Goudsche Courant, zaterdag 3 juni 1916

GEEN VROUW mag verzuimen zich te abonneeren op HET NIEUWE MODEBLAD goed practisch goedkoop Met knippatronenblad en gratis knippatronen Verschijnt 2X per maand Prijs 2e uitgave 75 ets per kwartaal per post 85 cte Men abonneere zich bij den Uitgever van dit blad Zoolang de voorraad strekt steeds tOSSE NUMMERS verkrijgbaar a 15 cent Drinkt VERZUDEN S KEIZERINNE BITTER f urn I in den herfst ook dienst doen ter beschutting tegen regen en storm waardoor de rentabiliteit nog wordt verhoogd Het denkbeeld is niet nieuw maar vindthelaas In de praktijk nog veel te weinig toePawtafr N Z H De Nederlandsche Vereeniging van IJze handelaren verzond een adres aan den minister Landbouw Handel en Nijverheid waarin gd wordt dat in den laatsten tijd vele juwmachines bestemd voor Nederlandsche U ren uit Amerika te Rotterdam zijn aan ösn waarvan de N O T de uitlevering niet kon toestaan Indien de uitlevering niet leer spoedig plaats vindt zal dit niet alleen Utr groote schade veroorzaken aan de handelaren maar bovendien zou een gevolg kunnen Üjn dat de hooivoorraad voor den a s winter onvoldoende zal zijn Alg Hand bl Men meldt ons uit Kampen hoolhande was In de afgeloopen week Kampen en in de omstreken onbeduidend f den zeer geringen voorraad Slechts enkele uurljtjes werden nog voor de perserijen aange Oerd en verwerkt Van eene juiste prijsnoteering li dan ook geen sprake meer zijn Voor den ieuwen oogst staan de landerijen er zeer goed voor Achteruitgang van den laadbouw in Frankrijk Het Staatsblad publiceert een vergelijkende Statistiek over den omvang van het gezaaide op 1 Mei 1916 vergeleken met 1 Mei 1915 Volgens die statistiek omvat het gezaaide aan graan 5 205 620 HA 5 723 128 H A in 1915 aan gerst 586 285 H A 671 417 H A in 1815 aan haver 3 375 579 H A 3 044 760 H A in 191b Er Is dus aan broodvrucht 933 459 H A minder gezaaid dan verleden jaar Als hoofdzaak wordt het gebrek aan arbeidskrachten opgegeven De stand van het gezaaide Is ook minder dan verleden jaar De schattingscijfers zijn voor koren 68 en 73 voor haver 72 en 73 voor wintergerst 70 en 75 voor voorjaarsgerst 75 en 74 De gemeenteraad van Hengelo heeft Dinsdagavond besloten voor de stichting van een Rijkslandbouwwinterschool aldaar den noodigen grond beschikbaar te stellen De kosten zullen ongeveer f 35 000 voor de gemeente bedragen De schaarschte aan mannelijke werkkrachten doet zien in den landbouw bij alle oorlogvoerende landen sterk gevoelen In Engeland natuurlijk zoo goed als elders Daarvan dreigt nu gevaar voor de vruchtboomeh in Kent waar thans een rupsenplaag heerscht De oogst Het zich goed aanzien maar thans Is reed zooveel schade aangericht dat geheele boomgaarden verlaten zijn Vooral de appeldoornen worden geteisterd Reeds nu wordt het lies aan appels op honderdduizend bushels tgfOOt Tallooze boomen zijn totaal kaalgeeten en zitten dik onder de rupsendraden t de vreterij zoo n uitbreiding heeft verkregen 1 voor een deel ook hieruit te verklaren at het weer in Maart zoo bijzonder gunstig eest voor de ontwikkeling der eieren e perenboomen hebben tot dusver minder ftad Daarentegen worden de pruimen weer door een ander insect zeer ernstig bedreigd in e V P N uu ns andere oorzaak kan echter de dood in een Totmnen kuiken te wijten zijn ï Op den J8en of 19en dag is het beestje voliaën de twee nog resteerende dagen dat St nog binnen de schaal door brengt sterkt het alleen maar meer aan Lucht heeft het natuurlijk ook dien tijd in voldoende hoeveelheid noodig en hoe komt het daar aari Uit de buitenlucht die door de poriën Van de schaal geperst wordt doch slechts dan als het el wordt afgekoeld en dit nu wordt de laatste dagen wel eens veronachtzaamd Er zijn menschen ik weet het bij ondervinding die met de broedmachine werken en met koelen ophouden zoodra de eerste eieren zijn aangepikt Totaal verkeerd De niet aangepikte eieren hebben eveneens een levend wezen in zich een wezen dat lucht noodig heeft Verschaf het die toch en daarvoor is ik herhaal h t koelen noodzakelijk Met de kloek Is het niet anders Er zijn van die goede broedster die zoo een heele week op het nest zouden blijven wanneer we ze er niet afnamen Welnu het zijn voornamelijk die waarmee men de laatste dagen voorzichtig moet zijn Ze zijn dan nog gehechter aan het nest rjan d eerste dagen zet men ze er af ze komen zonder gegeten of gedronken te hebben onmiddellijk kloekend terug geloopen Stoor u daar niet aan ik zeg nog eens al zijn er eieren bij die reeds gepikt zijn dan nog moeten de andere gekoeld worden de diertjes in de aangepikte eieren zullen er wezenlijk niet van dood gaan Het verzuim hiervan Is menigmaal nood lottig het reeds volwassen diertje krijgt niet voldoende lucht en laat ik maar zeggen t stikt Gelukkig dat de kloek haar instinct volgende meestal tot den laatsten dag het nest een poosje verlaat ook de binnenste dus de warmste eieren af en toe naar den buitenkant van het nest brengt waardoor ook min of meer afkoeling geschiedt daardoor zal het voorkomen van volwassen doode kuikens in het ei voor zoover het natuurlijk broeden betreft door deze oorzaak niet zoo heel vaak voorkomen Meer keeren zal de oorzaak moeten gezocht worden In het in het begin van de beantwoording dezer vraag genoemde TUINBOUW Ook ia den zomer Ook in den zomer moet men chili salpeter in den tuin gebruiken Daar wordt altijd nog maar te weinig kunstmest gebruikt Daar wordt altijd nog te veel gewerkt met faeealien e d En wat kan er zuiverder goedkooper krachtiger en gemakkelijker zijn dan kunstmest Zuiverder nu dat behoeft geen bewijs Bijna alle kunstmeststoffen zijn zuivere scheikundige zouten die heel wat zuidelijker zijn dan faeealien bagger enz dingen die eigenlijk In een groententuln niet thuis hooren Als de menschen die de groenten moeten eten eens zagen hoe er door sommige tuiniers gewerkt werd met beer straatmest enz dan zouden ze geen groenten meer eten Qoedkooper wanneer men even de moeite wil nemen uit te rekenen wat stalmest faeealien straatmest enz kost aan koop bewaren verwerken en uitstrooien en deze uitkomst vergelijkt met den prijs van de rijkste en duurste bemesting met kunstmest dan zal men gauw zien dat er geen goedkoopere bemesting is dan die met scheikundige meststoffen zooals chili salpeter kalizouten superphosphaat enz Ook krachtiger hierbij heb ik vooral het oog op de krachtige bijna onmiddellijke werking van het chili salpeter vergeleken met al de genoemde mestsoorten Daarenboven gemakkelijker ook dat Is licht in te zien vooral In een tuin Met de hand bezaait of begiet men met een oplossing in korten tijd vele bedden zonder al de moeite met tonnen karren kruiwagens en wat dies meer zij Chili salpeter kan eigenlijk in een tuin niet gemist worden Wanneer men rekent dat de rijkste bemesting met chili salpeter hoogstens 2 ons is per M 3 hetzij droog uitgestrooid soms in twee partijtjes dus telkens ons hetzij in een gieter opgelost dan ziet rken wel dat men met een zak chili salpeter nogal een grooten tuin kan voorzien Vooral bladgroenten zooals alle soorten van sla kool é d hebben chili salpeter noodig Wie vroeg aan de markt wil zijn met kropsla raapstelen spinazie enz gebruike in het voorjaar chili salpeter in zijn tuin Maar ook in den zomer als het droog is en men gieten moet doe men eén weinig chili salpeter in het water Alle bladgroenten ook de oude aspergebedden hebben in den zomer vooral afs er reeds een oogst gewonnen is de noodige stuwkracht noodig in den vorm van chilisalpeter Zlerlk N Van Week tot Week Het valt niet te ontkennen dat nu na een bijna tweejarigen oorlog op alleoorlogstooneelen het eigenlijke offensief reeds geruimen tijd is tot staan gekomen en de fronten zijn vast geraakt de vredesvoorwaarden en bemiddelingspogingen onze belangstelling heel wat meer gaande maken dan de krijgsverrichtingen Den laatsten tijd is het belang der oorlogsgebeurtenissen echter in die mate toegenomen dat het noodig is ook om de vredesberichten juist te kunnen beoordeelen na te gaan welke beteekenis aan hef nieuwe Duitsche en Oostenrijksche offensief moet worden gehecht en in hoeverre deze aanvallen en successen geacht kunnen worden van invloed te zijn op oorlog en vrede In de eerste plaats de aanvallen bij Verdun die hoewel minder succesvol dan die op het Italiaansche front van veel grooter belang zijn daar zij gericht zijn op het hart van Frankrijk Vroeger is er reeds meermalen op gewezen dat zelfs de val van Verdun geen ramp voor Frankrijk behoeft te worden en geen onmiddellijk gevaar voor Parijs zou opleveren Nu de geheele verdediging der Franschen zich maanden lang op dit frontdeel heeft geconcentreerd is dat natuurlijk nog veel minder het geval maar bovendien is de kans dat Verdun zou vallen in die maanden met den dag kleiner geworden Het fort Douaumont door de Duitschers destijds de hoeksteen van de vesting Verdun genoemd bleef het eenige fort dat zij al dien tijd konden veroveren De tegenaanvallen der Franschen maakten het tot een puinhoop en daar veroverden de Fransche troepen den laatsten tijd juist toen de aanvallers op andere punten van het Verdun front succes hadden weder het grootste deel dat echter later opnieuw voor hen verloren ging Bovendien hebben de Duitschers na verschillende kleine vorderingen ten Westen van de Maas in de streek van hoogte 304 en de Mort Homme het dorp Cumlères waarvoor zij lang waren tegengehouden genomen Eenige dagen later drongen de Franschen weder het Oostelijk deel van bet dorp binnen doch hoewel de legerberlchten tot dusver daarover nog niet de geheele situatie duidelijk hebben gemaakt schijnen de Fransche troepen niet uit de plaats zelf te zijn teruggetrokken en zich alleen In de loopgraven in de onmiddellijke omgeving te hebben gehandhaafd Niet alleen hier maar ook ten Oosten van de Maas op het front van Haudromont tot voorbij Douaumont hebben de Duitschers den laatsten tijd hevige aanvallen gedaan Daarbij werden enkele Fransche loopgraven bij de hoeve van Thiaumont en de steengroeven van Haudromont genomen waarvan de Franschen later weer kleine gedeelten terugwonnen Brengt men deze successen der Duitschers In verband met het vredesvraagstuk dan schijnen zij niet zeer geschikt een spoedigen vrede te bevorderen Men kan natuurlijk niet zeggen dat de vredespartij in de geallieerde landen volkomen machteloos is al is die In Dultschiand ook veel sterker Maar bij ieder succesje der Duitsche troepen verliest deze partij een deel van haar invloed zoowel bij de Entente die met geen overwinnend Dultschiand wij onderhandelen als in Dultschiand zelf welks militaire successen van grooten invloed zijn op het chauvinistisch enthousiasme ook al zijn de behaalde voordeden niet in staat de militaire positie op de fronten ingrijpend te wijzigen Ditzelfde geldt van de overwinningen der Oostenrijkers op het front in Tyrol waar de Italiane over een vrij breed front moesten terugtrekken zoodat de aanvallers de berggroep Corm dl Compoverde en den Civaron in het dal van de Brenta konden bezetten zoodat zij thans ook ten Zuiden van de Brenta op Italiaansch gebied staan Verder werden de Italianen verdreven uit huh stellingen ten westen van Barcolo In het dal van de Astico van den weinig ten Noorden der vesting Arsiero gelegen Monte Cemone De aanval op Arsiero en op de versterkte plaats Asiago dus op de Italiaansche hoofdverdedigingslinie is dan ook reeds begonnen en van Arsiero zijn reeds twee forten in handen der Oostenrijkers gevallen Bovendien staan de aanvallers op den Monte Moschiaco voor Asiago Zoo is de Italiaansche aanval in korten tijd in een defensief veranderd en is de kans groot dat ook hier weldra het front zal vastraken Welken Invloed dit zou hebben op de vredesquaestie hangt af aan den omvang die de terreinwinst der Oostenrijkers zal krijgen Komt de aanval spoedig tot staan en raakt het front vast voor de eerste Italiaansche verdedigingslinie dan komen de jongste gebeurtenissen op de fronten den vrede waarschijnlijk ten goede daar Italië de eenige tegenstander der Centralen die ernstige annexatieplannen heeft hierdoor tot een status quo politlek zou kunnen worden teruggebracht met dien verstande dat het veroverde Oostenrijksche gebied in de Isonzozöne zou worden uitgewisseld tegen het terrein verlies in Tyrol Zou echter Italië ernstiger nederlagen lijden dan staat veel eer te vreezen dat dit de imperialisten in Oostenrijk en Duitschland nieuwen moed zou geven hetgeen voor den spoedigen vrede zeer noodlottig zou kunnen zijn Nu de Rijkskanselier in het bekende interview de indirecte eisenen der Entente zij t dan ook in zeer enge bewoordingen van de hand heeft gewezen heeft Orey in het Parlement de gelegenheid hem door de interpellatien van eenige pacifisten geboden aangegrepen om zijn ontstemming over Betmann Hollweg s verklaringen duidelijk te doen uitkomen Welke beweegredenen hem hiertoe hebben geleid valt moeilijk te zeggen omdat wij niet weten of men elkaar ook achter de schermen heeft gepolst en of dit misschien niet is afgesprongen zoodat beide partijen zich weer opnieuw met onverzoenlijke uitlatingen willen doen zien dat zij zich nog steeds geheel aan het hoofd van de oorlogspartij stellen Intusschen blijft president Wilson vredesredevoeringen houden waarin hij verklaart dat Amerika thans wellicht het initiatief voor vredesbemiddeling zou kunnen riemen Het standpunt waar Wilson zich op stelde is dat de vrede duurzaam moet zijn en voor Staten eenzelfde rechten op integriteit en zelfstandigheid moet bieden als voor de grooten dus geheel het standpunt van Grey en Asquith PLAATSELIJK NIEUWS WADDINXVEEN Vorige week Zaterdagmorgen weigerde een paard gespannen voor een beladen wagen met graan verder te gaan Alle mogelijke middelen mochten niet baten tot men ten slotte het dier vooruit wist te krijgen door het met een dikke paal af te ranselen De gemeente politie maakte wegens dierenmishandeling proces verbaal op Een paard voor een tilbury kwam Donderdagmorgen op de z g Laan zoo te vallen dat beide voorpooten hevig bloeden Daar het gevaarlijk was om nu met een tilbury verder te reizen kreeg men bij A Br aan het Dorp een brik in bruikleen L I Woensdag vroeg een vrouw aan de gem politle alhier om nachtverblijf hetgeen baar werd verstrekt Nader bleek dat zij nog drie weken gevangenisstraf moest ondergaan zoodat zij naar het huls van bewaring te Rotterdam werd overgebracht MOERCAPELLE Tot opzichter van den Polder Honderdmorgen is benoemd de heer O van der Sterre te Nieuwerkerk Zondag maakte Ds van As bekend dat er f 10 waa gevonden In de kerkezak waarvoor hij den onbekenden gever ster hartelijk dank zegde REEUWIJK Vermoedelijk door de duisternis misleid is vorige week Donderdagavond de 70 jarigen Th Hoogenboom in de afd Steln nabij zijne woning in den Holl Ijssel te water geraakt en verdronken Zijn lijk werd Vrijdagmiddag opgehaald Toen Vrijdagavond de statlons chef uit Oudewater zijn rijwiel een oogenbllk had geplaatst in het blokhuisjc aan de halte Hekendorp afd Steln kwam hij bij zijn terugkeer tot de minder aangename ontdekking dat zijn rijwiel waaraan een tasch met verbandmiddelen was bevestigd was verdwenen Een korporaal der Infanterie die juist gepasseerd was schijnt aan dit zaakje niet vreemd te zijn Van den landbouwer E is uit de weide een kalf ontvreemd De seinwachter S alhier had een kip te broeden gezet op 15 eieren in een open schuurtje bij zijne woning Vreemd keek hij op toen hij Zondagmiddag ontwaarde dat alle eieren die reeds 14 dagen waren bebroed verdwenen waren Schooljongens welke in dien morgen nabij het schuurtje hebben gespeeld schijnen de eieren uit het nest te hebben weggenomen De uitslag van de Vrijdag gehouden stemming van een voorzitter een poldermeester en vier gecontinueerde Ingelanden vaneden polder Reeuwijk is als volgt tot voorzitter werd gekozen de heer J Middelen gecommit ingel te Oud Bodegraven in de plaats van den heer F H Bulatus Brack die wegens te hoogen leeftijd niet herkiesbaar was tot poldermeester werd gekozen de heer A van Spengen in de plaats van den heer A de Jong die eveneens wegens te hoogen ouderdom niet herkiesbaar was tot gecommit ingelanden werden gekozen de heeren O van Spengen en C S P van Griethuizen in de plaats van de heeren N van Spengen en A Verkleij beiden wegens te hoogen leeftijd niet herkiesbaar terwijl werden herkozen de heeren I Baelde en J Bunnik De politie alhier heeft op aanklacht procesverbaal opgemaakt tegen zekeren P die een jongen genaamd T B zoodanig met een hooivork op het hoofd heeft geslagen dat een bloedende wond ontstond ter lengte van + 5 cm die door heelkundige hulp is gehecht geworden De Burgemeester brengt ter openbare kennis dat de in de registers van den landstorm Ingeschreven personen der jaarklasse 1911 die zijn toegewezen aan de Infanterie en wier geslachtsnaam begint met een der letters M tot en met Z of die uit anderen hoofde met het tweede voor de Infanterie bestemde gedeelte van die jaarklasse moeten opkomen en voorts de in genoemde registers Ingeschreven van die Jaarklasse toegewezen aan de Vesting Artillerie worden opgeroepen om in werkelljken dienst te worden gesteld De burgemeester brengt ter algemeene kennis dat de Minister van Landbouw in afwachting van de ter zake te treffen maatregelen wenscht te vernemen welke artikelen en tot welke hoeveelheden voor het tijdvak van Sept 1916 tot Mei 1917 men onder toezicht der Rijkscommissien wil betrekken De distributie van eenig verlangd artikel dat nog niet plaats had Is de Minister bereid te overwegen of tot de beschikbaarstelling kan worden overgegaan Te dien einde worden neringdoenden in deze gemeente ultgenoodigd hunne opgaven zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den 8sten Juni a s ter gemeente secretarie in te dienen alwaar ook verdere inlichtingen zijn te bekomen Op 1 Juni zijn de volgende personen voorden Landstorm jaarklasse 1910 uit deze gemeente ingeschreven T Scheer J Koster KI de Knikker J v Roon J Th de Wit W denHoudijker W Vermeulen K VerweiJ Th Kompier C Verweij D Schouten J Jongeneel H Oosterom B Remeijer C W Stoppelenburgen j van Wensveen BURGERLIJKE STAND van 25 Mei tot en met 2 Juni 1919 WADDINXVEEN Geboren Leendert z v A Vernpeff en 0 1 van Vianen Neeltje Cornelia d v J A de Brum en O van de Water Simon z v W Hofman en E van Hofwegen Maria d v J Visser en M Sleeuwenhoek Oerrlt z v W A y d Starre en A Verztjden Ondertrouwd K de Koning en A A van Eljk OvERLEDEiÉfc Thomas Kortlever 2 wk Johanna Erberveld 76T echtg v A Houdijk jannetje Verstoep 79 J wed v S Tipa Jacoba Sekeris 1 7 J Reljer Doornenbal 17 J REEUWIJK Geboren Theodora Maria d v Job de Rijk en j M Brand Theodoras z i G A Huiden en E de Jong Adrians Maria d v J de Rooij en Th v d Berg Hendrik Johannes z v C Hagen en N v n Leeuwen Getrouwd C Burger en E jongeneel OVERLEDEN Theodoras Hoogenboom 70 j wed v H Kompier eerder wed v S Benschop Levenloos geboren kind van M T Hagen en A v d Oever ZEVENHUIZEN Ondertrouwd Hendrik Van der Heuvel en A J W van der Neut E Kooij en W A j van der Neut EIERENVEILING WADDINXVEEN 26 Mei Aangevoerd partijen 5686 kippeneieren 17 10 7 20 p h eendeneleren f 0 00 0 00 p h Zevenhuizen 31 Mei 12508 kippeneieren f 6 50 0 00 p h 213 eendeneleren f 6 60 0 00 p h 9 kalkoeneieren 3 kippen 2 duiven 6 pond weiboter f 0 66 p p 3 kazen f 045 0 47 p p KERKBERICHTEN Zondag Mt WADDINXVEEN Ned Ilerv Kerk v m halftien en n m halfzeven j van Lokhorst cand t d H Dienst Qeref Kerk v m halftien en n m halfzes Ds Wlelinga Rem Oeref Kerk v m 10 uur Ds Lindeman Zondagschool 11 45 MOERCAPELLE Ned Ilerv Kerk n m halfdrie Ds Bootsma van Zoetermeer Qeref Kerk v m halfelf en n m 3 en 7 uur leeskerk REEUWIJK Ned Herv Kerk v m 10 uur Ds P v d KootJ Sluipwijk v m 10 uur Ds J I van Oosterzee Oeref Kerk Sluipwijk v m 10 uur en n m 7 uur leeskerk ZEVENHUIZEN Ned Herv Kerk v m 10 uur en n m 7 uur Ds Pieper Qeref Kerk v m halftlen en n m halfzeven Ds Jansen Lokaal Rotte geen dienst GEMENGDE BERICHTEN Een zekere B te Ottersum had dezer dagen ongeveer 1400 Mark verdiend met smokkelen s Avonds zou er eens een extraatje op gepakt worden met eenige vrienden Tijdens de drinkpartij bemerkte hij echter dat zijn 1400 Mark die hij bij zich gestoken had verschwunden waren Gevolg was natuurlijk een hevige ruzie tusschen de vrienden die zoo hoog liep dat de marechaussee er bij te pas moest komen en de drinkerssmokkelaars werden ingepikt De afdeeling van den Bond van Nederl Onderwijzers te Baarn heeft aan den Raad dier gemeente het verzoek gericht om in de politieverordening eert bepaling op te nemen waarbij t aan leder verboden is aan kinderen beneden 16 jaar tabak sigaren of sigaretten te verkoopen of op andere wijze te verstrekken of te doen verstrekken Te Ravenswaay Is op verzoek van de landbouwers de zomertijd afgeschaft De kerkklok is een uur terug gezet en de kinderen gaan weer op den ouden tijd naar school Woensdagmorgen brak uit den veestapel aan de Oosterkade te Rotterdam eén stier los Het dier rende door de Spoorwegstraat over het Oostplein naar de Admiraliteitsstraat en kwam zoo terecht op de Admiraliteitskade waar hij eindelijk werd tegengehouden Een agent van politie loste een paar schoten uit zijn revolver op het woeste dier doch de kogels ketsten van zijn harden kop terug Een Inspecteur van politie vuurde eveneens op den kop van het dier doch met hetzelfde resultaat Ten slotte Is het een beambte van het abattoir gelukt het dier met een revolverschot te vellen nadat ook de eerste kogel dien deze beambte loste van den kop van het beest afgesprongen en door de ruiten van de drukkerij van Van Ditmar gevlogen was Het geheele geval liep zonder persoonlijke ongelukken af hoewel er zich honderden nieuwsgierigen om de plaats van het gevecht verzameld hadden Door den heer Van Dam commissaris van politie te Bergen op Zoom is een belangrijke spoorwegdiefstal aan het licht gekomen Hij arresteerde geholpen door zijn inspecteur een Belgisch vluchteling zekeren L die vroeger te Bergen op zoom heeft vertoefd doch sinds dien te Rotterdam zijn verblijf had Blijkens de bekomen inlichtingen heeft deze persoon verschillende spoorwegdiefstallen bedreven o a te Amsterdam Rotterdam Breda en andere plaatsen Een vrij belangrijke partij goederen die hij aan verschillende bagagebureaux in ontvangst had genomen of wel had weten te verdonkeremanen werden door den commissaris In beslag genomen Van alle soorten artikelen waren op het bureau aanwezig alles was van zijn gading schoenen costumes kousen ondergoederen enz Het heerschap had ook nog te Breda een rijwiel weten machtig te worden dat ook werd In beslaggenomen De goederen waren alle nog in de origineele verpakking zooals ze door de grossiers waren verzonden naar hunne klanten HIJ Is heden naar het huls van bewaring te Breda overgebracht Een 3 tal soldaat koromiezen te Glanerbrug slaagde er Zaterdag in twee bekende smokkelaars aan te houden terwijl zij een hoeveelheid spek en vet In drie zakken verpakt naar onze naburen poogden te brengen Bij het douanekantoor slechts enkele meters van de grens werden de waren voor de deur gelegd terwijl de kommlezen de smokkelaars mee naar binnen namen Een Duitscher die aan de andere zijde van de grens stond en Utet leede oogen had gezien dat het spek zijn bestemming miste maakte van de afwezigheid der ambtenaren gebruik de zakken vlug over de grens te halen en toen de kommiezen een oogenbllk later de smokkelwaar naar binnen wilden brengen konden zij den Duitscher nog juist met den laatsten zak de grens zien passeeren In de omstreken van Loeboe Basoeng treden de tijgers steeds brutaler op schrijft de Sum Bode Eenige dagen geleden begaven zich twee menschen man en vrouw op klaarlichten dag naar hun ladang om daar te werken Op weg daarheen moesten deze menschen een kleinen dichtbegroeiden heuvel passeeren en juist waren zij daar aangekomen toen de vrouw van dat heuveltje af door een tijger besprongen werd Het monster had echter blijkbaar zijn sprong niet goed berekend althans hij hield zijn prooi niet vast doch gleed af in een aan de andere zijde van den weg zijnd ravijn Nu zal gewoonlijk een tijger die zijn prooi heeft gemist niet voor de tweede maal aanvallen doch verdwijnen Deze tijger week echter van die gewoonte af en kwam uit het ravijn naar boven om nogmaals zijn geluk te beproeven maar nu stond de man verdacht op dien aanval met een vlijmscherp kapmes klaar om zijn vrouw te verdedigen en nauwelijks liet het monster zich zien of hij had al een paar flinke houwen te pakken en op zoo n ontvangst niet gerekend hebbende verdween hij in de rimboe De vrouw had gelukkig slechts enkele schrammen bekomen door de nagels van het ondier Den veertienden van de vorige maand werd op een ladang bij kampong Pinggir een oude man door een tijger aangevallen en verscheurd De overblijfselen van den ouden stakker werden over den grond verspreid teruggevonden en daarna begraven Post en Telegraafkantoor WADDINXVEEN DIENSTREGELING Bat kantoor b geopend Post Telegraaf en Telefoon alsmede voor aangiften Ongevallenwet op Werkdagen 8m la en 2a 7 30a SpaarbankrDm la en 2a 7 30a op Zon en Feestdagen 8m 9m en la 2a Voor Spaarbankzaken alleen 8m 9m geen Ongevallenwet Postwissels quitantiezaken en overige Ongeval len wet aangelegeiiliedeii alleen op Werkdagen 9m la en 2u 3 30a Buslichting aan het kantoor Voor de richting Gouda 6 9 55m 4 30a 8 30a Zondags 6 Voor de richting Boskoop 5 35 n 8 m U 35m 2 55a 6 45a Zondags 8 Alleen pakketpostzendlng bovendien richting Gouda des nam 7 uur ADVERTENTIÈN Heden overleed plotseling onze geliefde zoon en broeder RELIEK DOORNENBAL in den leeftijd van 17 jaren en 6 maanden R DOORNENBAL en echtoenoote en Kinderen WADDINXVEEN 1 Juni 1916 Zutdplas Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling bij onze 25 jarige Echtvereeniglng ondervonden A TOL L M TOL BlESHEUVEL WADDINXVEEN 2 Juni 1916 1891 1916 Den 17den Juni hopen onze geliefde j Ouders ADRIANUS VAR EEUWEN en ADRIANA JOHANNA METSELAAR hunne 25 jarige Echtvereeniging te herdenken WADDINXVEEN Juni 1916 Receptie 12 juni van 3 4 j uur Hunne dankbare Kinderen Behuwden Kleinkinderen wmmBtmCTtioirMfflraaatgs Hiermede betuigen ondergeteekenden hunnen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling bij hunne 35 jarige Echtvereeniging ondervonden H SLINGER M SLINGER VAN WlLLllJEN WADDINXVEEN 2 Juni 1916 Zoo spoedig mogelijk gevraagd een Boerendienstbode die goed kan melken Bij Wed KLOOSTERMAN 701 Zuidplaspolder Zevenhuizen Gevraagd zoo mogelijk direct een flinke JONGEN EN een DIENSTBODE bekend met boerenwerk 3 Adres J STOLKER Melkhandel Boskoop PRIJSCOURANTEN VOOR MEUBELFABRIEKEN MODERNE UITVOERING LAATSTE NOUVEAÜTÉ S IN OMSLAGFAPIEREIJ Op aanvrage wordt gaarne zonder eenige verbinding uwer zijds een compi schets met prijsopgave verstrekt FIJNE ILLUSTRATIE naar Foto s Penteekeningen of Lichtdrukken Drukkerij Herman Mathot Julianastraat Waddinxveen Direct gevraagd BEKWAME en HALFWAS MEUBELMAKERS MACH MEUBELFABRIEK O A H MATSE Zuidkade Waddinxveen J Gevraagd een flinke Tuinjongen Kweekerij Voorofsehe Polder Adres M V D LAAN Zoon Boskoop Aan de Drukkerij van dit blad kan terstond een nette Jongen geplaatst worden leertijd minstens 13 jaar om in het vak te worden opgeleid Direct gevraagd een TÜINJONGEN Corn KLUIS Achterkade 199 Boskoop VERLOREN Is geen enkel oogenbllk besteed aan het i Geïllustreerd Familieblad hetwelk door een schat van fraaie illustraties J U een aanschouwelijk beeld geeft van al wat er belangrijks ter wereld voorvalt Dit RUK GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD is bij ons verkrijgbaar gesteld tegen slecht 45 cents par drie maanden franco per post 52 cent Proefnummer GRATIS verkrijgbaar aan heïï bureau van dit blad In het begin van ieder kwartaal worden de abonnementsgelden geïnd INTEEKENBiUET Ondergeteekende wenscht geregeld te ontvangen het Gefllustreerd Familieblad Naam Wijk en Nr Broedeieren te koop Goedgekeurde Koekoek Plymouth Rock 10 cent per stuk C VAN MUULEM m Zevenhuizen Te huur tegen 1 Augustus a s een Burgerwoonhuis met schuur en bergplaats aan den Rijweg t Waddinxveen Te bevragen bij Wed H C DOELEMAN D 57 Uw omzet loopt in t niel indien ge niet bij voortduring de aaad op uw zaak vestigt Te knar gevraagd i EEN WOONHUIS tegen 1 Juli of eerder Adres te bevragen onder het nummer dezer advert a h bureau v d blad