Goudsche Courant, zaterdag 27 mei 1916

Na Al een gr n t lioel van den dag aan iteae weinig beUn pnjke kwaflliaa ittka ivacuivh wad de geuneekumltge dieoflt bet bciangrglule putU titvoerig beeprak hl daarna de kweatie van de Intrekking dor verloven op 31 Maart en hetgeen daarvan de gevoigeo zijn gerwee De atraflen die het gevolg zi goweeat van den geheimen order vaji den ZATERDAG 27 MEI 1916 Tweede Blad lipkiMliH n briMliil BUEGEMEMTtR en WÏTHOli i ER S brengwi Ier Ipameeiie kenm itn te beginoMi me njiag JuM ek voortaan wecter alleen op dM eeriKe Vnjdag van elkemaaiiit i voonB t Ie W uur iD het St Cathanna Gaet o BeMedeUngeor huw aan de Oorsöiaven 00 10 voor leder e a daan oor aaiuiie geIqjenheM zal heetaan om M a moobI konlduoB tP 4 en Inenten o haritt ïud den 26 Mei 1916 Bargemeeater en Wethoudertvoornoemd H KL MARTENS De SecreUria J V HEUSDE y ons arhitiMt TWEEDE KAMtK Iitdische leening ti u 1 te nge w Oio Q krediet iiNüÉe li ag weer laoht mUlioeu ik ipan leenen Men zal zkO de dl opperbevelhebber zijn m trijd metWaea aie naar aameiutng van de brasten ve 10 lnüj ü leentogheooenpiaata hoop Daarmede a bet ttu nennneren eu levene de welig verkHikkelgke debatteu die bi ixitarpeuaue vau Vuren zijn gakouden toen de wijïe van uilgttta ter eoiMlo leening acherp werd goiritiaeer itij deze tweede leenmg word nog eeui een enkel punt uit die vroegere iwhaareling opgehaald Eep vorige maal 119 v ioral de bemiddeling van wil i on ftirtium algekeurd omdm itoze ten a nlllg awwmielje aau de soual kuH hoeft gBko Ditmaal ial da bluat ue leening zeil uitgeven teu zg de bounddclilig pOi ditmaal onvermijdelijk zal Dillen WatdeKegeenng mi eigenlijk wil k du met tiekeim en dit deed versotiUende lellen tte griet nUen dat de toelichUng van de Hageering vaag en ondaiidelijk wa bn de vnje wtgille wordt een gui ietconimlaaie i 6én kwart procent voorgeatekt Daartegen had den vere billende ledten beswaar omdat de baidtlors daardoor tioch geen deel van de rlMco voor het weialagen op zlüh nemen Dit antkendede Minwter weer z i gevoelen die banr kiem door de guiohe wel degeli de verantwoordellJkJield voor het elinlagen van de leenli De dlaeueele droeg nu eenmaal het karakter van een gend aau voldoend vertrouwen omdat de Kamc alwle de eerete leening hot gevlei heeft oen weinig om den tuin te 7lja gelold In de rodavoarlng van e heer van Vuuren kwam dit noolaal uft 00 gaarne zou men wiilon dat de Kajner de ksers van uitgilte vaellegd In het wetaontwerp en dat zi ook zeker wiM op welke Ijz de uitgilte zou pkatB hebben Ue hoeren Fock de Meester Boiaisiala tn anderen iniormeendon daarn lar aaraAiJoli zou de Minister vaa Kolomen imdiMi desie zelf aanwezig won geweest het harder te veraof woorden hebben gebad Zi aihblg noot van tinanciën knapte uu t zaakje voor hem op Het i te hopen dat ditmaal geea afschuwelijk mtoveratand hee t plaalc gehadi Het weÉBootwerp werd ten 4lotte londtr steanming goodg iïfturd 330 G neesinidil leii tagan gthnn nekten Unnekwalen Vroowennekten ans ani PrytaonrMten gratu m gwlotenblanco anvrioppe 10 N V De Salunuder 43 Klpelraat R dam Tel 11699 Fijn Ukeuren WUNANO FOGKINK Amatordam Verkrfgbaar 10 Plrma Aa DAM KMwec Oonda Tel 17 In de Braigoadfabriek 40 GROOTE MARKT ROTTERDAM 30 HUIS S DUIZEND VREEZEN HET VOOIOEELIESTE VERKOOPIIOIS wmn alia gabivlda aHikelaa Nieuwe keuze in Kinderpakjes en Sokjes Fotografiscyteiier VAN UNEN Oosthaven 20 Opnamen tot s avonds 9 m metleleotrisoh liohta Adverteert in dit Blade F En LIPTON Van s Levens Schaduwkant Ja ja k weet hot wel Arnmet éat ze me uil mijn hni willen h l n maar k ga er niet uit nooit Zij knjgwi hot niet godaan wat ik AMuer de veldwaehter gilmtaeb e zulleii kijken Oeort i kijken Neen er ie niet te ki kei Ik aeg je ae krijgen roe n uit on wat Geert Daal org aagt dal meent hlj De vetwachter glimlachte wee maar zei niet bagon o eraeahooibouw en over h niauws uit het dorp Maar Gefrt iuiaierde niet antwoordde verstrooid Ze knfcen er mij niet nit mot pelde hij weer toen de awlor ven zwoeg De veldwadltar WbuMe weer h t hoofd groette dan Gi avond Geert en waudMde door Geert keek hem even na liep dan den andemi kant It den weg naar i n buiaja dat aan den rand van het dorp wat anijda vao den weg V t Wa ean vuil bowwvallig boeraituia met een kkdne lii H o nir er aangefcouwd maar van den weig af nauwelijh lichAaar door de U elke week bg dit blad het fraaie Zondagsblad Pak me mee bestaande oit Zestien Pagina als FREmE voor tlecbta 3 inplaata van j Cente wenioht te ontvanKen geeft dan nog beden Dw naam en adrei op aan het Bureau van dit blad Elke week bevat het nnmmer een fraaien vervolg roman en boeiende novellen taveni een pagina met aangename kinderlectaoT en wedetrqden met groote prijzen BBMBw 16 Pagina i per weck voor 3 Cent aMi B INTEEKENBILJET OnderMteekeade veraoekt geregeld toesending vaa de premie PAK C£E i 3 Cents per week of 86 cente per kwartaalp p fr 45 oli par kwartaal Kaa WooMFLun Het Is voor de Dames ateei gemakkaiyk Iwn ktuze tft cpiUen by bet kooptn vu cm cblqM DAMESHOED tedBnwrzeker den laagttea prQt Indien U lechti i Seinaiiziiiieii DE TOEKOMST van M I VAM DAM Rotterdam M JonksrfranBstpaal 74 2i liii nul te tlÉtcMnil W9aoHdaohawag 172 2i kilt niH II bÉxilliWl V Qoudsohawao hlHiw il Um Irail TCLIF Mn I I pip Let op de Julite drcetcn ipl GO Zeer moota loUcde meubelen aU Tafel Stoelen Kaïtea SpieMc SctaUdcryen Theetatele Bntettcn St4lamettblciDea ten In leer en peluch Boekenkatten Tweepmooni onbcdapaa Vecrenbedtteacn KapoknMtraecen Slaapkancrmcubclea eaa eaa allee ipotgoedkoop IRMbcMccdc Le eritoa e u vanaf flfGO StBIkast 20 Stflltalelf9 607Si inOERP05T 5IBAR INDIEN l 66Ö f7 0 aas 90 UMmurM hmliiiiiiliÉkli bh Rotterdaak Eenve rtronw dadres Si voor bet makca ca cti s van MEUBELEN la bü g N IIE88ING PapcntrMt 24 Oonda pr iaa prima mate faa aas alle man U 1 BUI liaal tfimcMf k Ü Steeds let nieuwste In Om en EIcctriKhe OnMieiiten m t Wtakd EtaUgea ca Owlei4eclea Li 1 voor H vakken t r Biden Oeijsen Sasctmforei 4 r tegen tebm oonoorreanncl pr iwi voorradig in onien winkel i ÊL Weexemtraat ho k Bteigw ROTTOtDAM t T l fOMI $ S M IRTEINKaE TULIUUnillEI m KT li UM tiiM Mi niR t mmmia l oiy w tr OnHHMatM N Fabriek ZOMERHOFSTRAAT 43 T M 2S48 = hen zwulra ile periodMte vertovel weiT u iï iiiffuileid aal er gaeo mnuine meer plaats heblMi De nieuwe verioiarecelliv barust op het baginsol van decaotnliaalia op I Juni zou lie periodieke aBoMiig plaats bijhben d ior deae aan te houden kwam er een marge boven iiet gewone geul an konden er weer periOyïeke verioveo geffsveo wonteik De Miemde gavailea van verwaarioorlng van zieken werden door den i luister verklaard voor befiaalde V erwijtm was er I weinig reden in verder zette de Hinlatar in den br nle mUMi wat de mtUtaire genrPRdtundlge dienst ainA hel uitbreken van den oorlog had gepiaealeerd in tijd van oorlog zullen wij iver IJDOno beiUen per dag besc hik ken En al Is niet alles htlterond er la veel dat genoemd mag wori en De InatnuneoOria iiju bijv zeer goed gusmaskers worden In grooW grtate aangemaakt n kruJ onden worden gf kt branoarde aUn er In masaa e aanwezig en in allerlei soorten ziek v auto s zijn gereed motorscjiuaen zijn besproken togen typhus zijn v Je gavaocl nevrd serum tegen oetkramp wordt toegepast leger een leef aiechle dieMt bewezen Relletjes zijn niet uitgebleven sB vemohtllende plaateen z n gr le onr geregeldbeden voorgekomen U mobilisatioolubs hebben getracht d mensebeo tot katoite la maoan inda hoop dat langs den gewonen weg vorbclerang zou liJn te verkrijgen De uitvoertiig van den oianenaoheiijken order van den opperbevelhebber in nog sleuhter geweest dan de order tlf Als de baas boos is zijn da omlerbazen gewoonlijk nog boozer l en slotte sirilde hlJ een motie voor waarin de Kamer de grondige vei be mng van dan militalr geneeikuiv digen dienst ais dringend noodvakolijk verklaart Ook d beer van dor Voort vaa Zi jaimnerde over den geuèeskundigen dienst en stelde een motie voor om aau te dringen op een onderzoek door een StaatsoonuniSaie Nadat nog verscheidene laden gaopioiven hadden over militaire aangelegenheden veel crlttek au weinig lof kwam de MiniMer aan t woord Vael van da kleinere grieven wareu biJ onderzoek onjuist gobluken en dfe wen0ch van den heer ICoater om tot een gedoetlelljke demoblltsatie over te gaan werd absoluut afgeweeon da rogeeriog kan en mag zelfs geen klein deel van de weenmoht naar huis zenden evenmin werd uitbret ding van de offidersorganlsBUe toegezegd om pra tiscbe en flnAndeele redeneiL Evenmin krljgeei onderoffl oioren die minder dan 6 Jaar dtonst höhben verlof oro te huwen DoSiAo U n wonlen imct d or ife soldaten on riijiiKt barakkenbniiw zou te duur voor wellicht een korten ttjd Stallen helmeot worden aangomaakt al gaat t niet gonakketijk hr worth veel geibonwd en aangaachalt Honderd fabrieken werken aan lutiiutlo Vloeken Is nu eenmalil een volkSoiAebbolijkheld tUi edmWlJk vorloven De Minister stond ultvoa Big aül biJ do introkking tegen Fa SI bon ihx h vertelde onS daarovelr geen iiieuwrt de Straffen van dwi opperboveöiöbber waren streng naiar nwMllg bij nen 700 ernstig vergrijp In tilden van oorlngsgevaair in im De Min erkende de fouten in den geiweeliundigeii net maar hij laat £ leb niet meeeteepen door de aiar tuetreiKle be chten m de pers Die beni hten ziin nle objectief De Min Maat er objectief tagenover Steeds boeit hij verïi eriiigen In de hand g erkt en hij zal ilaarmede voort Haan of de Kamer de motie Ter Laan aanneenït of verwerpt Togenover de moUft v d Voort I van Zifci staat de Min niet vijandig Reodit bad hij het voornemen een fonuuMsde in te stelLen Uil de replieken voldeed de haar Ier Laan aan een weiaeh van den bivr V Hamel om aan zijn motie toa Ie V otgen dat de Minrisler wordt ver uttt bij le begrooUng voor 1917 iiKle te doelen wat hij gedtutn heeft tl r V erbetering De moUe aldus gewIJzUni werd z h ui aangenomen die van den heer V d Voort van Zijp Ingetrokken waarna de Minister nog mededeelde dot Ie opperbevelhebber beeft geschreven dat hij het tijd lp voorhal eilwHgen van bet strenge regime aan de conanandanten overlaat maar dat na het beëindigen daarvan alle rai eune moet ui n De commandanten hebben h i in de bawSen aj kunr ncn dus bapaltp wannoor het uit ia üe Min vraagtVle vertrouwen dat dit op goede wijzeIzal geoohiedeneodat dit tllAMp l Jdni aal zUn Ten itjoltj glng het buitei ewoon erediet er zonder atsraodng dbor Do Kaoner hoopt zich na eea Maindagmdddeg en zoo noodlg Diisdagavondvergadering na Woensdag oen Piiiksterreois te kmnanveeorlov en EERSTE KAMER De Senaat bee t een dag e openbaar vergailerd waarbij ze na eenige opmerkingen a het Dnurtetomlai wetje aannam de Imliaobe geidiee ning Pil de In de andere Kamer aan goïoehten naturallaatie ontwerpen ter wijl op het nippertje af met én aiemmotie meerderhetd 19 18 goadgokonrcl werd de aankoop van en duur terrein voor bat Centraal Bil reaii voor de SlatiSUek X Juni komt de Senaat weer U eeii De Oorlog OVERZICHT DliiSdng vieplen de llallanen Jial jaarfeest van bun deeiiumte aan den Intiis Kuropeesi hen strijd iljii vrouw had bil haar leven de boei nog gued onderhouden Maar slwli haar dood was het gSdoenae totaal vervallen geraakt Geert trok er Eidi niet erg ved van aan t Zal mijn lijd wel ullliouden zei hiJ en ndjn kladeren zuilen bat wel biten opknappen Dan ladhte hij aMJd een luide lo ten lach En aommigea beweardmdli het verval van bet voorvaderlijk erf goed hem wel Iegelijk aan het hart ging Anderen nw ntden dat In Keu lach zijn verdriet zieb uitte om zijn Ëemeeimen klndeatooam otuSerdona Haar Geert apiak nooit over een van betden Hij lecfi eeiwelvlg in het oude vervallen hnis tuasehen de hooge boofnen weritte in zijn tulo tje dat hij van HJn erf bad afgmaet of bij een boer en 4eet eenaaarade avonden en de lange Zondagen a romers buiten liggend omtardeaehir duw der boomen en winters bIJ den ouden schouw is de booggfswelf de kamer Hij had dal hnis en die hoornen lief al sprak hij er nooit van Hij was er gtgroetd als Joagen had er gedroomd en gvwesict was er gelukkig geween met zijn vrouw Heel zijn leven zat vaat aan die omgeving al sIJn herinneringen leefden daar Er waren iMomen die hl zeif nog gepfant had er waren andere waarin hij als jon m t schon de lakken verscholen had gp zware hoornen er om heen en bat hoogopgaamle struikgewas Geert bad er jojii leven lang gewoond on voor beni zijn vader en voor zijn vader zi grootivailer au voor dazen dientf vader Al de Geert en Arief Daal sen badden er dkaar in een regel matige whaeiende nj opgnvolgd Ze waren er gdboren en gj orvon om plaats te maken voor een meuwe Arte of Geert Dealaen die er boerde mat een paar koetje en wat varkana De eenige verandering die er in die paar eeuwen melkbaar M geweeiA was de sladigo vemiindiering van hot aanr tal koelen en de verdwijning van don paardenStal sinds een paar men Kito iieeftlJden geleden een anderen Geert Doalsen de grootvaider van don Geert die er nu woonde zijn paard had moeten verknopen tieert had ook de laalsie twee koeten die bij van ztjn vader erfde van de hand moeten doen en bletd nu alleen nog een paar varkens on een geit Het land dat aanvankelijk bij bet huis gelioord had was ook siiw tang verkocht en Geert beaat niets meer d n hrt grasveld rondom het huls waar onder de zware boo nM i de geit graasde Die aohlmiitgRng van de familie w as oomak dat h hnis en het bottten adnaartja al meer en meer bowwvaJiig waren geraakt Er waa geen geld voor de nr xluafcelliksli reparaties en 100 lang Geert eigenaar wa was ar ertdien wat aan gedaas i nten en waarin ook vad weer eens aan bot woord g oinon Xliu woorden uuinUai nu niet IMJ door ihudeüjkheid Trouwens deze njk taoariler beeft hel talent ervan om met veel woonhm heef weinig zeggen en veel te laten guken Zorewr nu te leggen kit UJ en dag om den arm houdt valt h a lork op dal In ii n laatste redavoariiigen en Interviews niimle ie voor allM wal nxu er graag in wil z eu ol uil ml balen ekibbol over de vraag wie de iiiKwie imlhairistlatie poliuek he gevoig i Ui op bet oogwiblik al van r wmuig gewli t Of DuitKctllaiKi 41 het laatste moment vóór i nv oor ti al dan niet de divir Engeland gevraagik c infercvitie had kunnen aanviianlen kunnen wij niet beooi deiden Op het oogeuhilk la h be laugnjk Ie veraflmen hoe wtj tot den vreile kunnen goreken on tnU hixr in wiis on Betttmann Hollwegjg verklaring vaag AUeen alsi de staatslieden den oortogstoestand aoo oe men ais de oorlogritaart dazen toiont aU zij eerlijk ile oorlof on vredertvragen willen baipreken zal ar vrede kunnen komen Deze uitdrukking munt alal uit diKir helderheid doch wij willen hopen ilil zij toeli ook de gelagenluilil pe K t wil om tot onderfiandeliiig te geraken liunldltnls hebben te Berlijn ei iige belangrijke hutidiaudelijke veraode rilden plaats geliad Dttltachlaiut herft UB ijn lev etwtuhfcielen dli taior Deze nnu la de heer Vun Batoekl totdua V er oi perorortdonl van OoSI l ruisen w U een Pruia en volgraie de meil deolingea van ihi bladen eonnBamet een nleia ontziende energie Een ocivl dna naar I niMach naxM Voorie Is de Minister van Hnan dl n dr Helfferii4i ihm afgetreden Ir Deibrllck abi Minister van BlnnenlarkibNibe Kaken opgevolgd Dnee iBiKiMraiig kan eenige verwomteriiig wekliiMi daar dr Heifleni zli4i td dusver aJleen al tlnannioele specla lltelt heelt leeren kennen Kort na het uilbr 4 tMi van tien oorlog ward ttr Ueilforich die preaident was der DeuliMie Bank en zich door het sklirij ven van werken over l iiit rtilaiulS financieel w e inik vorn og n gr len naam had gemaakt lot Minister vnn Mnancltln benoemd im di eenigis zins eigenaanllg en fanta rtisR e oor logëlaoniagen pollllek in solinler ba nen te lelden Of hem dit gelakt la kunnen wij nMmirHjk geenszins b oordaulen HeWerlcb wonK weer opgwvolgil itoor een graat von Rodern Staatssecretaris van Etcss Lotharlngm Wat vmir man dat Is la nog niet liekend I Zal r waanxMJnlIJk ook wd mn zijn van nnvervajacbl PruisMb kaliber Zoo zal Diiilschland dus trarklenhet moeiltjks levensmldittdenrvnug hik op t lonen Of hel gellienMl Wij betwijfelen hei 01 er veel redan tot vieren wa V alt zeer te betwijfelen Vooral nietnu ZIJ de laalMe dagen aan Hen£ien vooralgaaode geducht klopb ben g 4iad Itaiie was tmhati een gmote lageavaüer voor de Btrale mngeudh n Het wla voor deze verr van plazierig dat Italte de derde In tm Oond overliep Op hun bfairt IS Itaii na weer voor de Ceallwer den een legenv aller Aan ileze lih de bad men zich vee4 illusies genJtakt van de hetdbattlgo ul n der Itaiianent Oostenrijk aou in hel Wee ten ven Ie pleUer geriagen worden Het zon in de knel komen door de stoomwals dir Ruaaen de oMlidadge aam allen der Italianen en inhtt nrtdtfen door den vemlwwden op aiamcb van bervlMa en Montenegrijnen lUlie voitho ailllinetemRewi Na een jaar he eft het nog op en tukken na verovertl wat Oostenrijk verleden jaar radmu aanbood ala Hakte zich rusMg hield Ocalenrljk wa verleden jaar aanmerkelijk ver zwatit en bet Is eer merkwaanHg zmials dit land zirh weer heaA her aleld niettt tenslaande het alrh nok lagen Italië had te verdedigen in elk geval een vijand waarmede rekening itende te worden gelioudah De OoMenrljkeia hebben hun often slet zeer stebMmatlg voorbereid ZIJ waren er e drietal maanden aan bei lg De Italianen waren van deze toebereldseten dauwktwrig op da hoogte ZIJ wisten tiovendlen datecvt gedeelle der Oorfenrij aftillonglaatr sobe troepen aan bel govcotusterrein op dni Balkan en in Ruaianii wa ren ontbrokken Men I iBlcii herlnnerei dat reads vrociier werd gemeld dat alle Duilst he trueqion eveneens van het Hal kanfruiH waren teruggetrokkeui eu dktt de Fransidieii voor den strijd biJ Venhin een ifcel van hun la dingHlegvr In Macedonië hadden mai tni UTinpoopen Thans hlijkl het vmimaamMc deel dor Oostenr Hou gaarSche troep n teveiw uit den Bal kan te ztja verdwenen Wellicht dat de Italianan nu nog hun troap nttll Aibaniii sullen terugroepen Ier ver sterking van het llallaan i front l an bli van In hoofdzaak de Serviër Ou Bulgaren over wier strijdlust aan nierkoltjk verminderd Is Blaaxxeaa laxxca Uitvoar arwlan boonan aa paslvrtiohtao Da minittar van landbouw Nyverhsid en Handel heeft bepaald dat mat ingang van 36 Mei onder de bepallngan vervat in lyn beacbikkiogen van 8 19 en 29 November 191 en 25 Februari 1916 vargonniog aal worden verleand voor den uitvoer van chokkererwttn kroonarwtan Kaap che groene erwten alimada voor menscheiyk gebruik niet geeohikte groene erwten onder voorwaarde dat voor IQO KO uit ta voeren erwten wordagadaponeard voorbinnaalandKh 40 K O bruine boonan witte boo nen capucynerz of grauwe erwten en Ii l 11 beden 1 bet oftenstef dar Onstcnrl erS nog niet Vil taan g bractil Hot leger van den aarUfcei toff troononvolgor heelt ree Vivler kante K M van het ItallaanSrllie g bied bazel Voornamelijk aBTooiiultgektmien In de vlakte van Violg routh Op tirie plaauien la daar soa aanval gedaan Allereerst zijn de Oostenrijkers langa de Et i4i opgstrokken hebben oj den recfcloruever lie plaats Mare bewt om daarna da Zugiui TortosleUing te venneiKlerea Venler 2iin zij Uer nog niet opg schoten daar ds tegenstand der Ha Hanen zich hier gelden doet TWSrheo de ArSa vallal en de Terragnola valW drongen de Ooslenrljkors voumll tot over den Honts Haggio oil bezatten den Buroola paa Zijslaan Idlara voor den Monie Majo xmt hSI doel vertier naar Arslero aan de AStlco op te trekken Hebben de Italianen on groeten vhaal klop gtliad de Ei l ciiee Imblien aan het westelijk front weer eenS Ie lijiien gAad 1 iiaHtlen l eisl 1 Atrei t drongen ile l uits 4iers in bun loopgraven en het mocht disi Ilrltten mig niet gelukken hen er waar uit te dcijvea De P ranrinhen zijn op het oogeohllk bIJ Verdun eet germate aan k winnende band De pajilsren oorlog duurt nog ateeds Voort Na de medbdeellngen van Gre welke eenige hoop op toenadering 1 Wi vattsn IS Hallimann Hottw l zijn grootvader gespeeld haddUi Hij tsigreep die iiiensidien niet die vali het eens huis In het andere trekken als gold hel enkel de verwisseling van e paar klompen Hij z u ner gens aiuktrs kunnen leven En als de roeuS 4ien hem beklaagden om zl i eenaame loven ikMtr In die oisie kast ihku glimlachte bij als een beter wa lende Een enkele maai maar als ze afgaven op le niln h nr plaagden wet zijn apaakbuU werd hij kwaaid Maar zfjn boosiKrid tr ifc me tal gauw voorbij Die mensirfian wisten aiet beter daohtbljdansnhnuderopbalend Hij voelds zti4i geluk kig jubA omdat hel huls mo oid was en er de herinnering vaneauwsn In leefde 8indK enkele maaMsD hing nu echter een dreiffemie chaduw boven zijn rustig gelldl Hel was nu al een hatUn Ujd geleden dat hij bel oerSI van een Woningwet had hooren praten Hij had er geen a t op ge gen totdat hIJ die wet had boori noemen In verfiand met zijn huis Ze konden Jou huls ook wel m0 onbowooeliaar verfciariO hadlenatnd geregd terwijl UJ in aelialttijl mH anilere arbeldenr lijn brood ia4 te eten HIJ had d Scliander opiehaaM Wat zouden tm met m n h l te makan hebben had hij itwoonl Nlenaind heelt ar inanerf la t van Nu had a D ander geMopra U er een huls p t dorp u u r de Woningwet valt dan bi l wel dnt vaiiXjou De aisteren liarfrfMi lailiond liMti t n l haiWen hem woergipluagrf zijn ruïne HIJ was kwaail ge onlerh maar hwl dan tie whou fiers opgehaald Onder het werken later bail hij er nog even aan moe ton ilenken ol dal mogelijk zou idjn maar dan was hij bet vergeten Tom was op een Zaterihgiinldihtg de geaondfeefdRCfsmilswIe bij hem ge komen twee ikikterS een wetlbiiiiler een MdimilineeSter en nog een boer üf ze z n huls eens mochten zien HIJ bad hen Verwondient aaintoAokeo Wal moesten ze mrt i n huls En hl was op l punt gewenW te weigeren Maar de hoeren deiten zoo vriendelijk alleen maar zien haddon re gezeid Toen bad hij toegelaten ben zelf het huls rondgeleid meteen zekeren trots nog Ze hadden niets geaeid toen ze weggingen hem alleen maarbedankl Haar ean paar dagen later had hij er al Van hooren pralen dal zijn huls ook zou afgekeurd worden Dat had hetn een geWeldtgwi schok gegmen en hlJ had gedacht aan bet bfvoek ven tie gezondheidscommlsHle Maar bIJ bad to ih niet willen geloovan Totdat het raadabn uU gevallen waS Van dien Ujd af leefdle bij mi in een toestand van nistelooze opwinding Zlhi ruit was uit en In plaats van tbais te zltt n aU gewoonlijk t