Goudsche Courant, dinsdag 6 juni 1916

55e Jaargang IVo 13107 dlenbeirg Mart i9 edti daniaMHchje nH5t iii bij J Mulder R v CatBwog 190 en R K gehredeabo ekje bij C Zijhnan Stoofateag l i een maatatok bij S Gibbon R v Cataweg 8 een porteoionnale bi A C Kdhouten Iloutman graciit 7 een SmmniibBnd van oen kinderwagon en een haWcottIng bij F Boem Raam liW een K K kerkboekje bij J Tunmennan Vmt 115 een notitie bi okj bij A de Bruin WlIJbelmina raat 1 eco klnderethoen bij J v A Üool Ho flteeg 12 een p r pluie bij J van IM Jroonondaal 82 een ZBlUrtriétker bij A StoUt Pr Hendrtkatraat 106 een beurde met inhoid bij A V d Wouden St Anr tonicBtraat 2 1 een broche bij O H d Juode Wacbidatraat Li eenparaplnie bij A Laurier L Dwarsstraat 12 een oorknopje bIJ J Éerckmn KrugBrlaAn 85 een konijn Wj Midigelson Bo J ade 111 een slouteltjo bij Bielihoven Raam 25 een llemlrik Araat 120 een paraplule hij A Toeirwen Gouwe 169 een zal oook met geldatuk bij i van Wijngaarden 4e Kade 87 en rozenkriai bi de Jong Bookenborgs lraat H een broche bij K G v Umitreii L iiendeweg 62 een zakic etjje bij J V d ïogt N Haven 69 oen hrocic bIJ H C Tri burg K IMemdWw 19 een hrt v dl Staats Iiittirij tdj V Eïjk Vorï tinan traat 56 een zilvorbon bij Spee Kelzacwtraat 65 een armbanije bij v i Eng IMrtmarEt 81 een basralienitt inh bij B v d Hondel HodnüaaéHiftht Ooflthaven een hond bij R J Kvel Veploremkofit 19 een geti i iuk bi r J van Dim BlooêBte 0 et n bal met eenige bikkole bij v d Heuvel l C ButlMtraat 40 Gouda 2 Juni 1916 Do Commissaris van Politie J Vi BERTHEÜX Telefoon Interc 82 f li i ISGËVl G De BUKGliMKlibTliKvaji GOUDA brengt ter op m l aje keauBs dW dB op om t en Jiwii Wit by hem ingsAevenie opgaven van CanidiUaten vooir de benoeoaing van drie ledoa der Statm van d e provincie iiuid HolLaiMi boaevenfl het van de inleveiring dïer oggaven opgraoaakteproceffverbaal op die Seorötarie der gemeente voor oen iecfeff ter iiuza zijn nederg eleigid dat afefctawften daarvan zijn aangeplakt m tegem betaü ng der kosten verkrijgftwar geBbeldL CJoudfei dm 7 Juni 191 1 De Burgttneeeteir voorn R L MAKTENÖ HELSUIMn SiSIUIIU U WBI De Oorlog Aui het Westeiyk Front het i ranBclie cUDinuuauné vaa i j urn luiut Up deu loAtoi aBuBver iaia uii teii twoe LmiBcne aanvallen ü ie ti ieitó dien iia Jüt op do j ho malingen tUijuChiJn Vaux eu i auluup waieu goriciil volkomen IM wordt gieeii veramftnug gameid in ucii toeBiand oij hot lort Vmix dat uie l uit ictoare mol groote havigboiid Uaohieian Op het overig tnont warkt heit geaBtaitvour bij ttewAanliuozen vaii bet bngelmsho front vallen plaalaBlilke inlanlorio eveohtete te nKlldeni liet Duittfche conunuiiitiué vaa G J urn lui llt Aan d l ooatelijken Maasoever werden de slelliiigen der dlajppere Oodt rruisen op den Fumünriig in l in loop van den nacht na oen nieuwe zear kraohtigle illo rie voonbai ouUiig wodor viermaal zonder ernsUge rtöultoten aangevallen De vijftnd had onder om alainwuworkenii artlUoriestiervuur mB 4unegewcer en infanteriovuur bijzondkiT ware verliezen Overigens i die toestand oiiveraiMlerd De Btrijd bij Verdun Een Router elegram d d 4 Juni maldit De gweciWen in het uitspringende gedeelte van de polling om Yparen ten Z van HoogB duren verwoed voort De strijd hoeft rich tot een gevecht van eenige afmeting en van een buitengewoon bloedSg karakter onitwi kkeld olsohoon het gevechtaterrein zich blijkbaar tot diuet ver met uitstreW builen het rspronkelijke tront van no g gwm 3200 Feuilletona li De Geluksster door NATHALY VON ESCHSTRUTH Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsclie Courant ateedê êmcce Deze adverteotieo ko teo slechts bij TOoruitbetaÜDf 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf nitotnitend aan het Bnreaa Nadruk verboden 54 De Mair a Daja van het toonoeJ beviel mij niet half zoo als d © Margtt Da a die ik in Floringftwven heb onibmooti Wat zegt ge daar n P dezangereö met eene uitdrukking vanoQtzetttng op het lieve geziohtje bcD ik u niet bevallen Vold Eed mijnrol u met Hij m haar diep in cte oogiea Neea mejuffrouw DallbeaTg g i rijt n j voUrekt niet bevalleni zeide hii emffüg Ik e rd fachitte u met een oprecht gemoed Ikwaarïfeerde in u de ware rrotwelijkhedd die dbor onbewuste tooverkrachtbo it en spontaan in geestdrift doetorïtvlammm Hedenavond hebt gÜJ hetIMibliék in verrukking gebraioht m4arrwet bewntót neen met kunöbmiddelen dfie tiw beroep m ifiöc iiein voorfw hrijven maar die u vernederen inmijne rfphatÖng Ik ben te bekrompen om klakkeloos goed te kunnenvinden dat eene dame die ik hJoog aoht aifi bet voorwerp vj i iedteié leo onit ferzoÉ op i MEU Ie ellei triT HET Magazijn van I HAVE SWAAYZONE aOBIS CBEM Deze THEEËN wordenafgeleverd in verzegeld pakjes van vijf twee eneen half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prijs voorzien vannevenstaand Merk vol gens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJL voorheen J BRKEBAART Lz BlootriiAe Drukkerij A BRINKMAN ZOON Goud FOXilTXH GEVONDEN VOORWÉKPEN Op eiken weifcdag des voormlddagg tussehen 10 en 12 uur z n Un het borwu van politie te Gouda inlichtingen te bekomen omtrent de navolgenile aldaar gedeponeerde gevonden voorwerpen 7 Icutels een kiel oen brocÉwi Boii waii cii uok een haloband een roimtaach een mand oen han otmet sleutel eeii bril in koker een portoinonnAjie met inh Vofirta zijn te bevragen Een brnchft bij Faal RaaW 926 n kindlerpurtaiMnnaie bij M J Bro haim Komijmteeg 20 en paar kou en m zakdoeken bij SchoVten K Tieoilbwog 2 iraitorBlouteito bij VorMoep WijdWraat 18 een amolagr leek bij Wed de Voer Kleiwe l40 een zall bij J Scholten SpieringBlr 4 oen kimibrhoedje bij J Wou V Heden overleed zacht en kalm onze lieve Ecbtgenoote en Moeder Uevronw Margarellia i oi m lanpen in den onderdom van 3 jaren F J 8WARTW0UT DE HOOG CLARA HELENA SWARTWOUT DE HOOG Gouda 3 Joni 1916 18 Benige en algemeens kennisgeving V Voor de vele blijken van belangstelling en sympathie op 1 dezer ontvangen betuig ik myn harteiyken en velgemeenden dank 8 A EL8H0UT J W SCHOUTEN Kaashpndel 12 VRAAGT Pakhuisknechts BEKWAAM WASCHKNECHT g evraagd te Haarlem bij JACs VANOOFT StoomwaBBcherij BrouwerBvaart 80 5 Geme ento Stolw ijk I BURGEMEESTER on WETHOUDERS van Siolmjk zullen behoudens nader goedkeuring op Dinsdag 30 Juni 1916 des voorm te half elf in het RaadshuiB trachten aan te besteden het bouwen wan een Sohool met n xee lokalen Bestek en teekening na 6 Juni k 17 60 per stel welke tot 8 dagen na aanbeateding togen f 5 weder worden ingenomen by don Bemeente Opiichtw van 8tolu ijk V D STUURMAN Waddinivoen Asnwijsing op Vrgdag 16 Juni 1916 das voorm te 10 nnr bij de eersteOpenbare School 30 Haematogen Haemoferrin Somatose Wincarnis bg 16 flnna Weijer en Hoefhamer Apotheek Gouwe 136 OOUOA Tel 37 Fijne Likeuren WiJIIAND FOCKINK Jlmvtoi am VerkrQsbaar 10 Fii mii Jl DAM Kldwec Oond Tel 87 nale met inh bij A Polet Flnweelenmngi l H een schort bij fle Bruin N Tombergfltraat 11 een zak stijtoel bij M lange Tuiriiiiarkt een kindermanteltje bIJ Kelier Rotterdanwiiohe Veer 4 een broohë bij J F Stdnli ïi Haam W2 6 geilitötnkkeni bIj t T Daudt Zeugstraat 62 een armbandje bij N de Jong Kedzeratraat 39 eelt horlogokeitting bij R Boere Mootrdreeht een kruisje broohe bij BuitenlLecA Diamantpo irt 29 een rozonitraaifl en haLrfkotting bij H Kulik Heerenaitr U v een porteMïonnaie met inh bij i v 1 Toorn Vorstmaoötraat 28 een uiem bij Korporaal Zuldjgpeeeit Rletttlin inagazljn Jeruzalesnetraat 2 goldlstufkken bij C de Korting Bodekflile 245 een gumnuband van kiiiderwagon bij U v d Tooren J V i ileadienstraat 13 een IworIJzer bij Verkaaak VlitnvingBtraat 8 oen cdpo bij Moerings Bloemendaal 52 ren zweep bIJ H v d Kaa Pr bal keltfng bij L Biascbap Dubbete Buurt 2 een amAiand bij Tj BraalcHma Naaijardtraat 27 een co£lier bij M Dettnng Oodtbaven 7 en portomoitnaie inet inh T Hu 8 Krugerlaan 33 een taflchje m t inh bij A de Boer A d Viadunankt 5 i een kinidonnanteitle bü X ua ïi teB Markt 49 eon portemonnaie met inii bij A Nonner Rozeudaa 22 eon medaille bij J Horeman Groenandaat 71 2 pantalon bij de Keijder Heeren raat 71 een faandjaohoon trijl Verkerk TurfmArkt ö6 oen brocbo bij Homia Voet 48a een ringetje bij k üruijl WilhelminaAr at 44 een pi nee naz bij Rooze Bodegraven een anabamdjo bij den Oudöten üodlhaven 47 eon bril bij A v d i aan N Haven 22 een laoa bijC W Ruiigle Gouwe 192 een oorbei bij A Vargoor Raara 154 eenkin feraiohoentjc bij Wed Broer IJaeel laan 97 een hond bij Kv inkeJembpr Kattenrfingel 92 een portcmnn i cL v ertear tiëan FERWERDA TIEMAN HSS UlHnilUI n aouiuDE routHiiunouM muDU 60 pa lltich Palns de Medoc f 0 76 SI Estèphe Médoo 0 80 St Julien Medoc 0 85 La Rose Ludon 0 90 Chau Ualleret 0 95 Graves Blano 0 90 Loopiac 110 Petit Bourgogne 1 25 Wachenheimer 0 85 Nierateiner 0 95 WIJNHANDELAREN AMSTERDAM Hochheimer ƒ 1 05 Zeltinger 0 96 Brsuneberger 1 16 Oude Roode Portwjjn 1 26 on 1 40 Oude Witte Portwyn 1 26 en 1 56 Fine Old Pale Sherry 1 25 en 1 40 Fine Madeira r 1 25 SpaaDBche wyn 1 26 Oude Malaga 1 55 GriekBche Samoa 1 05 STORTING Bl order van ia fl Wlln ook gesorteerd verleencn wil 5 korting tnfts de betaling k contant gegchlcdt De korting U ntet van toepassing op Champagne of op het merk Chau Maileret en evenmin vp aedistllleerd n pol H mu Hj T CREBAS lilsiriial l Tel 40 KOKO HAAR Een inlTare Hrider lOot Vette vhMlaUrf bevordert den HaarKroci Ventnitt da kltereo doM dlmrt al sa Tooloam voorde BoarwortelH Voorkomt h BidrwB of UttvauKi Hoofdeeer n BoM H j tt w jit en nadat wma Koko en war keer gebruikt heeft mon aprenkelt het eenTondtg op het Haar aan wryft men het Ewht In mim sedOTwoottiohe richting en bontelt be flink UW APOTHEKEM DKOBIIT OF Uffift HEEn KOKO VOORRADIG EN HY UL U DF UVREDENHEID VAN ANDERE VERBRUIKERS iEDEDEELEN lOOP VANDUI EEN KUINE FlESCH F 0 75 IUVstakande ptapuun wstden dlkwyli nstvnaalRi na hat knrgvnrabdaachta Koko hanEt betsuccnvanUwbaataf Wdgar Ika na h dta U als Kako iratdt liodcn dl niet dUdalyk ons BliDiart Fan Vrouw ta muil a Ln 11 1 Ü M tl UB par f BM M Z HoUand Utncbl Zaalsnd N Bfa anUmbutg P DBeene JlMalerdui Voai Frkasland CnHtlnfaB Dnntha OnrTSal at nnu BlHDeaaiia Sneek ANTON COOPS Wydstraat 29 Oouda A VAN ZESSEN Schoonhoven 90 Homoeapatisohe geneesmiddelen van Schwabe en Voorhoeve bg 12 firma Weijer en Hoefhamer Apotheek Oouwe 135 OOUDA Tel 37 MAAR EMMY WAAROM DRINKEN WE THUIS DAN OOK GEÊ N VANNELLES GEBROKEN TMCE eEN TMEE DIE 2ÖÖ GEURIG CN HEERLIJK ISEN ZOOAt S je HOORT Z ÓÓ VOORDEELie UITKOMT Franco door geheel Nederland zenden wij 25 prachtige Bolbegonia s met potkluit die direct op perken aerre of haloons kannen worden uitseplant Dit pakket slechts f 1 25 72 pakket f 0 75 ledere besteller 10 Wit bloeiende Leliën gratis Noord Nederlandscbe BloemboUenkweekerij en Zaadfaandel 16 GRONINGIA Soheemda Adverteert in dit Blad m Lezers van dit bladi Utkek £ mW f ll e veel or WWaiSrUlfl dniienden gelejen Umilet het blad den leiers in woord en beeld op de hoogte atelt van delbelangrijkste Wereldgebeurtenissen en ateeda elok wat wils geelt Zeer mooie sollede meubelenala Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderden Theetafels Buffetten Stgiameublemen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamenneubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 60 Stqikast f20 Stflltaf el f 9 50 Spiegels f 6 60 f 7 60 enz 20 SIMIRTIUT44i BnenkEukilliScliltklil Rottapdam Wilt gil deie w ar4evolle preihie by uwe Conrant ontvangen voor slechta 3 Cents per week inplkats van g Centa geeft dan nog heden Vw naam en adrea op aan bet Bnreau van dit blad 16 Pagina s voer slecht 3 Cent IINTEBIKENBILJET Ondergeteekende verzoekt geregeld toezending van de premie PAKl MEE il 3 Cents per week of 36 cents per kwartaalp p fr 45 ote per kwartaal f o 68 NMKt Wo nuuis tr Woensdag 7 Juni 1916 mmm mmm stxe ezi behalve Zon en dagelijks Feestdagen Verschijnt PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewUsnununor S S PRUS VAN HET ABONNEMENT 0 10 Elke regel meer Per kwartaal f 1 Ï5 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaaUing van 1 5 regels f 0 S5 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 Ï5 per regel Qroole letters en randen naar plaatsruimte Idem franco per post 1 50 Het Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Buread Markt 31 by onze Agaten den Boekhandel en de Postkantoren Uitgevers A BBIHKMAH EN ZOOH Telefoon Interc 82 Kc i nt uoiii 4aKen voor oen dag geïA uurrii lAUü Kilt toenjer wan aieohW van i peruWüiiiijken tai vergezeld een oUKueefce vein euwoorOnger van Het Atiuw erie van üuitenlauditfohe aken bu twee vertegenwoturdügere van het Muu aerie van Munitie Met Lord Kitchener heöft Engeland eeiii ijner meeöt populaire g wraai8 onloren Horatio Herbert Kitchener werd uou i 4en Juni lööO gehore In 1H70 dtreed hij a u t rt je 4MJ zojd tegen de Duitauhers mee in lHii mum toy dieel aan etm lopugrafiöclie expodSUe naaf l adcittina en cyprutf keerde daarna uaar Èingeland terug um in lH7y gedurende eon jaar het aniibt van viiHS oonaül tie Kri€u o fnt te bekJeedleii In 1882 trad hij in fc plim en dien t Van dat tl Up dateert KUcfaenar a rotttitf in 1804 leiddie hii dè Nijlexpe dlHie werd in 18 i gouv meuir van Sooakim en verkreeg in 1892 het opperbevel dpr EgyptóflChe tiw wn Vüt jaar later ondernam hij dien veÉdUx ht t en diein Madlii hij veroverde Do ngo la en berber en versfl o eg 4en 2eu Seiptember het hoofdll ig r dat door den Ma aü zelf werd aangeroerd bij Chartoem waar een vreoqtedijk bloedlbad werd aangoHuht Hij vorKireeg toen het Peorawhap en den titel van Lord of Oharloxww and of At pall In Jamiari 1899 Vestrok Kltdiwicr alfl cheif van den genorftlen staf van i rd Roberta naan Zuid Alriika Hii leidde tear de kriigaverriohtingten tegen de Boeren eoi verwierf zioh e naam düe in Holland met gemwigdle gevoelens uitgesproken werd In 1902 aaiwaarddie hij het opperbtivetthieU 0ralctiAp over dia BiiMie treepen in Indiö en bradht beiangirijke legetrbervomdngien aan Bij het uitbreken van d en wereidHtarijd werd hij Minister van Oorlog diat hlji tot zijn dQod i gebleven hoewed hdj tijdelijk van zijn ainibt werd onöieven toen hij De Nieuwe Courant zegt De betecéteaiis van Kijjehenarö diood voor het lïritmche rïpt en Vrtor zijn buiudfeflnooteu itf geweldig dezedk od iif de zwaarste alag wölke het rijk fliindlB den oorlog heeft getrofflem Wat Engielanff tot nog toe verloren hoe t mWiJM n on kanonnen 8tohe en en n Ko aajivallou tut geea workemjév ro uLLaat iuötochea Ally now an de Ikwa eu d dLreek leu WeflfcBp van Olyka i aar de Huiwen zich awihoudeaid ver yterkten ie nog oea verbitlenl gevecht aan den gang Het HuaUUdohe otfesieiei L it Weeaioii worüit Ad G Juuigeiitt iii i e üorlugöCorreiStoiKtentün van dlo verMciulieiMle bladen meltien Over tien leiiguf van bOO KJtó woedit Baeri M uur uö ii het lïufiaiffehe front etm hevigeu u lag In taUooze ni nMichenfcolven zemtien öö Ku ii en hun inilanterie in het vuur van onze kanoiwwsu liruB ilow di hel offenenef tichijnt te leideai volgt de taktiek van de iiuöBiiW be aanvallen op do Karpathen en tracht door ma ea aanrvallen onize linieK te dobrbrokoni Men kan echter gflTUöt aannemen dAt de Kuidsiak he aanv dlen zonder resultaat moeten bh ven OuKe troepen HtaKn roede eedert maanden gereed om den vijand te ontvangen en daarom iiKiosten ook de Rücöiwhe aanvallen van giisiteren met een imfllukking pindi en De verliezen dor Ruasen ijn a eer groot Wedenom liggen voor onze HteiliBgen hondWAeai lijkon van üutVBii Het Rus ls ctoe olfpiu lef kon up den loop der gebeurtenifltion in het Z W geenerlei invloed oefenen KrijjESverrichtiOji ter Zee Een EnRelsch oorlossschip met Lord Kitchener aan boord vernietigd Ëen Heuter telegram d d 6 Jani meldt De Kngetsohe Admiraliteit deeltofficieel mede dat het oorlogBsohip Hampshire op weg naar Rusland mötLord Kitchener en zgn staf aan boorddoor een myn of misachien een torpedohedennacht ten westen van de Orkneyeilanden noordpunt van Schotland vernietigd werd Kr stond een ewar zee Hoewel alle middelen werden inhet werk gesteld om snel bijBtand teverleenen vreest men dat er weinighoop bestaat dat iemand de rampoverleefd heeft M Up dit botrekkeli smalle front 1 de ötnid allerhe vigtrt De t anflxlieezen waren ex met den grooWten moed in gealaagd om bun verloren loopgraven weer binnen te orm fai on hadd n van d aar uit door bonamen wcfrpen en gevechten van inan tegen mian loopgraaf bij loopg raaf meter bi meter zoo goed als de efceele linie die dö vi aud op hen vero eird had herwonnen Zoodta zij et iiter de loopgiftveo opnaeuw bezet en dm vijand gedjjod öf verdrefven Imddeu bevonden de iMwteezen zich weer onder hetzelfde verachipikkelijiïe artilleno vuur alfl aan den eeraten aanval van don vijandf op Vrijdag waö voorafgegaan Overal werden die loopgravefi hetaij door kanoovuur platg iöh6ten hetzij met dk odeii gevuld Het v m onraagelijk do herwoniien atelümgen bezet Ie houden want geen naenffoh kon er zicih levnid in hamühavem Htt karakter van de beechioting van de afigeioopen twee en een halven dag vormit het hoogtepunt van wat men tot dusver op dSt front gezien heeft De slohiaai waarop than kftniomnen en munitie aan dit front gebruikt worden iö in vengelijking niet de tot du er opgedane ervaring n 4iier onigeleoflijk WM ook de uitslag van de tegenwoordige gweohten minge zijn die verliezen van de Oamud wtzen ziin zwaar gewecBt wat oniKetwiifeld ook met dte Duiüac e verUpixen het geval vms Aan het Oosteiyk Front Het ü o t t o E j IJ k c h e eouamiumqué van b JuS luwit De ölu duurt over het gdoeole 35Ü K M lange front met onverniamlei die hovi beid voortr Ten Nioorden van UUy deden wi giiötereu na havi en ww öülvalUge gevechten onize troepen oit de fcJt göWholen eer Le sterilinitseit naar de op ó M teai Zuaden tlaajvan voorbeneóde linie terugtreikken iiij Jowlovic aau de benodJen Strjpd gmg de vijand hodeno tenid mi eeo kracditugp arülierievooribereóicMjftgi tot deqi aaiival over doöh word overal op anmöge plaatflien in een haiudge meeiii teruglgeworpea Ten Westen van Treimlbowlia weM torzeltdefrtaid oen kraottige HuHBjAshe aanval door onv geötchuitivuur veretikt Ten Weölen en ten Noord Westen van TarniOpol werd eveneemfl vorbitterd gestredien Waax dè viiajwl tijdelijk vooii d eelon wist te bedialem werd hij later wederom teruggeworpen penVoor het tront van óénj onaer bataljone Uggeu tf 0 H wm viaaiRuÉ sen Ook bij tiaraoow leidklen do tal t ial waren Luob alieiiuuil maar werüluigen lu de greep van den i duer van t ngeiawü a oorlog iSu i ue leiUor zeii waggeuomeu de drauen die vau Louuwi uU naar iraukryii Itiwuand Itaiife naar aila twrlogtfterroinieu en alle Iwioiiiiën loepen hai eu lap ueeu man la er op ii t oogenbUk die ze kan houNi in uo belee eiua van KitG euer a dood Vüur M Cjtktente ui zeik r met mior dsa groot eu in dit verband mo oen wij hüuï b whouw i in zija lualueit tdti ud van don gtrooten uorlo jiaraad dttr gealUeerdeik in dim üppawMren raad het allerhoog gezug onder alle vijanden dar Ouitaohe bondgenoo ten waB Kitehener d © ee igo vulolheai die meer was dan eaaapet ialiteit van oen alzonderlijk oorlogatorrain Hij die oorlogen in de halve weroid had jnoagevochten hij dövarle eiiiwoordigor van het gewaldigUïte rijk ter wereld zijn nwendng bad g zag in alle vraagatukken weAke de algameene ooalogBleiding betiroffan Hoezoer dM ook door ËngeAand a bcupdgeoooten werd erkend kan ook nu wectr blijden uit het dbeti van Kitöhener a noodaottige laatate roltf Kui land 6ok altaar zal hij ala kuordig 8 te militirïre roaAman dar Ëobeuie IfHdiiiig hebben moeten geiven Nu bdhoort deze flchitterendie ügtMir onk tot Engoland s historie Zijn hoogc geatalte xija marlialen P zaI meïi niet meer aanacdiouwen Zijnli zal niiiaaidhien eErgeoB worden opge viHdtt aan de girauwe re a chtig kuat van een eenzaam ilaud in deNoordl ee MiöWwhien ook niet e zaJ het Tuuten op den bodean dér zee waar al zv ove il aoldaten en matro cm in dezen oorlog hun graf vonden Zl n kH d ih een krijg tnanadood Zijnet iiüaTni zal voor altijd verbonden blijven Jian de grofHe wedeldgiebeuirtenja t cn vuu dkize jaren Wat hij voor zijn huwt IK geweest la nog niet te overi Jien Maar het lijkt o en óèr zuilen waarop h t Britneho imiieriuani ruHt m verbrijzeld liet zal moeilijk zijjii een ideuwen rteun voor hot groote bouwwerk te vindiGm l e zeoi ag bij Jutland n dB vrede Kitchenei uil Londen De dood van Lord li i Keu ter telegram nmlüli l tt Ü Juiid De tra wiie dütKl van Lord KUchoneir heat diepe iiUroonng m de Gity kringen gewtiki iboh wm van geen merlcbaren nnloeü op de foudaeniroiarkt Na omtvanget van de tijding wer In de Vu iache Zeitung chrijft ieorg iieriijiard over den zioealag bij J uUanxl en nterkt daarna op dat dieze den vrede jiader zal brengen l uitxi hlaml heen Ëngdand tf regeeriüg en volk ovcitulgü dat het ook ter zee in ataat is kracjfatlg tUlrijd te voeren en daardoor de le ptnui van de onoverwinnelijkheid der Engelacha Vloot dien h jekBtee n van Engeland 8 macht te nkt geniaan De gieailieerden hadden alle hoop inooiler dfie hem mis hien votd zou brengen maar juiat niet lat ééne dat allooii hen gelukkig maken kon l h hatte einat ein deutachca M dfhen liob e war ein Traum T Hoe dikwijifl had haj onder BenedicUi n vemtlera geluisterd naar dBt liwl hoe dlikwijW had hijgllmiaehend bel h Kt d geachud omdat hij dieize Mgeiiaardige woorden niet begreep Lh war eflu Traum Kan oen volwuKU veratoiyiigil enkend raenarfti met open oogen drotwnen Ja wlTnderzoet droomen zowler te verraiooden lat hij wandelt langtï een afgrond maar hij kan fïodidaidt ook onlwaiken Do mwngenaucht strijkt verkwikkend tanga zijn nflapen een roodgeel achijnsel in het ifften verkondigt den komenden dageraad en Adalbert Eckert gaat düeii niet een veullcht hart tegemoet Nog niiseht hem Benedicta s l ed in de oorem Ic3i batte elniA eSn ditfutche Mfidtehen Üöb en war ein Traum Maar de wnord klinken niet meer zoo dk weennodig ala in de torenkamer van Fiorin ioven zij heibben iet vertrooatendfi want zij apr ken van een gezegend ontwaken uit winternacht en winterslaap open oogen on kSn den slaap maar nitit vatten Is het de opgew iKiieniheid do innerlijke vreugde van haar hart dJa haar het bloed naar de aiapen jaagt en rooaiklöurige loekonwtberiden voor hare oogien tyrovert beelden vol lietde geluk on zalifj eid D neoiL Marga Daja gfEKlenkt nauwehjkfl dien ring aan haren vinger Zij w a óén dko taeA cH te vael met zi h zelf ingenomen om lang op een et titgenoot te wïlleii wa 4iten Mo een tiiwelijk aangaan zonder ern lig te onderzoeken of de man harer kouzie wol werkelijk bij haar parit die tot elkon prij hoe eerder hoe liever getrouwd willen zijn Vol kinr derachtige iUuflSea zondter ie weten welke taak als gaiSa en huiavrouw op hare achoudera mat knoopon zij bandien aan die zij niet wülen zien maar die haar knelton levenaiang Is het wonder dat de gpudenring aan dfen vinger de eenBte aohakel wordt van eon ondragcAi e keten de eed vap trouw eene oorlogfitverklaring wordt voor een ongeiukkigetn echt Manga Daja heeft nooit ver voorultgiedtecJit De ring dien Bomtanhaar ondier lachen en achertaen aan dten vinger had goStokon had zijn gllaitf verloren aedert zij hem beest Wordt vervolgd 1 iiwnider betameiiike wontxshen eu begeerten op de planken tftaat dat zij het doeüwit uitmaakt van ieder kritiedi Ik ben uw vriend en ik ben in dit opzicht hebt gij ndfiöciwen gelijk te jaloeraoh om u te zien eoquettoerem met het gebeeiie pui li k Waö ik uw verloofde ol uw echtgenoot ik zou u te liesf hebben om zoo iet te kunji ai dultten üij ziet ik öiproeik ronduit met u Wat wc4licht vede mannen in verrulkkinigi brengt hoeft mij gebe ontnuchterd Margarethe Dallberg v n Floringtioven waö nwj zonder roem en eer duizendhwaal liever dan de Marga iJiaja die hedenavond hare trioraften he t gevierd Als door den bliköemi getroffen Htond zij naaat htan Toew hi € aij eeneklopfli hot hooM op Met an dere woorden wilt gij zegigwn dat lioiman Ermociyi alleen van nifii houdt omdlat ik een werktuig kan zijn voor zijne zellfzucèt en beredtemng Hare stem klonk acherp met een haaetige beweging trok zij aan dte bel van het hui waarvoor zij w b blijven ataan Hij bemint u maar zooairfhijzelf aegt op z ij n e wi zw zeAde hij emötig En z ij n e wijze ïunkt miij deeenig ware 1 Ik dank u voor uwgeleidie mijnheer Edcert ik ben tehuiïi Hij ziag haar nog een aan Vaarwel U ulfrouv Da llbcaig wanuieer ik u nog een raad mag gi ven vuor uw voigcaid Iwen daiL zij hiü tima Lui ter naar de atean in uw biiKiieiuMo die u waareniiuwt voor dieai stormi niet echter voor den rftorm dae onder God vrijen hamel woedt maar voor Uen weike in e ïi mienmichpnhaTt alle goluk verwoc teij kan voor iniouer 1 Hij bD Mb haar de hand tot aCfilcheild maar met oen apotachüg laciije keeirdo het kind hwn den rug toe en rtiielde de breede huiadeur in die ue portier op haar boilen voor han r had geopend Zomiiïïr groot zonder een woord an dank haidi zij h n venlaten Nog een oogentolik bleel AdaJbert Eckert MllHaan noch toen het a djnöeil van het lioht acAfcter de venwtere wa v rdwenen verhief hij het hoofd trotödh alfl een kriigöinmn d e een schoone O verwinning heeft bebaald En hij had overwonnen hij had de dToorntoeekien van zijn hart uit elkaar doen stuiven de bedriegeli e visioenen dSe hem zi gc uk zijn gemioeilerust hadden wUlen ontrooven Toen hii Je reis naar de br ofd Marga Daja lrukt het brandend gelaat In de fcuawma Zij ie 0 00 moe geweest zoo doodmoe En nu ligt zij hiar todi mat Sfd aanivaarddie befeoerschie ham edits een verlangen zijne kleine lievMingen thul eene tweede moe ler te kunnen meefbrengen toen leefdie Marga ö beeld nog ki vlekke4ooze reinheid in zijne ziel En nu Irij toraglkeerfie Dankte hij God uit het diepat van zi hart dat Hij ziine kinderen had belioed vooreeoe ef