Goudsche Courant, woensdag 7 juni 1916

No 13108 Donderdag 8 Juni 1916 55e Jaargang Een gezellige Kamer Ondenkbaar zonder Meubelen wan HET WOONHUIS Weste Wagenstraat 104 ROTTERDAM Telef 50I2 ff Adverteert in dit Blad WAARHEEN om nieuwe Kleeding te koopen Komt U in ieder geval onze collectie ook bezichtigen Wij hebben enorme keuze in Heeren en Kinderkleeding Gemaakt en naar Maat benevens Heeren Kinder Modeartikelen Ki iVistii vi G De BURGBMEESTEK der gameente ÜOUDA i Geilen Ariikd b d r Kieuw brengt ter opeobare kenaófi dat op Doiuderdug 15 Juoi 1916 tiwsBhen de voorniHtó s aoht en d fi iiannHMagB vijf ureii d ötemming zal gÉÖehieU n ter vervulling van d plaatóen vaa de dit jaar aftredtende dlrie lellen er Staten van de provinjoie Zuid lioldaiitd waarvoor candldateii zijn J W ALBARDA Dr T BEEKENKAMP I J BRUNT Cz A DIJKGRAAF i VAN GALEN i N HOFLAND I Dr E A KEUC HENIUS J KORTLAND J TER LAAN Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF C L VAN WILLENSWAARD Oa E ZWOLSMAN En herinnert aan den inlloud van Art 128 van hot Wetboek van Stralreoht luidiendte Hii die Oip eWeliJk zidh voor een and r uitgaveindie aan eene kraoh tena wettelijk vooröohritt uitgeöchreven verkiezing d lneamt wordt gestraft tnöt gCT angendaötraf van ten hoogste één jaar Goud den 8 Juni 191G De Burgon eeter voorn R L MARTENS M S De Oorlog Aan het Weateiyk Front4 Het FranBche commnniqué van 7 Juni luidt Ten Westen van SoisBons werden Hoogstraat 327 331 Telefoon 2600 ROTTERDAM De Geluksster door NATHALY VON ESOHSTRUTH BEIDE PINKSTERDAGEN GESLOTEN Nadruk Tarboden 5ö Zij waA als eea kiD d t een stiik flipeelgoed wegwetrpt zoo Jra het beloooo liike dier niieuwigh dd af is Rosna a Ermoniyi had haar aanrvankH lijk gieprötkdd door zijne oaveröohiltigiheaé ea juiat daairdbor dien lu£it in haar gaaade gemaakt hefn den onorverwinncéSJke aan hare voeten te ziea Oaopgwmerkt te bliiven waö haar © en giruwefl zij had het er eeiunftal op gezet eten gewierden cottrtpondat aid z x TQle anderen in hare ne ixia verstrikt te zien druiven die hoog hangen zijn voor d n eerzuöhtig e niet aitijd zuur ma r zeUö dlubbel begeerd Het id © ene mcn Jielijke eig airtdiap het onlbereikbaTe met alle denkbare deugden en hoonheden op te eieren en ook Marga tf verbeedddntgiflkpacht werkte onojAoudielijk aan den glorickrantf ffie Roanaö Enn onyi tot oan halve godheid moert verheffen Daar zij Bleohtfl h beete in hem aien wilde zog adj h ook wani toOdselë vm zij oiet Bynifl asiüm te E oyila Het admissie examen zal plaats hebben op 30 Juni en i Juli a s Aanmeldingen daarvoor wordenvóór 24 Juni a s ingewacht bfl denE ctor Da A VAN IJSENDIJK Oosthaven Gouda 12 Cole s Wonderzalf Cole s Liniment voor Rheumatiell Drogisterij Westhaven 11 1h WOLFF k C ËlootrUoha Drukkerij A BRINKMAN ZOON Gouda HET ZAL NIET GAAN dat U in deze tijdsomstandigheden alle benoodigdheden ophet gebied van kleeding en meubileering h contant zultkunnen koopen Op zeer gemakkelijke voorwaaiileii 90 leveren wij U ALLES op dit gebied tegen prijzen beslist niet hooger dan elders h contant CARL LOEB Co Oppert 63 R dam KOOPT ALLEEN Uwe muziekinstrumenten biij eene golide firma Dit is Ph RAKKERT Jr Qrootstc an maeat gaaortaards magaclluan van mnxlaklnatrnmaiitaii Ihlar ta laada t ORAMOPHONES PLATEN MANDOLINES OUITAREN CITERS SPEELDOOZEN HARMONIKA S FLUITEN MOND IARMONIKA S OCCARINO S VIOLEN STR KSTOKKEN ETUIS ENZ in enorme sortcering M UITOEBRBIDE MUZIEKHANDBL VRAAGT ONZE 12 CENTS MUZIEK Circa 20 000 nummers voorhanden Oeen nadruli voor plano viool cello fluit harmonium zang enz onTALoaua aiuTia PH HAKKERT J == === ROTTERDAM HaoMkMrtoPMi mi Magacllnm M WCtTK WJianiOTRAAT T I I MT Fllialwi RatMrtfam i M KlnaM T M 407 M Oi raaap4 Mn T I I MW C M VioollmuM DURDREOHTi tSI Vooratraat T IH 1104 UEIXEVOETIiLUIS i Oa teand lik U EIDE PIHKSTERD aEH SEOPENO u 70 IN 0E MOLEN GOUDA vagTEIIWE lEEUII Telefoon 12292 Aanbevelend ZATERDAG 10 Juni en WOENSDAG 14 Juni des namiddags van l i S j uur in het Schoolgebouw De Directeur 18 dr S 8 HOOQSTRA Wio naar zg voordeel ziet En niet teg n schrijven ziet Vervoegt weh algewi Waar het goedkoopste is of zend schipper of bode het is van onda bekend JACOB KÜLMAN Korte Pannnkoekstraat 5 Rotterdam TELERS die op contract wensohen te verkoopen Pronkboonen en diverse Koolsoorten gelieven ziob te wenden tot imi lEMMi lilerMknltl29 i31 Rotterdam Telef Intero No 1364 16 Het meest gesorteerd en goedkoopste adres voor de Snoemafel Vergeet vroral niet myn Prima Toffee f 1 60 per bus en mgn nieuw artikel zonder naam maar O O zoo lekker van 1 ot p stuk 23 Mt Telefoon 12292 Fijne Likeuren WiJNAND FOCKINK 210 Amsterdam Verkrilgbaar 10 Firma Aa DAM Kleiweg Oouda Tel 87 Wegens inruiling voorradig eenige solide Franoo door geheel Nederland zenden wn 25 prachtige Boibcgonla s met potkluit die direct op perken serre of balcons kunnen worden nitgeplant Dit pakket slechts f 1 25 V pakket f 0 75 Iedere besteUer 10 Wit bloeiende Leliën gratis Noord NedarlandscheBloembollenkweekery en Zaadhandel 16 GRONINGIA Scheemda PIANO S Zeer mooie aoliede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Theetafels Bufletten Stijtameublemen fels Bufletten Stijtameublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz eni alles spotgoedkoop Rugbekletde Leerstoelen vanaf f 17 50 Stqikast f20 styitafel f 9 60 Spiegels t6 60 f 7 50 enz SMSTIIUTUb llniiiilaiiDibliiiklilihulg Rotterdam II W O PERZINA BECHSTEIN KOCH ii 8TEINWAY RÖHISCH MEUMEYER eic II in prijzen van f 175 tot f SOO n p ianohandei Q A MUUS T Oldenbftrneveltstmt 39 Rotterdam Tel 9906 HEEREN vraagt naar hel Suoces Apparaat Inenkele seconden uw scheermes vlgmscherp Prjs f 1 50 naar buiten f 1 65 ïirma At QUAMT Kleiweg 7 Abonneert U op dit Blad GOMCHE COURANT IfcTïe o ws © XL A d Tr©rteza ti© blsLd rroor G o a cLsu © zs Oaco streliceaa Verechijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 Ï5 Idem franco per post ijso Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelUks aangenomen aan ons Bureau Habkt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer j f O BK Elke regel meer r lO Telefoon Interc 82 B j drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend pienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 b j Tooruit betaling elke gel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Uitgrerers A BBINKHAN EN ZOOH Uperkieïi li i ui u up lul n öüwe suiAUbwn go itii i liet panisertort Vaux ü aeaen utiitMuutüt in ijn geheel in one üe Al lHiUerd ad werd het i eede dem en 4 urn door de eerute t nnupagrwe Viin het l aderbornache inJantenwre un eiit umler aanvüAring an tuite iiam Hackow beatornw die hierbi dfoür de pionier der eerale reeeavo ctjüijpagiue en het piouier bataljon iw U nitóior oattvoering van liuteiiani ituUjerg krachtig öndei eund werd 1j befitoTfiiera werden dra door autdure deelen dezer uitmunlende tioepen gevoigü Uftze mcdedeellng m tot uiuiJvtT a hterwegfe gebleven daar AU h UI de voor on ontoegankoiijko onderanrdt he gangen nög re len van die beBetiuig ophielden Ueee höbben AH h than overgegeven waardooir hei aanitil fft vangenen met intbegrip van iW gll te n bij de vergeefiöuhe aaair valffpogingen bwineng rachte gevan genyem tot op 7Ü0 man geeHegen ia Een groot aantal kanonnen en ma hineigeweren werd buitgemaakt Jok de gie veehleii om de hftlLiiigien nan beiik zijden van hef fort en ra den heoivelrug ten Zui We8t€n van he dorp Uaanioup zijn nvet tfuocoa ftfigewikkeld De vijand heeft in die taa Êite dngen vor Mdene pogiagtin geiteiin om den val der vesting en de aaiigrenKonde kiopgraven af te u enden Alle teigenöanvallen werdten oiïifer te zwaarste verliezen afgesiagen Naafit het Padierbornrtïhe hebhen Tich dt We itfaal£Mrhe en OoötPruiMaoJie troepen lit c Öm gwvecii ten bijzonder ondersnïeiden Do KHrfr heeft luitenant Ra kow de orde T onr Ie Mérite verleend Aan het Oosteiyk Front Het Russische offensief Het O 08 te n r Ho n g communiqué van 7 Juni luidt Door veel sterkere strijdmachten aangevallen berden de OoBtenrijksche troepen die in Wolhynië om de boven Poetilofka in het gebied van Loezk strijden teruggenomen De beweging werd zonder feitelijke stoornis door de Kassen voltrokken lt p alle andere plaatsen op het geheele NoordOostelijk front werden de Hassen bloedig ternggestagen zoo ten O W van Rafalofka aan de benedenStyr bij Berestiany aan de Kormen beek bij Sapanof aan de boffen Strypa bij Jaslowitsj aan de Dnjestr en aan de Bessarabisobe grens Ten N W van Tarnopol sloeg een OostenrgkBche divisie op één plaats twee Dnitscbe patroaüles die de Aisne poogden te overschrijden mteeuge gd By FoDtenoj vernietifde bet Fraaiche artillerievanr verBcheldene DoitBche waarnemingspo ten ten Oosten van Noavrons in Argonne brachten de Frantchen met succes drie mynen tot ontploffing bij de Fille Morte Op den linker Maasoever werkte de artillerie in de sectoren van Heuvel 304 en het Bois de Goarettes Op den rechteroever werd een krachtige Daitsche aanval die gisteren op Vaux werd ingeaet door het Fr nsche mitrailleurvuar gefnuikt De Dmtschers zyn in wanorde teruggetrokken talrijke Igken achterlatend De Diutscbe artillerie Eet zonder ophouden de beschieting van het fort en de aangrenzende streek voort krachtig door het Fransche gesohut beantwoord In de Vogezen werden de eerste Fransobe linies bij den HartmannaweUerkopf heftig beschoten Op het Belgische front is de artillerie in actie Op het Ëngaische front duurt de stryd om Tperen tusschen Hooge en het kanaal van Yperen Koomen voort De vijand drong de loopgraven de Ëngslscfaen binnen wiei hoofdlinieti intact bleven De strgd wordt voortgezet a t Duittfche oomimiuniquévan T tni tuudn Ter uitbreiding vauut ü p J urn op do hoogten ten Zuiiiksn van peren behaalue ffiicoeeJoen üedien de Ober Üdüieftiache en Wurleuubergwche reigiiaenüen gietereii een aanval up de hiUgedeuhe flLeilingeni bij Uüoge Het tot dusver nog door dien vijaiid bezette gedieelte van hei tAïrp atomedie de ach teii Westou en ten ZuiiiiBn dlaarbij aanzit ui lende Icmpgraveii aiju veroverd liet gcéieeie neuvülgebied ten Zuid Üoflieii en ten Ziudeu van Ypereu over een om vaiig van drie K M is diaawiiuor in ona be at De Engoliwihe bloodiigb v riieaen zi Ziwaar wederom ivon uleohti een gering aantal inaiuwhappen govangiöa geiwiuien wflrdjen Jp dteu Waïtelijiken Maasoever gingen B avondü sterke FraniWïhe stri dkrmihteifc nu een hevige artiliene voonberetidangl achtereen volgenö driemaal tot den aanval op oih e linie t p die Caureitt i hoogteii over De vijd ml werdl teruggeslagon en de stelbinig 18 vast in onze hand Op den ooö ijken oever höbben de p 2 Juni ingeizatte hevige gievechUm tuöiöchen het Boiff de Cailletteen twee en op eene andere zeven aanvallen af Zeer zware verliezen leden de Ros Ben ook bij Okna Boekowina e Dobronoetaj waai hnn storm colonnes vele malen in een verbitterd handgemeen Mferden teruggeworpen Hot ü o rf t 041 r IJ k ff c h e eoramuuiquó van 7 Juni luidt In Wolhjiiit aan de boveiirPutrlowka deden wij iie in de treek van Luzk v h tende ytrijdlkraehten voor de veiiiiai litige vi ndetijke etnjdim icht t ru ïlrekktm iJeze beweging K hiedde zonder betaiigii e tftoornis van de zijtk van den vijand Op aMo anIvve punten van het gehee i NoordO i l iijk front werden de Husöcn bloedig afgoatagen zooalateii N ii t dW tvten van Kafatowka aan Ie bent id eiioStyr bij Rer tiian bij riapaiiiow aan dC boveii Ötrypa bij Ja lovii aun de DnijesSer en aan de Ilcl Pa raibi ho groiiö Ten Noord Wee loii van rarnopol aloeg een vau onae diviiKiioe op een punt twee op een and I puiiï zefven aanvallen af De V i aiiJ leed ook zware verrliazen in lie tretti van Ogna en Dobronux waar zijn best rmingBioolonne8 verHolK idi ne malen in een verbitterd hamif lemepn werdeu gemêng dl Aan het itallaansche Front Het Italiaansohe communiqué van 7 Juni Inidt Voor de verkiezing van drie leden van de Provinciale Staten bevelen vij ten zeerste a D de vrijzinnige candidaten Dr T Beekenkamp J Kortland en Hr U M Schim van der Loeff De stemming is bepaald op DONDERDAG IS JUNI a s Het stembureau is geopend van 8 5 uur In den avond van 5 luni deed de vgand hardnekkige aanvallen gesteand door een hevig artillerie va ar op onze stellingen in het bovenAr sadal Adige bg den Monte Spina in het Fosinadal Astioo en langs de Campoiqulo vallei ten Noord Oosten van Aisago Overal werd hy met zware verhezen afgeslagen Op de hoogten ten Oosten van den Campomulo deden onze troepen krachtige tegenaanvallen op de vyandehjke infanterie en vervolgden dezen met d bajonet tot aan het einde van het dal Gisteren was op het geheele front tussohen de Adige en de Brenta de artillerie in hoofdzaak aan hut woord Vyandelijke aan valspogingen in de richting van de Com Zugna in het Adigedal en op onze Btellmgen ten Zuid Oosten van Asiago werden krachtig door ons vuur afgeslagen In het Drava dal wordt de beschieting op de stations van Toblaoh en Silliar voortgezet In Karinthie en aan de Isonzo hadden wederzijdsohe ontploffingen plaats opze afdeeiingen waren eveneens werkzaam liet iiuMitfiche comanundquié van u juiu luadt in t a reeit van DunAburg ten N van den Hpoorwog naar l omerjeej ingeu éa i uitüeher tot het ulfe ifiirt over Zij werden door het vuiw iivr ltuj ün t ruggeHilugen 1 11 tien nacht van 4 op 5 J uni II tikken de iiuitaohers weg achter niuiutt versper ringen teneinde zieh meeBicT te maken van een der HunriiHïihe loopgraven het vuur der mdiNiiIieui en een tegenaanval do ili e len noüiiUaakten hen echier uaar uunne loojigiaven terug te koeren tJtin 1011 Juiü dioden de Dult8k her9 tL n niilfii van Krewo iia oen aillllermtiHirhi voorbereiding een aanval op voorgB choven Uu 8ii che aldeelinK ii bij hot dorp KoleoheruSky zij werd n echter door de KuflsiiwJhe rt orvcH toruggedirevea Op het front va de Pripjet tot aan de Kooriipeen iie groiw breidden de Huartipohe troeiien het flucces den eii Juni behaald uit l t duBVorre zijn 480 officieren en meer dan 2rj J 0O sohiateii gevangen genomen terwi bovendSen 27 kan inf nf ti en mwr dan TjO mitrailemr buut werden gemaakt Het Oosten r H o n g commnniqué van 7 Juni luidt Ten Zaid Wesien van Asigo zetten onze troepoQ den aanval bn O suna voort en veroverden den BasiooUo Ami het Z Ooiteiyk Front Het 11 u 1 g a a r 8 o h e H iiiimuiiiqué van 7 Juni luidt Den ten demr ha d leii aan het M tced r n leohe ront geen gebeurteniasien of g Qve 4iton van bij omdero boteekoiiiw piaaite i o krijg ivenrii Lingen blijven beperkt tot iwakke lx ttflngen tUMK jhen pa Irou illeH Den Hen dezer verBtrooide oiiKR rlilU ple twee vi aiwleiijke comp ignloi n ten N vaa M dorp NopV o O V an het Dolranmt or en dwong hen t jt dien terugtot t Twee iind Te foinpagnl Sm wonien genood üakt het ver haitfringwwerk op hoogte 7 1 ton N O van het djorp orni l orof te taken en In dat dorp te vluchten Diemswiifdon dag wierpen Vijandelijke vlieger bonm en op de stad Podran en de dori en Urgaiwijek en NikflUtöoh m ar zandlpr eenlg Sucre Den len dezer nam een nw r patrouille bij het Dolran neer een FrnnHit ije imtHouiile g ïvangen Vernw ilden waard ifl dat de vijaml In de laatste dagen patromllps ge Feuilletona flioherpziond en menfliohkunidig geiw g o m tomen en gebreken op te merken anderdeöte Moot zij ar opzettelijk de oogen voor in de overtuiginig dat een Ennunyi lüet a livs dan het rechte pad bewandelen kan En mi ligt zi met koortóachligen pote te staren op de venstergordSjnen dfie het lidht va den aanbrekeoden niorgen hoe langer hoe minder kondien bedotten en zij balt de klane vuislien in onmarfitigft woede Zi denkt niet aan haren verloofde hij waa haar slaal en ai met rozenketeneu aan haar gehouden neen zij denkt alleen aan den man die hel gewaagd heeft eene Marga Daja dingen in het gezicht te zeigigen ide geen sterveding ooit zou wagen haejr te opwibaren Hoe w het nïogdijk I Hij de opraohter Eokert die eenvoiMttg © landman de ondftro ff icier in burgerklee ren hij had v6ór het dnëe van de voopötd linif den tionwhtw g verlaten onvdat Marga Daja h m In haar hatooverendte rol niet beiviej Wie had zulk een vermetdheidi v twaoht Vroegier in Floringhoven wa zij hem beter befvallen I t Kon niet zijn ïé zij nrfeöEjhjen in weinig weken oud op minder bekoorli gewordiea Hij wae len dodend vereerder van haar ffeweeet waarom wa f hij zoo plo+öeJing veranderd I waai dSo zij wad zij had zich nog wel verbeeld dat livkéftlbiAd en oniiandigftHfid I ll oiLnoozele bloed Wat begrijpt hij ook van de zeden en gïsbruiken dor kunatenaarswercld Een Hneeiwbal vat geen vuur En een koelen onvemi hillig i uibliek applmdiKf rt ue Waar zou het heen ai de iaiigflreBsen geen ladip en lonkje over hadlden voor het publicit Sle h1 een pedant en bekrompen buitemnan ala hij kan zop otjrdeelen Maar om het even laat hew gaan waarheen hij wil Er blijven n rg gomi handen over gereed eene MaiTga Dajtt op het otrtlrf te heffen Kn tfwh en tooh I En dS p z er diep in Marga s Ijdel hartje weit iets op dat geiijkt op een gevoel van gekreakten rota Nog ojonit heeft haar zelflM wuatzijn zulk oene gevoelige nederlaag geleden Een man die haar lief heeft wendt zidi omverer hillig van haar at juiflt op het oogenblik dat zij bet toppunt van roem he bereikt Hoe IK dat rm gelijk Een tijdje geleden erH enle het haar dat deze eenvouiMge opzictiter deze man iW bet volk het waagde zijne oogen op te heffen tot ha r de verwende kleine tooBieeDpifntfea en mi ergert het haar reog duizendtneal meer dat dezelfde man het waagt haar koelbloedig op te gBvemu Wat er ooit aan zeifverfieffing en biAaagizncht in haar heeft g eeCd verzet zich tegen zulk eene nederlaiig Zij wil niet iloor hem over het hoofd worden gwzien Hij a 1 aan hare nwKiht gelooven hij zal oor hare voeten In het lof liggen even ali ieder anwier die Manga Daja s levensweg kruirt Waant hij zich iiH rr dan Koman Ermonyi Y Welk ecm mbeoldSng Met wolk een v rachtelijken blik zag hij neer op iten bew honkene die niet een in etiiat was zijn verloofde naar hui te geleiden met welk een afwohuw maakte hl zit van hem Intt toen Konwin den arm f m hemr heen oeg met de verzpiiering dat hij hot gelag wilde betalen De bodelaarstrots van een opzichter kon dat niet gedoogen Marga balt de vuisten Het iff vreeselijk het itfeentchan de Waarom moest Roman lo k juist hedienavond het ongeluk hebben zich te be lrinkon Iedereen zou het np zulk een dtiibbelen feestdag beynjpehjk en vergeofliik vinden alleen hij die strenge zedomeeater uit Flortnfftioven niet Hoe zelfbowuM en trotsch had hij gozegid Ik hen nooit in mijn Ie ven onanatig geweeBt Nalimrlijk hii die gwn stuiver te verteren bod Vrofi er wi Uswaar wtó hij ri I Maar nuiffinhipn wa hij toen ook al dezeifde slaapmnta al nu die zijne kinderen wiegt hun luiert aandoet en verache koemeik met hen drinkt Wordt vervolgd 1 lu df kloeiI auKq oen gev4 lg wa zijibür silaa iiii he bewoudtering voorhaar ie oHvorgehJkelijke tooneelkoniiiigiiiL En nu was het uiete geWewt alij een t eii van afkeuringJlij hfliil iiinnera ook eerst geweigtiriteen toegiatigBlbewijfi van haar aan tenemen i ii beweerd dat hij alleen opveriaiigeii van IJenedleta wae meegegaan Wat waw er torh gefceurd V Een brandende gloed fltijgt M irga ploiseiing naar de wangen WeJiicbt wtM het oiiivoorzicbtig n tmdoorda ht geweest zich In haar theateropwahak aan hem te vertoonen iln st herpziende oogen zagen de kun middHen die hare choonheid iiioeeton verhoogen en dat had den atrenigem moraliKt ontnurhtend Had hij niet gezegd giji brengthet pubheik in verrukking met on wu t evenwel oiaar door een menigte kunfltmiddeien door uitg ededit Natuurlijk Haar ooetuum haar pruik haar blaiik scd h 4 ben zi ne verontwaardiging opgewekt Hahaha LHe kuiaehe Jotfe h Jilarga had wei willen la en inair de keel was haar ain toegetwniueld Zij bijt zioh op de lippen Waren het deze kuofftiiniddeien alleen die hij verafaöhnwde Neen hij veroorderfde innnertf ook haar lachen en co uette6r i met het puhlielï Hij heelt wel opgemerkt nat zij nyt blik en gebaar b i e he wonderaanr aaimioed