Goudsche Courant, woensdag 31 mei 1916

55e Jaarg ang IVo 13103 PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem fraaco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad l Wem franéo per post j Abonnementen worden dagelijks Jaangenomen aan ons Bureau Mjirkt 31 by onze Agei ten den oekhande en de Postkantoren Telefoofi latere 82 Turbulent Nestor en Aloastar een groot aantal torpedobootvernielers benevens een onderzeeboot Voorts werd een reek groote Ëngelsohe slagachepen ernstig beschadigd o a werd het groote slagschip Marlborough door een torpedo getroften Onzerzijds werden de kleine kruisers Wiesbaden en Pommern door de tegen standers tot zinken gebracht Omtrent het lot van de Frauenlob en eenige torpedobooten tast men tot nu toe in het duister De voUezeevioot stoomde vandaag onze havens binnen Vredeeiklaiiiken Ji en ItüUjierteitgiam uit Louni en u u Ji Mei aan het libld nneiqlt In net LAg rhuiB waee het Uu iviaiiKiiaaï rf p die verklauug van denDuitdcstion niKflkanöeiier in Uienfii nota aan die Vereenigdötitaten ttait Duitbclhti tiiül iiii cbe jongste twee nULamlen aan de wereld heelt mediegedeeM d t ha üeredd is vredte te sïuiten op zoodlanhgen grondeiag itot u ievemgioa langen wKirdlen besiohertad en dat het Duitaiohland schuld niet w wanmeer de vrede aan Europa wordt onthoudien Hy vroeg Asquitlh T de gealUeerdlen bereid zoud en z gebruik te maken van d e dienslen van een neutralen albaat ten eend aan Duitsichland beailiiste voorwaarden mede te deelen waarop zij vredie zoudteaii wil len sliuitani m Duitschland ojp dezelfde wijize en denzelfden tijd aan dte geailliieepdien mededeeUng zoi willen doen van de definitieva voorwaarden waarop het vredte wil aluiten AsiquitJh anittwoordde dat ni aM ir Greiy reed een verkUuing omtrent dien vrede had getpu bliceerd En zoo de hij verder dte njksikamJölier I hoeft in zijn verklaring nietö gezögd waaruit valt op temiaken dat Duitsiohland bereid is vredeeVoorwaarden in I overwetging te nemen door weiLke dfe bölangien der geallieerden eai dtei toekomstige vwde van Europa verze j kerd worden De eerate minieter varklaanile wijdersi dat hij van meendng wan lat het geen nut hadi wanneer hij aan de rede dije Grey in de vorige week had gehouden nogi iete I toevoegde BDRÖEMEESTEÈ en WETHOU DEIfS vau GOUDA j brengBtt lar kenme va4 de ingiBWitmim I 1 iM heti pnrhitiat Kohier der Plaat i fdtjke Dire eJ ISalx nf r li ti 3Mnen ia lazfe Gtemeeüte voor hot ianöltjaar plt door Ciedöpubeerd JQ aisMhTtift gedtiireiud vijf iinaandeia I TOBT een JHJm ter leiirag iB nedterj griega flp te Seorptarie ter GeI meonrto en dat vooitoeld ohier t tr I jré ordermf ifl fioajtozonden aan d n ISniMmtc Öntvan fV iou llta 3l Méi 191011 j Bargemeeeter en WethoudersVDornopnid R L MAhTENS De Secretaris fl 1 J V HEUSDE Aardappelen voorziening 1 1 Uo JKütEMEESTl van GOUÜA Oren l ter algtmeen iieimaa 10 ii4t aoolao u yoodraa ifftr lkt 1 1 IxapttLte hoeveeilieidldoor tufilstheiijkcwnblt r Gemeente 4aKifllppelönj zu ien vei njglt aar zijn 1 egeu Hen pnj van tein lioog te b s cent per itilugiaim eu ten hoogöje 3J cent perpond n 1 2o diat met de dlBtributie dier aardlapp dton zdjn bela de navolgfltotlB kleinihandöi Tea 11 van dten Berg Boofmigaardfetraat 20 J van éei Starre hooim aardsilraot 103 L Binnendlijk Bogen 28 U Veniiioei Jappenjejateeg C dcaiUijl Cornell Ketrtfliraat 17 BKorovaar I oetótraat 2 L Kietveidl Dubi 6le Bujurt 4 C van Muillatn EimimutBlraat 19 A C de Vo l Gou we 202 L van d©n Heuvel IeKaïlo 2 F Lafeiier KarnamaHtstoot 137 A Kraam Kelzer raat 78 JM Kcholten Keizerilraat 19 J Blok Któiwagatraat 2 G Ondijk Klaiweig elt eig U A Hend riksie LangeG roenendlaal 21 J H van Let Laage GroenCTidaal 82 T A van Eijk l amge IHewleweg 42 P Verkerk MooirdredhUsohfi liendeweg 6 J Hoebeek Naaienrtraat 5 W vam derHoeven Nieuwehavon C Pex Nieuwehaven 105 P 3 Blom PrinsHemllrdtelraat C ih Werk PrinaIlflndrikBtraat L HuM Spelldönlakerulteeg 21 J P Scholten Spietrragsltraat 49 P Sdi o Hm Tu riniapkt 47 C Langeraar Walesteeg 17 H Korevaar Willheljmlii lBltraatG ï J vani Gruningten Wiilan i Bln xxen laxicfL De nieuwe uniform Omtrent die weder in te voeren blauwe unilorm voor ofÊüöiaren en onidepofficieren vernemen wij dat d eze zal beflitaan mt een blauwe pantelon oud model dioch m stede van een Feuilleton vn henl ni t alleen in de lieïde maar o k in aiie andere toeetand en en zaken Ik haat elke verhouding die den man in eenig opzicht bindt ik haait elk voonachrUt door hoog r wd gel oden zij het die van den koning van politie of van volksleidor dlo onder het schoone devieövan vm r de vnjihüid 1 andteren wetten wil rtteiien W i e er regleert iff niiij onvepHchillig of het één perfl O on is of een woeöte volkelhoop ik laat mij djoor niemiandi regieren Niet dkioT mannen niet door vrouwenhandlein zelfe door dieze kleine niet Ik erken inoar één wil dat isl die mSjne Ik laat mijne vrouw echter geheel vrij venaoo te dienken en te dioen Mijn hemel wat zou dW eenwerefld zljm welk een sichouwslpel ató iedereen er zoo oVer dlaeht en niemam zioh naar een ander wildeffohikketBi lac4ite Eottert fl buurvrouw SehouwHlpei Ronton trok de adhouderö op Waarom Dwaaeiheid ledier kan immers zijn ngien gang gaan Bravo Zeer veiretandig Leve Ermonrvi jubelden die toehoorderfl die volètreict niet in eenestfttnmiing waren om lange redleneeringen aan te hooren Kranzlow hiefziln gllaö op on wendde zich botMarga Wordt vervolgd De Geluksster door NATHALY VON ESCHSTKÜTH Nadruk verboden 50 Adalbert s blik onlmoet dien vanden comiponast Laat g i Htoe mijnheer Ermonyi dat uwe jong wouw nog optreedt als zangare Had hij TurksA gwprokai dan zo i dtee vraag dfn artiet met onbe Tu d 1 feel van zelHWaairom ook niet vraagt mj met half toegaknepen oogen deniögl siomB dat men in den teg nwoordSg m tijd een achat in de kea laatmalen zonder en winstgevend tegebruikenj Kunt gSj het onvereohillig aamzien dat uwe vrouw al n t tooverende zinvarnlkkendB voraömjhing z al i zij hedtm avond optradi op de planken aat en alle mannen harten in vlam zet Bravo bravo I Daja bedanktoeh voor dït prachtig compUment I Emnooiyi B gelaat neem J aiohe uitdlrulsking aan Omvarflcliiilig neen zoo offivarsohilMg zal bnresti door het wyzigen der teekeningen is in orde gebracht Toen dewoningen er waren er twee w aren verbouwd en de bewoonbaarverkUring werd aangevraagd bleekmü bü opmeting dor vertrekken dat de woonkamers 2 vierkanteMeter te klein en dn ook niet overeenkomstig de Bonw en Woningveror e ing en teekening waren gemaakt Htemade liep voor den Heer J Cabont de zaak leelijk vast Want dispensati van het betrokken artikel der Bouw n Woningverordening kan niet worden verleend Ik heb echter toen aan Uw College bij schrijven van i November 1912 No 641 voorgesteld de bewoonbaarverklaring te verleenen en in de zaak der te kleine kamers te willen berusten omdat naar mijne meening door den bouwer geen opzettelijke fout was gemaakt Dien overeenkomstig is door Uw College besloten Het hnisje naast deze twee verbouwde woningen gelagen was van wyien mijn vader maar dit is nimmer verbouwd zoodat eene vergelyking is uitgesloten Verder gaan hier nevensverklaringen van den timmerman en metselaar die het werk n l t verbouwen van woon en winkelhuis Kleiwegstraat voor den Heer J Cabout hebben verricht dat zij nooit hebben gezinspeeld op het geven van een cadeau wat door den Heer v d Want is beweerd Zie hiervoor bfllage 6 en 7 Onnoodig zal het wel zyn na dit stukje geschiedenis met officieele beseheiden gedocumenteerd te verklaren dat noch door mij noch door mjn vrouw een cadeau is aanvaard Voor ik nu van dit briefje het bewuste briefje dat de brandkast van den Heer v d Want zorgvuldig den tydlang heeft moeten bewaren afstap wil ik nog even het volgende opmerken Wanneer de Heer v d Want er niet voor terug schrikt dergelijke argumenten naar voren te brengen is dit toch zeker wel een bewijs hoe weinig en scherp sprekend materiaal hy in handen heeft Want de bedoeling is natnnrUjk uit te laten komen dat er in moet staan dttt ik met wraakplannen bezield later by eventueele voorkomende gelegenheden den Heer J Cabout t wel zou laten ontgelden Bovengenoemde ofiicieele bescheiden zullen U echter wel bat overtuigend bewgs geleverd hebben dat znlke plannen en gedachten verre van my zgn geweest en dat de bateekenis van den laatsten zin maar het geeft niets want het kan nog wel eena te pas komen niet anders kan zqn dan dat myn vrouw nimmer meer zulk geloop aan haar deur zou dulden en blgft dus over de conclusie dat alleen een bitter gestemd gemoed het raadslid Van der Want parten heeft gespeeld Verder treedt by in zyn requisitoir nog op als zedenmeester Aan U het oordeel wie zich te verbeteren heeft den Heer v d Want of ik De Heer v d Want heeft durven uitspreken dat er by het I oaw en Woningtoezicht groote schoonmaak moet worden gehouden Zeker dit ben ik met hem eens Schoonmaak moet er gehouden worden maar de plaats waar dit zal moeten gebeuren en de wgze hoe de bezem moet worden gehanteerd zal gezien myne verdediging gedocumenteerd als zy is niet kunnen zyn zooals de Heer v d Want het zich eeft voorgesteld Gaarne spreek ik het vertrouwen uit dat nw College hiervoor zal weten te zorgen Eer ik nu van den Heer v d Want afscheid neem wil ik hem ten opzichte van zyn zegslieden de geruststellende verklaring geven dat ik hun volkomen absolutie schenk en zy dus niets partydigs ten hunnen nadeele van my in de toekomst hebben te vreezen wat eohter niet wegneemt dat ik too noodig ter handhavingnvan myn eer qiet zal aarzelen een gerechtelyke vervolging uit te lokkeft Ten lotte een enke woord betreffende de door den Heer van Veen gedane mededeelingen By den bouw der woningen achter de Corn Ketelstraat is in plaats van scherp zand grindzand voor het beton gebruikt zoo sprak hy Zyoe bedoeling zal zyn dat grindzand is gebruikt inplaats van grind en zand Door den Heer van Veen is zooals hy gezegd heeft met my verleden jaar al daarover gesproken Dit onderhoud had plaats ten mynen bnreele Uc heb hem daar medegedeeld dat toen deaanneemster defa Gebrs Schouten met het laagste cyfer voor den bouw dezer woningen uit de bus kwam f 10 000 beneden haar opvolger en f 3000 beneden de begrooting de Bonwvereeniging door de Beide architecten tot gunning is geadviseerd echter onder opmerking dat de aannemers waar het kon moesten worden tegemoet gnomen natuui lyk zonder dat de bouw hierdoor ook maar eenigszins zon geschaad worden Dit is alzoo aangenomen en de gunning verleend Zie hiervoor byiage No 8 Ik wist dus waar ik my aan te houden had Voorts heb ik den Heer V Veen gezegd dat het grindzand dat gebrnikt is geheel aan het doel beantwoordde en dat een lading van BO M niet grof genoeg zynde door bymenging van grind ia geschikt gemaakt Nooit is door my zooals de Heer V Veen zegt beweerd dat het werk hierdoor slechter is geworden Integendeel ik heb hem zelfs aangeboden om eens in de tundeeringen in zyn byzyn te laten hakken of beitelen Dit vond by eohter niet noodig en achtte myn verklaring voldoende Wat het verfwerk aldaar aangaat dit is publiek aanbesteed en met goedkeuring van Burgemeester en Wethouders gegund aan den Heer Chr Sterk te Bodegraven Ik geloof echter niet dat ik veel hierover behoef uit te weiden en spreek alleen myn verwondering uit dat de Heer van Veen deze zaak als nog in het openbaar heeft willen bespreken Hiermede meen ik my voldoende van de my aangeboden taak te hebben gekweten en maén onder dankzegging at Uw Clllege my in de gelegenheid hebt wi en stellen my te verantwoorden en verschooning vragend voor de noodzakelyke uitgebreidheid biervan te kunnen eindigen De Inspecteur v h Bouw en Woningtoezicht J M BAKKER BijU e No 1 Gouda 18 Maart 1915 De Woningbouwvereen Volksbelang Alhier Myne Hearen Ondergeteekende M W en D Schouten laagste inschryvers van de door ü aanbestede woningen geven U hiermede beleefd kennis dat by het maken hunner berekening door hen is gerekend geworden op de navolgende party heipalen 65 lang 14 Meter 122 13 860 12 160 IIV 183 11 TM hel totaal 1370 stuks samen lang 16434 Meter De totale lengte volgens het bestek is 16440 Meter Het verschil in het aantal Meters tusachen wat geleverd moet worden en zy wenscben te leveren is dus nihil De reden dat zy meenden dat palen te kunnen berekenen voor dit bouwplan is 1 dat zy meenden dat het werk er geen schade onder Zou lyden 2 dat zy wetende hoe moeilyk het ou zijn by de begrooting te komen ook de vereeniging dachten er mee van dienst te zyn van deze aanbieding palen welke zeer voordeelig was gebruik te moeten maken by hunne berekening van t geheel Dat zy dit niet in hun inschry vingsbiljet vermeld hebben vond zyn oorzaak hierin dat zy bevreesd waren dat hun biljet dan terzyde zou gelegd zyn zy meenen zich eohter aan hun rekening en dus aan het gebruik dezer party palen te moeten houden daar zy anders reeds direct met een schadepost zouden moeten beginnen Ook de Heeren die zich thans bereid verklaarden borg te zyn voor dit werk deelden hun mede dit niet te willen zyn wanneer het werk al dadelyk met een aanmerkeUjke schadepost werd begonnen Wanneer Uwe vereeniging dus niet zon kunnen besluiten ons toe te staan deze palen te gebruiken dan zonden zn alleen dit middel er op weten dat V zoudt kunnen besluiten ons het meerdere bedrag voor andere palen noodig zgnde f 2260 boven onze aannemingssom uit te betalen Ten slotte wenscben zy nog uitdrukkelyk te verklaren dat hun bedoeling allerminst is hier eischend op te treden doch alleen by hun voorzat te trachten de uitvoering van dit werk mogeiyk te maken én zy waar zy hun rekening als bovengenoemd maakten toch niet knnnen beginnen met nn al een te groote schadepost te hebben Hopende U zult kunnen besluiten ons m deze zaak ter wille te zyn spreken wy het vertrouwen uit U ons niet langer dan noodig is op de gunning zult laten wachten aangezien meerdere onderaannemers ons voor verschillende aanbiedingen aan een termyn hebben gehouden Hoogachtend Uw dw dn 9EBR SCHOUTEN Biil e No la Gouda 24 Mei 1916 De ondergeteekende W Meilof opzichter by de Bouwvereniging Het Volksbelang te Gouda verklaart hiermede dat door den WelEd Heer Bakker Architect van voornoemde Bonwvereeniging aan de firma Gebr Schouten op baar desbetreffende herhaalde vraag op den middag vóór de aanbesteding van 63 arbeiderswoningen aan de Nieuwe Vaart te Gouda is gezegd dat y op heipalen voordat werk moesten rekenen die aan di Besteksmaten zouden voldoen en dacmvoor desnoods dam haar irtschrymngscijier maar moesten verhoogen MEILOF f I Opzichter Büla e No 2 WelEd Heer J M Bkkker Gouda WelEd Heer lek deeliky u I betaling yin irateenmantels Se V mol talele t tktik in orde Moréé Ijon hedren Schou Sohquten zyn i t en de heer deelde toen op tnyn vraag zaak in orde was Ingevolge Uw vei even me e dat den leveranoiei der schj den heer J J de Mi fonisch mededeelde daj was maaif dat qen betaald orden mitsd ten daarv n 10 kr oogachtend 1 3 Uw dv 1 B v G4LEN Dir H 09 ILabdb bai De heeren Mo e ei toen ter onzent gewt Schopten mede Biiliife No 3 November 1 Breda 8 Den Beer J M Bakker te Gonda 1 WelEdelen Hper By i deze deel ik Ü mede zoo Vry Ie zullen zyn deze week op U een quitantie af te geven per 16Nov a 8 groot f 194 26 strekkende deze ter voldoening myner factuur groot f 204 25 waarvan in mindering gaat f 10 voor de door U te betalen onkosten voor het in orde maken der mantels Wenscht U nu evenwel voor Uwe administratie een quitantie tot het volle bedrag waarvoor de mantels zyn aangenomen dan zonde ik U beleefd willen verzoeken my de f 194 26 per pofitwissel te willen toezenden en kan ik Usde quitantie zenden ad f 204 26 Voor het geval U hiervan gebruik wenscht te maken sluit ik een reeds ingevuld postwisselformulier hierby in de onkosten ad f 0 60 trok ik er van af Inmiddels verblijft onder aanbeveling Hoogachtend UwEd dw J J DE MORÉE Biila e No 4 Gouda 23 Mei 1916 De ondergeteekende H J Nederhorst verklaart hiermede op herhaald verzoek van de Aannemers van den bouw van 63 arbeiderswoningen aan de Nieuwe Vaart alhier om wat minder cement in de binnenmuren der woningen te mogen gebruiken met den Heer Bakker een conferentie te hebben gehad ter bespreking van dit verzoek Voorts dat hy op grond van de proeven met de op het werk aangevoerde cement genomen tot de conclusie is gekomen dat het biliyk is den aannemers eenigszins tegemoet te komen hetwelk op genoemde conferentie ook met den Heer Bakker is overeengekomen H J NEDERHORST BijUg No 5 Den WelEd Heer J M Bakker Inspeotenr van het Bonw en Woningtoezicht te Gouda Mynheer I Naar aanleiding van Uw gesnik met V d Berg omtrent de veroou wing der huisjes van den Heer J Cabout in de Lemdnlsteeg te Gonda kan ik U meedeolen dat ik in dat geval precies gehandeld heb zooals ik dat gewoon was n l toen ik de teekening in potlood had ben ik by U op het bureau geweest of U het zoo goed vond vooraf had ik den Heer Oabont er al op gewezen dat die vloer zoo niet kon blyven liggen daar hy nog onder de straat lag en dat bet onzin was voor zoo n kleine moeite en geringe kosten de zaak te verknoeien evenwel drong hy er op aan om de vloer te laten liggen doch toen ik met de teekening by U kwam en er over sprak vondt gy het beter de vloer te ryzen daarna is Cabont zelf een keer of wat by U wezen zaniken en hebt gy zeker om van hem af te zyn ten slotte verwezen naar den Heer Nederhorst wethouder doch die wilde het ook niet toestaan en n0 veel gekakel besloot hy de vloer te ryzen daarna maakte ik de teekening af en zond hem by Burg en Weth ter goedkeuring in vanwaar ik heni op gewonen tyd terug ontving Inmiddels hoogachtend UEd dwJ dienaar D AJ VERBEEK Bijlaill No 6 iL M Gonda 23 Mei 1916 Op rzook van den Heer J M Bakker Inspecteur van Bouw eh Woningtoezicht f verklaart ondergeteekende volgaarnfL dat hy als metselaai voor of gedurende den v bouV van h w oonen Winkelhuis van iJpn Heer GJCaboni in de KleiwegstraiJt nimm eMiig woord heeft gesproken dat by genoemde Heer Cabout eenige gedaéhteAon kuq en rerwekken als zonde en Heer Bakker te vinden yn om jr Dor een cadeau Bouwtaekenitogen en vergunningen vlugger af t werken Het geheele optre en van def Heer Bakker vanaf denl aanvang Uyïiei werkzaamhtóen vo r do Geijbente Gouda kennende sl at liet vi vast at Ijy te hocfe staat oi door znik een handling b l C OibMl Aan den WelEd HeerJ M Bakker te Oonda I Biila No 7 De ondergeteekende G van Middelkoop timmerman en aannemer te Gouda verklaart dat hy als bouwer voor of tydena den verbouw van het woon en winkelhuis van Joh Cabont in de Kleiwegstraat nimmer heeft aangeraden of er op gezinspeeld heeft den Inspeotenr Bakker een cadeau te zenden Ondergeteekende gelooft ook niet dat den Heer Bakker daarvan gediend is by wyze van omkoopery Gouda 22 Mei 1916 G V MIDDELKOOP Bijlage No 8 Gouda 22 Mei 1916 De ondergeteekenden W Roepers en H Wiezer resp 2e Voorzitter en Secretaris der Bonwvereeniging Het Volksbelang te Gonda verklaren dat de gunning van het aanbestede werk bouw van 79 arbeiderswoningen achter de Cornells Ketelstraat aan de Gebr Schouten met het oog op het lage ingeschreven bedrag is verleend nadat de Architecten de heeren J M Bakker en H J Nederhorst hadden geadviseerd dat tot gunning kon worden overgegaan wanneer het Bestuur zon goedvinden dat de Gebr Schouten waar mogeiyk zouden worden tegemoet gekomen echter zonder dat aan de deugdeiykheid van het werk zon worden te kort gedaan Waarmede het Bestuur accoord ging W ROEPERS Voorzitter H WIEZEK Secretads De Oorlog In DuitBloivland Wat eea huisvrouw moet w€ en ia hffi BeirUner Ta iblatt wijöteon iiraandBteT volgetui het Waldi erop dat die kookboekea vaa vóór dtea oorlog aïged an hdbbea Het voomAakn ate wepk vaa wie or koken moetem Hipedt zichi oaot voor dien vaaik bezongen ta uiBielijkein ha rd maar voor d e voeA minder poötiecho vleeöcten botörwinkals af Een raodteme kookaanrwijscingi bou al6 volgt moeten beginnen Men ete lüterïijik te zeg uur volgiM 0d ininiciUr wen aomerüjdl op kleedie zich vlu f en hoogtA eeiwoiKtig aan neaue een voorraad mee alflof het oen verre wdfl in een trein zonder reatauratiewaigien gold en begave zioh teratond oip zoek naar levenslmiiddeleb De MsÉche o dutendluclit zal aangienaiuie verwftohtóii fen wekken maar men dlaair niet te veel op vertrouwen en alö h t u ten alottft gtelqkt ifiin plaats au het gierwendohte db k Toaat jed ponid ham ihiutó te brengen dianjke Gütt unê Oe zufriedenl dat er BtfporgcH zijn De inizeittdbter verteiU verdier kt ör in dezen tijd zooiöta als mondelinge kcAikenreceptcsi boaitaan Waar men komt en wear men wadbt worden wijze lealsènt uitgiedieeild De een vertelt van dBe uitvinding do andier van die en z Ofy ontötaan er op die week en dlagtnaiHitetn v or ö e toonlbai en en op die trottoir tal van niteuwe mogeli heden op ouilinair gebied Wat vandaag één huiavroiuiw uitvindt weten morgian taep en die volgendie week diuizendien De lekkere oorlogöltaart Jiijvoorbeeld dlie uiit mee4 ioaa een paar ko reltjee cantemipn een wdnigf melk en an ene go idkoope beötandJJeeleaiS bereiid wordt en dite zelfe kenner a s zijndie het fijnste honiggefoak etteni mag wat trouwene geöohiedit ook in paleizen g i2ien worden h pew d hot din p bij een gewicht van twee ponxJ öloohtB 75 pfennig koa De beiroeiradie niotenitaart waaa van het voor naamfilto bedltandldeeil peeoien i jga vqmiitr het glanslpuint in die rij der gefifpripken köukenreoeptom cföë ni n eageniijk in een bunidel moeöt veroen i eln om dien komeindien Kertaeftiten te bewijeen wat voor fijmppoeverrilde Berlijaierai wareïi in tijd van toen het kookboek onbruikbaar ff I n Enigelanid ngelaidh ooft bedreig J éea toeeitand van het ooit in 1 jUngéuïéi Koonein jobötijciingien In U6 eensik iplaatis heibben liie rupeeik daar BofatiSU l akn Wegenfl die atïuaarschte tbe i klki ac hten kan 1 de plaag v nietfkraoMi bcielredien forded h iuie Api l noot le M nog ean r wUdle ir gen vtuohtemoogell jiAen r zooVelell m geliik jt ooT v nji trekken ter w ille Vaf j die vïirtJlng I Maatregelen vooi olea erdlin vodrberefid HaJidÖ de rupsen hond em l oe Appelboomtiai jzgn daardoor aanges ken t 4ieeft V menig tuiinbouwer den n die indringers zelfe opg d ev8 heibben zij de haiMeu len om althans kiaine dieeion van vdte opbrengflit te radidien terwijl het l meerendéel van het beplante land ie prijalgetgeven Wat daalr poir aan vruchiten verloren gaat moet n derdldaizenden bushdö bediragön De booonigaarden bieden daü iok tegenwoordig een zeldizamen aaimlik daiar de booai en op véle plaöMEtó geheeil zijn onthoofd en apinnjeriilletoben in raiemngte zweven van tak tot tak én boo m tot bootmi De edtueB waaruit de rupeen zipi voortgekoimen werden m dien herfst geleld on het weer in Maart heelPt bet uitlbroken vüji die ramp bevorderd In gewone omeljandiglheden zöu deize dioor slproeden enz toit ötaan zijin gelbraoht Waar afweenmiiiddieaen zijn aadigiewend zi n d bocmien indendlaad tamelijk ongerept gtelbleven De pmimenooge wordt door een ander gevaar bödreigd Daarbij wordden vrouwen geoefend om zoo alpoedig mogehjk te sproeien Van wat anders ondsar de boomen word verbouwd i dit jaar geen werk glemaakt Kn öhoog onknuld neemt plaats daarvan in Dit jaiar zal de uitwerking daarvan op dte boomen waaröcaiijnhjk niet zoo groot zijn raaar als be onmiogeli k isi dlem grond te aüiveren zuilen de boonsen het volgend jaar aanmerkelijk achterop zijn gieraakt Tot diuBtver hebben de penen ndöt erg gededen terwijl aacht fruit vooral kerflien gloede vooruitzichten biedt Ajaeirika en de Geallieerden De potft en dfe d uikbootan Een Wolfftelegiram uit New Vork meldt d d 30 Mei üerichten uit WaaihdngÉon möldien diat in aansluiting met de Amerikaansohe proteeltnota bertrelfendle het in beelag neimen der poet dae te Londen en j arijs werd overhandugdi he thaniö waarachijnli is dat de Ver Staten weldra ötappen zullen dioen tot een kraobtig optrodlen in de quaesitiie tu achen Amerika en de Geallieerdten In officdeede kringen ia men er dagelijks mieer van ovartuigtd dat Duitsdi land voomeanens is zijn beloften i zake het duikbooteni vraagstuk nat komien zonder ze van Amerika ai op j treden t geaiov de Geallieerdian afJ hankelijk te maken Daarom zijn dd Ver Staten in staat het vraagistuk der blokkade met de Geallieerdlein te behandtedeti aonder dten achd n te wekken aid zoudem zij door Dtiatscfalandl s houding tot ajjoed worden gedwongen Blacitriridhe Drukkerij A BRINKMAN ZOON Gwid Vrydag 2 Juni 1016 mmm cohant Verschijnt dagelijks M behalve Zon en Feestdagren PRUS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewUsnummer f 0 56 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berejtend Dienstaanbiedingen per plaatsing Tan 1 5 regels f 0 35 by Tooruilbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 Ï5 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Intero 82 Uitgevers A BBIHKMAH EN ZOOR vasten voet op den Zuidelijken Posinaoever Zij sloegen een sterken aanval der Italianen af Eveneens mislukten de vijandelyke aanvallen op onze stel lingen bi Chiesa Brand dal en ten Oosten van den Buolopas Onze buit vermeerderde gisteren tot op 31B kanonnen Onze totale buit is nog niet geheel te overzien tot dusver werden 148 machinegeweren 22 mijnen werpers 6 automobielen 600 rgwielen en zeer groote mnnitievoorraad waaronder 22 0 van de zwaarste bommen binnengebracht Aan het Zuideiyk Front in ji iekaioh Maoedionlé Uit balomki wordt d é 1 Juni glemieiié De liuligaren concentreeren zich bi Xanthi en Nevrocop en nmköii zioh getroed Drama aan te val Ion De JLnutfliohe Ke eering hoelt het Unoktiiche giüuverncment verzekerd diat er gieen plan beetaat Kavatla luooh Zuid Macedionié te bezetten Een Uniökenjh indni ter heeitt veirkipwirdl d at imdiien die krygsVerrdcihtingwn een aanvang nemen het Grlekbohe leger zi h uit het operatiegebied terugtrekkeai zal het zal alleen zorgdragen voor d veilighe d dter bevolking De lewenalmiddeien verssorgilng van ZuidiMacedlonaó gsöcflüedt met automobielen van het GrdekfiCa e leger De Turken hebben infanterie en anbillerie bij Xanthi aanwmgevat Aan het Z Oo8telUk Front Het D u i t SI c h © comiaiiuniiquó van 1 Juni luidt Een zwakke vijandelyI ke aanval op het zuidelijke punt van het Doiran nieer wer a flges la gem Rij Breet ten Noord Ooslten van I hot mjöer werdfen Servièra in En gelsich unilorm giewangein gienomen KriJKSverrichtingen ter Zee Duitsche overwinning ter zee Een Wolff telegram uit Berlgn d d 1 Juh meldt De voUezeevioot stiet 31 Mei op het voornaamste deel ons in sterkte bij verre de baas van de Eogelsohe str jdvloot In den middag en den nacht ontspon zich tusschen het Skagerak en Horas Riff een reeks ernstige gevechten die gunstig voor ons verliepen Wij veraielden voor zoover tot jpiu toe bekend het groote slagschip Warspite de slagkrmsers Queen Mary en Indefatigable twee pantserkruisers blijkbaar van de Achillesklasse een kleinen kruiser de nieuwe leidschepen voor torpedobootvernielers K Dijknteii ljii l 31en MeJ 1916 Burgemeester voorn E L MARTENb Oorlog Xeuve rapoilo diie h i hevigst wat i en 80 nmmiteii duurdfe werd gevolgd door een infanterle aaiivai De vijand dse oQize Igopgrav binnetidlrong n n eenige maneciiappen gevangen cJe aanivallieiö weriïen waiieffom teruggeworpen Een andwe aanvallende groep weiid doo r onze beschieting verhindiend onze loopfl raven te na deren Aan i Westeiyic Front iiet 1 r a i fa c h e oonwnuniquié vaa 1 Jufiii luuj l Op d ii limter Maae gioote ü öVigiUeid gedurende den naohlii de geheetife dcredt vaai den Mort aoiimie vobH Een aanvftl dier Duit sohe die gftöteröii tegen aoht uur I ai JWjoaiidia werd ingtezet werd diriorhot vuur dB l raitachem voikometi af g€i8ilagein I Op d n r4 t roever verkreqg tie aiPbiHeriefitnjiP een uiterst hevig kalakteï tenWeelteu ea ten OoaHien Van het fort Ot ttauUncnt in dien tvjf ciÉ van 31 Mei op 1 Juna wierpj een Fraasch vhegeijial deel een t ntigtal booraneii op het fltaition van ThicwiviUe en een vijfLig tal op het Ieiven6imiddi6lenicen rujin van Azaliea Van heb En elöche en Belgiigiohe froiut valt nlete te mddiem Het D u i t 81 c h 6 comltntimqué van 1 Jujü luidt Ten Noorden en ten Zuidlen van Lena heei öchte ook gisteren leivendligie artiyieriewerli zaejn heid Liinike van d e Maafi zettem d e KraniBiohen 9 avondtff nret aanaieftiilijke strijdkradh ien een aanval in op den Mort Hioratnie en hei Bois die Cau rettfW Op dtei zuidtelijke hdlinig van den Mort Honwnie gelukte het h un in onze voorste loopgraven over e n breedte van 400 moter vaeten voet te verkTijgen Overigens werdien versrheidenie vijand elijke dtormaanvalkai onder zware veiilieeen atgealagen KechlB van de Maaa weirden artilieriegeveohten voortgezet 1 en 0 0 ten van drongen Duateche verkennmiglsaiMJeiellinigen de l ranskjhe aiteAHng over een breedte van ong eveer 350 mieter en een dJiöpte vam ongwveor 300 inder binnen en keerden in it g vangeneii en bmt terugi EcTii Eingel che tweed ekker word ten Wflsten van Cainvbra in een luohtI g oveoht niceipgealöhioteqi De inzittende I olfioieren werdiCTi gie vond gevangen I g pmoTHön liet Eni eli ohe connmtunaiqué van 1 Jum luidt De vijand bom banÜeorde gisterennacht onae loop giravem bij Fxicourt Neuve Cliapeile j en I rfiventie De bcöohififing van Aan het Oosteiyk Pront n iiet RuaiöiBche counmnniqué vanal Mei luiKiit In die treek va n Lucutiitro ten ZuJde viin Duniabuxglhiadit die vijandleilijko arliliene opvöiï iiheidenci pteatoen een levendigvuiuwort Op net gelie ele fronthe fft d vi anidi nauiwketurige luchtveiik 4iiinLng en gietWaft Een onaerviliogltuigen leverdig een gwvooht meteen vijanidlölijke Albfttro die bovenonze lluiiea aweerfde De Albntroöwerd ondter imtfailleurvuur g eno m n en viel in rao b giehmid ten Noordl jOofiium van die bürcht van Baramo vitoh neer ilett R u d el i tï hl e communiqué van 1 Juni ImdlÈ ll angö heed het front van weeinHkajnten kanon en göweervuur Twöe on zer kciutisinialdieelen doden aaovallen op punten van dta achterste Unies dter teienetandörö Een I van die fltaaMleelen zeS toedteflien I sterk bowbardieetrdie deo omtrek van Soty Noordlwefiteiijk van Smoirgton Ëeii anidlep uit 14 üi e0 besibMbiir lls wierp bommen op het stdÉon Manewitö ie aan db spoorlijn Samy Kowel Rij de eerste gifltegienlieddi werden 48 in het tweedie gieval € 6 projectielen naar omlaagt giegtooidi Daaronder beivonden zich brandbomiin en Ondankö het zeer venbitterd vimr der vijiandeUjike arülJerie keerden alle vliegieniera en alle toestellen beiiondlen naftr hun punt van uitgun terug Aan het Italiaansche front Het Oostenr Hong communiqué van 1 Jnni luidt Onee strijdkrachten die in de streek ten Noorden van Aeiago naar het I Oosten voortrukken bereikten het gehucht Mandriele en overschreden den straatweg ten Oosten van den Monte Fiaia en den Monte Baldo Ten I Oosten van Abiago werden de Monte I Genso de hoogten ten Zai en van I Cava en Fresche veroverd Negön I honderd Italianen waaronder vijftien I officieren werden gevangen genomen I en drie machinegeweren buitgemaakt I By Arsiero kregen onze troepen held en di ünikemnianewaanizin I 01 ik mii ne verloofdie lieÉheb I miijnheor Eökert V vraagt hij iro 1 iiiiM h Ja ik bemin haar ik lioud 1 van haar maar op naj nte wij 1 luet op die uwe iii i u en alle an I d etre alitüdia£ gBiche luidje diie niet ondwr het gterrebeeld van de Dyra of I met omdor dteoi ooglonk van Apollo geboren zijn heet liefde niets andieirs j dan hieorsMhzoKiit en dwingleliandlij Wat beloakent voor den braven buirg r dien eerhikon doldaat of ajnlbte naar dien bcdtromspen werkman het woord li ifde Het ie het niaamlbrielje voor die kooi waarin de trouwe eöhtgenqoten eikandteff wedlerkeerig gevangen houdien maar aan de tralie waaraan zij beidten levenslang ödhui dien alfci dte koning óm wo etiju die in rniwaardige en onoialniurlijke gevangenalchap zucht Ja zie nnij maar aan gtij aanibiicMior van dIte veirgtuldé kooi Klinkt u d iz i toertpraaik van een po dier vrijheid zoo vreemd in die ooroni Hoor dton nog vordert I Luifiiier leer van nij U Ik bem een I man die onböporkjte vnjiheridi eitedt I boven alleö die haar voor zicAi zeftf verlangt en ze wodleirkeerig amdleren gnint Leve en laten lev en diat ia mijne l eu Er ie geen geiluk Idlenikbaar zonder onbeperkte vri d nieimand kan gielukkig zijn aHe zic in eenig opziicht mioet voegen naar den wil van een andier Al wat iö viooi eeohraven iö d wangt en alle I dlwang iö ondrageUlk I Ik houd van Atllalbeit atond op en zag metion 1 kelondc oogen in het hoogToodie gezucht van den öpireker uit wieoiiögielaat m ltt oogenblik eene naö r hem vooirkwoïhï dierlijke gözimliheid alprak Mairgiii bail lachend de armen om hem hoen gieetta en on sïiheen volstrekt niet te vetrmoöden weUt een flimuwi d man harer keuze haar met diöze wroiiHltfliii aandieedl Zoo zoo knakteEokoit werktuigel ijk en toen vroeg hij ploteeling op baröcihen toon Houidt gij d an van uwe verloofde en aanstaand vrouw miijnheer Brmonyi hebt goj Marga Daja lief Een aohateremd gelach volgt o p dlezen uitval Oiok Roman lacht dat hem de tranen oven die waijgjen rollen Hij rukt zijne bruid het glaö uit de hJand haft het op en zingt met ödhorre Wteiin De Enigelein npoeimenhethemeleivreugiil De duivelen zegg en t ia heülepijn De men chen waTuen het Lielcfe Liefde ixefdie herhaalt höt koor terwijl Ermohyi de tengere geëtalte van het kind tegen zich aamdtruikt ruw alel een eitonrïwind diö de bloeóend e rozen kn akt en ontbladerd Hij ledngt hM glae tot op den bodlwn en vuilt het hogeens en andermaail To n haalt hij diep adem siflhuift Marga van zitoh om met beide arwon op die tafel te kunnen leunen 1 Zijn geheele wijze van doendfraagt iden etomipd van groote onbeeloboft I iMot 4J11 init€ giendeel ik aou zeer I boüiö zyn eAs zij Hlecih te een hon I uerd ina u neniharten veroverdto ale er I iüoer ilan diuizeoid m djen BöhoiiwI burg üja I O IJ zoudt echter iedereen ijooI den die het waagde uwe vrouw met I begeerlijke blikken aan te zien met I waar mijnheer Eokort V iubelde I de schooiiie nnet een wipnefu ge I Werkölijk mnjiuiheea de opzichI ter swudt gi jaloersch zijn I Natnurlijk nooit zou ik eene I vrouw de niiijne willen noemeui die I ik met dk halve wereld moeet dteeI len I Neen diat zult gij niet neen I diat ziult g © niet mijn lieve jongen 1 I zimgit die atohoone ai Zeirline in I Don Juan esn zij vleit aioh zoo I dicht teglen den alpreker aan dai I haar krulkopje bijna zijn Bfefeoiidler raakt I Enmio nyi aidhatertlhefttiaitfvaniiacheni I Godl nik dftt de atmaikeia veirI sdhillen Wat zou er van de ddhouwI burgen tere iht komen aïe aan eike ïeur een Othedo stond Gij höbt verI etandag gediafln niSjnheeir Ectkert li I op bet planten en aatrdappeipooten 1 toe te leglgen in pl at9 van op het I dichten en oomiponeeren Ziet ge I ik dietnk r nu eenmaal and rö over I Ik zal mf de todietten van raSjme I vrouw uitzoeken ik zal haar zoo ven ledldielilk mt k kleedlen opdiati I het aantal harer aanbidders toeaerae I met tten dfeug