Goudsche Courant, woensdag 31 mei 1916

55e Jaargang No 13102 A het liet i r a lu e c iji Mtia luWt bh vtj vertiiiSblwüdié oiiiU iKil btimjü ijïui tutobUiéu düii iuiiöi tö lvf iH la L MiLböü rff fp Ue Jft eiifin d fMüii iiv waar k iiitót het rrranöicSi üü Uüoir hel d tani Weei nfl i het Oosten iii de rttreak VAR het Booö die Caurietitée mweeitieii de i raaaiohén ma VereoheideniO vruoh looze pogingen éoi Duitsöhersi dic aüiwieiilijko verliezen löd n zich tea ugltrokken ten Zuutea van den weg Bóthiiw ouirt Cumftèoeö Op dien reoh fiervlöuigel d r Franödhen vermochteu do Ihutóöhieira ondlanka hun herhaal lie aujntvall nf de Franöohen m t van den bosdiraiiid te vardryven Ten Ziud in van het dorp Cmm eH werd liü heöchieting tijdteias dön niachl mtet hüvigiheid voortijezet Op dten reciiter Maasoever was dieaiiljill0nieeitn d zeer lev€sndfig in üeHtreek ten Weeiten van h et fort Douauuniont Op h et Engelsche en B ilgiatóhe front waa het gesfehuit zeerwerkzaam Het Duitslohe comnauiniiquiévan 30 Mei hudit Op het Iront tueödhen het Iva Baööieei Kanaal en Atieoht hadi i levenidigo vmirgteveeMen plaats Ook Lens en Tijn buitenwijken w r Seai wedier beschoten In d öbreeii van Sothez en ten O van Tahure miötukten zwakke vijandelijke aanvallfiïi Een grootere giaveohtaactio hoerödhtte in dien aieotor van hoogte 304 tot die Maas Ten ZuidJen van het Boiff d tJ Copbeaux en het Cumlièaiee boëoh namen Duatfliohe troepen dte Fran afhe ötelUngw tu l8ich n dien zuuMij Dienstaanbiedingen hebben m de Cfoudsche Courant feeda meeeg HT Deze adverlentiCn kosten slechts bij vooruitbelaÜDg 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Dlreicleur Ned Bank In d gisteren te AiiiB iidaiiil gfehou dan v irgttwlerlng van aandteelhonderB van êe NaütenlandlA e Bank id tot ilirecteur benoeand de heer Jooötvan VoUenhoveoL terwijl alö ooüitoaifliaari aeti werdion herkozen Mr W H dfe Heaufort C Kolfl C 1 van Eeffheii Hot divLdkaidt werd bepaadd op f 134 por ftandte l Het lïeötuur van den Nadterlanidffchen Anti Oorlog Kaoid heaft iiioh gewend tot versohiUeudö voopaanötaaii dB parfltinien hier te lande om hdüi oordieel uit te alptreken over de irw geh kliöid van toenadering tuflöohen do oorioglvoerenlden iu verband nwjt de laatate uitlatingen der verantwoai li kc ataatsliedten in DuilBiohlaiul en Een ver trouw d adres SS voor het maken en stoffeeren S van MEUBELEN Is bfl g N HESSING S Peperstraat 24 Oouda S Billyke prijzen prima mate g naai Keparatie aan alle meu 23 beien 14 Het nrnHker van onverflOhiUage g blaaoertlheid d t in goAvone da en ijn eigenlijk wezen vol wiilokeur en hait tfl ht verbergt is wcg ievalleaii De voldbenang over zijn wölaHageïi oow il vóór al y ttciiter die ooniiseeni waarvan niiij tot nog toe met wilde doen bljKen laat 2aoh onder dtoinvlneii Ier champagne met langer te gonhouden Zijne houdling tegenover Marga mist alle waardighield en er bdhnort de verblindheid en de ingenoniienhaid toe van hot kiniï om niet het ongepaste in zijn gedrag vpede te itunnen hebben Trouwerat ale de leden van hotglo o fitohinp zitten aan met benavaldte blikken on hoc verder die wij r v n de klok wijst dM te vaker wordbn do leetge flaittchen door gievuldie ver van em Eokert 18 dfe eenige dSe kalm en onveranderlijk blijft als een rots aan welks voet zoenimfen onopgtomierkt hun sipel dlnjven terwiil 7lj levergeete hun alrengezang laten hoeren on hunne blanke armen ophef fen uit flohuimende zee Zifne onverafehilligheid prikkelde do demee te meer en de lu t om dwen man met het hftrt van ijs t vermurwen driift haar tot een wedstrijd wMr aan zeJfg Marga deelneemt Roman i imlmws na t joloerfch I TIn hf ft dit mH bekend en vorwadit hetsielHe van in aanstaande fWordt vervolgd 1 De Geluksster door nathaly von ESCHSTROTH Nadruk verboden 49 Krmion yi drukte Aea gast de hand en dankte hem naet alleen voor Mar ga ven maar m t bijzonder dtaar voor dat hare keel bij dteze tocht met hail geleden Daarvan hing immers hare waar af alfl zangeree Deze woordien uit den mond van een varlooEdie klonken Eckert zon derhng in dte ooren hij kon met na laten den prtfeer even verwijitend aan te zian Het relaas mé vrij lang gedJuurd en kenmerkte bet gezetechap waarin de opsachter waö geraakt Het was een kring van ovemBoedlg vrooh ke lieden die v n den ernettgen zoo weamg bij hem paefïenfd en man geheel zich meeetor maakten en toen dé namen derfeeetgenooten hedn verward in dte ooren ki onkeni toen hem gemoedteilijk dehanr dWi werd en toesteken en mien zijn fttoel nog nadlerbij ethoof wa het onimoigelijk eem geetehikt voorwendöd te vimdlen om dezen kring dtón rug toe te keerrehii Advertentlën 1 V Heden overleed te Eot 1 1 terdam onze beste Vader Be 1 1 huwden Grootvader 1 de leer C E 1 HEOn 1 1 m den ouderdom van 74 ja en 1 1 W HEÜSDENS 1 1 J HEÜSDENS VAN WuK 1 1 en Kindere 1 1 Gouda 29 Mei 1916 1 Door groote fabriek in centrum Kederland gevraagd één of meer jonge krachi en om deze op te leiden aU teerdistellatear Brieven onder No 2859 bureauGoudsche Courant Markt 31 9 Belangrijke 2e Hou tvei ling Deurwaarder J P WILLEMSE te Botterdam zal op Dinsdag 6 Juni 1916 des voormiddags 10 uur aan de 3cliiehaven op het terrein san de punt van de Schiehaven tugschen het terrein van den heer D BURGER ZOON en den Rottei damschon Llpyd ingang Westaeediik en zulks in de plaats van de aanvankelijk op 30 Mei bepaalde Houtveiling welke tengevolge van de nitgebieidheid dier veiling moest worden uitgesteld overgaan tot de openbare VrijwiUige Verkooping van een oote partq Nieuw Zweedacb Hout bestaande uit Platen 3x9 3x8 3x7 en 3x6 Planken 2 duims en l i duim dik geschaafde en geploegde deelen en Kraal Schroten Te bezichtigen op bovengenoemd terrein vanaf Dinsdag 30 Mei a s Notitiën verkrijgbaar Zaterdag 3 Juni 1916 ten kantore van voornoemden Deurwaarder Kantoor Weste Wagenstraat 66 Telephoon No 6215 en worden evenals van de vorige veihng op aanvrage toegezonden N B Door herziening van de pryzen van het hout door den heer Verkooper zal getracht worden ophouden te voorkomen Vervoer van het hout kan per Spoorof per Water geschieden 42 va AANSPRAKELIJKHEID van den KAASPRODUCENT tegenover den KAASHANDELAAR Boekjes bevattende 60 verklaringen van aansprakelijkheid van den kaasproducent tegenover den kaashandelaar zooals die nader is vastgesteld door de Ned Vereeniglng van Kaashandelaren ten aanzien van de zomermelk en het vetgehalte van de kaas PRIJS 26 CENTS MT Bij bmtalling van minstens 10 Eoakjas inaen wordan daza zondsr axfra koataa mat firma naam badrukt DRUKKERU A BRINKMAN ZOON Markt 31 Oouda Tel Int 82 Zeer mooie soliede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Theetafels Buffetten Styiameublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstelien Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff17 60 Stülkast f20 Stijltafel f d 50 Spiegels f 6 50 f 7 60 enz 20 SIMTilUT44li lovenlnii nabil de Stbiiïik Rotterdam HAASTEECH TSCEE YRIJZIimiaE ElESV EREENIGIUG Politieke Lezing met debat OP VR DAO 2 JUNI 1916 s avonds 8 UUR in het gebouw Concordia door den Heer J KORTLAND van Schoonhoven Onderwerp Het Belang der a s Statenverkiezingen 26 HET BESTUUR T rots de fabricatie van Uurwerken nu geheel stilstaat maar WIJ bijtijds een enormen voorraad bobben ingeslagen zijn wg m staat ü een praohtcoUectie in klokken en Pendules aan te bieden tegen de bekende scherp concnrreerende prijzen lur lOJS Hang en Staande Klokken met Westminster slag en speelwerk concurreerende prijzen Koperen en Bronzen moderne Pendules de nieuwste modellen steeds voorradig Coeipaoile Mkelen Moies 2J 3 m toen Mop ül 3 S0 41 enz Idem il Wen ranilen enz 14 MÈ Men Moies vanal 9 7S prachtsorteenng Vraagt het Zwitsersoh Ancre Horloge G B Het goedkoopst accuraatst gaand Horloge 6 00 8 50 Speciaal adres voor de nieuwste modellen Gouden en Zilverwerken HÉM 1 ilai i en per gevii Alle maten in de smalle bolle en ook brbede Modellen G BRÜNOTT Binnenweg 37 ftOTTERDAM LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR TELEr 66S7 120 KOKO Jh t HAAR KOKO DOET HET HAAI GROEIEN GAAT HET UITVALLEN TEOEN VEBSTERKT DE WOKTELS HELDEK ALS KUSTAL BEVAT GEEN KLEDRSTOF OLIE OF VET VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHUn KOOP HIT VANDAAO VAN UW DROOIST OT COUTrEUK PRUat Fl a78 A l o I a aOO iMv lUeoa Vm N I Z MrtuKL Utncbl 2m1u wrailfMhl n AsHtndUL j nmm Veitq BniroonilE n Vo FriuUnd Cronlnmn Dracllw OnrrMl Gciditliait nrau liaiMDKBBHA BBask DEPSTHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJsael A GROENEVELD Lnz Zegwaard A OOSTERLING 68 Wessanen s oninUljb Fabrieken gem illelofirYeer OPGEBICHT ir ft f Voedert RV Vee met de imivere murwe LIJNZAADROEREN merk STER en W L 28 n SOYABOONEMKOEKEN merk W L nitmiintende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde BereIHt loma Parij 1900 negen Gouden Medaille DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT LAMPEM VERVANGEN Jm BOOGLAMPEN Met de schoofimaak hebt ü fiioge l k wel een stuk Kleed of Vloérzettover dat V niet jliper gebruikt Magdei bode dat komen halen Zendt een boodschap aan Bdzendaal 22 of per tel 168 Het Bestuur W GOL I VAN DANTZIG B D ÖR00TEND0R8T W DE VEN FirmaC SMITS Schoenhandel Kleiweg 48 fioudf Opgericht 1879 i HET ADRES VOOlC IEDERE ZOMEIIBLOEMEII Franco door geheel Nederland zenden vij 25 prachtige Bolbegonia S met potklmt die direct op perken serre of balcona kunnen worden ujtgeplant Dit pakket slechts f 1 25 V2 pakket f 0 75 ledere besteller 10 Wit bloeiende Leliën gratis Noord NederlandscheBloemboUenkweekeri en Zaad handel 16 GRONINtflA Scheemda Fijne Likeuren WIJNAND FOCKINK Amsterdam Verkr gbaar 10 Firma A DAMi Kleiweg Oouda Tel 87 risTE MieOFlTBISeHE IFOTiÊfl te ROTTERDAM Telef 2305 Hoogstraat 237 Levering van alle geneesmiddelen HuisapothekenBoekwerken voor leeken I Verzending per bode of perpost steeds omgaande ieo woÉ wzoÉ op t n Ie etieii UIT teBT Ma AZIJH van W RAVEXSWAAY ZONEN QOMINCHMM V VAN Bl ommestein s ImkT Js proefonde r indelijl ds BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOOFTN HOLLAND Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjeB van vv f ttvee en een hcUf en een Ned ona met vermelding van Nommer en Prgs Voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd A Ca E3ïTID A Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend j a BIJL 5 Juni Gebouw Bouw on Woningftoeiz ioht 2 Uur Ondeoistandieioom mnaöie Anmenzoi Beleefd Terzodcen wlJ geregeld ti mededeeling te mogen ontvaugea Vtn vergaderlDgen conoerteo vermakelljl den enz om deze dan In onm agcAdl te vormetden voorheen J BREEBAABT Lz Geneesmiddelen tegen geheime ziekten Unnekwalen Vrouwenziekten enz enz Prijscouranten gratis m geslotenblanco enveloppe 10 BlootnAihe Drukkerii A BRINKMAN ZOON Goudfc N V De Salamander 43 Kipstraat R dam Tel 11699 1 i Woensdag 31 Mei 1010 GOMCHE dOllMNTl fcTieww s © an d verteaatieTolsud voox G oMca © © an Oaaa strelsean ersch ijat dagelijks yêki behalve Zon en Feestdagen iJS VAN HST ABONNEMENT I Pet kwartaal Idem franco Met Gefllustri Idem franco pi Abonnementei Markt 31 bi f 1 S5 1 50 J Zondagsblad post worden dagelyks aangenomen aan ons Buread len Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew suumnier f O 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vooruitrbetahng elke regel meer 6 ets Reclames f O 85 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 te su terwijl dt typhiife gelukkig wasp cweken i Door h bervieche fe geering weriiin die ki © ilollandl8 ifce zuflterel aanüC kngelhiche ambulappe onder leiduig van badly i a pei te UiHiRub toegtvoegü Deize miieM a teödte ontgev eer G2 loden TWaronder ook A mieiikaanfi he zuJeteiA terwijl ook oven Denen twee TOCtoren en vi f uiHtejrel aan dieze aidbidance waren erbondlen 1 Ongeveer vier of aiinkomeft van dje lera te Uykub j had kub plaatfli vi iiilÖ de bezettilig dl 0t de BuilgJiapscJie 1 e iloflen v tfe Ei weitteta Kevaiigtmi geuf ten te ï isikuli werkzi K ti vijj aldW nr b kaïu lbiiclhe zus tJerd gin n na die be Htlflng d oi Vlè bulg en m dienst vaij het BulgM reohfl Koodie Kn is o Nadtat de ii AÉfd0ohe masifflou ongieveer iliie bnaandep te Ualkuib ge werkt had vartrokken die leden daar van met madhiiiging van Koningin ii leonoia van Bulgargp overRi inieame en Rusland naar bn ïS ndl waar zij op t April 11 aankwamen De Araeukanen vertnokkén tflgirfij ertijd even nia ze dleir T i fachön ac htlen het n wenfc iieilijli In het lai andlen werkzaam te bil zcti Denen teele uit uU fdvoeilene ikx omcH zijmar hiull erlangdeoL met langer it enficihten te bhj en Alvorena dlit Engelsloh Ameiikaanttoh Deeufliöhe giezeJschajp vtr trok wetrd het te Sofia doer die Koningin van Bulganjie ontvangein en ten paleilze aldaar een diner aangeboidtm hen der Döenache dtooters bleef met dte Hollandöohe zuötera Zij hadden toen met huji vueren 900 zieke en gewonde Serviere en Bul garen to verpleigen hetgeen natuur lijk oen reueaohtige taak waö Na ongeveer d rie weken kwamen Bui gaari he Rood e KruisBoldateni die ta jk alib bet kieiine groeq ge verpjlegielnid pensionèel verlichten terwijl korten lijd lalei oo k Bulgaardche filee uj terö i het hoöpitaal dajt nat vij f paviljfcen bestaat werden werk aam geeitdd U i orbea fc mieltzer roemde ten eeiöt het optreden van de Bulga ren en Oos tennjkerat die ook voor de HnUandere uitstekend gezorgidiheb ben Daar te Uskub gebrek aani vele Iffvenismildd elein heer hte wast de Ooötennjkdöhe cnramandant te Ueknb die ma oni tel cavalerie Baron Von Ro di oh Joo welwillend die Hollandi ohe ïïitg Ters A BRDndKAK EN ZOON daiJlo Zijnde de Iweedie onderacüeadin dien hun ten deel viel dlaar hun tijdtmfl het venbli te Soha reed het vergiuldl zilveren oerete ken van het Bulgaarwïhe Roode Kruis was uitgereikt Over Münohen en Keulen kwam het kleine gezelechap gisterenavond in Holland terug iCuriteir 1 onbes bmeltzer verteld e onadat Sofia een eeiiigBzins dioodendienindWik maiakt Twee dagten voor haaraankomfit had dier vliegaanval op deBuli0aar8iohe hoofdstad plaats dieevenwel weinig reöultaat had Wolwaren d e menachen anig tog en bevr ii i vooi herhalingen In SofiaiH vniwel gebrek aan alle zoodatwat er m die stad nog m te krijgiembiiizmndeT duur ia El zijn enoim veei Duit ehe mail talreu m Sofia ook zijn er Oosteinri kölrhe sioldaten maar lang niet zooveel alö Dui1ï dherö In Weenen was het tijdens haar verbiljl opgevailetn dat uiterlijk al than in de stad wednlg van dien orlog bleek Wed heerscht er ell6nidie ondier die lagere kladsen der bevoJ king terwijl in de hotels geem brood wordt verstrekt tenzij op verzoek Melk waö er niet te krijgen Ten ölotte vertelde Meij Forbee Smeltzer hoe men aan boord van een Franach stoomHiohiip op retóvan Athene naar Salonlki z jnde nogleenang ötlg moment in de EgteïflCJie Zee heeïft beleeld Laat in ten avond worden n 1 uit vre Voor den aanval vaneönd ulk boot plotseling aan boord alle lioh teil van het FranSche öchip gedlooftl dïich gelukkig ble el d epe vreeei ijdöl ttOü Lop vau Uien Mort lioanune eu Hel üui p c umièioé iii naar gajiecbe mugttJ i öktih eud Aan lOÊLgewondte gevangenem weijden 35 ofÈLOieren waaron Luer veriioheaaeli tsitabüüaoierein en icU man bwineiigebra jht iwee te gemaaniv aüen m ü © stl eak van hèt dosp Ciun èneB werden afgeeüagien ieii Oosteu vak do Maaa verbeter den WIJ i oor pviatfli i k vooruitdann geft de jtnaaawgewoimèu Imie by het rhiauiDidit boeoh Het wedieraijidoohe hter nu en dan tot die hevigitieid lie jers dödten g ialÉiere iffVondi geno uwn öucoes een aanvalvijan ifllijik torpediojagereeOca r OMeiidy Leai hiig he iel na een luohtgi eohtUu hoer en w rd docff ar r ifeirmetagd i hi 008teigih Front IJ e Le jï 1 ij k p L h e coiwnu w n Jfl ea luidt De fartiUe 5fieiil tiM waaiJpeaidig op het l BosÖa ralbiJohjH £ n iif en in W lhypaè Qve ngenfl wied iSL W belanffrijM voofl Aai laö ljtaliaatuche l ro t Het JI ü öi l e n I IJ kl s o h e ooöBöu naqujé Tan 3Ü Mei luiitó Giafteren viel hei paüiteeii werlfi PunAa Ckrt bin lu riufte handen T n Weatten övftni Artilero fojoeerden onae troepen den ovexTgang o er Bofilna boek en ver niieeïïterdeii die hoogten op cïen ztudte hjken oever Vier heftige aanvallen der Italianen op onze helling ten Zuidfen van BettaJe werdien aigeÉailagen ziibleiw kullie thee auiker botei enz 11 voititiekkeui De Cfifrlog WWlil Front 1 1 I coipuuomquiwfv aji t weken na ée llamdtslqlie zve alag van Da rna öp 10 October plaats en volgdfe oamlbulanice É dodi moch m blijven en Dö 01 Nauat iK zieken en gewonden wa 1 en gtmezen en de vijandielijKheden leilelijK een einde hadden genomen veiilie w n de üoUandBche zuster op SI Mea 1 1 Uflkub om zioh naar bo fia te begeven waar zij alterhartelijiköt dioor onflen Gmant Z bxo Meivil Wan üarnbee werden ontvangen die hun ten zijnen huize een Uner aanbood en daanbij zi n gaa leji in een treffende toeöpi aak ver wclkonide iitiitor Mfiat Il Ülï lg i Lfjliutiilnm e IJ iiiiitOn tó am nijlyke ei ee zoei kröt h nt umtgeikdijboü pde alle Duif i etivotó teu Ht miraë waar ben dier vblgende dageca viei hun de eer te beurt ten paJeaze te So ia dfwr il M die Koiungau aai Bul ganje u Haai particulier Kabinet te WQTiteii ontvangen Konanglin Eleo nora ondieriiield zioh allerminzaamal met die llollandBche zualtere en bood hun elk een foto aan waarop dö Koningin in varplaegNtetiilcioilaiim Ua getieeki en teven voorzien van Haar handt eekenu tig to ¥ vua gfifluiuiu t Den volgemten dag werd per auto eert tochtje gemaakt naar de had plaat iianki waar door aldaar werkzaam ijnde verpleegizuötere een deieuner ter eere der HoUandÖcftie gafliten was aangemoht Zij werd n op dlit toohtje vergezel door een Duit schen bteibarzt en door eem Holland ohe diame t rau Dr Stetanov gobo ren Van der Steur Uit Bulf arye teruggekeerd MaaiiidUgavond zijn hier te landie orie Nedierlanidlsche Hoode Knu ufflerw Uit B uilgianje teruggekeewii Het zijn le zuwtere Willy iorbös bimelt züi te Ainetoi dam Van dier Veen te te aGraveuhage en Van Noyeu te AniBiterdaiip De danneR hebben gedVwendle hun Vfjribli in den vreemde bolangwek kende ervanngen beleefd In een on dkïihüud dat me torbes bineltzer met een ied t tour van het Perelbureau Vaz Dias had heeft zij een en an den dftarvan verteld O nder 1 ei dluig vau Dr Doo r jh boslch vertrokken zij in Septera ber 191 over 1 olkeötone Dieppe en MaiöeiUe maar Athene en van daar ia baponika en U kub naai Niaj on eimie zith in Servië aan de bealnjdnig Vfin de vlektyphus te wij den Zij kwamtn in Seivie aan toen Ür van Tionihiiven reeds vertiokkeu Bln n en laxxd Den dag daarop werden op uitnomihgiTJg van hoogerhand alle gasthuizen medlieehe en chlruirga xhe In etituten te Sotla bezichtigid Op 14 M61 eindieii volgvte het verttïfc uit Sofia Dank zy de goedte zorgen van de Bulgaaratehe Konangin wer den de HoUlandbtAie zusters eenige manden met ververachingen voor de reas ter beschikking geeiteld iïij het vortr k uit Sofia was de Gezant Melvil van Camtoee om uit geleidte te dtoen aa het station annwe ig Vanuit Sofia ging die reis naar Budtupost waar de Nederland öche oonaiul gjemetraal en dien eöhtr genoole de HoUandteirs zeer hartelijk ont ing Len bifottoöht word op den Donau gemaakt terwijl natuurlijk ook een bo7oek aan de Hollandöche Ambulan OG werd gebracht In dlit gebouw werd thee geserveerd terwijl alvorene de reis naar het vaderland te vervolgen een siouper en een atöOheidsdmei wer fien aangeboden III Weenen werd en door Baoxin von Rodfich inmiddels mt Servió teruggekeerd tegenover het Hollanidöche gCTeiedhap de honneurs waargeno men Door zijn benndhlding ontvingen de zueter dte OostenrijkHon gaanalcho Zilveren Roode Kruis Me Feuilleton womng te mioe en ontvangen Neen dfef e uitgelaten Marga die ondei den invloed van efn wijn dteedie luidler ladht on chöiiM die haar aucceö op zulk oen uitbundige wijze viert bevalt htftn lu t ge£eel met meer Hi 16 erbaaöd over zidi zelf dat hij zoo onveraöhillig tegenover haar kan zitten üiider hare lieftallige ooglonken hare guiistbewijaen miet oen wooid of blik te beantwoorden Mar ga heeft dte daniee luid lachendl ver t el i dat mijnheer Eokert een j o nge wotfcwnJiai IS met een zeer goede poSitle dat ZIJ bi a z df vufur zkhu hebben gevat voor doezen blondön Har kuleö wanneer Roman die booBlwidht met even te voren haar hartje had geritolen en dergelijke onzin meer Een harer vriendinnen een öchoo ne met krulhaar en een wipneluöje hjad Tiob vertrouwelijk naaM helm neergel iet om hem met die n ddeten the haar ten dienste sltendlon in hare neflten te vangen Zii gaf hem ongevraagd van de bloemen dfie zflj op haren boezem d roeg eohonk zijn gtlasi in en süet nw hiem aan Ja zij vertelde h€toi zelfa m onechuld dstit zij é nadit reodit van hem had ged roomd aj thane van een fonateihen blonden heer die spreken op heïn gieleek en die haar op een wandeling had oohter vjpl Zit waal voor hem glevlui gh eindelijk ató een gelaagd wild voor heim nfiOrgtevallon Toien hadüij Zonderling Zooeven had hij het va te beailuit genomen het beeldl dlier vrouw voor eeuwig uit ziju hart te vorbamiien en nu voeirde een ouiver klaaribaax toeval hem opnieuw in har © nMnjheid Nu M hij wederom tegenover Marga Da ia en toen hij haar lutge laiten eitisn hoorde en bomerkto dlat ZIJ moeife deed hem door haar over dreven vnenirlieili heid weer in hare nttten te vangen teen gevoeldte hij dat wedierom zi n weg nog eenmaal den haren moaait kruisen om zijn standlvafitigibetd op de proef te stel len jm zaoh te overtuigen diait zajne oogto m werkelijkheid ziendie waren geworden De Manga die hij thans voor ziohzag verloor het laatsHö flauwe aiohijn ëei van den glonekrans dien sfljne hefdie eens om het aanminiiag dllïoofdljehafï geweven V Zooal e hij haar nu leerdlet kiÉnnen gieleek zij in mets meer op het icBeaal dat hij zidh van haar had gevormdi AtBailbërt Eokert die stille erHStige mian die ni de strengate beginppen yatl opgetvoed die de hoogötö eiödien wtdde aan dte vnniw voelde zidh door dteai lichtzmnigen toon die uut bctódligie BichertB dte verfrouwelijikheid in haren omgang als t ware tógiE stooten Hn kon hiMvererf bij die gedhohte döze vrooliike vne nd en van Marga mWatehien in het geKelIlige plecS ig stille huj ertrck van de opzsicSvteis haar met een lanigen bkk in zijne armen gesüotea haar gekuöi en haar een nng aan dien vinger goetoken 1 lo e zacht zij d i t o ok mededeelde lie buurviouw i echt van Eckert ge eten had haar v erstaan Zij hief het sipitse neusije met eexi iromiöoh lachje op Droomen zijn bedrog lieve Marietta spotte zi i em droomen die men vertelt worden althanfi nooit verwezenlijkt Marieitba e jeugdig geeachtje zag etr een oogenbUk zeer oudachtig uit toen Lachte ZIJ luid en riep Daarom var tel ik ze jiufilt Zou het met vree aiedijk zajni dlat najnJheer Eckert mij half dood wilde kuseen Gij weet wel ik houd niet van wandelen ik rijd vee lieveir 1 Zeker dat weet ik maar het voorspel heeft gleiwoonlijk sdeohfaHiKóó vo met den inhoud d©r opera te miaken dat het in denzelfdien toon dnent te zi ïl Mijnheer Eokert wees een beetije op uw hoedte voot die kleine hekö 1 Zi ie zeer gevaanli voor die mannen en heelt veten rëedls het hoold op hol geibrftchtl H et lö Eflk ert onmragielijk zich In dit gesiprek te nsengen y dat naaff d befttnppen d er kirafitenaarewerelldl ze r fatöoeiilijk mag heeten maar den opzichter zeer ongepaait voorkomt De sttenwrang wordt steeds levendiger en vroo t ker d wijnflealoh woixHgeducht aangee woken eji wie zichdearbii heit inieeBt onden heddt ifli Roman Bnmonjyt j m