Goudsche Courant, donderdag 8 juni 1916

De aoaloer wat 32438 komkommen Ie BOort 11318 komkommctrs ae soort 3653 bossen peen tilt 4uithi ihithUll ow erwije te koiiK ii wiuU ik itxl rfe eerste zijn om te erktïiuieii tiat or nog hoel wa aan oiUbrecikt dau ïie welke het Hooi iu h ronivetil it iageelageu Wat isi voor een groot deed ooraak van het 0 t hte i lih feh UB ün i6rwiJö van zoo eei predikanten de onVol toende opieidSiig van die predikanten tot tatei hoteii De oa edietiek kqntt er aan tk Ihiiver lteiit lueefftal alettó af en dat ifa Wj kn huldigen etand van zaken ui te verwonderen Mi j up upn erkiiuK e tan ook allenninM als een hafeli jkheid aau het adres dvr kerkelijke hoog ieeraren bedoaldl I och hot preekt vanzeit dat d kerkeiUjke hoogleeraar die eeb zoo groote i wheidenhpid van vakken van geheel uiteeiiloopemi karakter heelt te doceeren Ofrtodhrtiek homiiletiek liturgiek eooieaiaötiek hermeneutiek kerklocht geachiedenjft van hot kerkge uootachap in welks ddenM hti ie geijchltrienb van d © zending emü on mogelijk dn M ai ie al déze vakken grorwhg hij te bowlen en op dahoc te te blijven van de nneuw8te werken op ieder terrein Daarbij koao nog dat de apociaal wtiMÜe van den hoorieeraar nterngmaal buiten den eigenliiken kerkeJijke vakken ligt Al leen reorte vtvor he goed dooeeren vait dte ratPriheUek zou hïj een w teiiwKiliajppoUik ond rldgd paedlogöo en paychofuog moeten zip die bekend ia mfA de algemeen ertcende denkleeldien der nieuwere weteneahappelijke paedw ijiogiek en deze bij het oatefhotütoh onderwijs weet toe te passen Het bezwaar dat hij geen paedagoog en ayeholoog i wordt niet opgeheven itoordat andere hoogleer iren die vakken aan de Uniiver atoit dooeeren hetgeen trouwene nog lang niet overai het ge al ifl want lo volj t dan menig theoloog deze colleges niet tenaij zlJ door het kerkgpiUKitsirhttp aU vor llcht werden gerftcldi PU 2o jfi het iuiöt imk deze vakken vour dte cateöh ee te verwerven hetgeen men over t algemeen niet aan atudonten kan overlaten Wat zou ihiff een oploasSng zijn om to t beter oatechetitfcti ondervrtjp te geraken r t d veraehilleudü kerkgenoolBV happen een afzonderll pcen hoogleeraar aanstelden voor het geven van een cathecfeetlek ftf waniüeer dit finiirwieel te bezwaarll c i een narer proiïiknnten die van derafhectieaeeen t pe iiale atudSe wilde maken uitnoolÈgen om in düt vak aan de thïtologiflifhe fltiwlenten collegefi te geven Dan zou er geen hulp van hutten behoeiven te worden ingeroepen zooala thans het Hoornöch convent heefi vnorgwte d ewi hulp waardoor wi onfl toeh eindelijk moesten rtohamen ring waaraan alle mannelijke Betgen lol dou leeftijd van 40 jaar hahbon te voMoen zal een baele opnimliig huudeu ouder de bier te lande vet toevende Belgen Zoo b v in de vtochleiingenkaimh pen zoo ook te llaaaiean waar van de vtoohtoUngeo oon 25 til aan den oproep zal hebben te voldoen Vacature Tweed Kamer Naar uit een aan den voorritter lii K K centrale kiesvoroeaigio oAlmelo door prof AalbeiBo af teverklaring blijkt zal Wj zich i opnieuw voor de Tweede Kamer laten candidaat atollen Tijl NeJerl ambulance voor BuÉrtand 14 Juli zal met een boot van de Batavier lijn daartoe besohiikbaar gestald ooor den beer roller naar nt I otenüiïurg vertrekken de NedorlandsK he amoulance voor Kuaiand Ala toegevend leider zal daarbij optreolen Dr M C Bijleveld uit Maarlem die tevens lated zal optreden aLS interniaL Da andere geneeeheereD zijn Dr A Kiaaoouw uit Apeldoorn en dr F J Hilbermanu uit Ameterdam Ala chef van de ambulaiKto zal in Juli AugWtua n September optreden prof Koch uit Groningen die in October zal worden vervangen door dr W ermam uit Haartan Do aanlbuLance zal worden gehuif veut in een paleis aan de Newa daartoe ba Jhikbaai gesteld door oendtr girootvoreten en voor het doel ingericht dbor roevrouw VisBer Hooft en den heer Pb C Viseer die daarvoor zijn vooruit gioreied Mevrouw Ileeirakork dto Zaremiba precridente van het doiaité zal dfe ambulance begeleiden naar St Petenafeurg ea daar eenige maanden verblijven AW hoofd van de verpleging treedt op zuater O A E Stenborg uit Haarlaml en aJa verpleegBlet de damea C Hingmm Fvan Ketel E J P Mogletee M R Debrn E ton Brugge rate allen uit Haarlem J W Hoeben J W Etaenloffel en J C Saltei uit Amöterdam Als hoofd van de hrulfiihouding treedt op mevrouw L Loman Gillot dichter van ïen Noderland i en predikant te St PeterStiuiisl Al hiuiahoudBler ifl toegavoeg l m i H SchelBcldecker te Bloemendiaal Joeanejlkai Bij dte caiineeatoho legatie te sGra venhage ia bericht ontvangen dat de president van de Chinoeache republiek DinsldKg 6 uwer d s morgana te 11 uuur is overled en diat de vlce pgeaidenl Lijoea nhoeng voopIooplg ifc functie van dten preeidont zal waarnemon Aan het gebouw der legatie ia ten teekon van rouw de vlag van China halfstok uitgestoken Kon Nat Stenncomité Volgens de Ipsten van bedragen voor het Kon Nationaal Stenncomité 1914 van 30 April tot 27 Mei jl is ingekomen een bodragvanf 22 042 46 i makende met het totaal der lijsten tot 29 April ad f 3 665 664 34 een totaalgeneraal van f 3 687 706 80 De aardappelsöhaaraiïhte De Nederlander schrijft dtit de oorzalak van de aardappaisehflaradhlo moet g ezooht worden in een onge lóofelijke adbavuilenstreek van enkele bij den uitvoer betrokken iporteui en een regeeringBcontroleur die wa sohijniijk door deni eetportefur in qusevtio één of meer is omgakoohjt De zaait moet zioh als volgt h ben toegedragen De regeling van den uitvoer geschiedt door de z gn Aawiappelen Vereeniglng onder RiJkS ontrole In die Aardappelem Voreeni ging zittcn uiteraiard groote aitporteurs die tegelijkertijd delskuiuiigeu zgn Nu waa in overleg mat de regeering bepaald dat de zoogenaamde witvleezlge aardappelen die voor de consnmiptie van geen waajdozijn inoöhten worden uitgevoerd en van deaen nitvoer habben enkele exporteurs gebruik gemaakt tot het amokkeien van groote partijen oonaumptieaaTdappolen Dit koij oohter niet goech ielen zonder hulp en medeweten van een dteur rijka oontroleurtl dSonan den grens de taak dér douane vergemakkeüijkou Toon de ragearingvan óen verboden uitvoer de lucht kreeg en de buigomeeaiers telografeordeb om de aard px elen aan te houden waren de gieladen wagons of scbepen telken jniat te voren vertrokkenDaaniit bleek dat de arookkolaaii werden IngoUoht en van de voornemens der regeering op do hoogte waren renHet departement moet toen een valiJch bericht hebben uitg lgevaB slechte aan zeer enkelen ais zoodanig bekend en ook dit bericht bereikte den exporteur Toen waa de schuldige Spoedig gevonden bet waé oen dor rijk cOntrolonrS die roa bekend moet hebben en onmiddellijk ontalagen ie Het onderzoek tol h initelleu van oen rtrafvervolging tegen den exporteur die van valacho vericlaringen en stukken gebruik moet h Mion ganiaakt is ree in vollen lagere school Kortanboach te sQiaven hage Uitslag der veiling gehouden op heden door de NotarimenN F Cambier van Nooten te Gouda en D H van Nienwenhnizen te Haarssen in de Harmonie alhier De Bonwmaaswoning Joathoeve met 6 H A 87 A 78 cA in de Vlist westzijde kooper den heer F H van den Brooke van Oudenryn te Utrecht voor f 17000 i ao H A 88 A wóland aldaar kooper de heeren ö Vente te Reeuwyk CS voor f 324S 23 A 48 oX wailstnd aldaar kooper de beer T van Dam te Vlist voor f 650 Da Boawmanswoning Rost roest met lö H A 12 A in Bornepa gomoonte Vlist kooper den hoer Willem Uskam Sr te Stolwgk voor f il44 0 7 H A 93 A Ü c A weüand aldaar koopw de heef ïeunis Boer te Bornspas voor f 152Q0 ZaitkonruUers aan het werk bij do politie ia aangille gedaan door oon nwiaje dal baai hedenmoigon oen portemoimale met geld outlold la lu vanband hiermede zijn hedenmoigeu twee beruchte Rotterdamaohe zalkkenrollers aangehouden die aan het comimLssariaat e i verhoor bobben ondergaan waarna zij zijn weggcAüuden liet onderzoek in ime wordt voortticei Vantir orgen is aan een meSKje op i e Markt alhier door een jolden een hamltaschje ontrukt Het meisje wees lieii jongen na en deze zotte het op een loopen waarbij het taacbfie tui aohen zijn jas uiWiel DU word gt f zien door een politieagent die den joiifïen per rijwiel nazette eii heon weldra aanfcleld H waa de 14 ngc T L Z eon jongen die als oneetriijk bekend ataat Ten politieburoole ia proceei vefbaal tegan hem opgemaakt Muntgiaametor opengebroken In ten d¥ir buitenwijken werd geconatateerd dat do miuntgasknotar dbor venbreking geopend waa en het daarin aanwezige geld was ontvreeMwi Va on terzoek bleek hot 12iarigdüchttertje van den bewoner het zegel van don nwrter te hebben verbroken om ai A het gold ér vf s f O 85 in den meter toé tW e g nenProceul verbaal ia tajien fo kin opgetanakl KoniiMn dlSa Gisteren zijn uit oen land au den Moordrochteelhen Tiendieiweg 9 Hoflij nen ontvreeandi Naar den dader van dezen TlelBtal word door de politie een omllorzoek ingnsteld ning ALfottïo van Spanje on zipi lieidowcrk waardloor duizenden moedor ïoor boel Europa in ataat werden geatekl bmiétt t ontvangen van zo uen met wie in deze vreaaeüjke lijden alle amiore gameenachap werd verbroken Het groote werk van varliobting van het leed en den angst door den oorlog veroorzaakt dat koning Alfonio van Spanje op zlob narai wordt door oeu Engalstibo daane Ie Madrid alB volgt geBchotst Hot Koninklijk patais te Madrid ia in en loop eenor veelbewogwn geschiedenis hot tooneel goweeat van tal van vreemde gab nirteinimen maar heden yindon daar dingen plaa a die zoo zij al niet de boiangpïtelling kuur nen gaande maken van den hiatoricua niet kunnen nalaten oen blijyenden indruk te m en in menig teh uia heel Europa door Op zekeren dag een jaar of zoo gedöJen richtte zich een moeder in haar wanhoop tot Koning Alfonao om zijn hulp in te roepen om baar venmialen zoon een aol baat te vinden De koning won dtoor bamldldBling van zijn gênant te Berbjn tnli ingen in en ée vohniate zoon word gevonden De goede daad kon niet frerborgen blijven en van dte zijden van alle oorlogvoerende naliöU in veleiiei talen begomion gaandeweg brieven in te komen waarin men Zijne Majealoit bij een of ander fltnartelijk zoeken om bijatand atneekte De Koning zijn adelmoedtgen aard getrouw vatte het liefdewerk met een willig hart op het werd met aannierkeiijk Muocea beloond en do brievenatroom nam meer on meer in on vang toe Ui het paleia werd onder d leiding vau Don Emilio de TorreB 9 Koningö bijzonderen geheimachrijver een bureau opgerloht dat aanivankelijk klein steeda grootor aimietingen ir gaan aanneonen ieen twee brieven zijn gelijk van inhoud Het verzoek kan oen officier of miudk re gelden van wien het laalat f ehootfd werd op een ölagivold gelegen tuasohen Vlaanderen on de Boekowina of tua bben d Ooatzee en Me o potami een andenijaal eene zoekgeraakte familie In de bezette geweston van Frankrijk of Belgiëi om een gewond soldaat dien men tracht lo te krijgen een veroondoeld non combattant voor wien man genade smeekt of om bericht omtrent een lang verdlwenen kind OnvorSOhillig wie de aanvrage doet zonder o dcraicbeid worden allen met dïeelfde Heide te woord gestaan leder verzoek wordt met volledige toolichUng aan den Spaan hon gezant te Bonlijn of te Weenen toege zonden en bereikt aooo tuaSchen komst van oen dezer booron de Duitciche of de Ooatenrijkaohe regoering Het antwoord wordt zoodTa het ia ingekon en met een begeleidend en in welgekozen woorden geeteldl schrijven aan requestrant toegezonden voelal voorafgegaan door oon tolegrami waiiiieer het nieuws ver blijdend iS en indien het sleoht nieuws bevat vergezeld van een betuiging van a Koning persoonlijk medegevoel in het laaiate geval wordt voor het overbrengen van bot amarteftijk beri 5ht de tuaaehenkamst ingeroepen van don priester ol van den burgemeeaier van de gemeente waartoe de adroeaant behoort opdat het op zaohite en gopaato wijze worde voorbereid Men krijgt een klein idee vanden omvang die dit werk beeft aangenomen ala men verneemt dat uit Fnankrljk alleen bijna 200 000 krieven werden ontvangen en bebandeld en dat de uitgaven voor porto s en lel ïgr mimen in twee maanden tiJdB ongeveer 3000 dollars beliepen 15150 15193 1D206 15211j 1 5255 1527 15298 loan 15469 115669 15715 15761 1577115872 15942 15944 116114 16121 16128 161 16260 16809 16329 16361 16406 16474 16481 16537 16553 16576 16592 16599 16600 16619 16710 16714 16716 16748 16761 16781 16807 16814 16819 16907 16934 16 56 17019 17053 170Ó9 17100 17118 17126 17140 17145 17167 17221 17260 17292 17328 m27 17357 17425 17126 17456 17468 17474 17496 17513 17619 17540 17699 17601 17614 17644 17660 17687 17698 17704 17776 177 1 17849 17905 17908 18006 18019 18023 18026 18072 18109 18140 18148 18177 18223 18239 18271 18298 18348 18856 18357 18375 18410 18429 18428 1 442 16496 18512 18538 185 53 185 68 18574 18575 18604 18647 18648 18660 18698 18708 18789 18769 18838 18876 18929 18b34 18946 19023 19099 19161 19234 19244 19278 19310 19374 19446 19471 19501 19564 19566 19685 19593 19684 19713 l 9788 19829 198B8 19946 l998 i 20024 20057 2O061 20090 20111 20128 10136 20138 20142 20148 20206 20240 X m 2 B08 20327 20336 20382 20387 20401 20404 20481 20483 20597 20624 J7P1 20722 20747 20840 20849 20a l 20988 20943 20988 20997 20999 m i oor M r ht aau een uit den aard Ui r zaai weinig walwillei d ooj over Kitchener eenige radea varit Uwd Kitcbener ol Cbartomn waa oniie vijand onze har lvo ligate en mee meedoogenlooze vijand Hij waa i dk i hel bflgin van de Einkreiaiingajiolitiek de raadgever bij alle l ealu len die door de Enge bniteoiawlMche politiek genomen weixlen voor zoover die op nrilltaire raacht gronden teunde Hij had deVoorzichligbeid rtechta tseiden uit den adilorgrond te vooraobijn te treden Hij waa de eenrte openbare Bngetócfae peraoonlljkhcidi e den langen duur VMt den oorlog verkondigde Aanvankelijk stoklle bij dien op 12 jaren en da ht daarbij aan het miocea dat zijn onmen cheiiJk optred leigen het liuerenvolk behaald beeft zooal hij daar in coWMïntrali Atampen vrouwen en kindwen van den taaialen tegen stander die de ipanaiepolitiek Van Oroot Hrittannie tagenover zich zag aan de grooWIe ellende en vernieti ging heeft prijdgogoven Op gelijke wijze daoht hij zich de uitwerking van en bongeroorlog tegen DuitiicSiland Voor Ensïeland waa Kitchener niet de groote man hij waa de mam die uitverkoren wafl om het aaazion van de ltrit e legcraanvoering die ten gevolge van de cataatrophe aan de üardBnellPn zwaar geleden hee 1 we der op te heffen Hij maakte zijne Intfpeetiereia naar bet Ooaten de Mchande van Oallipoü mofflt op den harden bmlem van den Balkan ultgewit 1it wordtn De verloidllng van 1 rlokeiilaiid waa het politieke dtoel lot ► ndier ouning van Servil De militaire Koning Konulantijn word de verwinnaar van Kitehenor en de legers der verbonden £ uit ïhenM en Bulgareii venüoligden hel expcdilieIpger d er ficallioerden in hcrtWardargöbiod Do gKilven der Noordzee hcfebeil zeer veel van Engeland hoAp begraven In K u a 1 a n d De groole geldsehieter Volgen die Birabewija Wjedomnsti hetdt een Fransch banken ndlcaat aau wdkj hoofd de bank L Union Püriidemie ataat vaa den Audeïsii en uiiniMler van financiën terugbetaling Min millloen roebel gevraagd welke ie thantf ataalisfabriek geworden Pulilowiwerkeu van dit syndioaat geieend heWjen In het minitei ©rie vanfinan ïiën hadden heriiaaldelijk gewichtige beïtprekmgen plaai De lijding verwekt volgend bet blad zeker opzien daar het tot dv £ ver aan het puHlek onbdlend waB tat ook te Putilowwerken financieeil nder Framtichein invloed atondte ni De Duitsthe Kijkedftg i tin vv uiU tOiegrudn uit l erlijn ineidt UU u Juni ue tiijitadug boeit t ijue ötume lezing het uoriogoicredaet vun 1 lyi liaiUi auiigeuomen ue ataat diKïiL ianw van i luaiwaeu ituu hotteni veiülaaruie ue nwaoideii kscine uorlugtiJKiJé ken bedroegen van jauiuari Ut lïier iyio ongeveer leta maiidor dan J iniüiaid in de laai ie negen ii aunKiien van hot jaar waokelülenüe i ujUiK ourlogfeltrouteii met V X rai üij iict zogovierende voorwaartHdnmtjnii van de UuiU ohe troepen biji Veruiuu geu urefido de laatste drieraaanUeii word ie trydi gevoerd ondier eem ouinengewooiii muniueverbruik Met liet nieuwe crediet zijn naar alle wuarwjb ulljkbeid de behoeften voor eeii hail jaar gedekt 1 laniirij maandelijksehe porlogiSkoatetn zijii ongeveer eveneoo hoog die van Engeland zijn een milliard hüoger Kodtern voiiclaarde dat het vertrouwen van het volk op eigen kracht op de toeko rast het mogelijk maakte roiwl vet rtig milliaxd ni voor oorlogskloelelnden uit Ie geven waarvan 3ü door leeningen op langen termijn gedlokt wafen Geen van do oorlogvoerenden heeft ook maar bij benatUjring zoolet volbratAt Engeland de zijn gecon lideorde leeningen op niauwoliJk 50 pCt Frankrijk op een derde van bet aangevraagde oorioi 8 r liiet Daarom atijgt in beide landen de beeorgdbeid over het anal ali gen van de sohulden op korten tcnnïijn Stortingen op onze vierde oorlogwleening waarbij hot getal inr aehrijvem hooger was dlan bij de derde bedroegen tot 31 Mei 9427 mlllioen mark dat la dua bijna 90 pCt van de in geö 5hro en bedragen Zij geaohiedlden zonder storing van de geldii arkl De door de beloeoingabank daarvoor geleende gelden b rag n nog geen 5 pCl van de tot nu toe betaalde bedragen Laatste Berichten Aan het Westeiyk Front PARIJS 8 Jnni Het oommnniqné van gisteravond luidt Links van de Mjtas by hoogte 304 buitengewoon hevige artillerieactie Rechts van de Maas wordt de beschieting van de eerste en tweede Fransche linie tusschen Dounau mont en Damloup met groote hevigheid voortgeaet De Duitschers melden heden datzy Dinsdagavond het fort Vauz hadden veroverd Het foJt was echter tevier uur hedenmorgen nog in Fransche handen Sedert het oogenblik 18 echter wegens de hevige bescfaietmg de verbinding met het fort verbroJLen bU NDJüiN ö Juni Oftifc e€i Glalareiuuftiuit en heuen artillenedluel ten uotiHtiii van speren Ue i uitAchetrs N u u uruen gii Loreu de etvtut y i ng ldcue luupgraveu linie in de pmniuoopeu vtiu net üorp llooge Op aiwuere puuien vu n uie iinie uuMluiiLeu üe uaibVii ün van den vi ud 1 eu W e Lou van iiooge werdihudeiuitoirgteatieu ku ioii ttanvul utgeeiugen AuHtruÜtR he troepen urongen in den oibctit de vi Ajuieiijike loopgraven teïi Uosttun van htk boiit UrenJer binnen braühteu len vijand zware verliezen tue eii mnakten krijgeigevangeneH l n OiMien van fsuinchy hebben uie l ngemwhen nt Buccee eeji aan vtU g iliaan M uldlentfta ndHbü ndu In de heden geliouden baetuunrfirerga iering van üeu Midnieiuiiland ond 18 getioaen tut Voorzitter de heer CJapipel Jr te a Uravenhage en tot viee Voorzatter de heer JSohuunnani te Hotlorcliauiï l e buitengewone verga lerinig inusake de levfAwniiiddelenivcHirziening zal gehouden worden op 4 Juli te Utrecht het jaarlijikiM h conr girfu te iyfudesi op i en 7 September Noaj wij vernemen heeft de Proeiurüwr iieneraal bg het UèreohttAof te AniJterdam caaaatie aangeteekeml l gen de vrljwpraak yan den heeir j Throdier DraadlooM installaties in beslag genomen Te sQiavenhage is door d epolitiu in vereeniging met een technisch ambtenaar der Postergen en TelegraÜe by versohiliend ingezetenen draadlooze installaties ontdekt en in beslag genomen Tegen de houders daarvan is procesverbaal opgemaakt volgeus ait lÜO IL van het Wetboek van Strafrecht Gemengde Berichten Zes vragen Een lezer dar Haa che Poat had geïrafom erd naarzes allerintereeaant He dingen uit welk gebit ia do tand dM tikla hoeveel Épaken heeft hot rad van avontuur onf zoo meer Andere gaven iaarop thans dte volgende antwoorden 1 Uit wolk gdbid is de laud deri tijdav Uit het gebit van éen veelvraat 2 Hoeveel spaken heeft bot rad van avontuiur 13 het rad is hot suimaufm van ongeluk Waar wordlt de Sluier der avond Wbomerlng geweven Beter ditniet te vermelden Wegens moeilijkheden mat de N OT Welke brandetof onderhoudt hetliefdovuur De kool die gBBefdeivover en weer vaak verkoopem Waar begint de nieuwe dag opaarde Aan bet winde der wereld J i Van Welk hout ft het juk dordwlngdandSj Dat maakt menniet meer van bont men IS gasindlgd met ïsler Niauwe manier van koffleteotten Lr zijn lal van methüdeS om lekkere koffie te zetten Elke naUa heeft zijn eigen wijzo in Ut op cblt Do oohte koffieprorfstera en proovéna kunnen rodötwisten over de verdienstelijkhekl van oen notoldiookacJh zakja boven een filtreer of over de moor dere of mindere slmakelijkheld van leen dan wd van metaal ala materiaal voor de koffiepot Tot nog toe zip het er allen e ihter over eens geweest dat een eenste voi eischte om koffie z n kracht on gourigheld Ie geven wafl kokend waterMet dat idee moet men thanfl op gezag van een Duitsch chemicus breken Deze man van de wetensli hap heeft baoij erd dat door het gebruik an kokeüd water ongeveer 2 3 van de waarde aan de koffie woidt onttrokken terwijl 25 nuttelooa acht mbli ift De nieuwHte wetonaiamppahjk geoorloofde methode is nu koffie te zetten van koud water Menineomt hiiervooir de gebruikelijke hoeveelhoid fijngemalen koffie en awhudt die in een zorgivutiMg gekurkte fleetb met koud water giood heen en weer Dat schudden herhaalt men om het uurDen Volgenden dag heeft nMl een extract gekregen dat in simaak en aroma verre de volgens oudlo me rhodten getrokken koföe overtreft Het brouwael ttent zegt het wetenalehappalijk recept venJor goed gozaeld en voor het gabruy verwarm te worden De koffiedik moet men niet wepgooiem docb er verelehe koffie bij dbe en Wn opnieuw sidiudden Niet minder den 40 gemalen koffie wordt op daze wijze boSpaand f A RKTBBHIOHTEN Oouda 8 Juni iQi6 GRANEN Stemming vast Tarwe Zeeuwache i6 k i6 2s mtodere dito 15 50 k 15 75 Afwijkende 14 75 iS 5 Polder 14 75 i i5 i5 Rogge Zeeuwiche k Polder A Buiten landsche per 70 kilo i ÜerBt Winter i a 13 3 $ Zomer ia 75 I3 2S Chevülier 14 75 iJiS Buuenl voergerdt per 65 Itiio 12 50 4 13 75 Haver per H L 7 75 ii 8 5 Per lookilo ƒ 17 4 17 50 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 K 1I0 36 5o kj Kanamezaad aó So 4 a7 p H L Karwijiaad per 5b K ilo Jl KooUaad 6 A t7per HL Erwten K ookerwten 31 k 3i Buitenlandsche voererwten per 80 iCtlo A Booneq bruine boonen 30 i ƒ 3a witte boonen 3a 4 34 Paardenboonen 35 a6 Duivenboonen s6 4 27 Mals per loo Kilo Amorikoanache Mixed 4 Kleine ronde i f Vesuarkt Melkvee geen aanvoer Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel 40 1 48 et per half K U Biggen voor Engeland geen handel Magere Biggen red aanvoer handel matig 1 60 4 1 80 per week Vette Schapen geen aanvoer Lammeren rea aanvoer handel rlug 17 4 a4 Nuchtere Kalveren redti aanv handel vlug ƒ i7 4 24 Fokkatveren so 4 45 Eieren goede aanvoer handel vlug pei 100 ituka 6 4y 6 75 Boter weinig aanvoer Handel vlu Goebotcr 1 55 4 1 60 Weiboier 1 30 4 1 35 Kaasmarkt Aangevoerd 223 partjjen Üoudsche kaas ie soort f 55 af 57 zwaardere f 57 a f e soort f55 geatempelde f57 50 met conditie Alles per 50 K G Handel vrijwel Oroentcn veiling Veilingsbericht der Coöperatieve Tuinbouw veiling Nienwerkerk a d IJssel en Omstreken Eng komkommers f 12 20 f 14H idem 2e soort f 9 f 11 80 kleine halve kommers f 7 40 f 9 90 bloemkool fS öO f 17 60 idem 2e soort f 6 80 f8 40 alles per 100 komkommerstek f 0 07f 0 12 per K G peen f 12 50120 90 per 100 bos posteleih f 14 40 £ 14 70 per 100 K Ö Boskoop Het getal der op 1 Jnni j I ingeschreven landstormplichtigen der jaarkl ae 1910 bedraagt 22 Woensdagmiddag is nabg den watertoren den hoofdbnis van de waterleiding gesprongen Tijdens de herstelling was de gemeente eenige uren van water verstoken Waddinsnroofi Te Utrecht slaagde gisteren voor het examen akte L O Mejuffrouw A Plomp In de machinekamer van de papierfabriek De Sch oone Haas geraakte de monteur H ten Katemet zijn voet bekneld tusschen een der assen van de machines Hij weid ernstig aan den voet verwond en moest per rijtuig naar zgne woning getransporteerd worden In verband met het verzoek van den Direoteor van beft Rüks Centraal Administratiekantoor voor Levensmiddel en voorziening om opgave van de benoodtgde voedingsmiddelen gedurende den komenden winter was door de winkeliers gisteravond een ▼ ergadering belegd om vast te kunnen stellen hetgeen vermoedeiykbenoodigd BOQ weaen Vele winkeliers bezochten de vergadering I Ue n itó Èiatributxe iNmir WIJ vernemen hetrft de V mnrtiH U ie van l oeAiüht 111 zakedomau tüLtAriibuilie eiken aanvrager wleiM aanvraag geldig it verkbaard over Jum dx van dteaangovraagdtohoeV ot litieid toogoweïwni Met betreKking tot de aanivrngen voor Juli wellke dezer dageai iiwielen worden Inged iend wordt erop güwfezen dat het bij velen betttaando dfioikbeeld al zoude men recht hefcben op gelijke hoeveelheid al in dezelfde nuaand detf vungen iuLr diour de omindüide niet wonlt geileéiUl I i e Ned öilag4 nrtKjn l De Ned Ölagwaibond heeft oen ftdros gerioht tot don Mlni ter vam Lamlfeouw waarin wordt veraoolit de Ilond 1111 4 langer te negeereii in de zoo betangrijke kwedtieis van hernieuwde opening tor gretUMm on het afgeven van onöenten voor uitvoer Een afsoliriit van dit adrea 1 ook gazonden aan de leden van t elde Kamera S IzxrxeialeLiad Bet lichten van J e Schelde Men meldt nit Helder aan het Bbld Met het lichten van den in de haven van Nieuwediep gezonken mgnleggei De Schelde werd nadat de voorbereidendemaatregelen waren afgeloopen Dinsdagmorgen begonnen aanvanke lijk met zeer gnnstig gevolg zoodat reeds na eenige uren de masten en do schoorsteen boven water kwamen en het schip naar het einde der haven kon worden versleept waar het dan verder boven water zon worden gebracht Reeds waa men daarmede gevorderd tot aan het Wachtschip De Schelde hing aan de takels van een rensachtigen bok an aan dia van het bergingavaartuig eerst raakteü de takels van het bergingsvaartnig der marine onklaar met het gevolg dat ook de takels van het vaartaig der Bergingsmaatschappg afknipten Het vaartuig wnk opnieuw thans dwars in de haven doch op minder diep water De toppen der masten stekeo nog boven water nit Door den geweldigen schok sloegen twee der opvai nden van het bergingsvaartnig over boord Zg werden echter spoedig geied Naar België Da Inroep van dk Balgiscbe legee Telegrafisch Weerbericht v n het Koninkl k UetariologMo i Imtitnut te DE BILDT Hoogste barometerstand boven 760 te Zaia DaitBohland Laagste barome tentand 751 1 te Skudesnaeu Verwachting tot den volgenden dag Meest matige Znidelijke tot Weste l ke wind meest zwaar bew t delyke opklaringen wa legenbnien met kans op otf temperatuar Stadsnieuws GOUDA 8 Juni 1916 Geen verdere verhooging der sigarenprgMD In de bestnarsvergadering van den Kederlandsohen Bond van Sigarenwinkeliersvereenigingen is het besluit genomen geen medewerkirfg te verleenen aan een verdere verhooging van sigarenprgzen Het bestunr grondt z jn besinit op de meening dat daar de gevolgen der eerste verbooging nog niet sgn te overzien en er voorloopig nog geen termen aanwezig zijn welke een nienwe verhooging zonden rechtvaardigen de tgd ook nog niet gekomen is om het pnbliek met een nienwe en ditmaal met te verantwoorden pr sverbooging lastig te vallen Mejuffronw J W Amesz onderw zeres te Capelle a d IJssel komt voor op een voordracht als qo 1 en op een ah no 2 aan de openbare Resuwijk Te Btreoht slaagde gtateren voor het examen akte L O Mejuffronw J U Qnldenmond alhier BURÜEKLIJKE 8TAJND GOUDA iETKOUWI 7 Juni Th A Brink en C M van der Pool J 11 J Boessrd en C C £ Dakkinr ga W den OodMen en M Akkarmani J M Keiler en H Verd iuw J van RaaJt en J J E van Bomniel OVEKUEDBN 6 Juni Adrianiw T van Vuuron 61 REEUWIJK GEBOREN Pieter z v M Bljnr ken en G Boere KERKMEUW8 Calh edhifiiaüe onder wij Dr K Mtedema van Schoonhoven faetlt in De Hervonningi eenige arÖkelen gewijrf aan verbetering van het oathedbiflatieonderwi mmienaar aani eififing van wat het Hoornöoh Convent dienaanigaattde heeft voorge teid Hij komt tot de volgende couftóüijie Et la een ve korter v zekerder weg om tot gesonder tooAanden Vy toestand in Weat Dnilïiciilaod Een der corre ondemten aan de Oo rens achrijft aan bet Hbrd Fon Nederlandeir die nagenoeg een kwarteeuw werkzaaim waa bij de ijzer en staalinAiatrie in Westeii Duilachland en dezer dagen vooir zaken in onf land vertoefde dc lde ona verSöhiUende bijzonderheden mode oontrenl den Mgenwoordigen ecoaomla en toestand bij otuse oahu I ruikt die lil rioküche of l irk uc üuUüOiicü gukleeil zijn Awi het ZnlMIk Front H t K u s s i s c b a eomnmiuqué v n 6 Juni iLJdt Bij lJwi ik uitte mm vnuj een Duilsch offerwief In den nactt dm ZuiiJe4ijk van Bmorgon om inHraillevuur en tegenaanval te DuiWchara uaar iiun loopgraven terug nadat jsy h i ten gBpOflgd een onzer Tooi e loopgraven te bemachtigen Baouidai Krewo wierpen onae voomUgtBcJioven aWeaiingen eveneen een Uulti hen aamval terug Aan hol Iront van Pripe tot aan e Koemoen be gren blijven wij het behaalde u ce ontwiklielen Tot nu toe teeg het aantal gavaugeneiv lot 480 ollideren en meer dan 25000 oldlaten Hovandieo venneeöterdfen wij 27 kanonnen en n eer dan W inadünogeweren Krijeiverrichtineen ter Zee Lie liiijtfi Èirut utt ttttar de Tel nw a ut J üiiwiiüuth een treiienu veiiiuai hüfi de Vvarffyite tegein u ijuili= iie viout vooüt om de WaiTiox ie redbiML liet laa1 e ship lag nulpeluMjt ue machine waren onuütiar ue iijj a iijnen ouden onder water Ite buiominuug niet in ataat haar kanoiMiieii Ifl g eüi tiiien oiudiftt kij geaa uninjitie kunden l rijgen berusue in haar lot meomMwl üat zij Spoedig denaeulden weg zouden gaan al aml re chepcn d ie voor hun oogem til Anken waren gebraofat iM maamatMippau tonden met g krülMe aruBeii Kalm hun lot afwachtemt l loltfelUng zag zij een geweédtig Mihip met on uinl4g vaart naderen W it Sfshuimeikde gölvan ffpoelduiu over den boeg Be i hoor Jteenen alpuwden liK hte rookwolken uit Het was de WttiUpilo rtie naderdie welke admiraal Jedliüoo bij het verneimen van het gevaar voor de Warrior aan het hmild van de groote vloot vooruit had gewiiuten Hteedfi nader kwam het groote rfagtKUtlp met te onheilflipetllende vuurnWHMten van 15 dluim tartend op den vijand gericht en met volle vaart Htontte bet zieb in den dtri d iJe nvannei van de Warrior dia hun reddfing nabi zagen begroetteiu d Wara ile met jubelende kreten wdke het alugBbhip beaiitwiM rdld il ior tUAt chen to hulpolooa liggende Warrior en ite Dultnohe ichepen Ie 7 v ünk0n Krak eeii salvo uit het zwaar gel hut van de Waröpilo Een Dultoli BBhip kreeg d volle l ag en zonk kalm De Warmte oirkelde om de Warrior heen en tirok al hft vuur vun de Dültaöhe hepein lot Ei K Zij Heel kraehUg bieten offlchoon een granaat haar atmir beWihadSgdle Toob blee zij allaen dborvcichleii legeii alle DuilflChe slaRSÖhe peui Vier malen logde zij denikring om dip Warrior af oiwfertuali 4ien dteti vijand versttrtkkelijk toetaJtalendl Komt teruiif ge ottert u zoWop einde adhilraal Boatty maar de Warep le kon niet gehoorTamen haar roer was stuk Zij kon alleen dtoorveehten en deed dat ondanik het be vk e vmir Toen de dreiadnr us bt dïvi ie kwam wnperi dte DuW tohera op ite vlucht Do Waralplte b8 l ze geheel alloen verjaagd De Warrior was gered Geredden nit den ceeilag Uit Berlgn wordt d d Juni gemeld Na den dag in het Skagerrak zgn door de Duitsobo leestrydkraohton aangebracht van de Queen Mary een vaandrig en een matrooa van da Indefatigable 2 man van de Tipperary 7 man waarvaè 2 gewond van de Nestor 8 off 2 dekofficieren en 75 man waarvan 6 gewond van de Nomad 4 off en 68 man waarvan 1 off en man gewond van de Tarbalent man allen gewond Alle dezeËngelBobun te samen 177 man werden door onie kleine kruiser entorpedobooten gared InEngeland Lord Kilchener opvolger Jn de Engelsdie peins wolden tal van nainwn genoemd van mogelijke ipvoigiem van lord Kitchener De Morning Poet zegt dat ale de rogeering w l bewijzen waarlijk een nationale regeeirlng te zijn dat ze dan iiuilen baar eigen gelederen moet kijken Er m oen mtan die door de groolield van zijn werk in hel ver eden en dkior de kracht van zijn karakter voor èe pooitle aang eweaenis lïie man is lord Mllner cHe in ZuidAWka i beproefd em d r zijnnir d toonde zijn onwrlkJbare doeilbewuatheid en zijn atkniniatraticf genie De dtood van Kltsfcemer A l iilh neemt tijdelijk Oorlog Een Reuler tfllflgiram d d 7 Juni meldt Aetjuitb ia UjdHlJk bela met bet helieer van bet Département van Oorlog Gen DudWch oordeel Een Duitsch oordeel over Kltdiemer Jn het Beirllner Tagi la l knoopt uu lu ue ittilumrie oe ra en op b M Ll Jlanu up on £e vtaag of iu Duilachland u I aug ut lia in de Uzerindti rie vtret gchu te verdienen viei antwourduti Juj onuteuaieaü Ver iuileibue niouwe xloilanuache vaklui enarbeiüers oie door bard werken een aAriiïig weekloon op ukwerk ontvingen kregen al nell apoedig bepeiiLing van den werktijd zoooatper iiioi van rekening bon loon g li K waa aan dat van anderen die nüu ier vlug en vlijtig wareu Jvn al zi u hier en daar de loonfln geMegen de enorme uitgaven welke incu jen voor de iioodöakeii ke ievenai boelten moet gelTooaten maken dat de balana ateeus mei een gruotcr tekort moet luiten Waajom dan uog zoovde Nederlandera 4aar IdijI UI werken y Och men ia er uu eenrihaj men boopt op betere tyden en nijn weet ook niet hoe het oldens of in eigen land wezen zal iloe het dan niet de volkovoeding gefield ia y Zooata te begrijpen Ie UoUben we in Duituchland heel wat betore tijden gekend Per dag on per hoofd kan men een pond aardappelen en een half pond brood krijgen en eooi in de week per geuin een half pond vet al8 er voorraad hl De maxiimumprijzon voor tal van artikelen zijn niet Jhreauwend beog maar er ia zoo vaak gebrek aan een on ander En buiten deze prijzen om wordt er zoo d kwijls in stilte gekocht en verkocht tegen ongekend hooge pnjzen 17 k M groaohon voor een half pondapek b v iö da n lang geen zeLdKaembeid Wat wij dun zoo door den dag eten Brood aaniappeion jirasner genoeg m hieroiwi r heel wat bodorvon waarj niet groente docb zond vet of boLeraau zal£H zonder olie on dan iwc keer per dag amkildiagB en B morgen Vleeach komt alleen op dpu toesUilisch en die wordt boogaieiiH up Zondagen aangeridbit Wie toual geen linancieeie zorgen kent kan natufU jJk in dit menu wat afwiriyellng brengen door bet koken van soepen groenteaoop erwten en boonen oop Maar voor velen zijn boonen en erwtou te dbtft een pond boonèn wordt betaald m4t uua eua 1 80 mark en l pond erwten met 1 10 i 1 20 mark VarkeneMoeBch ia zoo goed ala niet te krijgen ea velen ueuLen het zelfs in geen maandon geZien oveiimin ala pek De ojpzaak ia het groole gebrek aan varken AllCÉ gaat naar het front en met de bewuuderonawaardigate gelatenheid getroost men zich om onae dapperen in t velu dte grootste onOberlngen on opoffering Slecht zeiden hoort uien wanklank maar dan is ook Ie nood hoog gcatogeh Waar men uo Duitak be vrouwen in groepen naar t raauhuia zlrt trokken onuvet aardappelen boter o d te vragen daar kan uien er vaat van overtuigd zijn dat de nood dringt En olat er bier en daar opatootjea voorkomen zooala nog onlangs te Dortmund waar voor een slagerdwlnkei oonige burger on een tweetal soldaten werden neergeaoboletn der gelijke oproorlge bewegingen houdt men zorgvuldig geheim voegde onze zegsman er en paasant bij behoeft volstrekt niemand te vorwonr deren l an la er al heel weii bier meer nog voei minder sterke dranken aUe n een aoort van oorlogabittei nagenoeg zonder alcohol wondt nogial veel gedronken tladan ook voor de Wirtarihaften oen bedroevend slechte tijd En wat ona ala koffi WOT g ohonken ia begrijpalijkerwijze ook al niat van het beate De betere alerke dranken zooalt cognac rural enz zijn wei te verkrijgen doch ilocbts por He Erger dtin alias is het groote gebrek aan vet on olie Met den voestauel is het treurig geeteld vele boeren hebben door gebrek aan veevoeder nog niet bet derde gedeelte van hun runderen kunnen aanhouden En het overschot is nog inalleabehalve goede conditie En wat uil allo beteekent voor de melk en boteropbrengat behoeft niet nader te wonten verklaard Ei hoe bet staat met het landbonwbedrijf De gewassen staan over bet algemeen goeo jammer dat er groot gebrek is aan arbeidskrachten an vaak ook aan zaai On pootgood Niet aUo beschikbare gronden konden in cultuur genomen worden Vele akkers liggen nog braak óf dbor gelbrek aanwerkvolk óf omdat er geon zaai en pootgoed voffifianden was Wat ook heel wat onder den oorlog lijdt dat ia het whoolonderwijs t Qebrek aaa leerkrachten toch ia allerwegen groot en vandaar dat het onderwijs tot oen klein getal uren per week beparitt blijft Een zekere verwildering der jeugd ia daarvan een dar eerste gevolgen Door tijdelijke hulp tMcht men nu bet ondwwi zooveel mogalijk op peil te honden WalBvenwel in Duitscihland onder den ooirlog UiK do goede geizindbedd oufer ée be onera en hun onwrikbaar vertrouwen op een eim li e zegepraal Wijten onwanktjbaar Koninklijk lie d werk De Waahingtoo Post vaS 14 Hei b vat oen treOend ariikd over ko i 4ll a sfjUlfsXjOTERU 5d KL Trekking v Donderdag 8 Juni Prito van f 1000 met premie van f30 000 7897 f 1000 2131 13849 17380 f 400 9965 10678 19729 f200 2147 3830 7403 12110 f 100 1 283 1418 3064 33541 3663 6325 8555 10609 1402 1ST58 16972 17086 FriÜies van f 70 1J4 IZH 194 203 282 bdtt 102 883 1UI8 114b 14W löoS 158Ï 17Ua libl 440 izoi 2t ib 111 db42 iiift 348 122U 18 4 axil 213b 2302 2391 26a4 2646 abt 2 ï Ol 2 69 lil MUI 2891 aiai a9e0 29 1 30ö6 3143 31J6 bai9 3304 3377 3412 3488 861 36 7 3682 3825 3876 4040 4195 4400 4449 4664 4770 4816 4831 4046 4913 J008 5087 5226 5230 5275 6278 Ob 5476 5536 5682 5732 5787 j8b2 J 81 5943 6019 6047 61U2 61U6 6219 6300 6450 6497 6892 6905 6939 971 7ÜU1 7106 7124 7198 7227 7241 7 z YÓUri 7319 7391 7471 7515 7532 7627 7757 7916 7952 6003 8045 8058 8141 8283 8B18 8428 8496 8512 8657 8808 8853 8908 9184 9370 9372 9388 9389 9482 9491 9500 9513 9546 9676 9775 9824 9876 8946 9988 10136 1Ü 240 l i64 10307 10318 10410 10487 10627 10678 10736 10891 10901 11063 11309 11450 11500 11510 11648 11719 11727 11735 11809 11884 12137 12157 12217 12 34 12340 12864 12424 12478 12502 12583 12601 12761 12866 1S095 13116 13137 13191 13272 13302 18318 13433 1S484 13507 13614 13519 13528 13571 13612 13664 13697 13747 13790 13838 13848 13921 13955 13960 14044 14131 14154 14213 14251 14266 14308 14813 14367 14451 14458 14529 14659 14782 14984 14863 14979 15058 15125 15257 15410 15430 15545 15548 15682 15725 16777 15881 15940 16071 16118 16216 16231 16262 16302 16391 16538 16603 16688 166 99 16738 16744 16836 16887 16920 17003 17010 17066 17245 17452 17476 17485 17586 17720 17736 1790 17929 18017 18056 18169 18297 18625 18600 18766 18796 18887 18925 19001 19075 19096 19160 19179 19213 19271 19277 19345 19372 19884 19616 19720 19777 19792 19977 20067 20592 20717 20761 20861 20966 Nieten 176 200 4bl 467 681 691 9U4 tf3U 1U56 1060 1381 1419 16U 1639 1757 18ia 1 6 1983 to 36 aiM za U4I ü b M ëSi Siüb 95 na lü44 i 2 14 8 104 1682 1843 labo 65 142 171 241 309 364 597 b63 666 816 824 826 988 1022 1062 1348 1365 1367 1512 1596 1609 1697 1740 1750 1869 1890 1900 lasb aOlU 2037 2129 2196 2209 2235 ï 46 2254 a i2 2273 2309 2334 2376 il 19 2434 2464 2466 2507 2540 2548 26U1 2661 2662 2633 2664 2669 2723 2779 2788 2806 2831 2841 2069 2963 2962 d023 3015 3068 3100 3101 3110 3131 3169 3182 3211 3307 3339 3448 3484 3503 3576 3587 3591 3626 3629 3636 3606 3721 3727 3766 3802 3880 3885 3930 3983 3959 40O8 4025 4027 4050 4064 4095 4223 4228 4233 4327 4340 4390 4402 4411 4493 4514 45i 8 4540 4560 4679 4686 4691 4739 4775 4782 4797 4833 4834 4836 4852 4866 4921 4 6 4966 4991 50O5 6019 6089 5101 5134 5140 6191 5247 5262 5285 5821 5842 6368 5384 5415 5527 6541 5614 6657 5678 5763 6802 5832 5836 58 3 6UB2 6077 6108 6133 6146 6141 6155 6190 6243 6255 6262 6264 6269 6280 6304 6381 6389 6409 6415 6463 647 j 6499 6627 6657 6569 6684 66J4 6628 6644 6676 6729 6736 6738 6768 6750 6764 6778 6783 6791 6844 6861 6881 6885 6963 6980 6990 7003 7065 7084 7086 7117 7165 7166 7249 7225 7276 7323 7325 7359 7376 7407 7411 71 0 7472 7491 7526 7545 7662 7566 7614 7618 7669 7727 7737 7748 7749 7759 7830 7885 7921 79 29 7946 7960 7967 7992 8005 8086 8047 8118 8135 81 7 8157 8298 8323 8374 8394 8S95 8430 8437 8474 8518 8577 8583 8664 8707 8830 8865 8883 8922 8941 9012 9033 9113 9117 9179 9216 9223 9259 9264 9280 9289 9297 9328 9350 9891 9407 9468 9478 9516 3559 9598 9612 9615 9671 9726 9732 9809 9831 9843 9845 9850 9861 9944 9953 9960 9995 10023 10060 10073 10O89 10135 10157 10170 10181 10255 10267 10274 10293 10338 10341 103fr8 10388 10394 10411 10426 10450 10440 10474 10603 10604 a0507 10534 10591 10665 10673 10699 10772 10776 10772 10834 10676 10920 10989 10951 11039 11090 11099 11121 11136 11164 11181 11238 11262 11386 11388 11461 11521 11530 11536 11563 11568 11582 11650 11693 11709 11774 11775 11797 11801 11816 11838 11877 11892 11838 11894 11897 1 15 12039 12077 12114 12133 12190 12195 1 2219 12268 12296 12317 12332 12365 12897 12405 12429 12456 12473 12626 12632 12686 12643 12676 12682 12698 12727 12760 12860 12862 12869 12872 12954 12856 12958 12971 12976 12993 13046 13054 13080 13121 13126 13165 132 57 13269 13314 13863 18473 13480 18683 13702 13788 18798 18811 13815 13846 1 3847 13863 13875 13885 13928 13979 13990 14024 14049 14086 14160 14289 14333 14371 14887 14419 14572 14584 14617 14ffl4 14642 14668 14713 14735 14758 14772 14799 14811 14817 14861 14922 14984 14988 16023 15081 15131