Goudsche Courant, zaterdag 10 juni 1916

Mn MB CBOOT ATiO AAL MrODRkH aitgeschreven door da smengde Zaagvereeniging Gouda Directeur de heer P ZANEN p 11 en 12 Juni 1916 Oe en 2e Pinksterdag ip bit SnilïïEIBEIII iu in Gnai Fiimwii li eiiii s Zaterdagavond 10 Juni 7 uur eestelijke opening van het terrein met Bal Champêtre en vermakelijkheden len Pinksterdag AANVANG CONCOURS 12 UUR t iKldS Groot Avondfeest ea Bal Ghampêtre til s lltlds t2 IW Opening dor loketten vm 11 aur 80 2en Pinksterdag AANViANQ CONCOURS v m 10 UUR Avonds I Qpoot Avondfeest Bal Ciiampètre en Groot schitterend Vuurwerk ToegangsbevLjzen Terrein 25 cent TnbaDe 50 cent verkrijgbaar aan de kiosken op bet terrein Kaarten geldende voor den geheel n daar van de feesten Terrein f 1 Tnbane f2 stnkt peraooQlQk verkrijgbaar aan de Kiosken en bi den heer J VAN DIJKj Ridder van Cataweg uiH mtt ij uiiline uu ier8 mwououile wareiii in ci vuugi luu u pa j tu udi Aij ieiwutinu vuur buu rijwiel uHia ai iuuiii4 $ worden mei hu ge Di diu zeue Oe amme aoiukuaoaa ve e L In bootoboni moet b 4 eu V eriioogu met Itet uwxltnuin attiUad trp t kanten A 4tt ie Miiiutter ii i aaiiMlagei welke dlKwijlü tot 4 a I j atijKeu en iwg verMUlbeMt worden wtuoeer w unutftir vergeet zija ii wiel btlvJiea 1 ki en oadlat tUi daarviH r betawint itcuilg weiixt nan te gevti uiH eer onuitlijk en Outten wüe v er utrutun tot de or agKractit van de e loiigc uutiuien wier oudera vooi tiet oAiwi n Wiel oi ia l geüeel niet ui liieolHe voor f tjou oJ t in hoüldMiin iifvaan ziin aanf agen iinA gtswoour ii i net ifunHnuin aanut opoefl i w oe siLiuMW tjereld ite aiiMiten ri n der dlracio bemittinigen nauer a o ie aehriiven dot geniotiiUDeerdiMK die Ltu vatft utmiH heoben geat at Kunnmi worden hun n wiei alitaar Ie blijven houdeii in w k geval hel Uoirtd van het gesin in dat tebiule voor bet niwiet van don gonotoUi laeriito b Uimiii $ iUcliti4j z w Uitven voor een veel tagier beilrag i Inidton tegen tene regeling ovt r wegeiki beiswur tieetaat ia itan die Muwiter bereid i e belrokken ambl naren aan te ehnjrren de ganobill eerden voor wie een r wlet iMkwijli bijna onanlibearlijk t om de be aUn ilrzjr zoo onovenredlfte i iSwaar ilrukkemle belaMlng niet te bemoei lijken V Anilina Kleuretolleii vooi ImHe Men einl uit Sou al aja aan de S It I t tie Javablaiten heibboib W oeiuiikfg een particulier tilegrani uit den liuag i ii lvaii ea omtrent die lubealaKiieimnx van verwhUlende aiiih on owwett bnviiukndo ladingen aiilUnoklouoHt ilfen gien oiurtifneiMil aan de NHh ri iiiili h IniH he ivgctriug hel st MmiM hl i Hoiuiu werd Ie huAmu vrljxelateu o i voorwaupdo tikt lU ItuHrig ter beifehlkking zou word n ffehiHtden van d ii KiiK IrtLhen odliMTii te Itat vla vooi iHiftribiilie onilwr lU bMikkerijen Verdei o toevooren iniocMten echter wordicn g ta kt daar er oiiregelniatighiilun heoUei te Kijtk voorgekomen bij ile itiritribulit van reedb untivangen Itulingen Uit betrouw re bron veriieeai ik intuMKtien h t il rugeeriiig zeer vul daan ii over die distributie dfcwr beiiDlddiiliitK van i venAhilltiuk lli miH NictleirriD heelt de luigeint be 1 iumI iHii lullrlitintimi gBvrnaeilaaii il liitlbH he re ierln ikartm imO gexet liior oen fcngelel liDporthul dat twIlWa hüfe nvllohtlnuen bad verotrekt omtrent de dietributie Ik bon overtuigd dal il liig bra hlobc iwa rfn V ilkoiiiéii ong rond JUtn on leehlK viiorMpruUeii uit oneerlijke I AiturrenU Hrigiwiio getntemeerdM 1 rfKix ÜagWad bevat ile volgen lie inednlvellng van luit generaal E O atW aan de geïnterneerde HolgS BI he oRidorMi onderoHicleren kor pora l brlgadleiii en ulitalen Ik hab d eer u te BwldiBii ilat p bevel van le BelgiUriie regeerlng het t atjreng verboiten in tt untvlu ti i De olH leren die dit have zoiuton ovcj treden zullen bewllouwè wonltn ala niet moer bij het leger liehoorewl na de iJWi iplln iiie itral te hrfjbon omit rjfaan Do iimlieroHleicren korporaaW brl gniNiiir mt l talDtt iHt zoudni ont vlu 4iten zullin bij hun aanhouddi tl rug naar Holland gestuurd worden on In baiHlen iter NederlnmWi he ml lllalre overheJrt uvorgnimerd wor ilcii Daar hel verbod tol ontvlurtleii waantoMjnllJk vmir gwvolg zal helihen hot werken bullen ih kampen te VBrKetraikkolUken diirl ik verhopen dat gij 11 allen door uw tiitiiteiig ilraj overal en In allo onnAamlIrfwileii waanHg ruit toonen voor ile miKl Hl de NedW lamWohe oveiield reeila aan ve4en uwer heeft toegoHttian Steeds het nieuwste in Oos en Electrische Ornamenten Wlnkel Etalages en Onderdeden voor alle vakken Baden Geijsers Gascomforen tegen siberp cononrreerende prijzen voorra lig in onzen winkel Weezenstraat hoek Steiger ROTTERDAM Telefoon 518a II ï EOnEBIIiMSCiE MetUlWIilFiBlK Il illü CLtlSSEII 11 VU niEG i ZIEmmtSEIL speciale afdjeünK voor het opnieuw opmaken n Qasen Blectr Ornamenten 50 Fabriek ZOMERHOFSTRAAT 45 Telef 2548 == Uw goedkoogtt i loUedit adres voor KANTEN FESTONS KINDEIinJRKlBI en SCHORTJBS n alle verdere Modt Artikelen is en blijh HOOGSTRAAT 294 296 é ROTTERDAM nabq t Vladnet AMSTERDAM I Kalventraat 13 CAMERA tegen gelegenheidsprljzen met prima optiek als 40 Zeiss Dallmeyer en Goerz FoiaÉI J J sm MimMM 4ti ROmRDiM De Oorlog OVERZICHT De zisurflag Kltohene Men eneigd ïljii te horlrra nn aan het benteiKÏe g B Ktk tJat Oil kimterhaiKt gauw gevuld i wanr IMM r nm Ute geweidigt vrwiignte tÜe lu J ulWteW nd he t gdnaenJch over ilp frverwöiming ter aee v irg ijkt nvet d werkeiijte waarde van Wt ploweilnge tnttva van tie oorlog Nietnana ontkent dat de OttlMtohe Versclie aardbeien Nienwe Blauwe Drniven Californische appelen Bananen Aalbessen IPerziken Aanbevelend 21 T TELEF 313 iirtr i raitH 4 kWtti al W nit met groiHe It WK tl gnote KuQtMiiwn ou over grooiL uilgf rekthedi n gevo t i Zoo II t tiMfaf kteiiie daihd te ver heerlijken tut t en zege praal die in Ie gewhtedertiA i l worden gelmek HUmUl U w l een bewijK hoe de oor iog hc9t oTiir eq echFi l n p vonD4igen heeft afgextoinpt oi h e graag men het volk weer een i een gelugentwid gunde lot güjiUtM nu het ai twee jaar op tte groote overwinning waiiM fUe iiaAr t ro i vaAe vertrouwen vao bet olk moet komen Hvt iMHitrale buitadaiail laat n e ter niet door de zegevierende te iQgrammen van zijn tuit brengen eti net tieoorcteelt de zaken op arulere ij e W i zien de giebeurtenlMen in jttiwtpr prfxportie fjindlat wij rhr c4i d een ikTKïh den ander Willen opkaiu in i of neerhalen Naar onze meetning m év zeerilag aldu va t te pellen 1 Vt DuitAïbe vloot kwam in grooMj f nvtKirhlon wel V die ilorkte naa h uHen fltiet op een ËngehKÏi Moal 4l eet dat den Rtrljd aanbond hoawe4 tet ver in de iidnderfaeid waa tan t Inde te traeliteni e DuitiMthere vaMt Ie houden Toen de FngeiM e hoold if n 4it ptvenwffl arrivetrde trokkesi de UuH ft her zif4i nei terug hettfll i jiirth i diat de OuU iierR aJ ujil U M a6óveel fouten maken dat Iië4 iiKAUrale buitealand allang ge mid Iff o i eer9t nog eeim te ww i Sim eer het k oiunnldeHijke berl h tdi vau VV Hf tui geloolt Dat hot Lv n weinig waarde hiiht hetNetU ihtiHUKiK publi 4v weer tan het I II U ex rninlHier hui ehiU htelt viK 1 III ii il ite t ngiel hi ilie yeu üvemediijf suja a s i kleiner dan d DuiUiche Di in ihatuurlijk ook gefiraat In de ruimte Wij rag 4i on zoo dlkwijb tU vwmroui m Mi tx lu dio ooplngvoenwki iHUilrn zoo zot met de waar tieiit oiüMfiungl terwijl men weet dat £ v nuirgen tto leLgentjw al achter huald hee t Heeft men dtó tactiek iu üdlg om drai moed er in te hm U 11 iltiu rl toch de vraag hots bet Ëttn met dieu moed wel gmtteéd ia M4 n zou ieh in DudlaehUnd hebt en kunnen erkneiUielei over het Aei i aget van oen uitval ter zee omAl dl t MiiUfnnitHat van de in den grond U onh t ngelMk ht k h ien reilatwi gi mier lf dian die van de eigen er ordi rftht ien Verder ethter nvoevt t vre igdt waarlijk nieC gaan Vun een rioitq h te t4t reken taat be a hp i k Ih ht l te gewoonte un den ivirwiniiiar i u haaiidg betgevtxihl ooneet te ontruimen en zich terug te IrtükkMi naar zi n eigen kamp f e Liigftïckhe benchten llHiten on hlerointnnt in daar zij verklaren tat Ie DnitiKhe vloot met de Ëi tKè vuoihoeda den Htrt d heeft aan K M n Vni hwe gevoelige vwlieasen h eft berokkend din omnAddelliJk den ait Hlit heeft oitdernomen toen de l ri tkHti bnofdmnWit in aaniocèt waci De DullA he marine beeft hw iten iAri d vemH den tn zieh tevroden gesteld nïet den kJap dien ij den vlj and heeft toogd ra bt Hetgeen van haar aum uat seker niet onventlaa dig l g W0m De ouverwactile en tragm e food van Uird Kltdiener te alil een Mür niiiale raoiip over tngedaml gekomen NVelilinvaaT was zyn ro n aan het t en en tnnd hij aan vele en ar pe krlMek bloot doch hij wiui één der pemomen op wie de verantwoor Mijlüieid U hel voeten van ilnen AlU U In on oorlog kWn 0 nkstte Na en lentag nof lat verin Iwt zal wN iitakim dat i u Haih liiefier dan iioit ilea erOHl Nan lien toeatand gevoelt Dal Kil iheiM i ntierl op zee waartiver hngdaiHl tie heert ikappij heette Ie to 1 en maakt z Jn od voor het bngel iiH ihe f Ik Ie traghrher en te aan ri jiender Van invloed zal zijn heengaan wd In hl iiiei betrekking tol den Vioriog nut zijn hiMter zien wij in hel Am het Wntetyk Front Het D a 1 11 c h e communiqué vao 9 Juni Inidt Onze artillerie verwekte brand in een mnnitie depot bg Lihons ten Z W Tan Paronne beaohoot een vgandelgk kamp en troepentransporten bg het station Lnippe in Champagne en had aan den v6Btelt ken MaasoeTer een kennelgk goed resultaat tegen de Fransche battergen alsmede de infanterie en lastauto colonnes Rechts van de Maas ontwikkelt zich het gevecht op een voor ons gnnstige wgze Vgandelgke met aanzienlijke strijdkrachten uitgevoerde tegenaanvallen by de hoeve van Thiaumont en tuBschen het Chapilre bosch en het front Vaax mislukten alle onder zware verlien voor den vijand In de Vogezen ten O van St Diéslaagden wg erin door het laten springen van mijnen een uitgestrekt deelvan de Fransohe loopgraven te vernietigen Am het OoftelQk Front De aanvallen der Rassen üit Berlgn wordt d d 9 lam gemeldt De Voss Ztg verneemt mt bet oorlogsperskwartier dat in den loop van den 7 Juni de met groote hardnekkigheid en ondanks zware verhezen herhaalde aanvallen der Russen tassehen Dnjefter an Proeth verslapten Na het locale socoes bg Okma en Dobronoutz brachten de Rossen alle beschikbare reserven in het vuur om de veriregen voordeelen te bevestigen Twee dagen lang werden manschappen noch massvnar gespaard ten slotte verloor de aanvwwoede der Bassen hun oorspronkelgk élan Bg Jacclo wieca ten Zuid Oosten van BuraoE deden de Russen opnieuw sterke aanvallen de stigd is daar nog aan den gang Aan de Strypa en in het gebied van Sapanow vallen de Rosten de Oostenr ksohe stellingen weder aan doch werden overal teruggeslagen Ocaeagde BerifAten IJ lyi ieiioie Btalv V eik ing iB bij een iligiKetciio van 1 tie l een hui zooking geOaan loor itk n rachler ctuninutoaris aldaar in u iJ iiwooKlii heid van deii rechter omiiiumint te ijravenhage waar lil twee oHecten werden gewonden lie aanleiding hebben gegeven tot de werbre iging vani den befcrokkcno naai en Haag Meu herinnert zich welluhl dat geiuimcn UJil geiediBn te Utrecht een luitahouteli r ia aangehouileu ziJ wtrd talei ti dan Kaag vir lorik eld ilir in het bezit werd gov i len van een grix a ii al eiteoleu wcIko il had mtvreeind van een inmuddeléi Il al ravenhime overleden heer bg i ii ZIJ W httWhoudWer wae werk Il un gowi oKl NUt alio eiiet tii dit iilvmnd waren de numroerana Hii alle Lckciul werden loen bij hu ir gev iiitkli tlooh ileohtx con ge ileelti fcnkili liaAen geleden mi 1 bMjkbaar ik llaagw he ju illeop hel sj i or gekoiiien van andere persü wo Hebij d t mwlTijl betrokken ziju gew eiv t In erband daamietle heeltie reohler uHiimtasans te Utrevhtdenman die verdat t werd opdepiaaleHaar hij werkzaMn ie aangehouden waarna een huwwoeklog in zijn wouing plaats hail Daarbij werden 2 ellerlen gevonden iBc nummer OroeKin van iieindwtijd ontvrceinilogeld waanSge pa iieven Ook wer n tweegetuigen gahoord na wier beawarende aanwijzingen de verdadite naarilen llau ia vervoeitt waar rechtsingang tc en hetn zal wordesi verleend U D Te Nieuwkuijk N B ki WoensldagtnuMag bet In aanbouw njnde I pakhsilft BQ tfe hrma Mol toen men beilR wa met het ateUen van i eroi bsMtesi ingcatort HAASTRECHT NED HERV KERK 10 a vm Ds V D BROEK GEREF KERK 10 u van Ds B VAN HALSEMA OOUDA Vfoensdag 14 Jam St janskerk 12 o m Ds J G DEUR HowelgkBinzegening Op bel Hi inblik van het imi luk ttii 11 n iM ig den oiikr te aiiki ren loeii feugMVolge van Ie zwaarte der ifzeren balken een gedeelte van het gebouw roet donderend geraas ineen ortte 1 en tifinnerman uit Vh fmen werd ernstig gekwetet onder de puinen vamkian geiiaald en oa door een nu litairen ilokler Ie zijh verbomlen naar V H meii vervoerd Advertentiën De te Meuwkuijk ingekwartiertie sLuknj ler R uu Bnaehedé werd zeer emeftg verwond Hij werii per Ron ie K rul 4 nin£ard naar het sieketi huiw V ervi errf iljn to anil ie levem evaarlijk PREDIKBEURTEN OOUDA ZONDAG 11 JUNI REM0N8TRANTSCHE KERK 10i j a V ra Ds H VAN ASSEN DELFT Bevestiging van nienwe leden Collecte voor het NederI Zendelinggenootschap Een ilinlie MM QEVRAaGD boven de 18 jaar om opgeleid te worden voor chauffenr AUTO GARAOE 10 Ridder vm Cataweg Si JANSKERK 7 i a vjn Ds J E BIJL 10 a V m Ds H CANNEGIETER 2 o n m Oeen dienst KERK PEPERSTRAAT 2 u n m Ds J W BEIlKELBACH V D SPRENKEL LÜTHERSCHE KERK 10 n V m Ds Th SCHARTEN Opgericht iB 1870 Markt 26 GOUDA t ERIVUMlIlfill Korte Voorhottt Hoogste onderscheidingen op TcntoonstelllDEen Amiterdam Leeuwarden Oouda Ltd der Jury Dordrecht Robes Costumes tailleur Blousen la zeer groote verscheidenheidvan de goedkoopste tot de bestesoorten tegen de meest concurresrende prijzen 29 COSTUMES TAILLEUR op maat vanaf 7s Qttlden Litarguofae dienst Coll voor de Zending BOSKOOP REMONSTR GEMEENTE 10 n V m Dr K H ROESSINGH STOLWIJK NED HEHV KERK 10 a V m Ds F A FRANCE EVANGELISATIEGEBOUW Gouwweg IOV2 o V m Ds J G DEUR Gouda MOORDRECHT NED HERV KERK 10 u V m Ds J W BERKELBACH V D SPRENKELCollecte voor de Zending HAASTRECHT NED HERV KERK 10 u vm Ds E ï D BROEK GEREF KERK lO j u V m Ds B VAN HALSEMA 6V2 a n m Ds B VAN HALSEMA Maandag 12 Juni 2e PINKSTERDAG OOUDA REMONSTRANTSCHE KERK Geen dienst op woorsohrift wan de Arbeidsinspectie by 15 firma Weijer en Hoethamer Apotheek Ooawe 135 OOUDA Tel 37 St janskerk 10 u V m Ds J W BERKELBACH V D SPRENKEL Koopt Uw LÜTHERSCHE KERK 10 u V m Ds Th SCHABTEN Zendingsprediking Liturgische dienst Collecte voor de Zending BOSKOOP REMONSTR GEMEENTE Geen dienst MOORDRECHT NED HERV KERK Geen dienst hl OAREL KROPMAN RLEIWES 2 n eOUOIl HlMlwa eillMI 12 STOLWUK NED HERV KERK G en opgave ontvangen EVANGELISATIEGEBOUW Geen dienst De groote antiseptlgche Invloed van het echte mondwater Odol ligt m hoofdzaak daann dat het nog orenlang nadatmen den mond geapoeld heeft nawerkt Peze dnorzame vrerking van bat ohte Odol wordt door geen enkel ander werkelgk bmikbaar en onsohadeIgk tandtsinigingsmiddel ook maar bg benadering bereikt Deze grooteantiaeptiBohe invloed is het evenzeer die aan elk die Odol geregeld gebruikt de lekarheid geeft dat ign mond nrenlang behoed is tegen dewerking van vsrvnilmg an gisting die de tanden verwoesten 64 Alleen echt in flacons als hier afgebeeld frv ktetn flaean 60 i prooi fiaam toereil md mor maattden I Komt U nu eens kijken naar onze reusachtige sorteering Karpetten Tapijten Vloeneil Linoleom Tafelkleeden Gordijnstoffen en Vitrage U ZULT ER BEEN SPIJT vaiiJieliliei want wie nu nog koopt kan nog billgk slaf en daar de Ooederen met Soa dag ItiigeB en Wfj nog groeten voorraad hebben De Adressen ZIJN ü BEKEND II m am i Hoofdmagazijn Goudsche Wagenstraat hoek Achterliloii r Magazijnen Achterklooster 85 91 93 109 I S ® Magazijn M Wekeliik che Markt n joiiRBmanssifaat iZo o i b i BOTTERPiliyi Telef Interc 4341 en 805U ZIE OOE ONZE Speciale Maoazijnen ter Complete Meuliileering Huis Salon en Slaapkamenneubelen B tlden Dakent Matrataen ens Gratis geschiedt het naaien en loggen van Tapeten het leggen van Vloerzeil en Unolenm Goederen Franco Boot Spoor Tram of fiohipper OlMFSll T OP FIRMA TOEMANt UnillLV khl Il GRAVENHAGE Spuistf at6é 4 AM8 40 Homt ziet en overtuift U Zie onze praoht4tata es 1 S i S VANDANT ÉlGlr Markt 4 p X O w S B De Boiteagewone Uitverkoop I bij II t Boopden Dassen f fa il IlSSElSTIlll BlauwM S 6 1 duurt nog voort m Ondergeteekende benotit aan de Damei dat bslialve de gswone Cni in op versSbek ook eene Curaut ssl gegeven orden In het Knippen enNaaien van Japonnen en Onderkleeding IBSmg f flf PWJ MAANB Inlichtmgea g rati8 bij MeJ M tieSEMA ftuwnèt f N t I4ii lt i Oi Oa tbans de uiterst lage prijzen zien in de etalages van Borduursels Festons Oplegband etc Damestanctien Portemonnales Sigarenkokers Luxe en Huishoudelijke Artikelen Fa G IJSSELSTIJN 50 L L HORNEMANN Jr Hoogstraat 326 M im Irtlllm Bottordaiw AANBEVELEND In d Bfoiaosdfabriak 40 Groote Markt Hais Ib Dnizend Vreezen hoek Hang ROTTERDAM 30 50 Beden ontvangen groote zendingen MANTELS in de nienwe mime klokmodellen Cavercoatmantels Cottuumrokken Mantelcostnmes Blouses Ochtendjaponnen ZilAKTC U aULtURDK MPOHM UZ CIH BHsta kMBS n pr M m ==== HORNEMANN HET BONTHUIS = HET VOOIIOEEllliSTE VEIIIIOOPIIDIS wan allo gebroide ariikoleni Nieuwe keuze in Kinderpakjes en Sokjes Maandag 2e Pinksterdag geopend tot s avonds 7 uur Adverleeri in dit Blair