaar mot nadruk hrtiben verklaard dat nJet de varnletlgiiig van Dultmb land of de ultoouiJRheurJiix van he DuitMhe rijk dorh de vernlrti n v n het PruiMnbhe niilltalrlj nve he ooriogado det Geallieerdleu is t Valt niet te on liennen d t i v d eerste mannden van den werejilliri g zoowel het oórlogvdoel der Goallleer len alf dit van Dultdchtandt eenige liivi vorjïchilde niet dat van thanf Fen oorlog van bimana tweo ert tivtiiUg inaanden hee t daarin durf eenige wijtdging gebracht ITet herrtet van BelglB en Servia moet daaraan itepaard gaan B ri4 al8 dit zeker M geworden zal da w tot vrftle geftiaaiMf zdjn Duide Hik heeft rey het wedtarom veri In te houden vo ii al nu t antwoord zOo lanj weg blijft andwr hadden ze Ie toch a e0Ohreveib £ l tetij kwam het aiLtwo rdl Toen 9 M t net of allee Ineens udt wa en Ijue uil s meer sbhelen kop t 1 i l er erg mooi In dat er andfreii WHren die de hulp ine ivoocÊg heulden Maiir Ik lachte er oin Hoe weten jnllle dat dacht Ik aldoor maar al t t ergenJi nuodig wa ilan waa t wel hier nou bij mij M n vrouw huilde erom O ventiC maar Ze wuu t voor niltj niet weten omdat e el beglreep dlat k dan nog wanhopiger zou worden Miiar k merkte het wel Ze huilde Al djem tijd had k ze niet ilea huilen wae ze flink gebleven Nou hull de ze Ik begre wel waarom Z wM tminers ook vruA dat t nou weer mis zou gaan Nou je fUnk houdten Berend zei ik te n meKèll t zal niet gieiJ lioiMcn Maar terwijl Ik het zA wl tt Ik dot het toch gebeuren zou Kn I la ook gebeurd edhtactattwre t 1h ook getienirrf 1 Hij zweeg even en zuchtte dlep zQn inoade hand streek weer langs 1 n voorhoofd 0p een avond ben k een bulri blnnengeslapen Maar op t portaal grepen ze me al en brachten nie naar ik politie k Waa neg Ie eUendIg om nie Id te rukken k WM imimeifl i at t nou toch gebeurd waa fwaalf jav lang h lb k goed opgiet aat k Heb gierochlen ed ae tbare die eerste jaren vooral ertegen gevochten tie altanMal vergeeft geweert Nou ia t toch gebeurd tocb gebeurd En m n rroow ae Iskkerd die alliW HIJ hraciit zijn zware grorebaod voor het ge4aAt Een rreemde an k wrong zl ttlt ztj k G4 maar cttten zei de prealdant me Mijden klaard dat il Geallieerden den etnyl uim stttüeli voor belgie eu bervio vu vouicu zullen zajn hemléld Van eeu waarborg dat UeIgU niet meer tot een bolwerk tagan l nriA hiand zal worden Ingeriani looala da Dultacha Bijkakanaelier hel oulan QOeqioe eu hetgeen 09 uuiucotilaiMte vooruetiieD weeë om j ettfie onder bepaalde omataodkgihedea lï oiiaèiankMi kheid weer e geven wil ir J tiward Grey ikieta faooren üe Engeloche miiiüter prak dehcKtp uil dm het Diutsohe volk zeU ala oe droocuen der Paogermanen aanga inde een wereldrijk in rook zullen zijn vervlogen op een hervorming zijner regeering aandringen zal De UuiUKhe demooraten zoo zekle Greiy zuiten juHDers geen oorkigfaplannen attneden zooalë het l ruiaiscbe imlitaliti nc dit heeft gedaaiii ylechtü heet zelden wordt in dea laatJten oog geajioken over dM aanlelotng tot oen oorlog Ket zal toch c fswldit zijp deze BOf een goei na te i aaa aaneer it mtöt onideirtittiidülingen aan de orde komea VreOMverlangai blQkt la alle laai don te btmaan eu naar oaae meei ning In fttajkta het wachten op den man lle het groote talent zal bUk ken te bezitten van precies het geJ uieenHf appelijke aanknoofpingelpunt voor de onderhandelingen te vludenj Dezer ddgen is In verband metd uitlatingevi van Bir Grey nog een opgerakeld wat deze op 30 Juli 19U dimr midM van zijn geeant aan d Dultriohe regeering liet mededeelen Wij lesen In die verklaring o a hetvolgeiute I dtat Indien de vrede van Europa dezen keer bewaard en de tegwiJ wwirdlijge crisüij gelukkig kan woWden te boven g 4conien het geheele treven hierop gericht zou zijn eeit rt ikking tot atand te brengen waarjaan Duitiwhtand kan deelneoien en waiiriBoiir het de onvoorwaardelijke zekerheid zal erlangen dat gieenerM agraatüeVe of vijandelijke politiek tei gen DuitaHiland of zijne bondg nioolen do r Frankrijk Rue nd en En gelawl vereeplgd of afzonderlijk geVMTd zal worden Ik d i Urey heb zulkd gewen oht en er voor naar iltljn vermogen gewerkt gedurende dkilaat te Balkanprlara en daar Dultaldhland een gelijk doel nastreefde zijn nze betrekkingen aanmerk ijk ver bdeid Mfjn denkbeeld Is tot nu toete utoplifttsdi geibleken onv het obinri Ie kunnen z jn van dennllieva voon 4 dleny indien editer de tagenf woordige cri die gevaarlijker ijl lian eenlge anWe sedert ijeneratlï nj in Europa i geiweesit gelukkig voor bf at hoop Ik dat de reactde die 7 J al tewew breng jjen grooterj toenadering rSs ihen dtf mogemllhelteA zat verooriaken dan tot heden n o gfflHlk 1 gewee Tereaht U er ook op gewaeen M Ice woorden nog ens herbaaldlmoi gen worden opdist zij wellicht In d feiireaWe van den oorlog beter i reI 011 dan in de dagen toen nog van eeh bUSofae rrooUJlEe krijgf werd i LPproken Die iliueie zal wel vervlogen ijn WnnU het niet hoog tijd llat hetgezoml venttand weer eens aan het woord komt MU eh1en wnrdt op het oogenèUk meer aan den vreite gewerkt dan da biiilenötaanderH ailicftit vermoedem Het Is wel opmerkelijk dht de get ru 4iten die hier en daar verdpreid worden niet meer worden tegengesproken De Pau de Spaanalohe Koning ofi Freb dent Wlli on de comfUnaitie hl zeer kleurrijk zouden het Mo ronm M Is MWa beidg Mh terredn te verkennen Ieder hoopt het van harte doch voorlooplg wordt aan alle fronten D0 geatredeti al i het raaultaat niet grout Nu eens wijkt de één eenige milUnxitenl dan weer gaal die andeire een ha ve dulmfcreedte achteruit Verdun dreigt het graf van DuH hland Frankrijk te worden Ware het nu maar niet beter dM allen zoo gauw mogelijk naar hul gingen hard aan het werk togen en traflhuen te vergeten dat In AugtiaU tua 1914 door allen een fout is be gaan gruwelijk in zijn gevolgen eii ten oHe een finale mlalukkln van het doel lat men zich telde Sin aa erx le 3a d 4 TWEEDE KAHBR Dividand ea Taotiemebalastiiif Biykeni hat Voorloopig Verslag om trant het w o tot heffing eener dividend denden tantiema belastiag zag man liob nn het ontwerp Orondilagenwet waar naar in da Uemoria van Toelichting t ordt verweaen is ingetrokken en behalve twnfal gerechtvaaidied is of de denkbewden in da daatn bahoorende toaliohting niteengeset overaenkoman mat die van den taganvoordigan Uiniatar van Finanoite ia dë beoordaaling vpn dit watsontwarp tot heffing aaner dividend en taatiamebelastiog tan saarst bemoail Ook ward batraard dat de Ministar niet T iör bat afdeeling ondarao k bg Nota nm WQiigiQg de verandaring haaft tangabraolit ia bet belastiogbadrag waartoe hg bt kens zgn aitlating in de Memorie van Toelichting op bet jongste taeningsontwerp en zgn rede op 26 Febr jj in de Eerste Kamer voornemens as Waar dit geschiedt daar had daarbg tevens ktinnen worden aangedoid in hoever de Uiniatei in cq baachonwing omtrent de bataaJieniB dazet belasting van zgn ambtsvoorganger mocht afwgken Bg het afdeeliogsonderzoek kwaman vooral drie pusten naar voren 1 in hoever bet billgk en gewansoht is da naamlooze veonootachap aan ean belasting te onderwerpen 2 of het noodnkalgk en jnist is de belasting op da naamlooze venaootsohsppen ait de wet op de inkomstenbelasting 1914 te lichten 3 werd da aitbreiding van bat object der belasting tot winstnitt deelingan die bet karakter van tantiemes dragen behandeld A Meenden vele leden eerstgemelde vraag omtreat het betrekken van de naamJooae vennootschappen als zoo danig in da belasting te moat n laten maten nn daaromtrent kort geladen na ernstige overweging opnienw eed beslissing is ghvallan eenigen vonden in de reorganisatie welke op belastinggebied wordt ondernomen aasleiding van hun beswaren te doen blgken Verscheidene leden aren bet met hun bedenkingen niet eens B Verscheidene leden achtten weinig reden aanwezig de belasting op de naamlooze vennootsohappen in een afzonderiyka wet te regalen aenig leden ook gj zg de jnistheid ontkenden van bet argnment dat èe belastini op de naamlooze vennootschappen een zakelijke heffing is Vele anderaleden konden dfze bezwaren niet deelen en besobohwden de overbrengin vai denaelfd enkelvoadigen aanslag naar een andere wet principieel alseen belangr lie verbetering O Zeer vele leden haddan ernstig bezwaar tegan de belasting van da tantiemes Met geen der motiveeringen door s Minis tars ambtsvoorganger gageven kondea c zich vereanigen Andere ledett achtten de daartegen ingebrachte badenkingen niet vrg van overdrgving Eenige leden konden er oh niet mee vereenigan dat dividend en tantième grondskg der balastiing vormen en wansohtea haar naar da znivere lOpbaaltflst te aien gebevea waardoor bok hllaitlai moeilgkhedan o ra uitte genakkaiyke qntdniking der tantièmebetaatiog ontataande zonden worden varMdan VftKyfi tSk leden betrenrden dat a D di jm ten daia btütaandan t i cl tai havende ook van toepassing üI yn op de coöperatieve verbruiksver nigingen Eenige le en zonden vrystalling dezer verasnjgingen niet knnnen goedkeuren We andaren wilden allekn de veieenigingen welke ook aan derden niet dasrpl aangaslotenen leveren aan de belas ng onderwerpen als met gewone winkelzaken gelijkstaande ondernemingen Enkele leden zioh hierb aanslaitende tonden dit slechts voor zoover deze iverkoop aan derden tot vinstmaken leidt wenschen Anderzgds meende men dat een zoodanige ondarschaidinig 1 uitvoerbaar aoa z n Men vroeg waarom raederfjen niet in art 1 zijn ganoemd Voorts meenden eenige leden dat ook de stichtingen voor zoover een bedrgf uitoefenende in bet ontwerp behoorden ta worden opgenomen Wat de vloahtelingen ons kosten Voor het jaar 1915 was 8 j mil lioan toegestÉan roor den onderstand aan vlnchteliAgen Dit bedrag u tiet voldoende gebleken waarom de Regearing nog een millioen heeft aatgevra d Varbod van tababinvoar in Engeland Met het oog op bet gebrek aan sobeepsruimte betft de Engelsohe rageering bet reedf gegeven verlof totinvoer vsn vAói 15 Februari in het bnitanland s o ihte tabak weder ingetrokken Am inportaan aal wordentoegestaan tossolen 1 Juni as en einde Mei 1817 Dit bet bnitanland 1 8 gedeelte van het verladen jaar in denaelfden t9d voor binnenlandsoh verbruik in Èngalané aangekochte kwantum in te voeren bld Dant vaa da Mnte oefening Naar de Avp meldt is by kon besluit bepaald dat de duur van de eartteoefening votr de ingelgfden hg de militie te land die in 1915 bg de ondarsoheidane korpsen van bat lager die oefening habhan aangevangen of in dit jaar nog adien aanvaagen aal badiagan 1 hg de onteradan korpsen be hosdeaa bat beptalda onder 3 B 4 aa 5 a voor ban die het in aft 70 eenta lid der Ifilitiawat badoeU bewgs niet hebben Terworven acht en een halve maand b voor ben die bet in art 70 eerste lid dar Militiewet bedoeld bewgs babbra verworven zes en een halve maand 2 bg de pantserfort artiDerie en de torpedisten vgftien maanden 3 voor hen die bestemd zgn voor opleiding tot milicien telegrust of tdafonist acht en ean halve maand 4 voor ben die tot de adminittratia bahooran aoht en ean halve maand welke daur voor degenen dia zich vrgwiilig voor den dienst bgdia troepen hebban aangemeld mat iet maanden wordt verl igd 6 voor hen die bg de infantaria en de vesting artilleria tot official worden opgelud twaalf maanden ta rekenen van den datum waarop bun opleiding aanvangt behoudens ds bevoegdheid tot verlenging met ten hoogste twee maanden ingevolge het bepaalde bg art 18 van bet K B vaa 26 Juli 1912 6 bg de baredan korpsen twee jaar De manschappen die bg de korpsen met een eersto oefening van niet langer dan ach en aan halve maand tot ondarof sier worden opgeleid big ven na volbrachte eertte oefening krachtens art 79 ceade lid der Militiewet nog drie en ean halve maand in wat ke jkan dienst Naar wij vernfimen 10 vaa de hier te lande aangevoerde en Bda ls geruiiinen tijd va getiouden graslmaaimadhinew harken en andere taanü bouwberujodl dheden een groot deed vrijgegeven en wel 95 harken aiaor gevoerd per etoomwotup Gorredl 4 per e Nieaw An1dtardanl en 5691 per a Sonnnel0dijk Verwaoht wordt dat het nog refiteerendle deM ook weldra zal worden vrijgegHveu De Scheepvaart en tie Ooriof De Tubantia lj en torpedo met eigen Iniüaliei i e N llotl Crt achrl t Men t at nog wat bAluuedteki ken van het oMdeele verstsf dat umiient tl torpedeerin van de l lbttiuia los is gebiomen Het had zoolïing op zieta tllaiten wachten eni moa wa voorbereid zoo niet op een uitvoerig dian toch zflker na ée oug e berfjÉfte medfdeettngi van Wolff iiuA d Tubantia niet als £ ilacihtoffer vun een Duiitfohe krijgeliandeling ge valley watf op een overtuiffend tuk bn nu feiggen daar mdeliji nauwelijks vijftien regels drnke waarvan de cuncluflte vo r den onbevooroordeetden leizer geen andere ie dan dut aan de Nedertandeehe reffieeriii ztïlve de voonsteltlag van zaken raadbelaehtig voorkomt Kenige weken lan L overete Oanteiv te leerlijn geweeet een tijd miantge l O0g Uiegenieten om aan de DultSühe autoriteiten gelegenheid te ge ven de zaak der Tubantia In füle bijzonderheden en onderdeeten te onderzoeken de heer Canters heettdat onderzoek op den voet kumwn Volgen en nu zal de Nederlandw he Kegeering op een uider onderzoek aandiingen Zij vindt daartoe blijkbaar in het versdag dat overate Gauteni haar van zijn verblijf te Berlijn uitgebracht heeft gron i Uiiennede i allee gezegd Oiue regeering zat op die er gaandi ondecZüCK aandringen hetgeen wet beleokeiit dal de regeering in de wijze vuu iop nel onderzoek tot nu toe gevueru ie met voldoende vertrouwen heelt om er zich bij neer te leJWon liet geval ia dan ook wel al te wowierlijk Ue Duitache autoritetten erKennen dat de Tubantia van eene Duitaobe torpe lo uit eane Uuitsobe onderzeeboot afkomstig het Slaohtoffer IS geworden Alleen tusBchenhet ItJiklUp waarop het projectiel atgeschoten 10 en diat waarop het de i ubantia trof zouden niet minder dan tien dagen liglgen Daarenboven zou het zijn atgesehoten op eenEogelsch oorlof aartulg dat werd gemM Dit Engeldéhe oarlof wliip doet onwillekeurig aan het geval van de 8uiimx denken die immers ook voor een oorlogiasdhip aangezien wait Na dit anteoeAenl is de oplowlog du in dit opxiiM gemakkelijk Het moet laaaig zl door een perisooop aoherp waar te nemen Wat de tien dagen aai aat die ti ohen alsehleten en treffen verloo pen heeten te zijn kan het volgende opgemerkt worden Eene torpedo is Zoo geoonStrueerd dat zij al zij haar doel ni t na korten tljdziiikt ToipBdo die op eigen initiatief tien dagen lan met een beUentiaan achter zlA aan de zee berijden zijn in de techniek onbAend Er toet itaS bij de bepaling van het oogeivi blik waarop de tatale torpedo iaafgw hoten eea vergtaWng hebben plaats gehad eene van die rergiorinr gen wellicht om de joneeteDnilsehe nóla aan Amerika te citeeren zooato er bij geene wijto van oortogivoeren geheel te vemijdeni jHjn oe dit alles zij het lijkt ona resA een heeie adirede tot de oplossing van het Pnbaatla iii ysterie dat de Duit cfae autoriteiten althana ale dader van hot vergaan van het aUiip eene DuttSliie torpadk bekenmen Als men over den kop i komt men ook over den staart zeggen we in Holland Nu de Dujtd e afltomat van bc projeotiel ia erkend zal het ook nog wel komen tot erkenning van Duitaöhe Auld waarna verontschuldiging n Schadevergoeding zullen volgen Gemengde BerichteD Brand Hedennacht is een groot deal der NoordNederlsndscbe Machinefabnak te Winschoten afgebrand De oorzaak iB onbekend De fabriek is versierd Het bedrgf kan gedeeltaliik worden Toortgaaet Uit wraak Met het doel zich te wreken heeft gisteren aan de oliefabriek De Wachter van de firma T Orek te Zaandam een der arbeiders den ploegbaas T met een mes aangevallen en hem eenige levensgevaarUjke verwendingen in de buik en aan het hoofd toegebracht zoodat zgne onmiddetlgke overbrenging naar het gasthuis te Amsterdam hoodzakelgk as De dader is door de politie gearresteerd en zal naar Haarlem ter beschikking van de justitie worden overgebracht Nader vernemen wy nog omtrent den moordaanslag door de B op T gepleegd dat de dader zich zelf heeft f swond waatna hg zich onder ganeesundige hulp heeft gesteld en dendokter te verstaan gaf dat bg eenmoord begaan bad Inmiddels werd de politie gewaarschuwd die den dader in arrest stelde De getroffene heeft o m een snede van pl m 7 c M in de maagstreek nndat bg eerst was verbonden werd het noodig jnoordeeld direote opaending naar bei Binnengastbois te Amsterdam De toestand van den getroffene ie zorgwekkend StadsnieuwVa GOUDA 20 Mei 1916 De wedstrgden van de Roei en Zeilvereeniging Naar g vernemen zgn de aanvankelijk tegen U Juni door de Boei en Zeilvereeniging Gouda uitgeschreven wedstrgden tot 25 Juni e k uitgesteld Gesignaleerde aangebonden Door de politie ia alhier aangehouden een gesignaleerde die nog 4 dagen hechtenis moet ondergaan De aangehoudene is overgebracht naar bet Huis van Bewaring te Botterdam Remonstr Geref Gemeente De Remonstr Geref Gemeente houdt Dindagavond a B een ledenvergadering in het kerkgebouw Als pnnten van behandeling sgn aangegeven Jaai verslagen en Bestnnrsverkiezing Te Utnoht slaagd gisleren vdor bet examen akte L O Mejuffrouw G A Plomp alhier Bet diploma A voor de ndvere toepassing van correspondentie schrift en vertrouwdheid met het systeem tenografie Stol a Wai7 werd verworven door mei G Visser te Bloeraeadaalbg Gouda Vrggasproken voor landverraad Ean Wolff telegram nit Leipzig meldt aan de N Ct dat de koopman Willem Drooglever nit Nederland vroeger alhier woonachtig door het Reichseericht is vrggesproken van de beschuldiging van landverraad Sedert geruimen tgd werd de heer Drooglever in Dnitsohland gevangen gehouden Regeerings eieren In den vervolge lullen de Regaa ringseieren die door tusschenkomlt der Gemeente worden besteld en sfgeleverd uitsluitend moeten worden bestemd voor dadalgk gebruik Bakkers en bankatbd an dia Regeerings eieiea wwis ien ta batrekken voor conserveeriog dienen lich rechtstreeks te wenden tot de Bgkscommissie van Toezicht op de EierVereeniging Amersfoort Wnglierelaan 51 met bggevoegde opgave van het aantal in ta let e j aiaren De winkeliers die eieren door tnsschenkomst der Gemeente betrekken worden verzocht mal het vorenstaande rekening te houden bg hunne wekelgksche opgaven ten Stadhuize Zg worden ar voorts opmerkzaam opgemaakt dat da distnootiekosten een kleine verhooging znllen ondergaan in vefband met de omstandigheid dat de zendingen als gigoed aaUen gMchieden en de helft der daarvoor veischoldigde vracht voor rekening der Gemeente komt Do prgs van Suiker Officieel De Minister vso Landbonw Ngverheid en Handel deelt mede dat hg voor de eerstvolgende campagne den maximnmprgs van suiker niet zal verhoogen De prijs bigft voor d p groothandel f 61 per 100 K G voor den kleinhandel 55 oent por K G Verder deelt de Minister made dat voor de volgende campagne de suiker aitsluitend verkrggbaar zal zgn door een door de Regeering in te stallen distributiebareau waarbg zal worden toegezien dat niemand meer zal ontvtogen dan de behoefte voor zgn beim noodzakelgk maakt waardoor de sefeerheid zal bestaan dat ieder in zyn behoefte zal knnnen voorzien Er bestaat dus geen reden om thans reeds ioiker op te slaan en prgistgging aan te kondigen wegens gebrek aan suiker Het speculatieve doeleinde daarvan is uitsluitend berekend op eigen voordeel Sniker Ottltour Maatscbsppy In de Donderdag te s Gravenbage gehouden aandeelhoudersvergadering der Suiker Coltunr Maatschappg Wa toetoelisPoppofa werd de Balans met Winsten Verliesrekening goedgekeurd het dividend is bepaald op 50 pCt en tot commissaris gekozen de oud Administrateur der Buikeronderneming Poppoh onze stadgenoot de heer H C Fabri De Witte Bioscoop Het mooie weder van ds laatste dagen is Voorzeker de oorzaak dat aal dam Jtnriebtipg jsQO weinig bezoekers trekt Bet programma beeft hier voorzeg geen schuld aan al zagen wg er wel aeps betere nummers De Witte Bioscoop courant schgat rich deze week bgna nitslilitend t bepalen tot hetgeen in Engeland gedaan vordt om de recruten strgdvaardig te maken Het hoofdnnmmer Hot Reizende CiMna is boewol er meermalen spannende momenten in voorkomen toch over het geheel niet wat men een eerste klas beeld kan noemen Het is te overdreven waardoor de ernst van de handeling vAor het publiek verloren gaat Ditzelfde zon men ook kunnen eggen vaa de film getiteld De dikke vrger maar waar dit beeld maer tot het komische genre behoort doet dit hieraan geen afbreuk Een heel fgn gevoelde en nitnemend weergegeven dramatische schets is Ter rechter tgd teruggekeerd waarbg door den heer Steenbergen een laer oonsote en beaehaafde verklaring vordt gageven Tot slot is een komisoh nummer getiteld Kranse zoekt werk dat de oezoekera eer eens bartelgk doet lachen Als altyd boorden we wederomeenige heel goede muzieknummers oor piano en viool Sociëteit Ons Genoegen In de tegen Maandag 29 Mai aj itgescbreven algemeeno ledenvergadanng der Sociëteit Ons Genoegen komen aan de orde de volgende twee fanten Rekening en Varanlwoontog van dan Penningmeester over het Societeitajsar 1915 1916 Benoeming van drie bestuursleden dar Sociëteit in pUats der heeren J I van Egk en W Hensdens die aan 4 beurt van aftreding en herkiesbaar aan en van den heer F P Wethmar die wegens vertrek uit de gemaente als bestuurder bedankt hee f Steuncomité Gouda Het 0 mité tot Steun aan Noodlijdenden door de Mobilisatie verleent 9 20 Mei geen steun Te Utrecht slaagde gisteren voor het examan akia U O de haeraa H Ooaas to Ammarstol l i dan 0 d Éi ta Graot Aunan en J L Schakel te Schosnboten Het adresl Bakker in den Goudscben Raad in net L a £iblad van G o ud a wordt ona g eteren mtu oi meer een verwijl genaakt dat wi m den ouiuiet van net uonderdag j l aW bijiuge bij onze stadaeestie gevoegde tut wnfate keihogram van net ge lirokene inzake het ajlrea uakker uouuen geaegii dat in Mad meuededingeu zijn gedaan die oatuiet vtecigeven wat voor een belangnjk iJeel ie üeeer zake ia gesegd ea wunti tl I r at GLStda t arom wijhet daanbij bedoeiae overvieht niet iieb Q overgesMimen wel tat ia nog al eenvoudig zonden wij bet Dagblad van bouoa willen ADiiwo raen omdat de opname uiuanvan geen doel heelt voor onze lezers die ha atenografioch opgeaolueiie onoer de oogen hebben geuregen Dat is de tekst waaraan wij en Uaitsr dlie over daze zaak znti een nwening il vormen zich Iwbbente nouuea Uw raadaver aglgever durit ia eea ondersiehrilt bij een ingezonr a uk van den heer W J uerck Kn U Uzn met het lid van dem iVaaui ole bi de dteüW eri tegen wuoruJig was en die blijkbaar een zaUde meeniug heeft over het be doelde overzicht a s wij chn Vea dai naar ona zijn oordeel geen eihkal woord in het voordeel vam den aangeklaagde ls geaprolTén Wet nu WIJ verklaren dit op grond van hetgeen wij zelf hoorden en op gtrondj van het etenogram ab aluut on1 u i e t Waar de redactie van betj Dagblad van iouda niet ai der dan door aan veratagigevar was rerte enwoordlgd wleea verstas van ten minste twee aijden niet aid juist wordt erkend daar ia het raia t genomen gevaarlijk van de rad otie an hut Dttg bl ad om dan o pj KI o aid van and rer meening natuurlijk het atenograttv als met volledig en evenmin volkomen juisQ te luaJifïceetrea zooals het blad mede In het Muwnar van gidterem dtoet Wij zullen op deze zaak niet ver Ui iikgaaiif wij waciiteil af weike mededeeUngen of voorattilendaa Baad 7Wllen bereiken H l a ii Aan Ds Eerdmahs predikaat bg de Geref Oemaente alhier ie na ruim éO jarigen dieosttgd in Versehillende gemeenten te hebben Idoorgebracht door de classis Lièld n op jsjjn vorzosjt tegen 1 Optob vol emeritaat varletnd In i flHn van 3 Akarbpom elke da inootie tgdelgk watraam is tot afsltgar bg da Boakoopsohe vriling baadamd C van der WUlik Hz Geen vlaggen geen seranade en dat nn hel wetsvoorstel t r voorbereiding an aan Spoorweg Gouda Alphen is aangenomen Heel Boakoop is in daaa soeptisch gestemd et komt tooh niets van I Geen plaata wordt door den oorlog getroffen als deze en waar elders de sohaUdst beslag legt op ean deel der oorlogswinst hadden wg bier verwacht dat kat oorlogsvarlies la Boakbop da Rageanng zon doen besluiten de ontbrekende 2 ton aan deze lyn op te offeren We begrijpen ook niet hoe de Minister teeds spreekt van aan streek waar sleobts 2 plaatsen Boskoop en Waddiazvean kannen bgdiagen en Boskoop dit zelfs wil doen boven zgn kracht met 115000 gnidan op 70OO inwoners Heeft bat Nedailandsoh raiaand E ubliek daa geen belaag by eea Teiinding van Gouda Alphen lader aia op de kaatt an ovartaige zich dat het meer nog Rotterdam en Anuterdam geldt dan Boskoop en Waddinyvaan Haastraohts De Electriciteitsvoorzieniéf Naar w ait goeda bron vernamen zgn de voorberMdande werkzaambaden tot levermg van electriscbsn atroom aan deae gemeente en welke da Centrale ta Gouda uit te voeren heeft loover gevorderd dat weldra mat den aanlag van den hoogspanoiog bel aangevangen kan worden Naai men ons verzekerde heeft men voof ditwerk ongeveer drie k vier w kennoodig zoodat we ongetwgfdd nag dezen zomer van bet licht znllan Knnnan rafitaeren als tenminste lwt verdaelnet in de gemeente dan aok geraad is Baastt Ct Oud Mtors De heer A W den Boer vdiontair t secretarie dezer gemeente i met ingang va n 1 Jaü a s benoaaul tot 2 An btanaar tar Saoretaria van Opgave van Pejsonen die zioh gadnrende de eek an 12 tot 19 Mei in da Gemeeirf eveattgd at dea vwU ltaMali J J van Jer Wouden uit WHlecM 6 aar Oud Alblat J H Markslag It Rjdiier van Cat eg 33 naar Kotterdam BeHhlaan 15 H A Verbeek uit Graaf van Blotostraat 16 n ar lith eralua Hilvecuaweg 120 J L jesbeia uit Bookenbergetraat 99 naar Rotterdam Schooaderioortraat C H Kuilenburg uit P C Bomotraat 76 naar Rotteriiam Opzoomeratraat 5£ a A Kool wijk uit Boon gaardstraat 16 naar Rotterdam HaarleimiMratraat 141 a axrBaii nks H StiAje uit Utreakt in Cntbeth straat 70 D Blok alt WaMnxveen in IJa ellaan 10 O M Enhu uit Groningen in Kleiwag 81 SE OZ X Voetb fl Programma voor Btiwgtn Bekeroompetiti Den Helder Quidt Kampioencompfutie Go ahead Sparta Promotiecomp Waat 3e kl Haarlem Ajax Goudsohe Voa l Bond Ie kl AltHd Weerk Woerden Boskoop De Struis Schoonnovatt Gouda 2 T OJP S Olnapia il Se kl Gouda 3 CÜympia 3 Eitraafdeeling Rottifd B Ëindwadsiry ea f ♦ 12 u U 8X3 nF V V k 12 j u Geel Zïsart C V V 1 u Ü S C r JRV V d IV u Gaal Z rt O V V a 3 u Eindstr Winner a bwt Overzii t Het ziet er voor morgen weer mampjes uit Hoewel het in den NUderlandschen BondI byna geheel gedaan ie agn we er in den GoadiOlien nog lang niet lntag da l iga ik pas flink aan dam g xtg iEa iif nat data temperatunrl Zija latgee tiji worden dat dal vereenlglngel Ouderling besloten de wedatr oan ia da namindaguren te spelan Op het Sportterrein nl bifUirgeii er extradmk worclen BV Wêwié dtaische Voetbal Bond Ü A Wtfl dt eindwedstrnden vaA dé êSl r fdeeling waarin de Se ldluaeM U S Ol f V V O V V en G Zwart tiede iagen in Gouda te Ui en spelen eu im op het Sportteroin Heel verstandig Igkt ons zeker je regeling van da wedstrijden waarbg twee ploegen niat Mitfc dan een baM nnr aohtar elkaar sjpelen Er zal wel genoeg publiek z n al is er dan ook in deze wedstrgden geen Goudsohe olnb betrokken Aires Olympia L V V ït niat door Van net Bestuur van don Nederl Voetbal Bpod en van L V V ontving Olympia gisteren bariobt dat IaV V onmogelijk Zondag ia Utrecht kon uitkAmad Zoodat de iredsti d nu voor de tweede mati niet doorgaat We zgn ze r baoienwd wat er nn weer gedaan zal orden De etste maal erd de edstrijd aonder meer uitgesteld daar L V V tegen de vaststelling protesteerde Thans nu het bestuur van de N V B verlangde dat de edstrijd toch gespeeld zon worden en baar voor Zondag vaststelde tervgl bat pcolast daarna zon behandeld worden verUaatt L f V nietteknniiaftalkDmed fermoedelgk kan zg geen elftal bneen brengen of durft ag nat niet aan Wat moet er nu weer gebeuren Wordt de wadttigd nn waat opoieti vastgesteld en zal dan L V V wéér verklaren dat li niet kan opkomen Dat zou tooh wel wat dwtes ztin Waarom hakt het bestnar van datk N V B de knoop maar o e in atns door en promoveere beiito va MH pBgenf dat as toch wel de itieeat radicale oplossing Intusschen gaat eer een nannenoe V ed st r j d venoren Waarop iloh velen in Gouda geqiitat haddaa aea KERKNIEUWS mededeellng vargatertatsa tuo ear Da A 8 TaUa Wagaas aiaht vaa ds A S IVIaia ta Bwiaebtoak bseft da J H 6anBing J Hz ementus pradikaqt ta Haarlem zich belangloos beschikbaar gestald voor zgne vroegere gamaaate e hS van 1881 86 gediend heeft em lese dan ssdk iwwaiaa ta Jiapwa va a aawt w T v wira GOUDA GEBOREN 13 Mei Adriaan z V V de Gtnyi en A A Tempelman 17 dansje Bertha Oeertmida d v O Varbart en W D van Dongen ia Willem z v F Boerma en J M van der Neut ONDERTROUWD T A Brink en O M van der Pool G Taeonis te Rotterdam en W J E van Oent C J Verkerk en M G den Edel OVERLEDEN 18 Mei Gaar truida Boot 25 j Niooltas Schoonderwoerd 32 j Margaretha van Oosterbout Heu 82 j 19 Catharine Thim ad v B H van de Werve 96 j J 1 BOSKOOP 1 Van 1 15 Mal tKliOREN Marljtje d v G U u UiS e en 1 D Koetmeuia Pieter JacKibnw z V P A A de Lange en P j Hamers Ëliubelh il v D Iturgigraaf eu E de Booij Maria Henrietta Keinolda d v W Setter en II M J Maaeaen Ilubertu z J Houtman en I J M vknHam rornedls z v J Toor en lï van Ijtijn Martina Maria d v L van den Nieuwendijk en P BiWr Willeimjnt e Maartje d v J J van lEHDWD J van der mo 84 j en S Ixiol W i A A Verka do 2 1 i en G de CJroot 32 j O VEUI DEN 1 Piet Hoer 2 B d Iaef b van Heiningen 39 J etdhtgen van John I van Heiningen Krijn lio st edt fi l J wed van Jaeo HiKigewcret Acivfcrtentiëii Notaria N F CAMBIBR VAN NOOTEN te Gouda zal op Maantlas S JuA 1916 dee avonds zeven uur in hf t Gebouw dar R K Leesvereeniging atii de Westhaven te Gouda publiek vericoopen No 1 Een a oed onderhoudeo WINKELHUIS met ean Pakhuis daarnaast aan de Wacbtelstraat no 28 te Gouda groot t Are 10 Centlaien Pu w ak varbnnrd voor f 4 86 Nd 2 Ean dito PAKHUIS n erf achter het vorige perceel groot 27 Centiaten Per waek verhuurd voor f 0 80 No 3 Een dito WINKELHUIS en erf naast perceel 1 no 27 groot 38 Centiaren Per week verhuurd voor f 215 0 4 Een dito WOONHUIS en erf nsiaat het vorige perceel no 36 groot r 38 Centiaten Par week verhuurd voor f 2 Nos 6 ea 6 Twee dito WOONHUIZEN an erven aan den Winterdgk nos 2 en 4 te jouda ta zamen groot 3 Aten 2 Centlaren Per week verhuurd no 2 voor f 2 en no 4 voor f 2 15 No 7 Ean dito WOONHUIS en erf aan de Lange Dwanstraat no 8 ta Gouda groot 49 Centlaren Par week verhuurd voor f 2 5Qi Bo 8 Een WOONHUIS en erf in een poort aan de Wilbeimiaaatraat no 27 te Gouda 72 Par waak vorhnotd voor f l Ta bezichtigen de drie laatste werkdagen voor an op dan varkoopdag van 10 tot 12 eh 2 tot 4 uur en te aanvaarden op den betaatdag der kooppenningen 6 Juli a s Verdere inlichtingen en notitifin zgn tebekoman ten kantore van gezegde notaris