Goudsche Courant, zaterdag 10 juni 1916

Te kuur tegen 1 Augustus a 8 eea Burgerwoonhuis m f bergplaats aan den Rijweg te ïrWasdhutveen j Te bevragen bij Wed H C DQELEMAN D 57 bis 2e JAARGANG NUMMER 100 ZATERDAG 17 JUNI 1916 Nieuws en Advertentieblai voor Waddinxveen Moercapelle Reeuwijk Zevenhuis Zomerbloemen Franco door geheet Nederland zenden wij 25 prachtige Bolbegonia s met potkluit die direct op perken serres of balcons kunnen worden uitgeplant Dit pakket slechts f 1 25 pakket f 0 75 leder besteller 10 wit bloeiende Lellengratis BloemboUenkweekertj en Zaadhandel GroufQEia Scheenida ADVERTENTIEPRIJS van 1 5 regels 35 cent ledere regel meer 7 cent Bij ABONNEMENT om binnen één jaar te plaatsen gerekend vanaf 1 Juli 1 Oct 1 Jan of 1 April 260 regels 6 cent 500 regels 5 cent 1000 regels 4 cent en 2500 regels of daarboven 3 cent p regel Dezelfde advertentie voor 3 x opgegeven wordt 2 x berekend VERSLAOEN van vergaderingen BERICHTEN enz I gratis worden opgenomen en worden Ingewacht tot uitei lijk Donderdagmiddag 1 uur advertentien tot uiterlijk Vrijdagmorgen 9 uur Advert en andere stukken moeten onderteekend zijn of van een bekende vereenlging uitgaan Ingezonden stukken worden niet opgenomen VERSCHIJNT IEDEREN ZATERDAGMORGEN UITGAVE VAN DRUKKERIJ HERMAN MATHOT WADDINXVEEN TELErOOl TERCOMHUSAAL Ir 33 Advertentien worden aangenomen tot uiterlijk Donderdagavond 9 uur te Moercapelle bij J Westhoek te Reeuwijk bij J van Vliet te Zevenhuizen bij H Verweij Drinkt VERZIJDEN S KEIZERINNE BITTER t r BAKKERIJ te WADDINXVEEN Itlunir gevraagd o pN WOONHUIS m 1 Juli of eerder Adres te bevragen onder het nummer dezer advert a h bureau v d blad LUXE tta levert uitsluitend EERSTE KWALITEIT s BROOD BESCHUIT BANKET H H ROOKERS Wilt gij sigaren rooken ZONDER prijsverhooging vraagt dan alleen mijn merken j MODJO 2 j et sigaar LUCIA 2 I OLORIOSO 3 j M u CASA 4 Nog een kleine voorraad 2 et sigaren klein model Neemt proef en gij zijt voldaan j Beleefd aanbevelend l W BURGER Tabak en sigarenhandelaar WADDINXVEEN KOEK en SUIKERWERKEN PRIJSKAMP m Aangenaam en Winstgevend Die de meeste goede Hollandsche woorden van hoogstens f letters uitgezonderd eigennamen uit LANDBrOUWFEEST zendt zooals woud snoet enz krijgt een Guitaar volgende 5 ieder een fijn anker remontoir horloge met 3 jaar zekerheid 100 volgende goede en 100 eerste dus vlugste Inzenders een geschenk naar keus zooals Fotografietoestel Zwitserse Idofc Vulprahouder Ban halsketting enz Deskundige maakt den uitslag op Alleen winners betalen later vracht enz In te zenden vóór 27 Jul met 38 cent postzegels Uitslag ontvangt leder deelnemer 7 Juli Die geen prijs heeft ontvangt een verrassing ter waarde van 60 cent Haagsen Prijskampkantoor Ail LX 275 Rijswijkscheweg 333 VGraveotiage Holland Indien onderstaande Bon medegezonden wordt kost de deelname 28 ait Speciaal adres voor BONBONS en CHOCOLADE PRIMA BRUIDSUIKERS voor Bruiloften en Partyen Aanbevelend A ö DA ITITCD Brug CIO A JT DAIVIVtlK Adverteeren doet verkoopen NATHOTS BOEKHANDEL Achterkade 17 Telef Int 115 Speciaal adres op het gebied van HOOIBOUWBIER Verkrijgbaar bij JAC ASSCHEMAN Waddinxveen SCHRIJF EN TEEKENBEHOEFTEN voor volledige Kantoorinstallaties Ruime sorteering Qroote voorraad De nieuwste systemen Franco levering Ten alle tijden te ontbieden Monstercollectie ter inzage aan het bureau van dit blad Naam Adrea L T Lezer van Nieuws en Advertentieblad voor Wadd enz C P VANRHIJN SALON VOOR SCHEREN EN BAARSNUDEN MODERH IHGEBICHT Strooi en Aanplakbiljetten voor de a s Stemming worden in den kortst mogelijken tijd geleverd DRUKKERIJ DAG EN NACHT DiSPONIBEL STIPTE GEHEIMHOUDING VERZEKERD DRUKKERIJ HERMAN MATHOT WADDINXVEEN Telefoon Interc Nr 33 Telegram adres i Mathot P W J VAN ZANEN H888 iiP J VAR VLIET Reeuwijk FOTOGRAFISCH ATELIER Oosthaven 20 GOUDA Opnamen tot avonds 9 nuf bB EWCTUSCH LICHT Sigarenhandel VEBGHOOTINGEN beveelt zich beleefd aan voor het leveren van alle voorkomende tn DRUKWERKEN als Visitekaartjes Huwelijkskaarten NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD Voor Waddinxveen Moercapelle Reeuwijk Zevenhuizen Bureau Juliannatraat D 9 Waddinxveen Rouwwerk enz Circulaires KoU s Rekeningen Kwitantie Bestekkea Reglementen Biljettei enz Billijke prijzen Bette afwerking lELKHtSmldRBGS unie fjtf li fTBPfnn lEBtm rtHBtm l BEVAT EENGROOTAATOL BHODELLENworOAMeSeii ï IO KRKLrffllW nA ID AOlSrTlwnTvENlIl RAJKEHKSENOPMLERtEI BIED ALSMEDE IEH OtTVOERK KNIPRaTROrlErlBlMD Stoomboot VOORUITGANG aergf Ut Ondergeteekende wenscht aan bovengenoemd Blad toe te kennen een Vrijwillige Jaarlijksche Bijdn ad f UREN VAN VERTREK Van WADDINXVEEN naar GOUDA Zondag v m 8 35 n ra 1 50 en 6 50 Overige dagen v m 7 05 en 8 20 n m 1 50 en 6 50 Van BOSKOOP naar OOUDA Zondag v m 8 15 n ra 1 30 en 6 30 Overige dagen v m 6 45 en 0 n ra 1 30 en 6 3a Naam 3BONN ERlUoFVM GTfiMTISPl OErNOMME BIJDEN ÜITGEVERvah DIT BLAD Wl k Van OOUDA naar WADDINXVEEN en BOSKOOP Zondag v m IO30 n m en 10 Overige dagen vjn 8 en 10 30 n m 5 en 9 15 Je Finkttefcf tk Zmif OFMCIEEJ E KENNISGEVINGEN i I HERZIENING DER Lijst van Inkwartiering Burgemeester en Wethouders der gemeente Waddinxveen maken bekend dat op heden is aangeplakt en gedurende veertien dagen van den Uiden Juni tot en met den 29stên Jirai aanstaande ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage is gelegd de herziene lijst bevattende de namen der inwoners die voor het verleenen van inkwartiering en onderhoud aan krijgsvolk in aanmerking komen met aanduiding van de mate waarin ieder hunner naar gelang van de beschikbare ruimte zijner woning en van de gebouwen en getimmerten voor stalling bruikbaar geacht wordt daarin te kunnen voorzien Inlichtingen omtrent bet indienen van bezwaren tegen de Ijst zijn ter gemeeateKcretarle te bekomen WADDINXVEEN 15 Juni 1916 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester A KreupeunO Van Dort Kroon Kamer van Koophandel en Fabrieken De BURGEMEESTER der Gemeente Wad jdinxvejen gelet op art 7 2e lid subB van het Koninklijk besluit van 4 Mei 1896 Stbl no 76 noodigt hen die niet voorkomen op de laatst vastgestelde lijst van Kiesgerechtigden voor da kamer van Koophandel en Fabrieken te Waddüuveen maar aanspraak komen maken on op de kiezerslijst te worden geplaatst uit daarvan vóór 1 Juli aj aangifte te doen Het model dezer aangifte is door den Heer Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid vastgesteld en ter secretarie verkrijgbaar Om kiezer van Leden eener kamer te zijn moet men A kiezer zijn van leden van den Raad der Gemeente waar de kamer is gevestigd B aldaar bestuurder of medebestuurder zijn en gedurende ten minste twaalf achtereenvolgende maanden zijn geweest van een bedrijf van handel en nijverheid Waddinxveen 14 Juni 1916 44 De Burgemeester voornoemd T VAN DORT KROON De landbouw en de oorlogstoestand Onderstaande ontlenen wij aan een artikel van den heer V R IJ Croesen te s Gravenhage voorkomende De Minister van Landbouw Nijverheid en Handel aan wiens zorgen niet alleen de be D q J FEUILLETON Et n Q Uit den doode herrezen Eenepi uit nOMt nr5bdi ital 6 f Carl Caro had toen gezegd Hier dalen wij af En meteen hadden de mannen hun touwen gereed gemaakt vastgebonden om hunne lichamen gewapend met hun houweelen daarna was Cari Caro afgedaald had Qulda gevonden en met haar het lijk van den twaalfjarigen Frahz Met moeite had men Qulda kunnen redden want zij wilde niet van haren zoon weg doch toen Cari Caro bezwoer dat hij t lijk mede nemen zou liet zij zich gewillig naar boven trekken door de aan vele gevaren gewoon zijnde menschen Franz werd in Storo begraven doch Quida was zinneloos geworden Niet zinneloos in den gewonen zin doch met vlagen niet boosaardig doch wel ellendig Vanaf t oogenblik dat ze Franz te Storo had zien begraven was ze niet meer daar geweest Wie er bij haar hut kwam vond deze gesloten en Quida niet thuis Daarbij kwam nog dat Quida grijs geworden was van angst en smart Zij prevelde steeds zacht voor langen van den landbouw zijn toevertrouwd maar eveneens de levensmiddelenvoorzieningvan heel de bevolking van ons land heeft bijde regeeringsmaatregelen inzake de volksvoeding gebruik gemaakt van het tweede hiervorengenoemde systeem waarbij de uitvoer van verschillende voedingsmiddelen slechts ten deelewordt toegestaan en nadat eerst een zekerehoeveelheid voor de binnenlandsche consumptie vaak tegen een bepaalden maximumprijs beschikbaar is gesteld Als gevolg daarvan hebbenwij thans regeeringsvarkensvleesch boter kaas eieren groenten erwten en boonen enz Van verscheidene dier artikelen is dedetailprijs hier te lande vrij normaal of ietsdaarboven maar in ieder geval belangrijk beneden de prijzen die in het buitenland bedongenkunnen worden Aldus wordt aan den Nederlandschen landbouw en daarnaast aan bijnageen der andere takken van volksbestaan deplicht opgelegd het Nederlandsche volk te voorzien van niet te dure voedingsmiddelen Hoezwaar de last is die aldus op den landbouwgelegd wordt kan het beste blijken uit deMemorie van Toelichting op hetï wetsontwerpInzake beschikbaarstelling van levensmiddelen Aanvutling en verhooging van het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 1916 Daarbij isnagegaan exportprijs of de prijs op de open markt voor verschillende landbouwproducten in 1915 en 1918 de prijs waarvoor die producten op grond van regeeringsmaatregelen door deproducenten voor de binnenlandsche consumptie beschikbaar gesteld moesten worden de hoeveelheid der beschikbaar gestelde producten enten slote op grond van al die gegevens welkebedragen zoodoende door de regeeringsmaatregelen aan de consumenten zijn ten goede gekomen Deze bedragen zijn voor het tijdvak ongeveer loopendc van Mei 1915 tot Maart 1916 voor kaas i 12 480 000 voor groenten 1 460 000 voor varkensvleesch 45 780 000 voor spek 590 000 voor boter 12 460 000 Totaal f72 770 000 Dat wil dus zeggen dat door den Nederlandschen landbouw in ongeveer een Jaar tijds ruim zeventig mlllioen gulden voor onze volksvoeding is betaald Met dit bedrag voor oogen en met de wetenschap dat verschillende andere takken van volksbestaan niets hebben bijgedragen voor de door de buitengewone tijdsomstandigljeden ontstane nooden zal men het sprookje van de bevoorrechting van den landbouw door onze Regeering en meer in het bijzonder door den Minister van Landbodw Nijverheid en Handel onmogelijk kunnen vol zlch uit de wenkbrauwen trok zij als in voordurend gepeins te zamen haar hoofd was steeds neergebogen Zoo kwam het dat wie Qulda in lange tijden niet gezien had haar niet meer herkende Met niemand sprak zij lederen dag zag men haar de bergen ingaan Weer of geen weer Qulda toog er op uit Geen donder trof haar geen storm deerde haar en eens toen een vreeselijke lawine verscheidene menschenlevens had opgeelscht werd er Verteld dat Quida ook in die lawine was geweest maar dat onzichtbare handen haar geholpen BjKMen zoodat zij ongedeerd thuiskwam Sinds dat oogenblik werd Quida de veelbeproefde vrouw 4e bergheks genoemd Ouder gewoonte had Qulda den ganschen dag door de bergen gedwaald had verschillende kruiden gezocht en keerde thans huiswaarts Zij bleef op de plaats waar eens Franz vele jaren geleden gevallen was en prevelde voor de zooveelste maal haar smart uit Toen liet zij haar oog gaan naar de lucht die al zwarter en zwarter was geworden Ik zal voortmakenl prevelde zij ik zal vóór t onweer binnen zijn Hé wat is dat Quida hoorde het geraas van een motor boven zich Ze zag op en bemerkte een vliegmachine houden Het totaal aantal landbouwbedrijven in ons land op ongeveer 249 000 geschat hetgeen blijkt uit de desbetreffende statistiek leert een eenvoudige déeling dat ieder dier bedrijven gemiddeld ruim f 290 in een jaar tijds voor onze volksvoeding heeft bijgedragen Deelt men Het bedrag van bovengenoemde winstderving door het totaal aantal inwoners van Nederland dan blijkt het dat de landbouw per hoofd der bevolking een bijdrage van f 12 in ongeveer een jaar voor goedkoopere voeding heeft gegeven Ik meen ten sterkste te mogen betwijfelen of alle overige ondernemers in ons land voor zoovere zij oorlogswinst gemaakt hebben gemiddeld op een dergelijke bijdrage tenalgemeene nutte kunnen bogen Daarbij komt nog iets Onze stedelijke bevolking is nu eenmaal gewend zich den landbouwer te denken als iemand die een hoogst eenvoudig bedrijf uitoefent en daarin zonder veel moeite en zorgen aan den kost komt Zij Weten niet dat het grootste gedeelte dier landen tuinbouwers uiterst kleine ondernemingen zijn die onder den druk van zeer zware lasten Van hypotheek en ander crediet hun bedrijf uitoefenen en door hard werken en zeer sober léven In gewone tijden een bestaan kunnen vinden Als bijlage aan bovengenoemde Memorie an Toelichting is op grond van de landbouwtelling in 1910 een overzicht gegeven van de indeeling der land en tuinbouwondernemers naaf hun welstand Daarbij zijn de exploitanten van landen tuinbouwbedrijven voor zooverre zij geacht kunnen worden voor den verkoop te produceeren verdeeld in drie groepen a de kleine ondernemers die zonder hulpvan loonarbeiders hun bedrijf uitoetenen én eenzeer sober bestaan hebben ten getale van 185 349 waarvan 89 370 eigenaars en 96 079 pachters b de eigenlijke kern van onzen boerenstand nl die land en tuinbouwers welke ofschoonniet rijk te noemen in verband met hunnesobere levenswijze toch zoodanigen welstandgenieten dat zij hun bedrijf financieel goed inde macht hebben en een stootje kunnen verdragen ten getale van 57 969 waarvan 24 517 eigenaars en 33 453 pachters c de rijke eigen geërfde boeren die menin hoofdzaak in sommige kleistreken aantreft ten getale van 5 369 Uit een en ander volgt dat door de landbouwers die voor een groot gedeelte uit kleine en hardwerkende ondernemers bestaan een hoogst belangrijk bedrag voor onze volksvoeding wordt opgebracht en dat als extra belasting die niet geheven wordt of in vee geringere mate van de ondernemers in allerlei andere bedrijven En wanneer men dan verder bedenkt dat ook het Onkundig van alles wat er om haar heen gebeurde begreep zij allerminst hoe t mogelijk was dat er zulk een groote vogel bestond Angstig ademloos volgde zij ledere beweging en klemde zich vast aan den bergwand die langs haar pad leidde Opeens zag zij de machine dalen en hoorde onmiddellijk daarop een geweldig harden slag en nog een en nog een derde Quida sidderde Zij drong zoo dicht mogelijk tegen de rotsen aan bang als zij was dat er iets vreeselijks zou gebeuren Ze daalde eenige meters van het gewone bergpad af en zette zich neer onder een afdak van rotsen ook begroeid met struiken die nog eenige beschutting gaven Het gevreesde onderwijl naderbij gekomen onweer raasde nu in alle majestueuze kracht Stil de oogen gesloten zat de oude Quida te luisteren naar den rommeienden donder en het geruisch van den neerstroomenden regenr Plotseling was t alsof de hemel voor Quida s voeten viel Zij sidderde en durfde haar oogen eerst niet open te doen Een vuurgloed verspreidde In Quida s onmiddellijke nabijheid een hitte zoo dat zij er niet langer kon blijven Zij opende de oogen en staarde ontzet naar den brandenden vogel die zij nog geen uur geleden hoog boven zich zag vliegen landbouwbedrijf met veel hoogere productie prijzen te maken heeft en de uitoefening op normale wijze alleen plaats zal vinden wannest het door niet te groote prijsdrukking loouend blijft dan volgt daaruit verder dat in h algemeen gesproken aan een leder die ge gronde of ongegronde klachten meent te hebbei over dê tegenwoordige prijzen der voedings middelen het recht ontzegd mag worden de oorzaken dier klachten te wijten aan delandbouwers of aan bevoorrechting van den landbouw door de Regeering Fruit en warmoezerijgewassen Het hieronder volgend overzicht betreffende den stand van het fruit en van de warmoezerijgewassen onder glas en in de open lucht is onder medewerking der Rijkstuinbouwleeraren samengesteld naar gegevens verstrekt door de correspondenten van de Directie van den Landbouw Fruit De Vooruitzichten van den fruitoogst blijven algemeen belangrijk beneden die van het vorig jaar In verband met de weinige zorg die veelal nog aan de bemesting der boomgaarden wordt besteed kon trouwens na den rijken appel en perenoogst van het vorige jaar voor deze belangrijke fruitsoorten thans slechts een veel kleinere oogst worden verwacht Dooreengenomen zijn de vooruitzichten omtrent de appels beter dan die voor de peren Uir 86mrnige plaatsen Loppersum Drachten Houten komen klachten over schade veroorzaakt door den appelbloesem snuitkever In Noord Holland valt hier en daar de vruchtzetting der peren tegen doordat van de schijnbaar reeds gezette vrachtjes nog vele verdwijnen De stand der kersen blijkt niet zoo gunstig te zijn als zich tijdens den bloei liet aanzien De Engelsche krozen zijn ten deele als mislukt te beschouwen iets beter is het gesteld met de andere pruimen Warmoezer ij gewassen Dooreenge i nomen is de stand der verschillende warmoe zerijgewassen zeer bevredigend In de Noordelijke provinciën alsmede NoordHolland werd nogal geklaagd tk kiemen der snij en slaboonen hetgeen toegeschreven aan de mindere qualttehet in 1915 gewonnen zaaizaad In estreken hadden gewassen te lijden vanhoogen poiderwaterstand en van de gvochtigheid daardoor was de opbrengst d asperges in Noord Holland kleiner dim verleden jaar terwijl door dezelfde oorzaak d erwten in Ter Aar en Aikemade een licht gewasgaven In Zuid Holland leden ook de vroege aardappelen in sommige streken van het water In Noord Brabant doet de koolvlieg schadeaan de bloemkool H V Zij snelde voor zoover haar oude ledematen konden weg en struikelde eenige meters verder over een menschelljk lichaam Nieuw ontroering Quida bukte zich en boog zich over het menschelijk lichaam neer Het bewoog zich niet meer maar toch leefde het nog Een wilde vreugde doortrilde Quida ineens Zij had weer een van haar zlnnelooze vlagen en riep nu terwijl haar stem onhoorbaar werd door een hevigen donderslag Franz ben je eindelijk teruggekomen Met onbegrijpelijke kracht hief zij het lichaam op en niemand had haar gezien toen zij ijlende met hef mannenlichaam in de handen haar hut binnentrad Eveneens onbegrijpelijk was hef dat Quida opeens alle moederkracht en moederzorg had teruggekregen want het was werkelijk bewonderenswaardig zooals zij direct maatregelen nam om den man te helpen Zij wiesch hem onderzocht de diepe hoofdwonden reinigde deze en deed er eenige bladenóp die zij uit eene kast kreeg daarna verbondzij t hoofd Zi wreef zijne ledematen onderwijlze almaar zacht verweet dat Franz haarzoolang alleen gelaten had doch de man bleefbewusteloos g Wordt vervolgd fl