Goudsche Courant, vrijdag 9 juni 1916

gltl ii lei i tór U ti vtukm Ut illtii KvffM rt M nilMlBr tan liji eul in eI rrtterlijk tiotnormtl ilnor vrouweil en kinderen die van ile ntwWl erwiJ Unxhj 0ta ftiii vdieetllen imH ntand ji en aUdum wuren üekomm mn 11 lUoopo aurthippelen Ie faalefn ve l kimen KÜ ei niet wij vernenien itt liet marineMi Miiiig WiiM dat in te hu en v n NlouweiliRp geizaihken i g ili lieUjk r 4i en lujhtor in de hi eii gmieept ten einde in ondiep wat r te worden gebraeht waar tiet Rtïl aal wonlon e firtli Nrtiir wii vernemen ia bij lie gislerui gehiH dUB jn hri ving P de 5 Neitert Indlsehe leeiiiiiH I9j Lakkarkarlu fvia iU ipeitt ioenv et ia eeuige wek m g ied Btt zo jal hekaid door de Xweede Kamer met 51 teg iUntei 0 01 aangeiwniien de Eerste Kamer beeit hiermede echter geen haaet en iiaar wor door eenige C r bladen ftlP de Stichwche Crt e a aanger n die wet vooreerst nog niet in behimdeling te nemen Spr ié er van oi ertuigil dut Me wet itoor de Eei te Kamer buiten het bereik iigt van bet NeiierlaudBChe voèk Spr u eii ipreeE ïe oog eewnaal welIte taak de arbeidere in deze maand lit n te vervullen en apoortk met warmte aan ate één loan ter dtecnbue te gaan en zijn plioht niet te verzaken Hpr spiak bet bericht n dte N H V van gieteravond tegemwaarhi geKeg d werd dat de om setüng van de Eerste KaSner dit jaar niet BWgplijk zal zijn Dit kan volgene pr well Er zijn thans 31 leden in te Eerrite Kamer van rechts on 19 van mJ lS Wanneer nu de a si verkif7 ingeii in Zeeland Geddlerlandi mtMhi en S nid HoUand slagen zal lie Et rate Kamer samengePteld worden i it 26 linkacfhen en 24 reohtS Sücheu Sp r s hoop is het dat er nu eeiiK een opruiming zal wordien gehouden onder die rtiuöorvatieven die zich aan den eenen kant van bet BiiMienhof bevin ren Spr beaprak Wïg de Invanttiitfüfewet Talma Art 372 vau Hdie wet zo t dat hij He 1248 prmvicrt heeft betaald dat i a 21 jaar redit heeit op een onderdorowpeuKioen Van f 2 jier week I rede ditzelfde bedrug krijgt loen nu ut het ataaifl MHiHioen waai voor men nlei j 21 laai p mie behoeit te betaléiL De kt u c liita ehc i de wet Talmia eu de Sl aairipon ioetiw t iö Uuh niet hM miWilijk De hr blaiSeiu beweren dal vnlgetis do wet Talma de tutkeeriu ïui knnncii bodrogeu vanaf f 1 70 lot f iO per week Dit werd uoor ripr in en brt cde weei pioken tn wft ilej d Do prenaeibetaling hogmt oj i i lairigen leeftijd on dliurt h jaren aai ezien hot pensioen op 70ja liKHi l wiUid Hoiilt t eg Veu pr nam PUI gunstig Voorbeeld v in uiiiuiid dSe van o zijn 4r e tot iijn 71V jaar hiM en f 18 en f 24 per wtok vertHeod boeit en die op 7 in 70e jaar leehtö een penfliotm pw weok zmi erlangen van f 3 84 Spr betiiprak hierna nog jïe invaliditeitflwet Takne en eindigde inet een krachtige aansporing tot ijne hoorders Applaus De heer Di graaf Ue daarna hetwoord bekwam i eperkte zieh fot ten pwckkcnd woord en spoorde denaanwezigen aan om bun ta iH tea K weken nieit ouverflauwdm ijverte vervullen en er ioe mefle te werken dat de getttelde camlidaten derS D A P d e ovorwinning zull n behalen f geboiea te Zunsfeld in Proisenl atSer msÊSsmsmm 1 w l M inR oer ï omwn nu I JU u o ii M t r iii tdat niiu oiitn laoeiei I urvogen op hLi ttttaar buaoer aviHk I Luuriiialieul en zm nteii no Var van I uuD lUiOMit lüf wtit tt te ier muiei 1 Van lien wwu ien teriver hn not vi en er tnj dat werk hui I ieven ingtwBtfcolea Kijn en voor ait ü I meten in ém ohoot der aaidlet ütu 1 inen geinokicelijic kuooea nagaan al I men eeiw op t eia4jdagen teajiautore 1 ixioüii jjen de weduwen ütt dae daa 1 i Otter wedUweupMHUiigt e komwi ba I len in miUe ii huiK vervioeleemi en 1 Kerwtnwnemi I iu te hoop een kl in v rmlofeate VCTditntn ia de iiMui voor een bu 1 reau gaan weirken niet kennende de 1 gevaren diie hetn te wacoten stoiir I lieii Eu hierin steekt juiat het groote I i evaar I Want het m et tocli dluid 4i üyn I dat de tegeuparlijen de bewui hui I zen den gaueKïhon duig ifcherp bawor hpu laten en dat een ieder He h t Kanioor verlaat ter ftond door agen itn gevolgu wordt Het öignaJieuiieuii worüt dire l opgenomen en indien mogieü woT t de pensoon amé ge mtogniieerd fe u komt de orgtjlooKOover degreoe yitiu ui hij in Hinder dan gieeii tijil ill beiwarin ï gebeld hfü bewoek aan zoo ii kantoor AftlfK met onaichuldige l ©d eiitig it al refJK v jidoeüde om aieh de grootat inogelijkf naange ruumvbedfu op dtt iiab te halen Ih hel niet algieimeen bektiMt ikt nige heeren il HotterI dam laogtdi tijd in DuitskAlaad gevangen giBzetcii h ibben alleen omdat Mi ecti be oek aan bet bureau Hooin l jc geibrncbt hadiden uu üet lul der Twütitle K iuuer tlüa heöi ik Ji w alhier een vriiviium kietn t reenigitHï opgern ht ter i rvaii ng van het in verkioziiigt Ii iU ii Hetftftandc verku süngtonmUté UU wtortoupiü lMK uur b uat uit ue heirtn VV Wigbol vooniitlir I C 0 4m Uzn Ba l A tuMii Ml Knil 1f jtPlc Ptdi id nMar I du Uoutui ud Mvrdun vuiiu uduu i eveuMni utt leiivooftieBlnip 1 N un n iMt t br Nationaal Vak I verb miii het luawiu voo r de i K 1 vaKort4 iia tle tie l edetatle van tt I h V Miüftïoncleii eu Vvertïtie leBVer j eeuifiuige Hel Ned Wtrkl vertoond 1 t airuii uiitUD nvn hi Nation voig ii0 het oordeet van adreiwan1 11 Uuioeit het plan der r eering ii oiie e leveiuüniddelewvooriy iüng I uini uil Jng en verbetering en wci I illereOTM üioor eeu Üadiuoiec e rege I lUiK die voor de gemei TA n guiifti i I Ker us ïomlat in geeti geval tiiot I 4 maar teift hoogme 1 j va den I m rflag voor rekening van de geI o i ten komt I ilet plaa de gameemtobeeturep over I de prij ett te dloen owierhamddleii mei 1 I lie prodiu entenveropnlgiiDgen waarbij I I de miniirtter sit chüJ beamdueienii op iretvlt imiéCTi pertijen niet tot over Aienmting komen tfriUjnt aida eeHanten weinig a nib veien waard Mt er weawioheüjk whteii zij eeu regeuing waarbij de revering de I ro ltii tfn lihkni pt en aan d © ge mf eWcn ter d4 tributie levert oï andere de rogeening billijke prijpiettï va il iHtle wa rvo r aan de gcmftonteu moet worden geltsverd Zoo upodig irKMt en bij iag gegerven W rd m op veibriiikwirtike4en die vun eldere j naniifEivofrd worden en op weaker prij epniling de regeoring ge i iihUlred kan iloen gelden Adressanten hoprai dat de r ï ee rinK zal zorgen dat men verzekerd il kunnen ziin dat in het derde cri Hiiaar de volkavoetÜng geen ge artr loopt Ren btMh ag van 30 mil I lutf n nl than0 wonk aangevraagd I h kl hiHi ontoereikend mei ht t oog I o i den grooten nood dien ttV re I gt rinu verwfteht I H G Van Steyn t I I Te Los Angelos is overleden de heer I H G Vaa Stegn buitengewoon Imt 1 ter zee Ie kl der Kon Ned Marine1 reserve I llenri Van Steyn was de oudere I broeden van Lieo van Stegn Toen Uenn in Indië was en daar met zgn vxiend Kambaldo een ballontocht meemaakte verongelukte Kambaldo Van ategn vroeg verlof naar Nederland I en vatte he plan op het werk van zgn vriend vowt te zetten Hg werd eerst balloncommandant en ging daarna naar l ankryk waar hg sgn opleiding I ontving voor vliegenier Toen hg zgn brevet had behaald begon hg aan zgn nuiuair brevet maar voor hg dit verkreeg wüde hg zgn proeven van bekwaamheid in een watervliegtuig afleggen omdat hg nïeends dat in oifs wateirgk tand van dit middel van I verkeuumg een veelvuldig gebruik I gemaakt zou kunnen worden Een i llmnii A ri Kilaiii ni n t eii fill iivci wliHiMig vin r iUi Jlntf M iH zooftlH rwt Wijkt uH hH lelt d rU ht ii tegew v r een veHie v f 720 na min DuiUiishc zifde een 1 verliefl van HTJW ton a n ËiiC 4 1 Mhi zi titaAt I OvcrlCTendm v n de HampAire 1 Hficieel wordt uit Lor len dd H Jtiiil getne iêt De Bi mr Miiii d el meée dat n bootaknAu en c4f man vaii ie liAatpf ire levend o en vi n tMid xijn gwpoekk K n eesevwtA Het IJimilden biimengctcotnen HioimMfbifi L ura paMeent nabij Tm 4M illn wn flriUlile i uit c iiriiwitobo jtPii welkf k ri4tiw luuir If Kn lHrtic kuHt Ki3a binnonK k mien trawler fon torpeilobooi et wogipeA hoteu ftt h oorAieeii 4 n omstmi terwijl il miif r trawler e m oortogtCH p wjör Kf4töveml t u üogenairhijnïijk verlaten iLaK irijveii Van beid tt zi ih naadn en nfttionAlMfit onbekemf deze ooi iani arte van vetkoo xiju tue1 viKtr tter en flcretariö Van de Ver een van Kaa feandeliiren in N U I nMp de heer Sbuiji U l urmereud en cli heer Meiifr Ie Edam iïovetitienl IK een nnnnieeSe Van BijHUnd be 1 iioemd bnftaJMute uit h kaaflbani la I re altoii ledao van f$ iio0Dide ver I cenijpliig I I TWEEDE KAMER 1 I OOirlo irtwiiudtib£4a tiug 1 ii ij het aliieelin tfomlerziiek t etref I iewïe het weiw iU w rp tot helfing van 1 eeu oorlogMwiiu UjC la0Ung meciulen 1 I eiiiiieie ledvu dat le tdaatacO iiiiiuHmt 1 I welke tót weÉitoniwerp bedt vfjo UeI rmAf Anzijittg werd tMunengeMftd ij 1 I wrireti van unnlc dat te poUtiiikt I parti eQ iii deae iet vertogeimoorI u ig t waren door het aantal iedten 1 woan p haar getalaiterkte recht geett j terwijl daaren K ven rwar hunnoioeeI iiiitg ene vertio ding vafT IH Twoeao I naaiw rledon tegen t Eer te KamerI loiJtii nJrt Hveiirölïg wa me h aaabai ledmi d r bode üamem IJoor liü ovwrgroolc nneerdw ieid werd te retihlmaitgteid der voo rKO atflde bc aating erkend i iiKient te vraag tot w 4 k bedrag d be Rtrting Kfhoort te w r flii g htïvpn htektjn twmmige le i ni een aiv ilerc 7 ifü nvi sa te heftbeu rhri in hei aRnnejb nteii Wï W iUwerïi getwildlgrf woriK y i iiHH5nxi ni ali dat het per eri lagf aii M pCt van de oorl 1 wtltiK t te hoog WHH n dat het btHer 1 wiiri gowewt wu im vaM te t 4 1 j en lol wt4k bixtra dan de tK lai4t ng i ha l moeten bemerkt yi imkfa 1 Men wf w op voonM iriften weike 1 bli i iiitvoöring der wet lot gr tel Mw wareii imi inoelli hwïeii aaidéiit ng 1 üOudiin kunnen g V m weèke biwwa rPii o moeüi tkba kMi naar ïo niiec I I iiing van vp4p leden kleaner anuif n 1 I ziju getwc4 i wanneer lie reneerlng pr i PT b r toe ware overgegaan een OYknlnKHiwinMl HaM hig in te dÉeiien V r h i l n Iwlen vrintiilen grr ote nwinli tkhwiwn bij dv bereikening van de oorlogWW inHt Niet aileen de lHu f iHiwibt v Lking en partieutiei eu ziillen mv groote be I zwarirn te kiuwpeii h è ben bij 4l nit I voering van Irae wet o k in de iuI Iiiirttrie kuIIwi zieJi moeili hedeii voorJiten die waaneer niet met zecjr veel voiiryJi htig ieid wordi te weu k gegaan ti i grout iio l eet 1 kuiuien leide ii tk hft oiuterzoek naar de juiHtl he4d ikv opgegeven winKt kan rn I i tige on fceer nadeeflige gi olgm helhI bem I Ef ïiige letjien zoutlieri gaarne v r I iipitneii of te imuJtiter vooni HniM ht I irwairegHon te nenwn npdut scij die I belafit worden met het oifcderzi irit der j n en btneheideii zidi iutten I titi hvn Ie bc inlen tut die boeken en I t t K h iuU ii Ü betrekking heiijbeu op I he4 ftnaiieieei beheer Volgen het u r I diiil lUr luien hier aan liet woord vajlcn buiten hf onder iRik dSe b4 e keil Ml bftflrheideu waarin verineid Minan de ge bm4kte mélange do pni eirteii ilm Ie grtiruikeiv groiwltötr ffon en VBnh regelpn Wj de lu wt rking ic teljmi iHHgeeii aüeK voorkomt iu De Reserve 26 luitenant S Uosee van het 12e regiment infanterie is ged oheerd bg het Wielrgdersdepdt Boftkoope itMci n lilaagde voor het examen akte 1 o imsiutfrouw M H Hpene koop iilhier Waddinxveen Ook in deze gemeente stggen d aardappelprgzen onrustbarend 5 kop aardappelen worden verkocht voor bgna 50 ets Verschillende huismoeders kwamen zich reeds beklagen bg den Burgemeester die toezegde de van regeeringswege verkrggbaar gestelde aardappeleui ook in deze plaau beschikbaar te zullen stellen Hautreoht UtUjttu rgen vergaderde to Raad dezer gemeente waarbij uitgezonderd de heer Smit alle loden tegenwoorilig waren Van het pereoneei der Üpenhare School wae eeu aohrijven ingekoroea houd end daikkbetuigiug voer de vertiooging van hun jaarwedde Aan de orde waa Rekening eji llegrooting Hurgerl Anabeaftuur van Ko ZeiMiaai weij e wae nagCBien en in onte bevon teii He heer dom Hartog a ivi eerde tot goedkeuring hetgeen Ofk gOBiehiedd ü I NogjmaaU kwam de Elertrleiteit voorziening op de agjjnda voor H en W van iouda hebben aan oneen Raa4t get iirevon tfcit de dlverHo verguniün en tot het loggtwi van dien landkabe zijn verleend dat eveneentf do Raad vini Jouda een erediethee t i iegewtaau tot I 4tXKX toe tol itvoeriiig dor werken ïat men voor Au j3u 1uk dipnkt klaar to zijn mei het liigigeii van den zinker kior dieii lJ el Uk4i het lOoet HooHtreiiht erniKt zijn om lroom af te ifcemen en tenciixle ikaarvaa zekerh 4d te heb i ben i iouda dan ook niet van plan den Rabel te beitel leu laat etaan metde werkzaamtiedeh te beginnen v66r en aleer llaa treoht het verdeelnet heaft aanbeBte t Eerst alö dfit getJWhiod m heefi zij genoeig vertrouwen in azen Raad dat het dezen ernst is B grij p el ijker wijze ontiipon zicih een levwïtKge discuaöio over dit punt De heer ten Uartog meende dat Jouda ontï ïorpje alsi een rtoort i peelbal gebruikt vond de manier van hawfelen minder fair De heer Hoogeveen waif het ¥ aarn ede geheel eend de Voioriaitter eveneen Algieknieen waiï meii van meening dat B on W van TfMufa itóet geantwoord heftiben ap dien bric van 9 Maart en oP hetgeen diaarin gevraagd is a l een daturn van fttroomïeverlng te bepalen volgeiw art l van hei eontract I wirom zal noginaalH gwraagd worden tipoedBg antwoord op dte vraag te geven om dan zoo poedfig nvogelijk den jui4 ten ïatum van airoom leïVding te kunnen Iterpalen Indien toudft thi niet wil dftn zoo nieend e men zal de Raad venier fA n wat haar to itocn staat 411 SVaaTS luOTEBU Kl Trekking van Vrijdag 9 Joni PceaAn van I UÜU 7421 l njB vati 1 40O 20659 I MM 963p Kl icei na t 70 lï l Ï172 wuj 412 M24 B305 Ii586 Ml 14 Hü ib 11595 llBtiÜ U iU 1234 i I27i lUIti 14814 15848 lti5 3 n27 1916 191 t Niaun 246 550 790 15 5 169 M iSm 4471 46H1 4817 523ti 57UU 1 1 7 lt l 2 Ji J ti t 69 4 7001 718ti 7354 79ttU M il Mi t lb4 92J Um 9 78 9707 UXfcn Któll 1U223 10656 1Ü7H 10945 12041 12743 13174 13185 1822U 13614 1 1600 137jl 14000 143Dfi 11520 14 il3 147 0 l Wn iri231 lf 774 lö 16 15852 Vml 1 943 1 5957 1607fi 16294 1691 UUl J 17025 17077 17451 17B46 1816a lM7y imAl 1901 19200 19tiö2 19 t 5 201117 aootjö axioi 20479 klurtif 16e liJM No l iOHl m I I lOhW sa I iaaa d fco o W A Kuii tinei i o kiuwHiKBi i oiiunisBio nwaikt M i eiUt 1 dat haar ter ot e ia gekouHU il van vearaoUUeude zijden poglncea iM ai wei K worden geetoid b te41 ff van l liKïtUpeter te tiewi en totv è koop aa i derden van de door itaa uH de AiMHiHrhi pen Aiidijk en Kiouw uUuug te ontvangen partijen d it ZIJ zidi derhalve nio i nuuU8 g aoodnakt slat alle bextellena uiktmk wti te w rift huwen teg n he pla gtii van handelingen iliie iii iftr1 i 1 IU uiel het IwrtuUBrwiiirti tti t v b AiiguMiM lSl5v iiK nieit ullec da garantie kan wiiiileii iii 4iiiiwleii diMfli bovoiHlien aan hen die d v e bepalingeiii overtiüJtm geen leveringen voor iten oii l 1916 17 zKillcn geaohtateii i te Kittk yUii l conuidH ie ntoakt ver der bekeiNl dfctt ile N V hamdboiM l anltoo Noonl Uolliiiwl ie Al knatar Ingevolge ha r verzoek werd afga voenl van de X fi van eeretelwniwhanjitolareu belaM met de uitreiking van be t€lkaain n voor kuMtmelM m te behoeve van den o l 1916 17 St e Het RouiBoh offennof I Blgkbaar vermyden de Rnaien met 1 opset floovoel mogeiyk htit noemen 1 van de plaatsen en richtingen a$r I hua hoofdstooten worden toegebmoht I Dit biykt byeonder treffend uit b t I huldetelegram van den Taaar I IntOHoheo sohynt ban snooet toe1 neuwnde Zy vechten voor het soivaren I van hna groad en zy moeten reni1aohiige kiaohten hebben byeenge1 bracht 1 Nedat de Hoasen seint de oor1 logsoorreapondent der Franki Zeit 1 te Weenea door een ïangdnrig trommeivnnr onee stellingen over het heele front van Beasarabi tot Wolhyni gepoogd hadden te vermeien begonnen zy tnasohen Styr en Prnth over een Linie van eenige honderden kilometeri lengte den aanval met groote diepe kolonnea terwyl aubter I de Unie aitüd maar weer nienwe troepenmaua i werden aangevoerd Vooral in Beaaerabitf waren de voorbereidingen geweldig er moeten daar meer dan 800 000 man met talryke artillerie waaronder ook nieuw zwaar Japanioh geeobat gereed ataan 1 Bg Bojan ooiteiyk van Czernowitz ontbrandde een ware artilleries ag Als aanvoerders worden de generaals BrussUow Ëwert eb Alexejew genoemd Maandag woedde de slag in hetNoordOoiten op een 860 K U lang front 1 By Bapanow een begeerd overrgangspunt van do Ikwa konden voUgens den ooirespondent talryke Knsaiiche aanvallen geen resultaat bereiken Alleen noordelgk van Oknamoesten wg onze ttoepen terugtrekken Onafgebroken trekken de Kustenin de streek tussofaen Olyka en hetwegenknooi punt Ulynow aan de Ikwaversterkingen samen In dozen meerdan ao K M breeden sector sgn de I verbitterde gevechten in voUen gang Onze troepen besluit de correspondent I willen bewyaen dat zy bg bun kame1raden in hei Zuid Westen geenszins I ten achter staan 1 Dit laatste gelooven wg nataariyk gaarne maar het aohgnt dat de Kussen het er op gezet hebben hun grond 1 te bevryden en dat is ook een prikkel 1 van beteekenis De Dtütsoheri en Ooitenrykers vet1zekeren dat bet offensief allang voor1zien was en dat hun Unie uiterst sterk is Uit het bovengenoemd over zioht blgkt dai dat de Kussen bnn 1 hoofdstoot deden by Olykai Bapanow 1 Koslow en Okna 1 Laatste Berichten A i DM WctMyk rront I AUIJ S S Jeiii Hot i n vBllll iné viiiï iflhtenivotlil luiill Aan iW linkir Mnft iever groote artilleli i¥ei4 itcit in dtfli i ect vr van heuvel tf l en in de reek van tUmtttvneoitrt Op den rechteroever van do MiuiK deed do vijand na een kraebtlg luniiibardetnent ten Westen en Uo ilen vrtii lie hoeve Thiauinont herhaaide aunvn4U n Itij werd etihter feenigti et lagen iftior onis geftitttit en iniiraillBiimrtWr U UI N 8 Juni I flciét lude algekiopen 24 uuf luidden belangrijku ailailerio en ntljnenguvcehlen planti vd riittineilik tmöwhon V iiH en het kanaal van La liiuisAe waar eri nbjoeii nfet voor oiu goiiMige re i Liliiilen oittploflen De toeiAAnd te Uooge ih onveranderd Iletfon geen iidttnterw tóie Aan het 0 wtel k Front l it 1 etrogind VnriH aan oe IJaii t Mail geiuicld d t het zetvden van uii tei j iugea uil hel leger vanljeopulii an lialeren tat tm Noonton v iii i iijrfk taal naar de aangevallen UiMHoiiii4iui ihe logera uiteimuioeiiijK irf wegenit de moonaaMge terrein4 twioloih l ten Zuiden van l lnj en de aitrnte verbindiingswegen Ue uriviiigtt jteldheid belet ook den üi tenrijkertf Kich In te graven Ten v ige van d u onvei watliten uanviii werd de viiand in groote Wttnoriie teriigg worpen Duit 5he oïflelereii trachtten te vergeel de verflpreld eit dgiir paniek bevangen sompa itieJn te verzamelen t lp enltele phialweii wwrtkm zij door hun eigen ilmiiwpllïappeii neergeaehoteii IJe Oü teuri kflrihe oldaten gaven zleh bij maiwft H over Ue UuMien lnon en zoover tbïor dat ook de wlnnitlevoorlailnt en veldfitoukeiw tien imjien aehler de liiiiieö gelegen in bun haniden vielen JJe lerugtoeht der Oo tenrijkerti gftufiledt over het wle liiml TJit Londen wordt gemeld dd 8 Jnni Ds regeering gaf de donane te Cardiif hedenavond laat eiken kolouaitvoer met beatemming naar Qriekenland te beletten Ufiteliig uit 1 l A ii twertai patir ienhamielarei die 1 wn tiLU ne n arKi o tJirwht beteocih1 n raaKten lu geswiwelwii met dne j Lule on een muitair ismlat zi 1 00 vertdl liet lJtr l bl in jeu 1 a c bei een vn andier gebruikt bad I i n nwloif u ij ni et hun xeeeen een 1 aiii it H tHj te iitfUcen Zti vertrokken 1 daarop per aaito in de rletiüug van uc ind Iu m e gemeente wercï oenH nog een eognatrje gitibruiU on ver üi 4frn iit tot bt voong 2ei naar uimu en Duin Jn de buurt vau iAifK h eu L u4u he l l eu de diaiaies i en de Hüld it do paardemkooplui van I iiun geld ruim t HiJO bea oofa en hen uit tiüt voerLuig woten te verdringen l en baiijkbiljet vau f 3 Kt ord latt r te De l ilt g wieeeld I l ü veléwui ter Zoete vau i Iul I lei iieiile went inel hot geval in I k jiiuiii gcMteld nwiar diaar de uedroI gen Kooplui onder den invioeii an I lerU u fraiik verküerdeii kon deze I uit het i iisamenhai nde verhaal dtr I Iji ren gpcii wiJH worden DinediigI morgen werd aauMunds en adtrI oek ingetttteid Naar wij venu non i iis de diamed reed aan elioi otn I en i n gedeelte van liet geöioien I geld op haar gevomlen iJcn solimat i i nicn nog J Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk MeteriologiaohiMtitnut te DE BILDT Hoogate barometorstand boven 785 te Ooat Dnitaohland Laagate baromttentand 764 2 te Uaaatrieht Verwaohting tot den volgenden dajp Ztrakke tot matige wind Aanvankelijk uit Weateiyke richtingen Tfldel k opUarand Later wellicht weer regen Aanvankelijk ieta wanner al Waarschuwing voor wieh dert Wij maken belanghebbenden attent op de wijziging der Algemeene Politie verordening dezer gemeente Daarbg M o m thans ook verboden te rijden met een r g w i e 1 op het met klinkers bestrate voetpad en wanneer een weg geheel met klinkers bestraat is op dat gedeelte dat zich uitstrekt binnen den afstand van 1 M van de gebouwen of stoepen Onder deze strafbepaling valt natuurlijk ook het rijden met een rijwiel óp het klinkervoetpad van den Toegansweg Men zij dus gewaarschuwd en beginne van at heden niet meer op de kleine steentjes met de fiets tergden t Rege ringaeiereu In verband met enkele wijzigingen in de verstrekking aan de öémeentebestureo worden de winkeliers die met de distributie zgn belast verzocht in den vervolge hunne bestellingen te doen op Donderdag van iedere week tusschen 11 en U nur dea voormiddags ten Stadhnize kamet 1 Bg de desbetreffende opgawn dient er rekening mede gehouden te worden dat door hen gaka eieren meer mogen besteld worden bestemd voor aflevering aan bakkers en afadere soortgel ke verbruikers voor indostrieele dMlemden De verkoopsprgs aan het publiek blgft tot nadere aankondiging vastgesteld op 6 cent per stuk De 2e luit A R C Bijvoet alhier in garnizoen is met in ng van 20 Juli bevorderd tot Ie luitenant D heeren M A Engelhart A v Maaren en J A Wever alhier slaagden voor het examen boekhonden vanwege do Vereeniging van Leeraren Voor het diploma schoolraad en de MBteekeningen van Chr Nat SchooloaÖarwiJB en Ger Schoobuderwgs is geslaagd da heer W H Polet onderwgzer met hoofdaota alhier De Staatscourant bevat de wetten van dra Sd Mei houdende natoialiwtie OA vap den heer J L Bnms Adverlentiën Heden overleed te Middelharoia onze geliefde Moeder en Behnwdmoeder limn 11 Wm eohtgenoote van den Heer A T K A H TEEPE W TEEPEPkhk Gonda Jnni 16 Tertoe t or roawhMog verwhoond tt Uijvtn 16 ut AisGfc vi G I I liK iEMEESTEU en WETllütJ1 Dt US van tïUlIHA brengen ter al I j atiK ene kennw dat op Maawliag den 1 Jiteik Mmi aawitaaiude aanvangende I deK voormiidltteig ten ld uie eene A 1 K e uil e e a e o 11 e c t e met open 1 sk hrilen nan do buizen zal geeic iedon I I leii bedioove van het 1 onds tot aanr 1 I moedigaiig en omlerateuning van dten I ïowJvpeuiden Dienst in ée Nederlau I Namens de Oommiasie van bedoeid I I ondtJ brengen zbj d eik Ingezotenen in I herinnering dtat de OoUeote plaat I heoft nJot oiu datgene tedoeuwaarI toe de Staat verplieht j maar om I buitengewone beiooningeu uit te rei J ken aan hen die bij de voraehlUenI de oorlogen lijif en leven voor hei I Vaderland hebben veil gehad waarI om zij vertrouwen diat een iedfer I door het lohenken van eene milde gift zal willen inedewerken lot bevordering van het goede doel tJotHla 8 Juni 1916 Biti eroeeeter en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretarte J V HEÜSDE Oouderak ErgerMJk ODtreden van den Ncd Tlerv PrwUkant te Oouderak hft K enaanide rabrleageboeit ijn ongeval dat bem bijna zgn leven 1 j Qg j jj Ij jjj voorioopig van het ptan afzien Jdg ging weer naar Pargs terug waar hg evenals zgn broer l eo het militair brevet verkreeg Bg het uitbreken van den oorlog trad hg weer m dienst en vertoefde thans lu Amerika voor proefnemingen met vliegtuigen lu t i oi4v dat de geht twii vai iden imfewtrleel bdval Wanneer Vi en aitidor voor heu niet geuilolen hlijl I ijn h fiUirieiulKeiieimen nJet vciUg 1 iUH imwt niet Kigelijk zijn ïat an I iloren anhtiT de fabrIMi g h 4n en ko jiHU waarvan het bet aan van een aak atiiaugt Kn dit gefvanr nl l e tttaan wanneer uitnlwltetid naai rteiv uit liie ini7ago vonleron mag Ier l f oordie iing rtWuit welke boeken en b bilden hij kun opcaM em De Hl taf die op Hühen Wiig vau gi heimhmHÜng g4 tuUl 0 geen aftbend nvitUdel nmtiUit tk iMrat iu geen verhoitdiivg Mtaat lot ile waari tlte 1e keiiniiH van een fabriekMgeheiui voor i iemaiMt hdiiben kan Er im et httt in ilteii g e8l een uil rukkeÉ vonrA hrlft aait de anïbtetiarcii wori en ge gtvwi Nog werd gevraagd of ieinandaan een a xwuittant üe gerateld bij een e rneurren werkzaam i4 insage 1 an iin t oi khoudli weigeren mug t I Sommige iwïe waren van oordeel I dat de au enieatraf welke tegen t I gi umnlge overtrodingen dwer wet is 1 I bedireigd een Ie zware tttraf M I Men vertrouwde dat dteae gebe 1I beïaMing niet voxatolr inwir xew 1 I mild zal worden toegepast I Aardappelen 1 I Door het beMuur dter Federatie I I AmMlenlaai der S DA l ia gifltcn en I een tt egram geaonden aan den Mi I niriter va Hinnenlanilmrtie Zakm I waarin wegene itc ehaar cbte en duurte der aardappeieu te Amwter i i vMt wordt aangedroiigf n direet m ialr geU 4i Ie nemi n opdat zoo jioedlg mogïMiJk te AmNterdain een voJdwendie hoeveeiheld aardappelen t gen redelijke prijzen kan wordeti gedis ribweerd Naar hiH Ubld verneemt zijn bejiln dezer wwk lOO OOO kilo lardAppelen zoogenaamde Dun ra te Rotterdam in beslag genomen T eze zim rêedB onderweg naar Ami ePdam Heden worden in Frleelaiut lüet nrinder dan O waggone onteigend Ook deze aardappelen merk ReS Star Aan den Kerkoraad der Nedi Herv uoiiveente te Jouderok ifl het volgeiuie a frett verzonden louderok U Mei lï 16 Aan ucu KerKeraod der iNed iierv Ueoteeme loOouderafc Mijlic aeeren Uiwiirgcteekende neemt do vrijhoid jw Ii hii t w college te weijtlen met de meuedfleling dat hij zich erniHig te UüKlogen ne gii over uauoetingeui en geUTttgitisen van den predakant dér geuHieirte den heer l Kruijt ijut bij toon zooate uw ooitegiebakend i naar aanieidiug zi ier 2bjartge amlbtavervulling in deze gemeente en in antwoord op de tfympaitbie èui beflang atelUing beoi bt toond op 21 December en 2 Haart j l zich gedrongen gevoelde aan de lüchoolieugit van Oouderak eenige verra J lng te beeorgen Uat hij daarvoor al de aohoolklnderen in de geiegenheid wilde stell i een boottochtje te maken op Vrijdag 9 Juni lan deu IJaet naar eii dioor de Kotterdamoche baveaH en ha V enwerken en terug waardoor naar zijn meening aan de kinderen niet alleen een doo lonechuldige en oangename maar tegelijk ook nuttigeen leerzame middig zal worden verschaft Dat teg n dit plan eefater door genoemden predikant op alleronhebbelijkM e wMÓb id tekeer gegaan Inde eeiata plaate op de oatechiaaüën niet alleen door te trachten die kinderen van dett booétoeht temg te houderv door faun te zeggen o a dot al tij de boot ééu krentebrootlje oï koekje zouden krijgen zij bij hem in den tuin zeker wei hel dubbeie zouden ontvangen mawop meer ergeiijke wijze nog door aan die kinderen voor te houden dat dit plezierrtoefctje voor h n tleme üKde Berichten Een flinke lONGEI heu rneSdge waar rtmwingi Keu luy enüe waarwi iuwi lu lie N j i t iTiin lanogeuooten tegen i plonneeien voor een tier ooriogvoeren e partijen in het land tier anüifre party He bureaux waar men BEvaaaBD boven de 18 jaar om opgeleid 1 worden voor chaaffenr j AUTOQARAOE l IQ Hddv ran Catawcg Keraen T UuaUtein afn thuu d kamnboomgaarden tegen labelaohtig booge ptgzen verpaaht Ue boomen beloofden T el doch de hagelbniea van giateren brachten giiterto d vnieht n groote schade toe De kenen itiUen dit jaar ongekend daar alfn Dure aarda elen Ook te Arniiun ia eruatig gebreét aan aardappelen althaiu voor pftrtiehlieren ie bet zeer moedltjk lAn aardiB ppel te komen De prijzen stijgen niet ïen dag zoodat Wi4n reed 20 tot 27 cent per kop woidt gevroagvl I e deorauee pri voor goede kwaliteit ia 25 cent per kop van ongeveer 2 K G Meer dan 1 kop tegeti kan men dan gewoonlijk nog niet eene krijgen Veel handeiaar hebben zelfe geen voorraad of nagenoeg geen vioorraatl Boeren uit de ootgeving die oog uardia pelen hebben durven f 7 en meer per 11 L te vragen m ook dan moet men het nog ato eengiiwft bettehouwen ala men een halve kectMliter krijgt Toen dan ook gllrtereiiavond het geru 4tt ging dat e m wlnkeiter Ktjgo rlngjvaanlnppHen te Strwigoro mttatregeleii der EikteiUo 1 Ettn KfflitOT tolegram uH bondenlaoliU liai 8 Juni Het Departesnauvan HniteiilamiiK he iSaken d eit me de le t de houding d r Grieéidiche legeering in verband me den toe itawl welkn ia ontmaan iloor het iiUtaan van Ciriekeeh gebied aan de lluigaaritdu i cipen de ClealUeerd n hoert genoodtHutkt eenige vooriorg inaalregeitin to treffen De Brlt Ae rageerlng hws t bepaalde voorborgen genomen bi relfeade den uitvoer vnnkolen n van CïriekiAïbe goed erwi inde itrliiMie haven Het doei ia omte voorkoonen dit de goederen denvljaivd EuUen bereiken De ttuaeetie van het trelleii van be mHcende maatregölem nopen deji toegeng tot de iririviH he havent word door de iealllet rden overwogen ii n oaarvoor rooet aamneideii ütiaxjr uen te Kotier lain geveftdgd te zijn Uü imeiMier flttrijit oa iii wel tr tegen dit werk geen wettthjice bt waren zijn in te breikg sn xdaug de ueutraiiteU vaaHol ami niet g ïtibwut wordt of laet in gevaar g onM t lyordt zijn eobter de govaren d e men er voor aijn leven l opt zop groot dat roeo zich wet eens honderd maal mag bedeukeii alvorenö men dit hellend vlok betreden gaat Onbekend met de getvaren en aangelokt do r achoone voon iegelingen heeft ree menigeen zk op dit gevaarlijke terrein begeven om er iKioit n eer van terug te keerefu Mitra van spiornia ediemtften besHnden xic te Kolterdani aan de KoompieB en in het Witte Hui Hier kan men ziH aaan rf ten en wordt nKMi geemeti onderzo t en gekard I Leidere mei uitgebreiden stof hebben hier de leiding tn hawten Alle trad van hel uitgebreide onnoget tel eJ komen in déze centra te zamtn en de ingekomen bericèten en rapporten wArden hier nftuwkeöri verwerkt VHe Hoilandürhe burgere u zelte leden van den Holland dhen adel zijn ree In dlenBi van deze omïerneimingen getreden aangelokt en g wicht Stadsnieuws GOUDA 9 Juni Ï916 Door eeoi auto aangereden Hiden namiddag heelt op bia en M Net Jongmenacb 19 F O nit gegoeden bargemtandfWenaoble gaarne m kennis te komen met net Meisie nit borgerof boerenatand ten einde na voldoeode kenniamaking tot een linweiyk te geraken Btipte geheimhotiding verzocht en verzekerd 12 Blieven franco onder No 2862 Baraaa Oondiohe Courant Qonda den hoek van de BleekewWingel en Floweeien Singel ee erneiig ongeluk plaats gciiad I Drie jongdlul kwamen fieteend de Ilteeife lB ingel af op het oogK piblik dat een a to komend van den Fluwteiien Hinget de Bleekerflaïi op reeit Bij de brug ie een der tietHende Jengeitii in aanraking gekomen met dfft aula waardoor het jongmen viel en de auto over hem heen ging OogeniwIiiinU werd hi ernfitig gekwetei Hij werd opgeno men en bïiMiengedragen bij den heer Jl J Verkleli vanwaar hij per po KaadhaiMlPl op Dult rftiland ïetraeht zal worden de sakw in Noord HoÜandHihe kaaa roet de Z K U te Herllïn resip met de AlMuefliM UaaMahAppQ twa bapoHta Export tp den Haag voort te zetten door een eojnmi le van verkoop In deze eoiwnïUwtp hebhen zitting leden van de n volgeside firma tf Heil te Haariwm Kool te Alkmaar Keg teJ ZaaiMJbnï De Hoer en Zonen te lili to wizard lokt uuuu io H in litt it het Vai lierwHi ini uvcig bittt3hil rubüikgen ontbr ei wjg He CjindSdaieii voor de a Pr rtimiale Staten verkiezing aan het woord V or ét aUt Gouda der S D A I tradtu gi te ravund in Oiib Jenoegeu al d rokera op de caudidatea ooi oe i rovinciale Staten iu bd l irtinci fïrudo de heeren Albard lid lier Tweede Kamer en A 1 graaf te Fchoonhov He iieer van Uantzig die ie ver gadcriug preenleeTde noemde het een gunt tig voorteeken voor Uuk eett zacht te ken voor de overwinning dat Hr Kuyper de voigende week lu C ouda komt spreken heer Atbarda zeide dat geI wo trjlijU voor Prov Stateiiveriiiezingi n met veel beiangBteljing aan denuttg wordt geleg l Ditmaal zijn de verkiezingen van het allergrootste betar i Zeildt n heeft er zatk een boiatiiginj ft o verkiezing plaatt4 ge4iad Ahu den uhslag der stemmingen zal I bet aÖitti en o de fltri d Voor het I ali tiraoen kiewreeiit m een overI winning zal worden bekroond Bpr I noemt het algemeen kieere l vaanet I allengrtKrtsIe belang voor de arbpiI il rKklnljHiti I H algfüiieen kiweoht iedet tjuI te i yan dti poort waarachter de anI lere hervormingen verborgen liggen I liet algemeen kiesreRht noemt r 1 l Il iJlo ttc hi t wapen fat de arbeiI dim mn eteu gebniiken en dat zij niet I kunnen miagein in den 8lri d tiSe goI richl tj n de vervanging van de I kapilalimi ie nmatt happij lüfïor de I social i tj ii tg imeen ehttp Reedt I iftïiige jareii woivW voor algeraeeni I kieifre hjt giK tredeb D i k zij den mred m d vidharding der arbeldterwparti ien werden d e liui erlijke partijen zoeiKfri aan gwiiwoDgen tegtemoet te konten aan den kioKreehtei 4i van i arbeidoiWtiijde geöteld De voormeilen voor algemeen kieöretiil van de J Jjde der regeering ingediend zijn daarna verschenen D wensx ben van dte ffociaal dlEiHoeratie gaan oehttr veei verder nieti eibI ataamle conetatoerde sipr dat er van I vooruitgang op het punt algemeen I kifBrecht sprake is I Miniöter ort van der Linden I aibeli vqyr db kiemrs van at 2H aar I lol de ritotrtbuö ioe te lafcen hij wil I cütv de bHdoeideii aan stemimimgen laI au dtrliiemen tefwijl deze MiniJ ter I U ddi wog opent vOor het vrouI wenikic reC ht Wij vinden dit niet goIruotv vvij wen ji en dat ook aan de I vrouw 11 dadeiijk het algeim ui vrou I wenkielwr fht zal worden gegeven De I voouBtellen van deuoii Minii4ter steken I diijs zeer gwnöög al bij die vam zijn I voorganger den ohristelijken Minister I IIteur Bberi 1 MiiuiMcr Cort van der Unden jcitt lic Eer te Kamer in zijne voorKtellen geen rec U van regres ïlij geetft de Eei ste Kamer niet het re h t om veramderingen aan Ie bretngen in weliten die cbor de Twepidw Kamer iin aangenouw n ri o i strijft ia gei icbt legieu iJei a nwuv elling van d Eemle Kamer Hi t m omluldlbaar dal do Eeröte Kamer uiiet reetblMreekfl foor het v wordt gekdzeii Onze iri d moet gericht zijn egen alaeheffing van db Ecfi f Kamer zoftlang lïe kraioht der Sij taal Heiuoeratie n et groot genoeg in oinv dat te bewerken zoo lang moeten wij ullw doen om itic v ting zooveei mogelijk te verzwakkfl on ill afwachting dat de Eer jtamer zal vordlwijnen zoolang nnetin de grondwet worden vastgelegd fct de Kooflc Kamer reebtïntreokn door bfit vulk zal wonten gekoz n Het I aftre Teii vi n de Eei ate Kaaier mofll verder tcigefli ikoitiid plaatü hebben evetialK de Twcöde Kaan r in één keer Spr houfll tUet van voorspetiingeu I do hij gelooft dat de voorstelleri van MiniHier Cort van der Uuden in e Tweede Kamer zullen worden aaagenofnen Daarna heitben die voorstellen te moeilijke reis te maken naar de Eerate Kamer en s ir e mee ning ie dot die voordellen alAtan door dat Rageeringsii aam met 31 teg n tl9 fltenHnen zullen worden veri worpen Spr berluflerde in dit verbipd aau dte Ongetvallenwet Ke in d Tweede Kamer aangenomen waa met 79 legen 14 stenmnen en die in deEer ifi Kamer met 29 tegen 20 tensmen werd vftrwoi iffli De regeering I waw toen genoo Ukt veranderinge I in die wet aan te bï ïigeai In 1912 toen dé levenfitaiddfelen ook in pri gestegen waren vroegen de kleine ambtenaren in cKenflt v n het rijk een to lag Minifiter Ileemekerk gal aan diebede gelioor en kwam met een w om een kiurte toeslag te geven va f 21 per roan De tweede Kamernnm ffit wetje grif aan de E w Kamer verwierp het en hei g wfl i dat de kleine ardbtenaren n4 Ikrpgeai j t van zulk een Kamer kan D diitf niet verwa ten dat zij het i gemeen ki recht zonder log zal toeiiennen en zooate met het Sgevneen kieBreeht zfti cij ook SÊM met het ataat8t ef Woen otKif uu £ i n tm ducu iu plttiUc cu plompt wooiften ipn termen hetv vree aan te jagen met hel en v vrtivrt iK i i hel ergaan van zulk eeu plezierb I o t ilaarbg iu aebrille Kleuroa teer kt nende het vroeeelijk lot van de iitaiu de oudere die daarvoor iiiMi toattttimang zouden geveu laarvoor veraniwoordeilik M wnde aiaar vooral oMtcrgeteekeade dtouwtzot u plan 30u kinderen naacr de Iwd zou Vervolge door iu zijn prodUub lie t p Zondag 28 Mei dozeifcte booilocht tol onderwerp van zijn rode te neoi ii eij zij het h i ook in b s tekte ofma iv voor Lederai fa or fer dMdeti verstaanbare woordenen t ceUk n aan ten ondergeteekeode aan tb wrijven als zullende deze e kinderen daar h or brengen op tien breedtn weg die tot blende en verdert letuït tet die piaatswi waar weeniiige zal ziin en kuersinge der laimwi nirt meerder ifergeigKe vrtortttelliugen godureodje zgne prodikaüe aai ev ui t m aleof dH allee nog niet voloioemle indruk zou maueu daaraan ten slotte heeit toegevoegd liet volk van tiouderak weet wel wie en wat ik daanmwte bedoei Uat oudergeteckeude er uw oolldi ge ten overvloede tkog op wi dnt genweoiïde predikant zicii op 12 Aug J l tor gedegenheid van de verloving zijueiT utKJiier zii ii i iet onBzaen hee 1 ont vau don kaii tel ten aanhoore van iju aitditorimn in soualend minaeiiteiidü Iwwoordiügen zich uil te laten o or huiR iijke aangelegenheden van otnlt rg teekendo Dat deze praWkant er zijn grootje kracht in ijnt te zoeken ut op ougopaKte en onbehoorli o wijze huiselijke en particuliere aajigirtlègt Mir hedien z jiwr genieenteiadei openlijk van kn kaïi te bcü firt eui ïesw leden üuirdoof in opsipraak te brengen aaii dl iivinachiing van zijn autlilorliwu iMulu prijs to geven voortn wantrouwen te verwekken wat voor o dergeteckeiwle a eoiaal en voor d gf ikoes kuiidiiKi behandeling der gchrele geymentc dio oiwU rgete skeiuU te bflharligeii heeft allonniiwl gowoiwht gca iil nioct worden Dat een zoodanige beèiandeling on dergeteekende Icn hof e grteft en Inj vi ie andere gemeenteleden eriuuüge outfftemiiwng he tt verwekt terwijl de oiitwijleibare bewijze van verdeeddheid en twist onder de kiaderan van de enige i 4iool in deee gemeente zici nu reedtt vertoond hebben Dat zuik een houding van deaenvoorganger der gemeente niet alleedi oen rtjiot en ergeralö van iederwddenkeud ineiWLh iUena optildenmet hooiigelaeh eu oUfèaOhttng frurdtbejegend Dat de wauriHgiieid Van h t predik aiiibt in het algtaneeii Mt dal ihr Ncd Herv ieineente in het iHJ ondor doordezen herder en leeraar wordt doorhet Hik RWleurd De i iirg inArtkilmarheid van den kuikHei door hem wordt luiabruikt om rIk wtx ander m i e n banibltkHoiii te idingeren naar iedereen die het wagipu hirft om met dezen eerwaarden hwr van me iïpg te veraiethillen Maar ook diat Oen venter voortgiaan op dewon verfoelli en weg niet antdei K kan leiden daa tot het opwekken van luig meer ha U en nijd on het teweegbrengen vaft verdeOldheid twiKl on twoodraidit In de gemeente Wtt halvc ondiergeteekende Uw olleijie verzfM kt bet daarheen te leiden dat imwTK e noemde predikant zijne hatelijke en lasterlijke aantijgHngen op d etztftfdie joatechirtiuit i en vanaf denartjl flen kanwel terugneemt oiidat on d rg H kon le niet in de noodteiüie Ii jkht id worAe gebracht dezo onverkwikkeii ike zaak over te brengt n bij dio olleigeA die geroepen zijn mu in to grijpen en een einde te maken aan hior betoonde wnn oestan i m Mi aan v OTiferft drijven en vepaohbv lijk token van dezen prenlikani w antwoord w lh teiule I looga htené Dr T BKEKENKAMP i £ r Kruijl predikant tlii da Neit Tler Oenieente alhier heeft een beroe i onlvanfien naar OtKfe Tong Ilij Kun bevuil van 16 dkeer la bemieukl tot Hurgemeeeter van Hekarwlorp Papako en Lange Kuige weide de heer W II M Uoorman crrtarlB dier Oaneenten aohoenhovan Te Utrecht Haagden gisteren voor het exanmi akte 1 o de tenes M Plaat en M Blikkert alhier Oudawatois Bij Kon besluit d d 8 teer 18 ongegrond verklaard het beroep v n B K Henkei onderwijzer aan de ofenbaTe Khnol abler tegen het beahiit van Ged 8tat n 11 17 Januari i l waarbii goedkenring i verleend akn hef besluit van den raad doeer gemeente van 29 October 1915 tot vasMening eener vi iglng in de verordening regelende deiaarwodden vaij de ond rwiJzen l aan de openhare himl