Goudsche Courant, vrijdag 16 juni 1916

Advertentiën No 13114 Vrijdag 11 Juni 1916 55e Jaargang PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels pet bew jsi ummer f 0 55 Elke regel meer j Bü drie achtereenvolgende plaatsingen wordeh deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 bU vooruitr Telefoon Interc 88 Telefoon Interc 82 liciitiiig Men veroudciHtolt dat zij op den terugweg met Ruteöieiehe oorlog stciiepen in atrijil geraakten Het gevocht dliurde onge o iiïinubon De wind kwam van het land en daardoor werden de knallen niet gehoord maar ifi men d e vuurtongen De afloojï van het gevecht ie onbdcend De Dmtöohp wtoomtreiler Joh Wes tei is hedenmorgen vroeg Nykopiiig binnengeloop en met vijf gewoml aan boomï die in het ziekenhuis van de t Ea l giebracbt zijn De bemanning weigerde allo bericht over den strijd Vodgentï bencihien in dte blatton werden 13 Duitfiiche handdaöohepen die Znidiwaartd voeren bij het oiJand tlafnnge en dioor 2 of 3 torpoiloimoten een liuApkruistei en eenóge glewii pende stoomtreiier waren liegeleid ten zuidoosten van Arkoe op ongeveer IQ mi nuten afstand vani die kuis t door een RusB is he viootafdio9ling aangevallen Doze bestond uit brtJchadlgide to rpedbbooten en ondter efibooten Do Duitaieh Htoomödhepön zochten aan tantl bescherming Twee Duilöiehe öloomöchepen die bij den aanval van de begeleidende slohepeqi ges cheidcn weii dten liepen ho llen dk haven van Akkro nd binnen Wt genfi die duisterntó hadïïen zij iiiet kunnen opmerken Duitache ötpoimtreilerd patrouilleerden s moriieiJK buiten de territoriale wateren Pn voeren dlaarna zuidwaaiitö In hel hoöipitaal te Nykoping zijn thansi ze I aital0be matro zen ingebracht van wie twee zwaai de ovvirig en licht gewond zijn Eén gewon de iiS te Arkalatind aan land gebracht Duitöiche hulpkruieter gezonken Dit R li grad wordt d d F Juni gemeld In den nacht van 18 op II Juni di dten ohko toi podobooten m de Ooattzeo een aanval op een convooi vijamlielijke aitoomatcbepen dlio militair waren iKigeleid Tijdene bet gwr ht met het eerst e brachteni w i j twee ronivooi fliohepen type kleine torpetloboot en een hulpkniLser waarvan wij dk bettnanning gevangen namen tot zinken Wij hadden geen verlie zen en liepen geen s hade op Ge Hurenile den Mrijd richtten de vijan dieiijke rtdhepen koera naar de ZwixmI flehe territoriaJo wateren Daarom vervolgden wij ze niet Het vergaan van de Hamii Bhiro De Engelia 5he Adimiraliteit miaakt het volgende dd li Juni bek en dl over bet verlies van de HampiÉiire mot Kitchener aan booidi Uit bet verslag van het onder Voor de Herstemming op 23Jun bevelen wy aan Dr T Beekenkamp BUEGEMEESTEH en WETHOUDEltö van GOUDA bronge ter openbare kennis ilat afechnlt Vyan het procee verbaal betreffen le de etemiK ming ter verkieaing van drie lediea der Blaten van de provincie ZuldlHolland i aangeplakt ailelmede dal gdijk afschrift op èe Secretarie der lanieeijle voor een iedter ter inizag It ned ergelegd alwaar diaarvan in zagc kan worden genomraiL op ledlereo wvrkdag van des voonmddoga 10 ti t d namiddögs 1 uur Oiwite den 16 Juni 1916 Burgemeester en Wethouders voornoemd B L MAETI NS De Secretaris J V IIEÜSDE De BUKGEMEESTER dto geaneeo Gezien Xartikel 55 der Kieelwet biengt teA openbare kenma diat cfp Vnidag 23 luni 1916 tiisBOhea d voorinWida s k ht en dce nflimidldialg uren de nerfitetiwnang zal gteelohie yion ter vervi6lline van de Staten vau provinoue ZuKlUlolIamli waarvoor eaiiidiidlaten zlijn Dr T BEEKENKAMP r L VAN WILLBMSWAARD Cz En herinnert atin den inihoud van Art 128 van het WetboiBk van Stral rcicht lui l en dti Hij di opzettelijk zloh voor eem andter uitgevend © aan oene kraöhieng wcttotijk Voorslchrift uitgceiciireven verkiezing deelneemt wordt geetrtrft met gefvangenisötraf van ten tóoglöte f n jala r Gouda dien 16 Juni 1916 De BurgemeeÉrt r voorn R L MARTENS De Oorlog Aao het Westeiyk Front Het F r a n ö c h e commuiuqué van i i Jum meldt Op de beidte Moa 1 avera imd geen i nianiterie actie plaiata Gedurende den nacht l etooade de wedierzijdöohe artillerie zidh aotieif iji db stredt van Ctkattancourt en in den aector van SouvllJe watf haar een bewijB van de genftde Gods die hare lievelinge uit bittere elJende had verloBt Er been een onweer op te komen De baroneö van Floringhovon fttond aan het open venster en ademide vol verrukking de friasiche luehl 111 die dte besltf ven boomen in het park i i 9 4iudlilten ajs wildte hi m wekken uit een diepen slaap Hoe verlangde zij naar huis naar dte hoopie luchtige vertrekken in hol Ini naar 4ie frislatehe berglucht naar de groene weelderig bloeiende en geu rendte boomen van bet slotpark iHer was de lucht sTwaar en sswod Wie de readdentie kon ontvluchten vertrok Met gesloten vensters lagen de buizen stil on vffrlaien te branden in den zonnegloed traag bijwegen de menieiöhen zich door r lp Hftir on Meer dan ooit gevoelde Benedicta zich eenaaam De meeöte patienteni waren vertrokken ook dte generaal was voor eenigcn tijd naar een zeehad gegaan En Marga Baronesse van Floringhovon zu tte awaannoedig Waar zou zij zijn hoe zou het haar gaan f De Geluksster door NATHALY VON ESCHSTEÜTH Dienstaanbiedingen Rebben in de Croudsche Courant tteeOt nusce MT Deie advertfotieo kosten slechts bij voornitbeialiDg 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf nitslnitend aan het Bureau 61 Uitmiup tend braaf van u Öophie t Ga u goed en d nk nog eena aan mij Marga keerde zich om on ging heea Zij hftd een gevoel alsof zij voo altdjd afalöheid hadi genonfen Maar zij gevoelde geen öpi t Zi waö in haaj hart booö op Adbllbert Eckert en zij bracht döze booetheid onwil leikeurig op geheel Flo ri nigh oven over Niet alleen Eokert waa een bökrojmpen pedant maar al fïSe memBtihen uit de provincie waren veel te loagi bij den grondi oan do hioogfl vMoht van een kunatenaar te kunoien begrijpen 2ij p 8te niet meer bij hen en Roman had volkomen gelijk dat het beter vf niet lamfer met hen omi te gaan De altijd vermanende en beriHipende Benedïota dia ondlanWhare vriendöcamp toch öteedö eent sicaieid i iur oiptrok tuelsirïhen haar adiel en de nicht van den pachter wae op en dluiur toch oo k maar een laslp oflt Welnu moï5 het zoo srfjn DEPéTHOüDERS Gond ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d Ussel A GROENEVELD Lnz Zegwaard A OOSTERLING 68 HEEREN vraagt naar het Succes Apparaai b enkele seconden uw scheermes vl io scherp Prfls f 1 50 naar buiten f 1 6B Firma A QUANT Kleiweg Adverteert in dit Blad Wordt vervolgd 1 Net gezin met een dochter VRAAGT een Woning Huurprijs f 2 50 per week Brieven onder nummer 2867 aan het burean van de Ghondsche Courant Markt 31 TE KQOP DRESSEERKAR geheel ingericht als prima rijtuig Te bevragen bg J W SCHOUTEN Peperstraat 124 7 Sanatogen Cresco ba 12 firma Weijer en Hoefhamer Apotheek Gouwe 135 GOUDA Tel 37 Bioscoop GondaVooruit Praoht Ppogramma m l de wolgantf uooaafilms i DE MISDAAD IN de villa VALCON Boeiend drama in 3 deelen met hoogst interessante tafereelen Bomedie in 2 acten van deNordiskfllm Oy 30 Zeer amusant Met de bekende Noorache artisten SATTY S CADEAUTJE Klucht in 1 bedrijf Langs het meer Natuuropn FirmaC SMITS Schoenliand l Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HËT ADRES ¥ 00R lEDEBEEN DaniQS Met de schoonmaak hebt U mogelijk wel een stak Kleed of Vloerzeil over dat U niet meer gebruikt Mag de bode van het BROHLÜENIIUliS dat komen halen Zendt een boodschap aan Rozendaal 22 of per tel 168 Het Bestuur W GOL VAN DANTZIG BVD GROOTENDORST W DE VEN Eranco door geheel Nederland zenden wij 25 pracntige Bolbegonla s toet potkluit die direct op perken serre of balcons kunnen worden uitgeplant Dit pakket slechts f 1J25 V2 pakket f 0 75 ledere besteller 10 Wit bloeiende Leliën gratis Noord NederlandscheBloemboUenkweekerij en Zaadhandel 16 JORONINGIA Scheemda Fijne Likeuren WIJNANO FOCKINK Amstardam Verkrijgbaar 10 Firma A DAM Kleiweg Gouda Tel 87 Kelzeragrkcht 153 Amsterdam Tel Interc Noord 10789 Afd Schrifteigke Cursussen CURATORIUM Mr Dr C P SCHOCH Prof Dr H D J B0DBN8TEIN Dr H C PRINSEN OEERUOS Jhr Mr L H VAN LENNEP Onder leiding van bekende Leeraars organiseeren wij 129 schriftelijke Cursussen als volgt verdeeld A Handelswetenschappen 32 cursussen Boekhouden popnlaiïe leergang en eiamen cursns Handelsrekenen HandelscorrespondentuB Nederlandsch Fransoh Duitsch Engelsch Zweedsch RuBBisch paan8ch Maleisoh Handelsrecht Handelsaardrijkskunde Handelskennis Warenkennis de Techniek f der Administratie de Techniek der BedrjjjEsreclame de Techniek der Etalage Stenografie Schoonschrijven Machineachrijven N B Speciale leergangen voor de praktljk dlplonta l B Talen 24 cursussen Pransch Duitsch Engelscfa Italiaansch Spaansch Deensch x Noorach Zweedsch Russisch Maleisch Latijn Grieksch Esperanto bovendien een Cursus in de Algemeene Literatuurgeschiedenis N B Bitzondere Cursiusen voor het Staatsexamen Oude Talen A en B C Exacte Wetenschappen en Techniek 16 cursussen WiskundB Scheikunde Weer en Sterrenkunde Werktuig kunde Electto Techniek Lijnteekenen Meten en Teekenen Vak Duitsch VakEngelsch D Ontwikkeling en Beschaving 30 cursussen t Algemeene Ontwikkeling Algemeene Bes chaving Psychologie Sociologie Logica de kunst van het denken Rhetorica dekunst om zich uit te drukken Aesthetica Muziek Muziekgeschiedenis Harmonieleer Bijbelkennis GezondhWdsleer en SexueeleHygiëne Schrijven zonder fouten een goedeptgl de Verbeteringvan het Handschrift vlug en goed Rekenenl Bibliotheekwezen Journalistiek HerhalingsOnderwijs Uitgebreid Lager Onderwijs Fröbelen Slöjd Spelleideu Dammen Schaken Fotografeeren N B De Cursussen Herhallngsonderwi s en U I O omvatten alle lag ch vakken E Opleiding voor een acte L O 4 cursussen FrauBch Duitsch Engelsch Wiskunde i Opleiding voor een M O II cursussen Nederlandsch Fransch A Duitsch A Engelsch A Geschiedenis Aardr kskunde Staatsinrichting Staathuishoudkunde Wiskunde Boekhouden Schoonschrijven G Cursussen voor de Vrouw 5 cursusjen Do Techniek van het Huishouden Kookkunst en Voedingaleer Linnennaaien Kinderkleeding Costuumknippen en Ooa tnumnaaien H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cursussen Postale Aardrijkskunde Opleiding Hulptelegrafist en Kantoorbediende P en T Opleiding Kommies by de Belastingen Opleiding Handel Opleiding Techniek N B Behalve voor de hier genoemde ambten of beroepen geheeleof parttSele opleiding Surnumerair en AdsplrantxCommles P en T Rljksveraekerlngsbank Rljkspostspaarbank Spoorwegen Oemeente Admlnlstratle Ministeries Rllkswaterstaat enz Van het onderstaande neme men goede nota De Cursussen duren minstens 3 maanden hoogstens B jaar Normaal lesgeld f5 per kwartaal Wekelijks wordt den leerling een les toegezonden ledere les bevat de stof voor de week die in de eeratvolgende iea eventueel wordt uitgewerkt Persoonlijk contact tnsschen docent en cursist Leergangen voor beginners eenigazina gevorderden en meergevorderden Specialerepetitie cursuasen De examen cursussen worden gescheiden van de populaire leergangen die men uit liefhebberij volgt Agescheiden van de afdeeling Schriftelijke Cursussen is aan het Bureau teen afdeeling verbonden voor Adviezen Inzake Beroepskeuze Ieder die zich voor onze schrlfteUlke Curanasen of voor onze Beroepsadviezen interesseert vrage zonder zich ook maar eenigszins te verbinden ons gratis prospectui dat aUe verdere bijzoaderheden bevat 166 LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR gosd dom êoor KOKO te sMtn g bniikmi KOKO HAAR KOKO DOET HET HAA GROEIEN OAAT HET UITVALLEN TEOEN HELDE ALS MISTAL BEVAT GEEN KLCDISTOr OLIE OP VET VEKPRISSCHENB VOO DE HOOPDHDIO mm tl ft7 ft i o n 1 0 n nim B MBlHDBBaHa MM JOH GÖBSL Jr Oir prots de fabricatie van Uurwerken nu geheel stilstaat maar wij bytijds een enormen voorraad hebben ingeslagen zijn wij in staat U een prachtcollectie in Klokken en Pendules aan te bieden tegen de bekende scherp concurreerendö prijzen iüwsle lim HeD ikianlur lOIS Ulip Marinn Peodnlei mei eoopes III Hang en Staande Klokkenmet Westminster slag en speelwerkconcurreerende iri zena Koper en en Bronzen moderne Pendules de nieuwste modellen steeds voorradig GoedpaÉ ikeb iorlop 2 SD i enz Ziln lorloies 2 9S üi UO m il mei WeD raadea eoz c U Us Ueo Up vaeal 9 75 prachtsorteering Vraagt het Zwitserech Ancre Horloge Ö B Het goedkoopst accuraatst gaand Horloge 6 00 8 50 Speciaal adres voor de nieuwste modellen Gouden en Zilverwerken e Alle maten in de smalle bolle en ook breede Modellen G BRÜNOTT Binnenweg 37 ROTTERDAM Witte Bioscoop Kleiweg Gouda Vrijdag en volgeode dagen GROOT T18IEE8EIID fHOOeilIl MET DE iODTE IWMIII De Zwarte Koge of 3 de zosters Zeer mooie soliede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafels Butt etf en Styiameublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoon beslapeA Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 50 1 Stfllkast f20 Staitafel f 9 50 SplegetI f 5 50 f 7 50 enz 20 SiM0IISTIUIIT44li BneiilSDaliiJdeSchieliade Rotterdam Een ve rtrouw d adres Qroot spanilend drama in Sdeelen Verder een kénr van Natnorop namen en comische nammers voor het maken en stoffeeren 5 van MEUBELEN is by 1 N HESSING iPÖI4MIfli § Peperstraat 24 Gouda 3E Biliyke prijzen prima mate ffa riaal Reparatie aan alle meu 2a beien 14 M wordl firzoelil op I MERI I DIT HET Magazijn vak M RAVENSWAAY ZONEN GOBINCJBMM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf tteee m een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nev enstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerdeorders aanbevelend J a BiJt voorheen J BREEBAART Lz W STIJNIS HAA STRE CHT Magazijn van IJzerwaren Keukengerei Kijwielen en ondcrdeelen El ri Jhe Drukkerij A BRINKMAN ZOON Goud Landbonwgereedschappen en Werktuigen MDSGHE 0 IJRANT Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS YAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 60 Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post betaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bjj onze Agenten den Boekhai del en de Postkantoren uitgevers A BKIHKHAK EN ZOON IB geiniid Op het Dwina tnoftit en teil ZuKrWeölen van het Naroozi meer bracht de vijandelijke artillerie op veritfoheidiene punten een hevig vuur vocit gövülgd dbor pogingen deP Duitrieheie om vanuit hun loopgraven tot dien aanval ovei te an Zi werdien allen afgeslagen In de strook van Baranovltchi werd een plaajtiJeliajik gevedht geleverd gieldhirendle hetwelk wij eerst de vijiandelijike loopgraven vermoeaterden om vervolgeiiri ondW den diruk dier Duit rtchens naarijnn ® uitgangB punt terug die men uit alle landeu Men moet vechter toegeiven dut ile iiutiiöön een buitengewone energie aan den dag hfltoben gelegd ilet zou te optimjfliiöch zfum te beHoien dtat de KuflBen tlianö faun laatftle groote kraciaen hebben ingezet beier m liet t Weniken d at Riusland jaailijks opoie ip de beaehikkiag krijgt üvoi twee naUioen brudkbare jonge mannen en ii ataat ia daarvan soldaten lo matten ilet w een v erMfcndige maatregel göbleiktui bterke verdedigende stelliageu aan te leggen Wu de fripetmoelaf on Int aan de Röemeenache greiie Men had naniedijk jüist ingezien dat men nooit een gelift aantal troepen zou kunnen ateJlen Aegienover de Uuattiifijchc overmaöht em ufl tot de techmiek zijn toevlucht iöoest nomen De Rassen hebbpi tot heden öucCÉUHon bdiaald do het veroveiea van Luizk en Duifenö ia hun front aldaar 50 K M naaf het Weeten verplaatst hetwelk nil t gering i te noemen met het oo op d en korten tijd die t otfensie ged u urd heeft terwijl de Riifceiiö dn cavalorde nog vertier ïoorgedtoaj m iel In die streek van Tarnojli hebben nog hevige gevechten plft t i nio P verder Zuidwaarts hebben fle HuB Horodonika Sniintijn en Badagora veroverd zoodat CzCTOOwItz ernstig beldreigd wordt Het jÜioel vanhetRusiaijiaicihe offenedei defeentrale Moglendlheden te dwingen jp ar aanivallem te ytaiteni s echter aW lM re4kt en zat dit niet worden Dit wordt trouwens noch m Italië nog in Franikrij k verwacht Het Italiaaneohe blad Secoio Bchreaf ilienaangaande De Oosteninjkfliefce troepen in Oalioiè kunnen door Dudtööhe worden vorvangien Alleen wamteer het offensief der Ruaisen niet beperkt blijft tot dte zuidiedijike helft kan het voor Italië een waardevolle hulp zijn De militaire medlewerker van dte Voabiietthe Zeötung stóhrijft liet boeldl dat de RuflöiBiche aanval op het lange open g rensigieibied tot nog toe te zien gaf w het eigenaardige van een doorbrekiogaWag dlie QUizen vijandten I tot nog toe fl uccefl heeft opg oloverd Dit schijnt echter wegens de groote uitgesitrefetïheid van het front grootor dian het mdterdaad ifli Er g met de mdnate reden tot ongörueitheid VerlieKen aan mem hen en mateneeS ook in grooten omrvang tü ïi naituiurlijk onvenmijiïelijk bij die reia ach ige a netingien van het gebeele oorlogfiltooneel Verslapping va den strijdl Uit Petrograd wordt dd 15 Juni ueriohuiu ontving In de Vogezen poogde een krachtige Duitstehe afdeeling ondor een hevig boirtbardienjent de Franflcaia linieti te nadoeren Zij werd dtaorhet Franööhe nwtrailleurvuur teruggöworpen Een andere onverwa te aanval op die Fransiohe ata ling en ten Noordl Westen van don Mort Homme micliuUte gehcd te trekken I De troespöl zeilen giaterl V eriiiLihirllende Op het Eng elsiehe en Belgiische front waa de infanterie niet werkzaam De door de Engelsiöl n heroverdle ötdliingen ten Ooöten mn Yparen wertPen hevig beacho ten van generaal Broeeeilof I biun vordiertnigen in sectoren voort namien opnieuw vijanden gevangen en maaicten o i ilogBibuit De vijanil vervolgt op ènikejijnpunten zijn tegenaanvallen of verfl tlRït zieh in zijn nieuwe stelr iingen Aanivulleiuie mededeelingen en oen juistere telling leveren de volgjond a ijifer aan gevangenen en oorlogsbuit op een generaal drie regi i menba aauvoor dersi 2467 officieren on ge eer 1 0 dluizend soldaten 168 kanonnon 266 mitrailleurs 181 bomH menwei pere en i2 mijnenwerpeirBl Aan het Italiaansche Fronti Het OoK tenirijks che coniiiaunniuó van 15 Juni luidtt Gidierenavond openden de Italianen een heftig artillerieen ma nenvuur tegeaij di hoogvlak1 e van Doberdt en bet brug grfKfofd van Goerz s Nachts volgF den vijandelijke infantörie aanvallen tegen het zuidelijk dfeel der hoog loiilo die reedis grootendieela afgeslagen zijn Op enkele punten iö de Wnjd nog niet geëindigd Op het Tyroler front zet d e vijand levergeefB zijn krachtfflnBpanining tegen oDEe Dolomieten öitelIingen in ih streek van ReuteJatein en Sdhbudlerhach voort On e vliegeniers wiöBpen bonmüen op do statione van Veronna en fi dtiia Het D u i t si c h e oommiuniqué van IT Juni luidt Bdialve arüUenegle vootri n en patrouille ondernetinöngvn höbben er geen gebeurtenii Seni plaat gevonden Aul het Oosteiyk Front ilet Ooatenrijköche contouuiqué van lö Juni luidl ïeni Zuiden van Bo an en ten Noordlen van Ozeinovii sloegen onze ti oepen de Kuibfciibche aanivailen af Ten Noordea van Czernovitö venjdeldte one goHchutvuur de pogingen van dien vijand 0111 dte l roeth te ovaröehnjdeu I ufoHchen den Dnjeeter en de Proeti iiadden geen belang n ke gebeurtenis aen plaaW De vijand overöoh d de linie HorodenJta Ömatyn alieöht re i ftig in Weöitelijke richting V W noiezyk wordt uiterat veiibatterd gébtreden Hier zoowel ala ten Noor Weaiten van Rydionï en ten NoordWtWten van Kramenoer wardien alle Ruay iBiOhe aam vallen afeesHa en In het gebied ten Weeten van Lutz t itf de toeatan d onveran terd Bij Laka z y werd aan beide zijden door cavalerie te voet een geveoht göleverd ïnselchen den apoorwegi Rowno Kowel Kolki poogdie d vijand op taJn e punten met he t in h€rt vuur brengen van nieuwe diviöieö den Stüdhodi ötyrTaector te overöohrijden Hi werd overal miet asware verliezen afgieelagen 4 Aan het Z Oosteiyk Fron Het O o al t o n r i k a c h e co niqué van 15 Juni luidt Aan die VojuM verhinderde ona vunir dieil aanleg van versterkingen door ife Ita lifinen Het D u i t ö c h e comimindqué van l5 Juni luidt Het leger van Both mer heelt verstlieideai Rmsöiöeiie aanvallen bij on ten Noorden vaniPrzeiwlolca d5e in diehte golven gedaan werdien volkomen atgieslagen Krijji sverrichtin£ en ter ee Vlootgevefht tuBbitshen Duiloicjiors en Rubsen Een ZweedlBoh telegram uit Nyhoning aan d e N Crt meldt dUi 15 Juni Ze gewapende Duitsidhe toomtreilera voeren gieren in noordelijke Het RiL löicho olfeneief Dat de Ruflben opnieuw ötnjdlkraciiten zouden kunnen verzamelen aohrajft majoor Moraht in het Berliner Tagebiatt tJnjk genoeg oim tot oen algemeen offeneief over te g an op een frontbreedte van 400 K M was nauweli ka te verwachten volgenfl Je Feuilleton dat dit heugabjk benoht Zijne Excelleiitie veeil goed had gedaan en de oude heer sedert dit oogenblik weei deel begon te nemen in alleö wat onï heuit voorviel Voor t ovea ige watï hij na dien laatsten winter verontrustend kindBch geworden en ae düikter hoopte zeer dat de baromee niet heel lang meer afwezig belhoefde te zijm Tranon rolden Benedicta over de wangen toen zij dit la si diegedlaohte aan den gnjeaard d5e diaar zoo geheel alleen zijn laatste dagen moe doonbrengen vervulde haar hart met weemoed en bezorgdheid De profeel or alchudde vermanend het hoofdl Geef toch vooral niet toe aantreurige Memlmiinigi zeide hij lederegemoedölaaiidloemng iedere prikkelingdojF zenuwen zet u weer een eindacKteriiit Hefc nog een paar wekengedluld dlan zal de vreugdie van deIclednd ochteT uw oudien gfrootvadier weflweer geheel doen opleven En wedtToim gingen eenige weiten voorbij Bemedieta a kwaal sieheen werkelijk onder dte uitstekendle behandeling ifer dbktoren geheel te zullen verdwi nen ReedÖ kon mem door den horen met haar fl preken en ook zonder behulp van dit inetrumenit kon zij enkele doordringende stemttnen v irstaan De oud4feneraaI wreef zich vergenoegd dte haaud en Ziet ge wea baroneö hoegioedde profesttor iff 1 Nu hij weet dat ik geen bewte sehrijver ben blaast ïuj u weer leVen in de ooreii opdait ik oudste veteraan der garde u beter het hof kunne niakeu Gij hebt todh mijne woorden verstaan r ileoediola glimilacht met lovendigte bii kken Ja zij had verstaan wat de oud militair haar in het oor öchreeuwdie en zaj verstond hem van diag tot dag beter Alleen wanneer hij zich in aï te gerekte em vleienidte lotopraken uitpulte ëohjudide zij öchalkrich het hoofdje en venzekerde D a t versta ik met genei aal 0 ik de profesusior was vol belangstelling voor zijn bwninneiijiko patiënte en verheug ite zich zeer d e door oen ieder g wierde fiChoonc weer aan de wereld © n de maabsöhappij teruf te kunnen geven Nog ffleohta korten tijd en Benedicta zou aleivolkortien hersteld uit de kliniek kunnen wordten ontBBagen Zij zou dten volgenden winter weer ooncerten en operaj e mogen gaaa hooren endlubbel genieten na zulk oen langen ti d van ontbetring De trouwe Sophie weende tranen van vreugde Zij had het kleine leitje met een krana van imtoortellen omgeven aan dten mhiiur gehangen Goddank 1 die tijd was voopbij Zij kon nu weer mondeling verkeeren met hare joïigemeeötereö zfij moeat alleen noK maar ïuid zeer luid alprefeen mttifrjjliab deed zij glaarne w nt iedtere blikt an versta mdh on dling ieder Juiat Mtwoordl I Voortaan is er in haar hart alleen piaate voor Roman Enmonyi zijn wenaiöh aal haar wil zijn wil haar we t zijin HOOFDSTUK XIV Nadruk verbodien BenedScta had zich aan oen slrenr 0 ing njpendie kuur moeten onderwerpen Toen aanvankolijjk geen betenatihap waa te beepöuren waé zij nnoedelooe en neeraladitig gcfword en zij begxin te twijifeden of er wel ooit veranderinig aAu komen en dte levensluet het heimfwee naar geluk verzette zich tegen deee mogelijkheid Zou ZIJ al het genot alle voorrechten moeten miaöen waarop de jeugd aanr i raak raaiten magi Maar kwam verand eringi De zomieiizon stond reed aan den hemel toen de baroneö van Floriffighoven vooT het eerst weer dte anvakke echo eeiiar menelcheMjke stem mocht vernemen Eene onibefl c3irijfelijlie opgefwondenr hei l eene namelooise verrukkitngl maakte ziöh van haar meester eni het waa opmerk dijk te zien hoe hare medlö patiènten in wier siymipathie zij zich mioc ht verheugen allen dcefldiem in haar geluk LangiMaim maar zc er gingl j nu vooruit Joan Baptiste Schreef een landen brirf vol gtelukwenelchen uit naaja van den maniMer en heit ge heela idienaitpersioneel en venzelkerde