Goudsche Courant, zaterdag 3 juni 1916

2 JAARGANG NUMMER 96 Nieuws en Advertentiebla voor Waddinxveen Moercapelle Reeuwijk Zevenhujzr GEB BISPING GOUDA H grootste Magazijnen ter stede in ff Dl 1 Goederen van Peek Cloppenburg ADVERTENTIEPRIJS van 1 5 regelt 35 cent iedere regel meer 7 cent Bij ABONNEMENT om binnen één jaar te plaatsen gerekend vanaf 1 Juli 1 Oct 1 Jan of 1 April 250 regels 6 cent 500 regels 5 cent 1000 regels 4 cent en 2500 regels of daarboven 3 cent p regel Dezelfde advertentie voor 3 X opgegeven wordt 2 X berekend ZATERDAG 3 JUNI W16 VERSCHIJNT lEPEREN ZATERDAGMORGEN UITGAVE VAN DRUKKERIJ HERMAN MATHOT WADDINXVEEN TELEF00H IHTERCOMMUHAAL Ir 33 VERSLAOEN van vergaderingen BERICHTEN enz gratis worden opgenomen en worden Ingewacht t lijk Donderdagmiddag 1 uur ADVERTENTIEN tot u Vrijdagmorgen 9 uur Advert en andere stukken moeten onderteekend zijn of van een bekende vereenlg uitgaan Ingezonden stukken worden niet op Advertentien worden aangenomen tot uiterlijk Ponderdagavond 9 uur te Moercapelle bij P A Verhoeff te Reeuwijk bij J van Vliet te Zevenhuizen bij H Verweij Op het gebied van Moderne Heeren en Kinderkleeding is en blijft de firma GEBRs BISPING het grootste soliedste en meest betrouwbare adres voor Gouda en Omstreken I ZONDAGS GESLOTEN 2e Pinksterdag geopend van 9 5 nor z Drinkt VERZUDEN S KEIZERINNE BITTER jruoj L Goed drukwerk Is machtig reclamemiddel Slecht drukwerk bewerkt het tegendeel MATHOTS BOEKHANDEL Telef Int 115 Achterkade 17 Speciaal adres op het gebied van SCHRIJFEN TEEKENBEHOEFTEN voor volledige Kantoorinstallaties Ruime sorteering Groote voorraad De nieuwste systemen Franco levering Ten alle tijden te ontbieden IRIJK BERICHT De Firma Joh Kühne heeft in voorraadt nog zeer voordeelige EEREN en JONGEH COSTUUMS Opgemaakte en kale Dames en Kinderhoeden Een kolosale partij prima wollen witte en Jaegerflanel enz Grootst en meest voordeelig adres voor Waddinxveen en omstreken GEEN VROUW mag verzuimen zich te abonneer en op HET NIEUWE MODEBLAD goed practisch goedkoop Met knippatronenblad en gratis knippatronen Verschijnt 2X per maand Prijs 2e uitgave 75 ets per kwartaal per post 85 et Men abonneere zich bij den Uitgever van dit blad Zoolang de voorraad strekt steeds LOSSE NUMMERS verkrijgbaar a 15 cent D VERHEUL Jz Waddinxveen Machinale Rijtuig en Wagenmaker Handel ia aieawe ea gebruikte RUTUI6EN B a Te koop een geschilderde Omnibusbrik en twee gebruikte Boerenwagens Te knor een kleine en groote Veewagen 3 Extra Premie voor de Lezers van dit Blad De administratie van ons blad stelt voor onze lezers een premie verkrijgbaar van buitengewoon practisch nut en voor velen van onberekenbare waarde Voor 60 cent kunt ge namelijk ieder lezer van ons blad bekomen een geheel nieuwen tot op heden bijgewerkten drukvan het bekende uiterst gewilde WATTEL HET BURGERLIJK IfECHT VOOR IEDEREEN 5e druk JOH LAND ats KoVm 1 emiM te de WATTEL is bijgewerkt en aangevuld door a m J M t van ÜÉS f P 1 is een volledig duidelijk begrijpelijk Burgerlijk Wetboek voor iedereen Het a een oude bekende en gegronde klacht dat de offlciêele wetboeken door hun duisteremoeilijke taal voor den niet rechtsgeleerde totaal onbegrijpelijk zijn WATTEL s Wetboek geeft u raad h0 V S K e evalle die voorkomen te handelen hebt Het verhoedt dat gij in verkeerde handenvalt Het licht n in en geeft u raad in alles watjgij te doen hebt als Werkgever ei werknemerhuurderïïhS noot vader of moeder erflater erfgenaam kiezer enz enz Wat gij moet doen bl geboorteaangifte huwelijk aanneming Van wek erfenissen allerlei acten auteursrechten schuldenbewaargevmg bewijs bezit borgtocht bouwen oVateele eed erfpacht handleiding hypotheek vennootschap onteigening rechten der ouders en kinderen vruchtgebruik enz enz enz l e h h H b0ek beva en uitgebreid alphabetisch reglster dat behalve de hlerbovengenoemde nog honi £ h der l e rp n l b £ va i e d l w j JET ehe l ln de an on den opnemen als hit niet ÏÏÏJJS M D i b0ek va S b i a Pagina J Is onmisbaar voor eiken Nederlander die zijn rechtenten mendit Sag hebben aankoop van dezen wegwijzer nooit beklagen Iede n daï met het bedrag 1 8 franco P cr P 01 a 9 nt na inzending van onderstaande bon BON met het bedrag in te zenden aan ons bureau 6 a 60 cent franco per post 70 cent NAAM De ondergeieekende wenscht te bekomen Ex Het Burgerlijk Recht voor Ie welk bedrog kierbij gaat WOONPLAATS Geachte Lezers Hoewel wij eerst het plan hadden gevormd deze vergroote uitgave na de drie proefnummers te staken om met den nieuwen jaargang 1 Juli a s tot verdere uitgave daarvan over te gaan hebben wij gemeend wegens het groote aantal dat zich op dit blad abonneert en omdat bijna niemand het een vrijwillige jaarlijksche bijdrage ontzegt nu reeds met het groote formaat voort te gaan zoodat dit blad de geheele maand Juni gratis zal verschijnen Het is mij aangenaam te kunnen meedeelen dat dit blad voortaan wekelijks zal verschijnen met een oplage van bijna 2000 exemplaren De tarieven voor advertenties blijven ongewijzigd zoodat deze uitbreiding voor de H H Adverteerders een groote aanwinst is Tevens maken wij van deze gelegenheid gebruik degenen die wij niet thuis hebben getroffen of die nog niet konden besluiten beleefd te verzoeken het achterstaand biljet in te vullen en in de bus van ons bureau te doen bezorgen of den besteller van dit blad mede te geven Wij van onzen kant zullen al het mogelijke doen om de waarde van dit blad te verhoogen DE UITGEVER OFPICIEELE KENNISGEVINGEN INRICHTINGEN welke Gevaar Schade of Hinder kunnen veroorzaken Burgemeester en Wethouders der gemeente Waddinxveen brengen ter openbare kermis dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van Th N Verbree houtdraaier alhier om vergunning tot het mogen plaatsen en in werking stellen van een gas □ a a FEUILLETON aan Dit den doode herrejzen Ent episode uit den Oostenrijksch Italiaanschen oorlog 4 Natuurlijk probeerden de Italianen dien pas te vermeesteren en juist op een oogenblik dat zij den strijd zouden aanbinden kwam een Fransche vliegenier La Ros geheeten op het italiaansch strijdperk met zich medebrengende den oorlogsspion der geallieerden dokter Jules Verbeeke Deze met La Ros hadden zich beschikbaar gesteld om de Oostenrijkers uit de Ledrostelllngen te verdrijven door bommen te gooien Juist toen de vliegmachine terug wilde keeren werd men overvallen door een hevig onweer waarbij de vliegmachine naar beneden tuimelde Een dag later vond men het toestel waaronder verkoold La Ros den eeuwigen slaap des doods sliep Van dokter Jules Verbeeke evenwel geen spoor Ondanks alle ijverige nasporlngen vond men niets van hem en algemeen dacht men in Storo dat de oude Cari Caro gelijk had met te zeggen Hij ligt zeker in het Ledro ravijn En toen freule Eugenie d Epinay de verloofde motor van 3 2 P K voor het in beweging stellen van een draaibank op een perceel grond a d Zuidkade kadastraal bekend in Sectie D no 594 Op Zaterdag 10 juni a s des voormiddag elf uur zal ten Raadhuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten Zoowel de verzoeker als zij die bezwaren hebben kunnen gedurende drie dagen vóór het bovengemelde tijdstip ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij die niet overeenkomstig art 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het Gemeentebestuur zijn verschenen ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten Waddinxveen 27 Mei 1916 s Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretarts De Burgemeester A Kreupeuno Van Dort Kroon MILITIE LANDWEER EN LANDSTORM De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxveen brengt ter kennis van belanghebbenden dat UITBETALING der vergoedingen voor de gezinnen en betrekkingen van Militie Landweer en Landstormplichtigen zal plaats hebben Dinsdag 6 Juni a s des morgens tusschen 10 en 12 uur Zij die verzuimen het geld op de daarvoor vastgestelde uren af te halen worden verwezen naar den daaropvolgenden betalingsdag Waddinxveen 2 Juni 1916 s 5 De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON LANDBOUW Bestrijding der knoeierijen in den Veevoederhandel Dank zij het onderzoek aan de Proefstations waaraan de meeste vereenigiugen bij aankoop van veevoer haar voederartikelen onderwerpen wordt de veehouder in de laatste jaren heel wat minder gedupeerd dan voorheen Maar het leven der vervalschers is taai en zoodra de controle op hen verslapt groeien zij vast tal en last hoorde ik onlangs een spreker zeggen en zoo is het Er is in den laatsten tijd aan de Proefstations een opsporingsdienst verbonden controleurs gaan er op uit den boer op om bij den kleinen man of den niet aangesloten grooteren boer want dezulken zijn er ook nog gekochte waar die mogelijk vervalscht is op Ie sporen En wanneer wij nu het jaar van dokter Jules Verbeeke door bemiddeling der Fransche regeering naar Italië kwam kon men haar niets anders aanwijzen dan het gapende ravijn Dit alles overdacht Cari Caro toen hij stil te waken zat en benevens den rammelenden wegstervenden donder nog t geweervuur hoorde De Oostenrijkers probeerden weer om de Italiaansche Alpenjagers te verdrijven Het was nu al de zooveelste maal dat men dat probeerde doch ook ditmaal school men niet veel op De Italianen weken niet Geen duimbreed grands stonden zij af En lederen dag en nacht klonken de geweerschoten die weerkaatst werden tegen de bergwanden Menigeen was er door afgeschrikt menig bergbewoner was naar beneden naar t dal of naar Storo gedaald omdat men vreesde dat de Alpenjagers de vijandelijke komen zouden om te rooven en te dooden Zoo kwam het dat de bergen anders om dezen tijd van het jaar goed bewoond door allerlei gidsen of hoeders van koeien en geiten vrijwel geheel verlaten waren Alleen op den Ledro berg den hoogsten uit den omtrek was nog één bewoonde hut Verscholen tusschen tweeenorme rotsgroepen geleek het wel alsof de natuur zelf deze hut lijksche verslag lezen van dien opsporingsdienst dan slaan we de handen ineen over dat ellendi geknoei en bedrog Dat maar ongemoeid om niets bekommerend rustig zijn gang sclii te gaan Het is een gekke toestand als mei zich in dit alles goed indenkt Dr D J Hissink tot heden directeur aan het Proefstation te Wageningen thans te Groninge i wees er laatst in een vergadering te Arnhem op Hij zei o m Men doet aan den eenen kant alle mogelijke moeite om de vervalschingen van het veevoeder op te sporen men stelt controleurs in dienst die t geheele land bereizen de landbouworganisaties zitten in dit opzicht ook niet Stil de proefstations besteden veel tijd aan het onderzoek van de honderden monsters die jaarlijks genomen worden daarna worden de resultaten gepubliceerd enz Maar aan den anderen kant laat men de stichters van al het onheil en dat zijn toch wel in hoofdzaak de rijstpellerijen de koffiebranderijen en de fabrieken van grondnotenkoeken rustig hun gang gaan en hun waardelooze afvalproducten verkoopen waarvan men weet dat ze alleen als verfalschingsmiddelen waarde hebben en ook alleen met dat doel verkocht worden Inderdaad t is nuchter beschouwd heel gek dat wordt toegelaten dat al die waardelooze doppen over t geheele land verspreid worden om daarna ten koste van veel geld en tijd weer te worden opge poord en te worden bestreden t Is te begrijpen dat belanghebbenden vragen Zal dat zoo blijven moét dat niet veranderen Dr Hissink legde aan zijn gehoor de vraag voor of men niet meer preventief voorbehoedend dan tot dusver moest optreden door de knoeierijen bij de bron aan te tasten Iedereen weet waar de rijst de koffie en de grondnotendoppen vandaan komen die in zoo groote hoeveelheden onder de veevoederstoffen gemengd worden Het zijn de rijstpellerijen de koffiebranderijen en de fabrieken van grondnotenkoeken die deze absoluut waardeloozen rommel als afvalproduct leveren Het is dus bij de bestrijding van de knoeierijen in den veevoederhandel al zeer eenvoudig om het kwaad bij de bron aan te tasten Met deze voorstelling kan men accoord gaan zonder evenwel zietAte vleien dat we langs dien weg veel zullert bereiken Dr Hissink zelf erkende dat de fabrieken die genoemde afvalproducten produceeren te veel bij den verkoop dezer artikelen verdienen dan dat zij zoo maar zonder meer bereid zouden zijn ze te vernietigen Van andere zijde werd ook opgemerkt dat die z g waardelooze bestanddeelen wèl waarde hadden voor de industrie En zou het gebruik bij een Wet worden verboden wat zou dan het buitenland doen Worden daar dan nog de koeken vervalscht en hier ingevoerd goedkooper dan de hier gefabriceerde zijn dan de boeren beschermen wilde wint waar andere berghutten ieder jaar waren Weggeslagen t zij door een orkaan of door eène lawine of door sterke bergstroomen déze hut stond er al jaren lang zelfs Cari Caro vertelde dat dit woninkje er al stond toen hij geboren werd en dat was al vijf en zeventig jaar geleden Behalve dat deze berghut daar zoo veilig stond was er nog eene bijzonderheid die de bewoners van Storo en de andere bergbewoners nooit verzuimden te vertellen wanneer een toerist vroeg of de Ledro berg te beklimmen was Jawel luidde dan het antwoord alleen moet gij een goeden gids meenemen want ginds heel hoog woont Quida de bergheks en t is beter dat gij daarmee niet in aanraking komt Zoo sprak men oyer os bewoonster van de befghut Een zeer smal kronkelend pad gaande langs diepe afgronden leidde naar de hut Zelden zag men er iemand heengaan dan alleen een oud gebogen vrouwtje de bewoonster en eigenares van de hut Quida de bergheks werd rij in t dal genoemd en het volksbijgeloof schreef haar krachten toe die bovennatuurlijk waren Quida zelf stoorde zich nergens aan Als jonge vrouw nu al meer dan zestig jaar ge genegen den hoageren prijs voor de int waar te besteden Onze industrie moetrreeren tegenover het buitenland t Is een kwestie van geldmakerij maarbehoud Aldus die spreker Ook j niet dat een gezonüe reine toïzal worden verkregen door dwang in de noemde richting t Is al lang onze meerirgeweest die ook op bedoelde vergadering i een der debaters werd uitgesproken dat d grooten knoeierijen eerst dan de kop zal worden ingedrukt wanneer er zware straf op wordt gezet Een straf die grooter Is dan de behaaldewinst Dus niet alleen geldboete maar ook alsbij de Boterwet gevangenisstraf Aan den lijvemoet het gevoeld worden én als eerloos moetenze worden gebrandmerkt eerder zuilen devervalschers niet verdwijnen Want we herhalen dat slag van lieden is taai ze hebbenveel moed en durf en bezitten een verbazendgroote familie D T Schaduw op weiland Als de zomer op zijn warmst is is het de gunstigste tijd voor de ontwikkeling van vliegen en andere insecten Het meest daaronder lijdt het vee in de weide en de veehouder Die zich voor belangrijke schade wil vrijwaren is verplicht zijn vee zooveel mogelijk te beschermen Onophoudelijk geplaagd worden de dieren onrustig en loopen in denheeten zonneschijn heen en weer Geen wonder dat de melkgüt vermindert en het jonge vee in den groei belemmerd wordt Verschillende proefnemingen hebben geleerd zoo deelt een Duitsch vakblad mee dat als het vee in de weide geen beschutting vindt het voordeelig is om gedurende den warmstea middagtijd de koeien op stal te brengen Dl daaraan verbonden moeite wordt door hc melkopbrengst en beteren groei rijkelijk bel Intusschen maken verschillende omstandighei vooral bij groote veestapels het opstalle mogelijk Om die reden is het aan il in de weide stallen of hutten te bóuv voor de beschutting kunnen dienst i Dergelijke hutten kunnen jeer eei Men maakt ze van hout op een iets hooger is of gemaakt wordt liggende terrein Vorm en omvang kozen in verband met den veestape bodem brengt men eenige wagens gi waarover een laag grond Om de hut koel te houden is n praktisch dak Hiervoor dient het t dekking met aarde Het houten dak streken met teer carbolineum of zoo iets dit komt een dunne laag grint en vervolgens d aarde De laatste is zeer spoedig begroeid waardoor een uitstekende beschutting tegen de hitte wordt verkregen Een dergelijke hut of loopstal kan natuurlijk leden trok ze met haar jongen man de bergen in en woonde in de hut rustig en tevreden Haar man was berggids geweest had door eerlijk gewin zich een tweetal koeien en gelten kunnen koopen waardoor de levenstoestanden voor hem en zijne vrouw veel beter waren dan die van de andere bergbewoners Op het toppunt van geluk gekomen Quida was de gelukkige moeder geworden van een allerliefsten jongen ging vader met een gezelschap Engelschen naar boven terwijl er sneeuw dreigde Doch ervaren gids als hij was zag hij geen bezwaar in den kleinen tocht dien men tot lederen prijs wilde doen Men ging op weg en keerde nooit terug t Onoplosbaar was dat raadsel geweest en hoe de mannen van den Ledropas ook zochten men kon geen enkel spoor meer ontdekken van Quida s man en zijn gezelschap Maanden later toen de sneeuw veranderde in snelvlietende bergbeeken vond men de geraamten van enkelen hunner maar dat was ook alles geweest Quida s zoon na vaders dood haar hulp en hoop op de toekomst groeide voorspoedig op en toonde al vroeg dezelfde eigenschappen als wijlen zijn vader Wordt vervolgd