Goudsche Courant, dinsdag 30 mei 1916

55e Jaargang NIEUWE VERKLAmilll van AANSPRAKELUKHEID van den KAASPRODUqpKT tegenover de n KAASHANDELAAR Boekjes bevattende 50 verklaringen van aansprakolvikheid van den kaasproduoent tegenover den kaashandelaar zooals die nader is vastgesteld door de Ned VereenigIng van Kaashandelaren ten aanzien van de zomermeik en het vetgehalte van de kaas PRIJS 26 CENTS i lnal niag u mlmt wl So aje iM Mn woraMB aexexoaaep xbHi kMtea nMt rMsi isaam ln DRUKKERU A BRINKMAN ZOON JWarktSI Oouda Tel int 82 Hoe liuig moa blijven r O we4 een paar uur I Daar in den horigiiten no d t msi ik reubi In dn iwwwnw wegzakte on najoe odgwi ai h in den d ü kdaap wikken diuiten Ik bod ze ma f kalsTapw gs biHHkvt j 1 oen Ik ikog cetsnaoi met weemoed tordgilB t aan u allen lievemeistfolumi Aki gtj mij maar In uw leMament had ba ki 4it sk boone Mangadat run mIJ het meest hebben gvtrotfen snikte Kranslow Toen naderde mij pjoisellngmijn nerklbr In den food Om nSJ mijne erteuls w er teuninenieu t I Het was tme brave voortreffelijke man Uer de opzichter Eekert I Marg hiel met een betooverend buAje het glas op die mIJ bij zielt in den zodrf nam zooals de reus hel koningskind en mij aan de wereld tenigpJ Mijn banni do arme kerelsmaakte dus nioadervreugido I En Ren Ik daaronf als vriend isi gast In daren kring hartelijk wel kom heeti Fen Jubalend hoera volg op deze woordbn fWoj Tsrrolgd 1 Nadruk verboden Zoo de Ie beter lacfctozij OT komt Ai hier ml eigenVDrioeiiing En zoudl g i ny nirt willen gaan ilUen f DwMBheid i iljzijt tocb met zoo onbeleefd t © wd germ op najn welaijn to drinken Zeker met I M r h t iareedtt zoo leat Weaxom kwaan gtj den hier Hij bloosde Ik wUde in alle haaet oog een glee bier dnkea i Ik wiat werktiijk niet dat ik u hwr Hi aantreflen joHrouw Merg Dao valt dit goluk u onirerdiend in den oot tachlo Roimn terwijl bij beleefd groetend nader rad en het zou onvenuxtwoorrfelljk zijn er mat van t genieten i Mag ik u verzoeken UoveMarfïB 0Hj aan uwen vriend voor teatcllm Marga Ie hare haai op den arm van jn opzIeht geiotddebem naar een dtoel door een kellDer diianatijvorig biJgeMlioven en riep op hoogdravende loon 29 Mei boe One Genoegen nw i Ledeiwerrgiidaring 5 JuM Gebouw Bouw en Woniafr toemchl i uur OndMBtandeBoi iniüHie Annenzo Balaald vanmfcia m pmtM iW verzaiierinfeo eceerten vermaksl hr 1 tu em deaa daa tal SOM afois u vemeldSB Advertentiën V De Familie O J GOEDEWAAOEN betniKt tiaar hartelijken dank voor de vele blijken van deelneming ondervonden gedorende de ziekte en bet overlgden van hanne dochter n zniter Qooda 29 Usi 1916 8 z Franco door geheel Nederland zenden g 29 prachtige Bolbegonla i met potkluit die direct op perken erre of baloona konnen worden uitgeplant Dit pakket alaofatt f 1 pakket I 0 75 Iedere beiteller 10 wit bloeiende f litin gratie Noord NederlandtcheBloembollenkweekery en Zasdhandel 16 ORONINOU Hcheemda lealistiscli Pakket 90 CENT 1 De JOBSIAOI De vroolUkeen galwite avonturen van JOBS Realiitiaoh en oerlenk verwerd met 106 platen om tranen t lachen ZOLA De Overttrooming Kenonvergetel k verhaal van atryd tusaohen measoban en de golven beroemden onvergankfllyk Geïllustreerd ZOLA NaTi Micoulln Buitengew mooie hart toohtelyke novelle ZOLA De avonturen van Me vrouw Nelgeon nn Munheer Vango lade Elegant rcalistiRthe novelle 6 ZOLA Merllen molen Kpuodeuit den Frauich Duit hen oorlog 8 ZOLA Da herleving en De lange lUdHl a novellen 7 Leo TolittA zoon Het blanweboek bexchrqvendo een huwelijk waarin de man tweemaal zoo oud i alttyn vrouw De kinderen de ohakettDsicben man en vrouw brengen heihoogüte menachulyk Keluk 5 Het geitolen melije De avonturen van een ontvoerde looge dame De ondergang der Titrate Bot ge heimainnige luohtmhip S Het il by ooder goedkoop 8 BOEKEN vrool k en emitigi reallittich niet terugdeinzend boeie4 u U tot de laatate hladnyde Men haaite iiob dit pakket te bet t en Deie 8 boeken xenden w3franco door geheel Nederland ntontvangat van poitwiuel van 00 oeuKwaarop tut 50 Uioht Stuks EU OEBR a M COHEN Am terdam ja6 Heerengracht Dienstaanbiedinged hebben in da i Qoudsche Courant WÊt Dcu adveiifititi ktstu tleckli MJ TMnltkeltllig 1 6 regali f O 86 voor elke regel meer 6 oeata Opgaaf nilamitend aan betBureaiv FirmaC SMITS Schoenlia del Kleiweg 48 Goiida Opgericht 18T9 j HET ADRES VOOB IEDEREEN W STIJNIS MAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukengerei U jwielen en onderdeelen LMdboaws reed8ek pp i en Werktuigen GIOOT GYMNIiSTIEIlFEEST te HaiMt op HEMELVAARTSDAG 1 Juni 1916 PROGRAMMA S JWorgena van 9 12 nur Wddstrijde emprijzenYoor Barnes en Heeren Van 12 1 uuri PAUZE I ir GROOTE OPTOCHT 1000 deelnemen opgeloiiterd door Muziek Doen UHvaepIng van alia daalnemepay in den Feaatwyeer omacbrevenPRUZEN Ie Rang 7S et 2e Rug SO et 3e Rang 29 etFEE8TWIJZER 10 cent 40 KAARTEN verkrygbaar bg W JixsEii en L Oboeniixduk Geregelde bootdienst vanaf 7 uur morgens van Oouda om het half nnr Keizersgracht 193 Amsterdam TeL interc Noord 10789 1 Afd SchriftelVke Cursussen 1 CURATORIUMi I Mr Dr C f SCIIOCH Pnl Dr H D 1 BODENSTEIN I Dr H C PRINSEN OeERUaS Jkr Mr L H VAN LBNNEP I Onder leiding van bekende Leeraars organueeren wg 129 1 scbriftelilke Cursussen ali volgt verdenld I A Handelswetenschappcn 32 cursussen I Uoekliooden populaire leergang en examen cnnni Handelt 1 rekenen Ilandelscorr pondentie Nederlandaoh Franach Doitaoh I l ogel ch Zweedich KuaaiHch Spaanech MaleiBCh Handehrecht I Uandelaaardrgkikunde Handoltkennii Warenkennis de Techniek der Administratie de Techniek der Bedrijfsreclame de Techniek I der Etalage Stenografie Schoonschrijven Machineschr von I N B Smclala learaaacea voer de praktllk dlptoma s B Talen 24 cursussen 1 Fransch Dnitsoh Engelsch Italiaansch Spasnsoh Deensch I Noor8ch Zweedsch KaBsiBGh Malei8ch l atijn UriekHch Esperanto 1 bovendien een Cursus in de Algemoone Literatuurgeschiedenis I N B Bllioadare Cersiusaa voor ket Staatseiaman Dada Talaa A an B C Exacte Wetenschappen en Techniek 16 cursussen Wiakundo Scheikunde Weer en Sterrenkunde Werktuig kunde ElaotroTeohniek Lijnteekenen Heten en Teekenen Vak Duitsch Vak Engelsoh D Ontwikkeling en Beschaving 30 cursussen Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beschaving Psycho logte Sociologie I ogica de kunst van het denken Khetorica de kunst om zich uit te drukken Aesthetica Muziek Muziekgesohio I deQii Harmonieleer Bubelkennis GezondheidsUter en Sexueele Hygiëne Schritven zonder fout n een goede Stijl de Verbetering van het Handschrift vlug en goed Rekenen Bibliothflekwezen Journalistiek Herhalings Onderwijs Uitgebreid Lager Onderwas Friibelen Hlojd Bpolleiden Dammen Schaken Fotografeeren N B De Carsassaa narbaUM erwl a en U L O omvaltaa alle laf ack vakken E Opleiding voor een acte L O 4 cursussen Franach Dsitaoh Engelsch Wiskunde F Opleiding voor een M 0 II cursussen i Naderlandtch Franach A Doitaoh A Engelsch A Geachiedeota Aardr ksknnde Staattinriohting Staathmaboudkunde Wiskunde Boekhouden Schoonscbryven a Cursussen voor de Vrouw 9 cursussen De Techniek van bet Haiahonden Kookkunat en Voedingsleer Linnennaaien Kwderklteding Costuumknippen en Cos tnumnaaien I M Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cursussen Peafatle Aardrykakonde Opleiding Hulptelegrafist en Kantoorbediende P n T Opleiding Kommiea b de Belastingen Opleiding Handel Opleiding Teohuek N Jt Bekalve vo r de hier teooeaide aaiktea ol bereepee tehsele of MTlMela ophridliK Buniannralr Adtplrant Cammlss P e T Rljkavaraakeritwakaak Rllkspastipaarkaak Spoorwatea Qesueait AdnUlstratle Mlalaleriee Rllkswaterataat eaa Van het onderstaande neme men goede nota De Cunnssen duren minstens 3 maanden hoogstens 8 jaar I Normaal lesgeld f5 per kwartaal I Wekelhks wordt den leerling een les toegesonden ledere I les bevat de stof voor de week die in de eerstvolgende les eventueel wordt lutgewerkt Persooalyk contact tnsschen docent I en cursist I Leergangen vo6r beginnen eenigsmns venlorden en meerI gevorderden Speciale repetitie oursussen Do examen cursussen worden gescheiden van de populaire leerganf n die men uit I liefhebberij volgt I Ageacheiden van da afdeelmg Bchnftelyke Cunnssen is aan I het Bureau een afdeeliag verbonden voor Adviezen Inzake Beroepslieaze I ieder die aleh voor oaae s hi1flteH ka Cereaasea of voer oase BeI raepaadvleaaa lateraaaeert vra a sonder alch ook maar aanliaSlas I te varMadaa ons rratls prospestas dat alle verdere bltsoadariiedea bevat I lee JOH OÖBEL Jis Dks Vessaniai s loEiiUijki Fabriikei pfisiiiilklloimier OPGERICHT IVM Voedert iw V met de mttptr mmrwt LIJNZAAbKOEKEN Bterk STEir ca W L SB N SOYJIBOOnEJIkOEKEM marfc W L nitnuteode door iioog eiwit n vetgehalte en groote voedingswaarde JlMwIMnlMM PmrU IMM JVaoma no i I M VwIaIIIm DE NIEUWE PHILIPS ALFWATT VERVANÜEN LAMPEN FotograU Zltelier VAN ZANEN Oeathaven 20 Opnamen tot s avonds 9 nur 24 met eleotpisoh licht Een ver trouw d adres 1 voor het maken en stoffeeres = 1 van MEUBELEN Is b j i N HESSING 5 Peperstraat 24 Oouda S BiUjke prgzen pnma mateS eel Separate SaO Ile meuS helen 14 iHnnllTiniitlilop IIEIIIililln DM HST MaOABUK VAN M RAVE SWAAY ZONEN oojtJjrcjsrjEM Deze THEEËN worden afgeleverd m verzegelde pujes van vyti ee en een half en ee IM aiu met vermelding van Nommer en Pr s voorzien van nevenstaand Merk nlgens de Wet gedeponurd Zich tot de nitvoerisg van geëerde orders aaabevelend jr C BUL voorheen J BREEBAART Ia Geneeamidiielen tegen geheime ziekten Dnn walen Vrouwenziekten enz enz Prqtoouranten gratis in geslotenblanco enveloppe 1 N V De Sdamuider 43 Kipatraat R dam TeL U699 Ml A Q EDfeTlD A Zeer mooie soliedc meobeienals Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetefels Bulletten SliJlaneublemen tea In leer en üelnch Boekenkasten Tweepersoons onbealapen Veerenbcdstcllen Kapoknatrassen Slaapknnermeubelea enz eaz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff17 50 StQikast f20 Stqitafei f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 50 enz SO UMSnUTM Imüibulllliiddi kik Rottei ant F ne LikeupCMi WUNAND FOOKINK JUnstordam VeriuQgbaar 10 tHectnadta Dndckenj A ÉRINKMAN ft ZOCW Goud Fii ma A DlUla RMweg Oouda Tc 87 No 13101 Diosdag 30 Mei 1010 wmm mvm iTi© u xrs © aa d v©xt©aa ti© blsi d tto i Verschijnt dagelijks as Q o u cLsL © zzl 033n fstr©3s©3a behalve 25on en Feestdagen PRUS VAN HET ABOÜNEMENT Per kwartaal 4 f 1 Idem franco per post 1 60 Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ona Bureau Maskt 31 bg onze Agenten dea Boekhandel en de Pastkantoren Telefoon Interc 82 RIJS DER ADVERTENTIËN vin 1 6 gewone regels met bewysaummer f O 66 Elke regel meer O 101 drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tecen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 6 regels f O S6 by vooruit betaling elke regel meer 6 cU Reclames f O 16 per regelGroote letters en nnd n naar plaatsruimte Uittreven A BRDnOEAX QT ZO Telefoon Interc 82 dfllii eii ziU zijn i n t t vr it Ie komen Uok iaorg Hembord beltandnil li te Vosa Z het vredtnprobleeui in volkoroen iletKdfifcin gi t ak Zini mermaiiii Het sehijnl haast ulso b Me bnjv ra v i iraf niggert r ak heblMi gebou Imi BenAard verw t van WiWon geen feilelijke Imiiiiikte iii HUrtle v H nlat hij werkelijk als wfitkiai voor bet praaitb ntix bap is giwekl terlialve niet v6 r It Juni l en mallttlmst door hiikbo den tu AnionkaanSLJie uiauntn h eit in den laauheu tgd InMnaaKig bet ge ru iH ue ruiMe gedaan its aou i iHlauhiaikd v u plan ziJu iotr lufd lel van luMtbooteu een maildtaiist i p Amerika te openen De usuttleiue mmiiewerker van de Morulng i ast ii oent dat dit geenaiins onmogelijk Men weel kif ie fciUgvisiTiie dulkb HH n van de U klas die in ItNm v an sta pel gelaten werden reeds een attlesteer van 40 1 KM baiateit tUodsdlen heelt inen In het bouwen vau duikbooten belangrijke vonkniingan KdiiiiMkt l weuwale Duits be luik bMiten zijn volgens opgave 4 0 voet mug d w t 21 v et langer ila i Ie llrilsohe 16 450 Uin ulagai hepan van de King l dwanl klaswi Natuuriijk ki hun diefigang en breedte geringer en bun totiiieninboud niet meer onn JjUUO HIj wijze van vergelijking kan men aanvoeren kit bij hol uitbreken van kn ooriog de grootste dulkl io ton de Iraiisi e waren van de M6rüdedühMse Ueie waren 242 voet lang en malen 787 ton Hun be iiHuuiInK bestond uit 40 koppai ter wijl te nieuwe Dultscho Midery ue rv er eene van 60 koppen hebben De ite liiiiuHui 20 kgen van bun baais weg lilijven en hel Is duidelijk dat zij liuliiMi ze rmbt koem zoltoii naar AmenUia dit gennkkelijk kunnen bereiken Wanneer zij geen torfiedo s in UqiMjerbuizen meevoeren kiumcn i oen mail van iels meer Nin 20 ton gewi 4it overbrengen Helialvode mail zouden zij zalilzMiie snbeikuii dige lAoffi t en juw len moeten over brengen liet vnwmkj Is tal deiemalldulk bloten iHvrhtiuwd nKt eii worden als l ujk ie iMirl iuint voor iovenstmiUk in 1 a ook Dr AuguM Mut lir beiWK nt Hij e do eerst lote n organlivtie betioorende soriaJal denko iraal die In een hoog rijkstietr king wordt betkoenid Öe Vo Z geeft een o erzit1it van zijn vectb wngeii leven Hi stamt uit e n klei lie handwerkert amilie en leerde in zijn Jiwgd luinlsrswerk maar renki jong heeft bij zlcb lellstaniMg weton op te werken tm zieh op wetenschap pelijk werk toegelegd Naderband etu deerde hij orsefaed k ue jaren in Zwtt snrl iul en im aan de unlverflltelt te Zttri h irepro iK veerd tot dokter op H n in eimiirift over do arljel r Ax relark Jarenlang was hij toen rei i leur van de so laai iViKrati ex VotkeNtlnlwe te MaAglksiimrg Me hij heett gieretttgeerd in revlsto nlMtiMhen zin Ongieveer Hen Jaren iit hlj thans werkzaam In de ent l sectrelarie van Jo Dultifrho vorbrulksvereei ngan Ut heeft ook zitting in het bestuur van dw inkoopvereenlRlng te Haniliurg en in vereiobilimde nixlere rgiani Aitiee Kenkr Sedert het ixvin van b i oorlog heeft hij Ri it Steotkt iiezig 4tnuden met h A vraagstuk vjn Se or anl Mle der laveis mhkkilen Dr Muetler kt een uiterst eiiengiek en kundig man He zeker In zijn nieuwe betrekking veel zoi kunnen preateeren DuUiKiilaml en de vrede In den l abua acMjn Ztmmer mann dd 29 Mei over de vpBd ii omiddeling en legt er den nadruk p dal de invloed van een eventueeleti bffimdufWaar zeer oversrbat wiordt De rol van Hnu bevniddela r zou tamelijk kort zij Indien de gienelgdieid tol hot luiten van vrede was ge onslaleerd en zijn rol xpu atffdoop0n zijn Zoodra er eeib wopenstil stand ware gegoten De oplnailog tte den S brijver het meest dym ia thi i is m zijn dat de vredeslvoor wnanten l pn door de ontrale Mogendhalen Werden bepaald maar de zaak he geen haatft Het SrUJnt st ütg bit te vijanden den Z tner van I9in wiUnn laten voorbijgaan len onnv ite meeneinie kit I idtieb land V ór bet binnenhalen van dan nieuwen oogM zal Ineenstorten De fH rijver zegt Wij zullen onze bohoeften nog meer Inkrimpen nrnar wlJ zullen volhowten on eerat Indien oiizo vijanden don workelijken toaKtaiMl zullen erkennen derbalve op 7ijn vroegwl In don herfst van dtt Jaar zulltMl zIJ de vraag overwegen of T verdter moot worden gei lr lell f dat er een t nMe v M r inderhan pen verder Aan hat Z OoaMüii Front DomirUilMr bezet l It Athene wordt d d JK Mei inelui ue Uulgann Uten hun op inarach op brleksch geUed voort Zij treiiken tH vallt van de Mroenia door naar ilenur Hassar DeKe etad i 4oor de Uulgaren beiet nadat lie rieluiche troefien haar hadden ontruimd De üitekeohe Ke eering b al jot te protesteeren tegen de krijgsverjtijiitiii gen welke door de Centrale MngeiuliliaJai OU Uulgnrije in Maoeiionl wor icn ondernionicn Ha piroleat is avonde naar de gezanten etMnwlen fie gmiireilMeerd 01 bij badoilda MogeiMlioden l o ILeain die te AtbtjiR terugkeerde ontivin minidd lijk hcouloudU Alle GriekaciBbUden bcMprcken het gebotnfe lewendis In I raakrijk Aoiiteniilgang van den landbouw jlH Ma iuiWa l publl ort een ver gHlgkende staustiea ovor d n oinvang ïun nel gezaaide op 1 Mei iDlti orgelïkin niet 1 Mal Wi Volgens die autimiek omvat het ffenoideaan grauu Jua t JU H A 5 2d 1J 11 A in lal aan gerst m S HA l dU41 it u HA in 191 Er Is dus aan broodvrwAt 33 45 U A min ier gezaaid ten verleden jaar Als hoofdzaak wordt het gebreti tan arbuioskrarhlen opgegeven De ttiand vaa bet ezaalde a ook iiii idier dan verleden aor De aJiattlngwijters zijn voor koren 6 en li voor haver 72 en 73 voor winter girnt 70 en 75 voor voorjaaisgeist I en 74 In Duitsohland In d ii raad van bijKtand bij bet iun al kjr luaitfie liagen wler dal Miug iwe seril bereikt dja goOiarht De ecboonale b iMe au I mninjk zoo hee het in o bericht ia op het rooi voor DonauiiMDt laetlo 8 ten o lar gegaaa oKs d loni ziet de dingen i likker IQ Het blad süirl l l e tegeuHlag Utn noorden van Vardun U zet r te twtrtsiren toch moet hij ona iilet aan hd omdreÉniitaaj doen twi l len hiJ ajle kauvallen lijdt de v am grui te verliezen doch ook ooae tioue koint one daur te etaaa en het te dian ook een open vraag oE eaa anilK r mnuier van oortogV oeron niet nHn ler otter zou koeten benu li ie inijeinediighdd wekt de oorloK to caMl In llrol b J hetl ransthe Itbemlc orgean Het k Mnt tol de condivSo dat h wijKe was de Salomkl expedlitie op te geven en het daAr vertofvende leger op de beireigïle fronten der Entente te wer pen Onze vyaiiden zegt ie leraps hebben in werkelijkbe4d maar één feger Heelt onze ii4nie er preeodent i let gezeigd tat degeallioorden loehla één fron hebben Slaan tftargtjudd niet 00 000 man die op andere paaien nuttiger konden zijn f Aan hat Oostelük Front Hel Uotitenriikeche oonauu njqué van JS MM luidt btarkeUu diücho tfirijdkracbien poogden gedhi iei it de UattKe dagen onse loopgraven p bat Ueaearabieche front te na deren iiet vuur onzer kanonAon en onze mdiwwerpers verhin denlen deii vijaiKMi en arbeid Aan het Itaiiaansdie front Het Ooetenrljkeche cmuniu luifue van £ A Mei luidt In het vesmerkte gebied van Asia o ovirtiichro en onze troepen bet SeiroaaaeS tal wuirpon dteu vi an l bij Canova leruc brei lid i hun linie op de zuid li ku en oiieteliike dalboogteai uit en V erniet tenten di hoogten van ASiago VirdvT m hu Noorden Ziija de Monte ablo de Moiite Zlugttreila en de urne b ampobiaitoo in once huiuleiu In het boven rotriiwvdai zijn d ItaUaiKm na hardnekkige ♦ gevoi H n uit bun etellin en beu Zulèen van Bettolc verdfreven BpoetUge etibtaudl Het Dosteurijksche coanuniitué van S Mei laidt In die aec turen weWelijk van de Aetach AMi co en aan beide zijden van de Val d Aaaa in le vlakte ronibxn A ia zijn de OoHtennjkKHi Hon4 aar A he tme De OorlogI A i het Wc td ik Front liet 1 ran che conusuaiqué vaa 2 Mei lutól 1 en Zuiden van Roya v rmoi4ie lie h miuKiLB artillerie ét UBiteïhe vfentetÜÉgiugawerken op de MMe luue iu de streek vaa Bou TWglww Op dmi liitkwr Moaaoever wa dn utiiiene aan weermsijden vaa bc irmit tijiiöitó leQ nacht eer werk zaain logen zeven uur werd een DuMiKihe aanval Me vau ui he4 liois tk orb iux werd ingezet volko men afgeslagen doo r Jiet i ervuur en het vuur der infanterie Len tweede aaiirvftt dao tegen nriddernacht inde zelfde Mreck werd giedaaii ma Auktd eveiieenfl Up dien rouhteroover wa de naefat betrakkeJiik kalm beOmlve in de Ar ek van Vaux waar de artillerieBtrijd t or levendig wa9 liL Lotharingen jorgen de tranr scheii een t erkp Ouittidie verken ningwaldle ing uiteen in het toretde Parroi umeren ieveipjen die Fran Mche vliegeniers l i luciitgovochten te gen £ tit i Lhe vli uigien Twee ait deee werden op dteu linker Maasoever n0e geMAioten De tranaohe aulo kacionnen bracSiten twee l uit ch vliegtuigen tot dalen de eer e vi d ttn Noorden van Avo ¥ urt de tweeil e in de richting van forgiw neer Op het EngttWche en BelgiacSie troM hnrf geen verawtenngplaató het bombardement wa er hevig He 0 u 4 1 ff c h e oonununktujé van 29 Mei luidt Vijandelijke monitor die de kuBt Mude x e a werden door artillerievuur verdrenen Op het vllpg tfirrein van Vnirne hébben IhiitvKha vhegenJetrs met xm bonknen geworpwii Aan boKle MBaA vei wondt hot aititberiegiqveicht m t onvemuiXuderdEi hevigli d voortgiezet Iwee wakke raiuBöhe aaavalien op het fliorp Cu irtièreB w rden zonder moeite g e4 gen Salonikl opgeven voor Verdun De PanjBcdie corre ondewt vaneen LA O niH blad aichnjft dat Bri nd eu de minister van oorlog Roqufli toen 7e deeefT dagen het Palai BouAon betraxten door afgevaarillgden of nngid en beatormd werden met vrag i over dön togen lag bij Verdun Ook de beelp reitingen in de biaden verrad CHi zemiwacbtighedd Men klaagt over de olfer dSe bij den FramA heni Feuilleton iu llu r orwijder kuu hcor hiJhindert ons Htilte I Niet alkn tegeiijk aanhet woord I iw in een vrenwlijken sneeuwei rm Ue barono van Horingbovenen ik hwItlBn een jaeer het levcu gered o abt ga eens wist wieik nnjneheer i udt van eerbied op dskniooii vaJIen Zcksr want 1 k wi hel G Ij up jacht 1 QIng bet roser loet u vandoor IP SUI tocti het wordt iideraMtnttDu i Margn redde een zeer voornaam h ïtr Ja wij redden hem en wij lieten den ongeiukki e In onae Sledethiiirib rongen Waar m de medaille ik wileewt de ineifellle zien voor Ik hetgeloot Hier Is zij I Mw ga gkt denruAverStoorder een flinke oorveegenvervolgdo Alleen gelleed aileen stonAn wij In het besneeuwde wintorlandWchap Hebt gij wel eem een besneeuwd zornFTlan tR bap ffessieo Wij kwamen bijna om van konde en angst Met wankatende knie nliepen wij vorder Waarom waren de knteSn lap gewonkm laampte als een ongHkildlg kind met de voelen en wendde zic £ M Einuvt Hij i onuitataanliaar Koinan Dat bed Ik Iminani dodelijk geze dat hij uw Koman onverdrogetljk Is en toch hebt gij u met hem willen verloven I Wa ht maar Marga wij zullenlater ks grofite kanonnen ia4cn enikvi zondaar doodw iieten t Jdaar dan ab t u Uieit ni l het rofAliKize kruit ik ben geen roo ker ibalerewl geia 4i Neem geen niitiiJe van hem Marga wij weten immers dat deee verloren zoon onvorbeteriijk k Wat krijgt hij die hem terugvindt Hier ten eerste een haodhdKienknoop Venier vsnter 1 Dos gtj kwaant bijna van koude om t Waren er ook wolven en beren In de oabi Hidr Hoe zouden daar beren komen K ja n had zo hier allen inde stad ge vSngen Dat kon Ik niet welen Enwmwi er ook roorsrS f J In de mMdeleenwen doorkruisten rooveirb mden dttee Stro og iets vroeger toen Thtlringen eenMttik van de o zee waS sn de golven den Inselborg onwpoelden moeten zdto zeeroovers over de etottorena van Floringliovon zijn gevaren Krandow zette een zeer omailggezi 4it toen Uj dit zelde en dronk sUa tfa In Mn Mig le gij in dat lK h Stijoeiieurt u bier Maat een iiuui aan wieo ik imjo leven te dlankeik hebl De Geluksster door NATHALY VON ESCHSTRUTH Dronnnel 1 haar vader I merkte t bes spoUewl op een gezegde dat een honieriacb geiaeh udtiokte Aktibuwetijk pruildto Mar ga kunt gtj dan ook nooit eens erni g zijn Kranzlow i Hen ik dat nooit f C ij brengt mit alUjit nit mijnhl niaur Veroorloof mij te zei genv dWt Zwijg Laat haar verder verteUen aka bij niet haar pat is dan IS hij mlaKhien de redkier vannaar leven Juiet de redder van mi leven Verplaatst n een iiipgen llk mtMieeren in een TneMU enmieeiiwetono Brr ik beet al van koude Kellner een faeete grog 1 Niet in ile red vallen Kranelow dat past niet vooral niet tegenover hun In een vreeeeUJken sneettw onnt Ik zeg u heeren bet mM een noodweer zonale u hier in daze wereWaud niet kant voorrtellen KeUner eehiMer eens ter veraapdidiouwetijkio aen sneeuwvlonnop dai muur I Sehrooow toch niet zoo I OiJbehorft de partij van Kanier in FmaMriUi aie t dagknl