Goudsche Courant, donderdag 25 mei 1916

55e Jaargang Frankrijk al Engeiaiufe concurreot nu Ml i Jll a l uit ctland t Derhalve wa i Engeland belang voor tleii ooriog Over de toekomst merkte de kan lier op eveneen een duurzamen vrede Ie wenschen maar wij kinnen dien niet naderbij zoolang de veraikwoordeüjke ataatalteden der EniBiile n opniierklngen over l ruielBCÉia tirannie en militairi n e hun eigen meerderheid en volmaaktheid tiocn uitkomen of D it jhland poütieko to dlomieil willen veranderen Duitflchlaiud heeft echter home mie Belette dan EngelamS s demociatisciiB grondwet le Engleteohe 8taatolied n geteime afspraken met Rnsland en Frankri k te makm welke de wezeiJ ke forzaak n den wereldoorlog liJn Tweanaal ateWe ik openlijk vast obl DuiiRCfaland bereid ia te onderiiand len op grondregetó welke het tegen aanvallen van de litie in de toekomst beschermt en Europa s vrede verzekert Kent u Poinoaré s antwoord i AUaen wanneer de staatslieden den oorlogstoentand zoo aanvaani als elke oorlogsliaat dien iloet zien wanneer zij eerlijk de vraagstukken van oorlog en vrede praotisch willen baspreken zullen vtij den vrede naderen Wie daartoe niet bereid is draagt de Bchnld wanneer Europa nng verder doodbloedt Ik werp dteze sehuld ver van mij Bethmun Hollwcg en Orcy hm WolH4olagr m uit lierlijii iiioWt A £ i iM 1 8 AmerikMBKOho jourDalwt K r Wiegitud aeiixle lui le w Yi rk Worid 4e volgende verklaringen ï n lBn KiJk k MelierD r aaiMrtiilim van és verliUirinften van Orey IJe Hijkübanwller Melde va t dittt na Jrl tichrikkelijlte oorlogeniaaa ieii eii verüezeii aan goed en bloed ËngeUiid hagint in te zielt dM Itet l uitiiche volk niet verpletterd en ernietiKd kan worden irey verklaaril lint de llritiHthe utaatid leden IMiiWoUand nooit Ijadden willen verplettereit of v mi tl ïen nndankil de teK fnMri di4 e uitiatlnKen van A mé niMereotlegëfa de ei di n der tlngelwiie pcrH en ondKiiiiu liet lokaal t welk l nlraré liet Kranflchovolk Vof hiieldi diat ten lotte lOi Bland en Frankrijk IJvibwhland den vrede zauikni vooriHlcto rijven Het verwonderde dn Ki M e dat irey iwig iUttj i i niitfen te reiK Ter f iiitwjil uu telt Hij dBdit ilat de wonr ddftalarlijke lieldiwftlge eenheid van iiet ehpelp iJullm e volk bij de ver lodiiUijs van hot va l rl ni dlenlieerffli de oofpen geopend zou helMien Kn hel inilltairiMne f Niet l uiM hland mmar Kiigeland dred 20 Jaar mei mlUlairiUAne politiek in E ple FaMiade Moèr mtf orlog AlgWïiraö waar Knf lanvf vnlg n de verkla rliw van irey l rankrljk w n rilajiion loiizcr Kcidiiiidiielcn waartoe de KljksdagcommiSBie heelt besloten voegt een nieuw en Stevig steunpunt toe aan het fumtament onzer Hijksllnancien Door eendrachtig aiiM nwerkon rallen wij met God s hulp den ooriog volhouden en een vrij veld vojkrijgen vyjor de hervatting van het vredeSwerk Holer en postgeheim lierlljuciii die van builen de stadboter ontvangen moeten dMiarvan bijde brooifcuniimiMe in hunne wijk kennisgflven en oen deel van hun belerkaart overeenkomend met de aang voenie hoevoelhedd algeven Wie ditniet doet is strafbaar Nu heelt hier de Herlljnsnhe mauistraat hekeiHl geiivaakt dut poStimkkoUen voortaan onih rzooht zullen worden opitat de overheid ontdiiikingen vandezen maatregel kunne oiwdokken lic publiek werd dientengevolge bevreesdvnor sihewHiig van net postgeheim doch volgen hel Berl Tagebl beslaat hiervoor geen gevaar omdat depo tt iri en geweigerd hebben aan hetverzoek van den magistraat Ie voldoen HbM In Engeland De uitlatingen van den Rijkeka neelier Een Ueuterlalegram uil I rf nden meldt De pacifisten Pausouby en KaoMmy Mac Donald vestigden de aandaoht op het Interview dat Bed mnnn lloltweg laalaleltjk toestond aan een AnHKriknanaAih journalist Zij pleitten ervoor dat er niets was in het DullflchB interview liat In strijd wtH met Irey s verklaring en dat or geen voklooroie hlndwrpaal wae om onderhandelingen met het oog op ilen vrede te veriiinderen tJrey antwoordde dat iiullen hij geloofde dIat ik Duitse regenrlng ite l uilS 4ie openbare meening en de oorloK een sluHum hadden bereikt waaroj de goallleonh regeeringon den vreite diobter bij hun AfteH kon brengen iloor redevoeringon over vrede hij er d zljnfn zou houiien maar de tijil waf niet irokomen A11 goa 11 leerden haililtni zloh verplIHbt Sletjitsgle moensHhap H4i vreiieeivoorwaarden konHaiair Ie mnken on Eng lan i kun Kfwi verkliwliig allengen imilreiil vredsSvoorwaarden welke voor EnIceland en r Ijn bnndgtenooten aaimeroelijk waren dan totdat en isuiat het overleg had gepleogil met zijn bondgenoot en Orey wee erop del het interview geen nieuwe verklaringen bevatte FaiimDl ÜESIEiltelliHiscftop Door bet Terbindeod worden der eeniga aitdeelinj aljjti beeft dit fail Uuement een einde genomen De Curator Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Gouda 23 Mei 1916 10 Wordt met 1 Jnni OEVRAAODi Mne ataoenlyke DIENSTBODE P O Loon f 130 nf ae waioh geld E g g onnoodig sioh aafc t melden Brieven letter M Boekh J N VLEK den Haag 11 j j Ër biedt sich aan een R K persoon voor BOERENKNECHT goed kunnende melken on rijden en verdermet alle boerenvetk bekend Kandirect in dientt treden Br onder no 2858 aan bet hor Qondiche Courant Qonda 8 Eene kapitaalkratdiUge MaattchappU van verzekerTng tegenOngelukken en wetteiykê aaniprakelllkbeid aoekt voor öooda enOmitteken een welbeapraakt goedingevoerd persoon om tegen ceervoordeelige condition als agent op tetreden Brieven No 2856 bureauGoudnohe Courant Markt 81 10 QEVRJIJiaD voor de tol foonbedianlng en liohto liantooFw rkx mh ilen een Meisje K Uiulifidil Hulscliapp i 6m Fijne Likeuren WIJNAND FOCKINK Amatardam Verkrqgbaar 10 Firma Jl DAlNe Kleiweg Oouda Tel 87 liouodiala 1 lleneiHcIa I Met eeir vreugdekreet snehle Marf ra haar tegemoet en wierp zich In hare aitneik toen onttrok zij zloh aan de imtfaeiziiig greep Roman s hand en vleklo zl met een sprekend gebaar Icgeu hem aan Do barones van Kloringboveo begroop haar Met de hart iJkMe geItUtwenflchen Stak zij het jon epaarbelile handen toe maar haar blllidwaalde onrustig door de kamer alszoohl zij daar iemand Roman hield niel van dames die zoo voornaam en trotseh op hare ineitemenschen neerzagen aiis deze kleimkH hter van den minister Hoewel hij boog met een vrlenMJk gelaal zelde hij tol Marga Zeg haar dat vi haast hr bben n elders worden Terwachtl Wederom cevoelde BenedSotn hoe oi elndW kuUg en onverkwikkelijk de omgang voor eene hardboorigo IS loverge zocht zij naar eene uitdntkiiin van medelijden en deelnemin c lop Roman s gielaal Hl onaaigensimc ge oel dat haar steedh bekroop wanneer Marca van hem sprak of over hem s reef drong zich opnieuw aan haar op Depersoonlilkheid van Roman Stiet haar al zij zag In hem den hartetooeen berekenenden egoïst die alleen uit win be g eene Marga D a aan zloh wilde veiMnden rWortt Tsrrolgi met TUIN TE KOOP midden in de tUd Brieven letter A bnteao QoodacbeOonrant Merkt 81 10 VAN BL OMM STE iN S I N Kl Tandarts Oostingh Wasthawan Qouda Il tot September det MAANDAGS AFWEZIG en ONSCitADELI A a B3ïTID A 29 Ma Soc Ons l IemvergBderin Jnni Gebouw Boow en Wonineloazicht 2 uur Onderrtande mlaBie Amtenzorg BalMU veri en wQ tengeld HM m Meella t mag o ontvangm na vergaderingen oonoertun vermakel iK den ani mn dsee daa la on te iOMERflLOEMEII Fntooo door geheel Nederland Eenden wK 25 prachtige Bolbegonia s met polkloit die direot op perken serre of haloons ktinnen worden nitgeplant Dit pakket slechts f I 2S V pakket f 0 76 ledere besteller 10 Wit bloeiende Leliën gratis Noord NederlandscheBloemboUenkweekerij en Zaadhandel 16 QBONINQIA Soheemda Bkntriffehe Dnkkerü A BRINKMAN t ZOON Goofc ilc II re dat bngMaodnauwlijk meer iij 4i AiU waiuteer het er imtteu Kreul eeu verwi uug naar het groote levpiuaoetang van J ngtiand iu beigic tn elaud begon den oorlog niet oiu Iwigie uoph om eigen wil ijne uageu tater verklaarde AajUilii dat lie reilen vag Jingeland om oorlog te Vi eren een tweetodtge wa ten eerste ne pieotitige internatiottale verplichung ten tweede het beginsel dat kleine tutiea niet oiïderdrukt mochten worden IHeoeiide Adquith verklaarde in zl laatste redevoering dat Kngeiaod en Franfcri k aan den oorlog moesten deeineinen opdat iJuitüt nland geen overbeerai ende politie verwierf Het ia het toppunt van miiilairisme aan den oorlog tegen een ander land deel te nanen om het te verhinderen terk te worijen Op Wiegand a tegenwerping over iielgiie zt le de Itansetier weet u hoe Engeland vroeger over België neutraliteit dacht 4 Februari 1887 yeide het Ujnrocjit door Bolgll in geval van oortog EngeJand fl eere waa niet geedmnd n zoolang dte intogriteit en onalhanJieli kheid van Belgi geen gevaar liepen De liberale l aU Mali Gm stemt dit toe Voor het ulllbreken van den oorlog bood in Engeland voll ti waalrborg voor de integriteit en onafhankelijk van tWgli Engeiand wee h t voorstel ale mimlerwaardig af In 1887 gold piiierking ik verzoek op Im m rd letten m niet ile eilon in njd l c laatete opmerking vanden kaoMlier over hei verleden betrof Ureyj bewering dat UuiUKhland deu ar ricg kan vernajden wanneer hel Engeland s voorstel tot een conferentie aannam Hoe kon Üuitwtilani bet Vti it nel aannemen tegenover Je otnvartfpi e mobiliftitieregelen van Ku0land r vroeg de kanselier On waa h nauwkeurig i ekend dat de Ru aüehe regeering reeds mtt de n o ili atte begonnen wa toen irey zijn vooralei d d Wanneer na onderiiandelingeB van twee tot drie weken terwijl Roland nael h verzamelen van troepen aan on greiLzen voortKing de conlerenlie nirii t kle zou Engeland one dan voor n ItuHisehen inaral behoeden 0D met vloot en leger ondersteund hd iben f Ucey erketide in Jnli 1914 I z 4t dat mijn tegenvoorstel vaneen dlreote ullfif raBk tuMt en Weenen en I oterfrtnirg meer geWïbikt wae tkae uilepraaik wa op den beMen weg toen KtMtand voor de ploteelinge roobliiMÜe van het geheele leger den oorlog onvennl ilellJk maaiite Volgwul de roedEdeeling van don Belgi when gwzant Ie l etewburg kreeg de Raa m e oorlogepanij de overitand toen men op F mrelsi hen ateun kon rakenen Waarom haeJt Engeland alih gehanddd Den 3en Amgn u 1914 verklaar iift iat tuA op kAïg Oiii oorlos iiiili KXveiieu kou en te geoerwe ia eii vwa bttioe landen ixiiprekiit en tMigviweu lu u t j uiiKfae cri ie wendde j uoirtinlaiul den oorlog af Ëncciand L j int in t etenA urg untsteonning daarover i rey ventiaarde daaromiren te geiooven dat de putjileke opinie in r ti dand een oorlog van ngetaud aan üunMuiiit lifit go 4g ifeurd aa liii Agadir tt aailfn wij P h puri t de gc0dhilten mei Krankri d ior oniterhaudeliug bij te Op ire if woorden dat lk iunanii Hnllweig wel wt tal Eng lan nooit kwaad tegen Dnitacliland bedoeld antWfKirtide de kanselier met Iwt w K rd onwingellngüpoliUMi UU te dooraienten van de DeSgJache ar loven weet de heeje wereW d ook iionirale taatülleden te Berlijn i rijH en tiOrukn daarin een zeer wezenlijk oorlog gwaar zagen Hei nou4ralltBll ver lTag dat ik lord llaldane aanbood verzekerde aan eu de bede wereld den vrerliB Etv geland wem hiH al De kanselier deelde daarom zijn voorstel mede De laatMe fonmile lirldde Engirfand zal dieze welwlllinflte ntnitraij t bewaren wtiïineer l iill hlat ï Int een oorlog gwtwonI gen zou wonlen lodwongon Irey f ié d TTOxtean tiëaa PETIT L MARKT GOUDA 210 Door vroegtijdige inkoopen beschikken wij ondanks de heerschende stolfenschaarste over enorme voorraden Heei eii Jongeheerenen Kinderkleedihg Zeer mooie sollede meubelenals Talels Stoelen Kaïten Spiegele ScMIderQen Tbeetalels Buffetten St4Jlaffleablemen lels Buffetten St4Jlaffleablementen In leer en peinch Boekenkasten Tweepersoons onbeelapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapbunermenbelen enz ene alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 60 Styikast f20 St4 lUfel f 9 0 Spiegels f 50 f 7 0 enz 20 SiinnilTUI kmliibiilljiiSdi Ut Rottapdams i S S VANDANTZIG Markt 4S f Markt 4S g Hemdan 1 Boorden S 30 Dassen lessaiieD s loiklijke FÉidefl pesBgilk Verniirfeer OPÖKaiOHT IfM Voedert iw V met de mttvar iieMrsM STEMPELINKT voor het stempelen van kaas levert de DRUKKERU A BRINKMAN ZOON 17 MARKT LIJNZAADKOEKEN merk 3TEir en W L 28 1 an SOYABOOIIEMKOEKEII mark W U Ditmiintende door hoog eiwit en vetgebalte en froote ToedlBgswaarde XMwJMploma Parifê 1900 Itaaet OoudM MedaUlu Adverleerl io dit Blad 13097 NO Donderdag 25 Mei 1916 mmm mum 2 Tï© u ws oan As d v©rtea a tieTolsL cL rropr Q o d et © ara Oaaojstrelceïi Verschynt dagelijks AJ i behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIÉN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 B6 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden dexe teaen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 rMeU fO S5 by Toamitbetaling elke regel meer 6 ets Retdames f 0 i6 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte 1 M 1 pjjjjg y j jj ABONNEMENT T Per kwartaal t f 1 Idem fk ant per post l l fiO Het Geïllustreerd ZondagebUui Idem franco per post Telefoon Intera 88 Aboanemeaten worden digelHks aangenomen aan ons Buread Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 uitgevers A BRgmAH EH ZOOH ba ttt Oer le teu zuilen bewegen Men neeit d n val van Luik eeu ui twiee wtiiieu kunmeu verzwggen en met vert a eiujie vuUiardiug den val der Dardanellen in de eetftviulgendo 24 mir kunnen aankondigen ten Slotte euiilor kan men den uurlugstoestaod zooats deze weikelljk is en zooals iedcpre oorlogHkaart haar toont niet op dim duur vorheleit Engttand heelt dllnaaal zegt het blad met het ophitsen der volkeren tegen elka r bij idtZDiHlering sleobte zatten gemaakt Uaaroai bqiivetde het de Bondsstaten legen hal Pruidisctte volk en tegen ilw regeering op te hitsen Met zulke vperuLatiM zal Urey geen zi apluneii Ilij iloet beter zuoals ds Kljk kanseiler het wewlufat zich op de baM der werkelijke feiten te stellan Do icrmania zegt Onze vijanden willen nog niet den bestaanden oorIngMtoesUnil erkennen maar de EnKclHcbeti kunnen van deMkUen nropei ehe bondgenooten leereu tBt ieder uitsieLien van de erkenning vanden weikelijken oorlogSltieetauil hMn eleehie naitoel en geen vooKtoel k n brengen De berentwllliglwid van den Ri nkaniielier om op de basisvando werkdljke feiten een einde Ie maken aan hrt ontzettend WnodVerglelen bevat een errsMIge vermaning aan onse vijandien de boog niet langer te strek Ie ii H iilB maar den dag te g bputken voor deze voor h n voUtonien in naoht i veranderdDo Post meent Wanneer de bond onzer benijdkm bereid zal zijn de iiiiM4tt der feiten in posiWeven zin te erkennen zooaU zIJ het in n atl ven zin doen is nog te voorzien Wij kunnen echter In vertrouwen op onze toenemt ffe Innerlijke krachten do ronbtvaardlgheM der IHitt i o wansohen rustig wachten Dr lielBericb en de Duitsche finandlto i Wolfftelegram uit Uerlijiii meldt d ii J4 Mei bij den aanvang ihr UijkSdlagiziUIng roenatdlenieuwesiaals ecreiari 4 van iiinnenlandsohe Zak dr iieifferlob de verdienste van dr LieltirUuk liet alwiheid van mijn Ie genwoonlig arbeidsveld zal verliitt vvüirdbn door het bewustzijn dat het beheer der Uijkafiiianften zich in goede en Sterke handen bevindt en dat W piX van onze oortogauilgaven door teeuiogen op Ungeu termijn zi n gedekt terwijl in Engeland over de helli en in Frankrijk door looninMen op korten terRil n worden gedikt tiet aAitand doen Van de hangende belastlnd etsontwerpen ten gmnsle vtin non vemiimlng van tie grond Aaa het Ze Ooeteiyk Front De Servische troepen Uit Satoniki wordt d d 24 M 4 gemeld Het transport der Servti 4i truepen wordt in volmaakte vüortgfiBet en loopt thana op üind uiuiweiHo t e helling van de Moil iitAUUue ai x hurio aciie troepen qftuien het miobi aan de Maa ugg€Dui uuip Auuüèree m ator Me r dan óUO aoioutea waarooder ottkAvrtXh t erOiBQ gcivaugeB g miyaeni Uüriieiijk van de rivier heHkaaJcJie de vijanü zija woediende aanvallen op de iJouautuontstreek Ui leedl in op vuur tlti ïiwaartrte verliezen iJe voor t cn oogettbiik verloren grond v rüverden oaae regnmenten bi fua geti el lerug on maakten daarbij ruim 560 gmangeuen l e gövechten rena Q bed ie kanten met zeer krachtig artilleriBvumr voort Aan Iwt Oottd k Front ii t D u i t fa e ooiranumtiué van j4 Mei luidlt In den oiiitrek van CnUtam sui cloo teii van Kign verdreven de DuitjMie troepen tÈe Ruaaen uU die tu isk hen de bdde lioiee geleden loopgiruvetr Acht en 2ee g g6 aii $onan vielen in onze handon van hot overige fmnt wetrd ui t0 van betee enia geiiurfdi Op d en Balkan toestand onvonintderdi Aan het ItaUaansche front Hei oo teari k ühe OMnmuuiqué v n M Mei luidt Nooiulel u n het ugaoa UfU venoveuxkn oiue iroi en den bergrug van bialutrv bij uurgtn i iioïgo Op den Brenfltrtig itjn laUeu van het dal ward die VifauJ v wa top va d n bergvdruraveu Meer üuid eii k houden italiujuen d hoogte teo Oofiicn vftn deu Val 4 Arm bezet en ver8t a4ttJBn de troeit van Atfiago en Arj ro ileit panttterwerk V mpolongo ia ih on bezit Onze troepen trotdkien dichter by ten Val d Araa en het l otfiuaHiial voort tiedeit het he iti van dten aaaval werden 24 400 Italianen waaroudier öHi offlAxeren gevaa n genomen en 101 raat faiaefeworen en 16 mijn werperia buitgoui ikt In den sector van de hoogivMte van Doberdo waren de artUleriefevüohten ij tusBicihenpoozen zeer i€ v nr d iiij Mouialcone werd eeti vij k Oedijke aanval aigaBlagen Eenvli eafeader wierp bonmen op het eltation van Oaruia Hij ih ouiruimiiig van dte dour lien vi an fin ou giet iedi beaette pUuit cn üH iüiLit mk de Italiaantfebe bevulking voor etm deel roee te gaan De liedcix die op dIeze wijse hun forderlaud verlateib zullen dcKe aanaluituiig bij dien vijand flfcrafronhteliik te verarilrwoaiiden heblien De Oorlog or zHn Aan het W steiyk Front Krijgsverrichtbigcn ter Zee Uo duikboot m mijnoorlog J t hondtenL negen en veertig ton dc h4L itfruimte d r geaiUeenleu itebiwii lie OuUvbooten weer naar den Oomern lier 2ee gestuurd en 7 7 ton neutrale scheepTiUmte gitm door een iijijn verloren i c jW ton geallleerdeachceperulB te vnw vrttlocW over twee ihejM o ni hiigeUich de Bbenaae van 2fó lull aikiiuiMig uit Weflt llartle ool en eeu ranieoh de diieraaMer My eioil eigomk m eeuer reeilerij te iecanlp groot 864 ton Van dit laat 8ie mcblp dnt zijn ondergang aan een Oo 4tenrijiuirtae dlulktpot te wijteuhad en blijkbaar Oua is de MltkleUaniLsctie Zeo getorpedeerd ia wordt geinell t itoi de equipage ie gered iJe neutrale adheepenUmte ging ten onder iloordftt het DoenfcOhe atoonvtfc hip Karla op een mijn Liep adht mijlen uit het vuunaohip Aiunógrun Oet D bemanning werd gered Een Engeittta bericht zegt nog dat hel Itaiiaauftib lelUckip SaotAn d roa geaonken ia i lliteker het DeewM blad vern n t uil Kopenliagea dat de ïtxéuloche duikiwoten van wekker bemaikniiig een deel EngelA4l Ui hun jaohi np Duileche i onitfohepen in de Oostzee voortzetten Drie Duitaohe olepen worden n weer ató getorpedeerd opgegeven n l de Pera van iOÜ ton dte Hebe van 2000 ton en de Wnimii van 44 ton De eerMe twee voadvm hun ondergang bij 0 f land de Wornirf ten Noorden vnfc Nonidje Met ilie reed gemeJdo maakt dit rtnd ie diuikhooten in de Ooetzet de IftaWte week bun aotie hervatten reed mn verilee van 7 diepen voor de Dnlti he hnmteUïvloot In Duitschland De Duita iie bladen boipreiun kllen het gespo dt en de uiUatingen vaq den KykMkaiiiilelier Naar aanleiding van het feit dut ie HijUtfkarolelier opnieuw tegenover de oorli ekloeleliulea van Dullfléhlamie vrodïwUieteiniden eteide zegt de VualiMoiie Zig De kern der uJtlatingen van lUen HijiuilulnMlier ligt in de aan poring dat de etaatelieden i r oorloglvoereiMie landen zich opite Hot 1 ranache conaminuquévim i 4 Ma luidlt ündw teiikiirg v ü eeu gfttjuiitótïjoting poogówi ée DuittUdnertj lu ttiai 4 a n tie J raotfoihci Üiuet m de reek ten Wwten v$ n jtavarm te liadoreu tiet apei vuur tüec tiuoifch tt wierp de UuitacharöiDi h qn loitpgiaven terug U é iiniteir Maasoever trachtten de l ai löüfa r in deu loop vaiji ipa na ht een krachtig offenrte Intezet ten teh Ooöten van den Mort Homme Na een handjg iieen dTongwi 24 t n knAe van aauzfenlgke o fan het éöTp Oiuwlèr eii een Friwöche loo graal ouamdriiollijk tenWeeten ar va i biridwa Uit nieuw ingekomen beri iit a k g lblukeu dat h UuUtfCba Kfectiof in die treetk van den Mdrt UonJura aieri 21 Md meer dan diüe liviwiw h e t beogen Hechjt van Maaii vufedien tie ar tillerievoorbereid iiigeit OU io aanvallen elkaar met gelige hevigheid in de fftretük vin HaudliPonMMit ea Doua inif nit op Ondank dte hevig Uïrtpanning dier Duitöcher die g n rekeuiing houdlen met de meTtfif4i i4evané élma dea sij m il cb 0 In rmten voet ie vea4trïjg n in oonigoloopgraaigedieeitmi teil Ooaten vajk tiet Iron Alle pogüa n weike togen onze steïUn en ten Weelea van hot foirt en op het fort zelf wwnÜttii aKw dflftwrman werd éobr hei vuur dfer Franarhen èm kop ingedlnikt In Woovrö werden dte aeotorefa van Eix on Moariainville beefchotafe Op het Ëngielsidhe en Belgtóehe frnit trad g en verandterlng in Het D u i t 0 o fa e conmyuniqué t An 24 Mei luidt Uit het groote hoofdkwartier wordt bericht Ten Z W van Givendjy vielen tuterke £ g l£ohe strijdkraohten verHifhoidiexi malen onze naeuwe tltcdlingen aan Sleohfta eenigen v n hpn dron Sün biniiien en vielen in een gevecht van mwn iegen man Overigejie weriW alle aanvallen onder zebr groove verlietzen voor de Engöldchen afgtoöla n Kleine afdeeÉingau Wj IlutUfh en Hlairevillo werden eveheenw terug edlröveii Ten Z O v n Nonivroji N W van MoullmMipiit VeBiit en in d streek ten N van PrunAy iniHti ten zwakke Fran che aan v kïomterneniinigien Unika van te Maaa sIcMsg ti wij door infanterie en ni diinegeiwBorvu r glotl een vi aiuVeii cm aanval op dé V urneiC dut zij e uieentng do Irooetlo de oude vrouw zich met do gnloiihto det zij mlasiiblen wiat iiuifcrwetsBh wns In hare opvattin Ken Zij waagde het oog even over lie financleele aangetegetkhelden te begtinuen maar haar aanstaande neel viel haar in fe rode met Ie zeggen ilat hij thanS op het toppunt van zijn geluk niet wensohte aan Het pri za vuu het lojBPn herinnerd te worden Tante Lore deed er dus hel zwijgen toe Ie meer luig osndat Marga haar zeide Wees moar niet bezorgd Untellel I Beleedlg Brmonci niet door den minaten twijfel te o iperen aan sijn toekomst Weet gij wel dat eene opera zooajs hij au beell geschreven een goudknijn kan worden En dan de nacbtegaienkeei h la Marga lachte de componist met doUlterende oogen ik zal w l zongen dut dit zBnljfvogoMje een gouden kooitje krijgt I en M greep met beide handen naar de bouquet ten plukte de bloenen er uit en strooide ze in dollen overmoed over i9ijn feetnkind Hij was een en al vrooHJkbeid en hel kostte Uairga heel wal moaite hem te overre de kamer te verlaten en in de goog te wadilen totdat zij zich vttkleed zou hebben Juise toen hij dndelijk de dear wilde uitgaan weed deóe fteopend en tiad enne rij deme Uanw Feuilleton g üord zij wa getuige g wee van de tulrijke ovatie duo men coropo11 teil en zangere 4 had gebraeht u was mot kloppend hart naar de klDdLkamer g guan in de varito veronderetelUiig dat nu de laiig Verwadite verloving Iiaar van alleang sten en zongen zou verlosHeck Zij was daarom niet bijzonder verraM toen Itoman haar stralend van gdfuk tegemoet kwam onverzekerde l ier tante Lore breng ik uonze Marge die ik hedenavond tol een Ater van eerste grootte heb veifaeven Het zal u niet verwondaren dat ik voor zulk een groote daad ook een groote belooning vorder tb wel niet mluhir dun dU eierrel ef zelt dat mij reeds leng inde oogen eehlttert Hij trok de jonge zongere oostuimig aan zijne borflit en kuSte de lippen die zijtw melodieën zooeven hadklOn vertolkt Geen spoor van Ae sdmcliterheid en tille bewondering die tante Lore vroeger bij hk r eigen verloofde zoo liadden getroffen Er lag zelte een soort van neerbutl eiKfc goedheid in zijne woorden ala bewees hij de zangeres die door zijne muziek groot was geworden oen bijzondere oor Madame Lore zou zulk een houding van haren Frita kwetsend hebben gevonden Ook vond zij den aard en de wijze der Uelkoaizlngen niet zeer ki ch mear dear Margia door geen enkd woord of ge r De Gelukssten door NATHALY VON E8CH8TRUTH haii zi eenogulzine verlegen opgemerkt dat de bleeke gelaalakleur en htt ojagere gwioht van Hotnan h r naet bevieieo UU wa8 toch onmaiuurliik Hj een joqg levei uetig veidoofde die er diende uit te zien ale de verpei enli kie g undh id De zangeree was in laohen uitbareten N hdi k Tejfboden j Ü En bovendian Marg iiw epte met Rimran Emionyi zij zag iii Iwm het ideaal hantr nie ie dioon n Zij oinKal ham mal een Btralenkran v o alle mannedijke deugdfen en hoewel elko TeratandJg niöedw veje dezer Awgidenj wantrouwend onder de loupe zon hebben l ekeken en na nanwliBorlge beöchouwing volstrekt niel btó aangemerkt ata deogö het kwam in tante Lore niet op óemen cli ikenoi harar longe gevierde ui t ook maar een oogenblik in twiXel te trekken Zij wae er aan g wend Marga a nieeningien en opvattingen ale dé beeie aan te nemen want het jonge nwieje veriteardfe in eene wereM ie haar ajme vrouw gebael vroewd wa Zoo kon zij ook Roman EnnonTii den intsre nten knnatenaar ni naar waarde ecfcarten en vertronwiie zij ook in t opziohl gielieel op h geen hare nloht haar met hitter ide oogen van hem vertelde Eeti Maar tante I Wat een idae f een iiij moet er Joiet zoo intei e eant mogeiijk uitziiai een geziciittileek ais de maan oogen als eterren een Uu ale van een baviaan I Om OodB wil kind houd op I ricfi tante üoai dat de nakenVen hUloL Hwr daM is eek uweza gij trouwt mett nwen kunetenaar en niet ik o wanneer hij netziJn bleek gaidib latiir de teringkrijgt o ec e andere vreeselijke ziekte fnutt gij heriv opp en Liefje enik nieti liairga Daja had dezevoora ieUIng ïoo hjijvaringwekkendgevonden en zoo beleedigend voorhaar Meaal dat zij in tranen waaloegebaraten en tante lore zlcfc daKen lang de bilturete verwijten deed liomAn Ermc nyi verkeerd te heljbenbeoordeeld Zij deed haar beSt bare nicht weer met ioh te verzoenen en torwijl zij rieb uitimtte In sHerlel lotuitingen over den gevlerden componist neukte zij llch zelve wij dat de zoon van dei beroemden vader dien M werkelijk veidiende Zij had het i gormactittg appMuis