Goudsche Courant, zaterdag 17 juni 1916

heei hte tuasWhen KtMrh en brenta hevige wet erzi deiche artilleriea tivi leil en bedri ivagtoeid van onze verkenningaaiüteeiingen Onze ajüüerie ver reidkBe oprukkende vijandieili e colonnes en besKihoot op verftcihiUende plaatisen met stucces dte batterijen van den vijand Op het r sdnairont werden twee vijandelijke aanvallen ondernomen in d ritiiling van den Monte Oione en den Monte Haizone aigestagen In dien siactor van Monlalcone drongen gialeravond onee inlanterie brigadea na eeu korte zeer hevige artillerievooi bereiding gesteund dbor afgestegen cavalerie bij verrasèiing in d vijandeflijke atellipgen ten Oosten van Monfaloone en ten Weeten van San Anbonio bimiion wedke zij na een venwoed gevecht geheel hebben veroverd 488 krijgegevangenen werden g maaikt waaronder 10 oKioieren Zeven machinegeweren veed wapens mumüe en ander oorlogetmateriaal vielen in onae h ndlen Onze vliógtuigon hebben met goed flhaoce het station MataroUo in het Lagarina diül en de kampen in hel Camipa Lutodal en op het Plateau van Aeiiago gebombardieerd Oostên lijködhe Vliegere wierpen enkeile bouF men op Padtua Han Giorgio Nogarci en Porto Roöega waapbij twee peraoneft werdeïi gewond en onibed uldend swhade aangericftit met z n vredesplanuen Iu Ëngelai d heeft UKU niet aicihili in be ni en de UuilBeherfii verklaren dat Wiiimn e veel Ei i6icihg6£ind ia blijMu p howfing in zake den luik booteuoör iMg Zij aohien hem niet meer waardiig om aila vredeOapoatei op te treden en zij wijaen niu ais cancUkËaat voor dit weinig benijdenfltwaardig araibt aan den president van d n ZwiUferfiiciheu Bonideiraad d ie bcbaive neutraal ook Duitsohgetsind vi De denklheeldian van Wilson on trent zijn volkerenbond zijn wat heel vaag Deze organisatie zou tendbel h öbben de veiüi eid van de haódeWwegen ter zee te handbaven voor alle volkeren terwijl zij tevens d ooriog zou moeten voorkomen op die wi e zooals bryan dieee reedl heeft zjeu ZIJ uuireigen ooK j de ooiangir lktfte dtetiii en vau Ie O oeCeoir ertf In i inM arg vlucht mea reedi m 1 rituityail l ei eidt men zich voor wv eou Uörnaiing van m belegering loo üie Ootftonriikerft er niatinaiagen het Hu Biaciie oUen ef aanstoad lOt staan ie brengen tomen vertitiheid ene iteelea hunner linies in ernstig gctvaar AU r Ëirsi loopeu siij KaïW in lioeKowina aan de fruth te wordten afgeffneden dloor de Hufesiaiohe legena die hun offeusifif aan den Doeeter verder ontwikkelen Voorta worden aSj in het ötry a igëbiect tuBteieheu Buczaoz endlegreiisvan oiiiyjnie bedreigd terwi hmnlinie aan de Sty bovendien in h rtnauw wordt gï brach t op den taiitan kwam eenigt levea Of nu eiibdielijic een be n van 0tri d zal worden geonaakt nadot Salonókial zoovele maandea de aandaoht heeltgehad valtj ftog te betwijf © len Intu t ïhen isi Griekenland leeü in deknel geraak waaruit het zich Atei alpoedigj heeit gered djoox aijm leger maar fiaar huÏB te zenden Onder den dim d er Ëuiente bleel geenandigire uitvvfe voer het aan twee zijden beatproilgen land over DeGrieksohe havonjB waren jgiflblokkeerd an het volk werd du iMt hongerönoqdbedtrelgd i Ten eindf evenwelregel eenjg diploimailv n heeft ife Grieiivcrklaaril l tk dertïobiovergegiaan I alleen oih dien eietauieerden te bewijzen datj GricAcenJandI ftietvoortiemena i is zicih hum de zijdie vaiiijaiitaiohland f en oJi nrijk te aictoèren Deize ftiin f D e h unK ristiwch everklaping pouv eAdn d e la cau i niet onaardüg gejM nden en pastgeheel en al iA het door Griekenrland gïtoiüldïgdte teft l van neutraBteit llf Hoe het nu verder zal giaaninidSt land y Zal het met ervië en tóen tene ro het derde io den bood wot den uat oitrttr idi voet gieiloope i wordt liet taat wet vast datalpo dig die triidiop lie p ekflidie gr on4guöiwl zal worden t ergebraoht gelijk diit re op enÉeïe punten iö gesehieüi JJe lluilgareu warea juist vaii pian het Griekaiahe Igöbiect Ie betreh den toen het KueeiJatLe oUeu ief j eerste ueceÉïaen bèhaaldte Dit z u en liulgaren wel even heihben dk e i terugtföhriklcefi vani iun pogingen i irlokenlaod zat Itüaaohen tweevil ri n heekt er van fcet begin al tu sKihen gezeten H é geanakkeUjIc zeggien dat het liever partij hadl moéten kiezen naaaï dan ia het w el z keif dat het geheele land vwwoeat w órii t Ue politiek van Venizelöte WHj airanner diuidfedijk alleen zien w l er het reehiltaat van dat Griakenlanil tot het laatste mogelijke moment buiten den ooriog bleef Kn dbt iB uok een succes Herstemmiaff voor de Staten van Zuid Holland ZATERDAG 17 JUNI 1916 Tweede Bi cT De Oorlog OVERZICHT Italië Griekenland Wllson tlflt militaire auwe b uit iö plaatkf dluajvain reeg hbt leger g h uiuulM klop en du diii0 kreeg d e artm ItaUoangiche Keuring baar Rongié Het i eeu oudie gflaobiedientó die aiöh hi r hertiaaldie Vandie waaaziiïinaujB Ualiaansdie eee bd rift die dbor Jt n wanfaopigen diditer werd opgeritootet is nieto meer over Ook ill dit land gevoelt meb dat oorlogivoenn Uêb vre deM kB U en dat alle optütaerij ea fantaatea iokt heldieti e n eiMirm kwaad ie iropt m zdker de teaduratellingl g weest die de krijg Italië heeft g bi achtj Keedö cieed dieze telèiirdteUing ylrti gevoelen gedurende d velelait e ttvaand eii diait Itilië tevergeeie beukte t p liet Oostenr siolié front Totdat dte ioogiate tegensüa lot eeti iu n fiidligjisg leiiM die in de g i iirmkelijiké onteivred Dfaeid met de üiüig van JaraÜs zaken liaai iti g iftlaudra h eeft 4 et nioeteii alleggèïi Vn is die zoiwïebok goworden d è te W ieotij ji wehd ingez ndleoi J iï orttëlag eeu feit van zeeta groot beteekainitoi üülgepn inen 1 inzien waaneer uM u zich die Mw dagöa vlaavetletltjn jAar herinnert j toea rte ijioridg utWjraik j Öaland a étfcnd toen afliu li i liet uiitjl rejen dwnAe hij i i tt niLwlüg in dfui le pa ittm en ui A USuliitEi i fu oogiéitollk een overwèfieiMien invloü i ii idtai lam e ohelfi tei verkiijgtiiuMpë uriöis dhiurde gileohtsi wednigt i 4wii Kroning immaibnipli aaii uiel eiiiSen Ttitiai iwei 4elde Walari im hüt kieii e tabiliet eameii dat ij lA u ifiien iÜèi verklaard ItalU iitn outiiJK aa4j UüS tenrijk Wat ei tbau geibeuren aal i i j op rt liei üiflgtïiïtiUk n g verre van helder Mifabt duen dat Honnin die oiidiraoM ü aanvaardefl j e corvee onder dfe iikUlaige üiiiMAndMtedén dii n et böuijdleniHiwuarUiig Jp tnluti ioheni zal bet succea der Eud u iu het Sti7pa ytyr geb eeili herad niiig geven in h l enardé ilJilUr Intiéidaad liebben de HuöBe lÜLT éen enönrn voordeel behaald Niet alleen diat zij de OosHearijkei een heel eiiiki terug joegen len diat zii een oorlogsbuit veroverden z óó groot als iu dezen oorlog niet ialgo STEMT VÈLiJDAG 23 itlNI den candidaat der vrijzinnigen n n 1 f I ji i t ti aangegeven schil eerst aan het oordieel der wereld een bij ondlere oonïmi ie voor te leggen Vooi het geval er nu toeb ooric gi komt de volkerenlbortd sciüjnt hiervoor geen voldoende waa boiig te zijn ia Wilson van oordeel diat de neutralen e even gropt bejang hebben bij den yrede als Ie ü o nlog voer enden het recht moeten verkri en om bij het vaststellen d r vredesivoörwaartlen tegenwoordig e zijn W U zouden wel wenfitohen dat Wilson op het oogenblik met één dafl kwam in plaats van met tien plaèinen l aarvait hebben wli nu al g noeg lp genieten g had iri dlözen oo r log Wat diie feiad moot zijn wij weIni heit niet Maar dat IB nu juiSHwaar wij een nïan als Wi löon voqrnoofïi hcrtiilwn om te veR innen watdie dinad moet zijn j En d an liefst wat spoedig A fi het Weateiyk Front Op de beide MaasoeVera Het Fransche commttniqué vivn 16 Jnni Inidt op den linker MaasoeveJ deden de Arts te Gouderak op een t em thuisj jl p y4 p C0n rale l berll Kiejyere emjgfng in he i I y HooMkiésdiStril loud 1 p b ÉP ff Mr Mf mI SGHIM VAN 4eR LOEFf yoor iHer t 1 fj l i F TIE TER SeOTet4 i 1 af Het Stembureau ij geopend van 8i 5 t I aan den maajtsk cachet te getohe liegeen ng eatie te ziin dien Getallieer Midüenwtandwbond Iu de gltttereu te Amalerilam gehouü n vergadwring van het Ijetfluur van oen MwHüteiUhtandeiboud word de heer G KoenraaU con Mulent vanden mididtenetandislboiid benoemd tut adlm4niisitrateiu van den bond Do buiteng woibe bondsvergadering op L Juii te Utrecht te houden wewi besproken waar men zal trachten een regeling te krijgen derdiatriibutie van levenomjdidelen en andere voor dinlributi in aanmericing komende artikelen In vele plaatsen ie deze disltributie door den georganideerden miadenalaiul met succes ter hand genomen fcfjt groote tevredenheid van beviilkiuig en middenetand iLir wé i befiloten dat op dcize buit ngewone vergadering de lorzaken van dte flchrikb rendte verhooglngen iuilen worden besproken alömedeue schaarBChte van vele artikelen wan rdoor dfuidelijk zal uitkomen dat niet de mid kni8tand de oorzaak iS van dte abnormale pirij iverhoogingen Mg en than door de meeste nietiiid deuHtandters wordt aangenomen De volgende punten zullen belhöndeld woriien 1 door d akundligen uit de betrokken vakken zal voorlichting gegeven worden de verkeerde toefpaaeing der distributie worden in het licht geI steld en de te nemen maatregeloti beI Kiprokeni Witeon h lt nog niet vBeL sluccet haaat Oh Diok hijgde 4j Gauw gauw weg I Zij had een vuurroodte kleur en builde bijna Ik aarzelde eenoogemblik toen terwijl dte taxi wegSnorde gleed mijn arm om haar öohouder Wat was er kindije vroeg ik zaehtjeö Ze draaide zich naar mij loe en liet haar hoofdiqo op mijn aohoudera zinken De hemel zeg ene die kleine hoedües Eindtelijk vertelde zij mij wat er gübeiurd wasi Ik slapte uit zed ze En Uop door kijkend naar oen heer met een bowiuet chrisiantemtuniB maar ik zag niemaredl dlu ging ik vooi een boekwinkel staan Toen voelde ik ienmnjff mijn arm aanraken en keek om en wei daar stond nuijn büwjuet chrifiianthemiuinifl Zij bii ld op Waa het zoo n afschuw el ijk e kerei V vroeg Ik medelijdend Neen zei Daphne met een verradielijke trilling in haar tem Zieje het was Mr Munro heelemaad et Niet Mr Munro riep ik uit Hoe weet je het of hij t waai ofniet Wel het bleek dat hijzelf nietaan de telefoon was geweest lietwaw een van de klerken Hoe dlanook Dic k het doet er niet toe omdiat ik jou nu toch trouw ten lotte Kven een intermezzo Toen zei ik tot lOwphne Wae hij erg hard tegen je Wat zei hij precieö Dat wegens den oorlog nmltere werkkrachten op f kantoor waren aangenonnen antwoordde Daphne meit geWnnoorde atem Ja maar je vroeg mr Munrti zelf te flipreken zei ik niet begrijpemt Ja da4 weet ik wed antwcordJdte Daiphne M ar c6oor een of andterem dtemioor aan dte telefoon kreeg ik eenvan de buitengewone heftper te spreken nameiijk diegeen die mij zooeven ontmoette en Ja vroeg ik Wel bet wae mevrouw Munro zei Daiphne O niet y zei Daphne nm ifc wel Wie kan miij beletten er een op te bellen en hem te vragen ol wlj elkaar ergens kunnen ontmoeten alleen om te zien of we elkaar hervallen Kn bevallen we elkaar wel d n ia de zaak gezohd De zaak gtezondl 1 eohodte ik i ym verbaasd Niet ala ik het verhlndteren kanIk heb nog nooit van zóó iets gehoord 1 Wel je aou d grooUvte sichiurk kunnen treiffen en wel er zijn duiaend redenen waacom je het niet dteen moogt WaarsohijnJijk zijn er dJuiizenrf zei Daphne flink maar ik zie nietin wat jij je daar van aan te trekken hebt Zelf ale hij een fAmrk wat zou het niets geven oradiat ikzat voopötellen hem in Piooadllly Circufli te ontmoeten of op een andterdruk pint waar ik hem gaaiw weerkwijt kan zijn als bij me niet bevalt Maar Daphne drong ik aan Jevader Papa zal het niet weten ale jij het hem niet vertedt zèi Daphne Kn ai je któkt Dlck zal het nognieM helpen omidiat ik het dan eeóvoudlg den eersten deu besten keer hdoe diat ik alleen uitga En atóje klikt slpreek ik nooit mieer één en kei woord telgen je Ik slaakte een zucht Daphne ia een vrouw van haar woord Weldra venbraik zij de Milte Wat dienk je van Euötace Toi aytiheö vroeg zij met een Heff lach Kaïmorsi in Jernystreet Een of ander jongte dtee niet die niet den moed beeft in dfienM te gaan dienk ik zei ik bitter Wel wat van James Grantly proeureur Dat i f öteilig een vriondlvanvadtentf 900 zei ik kwaadlaardlg Of Philip Eaatwoodi zei ze debladlzijjdten omslaand Denkeliik het i euwate op tgebied van jongalte bediende zea ikbönHoedSgend Daphne keek op Tood van kwaadheid Dick ik vind je oauiitetaanbaar I zei ze beo Je helpt me hetolemiaal nJet Ik doe het tóoh dluszou ik mSj maar met t denkbeeld vereenigen en geen tttekeüge egel zijn I Daarna atUte k iii l L Ll£ro De Ontmoeting Trek je het niet aan zei Daphne edelmioetlfigAla je mij maar eennieuiwen man hielp vinden modit jemij iedere week vragen als je wilrde Och Dick help me toeh danben je d beöte I Ik meen het wer Beslte Daphne zed ik ik zouje gi aag helpen als ik kon maar jeweet net zoo goed a l ik dat al mijnkennii en weg zi en men maaktiilet gaüw nieuwe in dezen tijdten Neen zuc htte Daphne diat iswaar Zij siteunde haar kin op haar handen en staardie aiomber voor ziteh uit Waarom slpreek je er niet met je vader over V stelde ik voor Daphne e lachje klonk al eem zilveren alcihei letje Dat höb ik gedaan zei ze Enik wilde dat je dte exemplaren hadgezieni die hij thi iff bracht Hemeltjeliel De laatste waa het toppuuit Nogal roze en blozend en onmog liik flirterig Fixeerde kelinerinnen enviel telef 00 nijnitfrouwen la tig en Zij zat piotsteling reohtop en liet tien ain onaEgeaniaallct Ja moedigde ik haar aaaii Laat me ven nadenken zed ze hAai adem inhoudend Ik heb een Idee Al het een eenaaane luitenanti neem dan m n raad a ti en dioehet niet zei ik enel Ik höb eenm je gekemil dat 0 ih maar d at ifl hét niet zei Daphne goheimKinnig Heti i veel origiiweder 1 Het i het ia Dick haal alsgöbliteft den teiefooIn gidiB vootmii dbn hen je n engei Tdefoongiffeï zeS ïk niet be Ja ja den telefoongidleö gauwlriep Daiphne Ik kwrnm er m e terug en ze rukte hem niiij bijn uit de hand en opende hem op goed geluk al Zie je wfij zM ze triomïaniteWp Tk wist t wed Honderdten mannen Doktensi advocaten mnkeilaarfli honderden honderdtem Ja ze4 ik maar je kent zeniet Ik zie niet in w at het helpt FOTÜHANDEL J J 5 WART PLflN C 4 B RQTTER0flM CAMERA S tegen gelegenheldspr zen met prima optiek als 40 Zeiss Dallmeyer en Goerz Foianiel J J W Giersclieslnial 4li Versche aardbeien Nieuwe Blauwe Druiven Californische appelen Bananen Aalbessen Perziken 21 Aanbevelend Lange Tiendeweg 27 TELEF 313 v ZWÉET i voeten verdwQnen door SUDOR Beproefd Amerik middel tegen overvloedig transp ireeren van Handen Voeten Oksels ete onsohadelijk voor de gezondheid Prfls per pakket 20 cents Overal verkrijgbaar Te Gonda verkrygbaar bij deHeeron ANTON COOPS W d straat S v LOON v h Wolfp Co Westhaven 20 Een ver trouw d adres Er voor het maken en stoffeéreri S van MEUBELEN Is bq I N HESSING S Peperstraat 24 Gouda Biliyke prezen prima mate S Hêt aratie aan alle msn S beien 14 ESSEKCE s VOOR LIMONADES Citroen Frambozen 2 A n a n a s 8inaa8ap ieleii ana è 2B ot p flesoHJé T OREBAS FirmaC SMITS Sclioenhaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VaOR IEDEREEN Het komt thans zeke Geen vrijzinnige blijv u r ¥ v M Pt 200 I FotografisGh Atilier VAN ZANEN Qosthaven 20 Opnamen tot s avonds 9 uur t met electpisch lich WessaDüu s UÉijke FMeo penigille Voimeer JP8EEICHT i 6 Voedert nv Vee met de xutver émrute LIJNZAADROEREN merk STER en W l 28 en SOYABOOMEIIMKKEN merk W L Uitmantendu door boog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde BSereIHploma jPaHi 1 00 Negen Gouden MedaiUes ƒ MWIMIItTi ia aOLVEKDE mUGHTISE HULLEN HDUtEII iMO iiniiyua HELDER 01 n lEBRUKEII EK HIEFT VHUUttli KOKO HAAR Voorfcomt het Splyton of UitTaUoD UW IPOTHEKEB DROCIST OF UPPER HEEFT UtO VOORMDIC EN HV m O DF rEVffiKUEID lU lOEIIE VaBDUIKEM MEDEDEELEK KOOP HUO EEN LEIK FaSOR F I TI raufer i ii i i M Ml pw M dli l luiBÏraSM M IM k yi Bnv ndB i te Ki kt h is iccsnauUwliuiar Weigt angebodia db i l t duldat k nooli lol kocht rt woidl noott vtrkocht t A f rn iieu ble Flnu B JillMDlRlHA inMk ANTON COOPS Wydstraat 2 Gouda I A VAN ZESSEN Schoonhoven 90 In de Bi lg odfafcpieïJ 40 Groote Markt Hijs In Duiièfd Vreezen hoek Hang ROTTERDAM 30 Iet VOORDEELIIiSTE VEIIÉOPHVIS van alle gabpeidp artikelen Nieuwe keuze in Kinderpakjes en Sokjes Advepleert in dit ftlad L L HORNEMANN Jr Hoogstraat 32B toeHaawe Marliltlnig Rotterdam Van af heden BuJteniGWODeirooteZoiiieroproiiiiJiig Manteicostumes ManleUi Blouses Rokken Oohtendjaponnen zwarte en gekleurde Japonnen enz enz worden voor hinder dan de helft der waarde opgeruimd 50 Uitsluitend nieuwe goederen van dit seizoen HORNEMAM HET BONTHUIS Er zijn nog altijd Lezers van dit BfaiA die ons OeUlastreerd Zondagsblad J AK tfË MM dat uj a 3 j Cent inplaats van 5 Gent als PREMIE bij dit blad kannen klagen nog niet ontvangen omdat zij zich nog niet hebben opgegeven Het is een van de beste Illnstraties uit ons land en raden wn dan ieder aan onderstaand inteekenbiljet nog heden met NAAM en WOONPLAATS in lA vallen n te zenden aan het Bureau van dit blad Dan ontvangt man elke week dootv bemiddeling van onzen looper dit fraai geïllustreerd blad voor slechts 3 Cent INTEEKENBILJET Ondergeteekende verzoekt geregeld toezending van de premie PAKME MEE 4 3 Cent per week of 86 centi per kwartaal p p fr 45 cis per kwartaal 60 Naah WoQN AAia cl Fransohe loopgraven ten Zaiden van het Boia de Oaillettes Het sper▼aoT der ▼ Fransohen dat onmiddellijk losbranddo verhinderde de Duitaohers uit hnn loopgraven te komen Op het overige fioat werkte de artiUerie bij tosschenpoosen Op het Ëngelsche en Belgische front had geen infanterieaotie plaats Het D n i t B o h e oommnniqaé van 16 Juni luidt Links van de Maas deden de Fraa Bohen met aanzienl ke str dkraohten een aanval op de zoldelgke helling van den Mortflomme Kadathethon tljdel k gelukt was terrein te winnen bryan döze reedte heeft J eerden zij door een korten tegenaaa namelijk dtior het gf val weder teruggedreven Wij maakten daarbij 8 offioieren en 2B8 man krggsgevangen en vermeesterden versoheiden machinegeweren Een herhaling van den vijandelijken aanval laat in den avond en ood nemingen tegen de aan beide kanton aansluitende Daltsohe linies bleven geheel zonder resultaat De vijand leed zware bloedige verliezen Eeohts van de Maas bl ft de ge vechtaactie algezien van kleine voor ons gunstige inlanterie gevechten bg het ravijn van Thiaumont over bet geheel beperkt tot een krachtige werkzaamheid der artillerie Aan het Ooflteiyk Front Bet D a i t s o h e oommoniqué van 16 Juni luidt De Russen hebben ook gisteretn tegen het leger van Bothmer ten N van FiKewloka hun pogingen voortgezet Bij het afweren van den vijand I bleven meer dan 400 man als gevankgenen iu de handen der veidedigere Ontwikkeling van nienwe geveohten Het O ostenrij kaohe comma T 4 arhn R nffïnieren en 2i58 man krngB BlELia eaa larxi pen onze troepen de vijandelijke c Valerie terug Overigens hadden in deze streek slechts aohermutselingen plaats Ten Westen van Wisniowozyk duurt de stormloop der Kussische colonnes op onze stellingen voort W namen twee Kussische officieren a vierhonderd man gevangen Bi Tarnopel vielen geen bijzondere gebeuftenissen voor In Wolhynië ontwikkelde zi b ovttr het geheele front nieuwe gevechten In den Stochod 3cyr eotor werd opnieuw een poging d r Hasseu om de rivier te over8oht gclen afgeslagOh waarbiy de vijand zware verliezen leed Aan het Italiaansche Front liei Italiaan S cte comnifunifiu van iG Juni luidt Uis teren Op den linker Maasoever deden de l j Duitsohers gedurende den nacht vet i t oheidene tegenaanvallen op de loo 1 2 M graven van de Mort Homme hellinj welke gisteren door de Fransohen waren veroverd Alle pogingen mislukten ten gevolge van het vnnr der Fransohen Het totale aantal DnitsoÜe gevangenen op dit punt bedraagt 180 man waaronder 6 offioieren Op den rechteroever gingen jo Dnitachers tegen zes uui s avonds tot een krachtig offensief over op Fransche stellingen ten Noorden vmi het werk Thiaumoat van af hoogde 321 tot in de nab heid van hoogte 320 Hel mitraUlsuntaor der FransoUe infanterie stuitte achtereenvolgens alle aanvallen en bracht den aanvallers aanzienlijke verliezen toe Tegen tien uur poogden de Duitsohers na een hevige beschieting met granaten va i groot kaliber een aanvu te doen op Het helipt me geen zier z0 Daphne ten sjotte Ik kan niet L allabten Er zijn er zooveel Wat zou jij doen Nietö zei Ik kalm O ja jij zou al je mij waöi wierp Ze telgen En daar ik nietkAnbesLiasen en jij niet wilt zuilen vfiss het aan t toeval overlaten Koani hieiren houd het boek even vost Ik kwami Daphne gaf n i het boefc en een sipejd uit haar blouse nemend kneep zij haar oogen stijf dicht Hier zei ze en dte bladen onVslaand stak zSj de a eld stevig i het boek en keek Abel Munro makelaar laa ze Hm Mnnro klinkt nogal aardSg nïaar ik weet niet of Abel wel aardig L9 Maar ik zal hem tóch raaa I opbellen Ga je mee Ditek I Zij ton d op en ik volgide haar de kamer uit Ik weet niet hoe ik beginnefe moet zei ze dte telefoon aan haaroor houdtend 00014 London WüII aletiuibUetft Toen kleartdw zij plotateling mijn hand in de hare Dick zei ze ik geloof dat ikbang ben Wat moet ik nu zegigeni VIk o herateltje Hallo Ia dat 00014 London Walll Oh PauKie Hallo Ja ie Mr Munrodaar zelf V Oii wel ziet u ja ikzal proibeeren u te zeggen wat ijtwil Ziet u die zaait zitzjóé in elkaar zei Pa vhne met haar Uel e ateimi Het is oorlog en ik heb aindö eenwen geen nieuwe mannen ontmoet en iemand daagde mij uit u op tebellen Leugeniiarater nsomjpeldte ik zaohtjesi en ik dicht er over zeiDatphne de Storing negeerend of he altf u niiet getrouwd bent of zoo mio g ijk zou zi n elkaar te ontooeteoen wel ale we alkaar aarddg viwdem Wat Oh boe veiwtohrikkeii aanlig van u Ja Ja Neen Ik denk midöohien vóór dtea eersten keer in PlocadiUy Circuw bet ter Ja Wat nttV Dadelijk Ja dat denk ik wel Lafen we zeegen overeen half uur Ja half vier in ordSa O ja I ik om vaat I Goedteii dag Oh wacht I even gullen we niet liever afsipre üLii i en bloem ol zoo te dragen a s herüoiiiüiïgsteeiceifc i Ja eenbouquc e inrjttantemumö ï beet ik lAl een garucnia dli agen Ja Goeden Z14 bing de telefoon op en draaide zich triomfantelijk om Ken engel Dick ï Hij hee tzoo n lieve stem Kn iongi 1 En ikheb beloold hem over een halt uurte onttinloeten Ik ga me gauw kleedtu Wat t je oven en breng jeme naar Piccadülly Circus Ik d oehet nu toch eemnaal ouwe jongen iiuki helpt het niet ot je al moppert Kom je of niet Ja ik zal wel moeten zei ikneemlachlig Twintig minuten later versioheen Daphne er uitziend zOoals alleen Daphne er uit kan zitm We gingen naar buiten ik liep een taxi en we redien zwijgend naar l ioca lüHy Toen we er bi na w ren legd o zij haar hand op nüin arm en aei vleiend Dick o b het een verachrikkelijke vent is zul je toch zeker Wat vroeg ik In deize taxi wachten zoodatik er in kan springeu ea gftuw wegrijdten üXü dat noodüg isi Kom Daphne pleitte ik weeanu vers taniilig en geef de heelo zaaikop Laat mSj d n c autfour zeggennaar Cprlton te rijclen en drink daarmet mij thee Neen lïat oe ik niet zei Daphne koppig Ali je niet wiltwachten wacht dïm maar niet Ikzal me wel redden Heeil goed zei ik ik zal wachten Daar dte t xi stopte dieted ik de deur open en wildö uitstapiOen Neen niet d jen zei Daphne snel Ze mogen jou niet zien Blljirtchterin zitten en ala ik nliet In eenkwartier teiug ben behotïf je nietnveer te wadl ten Toen stapte ae uit eni verdtweenln de menigte Ik wachtte een minuut Toen stak ik mijn hoof uit hot portier dat aan dtem kant waö£i alg wend van t trotted r en tó den chauffeur dat als de dame teruftlkwaim hij I direct weg naoeöt rijden en in volile I vaart door blijiven gaan lot Ik h n I Vertelde te stoppen N twete minuI ten vloog het T Ortier jpon en Daphne viel bijna n Bar bliuien in haar