Goudsche Courant, woensdag 24 mei 1916

55e Jaargang o 13096 WoeDs4ag 34 Mei 1916 De Oorlog Aan het We teiyk Front Het 1 r a n d c h e comiauniqvé van 23 Mei luadï In de atreck voa Verdkin word veldflUag tijdens dbn nAoht op de bedd Maa ever met uiterste iiövigiheid voortgezet Op den Ifaikaroever adöiukten de verwoeriö te Mnaaiwallen der I uJtBchenï op alle fransche tdlinlfen ten Westen van heiivol 304 De IKutficfaere maakten ruimöohcol gefcruak van vlammenweppendie to€Btellen dde hen in staat ftteidlen een Fransdie loopgiturf binDori te dirinifen Eeai schitterende tej eaaaniva dier Franfliohe troepen noopte die Duitachera al de beaette steliiiii ien onimidldeUiik teontruinien Ten JcAloii van heuvel 304 werd de Ehiitij he aanval ondanit èe hdtag artilierievoorbei eidiiig door dö Frari Hchcïi gecütuit üp döii ie hter Mtta €fver in de i eftortn van Thiauinont en Douftu müH t wordt de worsteling hardinf ki Voortgezet De Duitaöherö dtie hen aanivallen gedurende dön nacht In het fort Douaugnont gaan de Franflthen voort ondamka dien hewigan tegenwtaod de I uitac4i a terug te dringen die nog acAitsden noordoorftehjlïen hodt van het fort beaet houden Op de Maaüho gten daagde ten verxasa ngsaaniva der FraiL ïehtm in het Boifl des Chevaliers volkomen Het D u i t a f h e communiqué van 23 Mei luidt De bedoeling dar En gelfliphen ewi tegenaanval te dhen ten Z W van Givenchy en Cohelle werd d oorzien n de uitvoering van d t plftn door slpervuur verhinderd In het Maa g bi©d was de gievechtflactie biizontder levendig door de tegen aan v alapoging en der FranötAeni Aan den linkeroever namen de DuitsichOTö ten Z van het bosch van Camftrd een Franrich blokhuie Aïinvnllen der Franstèen ten O van hf ivel 304 en op de noordelijke helHmg van den Mort Honnroe leden tjchipbrewk Aan d rer htendjide der rivier kwam het op een frojit ten N van de hoeve Tiaumonit tot het Bois èe Caillettefi tot heftig infanteriagevoditeni Tn aanHlmting aan een tfterke STEMPELINKT stempelen van kaas levert de DRUKKERU A BRINKMAN ZOON 17 MARKT 31 De Geluksster door NATHALY VON ESCHSTRUTH Een vertrouwd adres voor het maken en stolfeeren S van MEUBELEN Is bq 1 N HESSING S PeperstrMt 24 Oonda B Biliyke prgzen prima mate w riaal Reparatie aan alle men S balen 1 Nadruk verboden 43 Gij beate gij eenige man Ia het met ns beider geluk en wel gn dat ik beoog Hoe aantig fltaat het den leeuw zic door een lam te laten laden latdit zij terwijl ai hem aöbalks aanziot en hoe lief van het lamttnetje dat het zicfa uit dankbaarheid met huid en haar door den kofling der woestijn laat op eten Di onS veffbondi la gastolen I Nu vlug naar tante Lore op zij on0 zegene en een ellenlaiigen brie aan oom en tante te Floringhoven kan echrijven In atopmpae gaat het vetrder Uiofcend m gdulScig vleit zij zich teg n hem aan Benedlata aal ook in die kleedkanver komen eo moet getuige zi a van onfl uk niet waar Roman Ik kan u ou ajtf overwinnaar vóör en achtetr deooolifteen voortütollen Dat tfpraekt kleine et3 Wat zal de barone mij danicbaar zlja ik haar ÜMoe vriendtab eoo plots ing heb verbe ven tot ecRia beroe FirmaC SMITS Sdioenliandel Itleiwegr 48 tirouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN Ad verten tien Bevallen van eene Dochter Barone VAN HEMERT TOTDINGSHOF Barones va Wassinabk Haastrecht 21 Mei 1916 6 Hoden overleed tot onze diepe droefheid on innig geliefd dochtertje en zusje Gerritje Veenendaal op den nog jeugdigen leeftijd van 16 jaar G VEENENDAAL N VEENENDAAL De Wit en Kinderen Gouda 22 Mei 1916 Peperstraat 14 17 OeVRAAOD beleend met de Franiche en Dqitsche talen Kan terstond in dienst treden Ijoon naar bekwaamheid Br fr no Sbb Bureau öoodsoheCourant Gouda 12 Eene kapitaalkrachtige Maatschappy van verzekering tegenOngelukken en wettelijke aansprakelijkheid zoelit voor GouHh enOmstielien een wolbespraalil goedingevoerd persoon om tegen zeeivoordeeligeoiinditUIn als agent op tetreden Brieven No 2856 bureauGoadfcho Courant Maikt 81 10 Er biedt zich aan een R K persoonvoor BOERENKNECHT goed innnonde melken n rijden en verdermet alle boerenwork bekend Kandirect ia dienst treden Br onder no 2868 aan het bur Goudsche Courant Gouda 8 NIEUWE VERKURimi van AANSPRAKELIJKHEIB van den KAASPRODUCENT tegenover den KAASHANDELAAR Boekje bevattende 60 verklaringen vnn aansprakelykheid van den kaaaproducent tegenover den kaashandelaar zooals dia nader i va tgesteld door de Ned Vereeniging van Kaashandelaren t n aanzien van de zomermelk en het vetgehalte van de kaas PRIJS 26 CENTS B r Bli bmlalllKB w kiM iBMiia fordaii duaaraënaxtra koatan mat llrina nMm badrukt DRUKKERU A BRINKMAN ZOON Markt 31 Gouda Tel Int 82 2 er mooie soliede meubelenal Talels Stoelen Kasten Spiegels Schilderden Theetafels Bunetten Stijlameublcmen ten In leer en pelucb Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen ena enz alles spotgoedkoop Rngbekleede Leerstoelen vanaff17 60 Stflikast f20 Styitafel f 9 60 Spiegels f6 60 f 7 B0enz SIMIIIItmH44b gnllbllluMjlihlll bil RoH pdaRi Likdoomzalf Ukdoornpleister Wrattenpoeder Drogisterij WeBthkven 11 fessaDiifl sloBiÉijke OPÖERICHT tr Voedert BW Fee met de xuivere murwe LIJNZAAÜROEREN merk STER en W U 2 Ml SOYJIBOONEHKOEKEII merk 1 U Ditmnntende door hoog eiwit en Tetgehalte ea groote voedingswaarde BtireIHDlonM PaHJ 1900 Weaen Ootulen MedaiUe T rot de fabricatie van Uurwerken nn geheel stilstaat maar wij b tijdf een enormen voorrs 1 ino lATOn Hn wq in staat U een praehtcoUectie in Klokken en Pendules aan to bieden tegen de bekende scherp concnrreerende prijzen Nieuwsle liiirne Hd Klokptar lIJS PraÉlip MarireD Peeies mei eoiipes lil Hang en Staande Klokken mat Weetminster slag en speelwapk oonouppeerende prijzen Koperen en Bronzen moderne Pendules de nieuwste modellen steeds voorradig ikeb BorlQies 2 9 i enz i 2 99 3 41 enz Idem lnelMeD lfllleDeill t Us CoÉD lÉies miW praohtsorteenng Vraagt hel Zwitsersoh Anore Horloge G B Het goedkoopst accaraalst gaand Horlo 6 00 8 50a Speciaal adres voor tl nieuwste modellen Gouden en iKiverwerken DIIÉIIend nieïe girie lop per geiiell Alle maten in de smalle bolle en ook breede Modellen G BRÜNOTT Binnenweg 37 ROTTERDAM TCLCr WST Fotografiscytelier VAN ZANEN Oosthaven 20 Opnamen tot s avonds 9 unr met eleotpisch licht DERP05T 5l iAR OOUDA UIMCJf Lezers wan dit blad t Geen blad dat voor zoo weinig geld zooveel kan leveren als onze geïllustreerde Premie PAK ME MEE Onze lezers kunnen zich daarop abonneoren 4 3 Cents perweek in plaats van 5 Cents Met recht mag onze premie PAK ME MEE de goedkoopste van alle in Nederland verschSnende illostraties genoemd worden Geeft nog heden op onderstaand intaokenbiljet aw naam en woonplaats op aan het b nrean van dit blad INTEBKENBILJET Ondergeteekende verzoekt geregeld toezending van de premie PAKifE MEE i 3 Cents per week of 36 cents per kwarti p p fr 46 ots per kwartaal o Vaak i WooiiïLAAïsl DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT BOOGLAMPEN VERVANGEN LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR LAMPEN KOKO e HAAR KOKO DOET HET HAAI OROtlEN OAAT HIT UITVALLEN TEOIN VEISTEKKT DE WOITELS HCLDEI ALS KRISTAL BEVAT OEEN KlEinSTOr OLIE Or VET VEITUSSCHEND VOOI DE HOOrDHl oor HET VAMDAAO VAN vw DioauT oT comiint paus n O TB IL i ao m a s 00 fiMM VMf W UI h3m5 Üwijlï l t i l Vfw PifMUnd GmilffM Dmi jrinbMt UI Lj t w t wk munt ftMtm DEPOTHOUDERS t Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD Lm Zegwaard A OOSTERLING 68 üames voor het Met de schoonmaak hobt U mogelijk wel een stuk Kleed of Vloenell over dat ü niet meer gebruikt Mag de bode van het BKOHIiKIlllUIfi dat komen halen Zendt een boodsohsp aan Rozendaal 22 of per tel 168 H t Bestoor W GOL I VAN DANTZIG B D GROOTENDORST W DE VEN uJ O E TD A as Mei l 0nion ran he K rk 8n 1 iWlentvergadleriïi ® i3 Mei So Ona Genoegen i A u Openüiare vM adering S IXA P Spr Kamerlid Kleerekoper 29 Mei Soo On Genoeipen R uur Lecleiivei giadering fl Juui Gebouw Bouw en Woningtoazic ht 2 uur OndeMtondSoonfilhiatie Annenzoif Beleeld veriMkon wli geregeld Öjdl mededeeling te mogoa ontvangen vaa TorgaderlngeQ otmoerten vonnaltoUilt don enz om dei dan la onM IH vetrmcMea Eleotriaohe Drakkerij A BRINKMAN ZOON Gouds en PRIJS DER ADVERTENTIES Van 1 5 gewone regels met bewysnummer Elke regel meer Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden oeza tegen twee berekenq Dlenstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 36 b vooruHpbetaling elk regel meer 6 ets Reclames f O IS per regel Groote letten en randen naar plaatsruimte Verschijnt da lijks behalve Zon en Feestdagen PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal i i f 1 16 Idem franco per post s l BO Het Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Buiekd Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Intero 82 Telefoon Interc 82 Ultgeren A mJXSXÈS EH ZDOH dühe verSterivii ï Monte Verena i in ons bezit In het Brand dat deden wij een aanval op d vijandelijke HtMlingen bij ChieHa In het geheel bedraagt het aantal buitgemaakte kanonnm Mdeirt 1 Mei honderd acbt en ladilig Z J0vU tuigen wierpen talrijke bommen op de Spoorlijn San Dona di Plavif Porto CJ ruatfo Hei OoslenrijkBkiSi ofleuoSef De Ween 4ie bladen publieeeren uit het ooriügtfperskwartier het oIgeiuie bericht aangaande het Oostenr rijkMi hHongaairsHie offena ef In ZuidTirol Het ongeveer IfiO K M lange front tuflwcben le Et ecih em de Brcnta is in beweging gekomen Oe eentrumgroc ventrumgroep van den aartshertog troon op volger richt zijn aanval op den Mnnenst n gordd van de treêéc van Arsiero Door de bestorming eu verRteeHtering van en Monte Majo iff ook de Westelijke vleugel van den Wnnentften gordlïl verovtird terwi door het bezetten van de Monte Tonnano een belangrijk succes ifl behaald De troepen van den troonopvolger houden reeds riO vierk K M ItaliaanA h geblMbezöt 8 K M san g e zijde der Jtallaan sche greoMk Door fe verovering van den 1500 meter hoogen Monte Hajo befaf er scheii wij d i Posen Mraatiweg dour het stormenderhand vermeerteren n den Monte Tonnano konden omie kanoiinffii oi Ofi vier K M vnorbit front Amlero naar voren wordwigeachoven Onze artillerie trtjdt reeds tegen de laatitte verdedSgingszAne der Venetlagntfche laagvlakte Krijgfvcrrichtlog en ter Zm Een Rentertalegram uit Xx nden meldt d d 23 Mei Het Engelsohe Btoomtohip Rhenast is gesonKen Het Deeniohe tooms hip Harla stiet heden op een mf en Eonk op 8 mqlen van de kuit Üe bemanning is gered Bij de Dardanellen en bij Sm ma Het T u r k c h e communiqué van 2y Mei luidt In den nacht van 19 Mei versdienen 8 vijandelijke vlieigituigeii in de buurt der Dardla nellen en wierpen bommen zonder eendg fluece Een Turk h vliegenier viel het eflkadér aan en opende daartegen krachtig ntaohinegeweer vuwr III ilenstetlfdetn nacht ondernamen watervliegtuigen dde de vHegeniera vervolgden een tocht naar Irabro waar zij van 600 meter hoogte ne mijuouJK oiHingen haddm een groot aantal van hen gedood of gewond en daarbij kwam nu h hoorageroep der groepen aanraller die ook bloed wil ten zien Door de dulateoiUfl een tfcbUtende luu een rood licht dM dien gieikeielen warboel van aarde en menticben miat een hellen rooden tfc4Ujn r vergooten ateedtf weer stegien nu op varociullende punten van d ïhütdclie liuietf rooide pi len op Evfn tater rtiarven de rootle Mcbten uit en werden er andere vuurpiilen opg aten die dit stnki o rlogHtooneteï in een groen hebt letten De DiH aittllerie giaf nu het antwoord deze noodi ignalen en twee uren lang werden onze voorste linie met Kanonnen van allerl kaliber Van houwHifers af tot uiijnenweTpero heflchotem Het vuur kwam eoiteir te laait oan heit Succes der aanvaJ tfoep n te b Qletten ae in de kratew roet ifroepen I iiit icfce gtanaten werpeni we4kei trwcht ten de reed verioren po ksl teherncmwii vochten Da waren uren vati doodBAngOt voor vele Duitedwt e dhar ontzettend gewond I haU begraven lagen in den ohaoe van aardtaiailM i wiélke vromer de thantf dubitd omlwoelde kraterstéllingecii waren HttiiiM kreten eo jannmervlacJiten klooiten bovei de kanonnen udt fact iifgi 0gil V an man nen die door zware aandlmaeNiai fl bedekt laigjea zoodfeit zij ddar gervangen warem In dticme puttwi oradter den kraterrtind Zoo oigrijsUtjk waren die j nymergehibdf n oni lokt door aitgst en liclin iidi ke smart dat oi e mannen wfAf in het heetst van ket gieveoht bet nietvm dragen kondien Zij riepen tot d DuKflche botmmenwerpeiTÉ Wtj zullen ophond n m vuron als jullie hei ook doet dian kunt ge de gewonden ophalen Houdt op mot vuren om de gewonden Herhaaldrfi riepen onze mannen dit vooïWtel en onze bonttnenwerpem bielden op mn het antwoord ai te wachten IHt bestond eoMer uit een refiien van bomfcnen en dlufl duurdte bet gevedit maar ook het gek rm van de hulpalooMi eo onverzotrgde giewonden voort A n het Itidlunsche front liet Uoslenrljksohe ooiuinuniquié van Mei luidt Onze noepen ruicken nu ook aan belde zijden VAiv het Hugana dal voorwa rlji De plaats l iubgen Borgo Is door den viiuml in viuiciit verltUen Kan rijke i uit viel in onze handen Het Orazer leg rkorpB dvarsohreed de gienfl en vervolgt ea vijand De Itallaan arl Ueriev oil3ei u ting dïcfngien de i ranfcKhim in de voorste DuÜËlche titolluigeu Duiiaiciie tetgenaajuvaUen wierpen de Fran0 eli terug oip een vleugel van het aanvalalgiedeeite wader ten Z van het dorp en van dte vroegere vesting Oouaumont die echtar vaat in Duitsclie hand bkrvm de Strijd duurt nog voort Ten N W van de vctfüog Vaux h b4 eai de Duitsdiera de eergisteren vooi bijgUAnd In handen d r Franöchen gevallen Sadtedkop terugveripverd Door een mijnontplofTing vemiej len de Diiil eheir op den Combreis heuvel de eerste en tweede linie over een belangri en afstand Rij Vawn Ie PaUuney en Sokmjbk op de Maaalhtpog ten ten O van VerrAin werden de aanvallen der Franic hen In hooldisaak in hert spervusugewtuit Kleine afdteeling n die inde Dl ilsiohe loopgraven drongesEl werden daar tan iondef i ra tsf Ten Z W van Vailly werd een geal4i erd Vllegtnig neergeaichot Een gevecht in het duisiter in He i Daily Ohroniole geefi Philip Lttibbtf naar wij aan het iihid ontlëenen een tretf d redaa0vaneen der longate iveeh Ri bij isc aan het Ë i gelsche frent in Frai rijk Na twee dagen nat en 8oii t eir weer dat olwervatiw onmogelijk iimakte vturde onee ware artillerie een klein aantal projeotielea af om de Duittfieherfl inhunoegfideikteacühiuilp atSfQ te jag k Een pa r minuten latei onitploüten een aanitai mijnen met oorVerdoovend gewelid waardoor twee van de vijl oude Duitsche kratem verwoeet weiiden Nadat het langdurige geronvmed van de opgoJvende aarde had opgehouden kon men nog juist hot acoatofye iuid van een Duitschen mitrailleur hooren Toen volgde weer een onti ettenide ontploffing en een woeste vulkaan van aarde twee van de nog djor die Dudtachers bezette kraterjs waren tot een chaos geworden en het machinegeweer was tot zwijigien gebracht Nu was het oogeniblik voor den in au terieiaanval gekomen en de mannen s tK nd en gereed De eeraten die uit de loopgraven kwamen waren twee luitenani van de Royal North LancaalhireB die met hunne manBohaippen vooiltanieliden naar den eenigen mfijnkrater ver w naar limka d ie nog niet door een mijn verwoest waö De vijand wae in een toeiftand van muwoversipanning geraakt Txyo is cok we4 te begrijpen wae want de gen bommen wierpen op de hc tujgstihep i der Uealliaerdeii ït ed tfuccea kon worden watirgenoiueu Op lie hoogte van Inibiyw aphuot een monitor op 20 deewu eeni projectielen af tegen Seddul Bahr Op een vijand lljken kruiper die 2 barken sleepte werd door Turksch ardUflriermur de adioorMecn beachadlgid en de groote mast gebrokevi toen d ee kruiser de kust nadkerde ten Z van Koeiaije Ada in de wateren van Smgrma De krulsier inoeM zich voor ons vuur in de richting Sfunos verwijderen nadM hij aUeohte vier schoten bad afgevuurd In antwoord op de bes c hdeting van El Arislj beeft een onzer vliegeniers in deu nAcht van 20 op i Mei Port Said aangevallen en talrijke bom i i op de ftan de kust en in de haven ankerende fliehepen en de militaire bewakingspost der stad geworpen De Turicen konden vaststellen dat door de bommen groote branden ontstonden Ondank het heftige vnur der troepen en van de schenen kMT dqn Jiuïe vUegenierff beAioiwlen terug In Dnittohland D bflno ming van H lfferiofa Da Dnitsohe bladen bonden isioh uitToarig beaig met Uelffericb die ongewoon snel promotie gemaakt heeft an dia volgens hun Toorspelling in t n nieuwe Betrekking als eerste medewark r ran den Rykskanieaar by de toakomttu vredasonderhandelingen en hoofdrol cal spalen Zelfs de Vorw rts acht hem biykbaar daarvoor SBschikt Het blad schrift Maast den ykskanselier eal Helffarich bg de vrëdetondeihandelingen gewichtig werk moeten presteeien Uit zyn vroe gsr bedrijf is hy zeker goed op de oogte van de handelspolitieke betrekkingen van DuUsohiand De hernieuwde afsluitingen van handelsverdragen die het gewiobtige deel van de toekomstige vredesonderhandehn gen zal uitmaken vindt derhalve in Helffencfa een deskundigen raadsman Ook in koloniale quaesties welker regeling bü den toekomstigen vrede ongetw feld een groote rol zal spelen heeft Hetfferioh die eertijds ambtenaar was bg het Departement van Koloniën benevens directeur van den spoorweg m Anatoliè leider van de Deutsche Bank die aeer veel belangen in Asië had speciale kennis opl gaard Aangezien Heifferioh zekerIgk de voehng met fiuancieele en bankiersknugeu niet verloren heeft Feuilleton de zangeree iMtAeen duwt hij de deur van de kleedkamer open en treedt hin n0ni HOOFDSTUK X De uude tante zit aan de tafei en ziet met een gelukkig en tevreden gezicht naar llen berg van bloemen en kranfl i waarmiede met hare beroamdie nicht beeft v ereerd Zij 10 de weduwe van een ambtenaar geheel alleen op de wereld en heeft zrich destijds dioor Marga ai voogd laten overreden de jonge wee op hare gevaarli k0 loopbaan SfA gids en steun te zuil i zijn Zeer ongaarne ging zij in de reaideniie wonen zi de ziekeéi e lijdeqde vrouw die gehecht aan hiare kledntfteedbiche onigeving Tiogdikwijiei vol heimrwee verlangt naar haao dorpje en db graven barer gtediefde dierbaren dïe er rutftMu in el aardrijki adbooi Zij heeft den voogd en bloedverwant in Floringfaoven meermiaden vorzedcerd dat zij volstrekt niet g ecKbikt wa al oba eronne op te tredteok Zij is veel te zwak om Manga overal heen te geleiden waar haar plicht en haar geweten dit emdtig gobiedto Zi dk et wat in baar vennogien 10 en dot i £ naot V€iel Alfi 4j de kleine hniaboudine bestuurt de inkomiiten en uit aivein regelt en hare ni it ffimoTgnM d s avoiKiü n et tranen in de o ig ii bozweort toch aan alle verieidlingen weerstand te bieden haar naam au liare eer als het kortbaarate kleinood te t ewaken miaent zlJ het hare gedaan te he bben Bteedls acfaitar het leventfluatige élfenidfkt aan te loopen ut haar tmde vrouw onmogeftijk Zij voeut zich voistrekt niet op haar g emak bij dat lichtzinnige kunAenaarsivolkje en zij mijdt bet zooveel ze kan De gedachte dit leven ttutsbhen hooge mur eui fabriekaaiohooniteenen ij g jaren lang te moe en volhouden wat haar een gruwel en zij begion er van dag tot dag ODgieiukkiger en somtKirdier uit te den Daar dtiagde eenrfilaps redding op in de geetalte van Roman Ermionyi Marga die nooit een g iieim voor bare tante hectft gehad maakte haar ook deelgenoote van hare liefde en de hoopvolle verwachtingen dUe dch aan den première avond vaaiÜcnoopten het vooruitzicht de jonge zangeres weidra grfiuwd te weten oefeade een onbaschrijfedi opweickenden invloed uit op de oude halfzieke vrouw Van dit o og nblik af had zij slechte één verlangen slechts èéne bede namelijk dist deee een op Yóerimg met goed miocetf mocht worden bekroond Dan immecrri zou zij vrij zijn en terug knnnen keereo naar haar geliefd d rpje waAmaar iü 2 o over de wangen raapte de bloemen op en veniwoon geifcoorzaam in de kloetlkamer Tante l ore waa volko men ongevoelig voor al deze ovaties Zij had niet het minste begrip van kunet en kuntitenaaFaroem en witfi vulfltrekt met wat zulk een anmcm in de tooneeiwereld wt l bad te beduidien Zij wist alleen dat de gunstige ontvangst van deze c ara Marga tot de vii Miw van den oon onitrt zuu maken ZooveeJ het haar doenli wari had zij naar den perfloon en den naam v n Human Ennonyi g iiJformeerd Wat zij h ïorde waa zeer bevredigend Hij wa de zoon van een beroemden va llcr en de wereiil stond voor hem open Zijn talent gaf ranht tot de iK oonste verwecfeiCfi en kreeg hij een varte aa4fC®MP orkestdirecteur dan im komst verzekerd Wat zil lijkheid betrof men vondT i i meen zeer tn eresttint en ohftgi am niemand kon hem in een o nder opzicht iets ten la rte leggen De goede vrouw begreep niet dat deee inlichtingen niet te vertrouwen Yra ren r zij kwamen udt den koker der oritestlflden dSe natuurlijk in hun oordeel over den girooten kuntftenaar zeer voorzichtig rooedten zeer verlangde De opgewondenheid en s anining waarmede zij dezen avond tegemoet haxl gezien werkten niet gunfftigop hare zenuwen en toen zij vol ang t en beven aotiter de coulissen zat en met ingehouden adem wachtte op het applaus werd het haar hoe Langer hoe dnideli er dht zij daar to taal niet paate en tot eiken pnjeer vandlaan moest zien te komen Het wa een ware verliohtingi t en zij dm AoHn van bijvali betutgingcn boorde dlle Marga en Roman gilden De korii ten düe de bteeke ziekelijke vrouw in het zwart kenden zagen vol medetijden naar de gebogen gestalte met gevouwen handen daar neerzittend terwijl traan op draan bigigelde lanfljs de IngOTallen wangen Vol Kttligheid en overmoed ffloeg Margin in de tusBi enpawKen de armen om haar heen en wierp haar de blo Den en kransen in den é ooH Wordt vervolgd 1 Tantalie gdj rijt weer één en al tranen Mhertste zij wind u toch niet zoo c Kom pak die mooie bloemen bij eikaar en ga wat uitrusten in de kleedkamer Daar kuni gij op uw ipemak eentf overlf lKen of gto dem friaricfee Imirierbladen voor een vieiehvaucr of voor een ragout wilt gebruiken en alfl j aan uw heeriljken ragout denkt wordt gij voiKéll wel weer vrooiljk en opgewekt r f Do oode vroiw gtinilatefcte cti ee fc haar klein beroemd nichtje teedA n m M