Goudsche Courant, donderdag 15 juni 1916

55e Jaargang IVo 13113 Donderdag 15 Juni lttl6 UITBREIDINGSPLAN De lilJKGBMEï lfcKvaiK Olü C tlel ip art 4i tub ii der VV ntn wet bren ter algameene kennis iat op cttf öoeictane ter jiemeenle ka HM r ao i voor een iak i lor iivca e b elcfpl het door ien Geroeunleraad ia line vt rt a4ilering vau ten k Miiarl 1 1 va gertéirfe en doorOo itepüteente SInteu dezer Provincie bij it Bilt nl van At Mei 1910 j no fH f Qilig eurde plan van faerzieniii voor zooveel betreft het ade goiieeliie hr z g Korte Akkeren au het plan van uKbroiding voor de gcmietmte loiiiida waart ij te grond wordt aan K wozen die m de nuaate t nn4 voor Ien aanleg an etraton 4iten en ploimni m befttelirKf K oudM Ien l i lunl Itlfi l3e Burgemeeeter voorn R L MARrFN De Oorlog Aan het Westeiyk Front Het Frsni be oommnnnjné van 14 Jnni Inidt Tnnchen de Oise en de Aune werd een krachtige Dnitrche vèrkenningspatromlle met geweervnnr door de Franschen ten 2md 0oaten van Uonlin on Touvent afgealagen Ten Oosten van Souaona vermeeiterdeQ de Franioben s a kleinen Dmtaolisn poit Op dea rechter Haaaoever bëachoten de Daitacher Igdeni den nacht hevig de Franiohe itellingon ten Noorden van de versterking van Thiaamont In het bosch van Vanx het Boit de Ch pitre en ten Zniden van het fort Vanx kwam de infanterie niet in het geweer Op den linkeroever wa de artiUene aanhondend werkicaam In de Vogeien stelde een onverwachte aanval in den sector ten Zmden van Sengem Noordelijk van Thann de Franschen in staat eenige gevangenen mee terng te brengen Op het Kngelsohe en Belgische front deden de Canadeesche troepen een gelukkigen aaj val ten Znid Oosten van Ziliebeke en heroverden in haar giheel de oude Engelscbe stellingen ne Dmtsohe officieren in 123 soldaten werden gevangen genomen Het Dmtsohe commnniqné van 14 Jnni Imdt Op de hoogten zmdooatelgk van ZiUebake is gisteren een deel van da Feuilleton lic hij zfHi ronder emilge blUoHinid o hij prew uwe nttBu en waa ow tulgid lal gij iu g eeiM zeer IwroeKiMl oudt wonitm iMj wa4 btj daarvan over tuigii Maar of hij W H reeiH gdtik kig Z JUiH zj n betwij eldf bij znea hij bad Hiutere begrippon over gpluk en h levea van ma beroein de vr luw geleek hem oot d r eww nomtlotiige bei 4iikking Marf B b in luid te lachen t e ong duk pr ree I 0poit zij Wejiwj bot i maar giood dat ii4jniioer de opzldbter geen oii iFelak ktge ltefd aW baJla t moe naarMo nitf oven i e nil Ik zal mi wel wo ten te trwiwten vw het vorllei van dezmi aaiiMdiier on ho p luik zon fUr tnijnlioer t ekert wH mijn weg viwfcn Da4 Sophie roet do Iw ronert hartelijk en zeg haar dat Ut hrt bui ecniten t f te dnjk heb om terug te kommi De banubM moci mij it niet kwaHJk nemen Neen neen Int emkel Ijevejuffrouw Daalberg verraekerde Hfjphie dat treft ook heel gy d DeprofeiÉK r boiyint du de eig iZi ekuur ïp haironeti ma weinig men zien en moet zirb zeer kahn ouftwi Ik zal wel z wk Ti dkU de loktftr order heeft gegeven dat giij niet zoo vaak moogt krmtfm I Wordt vervolKd W STUNIS HAA STRE CHT MAQAZIJN VAN IJzerwaren Keukengerei Uijwielen en onderdeelen LandboDwgereedschappei en Werktuigen Mkhlen iii het park aan itoMihoofdwen dttwi hij ttoorMMfit ligltde ele auie villa éodr ém proleatfor in ri t vour ziiiie particuliere klinid Hot rtituig hoïidt i il lï wnan opent het portier om aijn verlooltte aoftelijk bij hot uit Ujg i befauÉpaaanl te Mfli a edt den voortuin i i ftn p rt4 r voorbij die baar Ivoirt en haar met een eerbioifigen hnilath groet Zï klopt aan de nr voa Bene Hcta Moifc ISe t door aphie wonll ga poml Ve bcteekeoenil legt fe e tfcm vinger op de lippen De barones ruat op èenAvanen fliaapt I Zij kan on wdiöwaarme hooren Rpreken maar zij won oo Hrfct wakker al zi meoanhenom haar heen bewegen Slaapt BiJ Op t mir Zij beolt een vermoeteoiton ia van morgen roo zij oen pi nl eoperatie aan hare oonm loon aan iarna kwam Eekvt om imi b r II Jii Soc Oiw GenntKen Bj o ► ppinbare vergaitering Kl lvere iJturgnplteht Spreker Dr I Il J Voe van AmMemMn B lM d ytnxkim wD gw pM ÜIAl iiMdwlMlIiif te iDOfMi oatTaiig a via Tvgadnfagm eoaecTMe ▼ mak l im m om Im taa la aaa Hf t Terii hkii EXectnaoba Dmkkeiil A BEINKMAN ZOON Joa Advertentiën Er biedt zich aan voor diracte indieonttrndiiiK lenimd voor bet inknopen van kaan VnJ vftn militie en en Tsn g R v z Bneven onder No 2863 bntean Qoudicbe Courant Harkt 31 g liBneol BraolverzÉriii MaalsehappiJ ook voor landbouwpottcn bocrderyen ani VRAAGT Hoofiiageiiteii Degeen die bemd xgn in de M aandeel te nemen hebben voorkeuren knnnon aangeateld worden voorbepaalden stroek Br fr onder No 28 Ki Bureau Ooudaoho Courant Qouda 20 TE KOOP DRESSEERKIIR geheel ingericht al prima rutuig Te bevragen bg J W 8CU0UTEK Pepentraat 124 Tandarts W L VAN ANDEL BlMkcntingcl OOUDA b van 21 tot 20 JUMI a T niet te consulteeren FDTÜHttNUtL JJ 5WART IH N C 4 B ROTTERDflM I T VT T TT yT ï l CAMERA S tegen gelegenheldipr zen met Itrima qpUek li 40 ZrisN Dallmeyer en Goerz FiWtl J j m SilMniful tt ZOMEtlLBEMEI Pranoo door eheel Nedurland enden wu 29 prachtige Bolbegonla t met potkluit die dirert op perken orr of halnon knunen woriion nit ri pau Wit plant Dit pakket iilerht f 1 25 akket I 0 75 ledere bontiillw 10 bloeiende LeK6n gratia Noord NederlandioheRloembollenkwaekenj en Zaadhandel 16 QRONINGIA Sehoomda Zeer mooie sollede meubelen all Talels Stoelen Kasten pegels Schllderqen Theeta lelt Buffetten Stqiameiriilementen In leer en pieiiich Boekenkasten Tweepersoons onbcslapcn Veerenbedstellen Kapokmatrassen SlaapkamemeubcIcn ena on alle potgoedkoop Riigbekleede Leerstoelen vanaf fiTBO styikast f20 stgi taltH 9 60 SptaKels f 5 60 f 7 50 ena UIWnUTW knMHkiliiMiiM nnjtkmrdmm STEMT voor de STATEN VAN ZUID HOLLAND op DONDERDAG 15 JUNI a 8 f f i Dr T Beekenkamp Art te Ooude p jgi J Kortland Lid van den Gemeenteraad te Schoonhoven Mr M M Schim van der Löëlï fe GoadAi Lid van de Tweede iCamer 200 De Centrale Liberale RiesvereeDiging in het Hoofdkiesdistrict Couda N Het Stembureau is geopemd van 8 5 uur FLINKE WASCHKNECHTS DC NIEUWE PHILIPS HALFWATT LAMPEM LOOPT UW KAM WEG MET MW HAAR 7jg VERVANGEN JTiV BOOGLAMPEN Ook bekend m t het yerk nan de Centrifuge kunnen geplaatst worden aan de Staam WasohinriohlinB van KARELROOSi Loimduinirhe weg lO i den Maag I n f 13 per week 20 ICOKO U lUB bndhM Mr Wl t ImI b KOKO i HAAR KOKO DOET HET HAAI OROIIEN 0 T HIT UITVALLEN TEOCN M VESSTEIKT DE WOITELS HELDE ALS KMSTAL EVAT OEEN KltUISTOr OLIE Or VET ac £ VESrsiSSCHCND VOO DE HOOfDHl OKow Har VANDua van ew Hoa T or oointnL muil n aii kim au p nmm 1 TL ft Wk Vmh rMMMTuMmsJte DEPATHOUDERSi londa Sriioonhoven krimpen a d Uuutl iCegwaard ANTON COOPS Wijdatraat 21 A v ZKSSEN A GROKNEVKLD m A OOSTRHLINO ft8 Dienstaanbiedingen hebIwD m d Qoudsche Cotiïajit WANNEER MT D e tdTerUiitili kostgi sletUa kIJ fMrtiUkeUiiigi 1 6 regeli f O 36 voor Ike regel meer 6 oenta Opgaaf mtalmtend i B MBuean U nog met geabonneerd ayt op PAK ME MEE het OeTHnstreenlZondagsblad van dit blad datdoor Jon Uitgever in plaati van 5 Cent 3 CentSwordt verkr gbaar geatald wordt U aangeraden aulki nogheden t doen door onderataand inteekenbiljet in te vullenmet uw naam en woonplaata en te sendan aan het Bnrean vandit blad GI S2TZ3j fjrmaC SMITS Scliofinliaiidel Rleiweir Gouda Opgoneht 1879J HET ADRES VOOR f IEDEREEN Elke week 16 pagina s Spannende romans boeiende verhalen Wedatrijden met groote prijzen INTEEKENBILJET Oodergeteekende veraoekt geregeld toeaending van de premie PAKMB HK £ i 3 Geirta per week of 36 centa per kwartaalp p fr 46 ti per kw ttaa 60 I Haam WoourLAiTs iTie vi xTs © aa A a v©rt©3a ti© bleLcL ttoox G o o d © © xl Oaaajstx©Ite©aa Ver8ch i nt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f i 25 Idem ttvaeo per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelhks aangenomen aan ons Bur a iMarkt 31 b onze Agenten dea Boekhandel en de Postkantoren PRUS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone negals mot bewVsnummer 5Elke regel meer jBU drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tenen twee berekend Dfensliiaubii dingen per plaabiiig v in 1 5 regels f O 35 bj vooruitbetaling elke regel meer 6 et Reclames f O 35 per regelGroote letter ea randen naar pia4taruimte Telefoon Intens 82 Telefoon Interc 82 Uitgreven A BBPnOtAJ EH ZOOH hwlt feuir in lhm hliuwl iia rig er Kerfibrmeii Do alliantie wnike wij bmogen Iw ge6e voMohliieiid an Ke t4k lh iw 4 1an rudegt an OowKmriJk MulKarijc en TuTRijo Diiiiiwlilami wi rijn bom genooten tot rflaven makoik maar zulke plannen zijn ib1H I wevr breokbaar gflblokon AM gaan elkaar iu ver ouwen en vriendisrhap ite baniil reiken I e l utl iiiX hers hon diien 4U jaar en w rlog oor wij wlUwi w i dtmrzaiiHti m vniebtbare vreile In het lm en rocken Uiw ib ol ie niet allerai on t onalhanketijk te maken au fUDuitxNtie prodfuotie maar de ifu preinatle a or iK werel hiiarkl te ver kri lg wk waartoe uwe o erwtnnlmg aan Wf ke nietnand bij ontf tKlJfr4l mm bet rwbt Orwo Hniit laak ml vergtvnakketljkt wonlmdoor imp tiatuui lijki njkfltMtHnien OnH iamf heeft lüe rljkrfle hAilpbronneff Uan ntMv d i llleenhMi flRe t mie h dpen xptniteeren dan ht dwn wij gsalUeerdeo nJelM of niemaml meer OHHHgl lu xlit dUtirö dwku dt liuil tt dig n groote t h htt n naar tfap fi Kn iv V tyt n ai bter ho KwWtfNie fnmi II rliaaldol k wenUm treinen HA taan gelïra hi eu de H oorlijn venuehl Op Wxi Italkan gct ii nimiHti HjmiKMn IcicnKiwiUii riii Heuler ifiogirain uil Petrograd l t 11 Juiu ttildl De Rumtutti uu it OoHtt injk Sie p Hirweg i r biiuiatt Hn l eruowitiij nvi M onieu af limine ritrijd woetH tmi Ootfteii ten Zui K o m en teu I iM nkm van kj moHitifj Aan het lUUMiisciie Front Ücl o8 tenri k cbe ixmun i ni iué viML 14 Juni luidt T e touMand in niet g nrij pd0di Onze nliügtulg n doWu tvfdmn w iione aanival op hot station en de militairt M rkiii van San diorgo iM Nogan aJMnede o de birmenltovm vau lira aii h H ZuiiKOüCiteiijk front vaJt k tii iiloiiw lp ine4defi KriJgsverrlchtJngcn Ur Zm De onderging der Hampshire Üit Berlin wordt d d 14 Jam gc meldt Volgens de Nowoje AVremja v ren aan boord van de Hampshire ter begeleiding van Kitchener ook een aantal van db nuMit gaaaghebbanda vertegenwoordigers van den Hand on de industrie van Engeland Ondw andere was daar ook de hoofddireo tear van de firma Bicken ft Parker die onderhandelingen aoa voeren mat de RusiiKcha regeermg ovw oorlogaleveranties ea over overeenkomsten op handelspolitiek gebtad i ii allipurden De tei uihxmUwfae cndarefiile fJü Matln lM e t emi paar deeliHi awvK aan li ot nomtnilwiK on eri nf tie dt Vrijdag te l ariJH bijoun toint gtHH lMt ten Kuir 4 okn wAi anikxa Japanm r baron J Sakailaju Do beur 1 i iwiiki Ik lid van dou kediserll k n rSiBd rai roiiimlour genoraal vaa hfll ItnrtArhe rijk 1 ii f pro am z 4de I okrowfilil o ril S tiian natuurlijk hedeinaat Rébeim Uiize zijanden boroomen eicti er op na den oorlog een wa en af zetUtüfpunrlilUK fat tegim Uie t bcylo nei U fenken ikat zij over ontzaglijke vofirratlen auUen IteA ikktm ni van om zullen kunnen vrag nii wal w wdlttn fei yekwe ll riA ig nieuwe Btellingw verloren ffegaan Rechts van de Uaas zijn m gevechten op 12 en U Jam de zmdelyk van de Thiaumontboeve gelegen vgandelyke steUiogen veroverd Daarbq werden 703 Franschen waaronder 27 officieren gevangen genomen en 15 machinegeweren buitgemaakt DoitBche pat roQil e on dernemmgen bt Maucoart noordehjk vandoSomme en m de Argonnen hadden succes By Zillebeke aan de Maaa en m Argonne Een Wolff telegram mt Berlijn meldt d d 14 Jam Op de henvels teifZ O van ZiUe beke zQn een deel van de nieowe stellingen m den loop van de gisteren geleverde gevechten verloren gegaan Op den rechteroever van de Maat sgn m de gevechten van den 12 eo 13 Juni de ten W en ten Z van de hoeve Thiaamont gelegen Fransche stellen veroverd Daarbg agn 7 Fransohan onder wie 27 officieren gevangen genomen en 15 machinegewaren buitgemaakt Daitaohe patrouilletochten by Mancourt ten N van de Somme en m de Argonnen hadden goede rwaltaten 4an het Ooitciyk Front Uil iiur c iHt t t ouuiMJju uü van li juui lulut op het gauMuüe f rooi til HM fiUinel k u ul van foioi e lot u Hoi neenM e gr ib au u ii uHt i ii vrnin du uoiüUmrijkoifli teiug t uriiig ii ifib teit 11 nauneJi ii Hwiaien o v lïMWiy ongeveer J JtfM iBrott en boüu wxu t KoiKJiuitn W maehiiieg o reu eu v etïl caiiïeoiMl waardbur hui toiaat vau knjgHgevangenm tm bua etiert het b gin der oporaiiön gitmit men tHioirau l j f uaficieroib ongtr iv T 12U1Aa niAU lJ i kanoufbOn JbO iiiaiAuwiKbWt rcn VerwhenkHK Uo unii wcbe tmbpm zijn gehotai gukt ürKUi twMvi te oonieeleii luiar ht t f Il iai ie trtieptn van g neraa4 Stdjca tdE van O tot 11 Jini utfü4i botrti cétcrfijk oiiibeteek enden aoctoir 41 i iiitira l n cm 17 MH ma guivangeii najiK tk J9 kauouneitt 1 machlncigte weren r aketiiiA en andere iH r UtffAmii iiameu Ui4 rttpporten blijkt dat de Ooa leunj era op aoionüge plaattrin zi o veel en zoo vemttdilllmd oorlogtAna toneel acbtarlieteii dat het onoK v li k is lu kurton tijd den wiwait liaarvan vaM te ntrtl ir p ééti puitt went maleiiaat acSi lurgaluioii DUi JÜ MenHiWk cltte uur lp tto weg naar latfiimr VSoi h t bieden de Ooötenn ors vaititUrdv tegwiHtaiid Gavochim ontwik kdden zwii tpn W aDhetd ri l aitortU halverwege tuMciien Loc Bk Ml Wlathiiiir Woïhyiwk Hij Zatoi ituiv V tenten Koxakkeu oen w itttnrtiwU tibaiK il on ita KildMi o e nkoii netr TOB van Doebnö drevon te Kiwtswi do Ooïïtenrijkert at enrit CB kwamen voorbij het dorp l fimé b fka Il inaakien lActi ten A vai Üodbn ineeHler van het ilort Kindit 1 41 N au Boet at4 i R de Oo tennjkem op dpn rertHw htrypa oevcf nrotjil 1 tt t euaanvalleik In il g eifhtm van j H tct wlaag kn de HuAOen er ia m k Oofltenrijkerrf at temit te werpftn dB tp hofiïtfii bezetten c Atm wwtplljf ken Strypa evfT Wj taixormiita es H hcyn4iiiit jp en leu Z vain fï Uni t iter hebbrn de ItuMtcn de tad MilatMi bcwflt Df Mn il 4X11 hvi bezit van hvi iiiugBH tfd l tjffl nowitfl i Bi urt voort SlxxxxerLlarxd Aon fp T wina richtten de Huit btm en hevig M h itvui r op u4 bn dr oolfl va Uxkuil KijwieMretaiKiiig oor g iiHi billauerdeift Jp oe reetfcf vormoddt vru4j i va ien bet Koeler heett de Mlikbrteir v n t inaw imi het olgetHl atiLwoonl iikHmoiid m I In Jauta ri 1915 la naar aanlelttlng vMi een daaromtrent gedhnu njwie4 m van lllttal ttle zk4t ten gevolge van d un tiiliAaile bui ien iiun woon iaatMn btn liHbn dient te wori u opgelegd in ik g4SiM nte waar lie njwtelea getiuiHien wordeu Aaiig teien nu de in do eerMe vmiag biNfot 4tlx ndtltairon Mdgene de bi H oritin f ni van art U paragraat i Ur w niet meer tot het gezin b hooi n waarvan zij vóór iki nioblli MHtio lid warcm en zij zdf gtMiiptv ttt lu K t ruik htUlititn of luiimiii irt bet gevotg biervan dat zij penaoon li k en tol bot be k ag van f J In bu ifdhNjni v irh H gd met hetmaxlvmtiii aantal opctmian uHoeten worden aai Kftrtlageii II iMt lie li Mb elde aannlage inhet algeHiKen onbillijk zoudmi zij kan de ninleter niet tOfKuvei Welkoint het ultt nard In bi ombfre govatk n voor dat de aangeiriageno toltoHaiiii vau d gi aaiwlag IxitErwaarlijik Ion j an Snwrgon v ii iMficQ dbii liUE Men et n poging oai AMe4 liiitfoii tl naderen Jtij liuranowibiji en nieor zutd ii k t it I ai 4ë wureii giiffteren eetidgo b ftt in poii DKi aaazimlijkc troeftear nkuih leu Hei Oihtttenr Hktfche ootntniu niqué van 14 Juni hiidt Ien ui den van Uoian on CaernoviW wontea t te M lhe aanvftMon a4K iiAae n Uven ntt 1 de toMtand l i Zulde it vüii ittt 1 ripjct atMvtraiwtenJ or hadlien giH u belangrijke g ri oajtffliiil0eit piaal ien Ntujnhn vaji Abmiio wKzi loiuh ii g bjtorucjiteiutdie l uitB i hOo04 uiJki 4 llou aan Aie troepen aan un waur geatinitruur der Huntoen bio it i Avoüdtr deetl dto i am aan vtt un op onzQ AdUng w dorti wenl v i r tl If niwK rpwi Tem irtottOj viwirilt df vijaudWilkf artillerie op de terugtrtétkende rtgen troepen llli Duittfthe t4 nniMinir iiévan II Juni lulih Zufd 4i k van hut Na riM vitoer vurmeldien verkanniiii0Mif afdwitngcn vooniltgew iovöii vijaiMh Ujkp V erstoridugvn ai brw lm Wj K uiWPiicri nw e p he froiU rM orileiijk van U ranowKadU f n devlj aiwl na bevigH artillerievoorb elifing tot den aanval over Dlc te iimmml iI liepon zeven nmal Mora ttodi Ie HiwHtn werdcqj ehefll l ruglg Itev m 7 4 bad ïen it zwart v r VAv a HMaËSHH WiB aB BW 5mBMS Mit hij ur cégfluaantiff uit zoo hod bijzoiKkn Ja ik hcÉ hem ffoed t Vfi müeUt toen hij op het lomieet Mi d geroe en De upziciilHr y Aaimett Aaoude vrouw veriegeo UeeA hijo k keanl r me hem gemankt t Waahij gwiteravoDid nog lu uw gvttet Kicbap O tm dte t lo nK n en iHe lauwerkranMa juHnniw Margpa Zo Icte hei ik nog nooit in inl D lovengfi ien maar ouze krana e grooten t iHe i oio roodè tintcm wailtortLdo allemiK oirto vundt pj o k idet Do IjaroncM wri le votMrdct i et h ben dat ik er ee i kaa rtje Uj zrniditen tnaar ik btdRiijk zij raadthet to 4i w Hon ae die mooie kramlvan ItenodMa i Zonderling Ik meentla di t Ë erl zoo plotKling wan ver dwenen om iu g dien lauwcvkraiwf te haJen Hophie Mnakt naar hmfat Zij weeft zelf niet juist hoe zij ziHi uU te kweotie rodÜen moet Dezan g qrffi vermaakt zieh een onfpiHMVt nret hare veriegonheiil maar toen begltMl 7lj eenflklü luid te tadien en klopt tiB oude vrouw vertrouweHfi op den frjiouder niedit OU maar eerlijk op Sophie Cl kunt Utfh niet H cre fle ftEricert veel te UjkM g mf Dat Ikhehi nJet i evallen ben weet ik rewb Weet git ree tei heriuwit dn Zeker Hij heeft mtj znlf g iM hij zfN vrAeg waa HC tge aaii onidnt ik hem niet beviel WdiiMt ovf r ibni Mnnak valt niet te twl Ien Ach niijii lieve juHrouw begt n lie kamiwiier ée op ir ït r ia urn onrlijk firaal man uiaar aa tnoiMM iMpf en heelt h geen fl kkepHje vt nfiunn trfk het u ihuf maar niet n te vM aam ei bij ént Ik er niet mooiHitzajï Wetnn hij zefde dat aUfli zoo onnalunrlijk wtut Oni ftt ur Ja dia l eign ep ik otfk alniet De haroneft en Ik hatMm nrwf4 op birvcti zworen dat hlJ t tover de oren op u verliefd wik maar wij rtiijnen on deftrtijk te hebb n verglHl fh opatehter denkt ni iann trouwfn Wm het geen Jaloozte dfehemzoo dnerï ifpreken Bophip komt verfronwe l k nader Dat meendie Ik eenSt o jufïroMw dat meende k een ook Ikdef t de dmiven zijn rnur Maardat wari to 4 niet zoo ïlj sseldtai datmineer Ermrmyl juli man vnr r u wm nnfdat M 9 E0 vo 4 ontzag inibo v fn degllj luim voor zulk een leven abtiüten hij kon niet begrijpen hoe gSjhrt a bt dif g i Ittr in FIoringiK ven hadt kunnen aübouden Dat zei i ken te ba prefceii De Geluksster door tCATHALY VON ESCHSTRUTH Nadfok T rbod ii 60 ioo zoo 1 hij alweer vertrokken alwoor naar 1 loringhoveuloriig Ik denk het weJ llij wilde temiildagtrmn balwi Leii eigenaardigetrwiu Do grond ttdieen iufn oiukBSdievo en te t randen de boofdirtad hatlniet aaotrekktli voor htsii Wateeit braaf trouw en aotied iiiAn i hi toeb Mi n hanel als ik naga hoe andere jonf ieden van 7Ulk w n vert ti m ie residentie zovdefi heb hf n g eprofitoerd Maar hij lienkt a leen maar aan zjjn kJeintjee tiniitf oa 6 ifwar ban dat die niet f ed wordon veahM rg al Uj weig te HrfadicJi Hoe onmMuiciilk en laf voor zuik eeii Goliafereu Margtt wierp mei éea fpotladiie hei hoofdje In dfn nek Hoeft bij m ieto ge cKt vui de uitvr enng van gtsteravoBd ging Kij VWlTt Sophie m e wdnlg veriegenwat te antwoorifen Van g 0toriHvond O Jievejuffrouw Margia wat htriit gij monlSeizongen eu gCHpedfl g j heMmij tot tranlti Ixw geroerd Ue va Ien iQ èea hemel Jtnmien niet mooierzingen Zoo zei vA mr Eekert dat De oude wyaw wonU bfeetfrood Fn lu tójt 0j verloofd lieve juf frouw Mar a Ijtat mij u toffc róAr aUeri van barCc gHnk lUi iii n Wat een kaaH raaa M mr Tqri K He en