Goudsche Courant, donderdag 25 mei 1916

Het kind kreeg wederom een vau dHo aanvallen van drift tu eigenzinnigheid die tante iMve eteedezoo zenuwachtig maakten God zij dank dat zij verloofd waM en aan dozo ellende oedlg een cAiui zou komen I De oude dlune zuchtte diep on zocht nog In alle hoeken toen Doriir reeds lang de japon haror meeoterefl in de hand hield Zeg eesw tante Lore giaat gij van avond nog mm of niet f Het iê niet meer dan fatiioenlijk dl teljonzo veirlhving bekend maakt en ze mtl on vjert I De onde dame viel van v hrik op den oenrten den beeten stoel neer Ik Ik n et Ik nu nog zoo laat na hl feze vermoelerniMBnu stotterde zij en haalde weerbaar zakdbek te voonttiiijn O mij n heBnrf Marga dat kan ik mot m jn zwakke gezondheid niet doen t Oij weet dat ik nooit onder demenslnéien kom en zal Ik dear sna ite om twee drie uiur moeten eten en wijn iWnkeo Gü weet dat ik twoitwijn drink omdBl tti jua zenuwen zoo ge voellg zUn Acfc I ik ben zuik een arm ziek ongrfukklg fKheftdefl I En nu troomiton de Ipenem weerover de wangen Marge werd onge ldlgj Wordt vervolgd Adverlentiën Heden overleed na eene kortstondige ongesteldheid in den ouderdom van ruim 86 jaar onze lieve Moeder Behuwd Grooten Overgrootmoeder m M leDrittli Gertreile M wedawe van den Heer Joannes Hermannas Krom Haarlem O M M 8NIJDKRS Kkom O F SNIJDERS 8 C CREBAS Khok T CREBA8 Haarlem A S KROM C C KROM W J C KROM HiiKTZBi J J KROM B O KROM Hblmich E O KROM Kleinkinderen en achterkleinkinderen f ond 26 Mei 1916 WüdstrSBt 15 ai Veriakker die geheel zelfstandig kan verken voor huishoudelijke artikelen en ijzer mrk 4lrect gevraagd by de fa aORN h BOOM Metaalwarenfabriek Amsterdam Prinsengracht 318 10 QEVRAAGD voor de teler foonbediening en lioht kantoopwapkxaamheiien een Meisje y Iauliiidei Hialieliippij C8iDL Er biedt ziph nan eon R K persocai voor BOERENKNECHT good knnnonde molken on inden en vordermet alle boerenwerk bekend K direct in dienst treden Br onder n0 2S 8 aan het bur Goudsohe Couranf Gouda Blikslagersi i bekwaam in het vak direct gevr Fa HORN BOOM Prinsengracht 818 Amsterdam 6 Bioscoop i Gon da Voo ruit PRaOHT PROORAM met de hooMnnramors 1 1 Q P I lioileeielii sehils Al uu A iiJiMNllBin Een taaie huwetykicandldaat Komisoh Bamboe induttiie Qeklourde opname i OEiimTE IIIS Oin ma drama in 2 doelen i In do hoofdrol M l Napior Kowsk 80 RIgadIn U Jaloer cll Hum ï Zeer mooie loUedemeutxicn als Talels Stoelen Kaaten Spiegels Schilderijen Theeta Ms Buffetten Styiameublementcn In leer en pelucti Boekenkasten Tweepersoons onbesla pen Veerenbcdstellen Kapok matrassen Slaapkamermeubelen eqz enz alios spotgoedkoopRugbekleede Leerstoelen vanaffl7 B0 StQlkast f20 Styitafel f 9 60 Spiegels f 5 60 f 7 60 enz 20 tlWinnUTM bntliiiiillliiSck lik Rottoniain VessaieiVloÉUjkiFÉekiii pÉf Ie Vomiineer OPGERICHT t h Voedert sw Vt net de utv re murw LUNZAADROEREN merk STER en W U 28 n SOYaBOOMEMKOEKEM merk W L mtnuteade door hoog eiwit en vetgehalte en groote roedingewaarde B reDiploma Parij 19 t0 Segen QouOen MedaOUê Mm lol PAIÉil m leUappelIjk iois Kdzersgradit 153 Amsteniam TeL Interc Noord 10780 Afd Schriftelijke Cursassen CURATORIUM Prof Dr H D J BODENSTEIN Jhr JMr L H VAN LENNEP Mr Dr C F SCHOCH Dr H C PRINSEN OBBRUOS Onder leiding van bekemle Leeraars organiseoren wij 129 schriftelijke Cursussen als vofgt verdeeld A HandelswetenKhappcn 32 cuisussan Boekhoaden populaire leergang en examen cnrsns Handels rekenen Handelscorrespondentie Nederlandach Fransch Doitsch Engelsoh Zweedach Russisch Spaansch Maleisch Handelsrecht Handelsaardrijkskande Handelskennis Warenkennis de Techniek der Administratie de Techniek der Bedrijfsreclame de Techniek der Etalage Stenografie Bcboonschrijven Maohineschnjven N B Speciale leertangen voor de praktijk dlplonia s B Talen 24 cursussen Fransch Duitach Engelsoh Italiaansch Spaanach Deensch Noonch Zweedsch Russisch Maleisob Latyn Orieksch Esperantoi bovendien oen Cursus in de Algemeene LiteratanrgesofaiedeniB N B Bljzondara Cursussen voor het Staataexaoien Oiida Talee A ae B C Exacte WetenKhapptiy i Techniek 16 cursussen Wiskunde Scheikunde Weer en Sterrenkunde Werktuigkunde EleotroTechniek Lynteekenen Meten en Teekenen VakDuKs sb Vak Engelsch D Ontwikkeling en Beschaving 30 cursussen Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beschaving Psychologie Sociologie I ogica de kunst van het denkon Rhetorica de kunst om zioh uit te drukken Aesthetica Muziek Muziekgeschiedenis Harmonieleer BHbelkennis Gezondheidsleer en Sexneele Hygiëne Schrijven zonder fonten een goede Styi de Verbeteringvan het Handschrift vlug en goed Rekenen Bibliotheekwezen Journalistiek Herhalinga Onderwijs Uitgebreid Ijagor Onderwijs Fröbelen Slöjd Spelloiden Dammen Schaken Fotografeeren N B Da Cursusaan Heriiallefeeiidarwtla en U L O onvattaa alle lag acii valBkan l e Opleiding voOr een acte L O 4 cursussen Fransch Duitsoh Engelsoh Wiskunde F Opleiding voor een M O II cursussea i Nederlandsch Fransch A Duitach A Engelsch A Oeachiedanis Aardrykskunde Staatsinrichting Staathvishondkunde Wiskunde Boekhouden Sohoonscbryven O Cursussen voor de Vrouw 5 cursussen De Toohniek van het Haiabonden Kookknnat en Voedingsleer Linnennaaien Kinderkleeding Costuumknippen en Cos tttumnaaien H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cursussen Postale Aardrijkskunde Opleiding Hulptelegrafist en Kantoorbediende P en T Opleiding Kommies bij de Belaatingen Opleiding Handel Opleiding Techniek N B Bahalvfl voor da hlar ganoemda ambtaa of baroapen gelieels of partlSal oplaidluK Surnunerair an Adaplrant Commlaa P en T Rllksverzakerlngsbaak Rllkspoatspaarbaak Spoorwefvn Oamaanta Admlnistratla Mlntatarlas RMkswatarateat enz Van het onderstaande neme men goede nota De Cursussen duren minatens 3 maanden hoogstens 3 jaar Normaal lesgeld f5 per kwartaal Wekelps wordt den leerling een les toegezonden ledere leii bevat de stof voor de week die in de eerstvolgende les eventueel wordt uitgewerkt Persooniyk oontaot toaschen docent en cursist Leergangen voor beginners eenigizins gevorderden en meergeverderden Speoiale repetitiie cnrsnssett Ue fezamen onrsnssen worden gesoheiden van de opulaire leergangen die men uit liefhebberij volgt Agesoheiden van de afdeling Schriftelijke Curanssen is aan het Bnreau een afdeellng verbonden voor Adviezen Inzake Beroepskeuze ladar dl zich voor onze achrlftalljks Cursussen of voor onza Bsroapsadvlasen Interassaart vragc zonder zich ook maar aanlgszlns ta varbiBdan ons gratls prospactus dat alia vardera bl aondarfcadan bevat 166 JOH QOBEL Jr Wri Fotografisch ilteyer VAN ZANEN Oosthpven 20 Opnamen tot s avonds 9 nur 84 nat eleotr isoh liobt i öERPD5T 5IQAR Adverteert in dit Blad Witte Bioscoop Vrijdag en volgende dagen EIOOT ITmiCTIE miGltlll DE Qflderzeeboot iiliaw imliri li8lill liiclil Drama van wetenschapen genie i Deze film geeft U een kijkin den onderzeeër en z jn werking daarbuiten 30 19 Me opDins OBilir Zes KIEOWE VEmURING van AANSPRAKELUKHEIO van den KAASPRODUCENT tegenover den KAASHANDELAAR Boekjes bevattende 50 verklarin f en van aansprakelijkheid van den aasproduoent tegenover den kaaa handelaar zooals die nader is vastgesteld door de Ncd Vereenigihg van Kaashandelaren ten aanzien van de zomermelk en bet vetgehalte van de kaas PRIJS 26 CENTS mr bwMIIng m minstMi 10 ioiski i Ms wa e tiann 4ar xb a kestMi mat rnw aawm b rukt DRUKKElUl k BRINKMAN ZOGN Markt 31 Oouda TcLIntt2 FirmaC SMITS SdioenhjUidfil RIeiwegr 4d oud Opgericht 1879 bët adres voor iedereen SÏÏMPELINKT voor het stempelen van kaas levert de DRUKKER A BRINKMAN ZOON 17 MARKT 31 Eenvertrouwdadres voor het maken ea stotfeerea S van MEUBELEN Is by g N HESSING S Peperstraat 24 Oouda S Billijke prijzen prima mate gS rikal Reparatie aan alle men 2a helen U Fijne Lüceureit WUNANDFOCKINK Amsterdam Verkrijgbaar t 10 Flirnia A DAÜ Tel 87 Kleiweg Oouda h H I i I I I Uil f n l Franco door geheel Nederland zenden wg 25 prachtige Bolbegonla l met potkluit die direct op perkra serre of balcons kunnen worden uitgepUnt Dit pakket slechts 11 25 Vj pakket f 0 75 ledere besteller 10 Wit bloeiende Leliën gratis Noord Nederlandsche Bloembollenkweekei en Zaadbandel 16 GEONINGIA Soheemda i Q £ 3NnD if 29 Mei Soc On Genoegen 8 mir liedeniVergBdBrit Sf i Juni Gebouw Boèw n V oninttoeEtchl 2 uur Ond rttand oi némte Annenzorg BalseM venosfeen wij g sr i lil KM mededMliai te mogsn ontvaogw raa veriadartegaa onoatten vsrmaksUjkbr den au on daaa dsa la ooi Ëteotriaobe Drukkerij A BBIKKMAN ZOON Qoo 55e Vrgdag 26 Mei 1916 No 13098 eoimsG tTi© a ws © za A d v©rt©za ti©TDla cL Troor P o cud © © ao OaaQ stx©3E©aa Verschynt dagelijks ïiAl behalve Zon èn rS eestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 Idem firanco per post 1 50 Het Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen warden dagelUks aangenomen aan ons Bureaa Makkt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRUS DER ADVERTEMTIËN Van 1 5 gewone regels met be tysnummer f 0 6S Elke regel meer 0 10 Bij drie acbtereenvolgeDde plaatsingen worden deze tecen twee berekend Dienstaanbiediogen per plaatsintr van 1 6 r els tO ib by Tooruilbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 15 per regel Groote letters en randen naar pla atsruimte Telefoon Inteiro 82 Telefoon Interc 82 wam aaiiiwoAi heid van twee aiouwo ver Bche divutletf U door otrae verkeiir nere npx gesignAleerd Dit brengt Duj vao flÜ ertoe om een eukd woord te zeggen o Duitache re a v 0 Wat moet mevi eig aUjk voretaaaonr der verduhe divisÉeH Men uwet toch m waarhedd wel MUtetnmi dat die geiali gttzegide remvfee JnDuitiKk iajid reeds iang zijn uitgeput Voor heit aanvuUen faunJaer getedMerde legJtuenlea gaan de iJuitiwèiorB bp tweeërlei wijzo te weirk De eerfli e nmiueir i h puttcm uit de z gi velddepots die kr oea fwort reserve ia lie aohterhoede zijn geplaatst D e veUVdepoUi bc ta0n voor 60 pit geniocCTi gewiiiulen en voor de anidare helft uU recruten van de Uditiiig i 10 Een andere MDVUllla ttnethode i hei onitr kkea van troepen oit die tvecturen wa r het op het beIrelfende oo penblik rtutig ii De twee divkidetf die thaoa bij Verdun i meuw zijn aang efcoraeu i jn op deba loaiHip wijze geformeerd Am bet Oostamk Pront V lit Oostenrijkrtohe cotnniurt ié van 25 Mei hiidt In Wohiynië deden onee vBegcmriie pattrouUles op verat heidene punten miet tfiuv cee aanvallen De t oamknd i0 onveranderd Aan het ItnUuuiiclie front Bet OtOslenrljkBche oomDnini iué van 25 Met lutót Deg veich actie in dien actor WHi Bobcvdo bij FlitMcb en btj den Pleckerpaa w tf lovendager ban in de laattfte dagen Herhaalde vijandelijke aanval ogingen bij l outdMein werden afgiariagwi NoonMjjIc van het Bug na lial vermeerfterrdm omze troepen dra Jima Cieta overp ihreden op enkele punlon de Naeo beok en rukten Sfri teen StrigTiK binjien Ten Zuiden van hM dal breidden de over den Kenfrpedberg voorwaart gerukte troe iea jlulanitA de groote terrednmooili heden en den vi andelijken tegen and hun Eront nfiar het Ooeiten en het Zuflden uit De Corno dl Canïpo Venii iB in ons bezit ItaJiaanm e afdeelingen werden onmiddieiliik teru igeiW irpen In hti Brand dal Voiargal veroverden onze troepen de pUuRri Chieaa Het achtergelatn nwtarLaal d ad onzen buit nog me tien kanonm n tl nemen Een van onae zeevliegtidgen fDUtldeelen wierp bommen op het fttatinn en de militaire werken van a 11 Uitgfeverg A BBUXHAN EIT ZOOV Krijgiverriclittnscn ter Zee In de Adriatitfche Zm Het ItaUoianflche ocHnmuniqié van Mei zegt In denanrog van 28 Med ontnvoetten tww van onze torpedabooten 130 ton in de boven A Mati fae Zee een vljandeéijkon torpedobootjager 400 ton dien zij bei Rhnte n en hertmaldtdl troffen zoodbt hij gedwongen was Ueix le verwijderen Een enkele granaat trof een onzer torpoAfibqoten dodi riohtte geen verliezen aan oudetr de benwnning alleen e n lge lichte n terlecie iciutde Otot den vrede Om welke reden dan ook daideffiJB blgkt dat President Wilion sich gereed maakt voor het vredekampioen chap Te Charlette leide hg dezer dagen openlijk voor een byeenkomit van 100 000 menschen dat de tjjd voor de V Staten gekomen iS om hnn lieaiten ter varJcrygmg van den vrede aan de oorlogyoerende Bieten ven £ nropa een te bieden Uit B n verdere rede bl kt dbt Wilson het geschikte oogenolik komen acht omdat de oorlogsoperatias stil staan De geweldige legen schieten niet meer op en als men elkaer niet meer overweldigen kan wordt het beraadslagen noodaakelijji Wy Amerikanen vervolgde WUion hebben hier getracht een voorbeeld te geven hoe de wereld op den grondalêg vtn vrgfaeid samenwerking en vrede te samen kan worden gebracht en met deee groote ervaring welke wy doormaakten is Amerika een soort profetisch model voor het menschenge slacht Wat wilt gg nu doen met uwe macht Wilt gg deze in geweld omzetten of in vrede eu redding der maataoheppg Ik zal mjj graag besloot W ioo overgeven aan de gedachte dat de geest van dit uur zgn nitdrakking vinde in onze voorstellmg dat wy het heilig symbool van het ov leig van het loon der toegbetlgkheid en het rechtmatig voordeel voor de naties der wereld oprichten en wy hen op die wyze herinneren aan den Bgbeltekst Na den wmd na de aardbeving na het vanr komt de stille zachte stem der menachalykheid Groepen Ëngelsohe vredeivrienden besloten een vergadering te beleggen ter besprekmg van Grey s interview met Wiegand Ponsonby zal in het Lagerhuis de regeering vragen of het niet wenschelgk zon zyn de voorwaarden bekend te maken waaronder y bereid eoa egn vrede te ilniten t n Du itaohl and Drukpapier In een ooufeuwitie over de regeling van heCdrukpapierverbrulk werd de uitzag van het opmaken der pa plervoorraden meetfccwlêe Het reoiiltaat maakt een alg n en beperking in bet gebruik noodlzakeUJ Ivi Uon ft raad zal begin Juni een verordiening aHcondlgen waarbij ook aan het oouraDtottbeiMjf zeer bc eniimBrenr ie li allngnt zuilen worden oipgelegd In Rusland 17UUl Hpoorwagen zoek De ufae van het Uudiiaic4i ZuidiWentopoor heeft volgcufi de Koecaikoje Slowo tHegJ fiech bevel gekregen van het RuMlscihe mlnioftorte van VerkeeaWwegen om do 17 000 verloren ffegone wagoner op te stponon Het verdwijnen van dlese Sragnn i op de la trte vergadering vandeverte0Enwonrdtgian9 van dé KuüsliMioho Aporen v Btgeeteld De chef van het ZuldWflHtA KKir heeft op alle Lijnen van zijn óideeUi de Jacht op éo 17000 wagont bevolen Duurteibetooging in MoJkou De LokoJanc varoeenit u 8lookh em dat er le Mo kou Z mKg j l een groote betoogtng ie geweoM tegen dB duurte dery wenanritMelen lU OCÜ Arbddera zoeoen teDEAmenzajn gekomen en geroepni hebben Weg aiet i mi oorlog wij lijden hong r HoewLHl de meeete zaken onmiddellijk i loton k todh een gedeelte der wiiir kol geptuckderd daar de politie niet tuMw eitbuide kwajn De burg smee tcr van Motikou heeft Maaudög een manifest gepublioeonl waarin hij tot kalmte aaiinmande eu waarin gieaeigd werd dat de bevolking t K niet moeat vergeten dat alle ontberingen vijor het vaderlanil waren Men inoeet bedenken dat ook tie vijand girooto ontberlngiden lljilt en dat aan üenon harden lijd tipoedlg een elnule Z4 u komen BoveiwÜcri ie Moskou verplicht een voorbeeld van vaderJaiLd Helde te g ervenu dtu van de teeiigroeve va ila drcMDOnt De beachieting wordt met groote hevighffld voortgezet op v ra hei dene punten van de Btr Mn Douaumoni zonder dat de mfuntene aioh dtoet gftldenj p het Ëng d ïhe en Belgische froDt hadeten op verddheadene utiten zooak in d atreken van ouehctz en Dixmiuiden artillerie dueld ptaaW DuitBtht terreiniwinst bij Dotaumoni en Haixlromoni Het Duldde he communjqué van l 5 Mei luidt Kng lfl ohe torpedw en paLrouiHebooteu warden bij de Vlaaanadie ku0t door DuiUtdie vliegtuigen aangevallen f Teil W van de Maas mööBuiclen érie Fraiiflii heaanvallen tegen het iooT hen verloren ihvy umièuree Ten O vnn te rivier nikten de Duiilai 4ie reg nw iten ind gebniikma kin vftii hun f xcceeetem van eergiateren verdier op en veroverden Fra whe Idojjgraven ten Z W en Z van hf t fort Douaumont De atemi iroever ten Z van het geftwiohtHiudromont ie weer in Duitach bezit In het raillette bosöh dedeni de Franp hpn dba ÏÉ en dagi volkomen vru totooze aandien op de Duitödhe telling Beihailve zeer zwaire bloedige verliflTien verloren de Fran chen meer ïan 850 man aan gevangenen fi 14 machinegeweren Bij St Souplet en ook bij Herbeb i s wifird eeh tweedekker in lucht evcchten nei rgpschot eai Volgens behohten nit Par g d d 24 Mei worden nog de volgende bijzonderhedea bekend aangaande de gevechten in het fort Douanmont De Daitscbers die i de pninhoopen van het fort een bataillon Hessen hadden opgesteld werden door de Fransohen toen deze het fort binnendrongen in een gevecht van man tegen man geheel vernietigd Slechts enkelen werden gevangen genomen DeDaitBchers slaagden er in tioepen te werpen in twee slnkken loopgraaf die door net pmn van het fort loopen en sfch daann staande te houden De gevechten daren echter op de meest verwoede wijze voort K vlonöl X schrijft in Le Journai De rtrijd bij Verdun om eiken voei gronde bij het borfch van Avocourt en hoogte S M gaat dag in dag oit voort Hot belan+frijkste feit hï de r I i w De Oorlog Aan het Wesieigk Front Het Fransohe avondcommuniqné van 25 Hei luidt De slag bg Verdun wordt met verwoede hevigheid en de onvennydelijke afwisseling van avanceeren en terugtrekken voortgezet De Duitschers gingen nogmaals tot den stormaanval j over op de pninhoopen van het fort Donamnont waar wq door de dapperheid van onze soldaten Maandagavond weer voet kregen De gevechten in den nacht van 23 en 24 en Woensdag in den loop van den dag droegen bet karakter van verwoedheid en hardnekkigheid Twee Boiersche divisies herhaalden voqrtdnrend hun wanhopige aanvalldb die telkens door een sware en hevige artillerie voorbereiding werden voorafgegaan By den laatsten aanval kwamen de Duitschers in de bouwvallen van het fort waarvan wg de onmiddellyke toegangswegen bezet houden aldus belettend dat zg er van gebrmk maken Een beweging die zij poogden te doen om hnn stelling door het Gailette boach nit te breiden mislukte volkomen Op den linkeroever van de Maaa woedde de strgd eveneens Ëen kraohtige aanvallende actie stelde den vgaad in staat zioh van het dorp Cumières meester te maken doch de pogingen om daarait verder te dringen met het oog op een omsingelende beweging werden door ons convergeerend vunrvergdeld dat het oprukken der vijandelgke colonnes belette Door een tegenaanval konden wg later onze linie nog dichter bij het dorp brengen Zoo verliep de dag in een heldhaftig gevecht De strgd wordt voortgezet De uitslag kan nog niet beoordeeld worden w g wachten het af met vertrouwen want de wisselingen van nu zijn slechts de normale bewegingen van den strgd óp een front dat vast dojr ons gehandhaafd wordt Vredespogingen De Gorriere l Italla bevat een Itv tervleuw met een RusMM ieai etanti men Deze zeUle Een vrede met Het Franneho nn Mlag ii nuDi qué van 25 Me lui Tgilenfldeu nuOht maakiten de FranadlBU dioor n actie met graoaten onmiddeilijk ten Oosten van he itorp Cunnêlros volde ringen De Ouitoïherfl dedten geon enkele a avaleiKigdng Üp den recïhter Maasoever slaagden de IXuteohere er in bi ren k raiohtigen aanval vaeten voet te verknjgon in een loopgraaf ten Noor Feuilleton BenwHcta n f ogen zagen haar verwijtend aan Mair Margia t mi eldiiien klaagt zijn brekend oog u roedl0aan voor idtia reditenAoel Tnnte Lore begon van shrik te weenon de jonge zangere zette o k een zeer ornertig jpezidit Maair lieve BawKliela momt gil ifat In en Waarowt zou Wj zoo apooriooö uit Men fUrhouwiburg rijn vea ijwenen aU hij niet het een of ander zi 4i inhet hoofd heeft geoet Mar a eloeg mei de kl jie vulatop de tafel en tan te met bekle voeden op d n grotid haM die hvaee unn zijngaitg gaan wat kan h t m cbelen ik heb ndeM nvet hcan uit te tahn 1 wprak zij in tranen loeA ti rflteQd hij bederft mdj den gdieeden avottd Waarom haalt hij zich dSngea in t hnofd He todt niet kunnen gebeuren Waarom waagt hij het zijne oogen tot mij op te helïni De barone van Floringfeoven verMond geen woord van he eem Marga zeAde an zag hare drpefhcid aan voor eene uiting van bitter berouw en ang0t Zij sloeg Trlendelijk troostend den arm ocDhaarheeneni nMc Ik hoop met n dat h j verAaodig ia lieve Margia en dat hij nA rhlen beneden bij Bophie op nri zit te wachten Vaarwd I en koma oedig eend bij mij opdbt wij nog aenB uitroeilg kuonen fl xdtm orer BenediclA dat beweei t Bomen t krftbbekfe Marga op het laitjo Uw verlootde kent mij niet omar gij Margn weet wd rkt ik niet gwnSidkt ben om in yroolijkegezolfltihappen te verrtohijnen Bonedicttt zuchtte diep on zag er zoo tr irig uit dat Marga vol innige deelncméiig hare hand ijaa en die kuste Ja zij wiet wd hoe plj li het verkeer miet oj ow te roen clKTi voor de zieke waa Hefct j i Bokert na d enalt K p nog gezien Margia Neen V o ik ben zoo bézorgid over hen Ml fhien herft hij van uwe verloving gehoord omdat hij zoo ooriooa La verdwenen 1 En ik h hem op tfit ndöuwH willen voorbereidwi I Manga yag er meer ipervlaid dat befeomDiRrd uit t Ik waa toch altijd hed vrienideli jegensi h m iiie waer öchrerf zij vlug op terwijl tante Lore en de kamenier haar de blonde pruik afnamen Al te vriendteiiik Eerol voert gij hem op tot d n hemc4 om hem dan in den aflgrond te latm dtorCea Alrf hij maar geen dlwaze fingenig At doen yi re wae veel te opf ewowleb om eme ernstige gedachte te kunoen Vftttcn Ho zou hij aat Hl z84 wd een4t vm lof vragen in de klnderbamer valn Plorln oveo alvoren een koe bad te nemen In het boAlk De Geluksster door NATHALY VON ESCHSTEUTH hft HUK vau hedenavowl leimiinr te altf gij vooiT oude vrienden van uwen tiïi Mg iela kunt mitwen V anneor Eckert werketijk benedtt zit zAl ik u dodelijk een boodaobeii zonde Moge deze dag het begin zijn van eene reek gelukkige de gen 1 To wedtorzAeoB Marga 1 Nadruk verboden 4B Terwijl het jonge paar op opgewonden toon met elkander fluiaterfe maar h€t scheen wilde Morga haar verlooldte overhalen do barone uit te nioo Bg n tol het Boi per iels wat hem niet aan tond wendUe Benaiicta zich tot tante Lore om ook haar oen goMiwei toe te voogen die echter niet van harte tot üjn rettt K wftm Daar zij het antwoord van de oudie vrouw niet veratond ging süj ha tig voort Wafl d k opzichter van Flftringhoven na Óm Afloop rood bier Tante Lore ëcbudd © het bootd m met bezoi d gékt i wea Se de ongie daasie zidi weer tot Mftrga die haast het klcüne l dtie overreikte Roman trok zich mei een tkftigie buigfeig en een bestudeerd gflinHachje tem terwijl Benediota zeer vri iide lijk nmaT te eJiik zeer ba iöt de uUnood iiig toi h geroeen eiiappoli Kniper aMoeg Zyt gil dwirtoe te trotricb Hove De zangeree kufite nogsnneiir de hand barer vriemBn ditmaal om den bl M van Mbaamte te verbergWk Benodicta nam nu ook aftfoheld van tante I re die nog steed s wIjgoDd haira tranen stond af te drogen Zij kende Eckert Met wel i waar en begreep elgenli niet wat ar gaande wa maar zij bed lete gehoord van verdrinkenf k van wat i en dat wa geuoeg cun hare tranen t doen vloeden Toen de Jbut Ater de boronee van Flormgtioven wa dBchtgevallen vallen rukte Marga den kaïUe i doek va n de tafel en verfromimeldte dien van woede on ergerni Ineen Goddank die ongélukMiode i weg Te het niet onverantwoordeli nrfj op detEOn avond met zulke id uwelijke voontdllngien aan te komea Laat dien man loopen waarheen Mj wil 1 Ik zon wd slagwerk heibl 0n aJ ik mij alle eentlmeoteele heeren moest aantrekken die voor Marga Daja van liefde gloeiea Gauw wat tante Geef mij mijn robe 1 mman heeft reedb veel te lang moeten Vachten tl of de gefa ke wereld tegen ifüj eemmMipeall