Goudsche Courant, vrijdag 9 juni 1916

IVo 13110 55e Jaargang ebrs Bervoefs Dit nummer bladen Se aatertlüÉi ü Wie elk oudje die daaraan belioeftebeeft TWEE GULDEN RENTE per week unt Wie bcCIndiging wenscht van den schoolstrQd en daardoor VERHEFFING VAN HET PEIL VAN HET VOLKSONDERWUS Wie voorstander Is van den VRUEN HANDEL en van een Uriefherztenlilg der rechterzüde groot nadeel verwacht Wie het NATIONAAL MINISTERIE Cort van der Linden dat ons land buiten den oorlog gehouden heeft wil steunen stemme Donderdag den 15 Juni de VRUZINNIGE CANDIDATEN n L Dr T Beelienkamp J Kortland en Mr M M Scliiffl vanderLoeff Hét KAN bij de Statenveriiiezingen Wat liU imit ilijkö4 riuurt kiezor ia liiU W wel he uitogone tl4 j we4 tt r wlHiiïbi zou willen gaan en fat onk ïpe een paar malen hetfl gedaan iiKiur ttier uarillgheid er al w mnilat ij lnj onjd rvm Wng weteu il t tact tooh rflet hejpt ün rM mlig Ie ze en dat die ite i ie te Scheen te hebben zej en wij hier niet n druk want lo Vaak ia diie iverwegende meerdterhoid iflechtff het gev lig van de lakdheid an nze tigen party Ij w niüR op hetgeen het dtatru t De Geluksster door VAmALY VON ESCHSTRUTH Nftdrak weffrod 67 Zi had KJrtMfta zoo voardeeüg in di doen uitkomen zij had I de tïpptle hoeilamgheiten opgceomd Ik Marga m hwn hail ontdekt V rommi genoeg wa hd Jon e ineUije niet zoo opgewonden ea E hrivkig aW tante en Dorw het w i hftfkïfii erwuf hl Ja zi w geB elkanr Ier stMiw verbaasd aan dat hrt er jongotfeimr n ar in lueto i ar de In wm te maken DorW verdaepte ach in giöffiiiffpn miar de oorzaak van daze rtec te iiilm ZoudeK th jong verloofcleii reed iiiog ltj e nnaangenaaoiheden op den earartwi teg iwt eikandw h b i ektbbdd Zouden er ibu reecta wot ken aan den henael veröehnjnen Y Hij leze onverkJanrhare cageoairawgw kui Mtenoaaimiatut en waa iimarars aU Fen gronte koMbare roïeaboiMpiet Ie Hoflmji als morgen noe o tï pn foor Mai met trotWïhe voldoerdnR werd aacg ocHQeQ brMbt t errnK ede1 evenwel dadelgk Mo heÉ Fijne Ljkeupen WIJNJUIO FOCKINK Amalardam VetfcrQglHutr 10 Firma A DAM KMwec Oonda Tel 87 Grooisf Spedaolhuis voor tleerc en Ilindeiideedin Rotterdam Hoek Heerenttr 11 LAGE PRIJS 18 EEN GOED VERKOOPER 4 11 STIJL EEN NOG BETERE 1 KWALITEIT ECHTER DE BESTE 1 II TE ZAMEN BRAC BERVOETi HTEN ZIJ y KLEEDING HET SUCCES II III ENORME COLLECTIES COLBERT COSTUMES 1 JONGEH COSTUMES 1 KINDERPJIKJES 1 II IL ONZE MA OAZUNEN ZUN DE TWEE PINKSTERDAGEN 0 ESLOTEN STISEDS HET NIEUWSTE op kt gebied van Gramophones Pathefones in mime Inat Toorhaoden IMollHi fMn linmiti i MMMhrgili nl IIRIII PUni m nUi nclaii kininlti nl 2 m l n I kittN i IllSi Illi ndut nnpkNi mr f ll BO iil i dulibile plilu It mli f s=s Lat ofi h t JhIsI ilre = WAQEMTRIMT SB ROTTERDAM AANBEVELEND J P GANTEVOORT 81 WERKTUIOKUNDIOE MT D bald Pinkatonlaaan gaopand fipMÉm te fiouk H t admmie examen aal plaats habben op 30 Juni en 1 Juli a a AanineldiaKen daarvoor wordenv 6r 14 Juni wt lng raoht by denKeotor Da A VAM 1J8ENDUK Ooatbaven Oonda 12 ZDMEIBIOEMEN Franco door geheel Naderland eenden wb 2S pnufttlge Botbcgonia t met potkloit die diieot op perken ene of baleona kanoen worden mtgeplant Dit pakket aleohta 1 25 pakket I 0 75 Ieder beateUer 10 Wit blouende Leliën gratia Noord Naderlandfohe BloemboUeakweakerg en Zaadhandel 16 OBOKINQlA Scheomda Lezers van dit bladi f wordt PAK M £ HEB elke week door d iiaenden gelezen Waarom Omdlm het blad den lewn in voord ui beeld op de hoogte stelt van da belangri kste Wereldcebeartenissen en steeds elck wat wils geett Wilt g4 deae waardevolle premie bg awe Coioant ontvangen voor slechts 3 Cents per week inplaats van 3 Oenta geeft dan nog heden Cw naam en adres op aan het Barean van dit blad lamiKiHB aK 16 Pagina voor lecht 3 Cent bh bb bbk IINTBEKENBILJET Ondergeteekende veraoekt geregeld toeaending van de premie VAKUE UEE k 3 Cents per eek o 36 cento per kwartaalfr 46 ots per kwwtaaL 58 p p SAiM Wooiruata VessaBei s loiiiUijke FMn pRll illelonKrfw jpoEBiCHT rmu Voedert uw Vee met it mivere munre LIJINZAADKOEKEN merk STER en W L gg en SOVABOONElfKOEKEN merk W L Ditmantende door boog eiwit en vetgehalte en groote roedingiwaaria JEere ZMtrioma ParIJt 1900 Segen Ooudett MadaOU Onze kwaliteiten draien een ONDERSCHEÏDÏNGSTEEKEN 3 cents per onspakje Rood opdruk £ Z i IV e r o p d r u k 4 M G o u d o p d r u k i2 d t A f t e r n o o n t e a hetgeen U het kiezen der door U gewenschte soort zeer zal vergemakkelijken Vraagt Uwen Winkelier VAN NELIE S GEIROIIEII THEE I 2 De Erven de Wed J vofi ITelU Eenvertrouwdadres voor het maken en stoflCeren van MEUBELEN il bq N HESSiNG Peperstraat 24 Oonda BiUgke prgaen pnma materiaal Reparatie aan alle meabelen 14 Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsche Courant tteeé Mccea MT tt adTerlratiéB kostei sleehte kij rooruitbdtligg f aS TZD 1 6 regels f 0 S6 voor elke regel meer 6 cento Opgaaf oitoiaitend aan het Barean 11 Juni Soc On Genoegeni Concert ka ei 4e Reg In an4 rie 11 1 Juiu Sportterrein Zaqgivei reiuging Ciouda U Jura Soc Ons Genoqgea B i OpeiAare vergadering KieriveretD Bungerphcht Spreker Dr I H J Vo van Ameterdotn BelMfd nnotkn vtt T dl ttMIf mededeeling t eatraefiB Tsa T rgaderhic noKtaa nraakaUJkkr ns om M ian la oue a j Mil Eteotriaobe Drokkerii A BRINKUAN ft ZOON Gooda Zaterdag lO funi 1010 mmm cocbaivt iTie CL wns ean cL V ert©ïxtie bleucL voor Gro va 5La eaa OaaistreDscexu Verschijïit dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HfcT ABONNEMENTPer kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met GelUuatrêerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dageMks aangenomen aan ons Buread PRIJS 0ER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bewyanummer f O 66 Elke regel meer O iO Harkt 31 bf onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze ieiren twee berekend Dionataanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f O 3 by TOoruitbetalmg elke regel meer € ets Reclames f O 25 per regel Qro letters en randea naar plaalsruimte üitge Ters A BKIKKKAV VB ZOON mBmmsmssBssÊSBsmBms SÊSÊSÊmasssÊBBiBm t 1 h ci UuLltni l ioi kradhUgti peffloniUi faetd te Torf ang l 1 rèuo Telefoon Interc 82 OVtl ik bestaat uit twee l n ttii btiw h uw lay rfff Van li ia Imw kUiiit aanvallen d r DuitöH iieiH p Il I laiMhihe tttdlingtn Iml ZuhI v in van Meuvei M af Op den rwiditenitvei zieHlen de Duit9oherd hun hiftigp aanvallen op een front van üivgoveer Iwe KM ten Ooalen en teu W ewten van de hoeve van Phau n oiU V i i1 Piirfic ien de hoen e en he Mom de ailetteai drongen fel mt rfihirh èJii dei traiMMhe loop fraven himuMi Alle nflnvali oging n dSi naar hin ten waun gericht wer den nit t aanzleidiike verliezen voor d l ui j ihei g e iti U hij s MOiiei wenl een Lhiitt elie aftfeding dit de I ran e llnloi ten 0 Mten an lüslée poogde te naderen I lor het 1 ran he geweervuur uitw iijse rrev 11 Op het Liig elwc4ie en raiwk he front werden ptiubt telijke ge ve ïiteii en arl llene hieh gelevent f f A n het Ootteiyk Pront WH 11 n f w I o b e eonwmiiiilquó van Juni luidt Wij Htnkon lie Strypa tver AfdeolliBK ii van oiiM bra 4iten het tot de rivitr Zli ta Lepa I g in 70 MinivalMlhi wogf ng in ecti Ter ectoreii den iag le d nid werd ene raftl Mlkoelin ernntlg gewond Mi t aantal gevangenen bli t toene lopn Afgezien van de 9 8 offlcleTen en n eer dan tïH oUlaten ler l uit pr PU Oo tenrljkerH die flAr we uveldkU DDM in handen vielen maak Irn wij g1 Hereii dön loop van dtm dag bovendien ISV offUl rwxen 15 714 aolifflti tl k HigHK y nngen waardnor hrt M l iiigerfchn voji ttintal wat hot veHitop der kHjgWViTrMlitmg tol II tl ttii betrWt lilt dfirteit iMik inperInn H 711 Bbldnteii betliangt l en 7ii n avonds boinftiardeerii dte vijandelijki artillerie met kr aeht ito treek NoordOostelijk van krwvo en V 7tfiden Himi i po n llaw breiilde de Sr sfliiding 7irh Noord waart uit en iti d 11 iwi ht vin H dewer zotte h Ulgen iHrtli uterke krachten td den naiival In maar nl haar pogen om nffe werkeftvUt naderen werd afg iveerd Hij het station van Mo r de HiJn wierp een vijandelijk vli ig ni r vier h nnHiKni Vttf Duitflirhe toeMte len liftten boven het dorp Soglwjin ten N viin rinrik 700 wat V bonnmen val leifc Oiiü artillerie hof t er een van neer Het vlei In de loopgranl linie der r uit eherrt Het fn tenri k he eomnfti ni iUi van 9 Juni luidt De gevpir i ten in het Noord 0o rt6n wanen gisteren nitiufer hevig Hij Kolk teai Noird Wwten van Tarnopnl en aan mi iit ulijh ag van de 8teinbu wonrte liiif uoeim iv sihnjver voivalacht oimfat hit toen aan Linke ge4ukt i een aaiLzleidijk deel van de Hechtwbe kijazera op haai tandidaten te lokkt i n wel door de anti tarie wet at tia Niitmiiiijk 1 ml voor de heer sk aii lUi hiB btH l onaangenaam gewve nsaai h qui la faute Dat het ningêlijk geweeöt Ia moit Ht hen n amienï tteiht tteniinen naai l Jniks tn dnjven hot i torii leehtt om gevolg hiervan ilat deze ov erl n i erfl in geen geval t eHiLhor n mmIp rechten willen n aan tviipii de dnestarHohnjiver tir bij hoihalmg heeft tUjen uitku uatii dal oen nlc w üochtewll bt wind lorh weer met voniwtdien 7ou ko nil 11 m dt mv tarrertiten te verfin jitn al iie gior iMe m IÖ18 naar linkrf oveifflng ook nii wel zmi ver ManfildK nu Liiikt te houdt n i euhlu heell zult uu tMminaal te kttudei ure p de pii tiwti gewor pen en ifiiarvan en begln i vanMtp lw Kk 4inU gesnaakt U h ooi In dl loi oinHt geen hoo g invüi I irfhtcTi wil sttiifliio Vrij innig uaan ne pjaali in n wat de na UiuiUjkiite zaak van p £ i w 11 uu inft u Hü it ofiale w tnu an I itniti mee naar het nieuwe l e ai i4 i i uat hl zou beH4ureit viedt n I luiti alleo iuiuiA te iiv a ittet een ruiling van ileipartemeiil oui den Mi ni tfr aangenaam te zgn iiwar met etiit rutliDig die nte be t uoijop dt n ouiogbioeiyiaiul lu hei bela ig d tam door het KahiiHH uoodzaketijiv Mild geacht t i tuuie Kajnei heeft diua o k e v j waimtn dank aau de Kegee1 lUK geitiracht voor haai wijs betoid lu ite e r Hot tegendeel i waar de tl g t lng wertt omdat ireub zooaifi win Afii iifirak de door hem ontwor jitii HOI lule utllui buhieid raet eeite V ijciiifh o ii i lK buAüokt waarvajt lUi artiiiKinnn door il eltrioale meei dtT h id e hatelijker karakter kroeg mdtl i u pieiiiiKi verklaard had tlut aiiimwung der luotie iiielii aftn iiu g uiiM aak Ivon veraodereik t n dat iM uNiar een punt van hti rt I lulgfibreidf rondenreglrtter van dt h v pHit Kaïneir itol Kibbinet Cort VftA kv iiniti n dat oiw HU iiiaandnt IwUeB d t oorlOR hitid vfrdient zti éi ooim ker tU KiniM I dit het wetwdleud Icgie n 4I kond en alltniniiiiA eew die tilt Ji i op de vrede wa 4i t itm h t msnirtierit als loon voor mjvoel tiour v t liinw i iinver te werpen Dat mniaicn ii f kievf iH hegniptn of aia ij lii t nicl reed iiwien nH ct dJut Uuii aan i vtiifHtand gebradit woi den Manr ttnen dat als alken die vo l ri o pi te versterking van bet haiu ittetwl Ka bine1 naar de Aen Imw gniui htl w helpt ui tettiöge hdpt llil HtaiendiaHrlM Gouda k a o Wij l erste Blad t it Uiui UI UU hoeft doen zien hoe iaea n de attiedeude irethb tiL i dtdalen ééü vau de drie oy oer t e a l e 111 m i ïi g werd gexozön en no bij de herBteiinimut oe n dei twie V an £ zetelt door eeu vnjïiumge wt rd heum hoe dt tecHneiirijfersi bij cte herMenmuag as 2H J uiu 1 tló voüt de viijziauige cauxbdaleu walen jö i en tStü tegökov er JÜütj eii O hi oip de retthttfcfae candidaleiii waaiuU oiumMAootaiijk blijkt dat be de fij ziliiMge utiHUdalen hadden kunnen woruten gen oeen de twcode vrijzinnl gü Lapiilidaat giiig toch uug M atuii men boven le tweede ret bsdie taor uutaai uit en bJeei maar t menmun oene icti den getcozen vri imiige 1 Voor de twQfeUart I rol Dr II Vwrtiher tt t v orkort a woi in bt t teutraaUxiüiitévttjt ttuitivuv liuiiouiuii kitiwvewvnigln eii de nmn dn wtl k Ii ih geK HKtvtild olri f V Igi I Min IH Kinpf ih fil in ijnt iong rti tfi H wiii gort lirovt II ek r wad dat vonr veJea het II n vei lil 4iting wa dat e m man Ib nrt van der Linden optira i entot uu toe Aij n er onilor de antilevoliitioiiairM velen ilJe ai stlj V r h keu gMeld werdlen tu irwhin HroniMkerk den aiiiti rwolulimuaii en t ort van der Ijuden lui liljeiajil den laatMie oudenktflzeiii V io uUo twijfelaaih irf dn uit ipiaak zeker een voldoend iwoüe om v6ói he kaïhinnt ort van der Lln den dw v66r de vnj imiigip ean littiLii tl H purumen H t ftelpt iius w l en daarvan moet üL kioztx oveitiugd w i l n u iu g iiiiil mevr kiaotu dan m IMli Inde eei tü piaate oimkl de in n fAien o r ie Sutt erhverkitsing n KUt oo liard loo eö alfi oor de Kamerverkitvin g eu lu de twe eiie plaat m d at do Hii gj u cBtaad mvl zu h brvii t dat IC bui ei in doorsnee al by hot V oor het zeggen liad Ihand ilnver geen twtïtïuatiuit zou wulwn h oUüu De Ooriog Aan het Westetyk Front Udt l r a n h e u n wuni tu v a Jiuii luidt U p den linker Maasoever 4oeg en de H ran K hen geiïuneiHie den naiih BMChermcndc rechten en de $ t tcn stembitt erval iühtt uitkonwt zet dedriertiar ahrijvei L aai jm zuiteu ouze ptopagiaiuUntea gued UKKH wet aan Le t uneii Hoe d 7e siriJiA aim is ipgml ron£cii d or fw jjeifntfc Kamer Zij moeten pr aafl btiuutcioii de hdudiiüg au ital il haam iiti l iM roiuiei viiaiuiig i gewecKt tegen he KaDiiwJt orl vmi l pr llnd n en ttooll ijandi tr dan in c oilofeifttijd loen he iwjg i wie vtiui lu 1 1 1 d tIci ica le lueui dMju hela in uit thuiéiL Kanier daduli puiSttUe geni nien tegen de uiU eenngen aan de behoeidgien ouden van dagen ea uiKiei iic Ituze atbtijiVeu vao lal uia ci V it viBg ZK h bij H rbaab vtrKlaaiu it i u ééu dnj houldpunleiii vau 1HCT He geeringfliprug mm en dat in een tijid toen de oppositie in do i HecHic nannr uog vau wedwlileimlicia bli gat Maar m den uorlüg tijd werd het veel wger vn al wil leii wij mi met weer het heele on denrt Wter vau te bertrte Kamer op nalui het ullereigHt zij hier uog ttiiK enneld de itaatlaard Je oarlogöloenliand maakte hei nt odlzakehjk den MtmMer van tinaaueik putule een wanig verstrooid maaricderfoit tiireeC dit toe aan dievitugic over hare verloving die zijzouKven hail bekend geaiiaakt i lo h m Htegeiuataawle al degi uk wenH hen lu haar werdwi aangeboden niettegenstaande haar verloofde mot een van geluk Btraiend ge id it haar lögeinoet trad lag er toch een hadlaw over het gelaat der pritnaJ nnH toen zij in een pauze naa tHj nan zat ng 7i hem plobwaingi aam mei een eigenaardigen idik VVaar om zSjt gij eigenlijk nooét Étoldhatgt wc t vroög z4 UiJ begon luid te lat hen Waarom ltnidat Ik niet gebtwidwi wilde ziju Omdat ik niet eMeblkt rltbf voor den j it ilé Zfnidt 0i nu nog niet otti erkitunen vvonkni vroeg zij untrirt rM Hiageii oogwi IIoo wat nxrel ik n nog ofRdtr worden Ju hH w een zeer n 4tB be trrkkingl of v eolt het jeV riep bijeertilslap verstoord ik oïOcier Kol kocnt g j op zi een dwasegiedaöhte Ben ik u wet o d ge noeg 7orala ik nu be i f 7Ai Ia 4i1p een wamg verlegeo Een umfonn staat zoo oed bij een lr twpled tigbe4d Ah zpo feMf de Udelhdd dh die je 700 doet inreken hernam hij Neen kind dien weoadi kan ik nu eeiunaal niet vervullei In geen geval i in geen geval Ui wierppLottfeiing hei hoofd in den uek ik ben geen ÜuiiacAor vergeetdal met ik zou ook inioit m mili taire verfa cHi l i4keii patfHeii Jlaha I wat v ei langt men ai niet van een 1 nui Hir iien luiionant Men moot mn luilve godbfid zij om lie undlorm te drageu Er wordt door allerlctt puurhoikden naar het varie lenvan ikni man g Jn oProeerd 71 mai keert er maar oen kleiaigttcdd lanwordt men van de ioleralij t g iHdirapt Ik weet het iioiner héjonderviiuiing liij ondfervindiug Jn welnu waarom zon ik het H r 11 verzwijgen i JegeiM u magik I N wel i Ksihartig ajn Ja ikheb er ééne over gc hioht bij hal leger te M an wanneer mcnjong i heelt meni mtl zidk een dw ze fanrta te deinkklg evenwel deugfie ikniet vuor en ridder van St iJeorge M ti voiul heti wat op imjn verleden aan te mericen ik moetft exaniprut loeii en dingen beloven Sievolstrekt nJel met mijne zien4wi ze en l egiii elen strooken Ja denk eenti dhn ha i ik u ini liefje aU oHUior nle nvogen trouwen cd giJ hadt irw carrière er aan moeten geven Hij znule ftfte woorden op een half boiMnardigen toon Me Marga aOKtfóttiÊi deedl Feuilleton lueii hiel zij e iMlkla ir het hoofd op alHUd ij zijne bedoeling nm erwl rtegnwp Ah oo jui een officier mag nHitt geen tooneeb ipeiel ter buwen I Vatwlaar die afkeer Wfike afkeeT f Die van aij zw eg tnatom p haar g aat scheen nofi tdeeker lUn Ie voren Ja het i maar gowl Homan dat gij emi inafhan kelijk man ijt gebleven vrij In uw hamb len en in uwe opvattlnt en Jj W luMt h tot lien rognwotir dii een kleine wiJotHging in den t fd ni t haar wemwihle II bertpraken Ro man vertelde intu ehen aan deu or kefl t Wr i ur dat hij mi de iMrigent plaat iwn hft hofthi ter in H zou aann met hij wilde zich cR ter ni voor lang Marga oiul af tor ile dc erraanen i ttaarfte iloor een iler kleiiu venMffHi f op de traat Welk rftrenge olwten telde men toeh aan eea fdficier Ecikert had daaraan kunnen voldowi p 7 Ij n verle lfn wa geen vlekje aan te wih en Lrmonyi eveitwel wa door de ropbten onwaardig verklaard d n olficlerfltilel te voerwi Voor de eer Ie maal voelt Manga in haar hart ip fl 1m een verwijt tegen dmi e W dt Tervolgd waiB elen Neeai allee aoheen in de tvetne orde en tante Lore hAÓ oA rfonieïi geiijpk toen zij de zachiewan gtn trtreelend van hare uiciit vol iMizorgdheid zejde Oij hebt vaaiia iht te lang feeat gevierd l artetWetie Het ia niet g eA voor uwe z iniweu hn nu moet gij nog wel zoo aanfltondfl op de repetitie Lagen Marga actieen raetó vandSt EüileB te hooreii met paiiBzendea blik zag alj naar de rozen ïanie ato oen man daigelijk zoovde en oo nmoie bloemen zerwH ató Uoanian ix hij dan verlirfd at irfet vroeg zij plotaehng ran e Lore iM aarde haar vcrbaa d aan Maar Mflrtrciiii4C wat eefi vrfta l H te kan mm twij el n aan de U d aii peu man die n zoo veorgjoodt en Mut 09 de handen draagt aW Er morift I Y I e xan erea glhniartite tovredten O tante wat een nijd en af giMK IA er toch in de wereld ntni zjj nyei fnnkdende oogea Eu hoe gielukkif dat ik hean beter kfft dian deïe dwaze peiante lledwi iJe wuh vr ttw scbudOe zadrt het hoofd en ii m don degawtem voor jaar maiUet uit die katft Zij had ree te zoo dHcwtlt van die zonder 1 in e redMHWrlngen moeten aanhooren waarvan z j geen woord boj reep zij vroeig er ook dllniaal niet verder naar Marga T i wa gtodbrcodb der fj