Goudsche Courant, vrijdag 26 mei 1916

No 13009 = A ebrsBervoefs De ProTinoiftle Staten die wa Neer iMidf hettisteHintr als overbhjisol vaa de vroeig re souveretoe g iwe0teiijk atatea uveer be rkte rol hadiden te vomillen van licfaanien ter behtuur van Ie provinciale meeat watenetaajtdlbelajigieni hflbben van den aan aiig af zjkfti ook nog bakleedl gezien mei do waarddghedd van kieeiooUege van een orwser boogete t aat Itchamen Tot 1848 warf d kfflue der Tweedie Kamwledlen aan h n opgiedragea Ue Eerate Kamer w toen een ooilege Vin door den Koning voor h t leven bemoemdc hoereiii d5e iu het g€h0lm baraadalagend en een bijna niet merkbaren mvloed oofeneiut wrf eenÉi zeer oneert iedig eenoiKteumnnenhuia of 0 Koniogis menar gene wenfein gwnoflSnd Na 1848 toen de Tweedy Kamer döor r4ih 1 ritreelk A veilktenin pen werd aamengeeiteld za men aan de Provinciale Staten opgedragen het M menAeUen dier Berate Kamer lUerdoor kregen dte Provinciale Stoten naaai bun eigenti e werk het behartigen der zjnver pravinoi ale belangen ook een aj emeen politieke taadc De tfamienikoppöliog d er twee functieö niet altijd bevordorli t gewetbt aan de m ietft doelmatige m mem I tiling der I rov Staten alg meen poliliieke belangen trokkeoi vaak nveer ife aanifacht dan de zuiver provimiale en zoo worden dte veii iozdngvni voor de blaten nu cc dan bebeertï ht dioor de zuivere an dfi oilir tiek Zoolaag d e ËerAe Kanver haar girondlwetteUike taak góéd bega ee werd d it nadeel niet zoo heel ernstig gevoeld Maar aiedert de Eerste Karoar fungeert aid plechtanker voor hen dlie in den grooten politieken atnjd van Eenve rtrouw dadres S voor het maken en stoffecren S van MEUBELEN Is by 1 N HESSiNG S Peperstraat 24 Oouda BB BiUuke prgaen prima mate 53 riaal Reparatie aan alle men S helen 14 Nadruk verboden 46 Wélmi blijf dan in nbemtf naaju loaar thuiet geeninen c niwill Btu iminKr i Koioan zal imj wel v ili weer tuis brengen troddai I heott hij mi het recht m te gdel tea Doe nij echter één g noe Bnen achei uit me dal gesnik Ikd rrf geen woord meer te zeg en rtan Bt dat giij telken in tranen tbar Ja gelukkig U Roman er omu te beaohermen ik zou wd graagmee willen gaan maar wezenlij ikkan met Ik hoop da uw oom enVDOgul io Flonn oven maar toe tcBmuiig geeft tot een goedig httwdiik Maifta had reeds den peUneiM omigeelagiBii zij trad nu plotBalingOf hare tante toa twwijt sii aMt vW nr de em zei fe Hoor eenfl taittetje ik heb eengoed idéé Nn toA o tal enkahn Unite blijft kunt gij wef aande fannbe op Flonngfcovenatiirijveni hun nap verloring meedeelen en zeer stempelen van kaas levert de DRUKKHQ A BRINKMAN ZOON 17 MARKT 31 Advertentiën é Heden overleed na eene kortitondige ongerteldheH m dèft onderdom van ruim 86 jaar onze lieve Moeder Behuwd Groot en Overgrootmoeder ItiUii leiritfli Gtrinii Friii VTedawe van den Heer Joinvjw HxKiujniu Ku IG M M SNIJDERS Raarlem Kbov o F SNIJDERS S C CREBAS Kbom t J h i f T CREBAS ÈüMSm A 8 KROU C C KROM W i C KROM HlINTZXN S J KROM 8 C KKOM HiLinoH E C KROM H Kleinkinderen en Aohteikleinkinderan GoDDi 25 Mei 1916 Wgditraat 16 31 Hiermede betuigen w onsen harteluken dank voor de vele bigken van belangBtelling ondervonden b het overlijden van on geliefd zoontje JOHANNES ANTONie W VAN DER LEK E G VAN DER LRK DK KbAHIB Haa trocht 26 Mei 1916 U z Franco door gnhnol Nederland eenden wh 25 prachtige Bolbegonla l met potkluit die direct op perken terre of haloons kunnen worden uit geplant Dit pakket ilechta f Ul pakket f 0 75 ledere beateller 10 Wit blowende Leliën gratis Noord NederlandsoheBloemboUenkweekerg en Zaadbandel 16 GRONINGLA Soheemda NIEUWE VERKLAIIINii Tan AANSPRAKELUKHEID van den KAASPRODUCENT tegenover den KAASHANDELAAR Boekjea bevattende 60 verklanngen van aansprakelijkheid van dei kaasprodnoent tegenover den kaashandelaar zooals die nader is vast gosteld door do Ned Vereenlglng van Kaashandelaren ten aanzien van de zomerraeik en bet vetgehalte vaa de kaai PRIJS 26 CENTS mr Ml bMlellliia van nilmtMU II koaklaa InMm waP Mi daas soHdar ntrakoalMi imt flrma auim kadrukt DRUKKERU A BRINKMAN ZOON Markt 31 Oouda Tel Int 82 FirmaC SMITS Schoenliaiidel Rleiwegf 48 Gouda Opgericht = 1879 BET ADRES VOO IEDEREEN Él ne Likeuren WUNAND FOCKINK Verkrijgbaar 10 Fimna A DIIM KMweg Oouda Tel 87 6rooisi Spedaalhuis voor tleeren en HinderMeeding RotteiHlam Hoek HearcMtraat I Overweldigende Collecties in CO LBERT COSTUM ES mmmmÊmm mmmmmmÊi Hm tmmmimmm vanaf f 4 90 tot ff 36 JONGEH COSTUMES vanaf f 4 50 tot f 18 KiNDERPAKJEiS vanaf f 1 30 tot ff 14 NORFÖLKPAK JES vanaf ff 1 80 tot ff 18 I HamalmaFtoilag gaopend wan 8 tot 2 uur md loiilijlie FMkeD em illeloierfm OPGERICHT ira Voedert aw Fee met de ui9ert mwrura LiJNZAADKOEKEN merk STER en W L 28 n SOYABOONENKOEKEII merk W Li Citmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en groots voelingswaarde BMW IMi Ia Ma Pariit 2000 JVauan Qfnute MedaOleê LOOPT UW KAM WEQ MET UW Icililiii Nigtilnlll KOKO T HAAR Zeer mooie sollede meubelenals Tafel Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen TheeU elt Buffetten Stitlameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersobns onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz ena allea spotgoedkoopRugbekleede Leerstoelen vanaff 17 60 StHIkast 20 StUItafel f 9 60 Spiegels 5 60 f 7 60ens 20 KOKO DOET HET HAAI OaOEIEN OAAT HET UITVALLEN TEOEN VEBSTE KT Dl WOtTEtS HCIDEI ALS MtlSTAL EVAT OEIN KMOIlTOr OLIE OF VIT VEKraisaoHEND voor DE HOOrDHl aoo iKT vANDtAo VAM BW ocooBT or ooimini mus Pt D TS a 1 so M o asa mm HliffiTU1144l ImikilsiilUiiMi kHt Rotterdam J rtma B BMUUU taMk STEMPEimKI DEPftHiOUDERSi GondB ANTON COOPS Wydstraat 29 voor het Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen d IJMel A GROENEVELD Lm Zegwaard A OOSTERLING 68 Adverteert in dit Blad Dienstaanbiedingen hefaboi Ui de Ctoudsclie Courant êleedë tmece 1 D M idferlroiiCa ktatei sleeUi kij TOoraltk lgliiig 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 oents Opgaaf nitainitend aan hetBoreaa lï Hl 11 nnrinnAl lHIItMa OTT HIT MaOUUH vak V ftiVE SWAAY ZONEN GOBIS CBBU Deze THEEÉN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vyf ta e en een half ea een Ned om met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de mtvoermg van geëerde orders aanbevelend J C BUI voorheen J BREEBAART La Dames Met de schoonmaak hebt TT mogelijk wel een stak Kleed of VloerzeU over dat U met meer gebruikt Mag de bode van het BROKÜEMIIUIfii dat komen halen Zendt een boodschap aan Rozendaal 22 of per tel 168 Het Bestonr W GOL l VAN DANTZIO B D OROOTENDORST W DE VEN Iej de¥ed E Alter 1 V Gedempte Gracht 249 DEN HAAG f eelt de HOOGSTE WA AU E voor Gedragen Heeren en Dameskleeding Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar buiten destadaanhuu te ontbieden Bneven worden vergoed Let a V p op KAAM en ADBES iV Uej deWed E ALTER 269 Ged Gracht 269 DEJS HAAG W STIJNIS HAASTRECHT j MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukengerei Hij wielen en onderdeden LandbonwgereedBchsppei en Werktuigen l AM Bl OMM STF iN S ONSCriAüa A aSItTID A 29 Mai Soc Ons Genoeg S luf Leden veigiulerbi 5 Juni Gebouw Bouw en Woninfr toazicht 2 uur OndanHtandeoo mlaiBle Amwiuorg IMmM renoekea wH gongrtd tll l imMmUii te mogMi entrangai Tar a4eTiii ii oowwtn rsniiak il ikn na o diM isa In aswa af e U TeniMMsa Ebntriaehe Drukkerij BRINKMAN ft Z0 1 Go 59e Jaargang Zaterdag 27 Mei 1016 iVi Wmm GOtRANT TioTA ws ean d Tr©xt©3nLti©Tslsud vooa Q o CLd © © xu 03aa str©3K©aa Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal j f 1 Idem franco per post 1 60 Het Geïllustreerd Zondagshtad Idem franco per post Abonnementen werden dagelUks aangenomen aan ons BureaiiMarkt 31 by n e Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRUS DER ADVERTENTIÊN Van 1 6 gewone regels met bewysnummer f O 66 Elke regel meer 0 10 B i drie achtereenvolgende plaatsingen worden den te en twee berekend Dienstaanbiedingen per plaalsing van 1 6 rcnels 0 36 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 16 per regel Groote letters en nuiden naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon latere 82 ïïittreTers k BBDnEHAV EH ZOOI ailiüt lint een bepaalde woimig d w z de huurpnjt tbaairvau aan de bawonera geeft ia èe mae bodriegeHJke maalalai voor de beuordeeiing van den weWtaadendua den tand He berft ona dan ook zeer vorwomlerd dat Minister Treub zijn wijziging van deze belasting ito hnurwaarde nog bdangrijkei plaats ala waanlemeter voor de finan eleolc w vaait gal Dat waa oen totale ndakannlng van de overwegin ton dhe tegenwoordig geldon bij ila keuze van een woning De fout van de doi ien Is alduB heeft een a hten MraanHg dorps biingemeeater mij eens verzekerd dat de mannipn hun nog laten val eu op medsjeti van helzelfiile dor feu eenl ïln gBl8ole rd llggWid livrp la een verwarde familiegroep Fn bet oude preekwoord ïol ook la rijoh liet je het van je familie maar moet bobben Zulke verachlUende veet len als waarvan de geaoWedenb van het leven op de dorpen verhaalt bc rttnan In een stad niet IM leven van den lamlnvan range geii klg he nengi1 ilen het leven In de a ut ailj li over het Rj ieen niet min der gelukkig Vreedzamer mlsurlhien zelfa minder gcatoord door broeiW twM Jnlal doordat do monslrhenel keiider minder kennen verd wijnt de flfgHinst de wiljver Op de dorjien kent men elkaar van haver tot gort De taaUcundigen beweren lat d va uit drukking bet i enl van aver tot aver van grootvader tot grootvadar waaruit aiwear eoii blljkan dM een al te goede kennis van alkaara aanigialngenhedien ten naiiwale verband bfMnW met fa mille aangaleg nhed n liet zoeteen van vriendachap van goede kennlMen beeft In kleinere gemeenten ook nog een geheel an ilere reden Men la meer op elkaar aaiiigeworen zoowei voor hulp on aleiin ali voor de gezolllitiinid Nocih bet een noch hel aiKter 1 1 een glroote atad nood akeltlk Voo ra niet at het laatale betreft De ver miiken die hier te vinden rlbi l e gen grootendeeis bultenahnia Do kunat niet waar de grpolo kiint4 woniH In de aletfen aangebeden Do kleinere de gemoedelijke knuaae van het kranaheondetr ons is daar ver rtwonen Mflar met he verdfwiinon daarvan ta ook een bron van kleine pikanterie ala nok van groote ia loiwlo verdwenan AUr heeft ylih i ewiV lgd en vervormd Oude ver keerde elementen Bljn verdwenen nleii we goede zltn er voor in de plants vekomen Maar daarnaast is onte nw g oll k ook lot Intiem leta dat Heen een kleine kring van heiisehe iiiaken ook maar één middel urn de beeren die In de Twabda Kamer zuUc een groeten mond opcetten en zioh lieiat züii langdurig nK di k verzetten tegen alle wat van liiA komt een weinig tot rode te brengen en dat i omxetdiitf der Eente Kamer Uit kan bereikt worden Venarhillende proTladën ZiidHollaiu Zeeland en Overijeael hebben daartoe het heft U handen Waar t het geval la hebben de vrijzinnigen van het dlatnct louda ato deel van Zol Hoilia t denplioht zooveel ala in hun vermogen I te zorgen dat bat vrijalmilge elemen in de Staten kfachüg won verH erkt opdat bet een meerdarheid vurinen kan Er ran et naar worden gesitreotd dat de Staten van ZuldHollaj d link w o rd e p De iKrIJii die over de geheelellnle geatredeo wordt zal oiok Inonadltftrifit meer doen dan de oppervlakte beroeren ledpr dient dit dief te beeeffen DaariHn moet aUe lauwheid wurdcn afgetfchud en met evenveel élan als bij de Ka mrverliMlncnid atrl l gevoerd worden voor de vnjziïmlge he lnee en leder zij zijn plicht Indaihligi 1 13 liet iiwfenöpit doKen en in de iVeede Kamer hrt c rfloge waar de volluiwll zuiverder tot uitin komt d n m de Eerste Kamer de uan daiti6id vormfSL staan de za en anders Dr Kuyper die in zijn meer demooralWchon tijd een E Mte Kamer die aar roeping ontrouw zich zou wfiUen ofiwerpeti tot Iflfdster der politi e beweging met niet zeer vleiei id uaoeu betitelde ziet thone in dte ËenMe Kamer het eeiuge mdddtel om de ReBaoriag ta dwaraboonen ata dit iD zijA kraam te paa komt liij tracht de Ëerate Kamer de rol te doen ovemcDven van de oppositie in de Tweede Kamer zich nleti lenjd aan do toenemendte impopuiari leit die d H liobaam daardoor bijhet volk geniet Min in den door de heeren tar rtfihterzijde votgewf hun wlBurden zuo inikig geliefden tijd van den godtfvred © m eat de Lorete Kamer galogeld dienst dueo om de Kegeenng dwara te aiitten aid de leider der Anti revüLutionairen dit wen0chte eia OhiiiiiteMk iUMoriachen en Kallfa lieküii deden aan t apellet e braal mede Uti de Eerste Kamer zeil in wetk gevaar zij loopt door op den ingttalagen weg voort ta Hut t Wltiouden het haaM getooven nu wij gezien hebben dal de rechterzijite bij ite taaute behandeling deir eed wet uiteeog allen ia en enkelen aaAdie zijdtj me achtend den toorn van uuii loidar aan hel spelletje nlot langer hebben wiileoi meedoen i oib bli lt t gevaar niet den beel iJ kt de Eerste Kamer zloh ver lier zal aanmatigen de rul die de uuiultrheid d r i weede Kamer lüei iD aal ie te apelen en alieö tögei boud iii wat met iii de kraam van d kerWiijke coalitie te pa komt Mon miifje nu jammeren over de onijuiMe rul diie de Eerate Kamcir apeelt men moge ook betreuren da de Provinciale Staten duur dezen toe aiand meer in de algemeene pulltiek betlukken worden dan gewenfluht id l gen al ligt er nu eenmaal toe fc r 18 maar één middel om aan Tm lachttilche tegenwerking een eind te Dit nummer bestaat uit twee l erste Blad Op Uw post eebap die el bewtond Oeen v am bei de mtensten zi n In de stad te viii den Een goede buur ia beter dhit een verre vriend heeft het oudHol landsrhe n reekwoord ons gcieetaard ilmih In lie lollen w ijnt men 61 de boteekeuia daarvan niet in te zien 01 men eehijtkt door ervaring feat een andere opvatting van de buurdcha i en de v endktehap gekomen te zijn Ik kan u varzekeren dat ik nïjn naaMe buren die aan gene zijde van d n wand van mijn kamer wunan ivKi ken Zelfs niet bij name Zoo ld Is op een dorj lelllg ondei baar TIen buizen bij n J vandaan bleek mij ewn man te wonen naaM wlen Ik op de 8 4ioalbani en xea jaar lang heh gezeten Door heel toevallige onuftalwiigheden kwam ik met hem In kennis en het blecit ona toen lat wlj reeda meer dan twee jaar zi dlihl bij ikarater woonden Wij waren elkaar vaak gepaaaeerd do hadden elkaar niet herkend Brieven uit de Hofstad crcxx Ku gioule iMut ie een eombUinlie ttii VLiti o ipeii atuus beent eenmaal 11 unjvt i uie bet leven in ad Lil laiui ueeu besichreven zaui ult KiA eiL vv ut hij er mee bedoelde is av lueiijK leuere groote utad rijg nare wi ieu of kwarliereii en ledere Mijji wuru een zelftHaoafg geheel e ii atgeiüMl deei van de atad 1 t op zewere hoogte heelt de mun e ijK gv nad maar toeh W het wooco kirp niet bljzouleir julat MisBobUui tiu yoeu WIJ die iiiiimuar op eeu d irp wuoiiden of het moeat la vaoaDtieti d zijii een geheel verkeerde vooiatel ling van het leven op een dorp Wat w IJ ervan zagen waa altijd de twee uiteraten de groote broed 4ohap van ie lorpeLingon en de groote vijand Er 18 zelfs een zeer Aerke atroo mtiiig oinder de bevolking van een g route stad om tuch vooral g n vrlcndtüchaip te alulten me zijn bu ren Dat heeft zijii goede zijde WU wonen bier alle dicht op eUcaar wij wrncn zeifs boven en ondar eikai der de i cheidlngaiRiji en Jn duo en gehourlg Wie prijs ateit op vrije beweging doet het beat zich niela gdoKon Ie laten liggen aan zijn buren en ibie beter kan men iHt doen dan door elkaar te negeeren NuoA zakeiljk contact ia er niet Ik weet lat niet ver bij mij vandaan Ineen beiiodenhnts oen Dullache familie w wni t rwijl vlak boven haax een tweetal llolglache familie Uvaltke ren Alles in liefile en vrede dank Ij de waderkeerige negatie TiK h bestaan er In lon llaagdul emle coterialiiea kleine kringen vaa heel goed © vrinden dje wotnlg toeachletelijk zijn In het opnamen van nieuwe Vinnattiea Zij die van bui ten ilealad zich hier veatlgen ondwv viiuien dit lil de beginne zeer goeil hoewel h4 aan den andaren kant weer zeer gemakkelijk la ziobizell zuo n krli te deppen De buurSohkLp Is mik om andere redeiunii weinig gesiLhik ala aanknoiMn iuni vuor gezellig verkeer onamt de aard der peraoii n die in alkaoirs ouniiddebjke omgeving wonen zooveel uit 66n kan loo ien Sommige straten rijn allerakellgMt uniform in den bouwiran der woidngen Die utiilor mltelt lokH ndet tot unifnrndtelt In Mand tuaachen do bewoiiora De personeel belasting la de meest foutieve belaflUng die er beataat Hel Feuilleton oei goodM vau KtHimn veilellen Ik ben üan vau oom tüeötoronring zeker Zie he is Immers ook in uw eigen belang met waar Maar iri l dan meteen dat Ik onmogelijk tijd heb om met miin verdoolde ffp Florlnghoven te komen Eer t bet volgend jaar ala wij getrouwd zijn komen wIJ een bezoek bren etij 1 Dus tante gij gMiriJlt nietwaar en mot een ovornioediglikje I on de nmpelige waiigiera Uieide Margïi Daja éa deur uit haar geluki l eoioet dat in degeatallevan Konian Ërmonyi haar tond tewacben in den foyer Drommels Uetae wat hatftdd liuig gefHuurd I Ja het herft lang pednurd datw waar het kriebelde in4j aan aJlevingBte Trooe u du mijn uitverkorene ge ii t hel alléén niet die er enuweo op na houdt Ja dbt had hij al lang kunnenmerken maar hl wilde het nic Z ij n e gade moeit en zou nitt z nuwntAtig zijn en wiM zij het och hij aan er geen notitie van oerren s De wrevelig stemmittg duurde bij boidBn niet lang daarvoor w de hennoorio aan dezen gehikkigen avond nog ip levendig Roman waa eedB zeer overdreven geweetft in l ne lieldaAeljiigingen naar nu nu hij ongiBzieo en ongeetoo rd zijna uitverkorene In de armen WeM vlo IL e n trooni van bartÉilochlelijiie wooruen van zijne lippen die bet Murga kind ala geheel betooverden j i wae te oppervlakkig om doze gevoeUfultingen naar waarde te achat ten ZIJ liet er zich dooir meealeepeu en genoot in hel tiewustzijn den eiKonKiiBilgen luinligein kuDatenaa r ajs een lam aan hare voeten te kunnen dwingen Zonnig ala bei mor ourood lacht ite toSkonM mij te gon 1 Uei ukklg aterren mM dt mij nJeli klonk het in zachte iubetio nen van bare lippen en had zich ondianks allcB me de vraag aan haar opgedrongen waar ia Eokert gibleven f Marga Daja zou zich op ditooganblik volkomen gelukkig hebbengewoeld Voor hoe lang Dat vroeg zlj zich niet at Hel njtiig hield atil vonrdaachlttarend verlichte restauratie Roman nam zijn jooife verloofde vol overmoed en zaliglieid m de armen n droeg haar over hol trottoir naar Mum on Ziet gij mijn llede zoo vil Iku door het laven drag 1 fluiatente bij haar In he oor De gaifvlananen en hel eleetriach licht brandden zoo balder en toch kon Aldtklbevt Eckeit den weg niet vinden Hij qxiht dtoi ook niet J dwaalde rond 1 In een droom en ging waar het toeval hem leidde Waar zon hij o A heensaaa HIJ wist het adf nlel HU had skxibte LÓn wenaeb alleen te zijn Ln liier ondar de dulzende menaeben die hom voorbljaneiden waa bij alleen g ieel met zijne gedachten alloen De hitte de mualek hot verblindend licht en het Ulrtjk pulilidi la het uperagelKiuw hadiW zijn brein vcrwaiï en zijp bloed In glatliig gebracht Het cdade en brulate In zijn hoofd de betooverde airenengeatalten o p het tooneci schenen den ibrmen verMolden dwaas van njn hart ca 4ljn verstand te willen barooven Eerat nu lie nathtlueht frlscb n veokoalend om zijn voorhoofd streek ont waakte Eckert uit een benauwdmi droom Ja hij had gedroomd Niet Aen vreeaeiijkoii onwenlragelljken droom dat een ander waa gekomen om hem zijne liefde 2ijne Uarga te ontruk ken neen een gdieel ander wonderlijk viMoen had hem weken en maanden lang bealg gehonden Het was hem gieweeat ala bemiiule hij een mefage een lief ooacJMildIg kind dat hij voor het eeral is de paditerawiming van Floringhoven had ontmoet waar zij ala eene vriendelijke engel In de kamer zijner kinderen was verachencn on de kicdnen vnl toodcrhoid te IWkoozen en ia kwMen Toen waa zijn jMU t In vurige lldde voor haar ontvlamd Zij waa een verwend pirl aea e Hoedt bero dit at schrftken Neen lijn oarate vroflv je dodhter van een rfjfc fabrikaat De Geluks er door NATHALY VON ESCHSTBUTH waa nog nicer verwend gewecat entoch waa 7lj verliefd gewonlen opden armen volontair van haar vailoren had hem genomen om al haargeld met ham Ie deolen lo bet baurkroot van baar vader heïi arm hadgemaakt Marga was oeiie zangereaSchrikte han lüat af V Adhlliert tckeit taanuile van een gooil geeleiieaniliteisianitandlle nog omUerwatachi ciw e om hvi huwelijk met eene tooncelapeekaer eene méaalllance te vlnilen Maar bij had zlcb ckaWanniet g atoord a nt hij beminde Marga met geheel iUn eerlijke trouweziel Dat het jonge metsje hem onbeleefd behandelde hem m opretkrenkte toen zij zljn govuelena raaifde k dat had hem nieta eacbrlklImegemleel bij aohraet haar gedragtoe aan eene onhantHghoid om barevariegenheld en aohuwheid te vathergen Hij waa voel Ie edel en braa om baair van hoogmoed te verdenken Waarom zou zij hnn afwIjEon Zihi verloden wa onbarispeiijc Zijnarmoede waa Immers gaan mtadhodllll werkte eerlijk en vlijtig voorzijn dagdtijfuMi brood en hij waa instaat een getdn behoorlijk te onderbmidtm Dat ht haar geen weéklekon aanhledfcn mo t hem Wj ziineigen beacheldwihold en eenmnd geen bezwaar toeachijnen De IWrJoverlangt Immer zoo weinig omgsIttkkig te zijn I Wordt vervolgd 1