Goudsche Courant, maandag 5 juni 1916

£ n al valt er nn misschien voor 3 bnitenstaandetsondeisoekenden niets zwart op wit te constateeren een iedere toeschouwer sobeidsreohter en ook L V V spelers kunnen het verklaren Het N V B bestanr had dus niets kunnen doen voor en aleer deze kwestie bekend geworden was bg de belanghebbenden Bet laten voorkomen of da vaatstelhng berustte op bet Sportman L V V incident is niet meer dan oen bgzaak waarmee e fraoht wordt de hoofdzaak op z de te schuiven Olympia zal dus vörstan dig doen bij het bestnnr van don N V B op bekendmaking van dit I rapport aan te dringen en voerbaar I g d neht van promoveering op te I komen Desnoods stelle men een I ontmoeting L V V Olympi vast om I uit te m en oi Olympia wel ge I schikt I is voor de Se klasse n l geen verklaring van dezen t lut I vorwaiAton ze kan die vlmtan in I don godzaligen Hollebroek deel zoo veel blodiziijde ooved Wij mllea I maar dadeliik aan de toepa lsin be giniieiL En daar begon 1 imjiro I v to zoniiSer studie zonder som I haii een toeipa elijk woord sUchF I tend zeker Maar zelfs dB Paauwe I ovcTiJnjft zóó niet 1 Wst UB Kscke nu boginneo al I lu Bergan a t bbjven en daar n vri e gemeente stichten Wij w en 1 bet niet Dat d Keek door zijn dpnhcienüe gedlreven werd tot dien a i i te tiagrijpen al men weet dathet een man i zonder geldiniddden niet een talrijk gezin 7 kindereni 1 De ling Schoonhoven vargiaiderde I om in deote regelend op te treden I De predikanten P Kruyt te GoudBI rak D M BoonMra te Schoonhoven I em G V Montfian te Ouderkerk a I ll IJsel werden respoatievelljk var I zo ht als consiulent van Bergiambachit I op te treden Echter bad geen hunI nar vrijmlBadiighera daartoe Al conI anient zal niu optreden dB H K I B I Begemann modern pradfikamt I te Amn irstoi 1 I Te hopen 1 dat het belijdende I cias caai beeluur van Gouda doent 1 de wat de keikeraads i ie Ned I Hervormde kerk van Bergambaoht u t I de handen der vrijzinnigBn zal boM I den I Haasfrooht De uitvoering geweBt Zui dmoüand In den vijfkaonp op 1 Juni l te Haastrecht gehouden tJoor het Jeweet Zuid lïnlland he ft Jonar te Delft voar Te tweede a ia ccwoanen lie zilverem wiseeloiedaüle i n den I M master van Hinn rU Zaken onwel met 2H van de 300 te behalen punten De gwudten wtóte linwdaille van Mfwrouw Le Fètvre fle Monti nfv Ritidloni vaa VUfiit is voor die earrite I miaal gewomnen oor de domeat gyïn I naeltiek voreeni ing Achilles te RotI tepdiara met 147 vitn dte 180 te befcaI len punten iL u üovattenue de voigenoe artiKo 1 IMI I Art IMtM Onder eW enardUtt I waren en geootakiüeien woriJen u 1 ue e lueeiing alach tvee vieebcu I vi a en nieiik niet begx apen 1 under versoopen wonk in dteaa Af1 deeling mede verstaan het te Koop 1 ijaaDutiaen het in bet openbaar uit i stallen het i ondventsn bat vooibao 1 uon ueooan in ol op winkata wo njogeo pakbaiizea werkpiaatseus er1 ven vaaiiuigeu en vóeriulgen van 1 winkeUet Kooplieden venter oi 1 Slijter het rondbrengen en het ailevenen Art 150 ter ledler die eet n nkwaren genotimdtieien en andere waieji verKoopt is verplicht deze aan den uireeteur of dea keunuieastBr van n keunoigödienet van waren of aan een amlbtenaar of bea mbte van de politie op üjne aanvrage te vertOonein en zoo noodig met de verpakking Ier kouorlng mede te doen nemen Art 150 qiater Het i verbodeneeten drinkwareu genotmidld lea enandere waren te varkoopen welkedoor Burgtemeoater on Wethouders de Gaioniilbaidlait oimlmlieBie gehoord bi openbare aankooKiifgtLng sbliadleiljk voor de gezondheid zijn verklaard De e verklaring geldt voor zeB we I ken doch kan door Burgemeester en WatbouderS de Gezondboidfl Coiniinii I alp geboord binnen dien termijn wor 1 den ingetrokken of telken voor ze I weken wordlen herhaakl 1 Art 150 quinquie Het i vanbo I den eet en drinkwaren genotmidlde I len en andere waren te verkoopen 1 met on iuisle opgaaf van hunnen aard 1 hosdbnjglieid of hoeveaibeld A it 150 sexieB Het i verboden eeten dirinkwairen genolnmdkiielen en andere waren te verkoopen die heizij ondeugdelijk van SamenBteiling zijn Éietaij teng iVolge van vermengun niet sifhadelijke betftandidleelen of dloor eerage andere oorzaak in ondeugdel ijken toe tand verkeeren Art 150 Bl tieB Het 1 verbodenvoor het bereiden van eet en dnnkwaren geniotmidldelen en andtere waren grondistoffen te bewerken ot te verwerken die in ondJeugiiielijken toestand veriteeren ten gevolge van bederf vermenging roet schadelijke beBtaiiiddeelen of eenige andere oorzaak Art 160 oclae Het i verboden eet en dlnnkwaren genotmiddelen en andere waren te verkoopen te bewerkeii te verwerken ot te bewaren in voorwerpen van zoodanige daimensteliing of in zoodanigen toefet nd ofop zoodanige wijze dat zij daardoor voor de gazondbeid schadelijke eigenBcbfl pen kunnen verkrygen Art 150 nonae Ieder dae in een I winkel of ander verkooplokaal in f eene daarmede vefri ondBn liergr of be I waarplaat in een vaartuig of een I kraam op den openbaren weg eet en 1 drinkwaren ijenotnilddelen en an I dere waren verkoopt i verplicht op 1 eiene voor het publi zidhtbare plaat I in zijE winkel verkooplokaal barg ot bewaarplaai vaartuig of kraam I aan te plakken of op te hangen en I aangeplakt of opgebaJngen te houden 1 al de op het toebereiden en het gebruiken van eet en d iinkwaren ganotmidtdJetien en andere waren betrekkelijke waai liuwingen en mededCelingen welk hepi daartoe van weg © Burg raeeeteir en Wethouder wordlen veretrekt IX In artikel 20 i woirdlt in plaat van Gemeente Bouwmeesiter gelezen directeur van dien reinaginig d ien t X In artikel 226 wordt lb 9o het nuanimer I veranderd in Ia en in plaait vsfn viöob en melk gelei en en vielciil wordt ub 12o in plaat veui kadeaf geleizen directeur en de opziobteir en aan d t artikel wordt toegevoegd een nieuwe zinsinede 13o de directenr en de keur i meobter van den keuringedden van I waren voor zooveel betreft de arti 1 kelen 142 tot en met 160 en de Afdeeiing Ib van Hoofitetuk V XI In artikel 226 Vordt de zin Snede e gelezen de poUüe de kauirmeaater van vee vlecBteh en viadi en de direoteur en de ke rraee ter van den keuringBdienst van waren tu ohen zonsop en zonsondergang in gebouwen al dan niet afgesloten ruimlen en vaartuigen waaJr vee wordt gcBlaoht vlee of afval van vee viach möik eet en drinkwaren g notaniddelen en andtere waren worden bewaard verkocht of uitgestald ten einde te zorgen voor de naleving en te waken tegen te overtreding van de bepalin Jan en de afdeelingten Ia en Ib van HooWWuk V en worden in de zinenede e achter woningttoeziclit gevoegd db woorden de directeur en die opziobter van den reiniginglBidlen t XII In artikel 227 worden g voegd in die zin ede aanvangende met die woonfen met geldboete van ten hoogste dlrie gulden ai ter nunnner 20 het numtner 22 bi in ïe zinsnede aanvan Jenuïe met de woorden e g dboete van ten hoo ete viltien glulden achter rawramer 148 de ÏMwiroer 160 ter 150qnater 150 noniesi in de ziraÉiede aanvangendb met de woorden anet geldboete van ten bocigste vijf en twintig gidden ach ter uunimei 119 de nummei 150 quinquie 150 eexie 150 aepUeS en 150 ocöe XIII Tusrtahen 6k artikelen 238 en 329 word gevoegd een nWiw artikel 228 bis luidlende D reohter kan bij overtreding van de artikelen 142 143 146 147 148 150 en I M quatw tot en me 160 ofiüe de waren en voorwerpoo woar nxite de overtreding i gepleegd vi iir zoover zij dten veroordeeldetoetehooren verbeurd verklaren Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten v n Zuid Hoiland volgen hiin bericht van den 23 27 Mn 1916 in atóchrift medegedbsM En is hiwvan afkondiging g cliiad I waar het behoort den 5 Juni 1916 Burgemeester en Wetboaders voornoemd E L MABTEKS Do Secretaris 1 J V HEUSDB strop maar ten slotte werd h § vrygelateu dat wil zoggen over de grens gezet doch b moest beloven in Holland te vertellen dat hg het in Dmtscbland heel goed gehad had en volop te eten Deze hem afgedwongen belofte is hy evenwel niet nagekomen want by vertelde aan de politie dat de voeding m de gevangenis slecht en onvoldoende was zoodat bg er honger had geleden Al wat bij kreeg was wat slechte soep en zeer weinig brood Ug had zelfs omdat het eten zoo slecht was gedurende een paar dagen voedsel geweigerd en toen eindelgk wat rjgst gekregen Het bleek dat bg een oom had schipper die op bet oögenbük mot zgn schip bier ligt en deze beeft den knaap bu zich aan boord genomen 3311 3335 3366 3422 3457 3468 3469 d544 3571 3596 3617 3648 3681 3709 a7faO 3797 3806 3841 3868 3870 38t 8 da60 5973 3992 4049 4069 4093 4129 4134 4141 4156 4161 4204 4313 4242 4273 4295 4309 4330 4346 4350 436l 4424 4428 4472 45212 4526 4605 4639 4696 4734 4741 4747 4774 4778 4801 4807 4813 4882 4846 4848 4871 4879 4886 4890 4910 4912 4962 4978 5027 j046 5076 5086 6212 5269 6292 5388 6395 5399 5484 6487 5490 5528 6548 5565 5572 5576 5594 5607 5617 5649 5660 5766 5926 5963 6021 6045 6063 bon 6110 6139 6163 6236 6309 6313 6331 6383 6412 6420 6476 6478 6634 6543 6576 6614 6680 6638 6639 6665 6667 6766 6772 6775 6798 6823 6873 7017 7041 7062 7075 7085 7093 7102 126 71 M 7150 7168 7217 73 7 7388 7890 7403 7430 7445 7452 7467 7665 7690 7769 7787 7818 7816 7824 7835 7888 7919 7930 7932 8011 8014 8030 t ü39 8083 8084 8233 8278 8285 8325 8346 8446 8516 8556 8560 8607 8622 8731 8732 8749 8753 8848 8874 8879 8897 8992 9038 91 06 9127 9163 171 9181 9194 9236 9278 9186 9292 9299 9317 9308 9334 9338 9385 9468 9610 9526 9561 9665 9580 9606 9661 9685 9702 9704 9717 973p 9779 9790 9801 9844 98 53 9929 9948 10041 10052 10104 10111 10118 10119 10131 10148 10217 10222 10243 10244 10336 10370 10375 10380 10391 10414 10444 10465 10480 10561 10570 10573 10657 10698 10736 10751 10768 10773 10789 10798 10839 10894 10916 10936 10942 10976 10992 11078 11086 11097 11187 11287 11298 11330 11341 1J386 11392 11397 11407 11423 11441 11472 11572 11594 11603 11611 11672 11620 11683 11688 11731 11757 11764 11780 11789 11821 11840 11870 11889 11971 11993 12040 12029 12042 12054 12067 12091 12187 12210 12227 12260 12269 12325 12898 12408 12480 12504 12526 12530 12604 12644 12653 12666 12730 12764 1SK67 12779 12797 12808 12a50 12920 12922 12932 12972 13031 180 34 13046 13057 13063 13072 13103 13149 13150 13219 133 53 13358 13413 13437 13478 13606 13515 13526 13541 13586 13706 13716 13718 13782 13783 13796 13877 13883 1389 13917 141147 141 51 14163 14168 14175 14179 14229 14280 14242 14246 14268 14261 14285 14290 14350 4369 14377 14418 14420 14462 14469 14487 14619 14 71 1478b 14849 14877 14926 14964 14968 14986 15011 15124 15129 15145 16174 15190 15a54 16363 15376 15404 16408 15466 15463 16472 15478 15512 15529 15566 155 6 15686 15692 15738 l 742 15743 1 5764 16862 15875 16899 16012 16036 16172 16174 16238 16287 16303 16355 16413 16447 16506 16 527 16625 16630 16670 16752 16809 16832 16843 16829 16933 16969 17032 17038 17049 17056 17103 17113 17187 17192 17198 17218 17222 17313 17316 17446 17660 17637 17684 17686 17800 17825 17865 17881 17889 17912 17918 17927 17931 17977 17984 18003 18004 18005 18046 18052 18167 18198 18209 18216 182 30 12238 18327 18376 18448 18492 18601 18511 18527 18559 18560 18618 18626 18639 18675 18735 18783 18806 18811 18884 18899 18862 18858 18861 18866 18870 18882 18895 18900 18906 18919 18947 18992 19006 19086 19135 19148 19190 19227 19257 19346 19351 19371 19392 19394 19400 19404 19462 19 503 19608 19631 19701 19727 19794 19798 19805 19830 19849 19881 19883 19893 19907 19912 19919 19935 20003 20051 20072 20128 20169 20164 20171 20184 20309 20365 ap268 20273 20274 2a3 9 20353 20359 20374 20380 20388 20495 20518 20545 20546 30619 20637 20669 20702 20715 20727 20729 20780 20829 20864 20879 20925 20929 20950 30960 20976 30996 bcKoiui wtib dic echter daarvajkgeen iiïe iedooliinj aan hunne reöhtache uieddeden hadden gedaan In deze omstandigiieden lichtte de heer Knuttel hst voorstel in zijn geheel toe zoodiit bet volkomen duid ijk was om welk bedrag het hier ging maardlM kon niet vertónderen dat te medevoonrtellor de beer Jongenburger bet beter oordeelde dit voorstel in de volgemle vergadering aan de orde te stellen zooato gertobiedan zal J e We jhouder IJsdeMjn heeit het by het voorötel betrcifende de sala nmftn der retarie amfet iaren miet zijn oudk ollegB den beer van Gaten een beetje aan den sti k gehad De heer van lalea n l bestreed het Hi de babandMing van de sUppletoirc bdgrooting van bet Hoftmansigeöticht waanbij een post voorkwam voor het inrichten eenar niauh wp centrale veirwarming heelt de Wethouder IJsaeWKjn het onderSpit moeten delven Als voorzitter van hetf olleige van Regenten van de Holfin iiiL lJtii4itili werd door hem op KrtuniJ van deslkunidlge voorliobtinigtfiin mieuwe centrale verwaTming be leit die op 16000 wa begroot Het de lknndfige raadölid verklaarde zidiniet overtuigd van de noodzakelijkheid en achtte db deskundige vnorlicbting aan den voorzitter van Reeemten niet van zooveel waarde om 1 6O0O te besteden De reparatie kan naar i h eereti Muijlwijki s meeninir plaat iiebben voor een paar honderd ginldeni hetgeen wal ietri awhoelt Juist een meerderbcdd ging met den heer Muijlwijk mee De s up plototre t eigtooting werd met lp tei en9 l verworpen Reg enten 1uninpn nu gman zinnen hoe de verwanniing voor een paar honderd gtulilen I in orde j te brengen I èaueniK 7 nmtet hij voor de tweede maal tou bet geveohl dieeln ua inlidtwheeps dk or oen torpodlo g€ roflem Ue ttplofllng wa ïoo hevig dat het aohip wend omluog getUd Tot m ie niMohJuialtamer drong torpedjo dloor en In no ge n 7 minuten ging het aoblp me allen 2ioh aan boo rd bevonden naar i j kelder De geredidea waren vandBii afloop vaa het gevecht geheel onkunüig Wel ha tSen ïtj bij dou aanvang geateii dat van de 6 gxoote LngBl 4ie Imiisier welke aan dian slag dBelnMnen 2 in brand vlogen en zonicen De 8 overlevenden vaj de FraiueiQlob baiJen zloh op 3 kieine vlotjeö van ongeveer 1 mieter breedte bij 2 meter len e kunnen reHUten De zee wa e g onstiutoiilgi zoodat de golven aanAioudend over hen heen vlogen Rug aan rug zaleen Ai op het vlot met de beenen in bet water Op een der vlotje bevonden zicfa 8 sdiipbreukeüngedj 6 konden zddtïniat langer vasthouden en een voor oen moeBte zij zicb loslaten om te verdwijnen ini die dSepte Langer dun 10 nor dreven de menffotien van koude verkleumd rond en eindlelijk wetdien zij door de Thame aan boord genonwoi Een d ir garaWen wa gclieel bewu te4oo e ondanks alle pogüngen dioor de b inuanwimg van de ThArfie in hie werk geBtald overlaad hij kort daarop Hat ken en een wrak dat m it de klal naar boven dreef en waarvan de nationaliteit niet wae vast te stellen rtlüH voor duurzaflien vrede i de geletiWijko ecomooliaohe ontwapening der volkeren waarvan de militaire oibtwapenang aan gevolg zal zijn dan k n zeM dtee gsruweh oorlog noj Mgenrijk voor de meurt liheid hohibeo gewerkt AFKOMDIGING liuKGtMlij tjTEh en WÜTHOÜiiji li 3 van GOUDA iiuen te weten dat door den Kaad mer gemeente m zijne vergadanng van ii Mei 1916 ia vaBlgewteid te vuigeiiue verordenm verorüeniag tot wijziging der Algemeene f o 1 i 11 e verordiening dlar gemeente G o UI d a EISNIG ARTIKEL la Je Algemeene l olilieverordenlng vuur ae geme inie LiouUia va i tioleiiOi uBii i4en Juni 1912 en afgoikonuagd uen len üuer maand worden de Violgeiiiue wijzigungen aangebracht 1 lufcBClien de artikelen 22 en 23 woidt een nieuw artikel 23bi9 gevotgü iiuöeniue xiet ia verboden zonder bet goedviiiRJcn van den bewoner van cenig huil zich te bevinden op de iaartoe oehoorende stoep ot Btoepboldten ol i leunen tegen de ramen van dat lvuiis U Aan art 62 wondt een darde ud toegevoegd luidendei liet is verboden op markWageu van dies voonuJiddiage V tot de nauiiidaag ® 1 uur de Biauwstraat van ae zijde van de Hoogeti aat in te rijdeiH UI In hot eerste lid van artikel 71 vervallen de woorden enmeteen inotornjtuig op Afdeebnig I van Hooldistuk V wordt genumiraerd la Artikel 131 w milt gelezen ais vuigt lui en vervoer van nietHlCloT een der keuraneeöter gekeurd vleeöoh of gpak mag alleen plaat hebben wanneer de in of vervoerder voorzien ib van eene shriftedijke vorgumiin atg egeven door een der keurmeeBters en bevalteiude den naam van dlan inol vervoerder den weg waarlang en dten tijd binnen walken de invoer ot het vervoer moet geslohieden lö het n evoerde vleesoh niat van een diuid i k stempelmerk vain een openbaar aladwlmis of van een Rijk veearlB vfjomion dlan moeten longen hart lever milt maren en i aarmoeüor dloor bunne natnuirii e verbin oingMnidldelen ongiesiohonden aan een uer licihaamHtialtten verbonden zijn lnr en vervoer van de longen het hart de Lever en de milt van eider g€ laoht vee kan sleohtfl worden veiigunid waaneer detze organen L ooi hiuMLe natuurlijke verbinoang iiuoUelen aan elkaar zijn beveflUgdl Alle vloeech waarondier liohaameJorfeauan begirejien worden an sp K m die gemeente ingevoero moet aan bet keunngeiokaai ter keuring worden aangeooden alwaar het in geval van go edkeanng door een aer iteurinetflitera met een atempelinerk worut voorzien welk merk teven op ue vergiunning tot in en var voei woml algodmjkt Dit bewijp van goedtieunng blijft geldig toMat het vieasch kan woeden afgehaald VI Artikel 134 worut gelezen als vol t Vleesch en spek dat afeekaund m of naar het oondleel van denkeur meesiieir tot bederf i overgegaan wordt terstond al voO teel voor dien menitaah onbruakbaar gemaakt en zoo de keurmecBter dit noodag oordeelt in tegenwoordiglheid van een daartoe aangewezen ambtenaar vervoerd naar eene iaartoe aangewezen piaattfomte worden begraven ot op andere wij te worden vermatigd De eigenaar of houder van het vleeBCh of het Bpek i verplicht dit toe te laten Wanneer volgens bet voordeel van den keuisneBter door bem afgekeurd vieeslcèi ot dpek in aanimerltiing komt voor ateriliaatie aan ean openbaar dladtthni of om voor teohni ohe dooldniden te wordm verwerkt kan onder door ham te stellen voorwaarden door hem vergunning worden verleend tot uitvoer buiten ds gemeente Vil Aan artikel 144 woidl oen tweedkj lid toegevoegid luidende Onder keuring woixU mede vafr staan het in bestog en ter keurii ïuedenemen zoo noodig met de voorwerpen waiarin dte melk endémleltproductan zich bevindlen VIII Aan Hoofdirtuk V woriJt volgende op AfdeeJingi Ia toegevoegdl eene Afdedlnsr Ib vani eet andrinkwaren genotuiiddden en andere wa Stadsnieuws MAHKTBEKIGHIEN Hotterdamsicfhe Veemarkt Aanvoer 295 vette runderen 164 vette gtraskalvéren 157 Slaapen ot lamoneren 875 varken Prijzen vette koeien le kw f U30 2e kw f 110 8e kw fl oason la f 1 30 2e f105 3o f 0 95 tieren 1 f 1 05 2o f 0 90 kalveren le f 1 40 2o f 1 15 3e f 1 schapen le f 0 78 2e tp 70 3e 1 0 66 lanuieren le f O m t 0 90 varken f 0 94 f 1 liöhier oortj t0 78 fO 0 Jla idel I nvatig Kuutnsflit SCHOONHOVEN 3 juni AingCToerd 8i partijen 3430 stuki wegende plm 17010 I K G Goudsclie iiau ie soort f S3 I 54 id I waardere t f id soon f48 I f 52 id met Ruksmerk f f I Met conditie I Allei per 50 K G Handel vlug I OUDEWATER 5 Jnni Aangevoerd I 171 partijen 7740 stuki wegende plm I 38700 K G Goudsch kaas ie s f jj f57 d Kwaardere t 55 1 57 id ae s f 50 f 54 id ni$t Rijkamerk I 50 ƒ 58 Aet Xinditie Alles per jo K G Handel vlug GOUDA 6 Juni 1916 1 De a s Statenverkiezingen I De heet J van Kleef secretaris 1 van den Provincialen Bood van unie 1 Liberal Eiesvereenigingeo Zuid Hol 1 land zal met het oog op de a s I Statenverkiezingen in een 7 tal plaatsen optreden 6 Jnni in Hoek van Holland 7 Juni in Maassluis 8 Jnni in Miijiielharnia 9 Juni in Sliedrecbt 110 Jnni in Krimpen a d IJssel 13 Juni te Yoorbuig en 14 Juni te Boskoop Naar de Opr Haarl Ort meldt I behoort de heer Q ranpé Molière werktuigkundig ingenieur en onderI directeur der gasfabriek alhier tot de I sollicitanten die kans hebben op de voordracht voor directeur dor ge meentelichtfabrieken te Haarlem I Maatschappij yan Nijverheid I Op Woensdag 7 Juni dos avonds I 8 uur zal de afdeeling Gonda van de I Maatschappij van Ngverheid in Hotel I de Zalm een vergadering houden 1 I De agenda vermeld BestuursverI kiezing punten van beschrijving voor I de Algemeene Vergadering j benoeI ming afgevaardigde rekening en verI antwoording van den penningmeester aanvrage om steun voor volks en schoolbad Door de Federatie Gouda van de 8 D A P werd gSstoran Ie Ammeiis ol een openhiobt meetirip gebonden waar de heer A Dijkgraaf uit Schoonhoven en mej S ze Groeneweg uit Rotterdam een politieke redevoering I hieidleu en welke samenkomst we i 1 opgeluisterd door muziek van de 1 Pionier uit Gouda Er waren ruim I 800 bezoekers 1 Boskoop I Tot Onderwijzeres aan do M ü L O1 school alhier Hoofd de Heer E F 1 Kruidering is benoemd Mej J KI Sturing te Oulemborg I Zaterdagmiddag viel H A GroeneI stein werkzaam bg de firma van Kleef I en Oo op een hoogte van 14 treden I van een ladder Bewusteloos werd bij I opgenomen en per brancard naar de I woning zijner ouders gebracht I Voor het MerenriuBdiploma voor I boekhouden is geslaagd de hoer J A G Harinsen notarisklerk alhier thans als militair onder de wapenen Schoonhoven In de Zaterdagnamiddag gehouden 1 raadsvergadering zgn goedgekeurd de 1 balans en de winst en verliesrekeningen I van de gasfabriek en de waterleid ng De gasfabriek maakte over 1915 een bruto winst van f 12 932 waarvan f 8639 werd bestemd voor afscbrijI vingen en f 4242 werd betaald aan I rente van leeningen de netto winst bedraagt dus sfecbUf 161 De gemeente I genoot uit de kas der gasfabriek een I uitkeering van f 8500 als vergoeding voor den grond die de fabriek in gebruik beeft en betaalde f 668 ie I weinig voor de straatverlichting De I brnto winst der waterleiding over 1916 bedraa f 870S waarvan f3977 I voor afschrijvingen zal dienen en f 3785 voor interest de netto winst I bedraagt derhalve slechts f 941 I De raad besloot met algemeene I Etemmea aan de vak en teekenschool waarin de bestaande teekenschool der Nijverheidsveroeniging zal worden omgezet een jaarlijksche subsidie van f2 X 0 te verleensn op voorwaarde dat de subsidies welke bet bestnnr der teekenschool aan het rgk en de provinoie heeft aangevraagd ook worden verleend Naar aanleiding van een adres der vereeniging Scttoonhoven s Belang I IMeot de raad niet alleen een onder 11092 11791 11978 1 85 12240 12472 12617 13636 12747 12826 1 3007 13068 13243 13482 13695 13787 13981 B ir3 3n eELla n ca 1 Mailsluiting I De mail naar Noord Amerika per Noordam sluit voor aanget oorr en voor gewone corresp op 6 Jnni resp om 9 nar s i onds en om 10 nur s avonds geen shipping documents De laatste buslichtingen voor de mail per Rembrandt naar Oost Indië z n voor aang corr op 9 Juni om 9 uur s avonds en voor gewone oorr op 10 Juni om 9 50 uur s morgens Op verzoek wordt correspondentie meegenomen voor Las Palmas Kaapstad en Singapore voor aanget corr 1 sluiting op 9 Juni om 9 nur s avonds en voor gewone corr op 10 Juni om 9 36 s morgens De Wilis en de Qoentoer De direotie van den Rotterdam Boben Lloyd deelt mede dat bet stoomschip Wilis op 30 Jnni niet naar Indie zal vertrekken in dej plaats darrvan zal gaan het stoomschip Goentoer dat was opgelegd Het stoomschip Wilis zal 16 Julill df reis naar Indie doen R Nbl Door vri ndel tot vred 4 l n viugnohnftje van de veTeeni 111 4 i iiM ryo ttuilvBTkeer be uiti i iMlutf Al de i twt de l u tanJ andi9obe oour purreuten ala vi p4iden gaat l etianide 1 len m zijn eügen burgen tegien beo beaciieniit met sterke tariefveaüLngHn i u zal hl tevenfl met het oog op bel gewapend eoaïlict waartoe do vera 9herplng van den econoraiechön wedturij ï moet leiden ateeue nwer voor uitrusting van leger en vioot moeten uitgeven an daardoor dat giawapeiiid ooniüot nog verhaaaien dloohd ontwikkeling der welvaart belem fl meren ll Dat bewapening dient als middieli icr vooflrkoiliidng van dien oorlog j dlie niiaohbspreuk zal ni flnaaKlf thans nog willen verkondigen Maar dit heeft de tegenwoordige oorlog zeker wel aangetoond dat van imlitaire onitr wapenlnit geen prake zal zijn voordat d btaian hunne economische wapenen toglan elkandkr hebban ajgielega HeadH zijn er taakenen die er opwijzen dat ook in de oorloglvoeMndb landen met kracht ervoor zal wor dea gewerkt dat lefltaande eoonooniii e vefltingnmiren zuilen warden ge ri cikt alttianfl vOTlaagiJ ot waarlzo nog aiet beataan niet zullen Avrmfen opgericht i In DuitKUhland ia volgend bericb J ten in die dlaglt adien door inivloedrljke indhietrieelen reeda meer dam een lo kennen gegieven dat wanneer Duiluöhland zegeviorend uit den oorlog te voors ijn komt gieftiroken moe woOTÜen met bet heorSohend 1ael van besbherming waarvan vooriiamciijk dto groot ondlbezitters die voonlteelen genieten In Eng Jand goot Minieter Uoy Geonge in een korte maar kraohtigei rcilevoering een koudtwateifitroal over dte vunige protectioni tiapbe m boy cottliwtige ijveraars door te wijaan op het pnalnnigB van bat altrevehi iwn nn dten oorlog geen zaken meer te doen mot de 160 millioen inwoner dar centrale Mogendhedirai een sitröven waarvan in de allereerete plaat de Engelschen zelf do iKihat ie en de Amerikanen de wiordeelen zouden ondarvindon Wanneer dan zij die straks woriten aangewezen h vredeeverdragi op te aitallen toonen doordtrongen te zi van de waarhdd dat da aerate grond S OIST Voetbal 1 Uitslagen van gisteren I Blauw Wit Willem II 1 0 I Ooadsche Voetbal Bond 1 le kl T O P 2Woerden 1 B Gonda 2 Altijd Weerbaar 2 1 Olympia 2 Schoonhoven 6 0 2e kl Gkrad 3 Alphoil 3 6 2 T O P 8 Alt WBefb 2 6 1 Vriéndsoh Ammerstolsche É C Zwaluwen Gouda 1 3 Overzicht Senige vriendsehappeiyke wedstryden slechts van N V B dubs waarvan Blaijw Wit Willem II de belangrgkste was De Amsterdammerszetten hun 1 klas z n al goed in I pas zijn ze gepromoveerd of zij klop 1I pen de kampioenen van Nederland al I en nog al welverdiend met 1 0 I Voor den Goudscben Bond beë n 1 I digde Woerden haar wodstrgden door 1I T O P 2 met B 1 te kloppen Het I was in den beginne een aardigen vlug1I gen wedstrijd waarin Woerden de I sterkste was na rust was Woerden 1 overwegend de meerdere doch de achterhoede van T O P 2 was bgns niet te paaseeren Woerden is nu No 2 I en wacht nog maar op een nederlaag 1 tbn Gonda 2 welke laatste bet echtermet van plan schünt zicb te latenkloppen en ook gisteren zegevie de 1 op Altyd Weerbaar met 2 1 hoewel het op het kantje af was L Y V kampioen verlilaardl Naar wq vernemen heeft bet bestuur van en Nederlandsoben Voetbal Bond in haar vergadering vanWoensdag j l uitgemaakt dat eenwedstrijd Olympia L V V niet in I overeenstemming is te brengen met I bet nieuwe reglement zoodat de vastI gestelde en tweemaal niet doorge I gane ontmoeting vervalt en L V V t 12 klasser is geworden 1 j Wfl zgn wel wat verwonderd over 1 I deze beslissing Dat de vaststelling I naar aanleiding van den wedstrijd 1 I Sportman L V V niet geheel in den 1 I baak was dU was ons altf d vrg dni 1 I delgk Voortdurend is er van alle 1 I kanten over deze kwestie geschreven En wathed hmpia reMatreeka te maken MMm n wedstirbd eer er zou dan een Sportman L V V i pnienw vastgesteld moeten worden Df hoofdzaak ii en blgft nog steeds het protest van Olympia tegen den wedsbtgd T O P L V V welke T O P heeft laten winnen piet 5 0 Daarover hebben wg dien volgenden dag onmiddell k geschreven Olympia beeft natnnrlgk gftprotesteerd en door den N V B is een commissie van onderzoek ingesteld Voor zoover ons bekend is de uitI slag van het ondanoek nog nooit bij I de baUnghebbenden bekend geworden 14402 14523 14893 150 56 15226 15437 BUUUËRLIJKË STAND BOSKOOP Van 16 tot en met 31 Mei EBOHE N Aziena d v C van Eitk en C A de Jeu Johannes L ananh zu v H H Verbeij en M J Kebkvliet Hugo Marlnu z v il TeteTH on A van Gil Henricus z V A Nabon en E Kuijf Theoiloru z V J Raveniberg em R Hietvold Arie z v A A Nijveldl en M Blanker Gijsbert z v D van der Geur Nlcolaas z v M au Eijk en W Davld Allda Johanna d v A Loef en G E van der Stal Marlnu z v M BehriJver en E M Sirhuervald Catbarina Maria d v J de Jong en M A 1 van Hijn M iniu Simon z v A I leers 80 M HoogtMjling Elisubeft Maffia Helena d v A Vuren onT IJljee GETROUWD W Sahellingerhout te ZwijndTBcivt 22 j en M O Gro nesiein 23 j J Jansen te Utrecht 81 i en M A Kluis 28 j A Pitsefcüan te S Giravenhage 37 j en N A Mesdm n 27 J L van Unt 26 j en A M Bi 25 j W J Verm IJ te Waddinxvepn 35 j en R BareralBlz 28 j H Hagen 24 J n S S van der VeJitan 21 j J OVBHLEDEN Janna Lo f wsïl v n H Knepper 76 j l2iL W STAAtS LOTERIJ S KI Trekking v Maandag 6 Juni l n s von flÖDOi 1218 8059 11169 16085 f 400 7577 9175 9371 11171 12841 17075 18847 f200 8936 8718 9825 13133 18281 1 100 1182 8927 4712 6635 7149 10919 12264 164U 16650 17518 19967 20068 Frigeen van 70 XM m 403 562 673 bb llab l i52 1337 1377 lbl7 1788 1893 IDiil 2133 Jaaü Hei 2506 2714 2757 Mbl 8105 32 8 3345 3379 11 980 160O1 16178 16194 16369 16401 16 565 16593 16779 16800 16860 16862 1 1 114 M Ma llju IblU i4b zml 051 3 i4b 414 i 4 151 iVM 4aa 3 45 3881 3923 4031 4125 4395 4500 4682 4819 4933 5087 5121 6127 5333 5337 jdUl o38a 5573 5592 6645 58p8 5995 tillö Un 6204 6220 6329 63 6 6444 6748 bö36 6886 6843 6891 6986 7112 7195 T 7261 7281 7299 7328 784il 7384 7413 7446 7693 7922 8027 8144 166 83Ó6 8638 8715 8721 8760 87608 33 8876 90O4 9160 9260 9302 9347 9461 i 496 9506 9618 9645 9715 9757 9814 9857 9872 10270 10351 10423 10508 10663 10738 10784 10810 10861 10885 1U27 11179 11801 11313 11335 11648 11828 11829 11855 11960 12127 12298 12341 12486 12519 12835 18887 13037 13066 13248 13262 18341 13349 13363 13386 13755 13945 13946 14028 14064 14065 14187 14298 14433 14476 14491 14802 14605 14509 14622 14709 l 002 15153 16240 152 15341 16394 16988 15997 16204 16362 16466 16687 16601 16608 16839 16880 16892 16914 17248 17269 17281 17393 17502 17738 17847 18074 18236 18364 18456 18536 18668 18678 18776 18873 19124 19460 19669 19570 19890 19949 20064 20114 20263 30306 20307 20372 20375 20413 20562 20769 20803 20886 20889 994 Nieten 137 168 198358636806 XiaatBte Be richten Gemengde Berichten Aan het Wctteiyk Front PARIJS 4 Juni Hot coroniunUiué van gisterenavond 11 uur luidlt Aan den linkeroever van de MaaShadeen kradhtig artillerievuur piaat Vooriiereidingien d IhUtSehers om op heuvel 304 een aanval te dtien werden dkior bat vuur der l ranslciien verijdeld Aan de rei terzijde van de Maa zette de vijand de bericliietiu van Vaux en DanHoup voort hoofdizakeUjk van bet fort Vaux Bon aanval die hodtenmidaag e 3 uur ten Nwrill WflSlen van het fort werd ge aan werd door mitralUeurvdiur ge Vtuit liet Fraii e zwaar ge obut heeft 1 Duit i e batterijen In het I Oourièro bosöb ernstig bosohadigd 11437 11533 11859 11956 12406 l M59 12998 1 2999 13268 13295 13467 13641 £ en nalatig spoorwegbeiambte Te Delft is gisteravond door deoplettendheid van den machinist vanden sneltrein die te 4 nur 30 uit richting Rotterdam passeert een ernstigongeluk voorkomen De overwegwachter aïn de Binnenwsterslootbadn l vergeten de afsluitboomen neerte laten Door krachtig remmen werdde ti SiuTlltlg juist bntüds tot stilstandgejfraoht N Ct Schrsalhans keukenmeester Woensdagavond met den trein 11 2 kwam aan het Maasstation te Rotterdam een U jarige jon n aan J A A Jansen genaamd die zioh tot den vreemdolingendienst der politie wendde om hnlp Hg was naar hg vertelde piccolo weeet in een hotel te Asmannshansen De kellners van dat hotel gingen vreleens op jacht en bg een der gelegenheden toen by meegegaan was werd hg met een geweer bij zich opgepakt door een gendarme die hem naar Rndesheim bracht Hierzathg 2 t week gevangen en werd toen voor de Rechtbank te Mainz gebracht beschuldigd van spionnage Hier bleef hg 3 weken gevatimi en men dreigde hem zelfs metden 15454 15465 16399 16464 16657 16827 17069 17176 17157 17492 18176 18233 18665 18613 18938 19072 Telegrafisch Weerbericht ▼ an het Koninkl k Meteriologiso 1 Institnut te DK BILDT Hoogste barometerstand nabg 760 te Zaia Daitschland Laagste barometerstand 748 2 te Skudesnaes Verwachting tot den volgenden dag Matige tot krachtige weet ke tot niidwesteiyk wind meest iwsar bewolkt wsarwhgnl k nog regenbnien iets zachter 267 459 718 879 1059 209 438 711 860 1006 73 267 606 738 887 126 304 548 765 892 310 358 407 675 636 670 769 806 857 907 982 985 1193 1212 1225 1292 1342 1393 1469 1486 1523 1529 1537 1543 1663 1689 1615 16 50 1659 1700 1729 1739 1748 1764 1911 1946 1963 1996 2002 200 2007 2038 2122 2145 2148 2178 2181 £ H 2252 2378 2386 2322 2389 2363 3389 3466 98 2558 2660 2679 2598 2622 2643 2678 2701 2712 2752 2727 2775 2796 2807 2S11 2893 3905 2941 294S 2966 3036 3083 3202 3262 3263 De Sdieepvurt en de Ooriog Aanhondin Nederlandaohe Bohepen Naar het Bbld verneemt ijo dezer dagen verschillende Vrachtschepen van de StaomvaarbMaataohappg Nederland en van den Rott rdamachen Lloyd door den Engelachen aangebonden Deze booten moeiten voordat zy haar rei voortzetten eerst de aniline louen die zn aan boord badden Aileea de Hondo waar de 1400 kisten die zg meevoerde verspreid waren over de geheele lading moobt nit Durban vertrekken mits de lading in Indië ter beschikking van den Engelschen consul worden gesteld De aniline was gewoonlflk geoon signeord aan den Qonvemenr Qene raal van Ned Indië en is noodigvoor de batik indnstrie Ter wille van deze indnstne maakten de Engelschen de Qitzonderingsbepaling om deze aniline hoewel DuiUoh product te laten pas eeren siaia ovariaao nij Kori oaairop Het gerucht loopt dat de aanboo sichjp paemerde bonderden lij i ding zou zgn te wgtcn aan het feit dat vroeger versoheepte aniline niet volgens de gemaakte afspraak werd gediatribneerd De Titan in aanvaring Ëen Uoydstelegram uit Londen meldt dat bet Nederlandaohe stoom obip Titan van de Kon Nederl Stoomb Maatsobappg bij de Downs in aanvaring is geweest De boeg is leelgk ontzet het schip maakt water UU den tioodschen Baad De ttaad heeft zich Vrijdagavond voor een belaiig rijk ueel bezig geni uden nwüt Cie herziening dier sala ruiden van dte aunbtenaren weiÜeden in dieuflt der gemeente Uo vw rstellen door Burgemeedter L n V w houdlorB liiglad iend welke reedd 111 OU btad zijn gepubliceerd zijn op enkeiie wijzigingen na alle aaiigenou eii Die wijzigingen betroffen bet snlai iB van den bavolkingBaigenl dat van f iüü op 1250 is gebracht dat Van dto boakbiouder opiziohiler bij de Fabricage waarvan het maxlimim tank zij dte vrijgevigheid van den Kaad eerst mat f lüO en direct daarop met f 200 werdl verhoogd en vervwlgeiia de toelage voor de akte wiekundto van d e ondtirwijaer die met het omüerwijs daarin zijn belast dde goHjik went gesteldl nJet een taaJ akte l cgdijk met het voorstel betreWendIo de aalarielsBn van hot ecretarie perawneol werd dtooif dto hoer Bokhoven ingediend een voarstei tot verhooging dier salarissen van den burgemeefater dien sBcretans en den ontvanger Dit volifltei was raedte ondferteekend door ite heereii Van Eijk Van der Werf en Jongenburger Over dietae voorfltelien is heel wat gwproken Br wai een Sterke sltrooiiilnB in den Haad pm in het algemiiein die loonen en ÉïaJarifiöen te verhciogen in verband met de dhire tijdfeionialtandfigiifidtan Ten aanaien van de werklieden In g nneentedleni slpeciaal de vaklieden onder hen is vooral geweeen op het feit dat de loonen van deze categorie van werklieden niet staan mogen benodön die in particulieren dienöt diat vaeleetr de gemeente moet voorgaan in het gevein van flinke loonen De dfiöcueislefl bielrover leidden ten ÉÖoitte tod de inidlleining van een miotie d r den heer Muijlwnjk waarbij werd ultgeHiprokeii dat die loonen der werkliedtan In geiraMïntadlienat niet lager zoudlpn 7ijn iMn de bij partimdieron nlgemoon geldlende loonen Boto effonde de salarlalSen der nnderwijzeifl 10 medo een ernstige poging gevraagd orodle regeling te dtoen zijn zooal die in het ad res van dten Bond van Nederi Onderwijzers word bedoeld n 1 een hooKSr aanwanRSteialaris dan het thanS geldende èn het rtieller beretkanvan het maximum dan thaj is be aaid Meer dan isi voorgeflt d is eciiter niet direct vorkreBen Maar tan aauh zien van het siMJIer bereiken van het möTciinium heeft de Wethouder vap Onderwijs zi uilgdaten veel te gevoelen en dat te willen beivordtefféni Maar er moeten eer t nog komen de Wariaregeüng voor het gymfcasiuin de bewaaawiholen voor bat glymnai tKkondierwiJB De positie der ondiorwljzers wordt hier wel beter al gaat het met het oog op dte kosten hed geWdeilik Het vnorsljel bStreCfeindle de salairlasien van den burgwneoÉter dlan cretaris en den ontvangier werd voor den voorsteller oenigepmata een echec toSnei bedoeld wari dit voorstal nog in diaze zitting af te hindslen De rBoht rziJde v ooi zulk echte niet te dkien op grond hiervan dat zii Is ireheele fractie niet oMtran dht wwmKW waai iqi chten geraadipleagd üit helgeian ter Unkerzi do werd medegiedeeld bleek dai dit plan aan 2 loden der rechliarzijde zoek in te stellen naar Ao voorwaar den waarop de TJtreohtsche provinciale electrische centrale bg hare totstand koming bereid zon zgn 3e gemeente 1 Schoonhoven aan haar kabêdnet aan te sluiten en baar stroom te leveren maar dit onderzoek oit te strekken tot de besturen welke eveneens eleo1 trisohe centrales onder hun beheer I hebben Bergambaoht i en kerK elijke quaewie Aan ue luüterdduimer wurat van I iierv uriutte zijoe gcbchreven van wat I ei inei t 4 iv eL v vun üorgamloaent ui I oüjoui ti lio is een liwig stuh iM u l n Keek geboren n 1878 wwd predikant in tlat 23 t t law I ivwami Mei li ui in li iiiüonem en 1 deeü zijii intree te uargamlbaont lo liNov 1ÏJ14 Hij was oo epronkelij be I oitiüHi voor het oud irwi llij bezit I o a akte l ran che taal Miuki Uudi I ii J en 1 oen nwin van groote ont I wiKkeung Van begiia el atnuaoh luik 1 I koos hij later de Goreloraiiee rich II Ling en werd onder den invloed van 1I u J 1 l auwe destijd predikant I bij dB Nod Herv gomeewe te Benne I I Kom piëtist en my Liei t I I Tijdens zijn arbeid in Zuilichiean I I Kwaun bij in coidtiüt met de liberaaiI iiiiodterne Hervormden Door z ii krochI ug optreden ytiohtte hjj daar eene I aenool niet den Bijbel die 140 leor1 lUigeii lielit I 1 Kook beeft bet den kerkalijken I besturen nooit kunnen vergeven dat I ZIJ in de bekende kwestie bet I iiisehnjven van moderne iidmnt el ders gevestigd den godvreezeaidend J Il l auwe hebben atgieizet en 1 den triomf t eireidden van bet ongeloo vig nfcidernisme in een kerk die tor I iiiieel K 1 ormuheren van Eenigiiei i I lot groiidölag beett Het mokte en 1 wroKte in uijn zael deze alzeUing 1 vin den man dien bij al een vadter in Ohrislu vereerde In de ziel van o ICeok wa het besluit ffOboreu mat 1 de had Herv Kerk te willeri brO I kon of liever hij we HBplrte Ji at t 1 I verlaten zonder veel opspra te I verwekken I Kemge maanden gveip bet olossi1 kaal bestuM van Goiu i reed in 1 ommiat uö Keok de ooiiecta yoor noodllijiendle kerken en personen niet hou 1 den wiilde Maar toen zwichtte haj Nu wenfiehten een paar moderne Udh maten die hun kiiiderefr bij dien ongekïovigen predikant d ll K iS i h lie emann te Aminerfftoi hadd eii Ijiten doopen kroohtans de reg lemen lei in chn Ving daarvan in het doopboek van de Ned Hervormde geineenle te Bergiambaöhl Ds Keek ge ateuaid door zijn kerkeraadi weixerde t liet ola öioa J bestuur van Gouda I informeerde naar den toegediendendoop de kibideron waren gedoopt in den naam van den Vader den Zoon en den Heiligen Geeatl Daar 1 I mee was de doop idtlt reine en II elsdbte erkoni i ook volgensi bet 1 I Gereformeerd kerkrecht I L Keok Wilde eObter niet zwiob I j ten Hat cla lsicaal bestuur choi te I hem van Maandag 29 Mei tot Zater I dag 3 Juni Zaterdag zou een oom I 1 miH ie uit bat claslsicaai bestuur de 1 namen komen inschrijven en Zondiag I 4 Juni mocht èa Keek dan weer I preeken Maar neen daaraam wenach 1 ta Jb Keok zich niet te onderwarpen En zooal we reodte maiddleni Zoudfegavomi legide bij zijn anibt liter Zooal bekend l staan d 1 aauwe en zi n geestverwanten zeer verre van de lleret Keuken hun oordeel dlaaro ver 1 in hooge mate scherp en onbillijk Zij bealtrijden het forroalieme en de Bondflleer Daarbij staan zij vijanitkilijk tegenover de slüholen met dfen Bijbel en aH W Christelijke actie Bij de prediking verwaarloozen ze de Schriftverklaring het objectieve en laten zicb Utsfst zonI der vooratgaande studie meevoeren I op den stroom der bevlndlngL het I öubjectiviame I Aon disiv invloed i tot veler ppijt d Keek niet ontkomen De hi iwclijk srbool liet bij Ie De ibriMelijtal actie zei hij vaarwel Zijn etu i I dje liet hij varen Huisbez iek Ited mj niet hij achtte zich onwaardig Tim de miemsohen op te wekKen om den Dienst de Woords bij hem te volgenw Eene hixirden wij hem in een ge meeinte waar hij zou oph edon Hij zou sproken over JeBaja 32 v 1 en 2 Zie een Koning zal regeeren in gereohtigbeid enz Me 8 yttnlpatbieke pantninig verwachtte de gemeenitfi van den jonge littarairen gelnovigen predikant de aclioone verklaring van den tekst Hclaa 1 wat I teleur teilüie De giemieent moet van ii m