Goudsche Courant, donderdag 15 juni 1916

Hf kunnen zijn gemaakt do h i in den lo Und on daarin Ie voorzien Men b nj e dat de Kegeering wel aHa n doenDe duurte la een algetneoi venscbijnasi en bet ligt bulten de raa van de Kegeering itet legen Ie gaan Ons volk ia aeer aan zijn g woonleii gehei t Het zal zk h niet moeten lievroden atollen met inindeir 9 dodi soinw met ander vomtwet Vi rvol aw benntwoonit spr ite V rtigoii iliKir Interpellniil gwileblL De isoha rsi hle aan aanjappolsn Is niet het geaolg van grootenuitvifer doch van gebruik in de InduMrieals vcetvoeiJpT tfli van bet plegen van Iraude op groote srhaal Een cirm lalre aan de burg neo tcr ie reeds Jamiari vmaonden waarin d aan koop van aardappelen iRe to i zeer goedkoop waren werd aangeraden V eertle Iturgeineft leT hebben tfoantwoonl De heer Marehant v d 1 Dus de Kegeering kon daar lUeU aan ikien De Mlulater spreekt gon be whtildtgingen uil aan hot aib esvan lie getneetitaliefcturen Het a ni h 1 ril iKKlen oen lont Ulj wijst e ii bls op ikit de Kegeering hi rtt i eiv uwsHmiwiI Er is liig egr i n Waar venwod k in wurdesi dat astrdappelmi werdni ai tergehomlen 1 ze In iHMlag genomen Nog voor enkele ik en k in dit verband oan i lnvlajre verzonden lu Ziiid 4 QlInnl I In beslag gvnoinen t JTO tWt K i In Frlwland l i Ui l K i In Zeelanti wenieu I 40U IXIU K lt vrijBfgeven Ilct znl whler cenjgc digen ikiren voor die aaril ipi en avw het land vera iretd zijn o a daar nien nlel eb bosdilkkliig hei over obiyiende si hiaien De heer Albnrda sd kunnen die niet worden tn lie ag genomen y Ue Minister Noen De lüouwe aards peleo wier nitvoer br verbiidtii kisiien s Kiiidig aan domarkt Ook worik de uitvoer van verSrlilllenle groenten vnrboden Erwleti en booiM u wenbm boven het geraauale nzlnauii iiilg ovon lirwton sijn IT luig jtenotg iSlarhtvee l S ir weiirti ht nog eeïis daar op te wijzen iMet uitgevoerd Thans Is allé uitvoer verboden zoudat S ioeitl9 V eer meer vloesch onn de hiarkt zat komen Het Is beslag iienMii van vee b nlel ninedlljk tl spr zou nul Ingvii ijii doch hoe kr t de Mflgeerlog het gesladit en gedWri t j bueeld Maatregoleti worden b I raaimf Viirkuimvlm sih worik voer i l lU bonoden den uiarkipri b achiktaar gKetebf Over een vojdnoTKlt hiwweelhiild vet i S i k b rtihlkt uHiu niet Alle imigviijke inoi4 to woriH geiHian In die lM oi tte te voorzien Oe suiker wordt in groote iiHite aiblorgehoudin men wei4 niet waar Toch zijn maairegden geintii n imi ze In beslag Ie iiens niXMMMi K i word ile liialste da gen lil litKlag geiKHiien m zullwi ter boahlkklng an de grosHlera wor lii ii g teltt De prijzen zullen iLaii ilali ii Spr inanki zich sterk iku ito achiergehouden suiker zal wordi ii girvonden Spr zal overweg ilc li ii ie iijiig van iiTO loiUral leider en uvsrlt t l li en HHil zijn ambtgenoot liuiim kliw4iuin liikoineti ovpt burgemeivitt ra ial s ir oen rong onilorzoek In titellen Hpr betwIJMl ol bet niltege van 11 m W p ikl gebli d In ile plaiiu moet troiloo van den burgeiiiociter De Kegeering Iw i bowlt over iHe collegxW mlmW macht Aaker P C Bothatraat 18 a v o Willigen Korte Tiendeweg 3 C fieveld Prins Heudnkitraat 109 en a Eegdeman Blaswstraat 16 Dronken van spiritu GlMterenav oud IS door de politie een man gearroslesd de In oodsnigen tneatand van dronkenschap verkeerde dat bij eerst hedenmorgen kiui wortien ontslagen Het Ir gebleoeti dat deze man zich aiin Spiritos te builen ki gedaan BMkoop Een aantal meest linksche kiezers kon aan de stemming geen deelnemen wegens afweaigbeid voor zaken in het Buitenland om de groote kervonniagen dto heC toorgoiaeld bee t verwezenlijkt Ie ilen o we dat wij het groote alruikelbluk de derioale meerderheid in de Eemte Kamer zoUen baitendigii zien en lilt Minleterie den voet zal dwamboomen ten eimie de groote deiaocrateH he hervornnngen tegen te houden Spr critbieerile de howBng van da EenMe Kamer met betrekking tot hel verwerpen van voorgeaielde wetaontwerpeiv abi daar idju bet eeMteaa werp EedMwet en de wi lgieg via ito wet op de vermogenAelasUiif gpr vraagt op welke wt e de S Me Kamer zal beriimen met betrekking tot een ontwerp wct tot heffing van dirooe bela Ungen Uit vetboeglng van het lariel der invoerrechten zal het rijk geen atijving van da landükaa kunnen bdcomon Spr boodl niet van profetie doch bij weet aa reed dat de reohterrijde In de Eet Hle Kamer de wet op de alaalapealionncering zal verwerpen Wij moeten ilen priiidpieelni kant van deze veatfezing geheel op ileo voorgrond lellen Naam groote mannen in dit MiftWIerie a l s pr don algMreden Minieler Treub den grootaten man in du MimtlteTle Trenb heeft Naferland geapaard voor e i moralorinra Dal wij dezen Minisier hebben moeten opofferen dat maakt diat het ataaispaudoen de inzet moet zijg vah den poUtiekeu strijd dit gestreden moet worden over da vraag lA de Ean e Kamer In de gelegenheid mag worden gesteld di3 n rtooialen maatregel te bemoeilijken en te maken dat deze wet niet tot Stand zal worden gebracht Sipr brak een laiw voor hetsiaalsponSioen i Is er van overtuigd dat wij de wet Talma moeten volmaken Mei betrokking tot het algemeen klmpoohl verkeeren wij ook In hot duimer van betgiean do raobtschen in de Eerate Katner zullen doen Het on dorwijSvraogstuk werd door a ir beiiprokenen zelde a r wijmoetonaiaijhen i ol bUik wat zweemt naar aftakeling V an het opeisbaar onderwijs moet worden naigdaten Wij eisi en voorts aigeinoen mannenkieHreohl eoi kieSrocbt voor vrouwen roet binnen niet te langen lijd lie imogell holil voor het nlgoii cn vrouvienikiosrecht Spr ging na In hoeverre Nedbrlaroi bij Engwland Dultsihland on DeninTiBrkon ten achter staat daar In Kii laiMl en l uitsobland hel algenwfii kicHroOlit ingevoerd is terwijl in Denoinarken voor de ouden van ilagt i wordt gezorgNl Spr wekte zijne boordere met glooJ op zieh oifi het huldUge mlnlatorle te ihareii en Mnkute Stainmen Apfllau Van ite gelegenheid tot debat word geen gebruik gemaakt De vergndering werd hierna meteen wooinl van dank door den w n voorzitter den heer Bokhoven aan deninleider geelotea4 Hejnffroow J W Amesii onderw zerea te Capella a d IJiel ia benoemd tot onderw zerea aan de openbare achool voor g I o der 2e klaase aan het Kortenboaoh te aOravenhage Het St blcl no 237 bevat de Wet van den 29aten Uei 1916 tot bevordering van den aanleg van Rgkswega vao een ipoorweg Vaa Gouda ovtr Waddinxveen en Boakoop naar Alphas De Rotterdamaohe Rechtbank ImiA uitgesproken hst failliaiement tu E Jaapers alhier handelende ondv dm naam Waaachern Het Springaib Paard Curator is Mr E F Bog tot zinken beeft ge de Tuuunua braiiil Aan dit atnk I een veridarincvan deu UiuaDbeu admiralen alal toea voegd tttkouilende dat de torpedo MU den t im Haart op een bngel dKii t rpedojag r ie atgtMcboteu en dat i it eiAot mi wa dal de Uirp v do door geen ander i uitach oorlogaadup woer aan boord ka genomen tn dat m den naclil vooraigoande aan dea I6en Maart gen DuitKh oorlo aMblp zicfa bitmen een alataud V an 11 zeenajlen van de plaant waaide Tubaolia ia gesouken beivond £ on en ander beruet op de diemitrapporleu van lie oommandanten van alle acbe en He In aanmerking komen Len tweede bijlage ia b a advlea van hel e p bDuwdep ri n ent van het Kijkazmnbiterle van marino waarin o grond van de teekeniiig n van S eilwlandacbe zijde de conotume wordt gKrokken dat de ontplolfing op of tilu htu weinig onder de waterlinie beeft plaata gttiad Uit de opgaven over het gat In den bunkorwand zou J de coocluaie kunnen worden getrokken dat de ontploSlng ongeveer A ut i meter ouder de waterlinie had plaale gevonden maar deae lonoluiiie ia niet noodzAel daar proeven hallben uitgemaakt dat ook biJ een zeer hooge poidtle van het Ctttplolllngajnint de bunkeraobot diep oi fc r water kan worden vemie i Om dit op te helderen zouden de erklarlngen van de dulkei moete i worden aangevuld In het bizomier ten opzichte van de iigt ng ul de grootte van de gaten in den bunkcrwantl abHnede over de wijze waarop de bunker geladen wa f Aau bet uiterlijk van de beia adigiiig lian men niet zien of zlJ door een mtjn ol door een torpedo m veroorzaakt In alle gieval la zeer wel mogelijk dat een drijvende torpedo da oonaek gowoeet l a Dultw e torpedo u die in aaiunorkiiig komen hebben fiihtor de punt vóór het zwaart unt ifii dnjfkauier waar zich gBinokkolljjc water Wan verzmmelen waardoor de torpoilo met de punt naar benedlen kirtirt te hellen zonder dat de dlljfkraoht vermeugd wordt Ook Wj deze inbuindche poaltle to bet mogelijk ikit bij eon bol lng met een adiiip een ontploffing plaat vindt daar de torpedo tot een trefhoek van lü graden ha ir werkzaamlield bUjift behouden Spoor i f wvaUinda M ol buevniUieid tarwe van het JJoderlandatfce atoaoMcbip Samarlnda door brand ia verniMd Het Nedarlandouha MiM m Mp WUloB van I reu ler U net de lading MJna gabeel vertituid ImJ haar iii aaubonw zijnde s a Telzuttriidirtek vermoedelijk in Auguatiw of SeptOMber gereed tal zijn dal het 1 fabrtceareo zvavdzuur MilsirAl nooifeakelijk 1 voor UI van aiulere obiuiMefae ioduatrleCti en nial hfi ndiirit voor den NoitorianikKhoo landbouw die In dan vonn van Ëhi rj hi S hii it circa 2 3 van de g hoaie iwavelzunrpniduotle opoaHnten ilaannee took nog rolifaeade bet land niet phoapkonraur bone dat zij al ia hei met moeilijkb 1 s y ftrd gfgaen tot voof kortau l t r In gt aagd zijn voMmdlie Pyriet voor hare badrijveo aan te voerea dat echter edert bet begin van dit jaar moellljkhedea ooMtaan zijn doorilai il aflading van den I yrlet naar I M Uiat in de Spaanaciie bavpna door de lovfirende Kngeliarhe mijninaatiaihappijon zijn topgezel boe d er geen uitvoerverbod tor plaale lieMaat dat voor de levering van Pyriet Mloi t een drtetal Engebtcho mljnBiaalartiappllem In aanmerking komen on lie Kif t4iAilie regeering aan Mue j dter drie maabKiiappiJen en du ver moedelijk ook aan de andere hec t lit ki iitu u graven dat J eeoetopM tU ii lier allaitiiigea van l yrirt naar Holland wenMht itat roeiia vele pogingen door elk der adnMMnten peraoonlljk gvdaad zijn bij venaihllltmde comaiiiiaaoH ea voor korten tijil ook blJ de EngieliK ie Ivogalle mn een hervallliig der nlloi1liHS n Ie verkrijgen lol nu lo eiihtcr zowler goed gevolg dat zlJ lilt de ken hekoiide ivelnige iRi pHVeiw niet kunnen alMden waarom de alladlng alihM la llgvset tri wijl iT In d aflaadhavena aan ite l yrleBmjnen genoeg voorraad tablijkvi l k korMlngH nog gvduxeivtt den oorlog afguAolen coiUra iten i dtet zij liuHen hare bavtaaode iabriekan tllvallon of de In aantwuw ijiale Inrltkiiiigcn niet In gang g et iiillen kunnen worden door géliriii aau Pyriet In hare fabrieken i lroa drie dutzend weikUedea zonder wll k kirtlioiï tin ljl daarenboven la de dn MO I lii iok l p tiedrijven die voor hun fabrikatie zwavelzuur ol de daarmede gvuNiiiktu aterke minerale zuren zoutzuur Halpetorzuur noodlg bobben ihM evenaeut athankattjk zijn van deu aanvoer van Pyriet een nog grooter aantal iwerklledén dat valllg op meer d n bomlerd dolzond go i at kan witnlen oveneem zonder werk koiDti beikiebl worden de textlxllnr iki ilrlc en d ckemiwiie nijveriieid xooaibi o nl gaataibrleken leerlooierijen uniialUoarlatirlikMi oeiluloaefa britken zeeptabrteken kaar iidabrl kon eiia en daarenboven de op veio plftat K ii lo gtArulk zijnde zulverluH van ilrliikwa er niet alulii gmiaakt uit zwavHcciiur aiiblerwege iikkH hlijveik ilat dB iiroduotio van mporpho phoat al in zwaveliuurfabrlekou opiioitdoii te werken idecbta weinige proorotMi zal liedragon Van de tieImOi te van Ion NederlamlMolien landl aiw en de ou l In 1 17 geacht kan orden zeer klein te miUen zijn rwlenen waarom aihsmaiileu den Mlnlxior verzoeken ton aiioodlgate da niaalreK len tij willen nemen welke tot eene opheAing dor beawaren t gou hrt verlailon van Pyriet naar oivi land kumieu lekien en daameil eeii nun i voor de Noderleni a a liiihwtrUi Ml landbouw te voorkomen Juweeleuittetatal Ltracbi OOI het iiid te AnsKerdam aten i en hi i u in booger beroep terecht drie l j uige oogiHuauaau uli LErvihi ecu baul werker eea kis werkman en een oker van wie üe eerste Kir de Hechtbank Ie Ltieehi op JU April j l lot i jaar gevauge luAitFat en de belde anderen tol jaar a ataaudeo jparangeniseual wervieu veroordwdd wegens ikelstal vaii eon gnuii aantal gouden voorweipen uit bet verkooplokaal van Ooriielus Jonker aan in Jeruaaksnatei4 te t treiAt In ihw iHKlit vaa op Januari J l hebben zij volgens de datfvaarilliig te l trechl uit getkientd verkoopkikaal weggenomen o m 9 gouden hiy renhoi loges 9 gouden damodiorloges 4 gouden armbanilon 6 gouWa heertnikoordkoiungen ruuu HO riugK u enz eiu na alvoreua door de iliiurcn aan ile zijde van de JeruizaleuMteeg het veikooplukaal te zijn blnwngetroihin door oen dter zijplaiikje er vitrine waarin die vood worpen zich bevonden te verbreken Mr Croveld verdediger van ikm derdon beklaagde vroe c apIlMliig van de zaak der drie beklaa eu o m omdat zijn dient verklaart niet hij den inbraak aauweaiJg Ie zijn gewecxt Up dH venal bealiste het Hul httr afwijzen te basihlkken De adïocaatgensifaal Mr van Oeuns eWaiht legen de beklSAgvleii de Bdo gevangenlaWral ale door ite Koi hlihaiik te l tre word gqileogd n 1 legen den eerste J jaren en to gen lie beide anderen t jaar en O moanJeii gevangenlslgrol I i inmk imA a s Feestelijkheden door de Belgen aangeboden Naar w vernemen znQan de taeettlfkheden door de Belgen aangeboden aan het bestuur der gemeente Qonda f p san den voorzitter der Centrale ComBussie tw Behartiging vaa de behmgen nn de naar Nederland oitgeweken Tloohtelmgen den heer F W Baron fan Tayll van Seiooskerken aan den k eer 1 Usael de Schemier voontt J der Oommisaie van Toezicht me vonw IJssel de Schepper de Ridder en aan den heer W A Hoyng atcretaria der Commissie worden Üïgewoond door Uinister Ponllet Salguch Minister van Kansten en Wetenschappen Minister Fallon QeTolmaobtigd Belgisch Minister in Hederhuid én de heer KoUin voorzittsc van het officieel Belgisch comiteit liiaa t en weer gepakt der arrestanten ter zake vandictslal van zinken pgpen vanpakhuizeii aau d Haam K heeft be dmmyirgen in de gang vanhatconv jslsbarlaat van politie aau zijn ge leider weten te ontsnappen waarnahij de Markt opholife aditeriiagwetAiof de politie De arrestant slaag er ia le WilheiminJUftraat te bereiken waar hij woont waar hij zijnfaoHl biniwnging en In een oogwenkop het dak zat Gewapend met een iaal trolHoerde hij ilaar de politie iHe hij op ie i oo Hge vriendelijkheden onthaalde Het duurde niet tangnl hij vowl het toch maar veiligernin de ilakgoot weg te gaan waarna hii gegrejien werd en opnietiwmuir hot politiebureau ovorgAlnaAlViimlaar iH hij thana naar het Hulsvan Bewaring te Kotterdam overgelii licht Oude vrouw verbrand Vanmorgen 11 uur werd dooreenige voorbijgangers ia de Nobelstraat oen begin van brand ontdekt in bet benedengedeelte van het perceel No 47 Binnengaande vonden zy daar voor de denr der binnenkamer liggen de 85jarige bewoonster J K in vlammen gehold Zg doofden de vlammen door de vrouw in dekens te wikkelen waarna zij in een andere woning werd binnengedragen Dr Rups die weldra versaheen vond de vrouw no in leven dooh deze overleed na eenige oogenblikken tengevolge van de hevige brandwonden waarmede zij was overdekt Het is gebleken dat deze alleenwonende vrouw getracht heeft met hont en petroleum de kachel aan te maken en dat zij daarbij in brand geraakte Z heeft blijkens den toestand in de woning eerst nog getracht zelf het vuur met dekens te dooven doch is daarin niet geslaagd waarna zg naar de deur Btrompolond om naar buiten te komen daar is neergevallen Nadat het brandje in de woning gabluscht was ia het Ink van de vroaw daarheen gebracht en is de familie met dit droevig ongeval in kennis gesteld Tabak en t i Mn wheepOTiibiile Door de njjverbeiteomiaiwla te aXlraveoiiritge worden m den baldal Inlicbtineen lugewoniMB teneinde g g Taii te vemaHlen aanffaaude het gebrek aan rheeiwrubnte van Amerika aaar NedvUnd tan diade maatregelen te oirerwagMi om hidit gebrek zoo goed mogelijk te voorzien zienDaarbij ia teven gelet op de bdangao der rigaren lnduatrla inona land en zal worden getraeht z g AoierikaaMiohe r oupurea vuluaitori aal die NedertondMie tatakiOiandelareii in Amerika in koop h ben naar on land te vervoeren ten dienDte der blnn nlandtfche oonmnnaitio Kooi m baloetde conaniaiBie In verbinding met de betreffendetaibakahandelaren getreden ChÜiMapatw De knnatmeat commlule maakt 1mkend dat indien het i 8 Riouw na 20 dezer te Amiterdam mocht aankomen niat meer zal worden overgagaan tot ds vardeeling der mat dit itoomaohip te varwaobten lading ohiliaalpeter Oooranten naar België De Direotenraenaraal der Poateryen en Telegrafie a akt bekend dat de gelegenheid tot verzending per poat via Aken naar Beligi van de naar het becette gedeelte van BelgiC toegelaten Nedarlandache cooranten ia opgeheven Mekkramp Van 7 tot 18 Jooi kwamen ter kennii van den Centralen Oezond heidaraad de volgendon gevallen van meniDgitia cerebroapinalis epidemica Den daag 8 Itkle 1 liarderw k 1 ea en Venray 1 Woensdagavond trad hur als spreker op de Heer J va Kleef van Dordrecht Secretaris van dea Provincialen Bond van Unie Liberale kieaveraenigingen voor Zuid Holland De groote zaal van bet hotel Klaassen was slechts matig bezet maar de aanwezigen waren vol belangstelling voor de bomende rede Het onderwerp was natunrl k de Staten verkiezing waarbg sprelnrhet groote belang duidelgk maakte dat de vrijzinnigen bg deae verkie ngh ben Zgn glasheldere niteealetting deed het verschil tnsschen de wetten Talma en die vaa Treub Lely dnideijjk uitkomen en het zal voor de asnwezi n wel niet moeilgk geweest zgn zioh een oordeel tevormen De grondwetsherziening ter verkrijging van algemeen mannenkiesreoht en het wegnemen van de beletselen voor het vronwenkieareoht werd in bijzonderheden besproken en de wenschelijkheid daarvan aangetoond Duidelgk kwam uit dat de vrouwen voor hare actie van rechts niets te verwachten hebben en haar hoop geheel op links hebben te bonwen zoadat de tgd voor haar gekomen is om niet langer in neutrale vereeni ng maar in de vrgzinnige organisaties haar heil te zoeken Van de gelegenheid tot debat werd geen gebruik gemaakt zoodat de voorzitter ka enkele woorden van waardeering en dank aan den Heer van Kleef die met luid applans door de aanwezigen werd bezegeld de vergadering sloot en allen huiswaarts keerden met de overtuiging dat de Provinciale Bond van Ünie Liberalen geInkgewenscht kan worden mot zgn keuze van een propagandist Laats te Berichten Aan het WntclUk Front rARlJtS 15 Juui Uet communiqué van gifteravond luidt Op bet geheelo Iront ten Nootden van Venhin bij tuiwhenpoozenaftlllerleduoto Overigens niets van bc Mig L V1 B N l i Juni OtUcleel leen Infaulerieactle De vljanil btist ioot hevig lie stelling die ile llngelsdMin giStfioii ten Oosten van Yjieron heliben genomen Wij hebben i pmieuw krijgsgevangenen gemaakt zoodat bet aantal thans 161 bedraagt llwlBii hevig artlHortedkiel en niijnaetlw op versrhitleiKle jimMI n Aan het ZtUdcIVc Pront KiiN STANTISOl EL Ij Jmd 01fleleel Aan het Irakfroni In de alreok van lelahie heelt ile vijawl wetgmis ons artillerievuur 4jn kamp veijilaalst tot ver utt bet jieiwik van onai kumiiknenKw lschs tfnie ien wenleii van Kilou naar bet Noonlen venlri ven De SchMpvgart ea de Oorlog Jje Ti l antia lie Norikkiutiilcho AHIgenieine Zeiluug iiiaaki naar een Woltl telegj ajn uielul het reatiilaat van het oiflclBtiia iyuil uho onderzoek over dok we lie van ile Tubantia openbaar welk roaliillaut onlui aan de NederiandKZM regeering bi loogezoiuten Ilior volgt bet voornaliwile van den lubouo Kiqi van det irped i aaiMluelon door inntoro aan den Uuib 4ien adaniraalrtlnl voonjelegd droeg hot lugeaingon niinaiior aU3 H Men heelt vartgtMHld ilal bot de helbiwaï wua van lie zlikkveiitlel van de DuiliKhci bronzen torpedo iUüa Dozo Dulleohe torpedo la den een Maart 1 16 om 4 I I na den middag njlddelEuro peeerbe tijd ongweor vier mijlen van hot Noorilhlndkir llcbtxchlp door een l uilwile iklikbool afgesrhoten op een Uritachen torpcdojagor Hotachot iniate loimenide Hriw ho torpedo jager had drie achooreieonen en voer U znmon met twee atalore Britaohe torpeihijagem In de nabijheid bevond zirh nok een HrlWch vaartuig Uu torjieib la door geen andere Lhiltvrbe dvlkboot of aiider i ulUich oorlogavanrtulg weer aan boord genomen In den noi t van den l ideii op ikn teen Haart toen de Tubontbi bi gesonkeii bevond zloh geen l ull whe duikboot ol ander DulfaK h uorlu0M ilp Unnen een aletand van 10 nkjlen van de plaata doe onheriki Volgene het leAiltaat van bel onderzoek van bet wrak door duiker en volgen het ailvlea van bel imlioH iéitiiHkwd iart iiient van het rljktf uriulrtterif van nmrine beeft de oiitplofHiig plaaw gebed op de waterlinie van het ai hlp of aiecbte willig daar bi ivodon D e omeUiiMÜgbelil lam volgen het advlea von teohnlsrhe deekundigen zeer wel de mogelijkheid toe dal bei schip op db drijvende tor iedo la geatooten Dat torpedn a die bun doel miaacn tengevolge van een mankement aan het nmilianimne niet zinken kan volgen bet adviee van de Duiiacihon rlneoverfaetd voorkomen Doeo torpeik kunnen naar de ondervinding hoeft geleerd dUwljIe gwhirendo veraehiMden itageii ronddrijven In verliaml mot gebrekkige aluiting van de lldrl ainem van voren en van achleren naraan lij gewoonlijk een min o meer Aulne poaitle In hel wa aan tiowoonlljk verzamdt zieh het water In de drljfkamw van de lorpodo die zkh viak achter de voorpunt bevindt met het govolgdal dB mug die hei vermogen om te ontpWleo biAmidt zich in achulnabhe rT omter water bevindt en bU een boWng met r r ontplontag komen raoet Het onderzo van de Dirit r t relijk kA hel hen b r verlle van hot n e mUdditon ihïïSS DttlkWie zijde ter IwWd dat getn Dnilal h c rloglibchip TWEEDE KAUEU Vordedlglngdbelaetlag en Heffing l n o e n e Vervolg De heer de Meedter u L betoogde dat In het algemeen de hdliiigvii uit Inkotnena moeten worden iK liiiild Uo bedoeling i wel een hefflutfln einw diKh ter vergemiakkelijtlug Ie ruluM belnallormlljn geeleld 1 0 beer Kooien r k zeide niet lo behouren tot beo die zich tegen ito hc ii ineen verzetten maar lioreid idjn daarover heen te stafipen om de Regeeritic die lu decea raoellijken tijd zooveel deed te atuuuen Sjir opperde bezwaar tegen de zware belasting van de inkamcnd uit venmigen en de berekening van itb waarilë van onroerend goed ToiA zal tipr met de Hegeering ineegeaa oonibit bij ook te goed weet dat de ohaikkH aangevuld moet worden Daarna werd In atanming gebracht het u l o en m a l o wetjo hetwelk z h at werd aangoiuon De vorgailering werd daarna verdaagd tot Doodeïdag 11 uur a ARKTB KHlOHTBfc Ooada 15 Juni 1916 GRANEN Vaat bij wemig aanbod Tarwe Zeeuwsche 16 a 16 S5 mindere dito 15 60 i it So Afwij kende 15 i 15 50 Polder 15 a rs 15 Rogge Zeeuwsche k Polder i Buitea landsche per 70 kilo i Gent Wioter ij ij a 13 50 Zomer rj a r3 s Cht alier i4 j5 ƒ i5 Buitenl voergerlt per Ö5 kilo la so a ij A Havet per H L 7 90 4 8 30 Per 10b kilo j 17 35 4 17 75 Hennepzaad Buitenlandscne per 50 Kilo 8 a Kanariezaad 6 75 k J f p H L Karwijzaad per 50 Kilo i Koolzaad 7f y X f 7 50 per H L Erwten Kookervten 3a 4 34 Buitenlandschc voercrwten per 80 Kilo a Boonen bruine boonen 30 a ƒ 38 witte boonen 33 3 Paardenboonen 15 ƒ j6 Duivenboooen z6 i 27 Maïs per 100 Kik Anurikaansche Uizail a Kleme ronde a VzzMAazT Melkvee red aanvoer ban del Btug echter prijzen zeer hoog Vetle varkens red aanvoer handel vlug 40 1 48 per half K G Biggen voor Engeland geen handel Magere Blagen matige aanvoer handel vrijwel 1 60 a 1 90 per week Vette Schapen geen aanvoer Lammeren red aanvoer kandel zeer duur i7 t as Nuchtere Kalveren goede sanv handel vlug 16 4 a6 Fokkalvereo so 4 40 Eieren red aanvoer handel vhig per 100 stuks ƒ 6 50 4 7 Boter red ayivoer Handel vrijwel Goeboter 1 55 4 1 60 Weiboter i jo 4 1 45 KusaMrM Aangevoerd i58 partijen Goudsche kaas it ooft f55 if 56150 zwaardere f 56 So a f as aoort f a f 54 gestempelde f 57 met conditie Alles per 50 K O Handel lacr vlug OroentenvelUng Veiliagsbericht der Coöperatieve Tmnbouwveiling Nienwerkerk a d IJssel en Omstreken Eng komkommers f 11 60 f 13 20 id 2e soori f 60 f9 80 U halve komkómmeraf 480 f7 70 bloemkool f 1510 f26 60 id ïo soort f 6 00 f 12 90 alles p 100 komkommerstek 10 07 f 0 12 per Kmt peen f 16 60 t per 100 bos poatdóa f per 100 K O Da asBToar waa 36209 komkommers Ie aoort 10628 komkonuners I as soort i boasen peen Xnhonding op inkwartieringsgelden De Minister heeft aan de legerantoritsiten medehedeeld dat hen ter oore ia gekomen dat bat herhaaldelijk voorkomt dat waar inkwartiering plaata had op de in gewone tyden oebmik gke wgae eigenmaahtig door ae militaire antoriteit minderdiiEwartiaringageld werd uitbetaald dan de vattgestelde urieven aangaven op grond dat de kwartingever syn voorgeaehrevea TerpUobtiagen niet ten volle was nagekomen Dit acht de minister niet geoorloofd en moet getracht orden tot een minnelgke sdiikkiag te geraken Z K H da Prins hiarft liob heden voor een tieatal dagen aaar Het Loo begeven In goed ingelichte psrlemeataire knagen wordt aangenomen dat de Tweede Kamer tot W dag 28 Juli byeeablgft TWEEDE KAMER i ergaderlug ven fj Juni tioopcoid Een aanslag In den afgeloopan nacht werd door den hoofdagent van politie L opsurveillance op den Tnrisingel in het fabriek van de Goudsche Machinale Oarenspinnerg een man aangetroffen die daar in verdachte houding bij de denr stond De hoofdagent vroeg den man wat hg daar moest doen en vanwlar hg kwam op welke vragen hg ontwijkend antwoordde Hem niet vertroowend verzocht de hoogagent den man mee te gaan naar het politiebureau waarkan hg aanvankelijk voldeed Na eenige oogenblikken trok de man plotseling een revolver richtte het wapen don hoofdagent op do borst en trok af Door welke reden is nog met verklaard heeft de kogel niet getroffen doch aUeon gaten gemaakt in de openhangende regenjas en deumformvan den politiemaa De was oenigszins verschrokken on van dat oogehblik aiaakte de dadw gebruik de plaat te poetsen h vluchtte de Veerstraat in De hoofdagent was echter onmiddellijk van den schrik heisteld trok zgnrevolver en zond den misdadiger een ohotachtema dat echter blgkbaargeendool heeft getroffen De dader is nog wel gopj Een oitgebreid ondereoek is mgestdd VerfcMBiiiig Prov a4i l Htateft UeldMaaal lie ulMag van de veriEltMnnn voor de ProvlndaJe Staten In Oelilerland la dal herkozen aljn 7 R K 1 i A K en 1 Ub larwijl gekozen ia 1 li K In bera iai ing kianen l tiii4iravolutloiutir ii l ühriet htHt 9 lilxrajKii l vri i d i ocrateii en S rtiM tnalifcaiMicraten KUlliig bobben thana 20 katholi ken 10 anti rovolulionairen Qchriat liU Hl llbeoden en 3 vrijzinnlgKkiimK ralen Unke verlinrt een zetel In Zalt Ilonaiirl In Tlel kimien twee Itbernlen In henkemmlng Deae zetel biylt dua voor linke btlxniden Oronlngeo In ite Provlnde tlroiUngen werden gekocen 3 vrlji d n en 1 a r Her tnianing vaati plaal hehbrn Inbljns alle lüatrieten In heratemmlng komen IS l 2 vrij i d ii 7 ie item en Xi caialidaton van rvehta Zitting heMien thana leden van tliika en van reohitf Noonl Iirabant In Noord Brabaol alle alMdiande r k leden bericozeo Een graanscblp verbrand lilt New York wordt aan de N n gewlnd HetNederiawbKhealaoa hip Willem van Drofciler dal In lie haven van Baltimore een Ming graan Innam ia roet de geheele lading vorbrend Ook werd eengraandepdt aan ite haven door den brkad verwoeat De Whaah wordt op 2 milHoen dnilar gasdau Omtrent decan brand tint ReuUr Ikiiyth meMl idt Baltkaor dtt een graanheterator van da PenMbrl BUk0EULlJK K lAMÜ UOIIDA t KIK UEN Juni Amia on Mor rrotha d v A ZwIJneuburg on M IJ Vermast lU Dina Ooaina d V L Oppalaar en M Kraimsni l bi u lUira Maria d v W O J iiill en A M W Hertel II rathurliw Anna Ma la d v J A ald im M S S van KtraatdS UsM is il V I iNoïobKIJn on D vonWhlSlK ComoliS Hliwardus i v f iloij wi U K van den Uerg 12 Dirk z v D Vonk OU E btoeg itra m MaehJelU z v J van der KletJ en T van der Ham lETROirWD 14 Juni J f Donk en Ir Kresnp D Trompetler III K van Wijnbergen riVüUDBDEN 10 Juni ieortje r l reiiger i j II Ja Hib van Hnmnvijk 18 w 13 Izak C don Kikil W j Simrm i ostnnas IK mmk Kveri Van den Uerg 37 j lioranaiiiis A nijit 2 I Gemengde Berichten Dinsdagavond trad alhier voer da A R Propagandaolob op Dr A Kayper De heer Idenbnrgh ondOoB verneor Qeneraal van Indië was wegens ongeateldbeid verhinderd deae samenkomst by te wonea B H B S Voor het eerstvolgende toelatingsexamen tot de Ryks H B S alhier waarvan het schriftelgk gedeelte gehouden nl worden op Woensdag Ö8 Jnni en Donderdag 29 Juni hebben zich aangegeven voor de Ie klasse 66 oandidaten voor de lie klasse 1 candidaat voor de Qle klaase 6 candidaten voor de IVe klasse 6 candidaten voor de Ve klasse 1 candidaat Totaal 68 candidaten Het aantal neemt oog elk jaar toe Hej T W de Jong alhier is met ingang van 1 Septemlür a s benoemd als ondarwgzeres aan de Op baro School voor U ü L O te Woerden Voor t maken van pruimtabak worden tabaksstelen opgekooht k 46 ot per pond Vroeger werden ze als mest gebraikt By het loaaen van Reeeeringsvar kena van de Reeder a d IekteLek kerkerk aan den steiger viel een der Ijtiulstaaiten tuiaofaen den steiger en de boot Levenlooa verd het dier opgehaald 11 u ia ndn VwrzHter 1 Mr U oaiiian Jiorgwin yooxaleikfnt vaa Lavan middelen Aan de onte is de lalDrpsihKie Tasden heer Hehaper aangaande óa poiiliek der Kcgeeriiig bitrcftaute de voonzieninK van levenianiikk leri en andere vo sbehoeften in verband met de toenemende duurte Ue heer S r h a p e r s d zegt de Kamer ilonk voor hM spoedig aan de orde ellsii der Interprtatlc onrlAt oveiKwns een woord van dank tot den Minister van lUnoenlandMhe Zaken die zich bereid verklaarde nai lie heer Posthume ziek is tat te antwoorden Do ziekte van den heer l iisdnnna heeft bijgedragen om de ongerwrtheid van bet volk te doen toenemen Ook zonder die dekte trouwens bad ft varwaeht da de heer Jort van der Linden Wer tegenwoordig zon zlja want het betreft een zaak het beleid der eheeli Hegeeaimt botrelfeiid Steeds heithen de Soo detn len aaifelen dsr I Kegeering In deae qusestie de billijk Stadsnieuws GOUDA IB Joni 1916 Waar het om gaat bi de Staten varkiezing Vooiffde kiesvereenlglng Burgerplicht PHd gisteravond m Kunstnnn Dr I H J Vos ultAmater dnn ak spreker op ovrar bovenelaand onderwot i Dr Vos begon Itae rede met de mededeellng dat de a S verklening veel belangrijker is dan velen wel denken De eigenlijke functie van de Provineiale Stafeen treedt bij deae veikleElng p eel volgens Spr op den a tergTond 3 fr Ie er zeker van dal ook op de giehouden vergaderingen van rechts de politieke toestand bet nieeat naar voren ia gebracht De aa verkiezing zat zijn een lec4 ett van uikHuiteod links tegen reivh De vraag nu zal zijnofjiet Minuiterie dat wij thans aan bet b wind zioi In i gelegeoMd tal üjn Tekgnflgeh Weerbericht van het Koninklijk Meteriologiaok Institnut te D £ BUaOT Hoogst barometerstand 766 1 te Ohrisliaaaond jLaagste barometer itand 766 0 te Golf van Riga Verwachting tot den volgenden dag JUnvankeljjk matige tot krachtige later afnemende weatelgke tot noor delüke wind Zwaar tot half bewolkt waiiiig ol geen ragsB I aachtar Regeerings eieren Behalve de reeds vroeger genoemde zgn alsnog de volgenae winkelian met de distribaUe decer ann belaft A J Opatellen Hoogstraat 8 W v d Hoeven Nienwe Haven 200 H Sohonten Kleiweg 90 0 Binnend Bogen 23 H den Boon IJssellaHl 86 W Mol Kldweg84 Wed T De Sfctenverkleilng Tegen het aiulton van de Stm aren in louda uitgebracht in ffl trirt I IWI II 1000 en UI 13W almmwn lu iMaat t i Uln ij i i upgtuterki dal w üf Ut JUiiUteliarcii der liirui holaMlncea aai ewiireveu zl om aan uiitiia u ei nuu i rtf va n njwiuit uie iw gteii tantfUte hebben guteaa een be riivlucrt t4t uu t relkan en eonm éau een aanria tot hrtvBrlAitjibelu keuiag der telMtlug ap ik itHS im wauueer a die uliMütlntf aau lie verplliüiting lot aangUt niM W4 nli voiijoaii tiet opteg en van ea varikUibeidFn aanlag lu dan n gel aau de iialatlgb van den b iaiMiii i ilidui zelt te wt n la lil Daar arUlud 4H Ho dar eeu uilidrukkelijk gebud iutmudt om deu aaualag up Ie laggeo In i e g mmuiv waur liet rijwiel wordt geÉMvuifen acbl de dergHeeken l it ii 11414 btinuegd een aaiw 4injvti4P alM ia deze vraag beditx utt te vaardigeik 2u k een afwijken van do wet iiou truuwew voor bepaalde gmallu I Vi rbawi mei het oijler der provinciale geuimatteopeeiitea onbillyk kuimen werken IV IM wÜBTgetediendv kanernlM tue overgaan een aaniiühriJviitK aan de gibteauaa ilebtao a ii l bavoieu wordt de gm biiiaeerd n voor de kMT hen wii i ti bet hijwU n v u ei M rijwiel ven ni dl o belacfüiig ndol te bmwelUJkeii In de uovolktnedttor waarin iiotaiing der bolB Aiiif niet Uiii aiiifl Iniitiiiipjwoon itrawraar scoo geMitiieden worilt reeiU en zal ook lo de toekonst op daaoioe In te dteilicn erz ii4 en onlileffiiiff van i i aia la verleend worden kracCitenii art CA paragiaat 3 der wat Ulal rnai i lidag la battieai beell U Mu Koningin een zeer botanv 1 M i v 1 11 licht iit het Btaal apoi ratMiun te tf raveniiuge aan lion lUi iulaWüMraln as het Noderl lloo to Kniia Ue treh waa voorgebrartil onder en bullen de overiiapping van hul te perroib luiodat Hare Majuiiteit die in lie Koninklijke wulitBoaal untvan 1 Km word d ior Z K H l iii llen wik yoorilltor van het Ned irlandMdi liooOe Kiiiki an dit aalon uit ditml ih iHizloktiKiDg kon aantaugoii In lie waiiitzaal bevoiMlun zii h inel iU ii l rliiH de gcueawil Ktiui nniiM lloy nen en dr Ilolaiuf ImK D van hei ooiint voor den aaiiibuluiti trein nwvr Van Huifttt4on van tif llimro en uiovr tiorel die den utur gaxljnwimeii h bni linorlitt kaplirtn Nootliovi ii van ioor van ü a Klapiw OU V rk iwiil i t i do hiot lUliiMii llil der llruw en de boor iVli aitin lid der Itrnia Eullioveik dit bij bet InrUMea van den kwitemnir ft kIb lM l n iJoi e dlemrteoliiuMin vrrle i Nailat 11 M zich met d ze dknief en hoeren oenigen li d ImuI oiulei boiKkin werd uitder leiding van dw I rtn vooKltter eiwt een wand liitg l il aan bt viiiile van detb iruia uiHK riNHiHuu waarna 11 M lUwt d Ifiitini van Haar gtivolg een viertal nHKtoiwa inii tat In alle oialerdeoloa be ld tlK waarbij genoraal Kool iiiiiiw l r MHMi II M iiiJWilli ton vorMnÉte terwijl In den vorbandwiigiea t U hx don koukoiiwagtfn do hoorea llljiiaiiw en Mu i on do Koulngli vooitietattaa Uok RwnMtenle 11 M jiH t zloMaure beiangMelilng de nli r In 1 in 1 q ukliln ou v in ooniga IbAhi di tran rortcolnnue van het lloodo Krui die evenal b da ilix4tti4 iaid van de overdraobt bun pnalten in ui bij de wagkinO haddoii iiigi fioineih ji het grheel voor het poblMI algauMa perron bewees d i allon wiM t lil bet paMiieertw van II W en Z K 11 da militaire hiiiioaura Hat biiaock duurde tot tot uur Zwav n ttr a irBt tto Door de nMvrdan iftoiiu rphaB iibtiiii Jiiiïti to AiiiMtcrdBni uo t ouirale uaiu i abrliAen lo ItuUmdani lie l lnua Coeuifi en MtuewmikoM te Udw Ub IntornMtonMo liuanu on jiipi i l li rfphaiiiworken ti Zwljiidrei t d Voroeolgdo Konlnkll ko l apierlabrieken ilor linne van U elder iineu lu AiiMvrdani en de MaMWiiaiipg voor üwnvdaUttrtwroldJnK voorheen T JtftJBn ea Vv Ie Ami eniaiin W een aitrai gaioudea aan den UlnlMor van KuiltiilandRoho lakeu waarin adiraaianlen mededoelei dW U Iraaimw 70 10 Ion l yriel Zwavulerse por maand verwerken overeenkiKironde met eeiw pniduoUa vaiK irt u i ijlUouduiaend ton awavai uur dW di e hoeveelheid zw vel uur 111 1 I elaiii rljk l or 1 dan do produrlio CTi Invoer In vroikialijd boiha ktn en d do 7000 ton Pyriet per nnaml nog ver bonedon de bdwrfta van NederUwd blUft M al nog KeohU voor korten tUd 1 iiK MiOTiaid helthen om Bonder lnkiim lng der produette te kunmii werken Uw de Anwtonlwtirtrtie HoiM ridioMphaaliabrlek lot moiHo Sopimnher iki Centrale iuano Fabrlokon tot oiwle Juni de firma Coonan en SohofnmHUvenÉi tot ine lli AiifQufrtua ilo Veraratlgde KnnInklUke l aplerfabrl n Int liORin OotoW en do Maa i happiJ voor Zwavoiiuurboreld n tot einde Juli terwijl ik Inlernallonale Ouano n 8uporj h K phaatwi rlïi n ni g geen Pyriet he en eeno Mirt Htracfat en polittelie uogniiakett 4U1 spr ook met dtae iuierpeUaue zooais vau kerkeltike zijue is goiaainueerit vreeiudöpr noemt eeu reoui van aritaelen uumituellijke volkdbeboelten the outzaglgk in prij n u g Ugl u uaarby la eeu ge ueeiw van het vuik werkloos Uet volk h t gevluld gi iioeg betoond Alg uieeue iiioainageieu werd n ikior lie K teering geiroHeu do ilepni stijging uani Uie en d grens van weemtainaiivennogon en godiilii woni oveMohreden Dok de aanlappeleu aU ou lu pril Uelleijss ontstouilen en de winkelruiten te UoUerdammoe len het oolgeldeo Gisteren maniiwleerden vrouwesk aau wla spr bulde braigl op hei Hluneobot 8pr vraagt ol hel een behoorlijk bsleid in dat uu in het tweede oorIngnjaar de aardappelen opraakii u liet Volk bedt T Mei reed op tledreigendaaarikappt eu chaarscbte Ai9t u Ue i onlrcile w tt te slap ook ten aanzien van don uitvoer naar Hetgle Maar de b ot taiak ia dal hoeveelbeiLlea zijn vastgclioud i voor de speculatie Spr zal de namen dt zwendi iaars niet mieraeii ze kouien vmir de rechtbank Vooral In oen ÖJd als deaa l de wet er voor het volk en niet hot volk voijr de wet Hpr hoopt dal met kracht lai ntvi ijoii zal worden voorlge 4 aiin opilal we ons nog redilen tol den nieuwen ooget Het weer werkt niet mede dat deae vroeg zal ko men Aanfappelen Is een go volksvoeiteel 8pr hoopt dat de Kegee ring vi r ik nlouwe aankijipolen inaxbtiulii prijzen zal vaststellon In Noorit ilitjlaud vernam spr van bloem kool voor t i ts geleverd ikior den boer die In de stad voor els 1 wen verkm ht Suiker flr ook zeeo aohaarairh in hel tweoiie oorlogeer De lalpriekiii nmkeii gWiJk spr met voorheeldvii uil Dnanileele jaarveralagi n annlobiij reiisa ihtige wlnNU u en de rooperatlsH zl o a soms Bouik r suiker ripr wljbt voorla op de ontzagge lijk hooge prijzen van bot rundvlecMi h Vel la ihaarSch Onae voaalapol ie enorm IJulzouden atiks vee worden onlang uitgevoerd met leeile oogeu ag men de gtieile iHeron weggaan gelach Kaïi tte KegeeHng verüikereii tïat Uot den ulauwen oogirt nog gt iioit nude annlappelen voor de be boeften van hot lainl aanwezig ztjii en is lie Hf eering bereid ile meest iiignjiiende maatregelen ii neuten om zo legeii bilUJketi prijs onder het volk U brengen t al de Kegeerlng alles doen om te isorgen dat van de nieuwe aardappelen on van vooriwamste groente gepn uitvoer plaats ba 4t Bootang re In het hlnneulawl nlrt tegen behoorlijken prUs Zijn Ie ver krijgen l Zorgt ite RiKfeerlng zoo irioillg voor vaMiMlIng van mail iiniiii prijzen van dit votk oedsel V I Wil de llogeerilig mednleelen boe het staat met de hueveolbold suiker In het land En wil zlJ allo iiinalregelen nemen om dooir In boslagnnolng iHt onontbeerlijk voedlnipien gfinotniMhlel owter bereik dor natii tP brengen 1 1 VViil ili iikt ibi Kegeeriiw ledoen om t iiis Wïi tanen tlHeJl blllljkeii pri van vle lrh Spek en vet en van visih lo voorzien T Wil iN Iti iiMiiig maatregelen troHon om do iilirelkliig van kaarten voor Uegeerlngirtirood naar vnMe ri gebi en zooveel mogell k gelijkmatig te doen genbieden zoodal willekeur wonit ullgeeloten i Hoe 0 lie medewerking der Ge iiM Cntoiinanren In de noodlvoorzlenlmg y Is de Ilagferlng in rtaat on willige ol onvprSrtallllge bnrgemees tent Ie drtngm In de levonSmldile lonvoorziening hun Ingezetenen Ier wiUo te zllnf De Minister van Ulnneiilandat he Zaken de beer fort van der I inden dealt mede ilat bij hel introdon van de ziekle van ilen heer I l taiona overwogen la hot optreilen van en Mlnkwer ad iiilorluni Om tal van beawarell werd daarvan alge gozlen In de dageliJksoheleiiUiig van biM Deparieaneiil wordt door spr voorzien Du politiek iler Ki rlng acht s ir sen gezonde pollUdi Uet b niet Ie onlkenuOT dat In bet lanl welvaari beersilit In tal van vak ken worden hooge loonen betaald Weridooabeid Is onder het nurmale Ons predlet ia ongeschokt 8pr erkont dat deze tijd voor zeer veicsi bi een meer hardeb tijd Toen blo dat de prijzen dor lovensirolddelon op onnuAbarende wijze stegen was het ile laak lier Kflgoering n 4 kraAtlge hami in te grijpen Tal van ninatregelen wenden genomen en Spr meant iilil II kort e zijn gew hot ni Spr kan begrijpen dat do huliWrouwonde imbnk uni bet hart is gegoten Haar laak Is thans een zeer zware 1 harde en zlj worden het meeM gsdriikt Toch vraagt Spr ook aan inteipellant ol hel niet beter ware goweeet die optochten achterwege te latcw Ze knnrien niets goeds nltwetken wel nverieg pr heelt de vrouwen uitvoerig Ie woord geetaaii en er een lazi t door g reg i ilal hij neg ivKl bad IM gaat thana niet om de fouten van de Kegeerli van de getneentebeatureB ol anderen