Goudsche Courant, woensdag 31 mei 1916

j ei ingifi CU het bhjkt wel diat ookH je gorlog voerende landen db vredeiC hartewentitoh der wereld ia en diatluen begint Le giervoeteo dat Juft gOr weid er wakened niet de beOHtMogi a 1 kminen brengt Ik bealciu wdau ook zeer zeker de uitingien vamhuKdiyard Grey en van Von BethlotuQo Iiollw g ala giin ge teekeaueaii liet maakt en inAruk aleof meuaaiaboklD zijden tracht elkaair te ontonoeloa Wa naer bet teehU laiógiedijkwotd m onderhandelingen toetfohen die bei te paiti n ta doeta aanvaogeni danzo CT vooruitgang mogwiijk ziin Grey hc tt gezegd naar aanleidingvan zij pogungen om dien oorlog tevootrkomeit Ik heb geloof in oodeihandleUngeni Dit i waaraan wijop dU oogenblik meer dian ooit beho €tfl hetoben Wanneer men maarkon komen tot ondierlinge bea rekin em aou meu ontwaiten uit die roedjJie do atrijdlendien thanff atieeds verdeer Joet gaanHet tragische id dat iedietr niu opzlcrh zelf spreekt en daarbij de uitingen van zijn tegenpartij zoo sswartmogieOij aychildert Von BetJbimannH l W€g heeit gezegd dat waanborgea gieechapen moeten wordlen opdatifelgiö niet een Fran tahe di Enge Biche va liataat zou worden en alaimilitair of economiach bolwerk tegenDuitathiand zou kunnen wonden uatgefeuiit In Engelantï ie onnttdid dl k dleze uitbraak opgevat aleof die waarborgen uitallimtend zouden kumnem bes taan in gebiedlaluttlbreddling voor uuitöchlaniii Terecht heeK Mr Poaöonibiy er op gewezen dat Duitaidhland nog niet heeft gezegd zidh niet te kunuKTi vereenigen met die voorwaardttiiii d ie van Englalaiche zijdie zijn getóteldi Het iöi bijna onbeigri ipelijk waardoor in deze tegonwoordüge oanötanh iliigjhedön de neutrale Kegieeringien weerhoudien worden om oenigen tap l ij ite oorlogvoerenden te dioeo Nadat Grey heeft gietcegid dat indieai PlWfn n vredlet voorflltellen tot hean zou komen men zich zou moeten udta preken wat voor aoort van vredie men ssjoh voorattelt mag men tooh aiarnieanien da4 voorstellen van neU trale zjjdé niet alaf vanzelf aiprekesul onweilwillend zouden worden ontvangen Jhr Mr Dr W J M vanEyiriniga HoogJeeraar in het volkenrocht aan de Univereiiteit te Leddien toeijevoejgti vertegen woo rdSger van Nederlaml der Twecïïe Vre eöooniferentte verklaarde het volgienKÏe De meening dat al moge een oogenJb ikke4i ike vrede nog niet mogelijk zijn die uitingen van Sir Edlwalrtf Grey en van dten Riika aMfetHer toch wellicht in vefrsohilUende opzichten dien weg geëffend hebhen tot eeni toenadiering tuaacheax beötSe zijdlöni komt miij juiöt voor TWEEDE KAMER in die vergadering van gdaterem wam aan de ordte dte regiölmg vaoa net U l O en M U L Ü De heer v d Molen a r iö verneugid over de inddeniug van het onit verp vooral omdat het de lijn blijttvolgen in 1916 mei mediewerking vandpr ingeslagen en omdat het binnen zeker kader vrijhedd van beweji ing en groed laat aan het voortgehiiet Lager Onidlerwii Spr betoogt datm de verslagen van oien ineipecteurvaji de le inspectie ten onrechtevvordt geldaagd over de waarde vaniC M lJ L O fltholen in zijne inflpectie en over de aiuljeidiiejagerij fepr Kan tal van schaleai die Joor deautteidie egeding van 1910 Aear veel ijn verBoterd t De hper van Wijnbergen r k br ht een waord van dank aan de Re lering voor het In eniemi van dit ontwerp Voor het z g bevredSgingpaiyiateenj heeft hij nooit aiyniipathie g eihad en het vedieugd hem dat dit nu jgaat verdwijnen Dat er meer en me behoefte komt aan M Ü L O li hoien is gielbleken De heer O e Visfler c h verkJaaiide niet te kunnen in teminen met degsanen die den staf braken over het U L O Het itf gebleken dat het U L ondterwijBi zich aanpaöt aan de we rkeliikheidi Door de bevrediigftngiaimetiioda is het achteruitgegaan hetgeen niet had mogen gebeuren Spr erkent dat aan dW on wei verschillende voordeelen zijn veronidem Tooh heeft hij het met gede gevoellenB begroet omdat het een conllrant vormt met het rt der wet iMinaW r Gort v d Linden acht than yniet hbt tiJdMlp g ekoinen om te veraSdieren aan het miböidieatela el en wih daarom van afzonderlijke flIubaiidioBring vanM UX Q echo len en van verplichting tot toelating van onen minvermogende leerlingen van bi zondiere acjholen niet hooren Hi gevoelt iffeer voor uitbreiding van afufbeTdievakken dian voor intrekking daarvan en wil voorts ook het U L O handhaven dat uit de maataiohappij is opgegroeid en het voo rtgeze 1 o behoudom De hear Gerhard ö d dieode de volgfendö motie In De Kamer overwegend © dathetgöwone lagier ondarwijB btjachoiiwd mio tt wordien aÜ de groiidialag vait aJle lUügeiaiui Hot betftuur heeft het vooilüeht ihaufa üie vüiguuüe uiWiJiakwu te kuuDtön bökonidluiakeu waaraau de niedtedieeling kau wopd n toogerHj lait op toen zalfden dag ia de Boa I ltiaivuiiohe bladen dargeh e varftiariiigeu van heken S anidina ri£an wordleu giepiabliceerd De Hear Cahjn oudv miinielar van Oudtig en lid der £ ar te Kanm nille z wh alfi volgt Ik kan indtttn nieDi m de hexmiify dat U moge een onimiddöllijke vredie nog uiei rao hjik zi ie udtiu an van Sir Edtward Orey o T ki ten Rijkakaiïöelier toch wellicht in verHtihilLend e üpzichteq d a weg geelfe d hdbben tot een toenadiering tot een toenadering tueaolieu beidje oorl tg v oerende zijdie Di lTnimer0 aa n bedde zijden is die for muleering vaji het oorioglBidBel veel mindt afstootend di o in de vooialgedane mftandön het g fval waa Aan Duitsiche zijde heeft men zioh eigeftr lijk than voor het eerst in eenigiezinw balijnden vorm over het oorlogsidloeil uitg eelp roken em wel ap een wijze diie oindimiftnideliingien n ici buiten sluit Men zal natuurlik Tuuïer hebben te bepalen wat mem verstaat ondier die waarborgen die men in h Weöt n en in het Oositen höbbem wil om zich gevrijwöard te aditen teg en wiat van Duateehe zijde g en jeini f wordt kiiuaftdge Angriffe dHirch eine iCoalition Maar ju iat omdlait möni die wnarhorgcn niet nader aangedluiidi heöPt ib van l uiteKïhe zijde d weg voor v adlere boapreicing opengelaten Van ü ngedabhe zijde valt vooral te wijizen Mr M W F Treuh oud Mini l r van liinanciën giaf alH zi n gevoelen te kennen Op düt oog eiiibHk zijii de katusen o m met goed u ooes doo r benrfddieling te pogen tot vfed © te komen u ë met zeer groot Wel zijn er vertfctiilkutfle teefcenen dje er op wijzen diat aile oorlogvoerende partijen zooal niet biJ haar zich eeti vetrlangen naar vrede openbaart toch begiiuaen te betMttfen diat zoowed die porfcK oijlijike ala de eoonpmiiflich © eai iu c jii iierneid tinancieelen otfci e diie de oorlog vraagit de gii ein naden en vaw wat ged ragen kan wordien zoodat te verwaühten iet dat binnen niiet te Iftngen tijd eo naar ik hoop voor het hegiin van dien herfst ernetigie bomdddehnijöpogingeh om tot diem vrede Ie komen aan dte verstehillendte oorlugvoemnd e nïogendlheden niet onwelkom zonuten zijn Tijdige voorbeaai diing van zulk een poging ia dlus gewenetoht Wat nu betreft de redievoeringien van Grey envani von iiethmanm Hpüweg zoo geeft mi i dierede van ürey meer aanknoopingiehppniten om tot betmiddeling te koraien dandüe van den Duitïehen Kijkskansalier Von Beöhmiaim Hollweg atelt zioh nog te uiteïnitead op het standlpuot dal do vredie waarborgen moet bieden aan Duitschiandi Zoolang dat standpunt in Dnits hiand niet vCTlaten wordt voor het breedöre inzjhcht dat tÜe vrede geöloteav jnloet worden op zoodianige basisi dat niet alleen DuataVühilandi en zijn boni etnooten maar ook de geaïlieordien en Hie4 mlndier de neutraal gieblevene grootere en klednetre aftaten gelwaarborgd zijn De vr ödo moet naar mSjji oveituigöng zal hij dluurzaam zijn aan den eenen kant WMLnborgerni bieden tegien eemzijdigie behlerslching van de zee dkïor Bngedand diuff voor ée belangd van andere girootere en klednare naA igeerendIe volken ook wanr neer dde beiangien niet stnooken m et de Britflche opvattingen Dodi aan den anderen kant moet hij afdbende waarborgen tegen de zucht van de mfiUtaire partij in Dultechlajid meé name in Pruiflsien tflt overheersthing van anderen speciaal klednere Aaten van het vastelam van Europa ook al neeimt zulk een ovenheerefeftiing den vorm aan van een opgedirongten vriendigiöhappelljk bondfetenootetohap Voor een dluurzanïen vrwlte ië noodig t zoow dte kleine ab groote staten in Europa vrij zullen kunmea adpeanen De Hoer H H van Kol Ud der Eerate Kamer dbr StatenHGenoraal NadlerlaTiidi h Gedtelegeerdé in het Internationaal Socialiatieth Burmu güf de volgendt besiohouwing Beidte oorlcgtvoflronde aaijdlen hopen wei nog öteedBi op een volledigle ov rwimiine maar deze hoop w wit stoadé onderwijl waaraan o a het tJ L O ca hot M U L O zich aaoflluitea van oordieel dat de glub dieering an het lagietr onderwijs beiioort Ie geiKbieiien naar r elinip voor elk der bovengenoemde drie gedingen van hei lager onderwiiie a ondierU te e tellens gaat ovetr tol dte ordte vaa dwi dag Ueze motie zal tater worden behandeld De heetr O 11 o u l Ud te dlEiania een amendtenïent door hetm ir edieiwï toe atpeitkende om in art 2 2de lid te doen verv Ueo U X e begSi Kilen diOT gletaieente profvtilnrie eü ataattónnichiang in Nedlerland 8pr Bloot zich bi dietse aan bij het toog van dwi heer Gerhard Het W overbodig en onjuist een aparte be voegdhetó voor dit vak te eÓHlchetn Het amendêoient in stonaning gebia t werd verworpen Vemiohillendie artik en werden aangenomen De heeren Van Wijnbergen Boodhuij ien Vieöeovan Yzendoom Van der Moletn Van der Voort van Zijp i e Monfcé Verloren Van VuiLreni Hubredit Koateir eii TeeuBtra dteidiexL na art 1 3 in te voegen de nav oigende overgai ribepaling Aan hen die op het tijdeftip van het in werkii tredden dezer wet In het bezit zijn van het diploma ukgeraikit dloor de Nationale Vereendging voor HirodteleonderwiJBt woidt gelijke bevoegdheid verleend tot het geven van ondlerwijö in het vaJt oud ir V gonortnd in art 2 dier Wet tot regöling van het Lager Onderwij als aan hen aan wie wordt uitgeredkt de akte van befewaaimfaeid van hijdiBlen choolonderwijai in dht vajc volgene art 86 dier wet De Reigeeriiig nam het vooraltel over De eiwlHtcinaning zal later wordlen gehoudiem De vergadering ging daarna uiteen tot Woenadag 14 Juni 411 8TAATS L0TERIJ 5d trekking t Woensdag 31 Hei Prijs van f 1000 S398 5611 5555 7597 11946 16367 18251 f 400 17184 1300 6526 7226 13206 t IQO 743 4663 7729 8608 13p52 16012 18299 Pr$C$D Tan 70 21 44 éi 95 195 297 634 fa 4 6 Ü Wa 820 844 960 978 101 1094 116 1813 1490 1639 1675 1014 162V 172 1756 1828 1964 2044 2ÜBJ 2311 2313 2329 2403 2412 2416 i431 2699 2823 2900 2926 3080 3259 32 2 3639 3756 3922 4O10 4056 4116 12U6 4279 43lS 4320 4379 4396 4534 l W llOï 4849 4884 4896 4916 4960 5156 172 527 6506 5538 6571 5612 j701 9 i 5899 6049 6135 6168 6256 0276 6380 6451 6490 6493 6632 6629 67 39 6794 6832 6899 6969 6989 7067 7088 7107 7109 7383 7568 7734 7774 7900 7938 8002 8105 8109 8126 8242 8671 8588 8532 8769 8789 8792 8877 8920 8881 9042 9067 9188 9209 9271 9279 9332 94 36 9459 9460 9639 9576 9617 9718 9769 9881 9902 9943 9955 10008 10044 10169 10400 10576 10595 10683 10704 10712 10759 10794 11009 11118 11140 11214 11264 11272 11276 11289 U624 11715 11811 11813 11973 11980 12003 12092 12141 12452 12761 12863 12936 18002 13378 1B398 13668 13694 13746 13760 14025 14047 14128 13141 13211 13252 18869 13668 13670 13842 18864 13887 14281 14325 11 62 14398 144 69 14 539 14682 14744 14748 14756 14839 14845 15178 15180 16676 15732 15820 16935 16013 16088 161 60 16917 16957 16936 17320 17408 17438 17767 17937 18216 18 300 18400 18 602 18803 18822 18871 19058 19138 19528 16270 16778 16906 17001 17029 17071 17489 17527 17694 18228 18229 18359 18595 18649 18789 18875 18949 19047 19671 19 672 19612 19613 1 46 19668 19685 19696 19938 19973 20032 20177 202 38 20255 20275 20311 20686 20636 207 6 20818 20862 Nie n 167 260 490 491 628 648 742 748 1079 1083 1317 1416 1545 1556 1705 1712 1781 1932 2020 2028 20 48 59 84 120 458 609 741 1052 1274 1644 251 289 422 442 561 566 574 577 660 062 697 727 804 964 983 1033 1118 1144 1190 1283 1467 1470 1474 1538 1667 1669 1661 1687 1789 1798 1882 1883 2053 2066 2058 2072 2130 3141 2168 2176 2316 2319 3220 2282 2306 2833 2381 2890 2424 2465 2479 2488 2488 2567 2618 2620 2642 2726 2747 2824 2855 2868 2882 2887 2927 2981 2946 2952 3002 8078 8109 3142 31 65 3178 3195 3276 3407 3410 3433 3435 3442 34 52 3462 3613 3850 3660 3588 3592 3595 3669 3718 8737 3754 8807 3868 3874 3924 3956 3994 4006 4030 4097 4148 4147 4203 4216 4230 4246 4257 4298 432 4336 4347 4348 4892 4407 4417 4429 4460 4501 4543 4547 4576 4600 4622 4628 4635 4670 4673 4714 4720 4790 4809 4850 4899 4961 4974 6005 5042 5056 6090 5189 5213 5248 5249 6282 6295 5398 5308 5310 6325 6356 5414 6605 6519 6523 5540 5547 6539 5561 6683 5697 5725 5755 5769 6777 5796 5804 5821 5896 5900 5902 5915 5917 6044 6087 6098 6147 6201 18418 18616 18824 18979 19147 19341 19589 19699 19105 j2io balb ijiOO bai4 6316 6386 6417 U14U 64b8 6j20 bb02 6613 663 1 6654 bb96 67ól 6784 6787 6799 6809 6834 DSoS bSi4 0900 69 j6 6933 6U 1 7u04 ftöl 114 7121 V178 7189 7 W2 7204 abt 724b 72i5 7292 7SU1 7310 7321 1432 7420 7455 7470 7521 7523 7741 804 7833 7899 7904 8000 8007 8019 8069 8093 8094 8112 8119 8128 8217 8al9 8251 8316 832a 8328 8833 8364 8409 8473 8534 8539 8595 8600 8633 8611 8676 8765 8844 8863 8866 8892 8895 8952 8971 9062 9068 90 8 9083 9084 9114 9148 9154 9183 9245 9285 9324 9341 9879 9386 9410 9445 9449 9490 9644 9609 9622 9650 9655 9664 9670 9672 9725 9799 9891 9916 9919 9927 9941 9954 9967 10013 10029 10045 10129 10137 10177 10182 10215 10245 10249 10304 lÖBpö 10890 10132 10456 10471 10477 10478 10490 10542 10602 10695 10762 10786 10797 10805 10808 10628 10889 10899 10923 10938 10977 11052 11061 11107 11128 11159 11162 11184 11213 11251 11288 11359 11402 11420 11438 11442 11454 11460 11476 11617 11523 11602 11621 11636 11662 11745 11765 11800 11831 11845 11866 11871 11923 11936 11950 11955 11972 11990 12005 12013 12019 12025 12037 12124 12156 12214 12254 12274 12284 12805 12330 12354 12400 12416 12419 12572 12574 12602 12641 12687 12721 12785 12741 12879 12961 12986 13014 13092 18100 13143 18158 13202 1 3216 18253 13299 13816 13376 13412 13432 13438 18608 18581 18540 13543 13573 13594 18607 13621 18629 13654 13666 13740 13748 13828 13913 13993 14004 14016 14108 14114 14199 14200 14214 14323 14351 14378 14386 14896 1440O 14412 14484 14448 14466 14444 14474 14568 14586 14621 14630 14638 14716 147 64 14764 14775 14810 14852 148 64 148 65 14892 14900 14941 14958 14988 14992 15030 15073 15105 15109 15163 15186 15196 15246 15254 15266 16815 153 36 15871 154106 16463 15498 1 6603 15683 1 6605 16608 15618 15646 13702 15734 15736 15741 15791 15801 15802 15808 16836 15870 15874 15961 16998 16098 16136 16137 16162 16257 16278 16409 16497 16519 16565 16597 16616 16621 16643 16719 16767 16773 16772 16770 16849 16876 16904 16948 16971 16996 17043 17096 17152 17178 17204 17249 17251 172 62 17285 17288 17287 17294 17300 17370 17382 17409 17 688 17640 17666 17717 17761 17548 17886 17902 17939 17979 18033 18081 18085 18998 18100 18113 18173 18179 18204 18308 18211 18266 18291 1 01 18320 18361 18381 18417 18472 18530 185 56 18567 18585 18665 18677 18696 18779 18810 18837 18881 18898 18920 18974 18986 19026 19081 19103 19189 19204 19206 19284 19409 19486 19498 19512 19662 19699 19601 19606 19647 19677 19721 19728 19814 19826 19886 19927 19931 19951 19980 19991 20026 20089 20189 2O150 30206 20217 20218 20S69 20295 20383 20337 20426 20429 20432 20497 20500 20579 20612 20661 20662 20671 20672 20723 20765 30774 i m 20809 30880 30890 20903 20969 20955 30976 5e klaM 10e lijBt No 2264 m z no 264 Gemengde Berichten Van proletariër tot milionnair Bn een ingezetene van Oldenzaal werd een zilverbon in betaling ontTangen waarop aan de aohterzgde de volgende dichteriyke ontboezeming te lasen staat Van hai nit proletaiiër Van armie vegetariër B t smokkelen solidair Dat maakte mg millionliair Daaronder stonden de initialen vaneen ingezetene tiit de gemeente Losser die dit jaar voor t eerst voorkomt op de l st van hoogstaangeslagenen in Overysssl Hbld Aardiapp lea In Friesland worden nu niet alleen die oiohorei en het vlatf maar oük al d nieuwe aardappelen opglekocht om naar het buitenland uitg voerd te wordten Voor de nieuwe aardappelen wordt per H A f 1000 f 1 betaald die rieico van den po0it de koöten van rooien eniz zijn modle voer rekening van dpn koopor Be meuwe aArdtappelen zullen duB zeer dluur worden ale de Kegeerimg den onibeperkten uitvoer toelaat De oydie wiilivleda ge aardbjppellenj dfce nu nog uitgevoerd worden zijn in de laatste dagen nog dhiurder gewondten men betaaH ze nu mnt f 8 de 100 kilo Tot zoo er onzen oorreBpondtrat Er ie natuurlijk geen sl rakeTan dat de Keigeering onibeperkten uitvoer aai toelaten De regeling die gSMaekt wordl ia nog in bealpreklng tutilatehen dte Aardlarppelvöreeniging en dte Groeotencentrale Eerst wanaeer dette beelprekingen gaëindligKl zijn zal de Mintóter zS n besHissiUig nemen Uit bet een onze ootrreepoadient aohrijft blijkt IntutMien dat ar ten aanzien van deze bealiaöing reedb dluohlig wordt geslfieculeerd Wanneer we voor de onngeving van Heerenveen de opbreng per H A rekOTjen op 40O H L dan kennen dlazeaardlappalen roet de ka en van hetrooieo nu reodtó op I 3 25 i f 3 50 per H U op hel s Ijaai ons hupen dat uit de 111 id erieekt bcsdisKifi de duid iijke wentfuh zbI blijken om iedere B eea latie éi la hattese te do n nMukkeik Hbldi j ennatniddag ia de auto vao den Prins op den straatweg van Heerenveen naar baeuwardlen door een achterop rijd endb automobiel aan eredten ten gevolge waarvan de auto van Z K H met eenige bDoniani den Rijktil raatwe in botsing ii gekomen Alle inizittendten kwaiii ar zonder liohamejiik leUei ai De auto werd een weinig beöcliada d Stadsnieuws GOUDA 31 Ma 1916 Veboadubihq vah dkn GmiKjamaiAD op Vrjdag 2 Joni 1916 des avonds 7 nnr Aan de orde De samenstelling der Btembnreagzvoor de verkiezing van 3 ledender ProTiBciale Staten De benoeming Tan a oen lid der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs o een onderw zeres aan de Eerste Borgenohool Toor meisjes Het opmaken Tan een tweetalToor de benoeming Tan een lidvan het College van Zetters De sappletoire begrooting van het Hoffman s gesticht voor 1916 inverband met de vernieuwing vande centrale verwarming De rekening van het Musenm vanOndheden over 1915 Het voorstel tot stichting van eeneschool voor voortgezet Lager Onderwijs Het voorstel tot herziening dersalarisregeling voor het personeelter secretarie H t voorstel tot openbaren verkdop van bouwterreinen aan deLethmaetstraat Sèk preadvies op het bezwaar schrift van den op verzoek ontslagen werkman bij de gemeentereiniging A Koolwyk Het voorstel tot wijziging derverordening op de kaai of liggelden Het ToorsteJ tot herziening derwedden van verschillende gemoente ammenaren Het voorstel tot w ziging dergemeentebeg QOting Toor 1916 Het Toorstol tot Terhooging derjaarwedde Tan den opzichter vanden H iniging8dienst Het voorstel tot oninbaarverklaring van aanslagen in de plaatselijke directe belasting naar hetinkomen dienst 1915 Te Utrecht slaagde gisteren voorhet examen akte 1 o de de heer Q J de Jong alhier Rozententoonstelling Op 10 U 12 en 13 Joni as zalte Aalsmeer een tentoonstelling gehooden worden van afgesneden rozen De directie van de HJJ S M zegdetoe dat op die dagen alle treinen aanhet haltestation Oosteinde zullenstoppen tot in en nitlaten van reizigers De plateelbakkerij Zuid Holland alhier en de fabriek Vredelnst van Willem Branwer te Leiderdorp zorgen er belangloos voor dat derozen in een prachtoollectie vazen va Nederlandsch fabrikaat znllen kunnenworden geëxposeerd Oxnoieele noteermg De Minister van Finanoiön maakt bekend dat h heeft aangewezen voor opneming in de prijscouranten der beurzen met ingang van 31 Mei 1916 deaandeelen N Y Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gonda Kationaal Technisch Scheepvaartkundig Musenm Te Rotterdam ie gisteren opgericht een vereeninging onder den naam van Vereenigd Nationaal Technisch ocheepvaartknndig Museum De vereeniging stelt zich voor een moderne inrichting te scheppen zooals er in Engeland en Duitsohland zqu waar alles vat op technisch scheepvaartkundig en aangrenzend gebied bestaat en ontstaat de bezoekers duideliik zal worden voorgesteld Als lid van het hoofdbestnor werd o a benoemd de heer I IJssel do Schepper alhier Diefstallen Bg de politie alhier is aangifte gedaan dat ten nadeele van de K V GoQdsohe Machinale Garenspinoerg een zinken afvoerpgp is ontvreemd Door de politi is een onderzoek ingwteld Door de politie alhier is procesverbaal opgemaakt tegen een naaister die ten nadeele van dames b wie eq werkte een stok katoen een gouden broche en een zilveren voorwerp heeft ontvreemd S£= Q£5T Jttbileiun Olympi Mor tuL uien i Jum i iu zal hei tioiki t4uue OriiX et em r oott ailolLK u limpid werd opigeridn ö joi tvereeiLigiügen zij verrezen dip laaufte jaien aia pa ide0U3 il en uic lem gixintf en iisoen oat nog steedei docilii een dU jaar beBmanüe mön zal r luei i£oo beel veie viiulien of Üeivea g ezegKi ui eei vm ien wast ved e i ijm er reeüfl vexdiwenen l at nioontauA Ulymspiia ni aü oen nog bedbaait iüodi bovendSen oiog steedis ü e club vaat Uoudtt ia kunnen we nitite ancteï jjbu oite erover verheugien en wij V0ii cib n daarom Olympja an hadle feu UK uiM baar uhÜeum Menigaem zaJ er nuasohiein wed belaid in atèllen ietfi te wéten omtrent UljiDilpiaa vroeigier leven Wdnu we s daaitoe in attaat geeteid dloor Jltor giefaecie levemfiioop na te sinuJtil m db verBicihillende aarvorsia S e eigenlijike opriditer ifl heer H J IJaBel de Scto epper met heeren K iSchio uLen Hoog a idiik Jonker J Herman C WijltBzen W en J van EsffeiL Aanrookehjk wareoi er güecbie den 2U t ledieu en wtird in hoofdtaak het cricteetójiöl beoeiend Trouwena h A otioket heett tot ongeveer 1895 Ae hooMrol vervuld bij Olympia Hot beEtohermheeracshia werd aang ebodlen aan den beer Dr H IJaeeS de Sabepper Me dit aaiivaard le LaasgtaamerbanJd kreeg het cdubje vaflteren vo A m in 1889 telde het 31 lodan waaiv onder we vemwild vonden Je h h H J Notlterhorst Jr D K Kondng Mnnfiiïff L J Spamaaij W J Fortuyn DroogÉBBver G B Nootfioivein van GoitfP G Prinoe G Beekenkaranp C Julinri I P die Vooija Vemiiaat Overboöch J Baekemkaiop eu A ten Boeicih allen voor GouweDAare bekmade en SQed klinkende nttDiaa In datzelfde jaar vermeddldte het jaarverslag ée eerste overwinning op crickabgclbded tegen Raipiditiaeii utt Roiterdaan tien seizoon later werden nneerdere crioketmaatöhes ge eeW terwijl het letttenitAl klom tot 51 Ter gelegenheid van haar 5 jarlg beBtaao werd ter club dtoor Gouétsehe damee een vaandle4 aangeboden Het flieizoen I891 92 vermieildde Olympia vooahet eeröt in een competitie van den Ned CriokM Bond e kl in het diaarop volgeodb zoen werd reediai een vrij aardftg reailtaat befcaald In 1894 teidte zij ongeveer 50 ledlen met rekts een 80 tkinateurs terwijl het bestuiu was iMineaig fiteld uit die heieren Dr 1 W IJaeel db Sohe per C G it A Goedewaagen J Grebe en P fiAtiek eA vo4geMl0 seizoen kreeg do dub ooftcurreaitie iJoor oprichting van een dioudöche Football Club dcor die heeren G Zuur en W Both Dit wtm een apoor ag voor Olympia om meer het voetlbal te gaan beoefenen en na eenigen tijd had zij diaarmee ticctm door die G F C te verslaan waarmee hot vonnie over de ü F C gweld wagi spoedüg daarop verdlween zij weer Itt 1897 werA het eerfl in eem voetbaicomipetnitie geaipeeld o a nïet Swift dten Haagi en Volharding Rotter teta h € een guEndUgtti invloed bad oP haar flipelkwaliteit Torh werd dte d arop volgemie jaren met in een competitie geöpeeld en bleei men zich weer wi dleai aan cricket op welk gebie i 1901 een suoceBiaar wend Olympia behaalde het kampioenaehap van den R C B terwijl die heer L van Kijn van Alkemadi kamtpioenbowiar werd waarvan een vergt zMv en eem gou ïen medaille aan het vaaniflied pri ïwi In het seizoen 1904 5 was het een siuiooesijaar op voeöbalgobiedl Na een paar ongjunötige wèdöferiidBn werd Olympda daarna kampioen van dien Kotterd V B en werd het aieSzoen 1905 6 opgenopien in de 3e klaeöe van den NederL V B in welk 9ei zoen zij met alechttf drie punAen achter Quick H aiiB ao 2 ein digidte Op initiöitief van Olympia voeraï door werken van den heer L P Hoogiondijk werd in dit aeizoan opgericht db Goudache Voetbai Competitie thanö G V B waarin Olynïpaa ff tweede elftal öpeelde De laatate tien japen Hg g n betrekkelijk nog verich In het g eugen vSteedö wairf Olynïpia een der terkalte edfitaHera zonder nodhitanfl te kunnen promoveere Wie herinnert zich niet meer ïe 12 O overwinning op Ne tumiei ÏI R dami wie weet niet meer de wedBtrijdeo tegen Victoria Blauiw Wit KatnïKing Xerxee R F C Amrtel D V V en zoovele andieren waarvan de hier genr em d6 nnr reedl alle tweede kla jn em Blauw Wit zeife eerste wie aeaitt er met meer aan de seBDifrwed stnjden tor 0ate geabe d van het Mlarig beeitaau J bioeveel de leden Vüor bun U 1 y m p i a over haddwn uiQig i DJiijken uit het feit d t poiider redb iae van de heeareu Jac Haineom en JKoeniAa een clu4 blad werd uitgegeven hetwelk geheei werd giebeclügrajeenl V in bet jaar 1908 had Olympia een groot verlies te betreureoi door het ovarlijden van ba r bescbermfaeer den hoer Dr H IJseel de Sche iper die vaoaf de oprichting ateediB miet raad en daad hadi bijgestaan Het be0ohermiheerBC ba p werd aangeboden aan den heer Hmei de Scbe per zoon van den overleden beschermheer die deae functie aan aarddle en lu V len Olympia eveneens iemand beeft die haar ten allen tijde bijstaat mnt raad en daad In 1911 verliet Olympia baar oude terredn aan den RofiterdaniEfchen Dijk week terrein voor haar te klein giewordfcm was en trok de club naar haair tegieawoorddge veld aan den Graaf iloniswegi het Sportterrein Hopvale terlnnerfngen zijn er voor de cöidere loden niet Verbonden aan het oudie Sohietterrein waar zoo velen hiunne jieugdjaren beAiben doorgöbraobt De laatste jaren zij zijn bekend eau egi de wedstrijden van den laatatèn tijd ie overwinniDg miet 4 1 op de twéedïi klaösleir D V V die op de 2e k la60er Kamipong inde aeriewedötrijden ter gelfgieinheid van haar 25jarag beötaan we denken er nog alteedfe ireet genoegen aan teruig Veel heeft Olympia die laatöte jaren te daniken gehad aan de heeren Cremer Sibbea ea Sanwon trouwens de famiiHe San om ïb altijd een der Btenmpilaren gieweest van Olympia haar geiieele beetaan door hebben de heeren D J Jko en M C Saroal ini voor de oluh g6ii veird Het ledental bed raagt thane ruim een lOOtól welk cijfer reeds in 1913 bereikt werd Het bestuur bestaat udt de heeren W H Cremer Voorz L Dirfjin fileer J H Bertetó M Houdajk A Brinkman A M Backen en J A Doniker Hoewel Olympia stefedB alleen voor de apiprt in het algemeen geijverd heelt en heel zelde deelnam aan mediaillewedetrijden zijn aan haar vaandied toch ge hecht een 274ial roedlaallee waaronder een 6 al kamipioeneimedaillee een gooidien medaille van dtem Ned lioml van Lieh Opvoedilng en deonaflianr kelijkbeddlslmedaalle He cricket wiordt haaeit niet meer beoefend het voetbal zooveel te meer en bovendien thane door veröoheide nen ook die atjüetiefe haar leden hebben op de jubileumiaiwedBitrijdien van den G V B vorldden jaarnogigroot uooeG gehad met voetbal eetafetteloopen hardloopen en appinigen Ten attotte nog een kort woordover het bijna afgeloopen ffeizoen Wjj ioudten gfearne zien dat hetwerken van de eerste elftallen en besturen van Olympia beknoond werdmet hot behalen van het zoo vurigbegeerde 2e klaaöeechap Het kampioenöchap der afdeeling D komt onrgetwijfeld aan Oiyrapia ale sterkteelftal toe Dat tAj dank zij de tegenwerking lier plaatselijke concurrenr lie nog niet offüoieel afêeeUngi ain pioen id sluit norhtanfl de mogielijkheid niet uit dat Olympia bet volgende eeizoen in een der aJdeelingen der 2e kjaafeie N V B uitkoint Wij twijfelen er ndet aan Voor morgen staan op het programma Kampioenschap v Nederland Öo Ahead Willem II Prom west res 2e kl Ajaz m Hercnles lï ÖI terrein scheidsrechter Mr E ö V Bisselinc grensrechters J H V d Schilk en B Span jersberg Bekercompetitie eindstriid H B S Quick Goudsohe Voetbal Bond le kl Altqd Weerbaar de Struis J M Hardeman T O P 2 Gonda 2 J Mulder 2e kl T O P 3 Olympia 3 Gr V Herk 12 nnr Serie wedstrijden Schoonhoven 9 10V Schoonh Mil U S O 103 11 Schoonh Sportclub Ëet Westen 11 4 12 4 Olympia combinatie Lycnrgns 2 u Aanvang 2e en pe ronde Propaganda wedstrijden Alphen ia 1 Alphen S V S Utrecht 1 2 T O P Militair Elftal Wierickerscbans 2 8 Alphen 2 Voorburg 1 le kl H V Bond 4 Varlieaers le r om 3e pr s 4 B Winn le r om la en2epr Ovsrzioht Voor morgen gaat het om een oostelijkep of zuidel ken kampioen Sparta is geheel uitgevallen door haar nederlaag te Tilburg We houden het op Go ead De finttle voor den beker gaat tnsschen H B S ec Quick twee die wel aan elkaar gewaagd zijn Op het Sportterrein komt Ajax 3 nit Amsterdam voor de promotie west reserve 2e kl te n Hercules 2 nit Utrecht Het kan wel een aardige ontmoeting worden Voor de rest raadplege men hetprogramma MAR TfilSaiCHTËN Goada 31 Mei 1910 GRAKËN Tengevolge de vreemde marktdag war i aanvoer en handel van geen beteekenis Vele der vaste bezoekers waren afwezig Kene noteering is derhalve niet opgemaakt VsBHARKT Melkvee aanvoer handel Prijien minder Vette varken red aanvoer handel matig 40 i 46 et per half K G Bi fgen voor Engeland geen bandel Magere Biggen red aanroer handel matig 1 50 k 1 75 per week Vette Schapen geen aanvoer Lammeren red aanvoer handel nutig 16 tl 34 Nuchtere Kalveren redel aanv handel vrijwel 14 4 ao Fokkalvcren 18 k 36 Eieren goede aanvoer handel vlug pei 100 stuks 6 50 k 7 25 Boter weinig aanvoer Handel vrijwel Goeboter 1 55 k i 6a Weiboter ƒ 1 30 i 1 35 Kaasmarkt Aangevoerd iS6 partjjen Goudsche kaas ie soort f 56 a f S7 5o iwaardere f57 a f soortf i 2 f55 gestempelde f 58 met conditie Alles per 50 K G Handel matig Kaasmarkt WOERDEN 31 Mei AaQscvoerd 475 partijen Goudsche kaas ie soort f 5S S id iwaardere f 56 f 57 50 id se soort f 52 54 met Rijksmerk f 564 58 met conditie Alles per 50 K G Handel kalm IMGEZONDEH Buiten veraniwoordeH khmi der Bed Het adres Bakker in den QoudsciMn Raad tioöda 31 Mei 1916 Oeachte Hedla tifl Zou u t navolgende em laat e in uw blani wiilen verlöeaeB Zeer tot nnijne varwoadering hoorde lU vandaag dat fjjheftr v d Wauit In verzuiim ia gqbteven zijn bewijaiaateriaal aan bet JoU ge van 11 ew VV oven te leg lWi terwijl bij loch ui wlirukkelijk aan deftk Voorzltteé van den Haaa beloofd herft dat wei te zullen doen en dat Mt üftkikcr verder in Behwrn zitting wil aihandeien Maar welke pienWe factoren zajn er toeh b dton heer v üi Want iu t geding gekomen dat nu bij hem w e i kan wat volgene nem in de vorige zitUng im i e t Kon iViaar jeMW hte Kedactie hoe dit ooik ZIJ indlien ooit dan tooh hebben nu uoudta iiiwonere ar recfet op dat de gieuieele zaak m openlbttre ziiting worait atgieAiandeld Want het giaat loch maar met aan om iemwidbi naaan in t openbaar in op raak te brengen wi dit te d om nota bene t p grontï van lüe i gieruöhten an daa tater plotseling de wenach te ke m i te geven liever in eéne giebeiime zitiJHig de aaak veirdeff te beiiamiel De heer V d Want hee t au eemfliaö l in t openbaar A gcoegld dat Dan nu 0 m t openbaax de B voige Te meer nog daar de heetr V f Wan gezegd heeit bewijzjente Il ebben Welniu diaa diat hj ie dan overlegge aan het college van B en W bn indien hij dit niet kaa of durft dat dian de iïaad er vo r zomgie dathij dit moet doen eir voor wailwndö da4 de naam van dWi heer Bakkerniet wordt e apedtbal ovepgoLeveidaan de onflicbendfflMiarheid van hetraadöliid v d Want 11 diamkeriKl voor de pla öWn f bdn ik miet alle Hoogad Uw d W J Derclw W J DERi KöEN H M zn Uit het door B en W aan éejx Kaïd d d 30 d tEer ingazondeui 8iobri ven z e het Tweede Blad blijkt dat de heer I van der Want inderdaad het voornemen beeft de éoar höm in de jongste Raad zittni g aaa den voorzitter tot eae e nadkïre mededeelin gen te doen aan den Raad in b eei I o t en zitting in plaatfli van deee zoodde u Ai ziin aaovankelijk voornemcffi was ter nadat onidetrzoedi te teilen in handen vaji Burgeoneesiter efi Wethoudien Deize wi e van feïen iH niet oorreet Ajbaoïuut buiten beBOhouwing latend hetgeen de heer Van der Want alö beywhuldöginig heeft aangevoerd tegen den heer Bakker zoowd als hebgeeni dte heer Bakker tot zijn verweer meent te moeten jw gen komt het omi gebiedend Voor dat waar eeninaal deze zaak in bet opédbaar 14 tieharwleld de feiten waar het 01 tM publie4ceU worden aangieloonid W te ook de gevolgen hiervan zijni iafc doen than niet meer tor zake RED liiirt Yimiiiiig m lusliutilini HodüiuOoi gen bad in de zaal der Societdt de Réunie onder vooraitterecÉiflip van den heer J W F S MidVïlelbeek dte 25é Algeroeene Vergladei ii plaat van de Nederl Vereeniging van Raa andelareu i en iugiekomen öchrijven van de N V Rotterdaraöehe KaaAandlel te Rottentami waarin heJt verzoek werd gedaan om eene liist te pubHoeeren waarin de hoeveelheden door eiken exporten c van volvette Gouddche kaas maandtelijka aan de Z E G te leveren wordteïi bekend gemajürt gsi aanleidSng tot een Uwigidurigie fie cnaOie De Voorzitter dfit echrijvem be prckendi ziet daarin een klein teeken van ran trouwen tegen de Comimjaaie van Bijötaadi dde in overleg met den vertegienrwooidiger van de Z E G de hoeveeHvodeu naar billi kheid regeftt Daarenboven beeft Ëpr bezrwaar tegen het publiceacen van deize getgevene omdat daarvan dan ook kenioi nemen ledenniet ei porteurs törwijj ook i det4eden de lij wei onider dte oogen zullen krijgen De Voorzitter vraagt ook de meendng van den heer J L van Eijk Kaa dbandelMij Gouda aWvertegen wou rdigiende dte Z E G De beer Van E ij k heeft ecveneenö bezwaar tegten het publioeeren yan fe Ujet en aiclK zich ook niet gerechtigid daartoe Br Hg ook volgeiifl sipr wantrouwen in tegen de Cojmnieöie van Bijstand d e dtoor het beëtuur met gk edkearing der vergadering i aangewezen om dte regieling te cftntroileeren Spr wijflt er op dat wanneer wijzi ng in de beBitaande regeling zou worden gebraribt dit moet gaan ten koslte van Waidereii Zooals de regeling n u Üs gelrolfen ie er redtening gebo uden met dte beiangien van alle kaififilhanidelaren in Zudd Hollland Dat er weilicht enkelen ontevreden zi itH ndel te voorkomen d at komt in normale tijden zeker evenzeer voor De heer de V r 1 e p Rotterdai eche Ka sftuindleil wi er op dat wanflifjlulwen ten ops teli tie van de CorolmAflJs ie niet ia de bedoeling Ugt VotgieRW alpr iai de Coimntalaile dbor het bflötuiuT benoetmid en niet door de ledten De Voorzitter interruimpeeiit dat db Co mmiflB e met voUe iaetenfminigi der vergtadering de Jdd in Onrf Gwioegen giehouden dkx r heft bealtuiur benuoemd is uit de leden Spr vraagit of voor de regeling die venpiUchte voorraad wel dte iuiete hamg kan worden genoemd De Jongtepe fSrroa a hiöbben naar i pr meent grootere quanitum te leveren gekregen dan de oudere De Voorzitter zflgt dat de ComtniMldie van Bijrtand voMreictnüet gehebnizinnig ia dat ieder zich daar kan vervoegen wanneer imein meent verongelijkt te ziin Er zijn talrijke finiia a van longten datum e in den oorlogötijd zeer gtroote omzetiten hebben gemaakt maar daarmedte it niet gerekend De regeling betreft het jaar te voren Wanneer ieder zjijn quantum zim zien verboogldl dan zou daaruit blijken d t er ttianitf niet genoeg kaasi zou wordem gemaakt De heer Van E ij k vult zijn woorden aan dloor er op te wijzen d at de drukte door den heer dte Vriee bedoeflit betreft dte Frieetehe kaaa en deze ie voor ZniA HoHand uitgteelo ten De heer Van Zwe J v Zwet en Zflnen Rotteadlam meent met den heer dte Vries dat de verplictoté voorraad niet ailfii de JuiBte badiitf kan worden boacboiuwd Wat het gietoeim dezer regeling aangaat daar voelt flpr niet voor Het ia geen gtetbedm meefr Aan de regeling mankeert toch wed wat Het i spr b v bekend dat Hrme g wier omaet tot elkander in verhouding ötaat als van 1 3 bijna een gelijk aantal orders hebben gekregen Spr ie van mee ning dat deze zaak we vriendÖcAappelijk onder de oogen kan wordlen gezieoii De heer Van E ij k wijöt er nog op dat er in Zuid H Uand 108 expotrteur zijm van wie de jon refe zich zeer Ibetoben beijverd verf te doeni Maar de toestond van thane ie niet gie ijk aan dden van vroeger Het is de uitdirukkelijke wwnèdhivan dte Z E G dat geen erporteur wondt uMgleBfioien ook de kleine ndet Juist die mtoeten hun beaibaan houden om in normale tijden weer biin notrmiaJe zeiken te kunnen Acrea Door hen niet t laten efveren zouden de e kleine hanriedaren broodtelooe wonden gemaakt In Zuid Holland mng ndet een tMef tamd komen zooató in NoordHodland het gtevaJ 1 Stor kan hert thanö wel zeggien diat de Z E G haar oondnreet aan de firma de Jong in Hoom heeft opgezegd omdat detee vörstehiHaedte firma heeft uitlgierioten QfKf ie er van overtt gld éai het hiar gnat zooaM bet kanensoo aW het naar billijkhflid gewetweöht ïk en bij kan zich niet neerleggen bij eeu beeiuiU dat hier e v zou genomen worden liet verzoek van de EotterdtoWBlefee K4aeftiianid ed hierop in stemnüng globraoht verkreeg 3 al vóór 36 tegen en 1 bUnto en werd verworpen It voorstel tot intrekking van hel bewauit op 11 Maart door dte Algemeeue Vergadteiring genomen ten opzichte der prijzen van de 20 werd door dten voorzitter toegelicht De voorzitter baaldte aan het gieaï rokene in de vergadering van den Bondivan Kaae roducenten dteeddte mede bet den middag na die vei adtering door de Kattsi ereeniging in dten Haag genomen besduit en dte later gevolg ïe beschikking van de RjjkebommiLaiB e van Toeziicbt Spr waardeert het zeer dat de Ri i ommlaBie zuU beeft gedaan diat van die zijde medeiwerking d aarvoor itf verleend Van Maatiidag A werd daardoor de 20 voor het binnenland betaald met f 34 en f36 Terstond na het bekend worden van dte clrcuUdre der Rijkaioomniifl Hie heeit het bestuur j l Maandag een vergadering giehoudten met het beatuur van den Bond van Kaaalpnod centen Het reenltaat defzer beöprekiug ie gemneeet dat de producenten zioh bardd veiklaard hebben oen deel van het verliesi typ de 20 voor hun rekening te nemen dtoor genoegen te nemen met betaling van f 33 en f voor de 20 kaas voor bet binnenland Bij dexe beelpirekini0en ie er voorta op gewezen dat dte pr l a winter wel lager zou kunnen xijn zlDodlat de thana gmoaakte berekening zou kunnen falen Het bestuur van dten Bond heeft daarop uitdrukkielijk toegezegd dat alle moeite zou wionpi gedften dat dte prijzen in dten h a winter aithane niet lager zoudtem zijn dian in den vorigen Indien het todi nnoc t komen tod verlaging van den prijfl dan zal de Bond beredd zijn om tegemoet te komen in het verlies op dten verplichten voorraad door de jonge kaaö voor f 1 lager te leveren dan aan dte Cenr trale pakhuizen Daart tenover verlangt de Bond van Kaaeprodlueenten dat gedurende dit jaar nooit minder dan f 1 beneden den islaximium pri s zal worden betaald Vanal Maandiag a ft zal dufl aan de boeren wordlen be taaW voor de 20 f33 en f 3 en aan de Centrale pakhuizen f 34 en f36 Spr vea beugt zieh over dit gemteenatebappejijk resluitaat dtoor pro hw enten on handelaren verkregen d M r oniderliï overleg en tlhor h besttjit deer Rljktfoommietade ie thans de vrede in den kaaetbandied geslotea Applauö Wordt vervolgd 1 Reohtacaken De Teyler zaak Jr Mr F W van Styrim heoM giatsien voor de Haarlemtche Rsofat bank oonolnaie genomen in de Mak van Qertit Olthoff te Ngmegen Na nifcvoerig niteengezet te hebben op welke gronden de conctnaie ii genomen verklaarde Mr van Styrim de dagvaarding nietig subsidiair de eischer nietontvankelijk in zijn vordering immers en in allen gevalle h iB die zal Torden ontzegd met zgn veroordeeling in de kosten De Rotterdamsohe Rechtzaken veroordeelde gisteren P de H B6 jaar sleeper te Schoonhoven wegens verdaistering tweemaal gepleegd van twee H L cokes tot ééa maand gev ag pisstraf E L 36 jaar dekknecht te Lekkerkerk en J v V 18 jaar schipperte Oonda wegens diefstal door tweevereenigde personen gedurende denvoor den nachtrnst bestemden tgd van een gesloten erf waaropwoning staat en waarop zy zich zoi ermedeweten van den rechthebbendebevonden van drie kippen ieder tottien weken N R CJrt Laatste Bericbtem Au het Westeiyk Front PARUS 30 Mei Het commoniqaé van gisteravond Inidt Hevige beschieting van den MortHomme en de streek van Gamièrea Aan den rechteroever van de MaM9 en in WoSvre artillerie activiteit Overigens is er niets bijzonders voopgevallen Telegrafisch Weerbericht van het Koninkigk Ueteriologiaoh Inatitnut te DE BILDT Verwaohting tot den volgenden dag Hoogste barometerstand 772 5 te Baparanda Laagste barometerstand 761 7 te Skndesnaes Zwakke tot matige winden nit westeiyke richtingen Tgdel k opklarend Later vellioht weer regen I of onweer Aaavankelqk ieta warmer