Goudsche Courant, dinsdag 20 juni 1916

IVo 13117 Advertentiën Voor de vele bewgaen van deelneming ontvangen b j hetoverlgden van mtjne lieve zuster Weduwe van den Heer Joannes Hermanout Kiom betmg ik myn hartolt kon dank 12 W A E WÜIJ9TER Paiv Gouda Kattenaingel 31 TERSTOND GEVRAAGD een Leerling of vergevorderd LeeriinK Smid Zioh te vervoegen by 8 SPEETSte Oonderak 8 I Y lillHDEIriimilPFIJ GOOOt gevestigd te GOUDA JAARLIJKSCHE Telefoon Interc 82 Voor de Herstemming voor de Prov Staten op VRIJDAG 23 JUNI bevelen wy ten zeerste aan Dr T Beekenkamp Arts te Oouderak van Aandeelhouders WOENSDAG 5 JULI a 8 des voor middags te 11 uur in het Hotel DE ZALM te C ouda Punten van behandeling liggenvanaf 28 Juni ter inzage ten kantoreder Maatschappy 25 Overeenkomstig art 24 der Statuten moeten Aandeelhouders welke stemrecht wenschen uit te oefenen hunne aandeelen minstens 8 dagen vóór de vergadering deponeeren ten kantore der VennootBchap of bu de Heeren R MEES ZOONEN Rotterdam De Oorlog Aan het Westelijk Front litt i raaiöiclie commaiiuqiié van 19 JuU luult lea uaden vau de büiiilunj aöiuitte eeiioavÉ aohteaaavdj lier l uitsiQherji m defftreak van üdthüre volkomen Op den imker Maamoever besüioteia de Üuitetoher iyveniiig de helUogen tem Ziudlea au kjn Mort Homiiae ea die stieak van Ohaltanioourt De iranaahe ar talleriB antwooidde overal met n kiaUiiigen Outtsohen aanval üp die i mti üQ ffteliiugea ten Noordte i van bo9g te óM algecHa ea Op het iiin lwche en Balgisichfl front v oé èe dag kalitn Het Duitflühe oomttauiLiquévan 19 Jiini luidt lea Zuiden vaa die üelgttvpb If raoaeiie g j ena tot aan d Somme wordt de levendige geveoht actie voortgieizet heo j raneiohe hand güiaaatenaanival bij Chavmme tem O vati VaiLLy werd afg elagen jËen Duilöfhe inojn weird ter hoogte van de 1 ille Morite in Argoime nuet suooett tot ontploffing göbradht in het gd ied van die Maa nannen de artiUenebeöcshieiUngen eerBt tegto Aen avond aahinierkelgk toe Deö oacht beraikiten zij aan d e Mort IliHiMn e ten W dlaarvaii en in den aector van het boaeh van ITuaumiont tot aan h t fort Vaux een groote hevigheidl Nog wordt geoneld dat in d ia nacht van 18 Jum aan het boflth van Thiaunïoat een vijandelijke aanval werd alipeBiag n Verdtere aanvaj glngien werdten giateren dioor oitó vnur verijdeld In de gevecfaten van de laaiêite diagen werd n hier ongeveer 100 Franechen gevangen g noniien Herhaaljjie nachteli e aanvalsipogintgett van den tegonsttander met hand granaten m het Fujran boaioh werden telkens volkomen algeelag en Een Engelöohe tweetleikker werdbi I ien en een ten N van Atrecht m Realistisch Palcicet 90 CENT I 1 DE J0B8IADE De vroolUke en galante avonturen van JOBS KealiitiBoh en oerleuk Versierd met 105 platen om tranen te lachen I 2 ZOLA De Overatrooming Een onveigetelyk verhaal van stryd t tassohon mensohen en de golven be 1 roemden on vergankelyk Geïllustreerd t ZOLA Nals Micouiin Buitengew mooie hartstochtelyke novelle ZOLA De avonturen vanMevrouw Neigesn en Mynheer 1 Vaugelsde Elegant reahstische novelle 1 ZOLA Merllers molen Episodeuit den Fransoh Doitsohen oorlog I ZOLA De herleving en Delange Michu 2 novellen I teo Tolstoï zoon Het blauweboek beschryvende een hnwelyk 1 waarin de man tweemaal zoo oud is 1 alszunvronw De kinderen de sohaketusschen man en vrouw brengen het I hoogste mensehelyk geluk Het gestolen meisje De avonturen van een ontvoerde jonge dameBe ondergang der Titanic Het geheimzinnige luohtschip Hil ii büneiler goAop 90 el 8 BOI KEN vrooip en ernstig realistisch niet terugdeinzend boeien ze ü tot de laatste bladzyde Men haaste zioh dit pakket te bestellen Deze 8 boeken zenden wyfranco door geheel Nederland naontvangst van postwisael van 90 cent waarop staaf 50 JOBS en ZOLA Pakket Bij GEBR E M COHEN Amsterdam 326 Heerengracht De Geluksster dooi NATHALY VON ESCHSTRUIH 64 Een vroege berfstwind éciiudt Je hoornen en doet de gede bladtereni val len alö tranea door de naÈuur geweend over het heengaan van den zomer Haar schitterende hoonh id ld verwelkt d kran d ie haar hoofd zoo henredaich sierde ligt ontbladerd de gnjee winier ifi in aantocht om het witte hjkkleed te ffprcddén ver de aliuiraerenidie aardie Aldlti ook zinkt meaig dor en kmöhtelooö hladi aan den le ven ooin der menfltaihaidl moede en afgennat neder orafdlat zijn zomer voopbij w onïdat de zon van het geluk voor altijd voor höm ifl ondei iegiaani Nauwebjkfl had BenedlictaeoBkranB verzondten voor het graf van mevrouw Dallberg of zg ontving eén tweed © treurig © tijdling die haar whokie m het d5e eit van haar gemoed De minister waa door een beroerte getroffen Volgend den dokter kon hl nog lec4i enkele dagen leven Daar hij m helstere oogenbWkken vol lliiiv9rdlTir2i eliltp tlEI IH8lliD UIT HKT MaQAZIJN VAN M HAVËN8WAAY ZONEN GonmcBMM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegeldepakjes van vyf tvm meen luüf en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prys voorzien vannevanstaand Merk vol gens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoenng van geëerde orders aanbevelend J C BïJL U voorheen J BREEBAABT Wesmn s loililijte FMeiigevisegilliiloiemer OPGERICHT irc Voedert nw Vee met de nutvere murwe LIJNZAADROEREN merk STER en W L 28 en SOYABOOMENKOEKEM merk W L Üitiuantende door hoog eiwit eo veigebalte eo groota roedmgawaarde BéreIHnloma Parijê 1900 N en Oouden MedaiUeH lureau lol Fufeileil m Mnseliappei iuws Keizersgracht l$3 Amsterdam Tel Interc Noord 10789 Afd SchrifteiUke Cursussen CURATORIUM Prof Dr H D J BODENSTEIN Jhr Mr L H VAN LENNEP Mr Dr C P SCHOCH Or H C PRINSEN QEBRUaS Onder leiding van bekende Leeraars organiseeren wy 129 schriftelijke Cursussen als volgt verdeeld A Handelswetenschappen 32 cursussen I Boekhouden populaire leergang en examen cursus Handels I rekenen Handelscorrespondentie Nederlandsch Fransoh Duitsch I Engelsch Zweedsch Russisch Spaansch Maleiach Haudelsrecht I Handelsaardrykskunde Handelskennis Warenkennis de Techniek I der Administratie de Techniek der Bedryfsreclame de Techniek II der Etalage Stenografie Schoooschrijven Maohiuescbryven I N B Speciale letrtugen voor d praktllk dlplomi s I B Talen 24 cursussen I Fransch Duitsch Engelsch Itahaansch Spaansch Deensch I Noorsch Zweed8oh EuB8isoh Maleisch Latyn GriekBch Esperanto I bovendien een Cursus in de Algemeene Literatuurgeabhiedenis I N Bï Bljzondera Cursussen voor bet Staatsexamen Oude Talen A en B I C Exacte Wetenschappen en Techniek 16 cursussen 1 Wiskunde Scheikunde Weer en Sterrenkunde Werktuig I kunde Eleotro Teohniek Lynteekenen Meten en Teekenen 1 VakDuitsch Vak Engelsoh I D Ontwikkeling en Eleschaving 30 cursussen 1I Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beschaving Psycho II logie Sociologie Logica de kunst van bet denken Rhetorics de II kunst om zich u te drukken Aestbetioa Muziek Muziekgeschie II deniB Harmonieleer Bijbelkennis Gezondheidsleer en Sexueele f I Hygiëne Schryven zonder fouten een goede Styl de Verbetering 1I van het Handschrift vlug en goed Rekenen Bibliotheekwezen II Joornahstiek Herhalings Onderwye Uitgebreid Lager Onderwys II Fröbelen Slojd Spelleiden Dammen Schaken Fotografeeren 1I N B De Cursuiun HerliaUngsonderwllir en U L O omvatten alle log II sch vakken I I E Opleiding voor een acte L O 4 cursussen 1 I Fransch Duitsch Engelsch Wiskunde I I F Opleiding voor een M O II cursussen I I Nederlandsch Fransch A Duitsch A Engelsch A GesoliieI I denis Aardrykskuude Staatsinrichting Staathnishondkunde Wis I I kunde Boekhouden Sofaoonschryven I I O Cursussen voor de Vrouw 5 cursussen I I Do Techniek van het Huishouden Kookkunst en VoedingsI I leer Idnnennaaien Kinderkleeding Costuumknippen on CosI I tuumnaaien x I H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cursussen I Postale Aardrykskuude Opleiding Hulptelegrafist en KanI I toorbediende P en T Opleiding Kommies by de Belastingen I Opleiding Handel Opleiding Techniek I N B Behalve voor de hier genoemde ambten of beroepen gebeele o 1I partlBele opleiding Surnumerair en AdspIrMlt Commles P en T I Rllksveriekeringsbank Rl kspoitspaarbank Spoorwegen Qe meente Admlnlstratle Ministeries Rllkswaterstoat eni I Van het onderstaande neme men goede nota I De Cureussen duren nunstens 3 maanden hoogstens 3 jaar I Normaal lesgeld f 5 per kwartaal I Wekelyks wordt den leerhng een les toegezonden ledere I les bevat de stof voor de week die in do eerstvolgende lés I eventueel wordt uitgewerkt Persoonlyk contact tnsBchen docent I en cursist I Leergangen voor beginners eenigszins gevorderden en meer I gevordei den Speciale repetitie carsnssen De examen cursussen I worden gescheiden Van de populate leergangen die men uit I hethebbery volgt I Agescheiden van de afdeeling Schnftelyke Curstissen is aan het Bureau een atdeehng verbonden voor Adviezen Inzake I Beroepskeuze I leder die zich voor ome schrlftelllke Cursussen of voor onze Be1 rocpsadvlezen Interesseert vrage zonder zich ook maar eenigszins I te verbinden ons gratls prospectus dat alle verdere bljzonderbedan bevat iiiiiiii I I In de Breigoedfabriek 40 Groote IVIarkt Huis In Duizend Vreezen hoek Hang ROTTERDAM 30 HET VOIIRDEELIGSTE VEIKOOPHÜIS van alle gebreide arilkelen Nieuwe keuze in Kinderpakjes en Sokjes I 166 JOH GOBEL Jr Pir FotograU ZlteJiBr VAN ZANEN Oosthaven 20 Opnamen tot s avonds 9 uur met eleotfisch licht DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT VERVANGEN ÜL BOOGLAMPEN LOOPT UV KAM WEG MET UW I HAAR LAMPEM KOTKO h e t HAAR KOKO DOET HÏT HAAR OIOEIEN OAAT HET UITVALLEN TEGEN VEISTEIKT DE W0ITEL8 HELDEa ALS KRISTAL BEVAT GEEN KLEURSTOF OLIE Or VET VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHC O KOOP HET VANDAAO VAN DW SDOoisT or coirrnn PRIJS FL07S aieO MftSOOiMr fUeim Flimk HaiHDeBHA laHk DEPATHÓÜDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoyen A v ZESSEN Krimpen a i IJssel A GROENEVELD hm Zegwaard A OOSTERLING 68 Een vertrouwd adres voor het maken en stoffeeren S van MEUBELEN Is btj i N HESSING S Peperstraat 24 Oouda Bill ke prijzen pnma mate ef naai Reparatie aan alle men S beien 14 Dienstaanbiedingen hebben in de Cfoudsche Courant $ leea $ guecet Deie advertentiSn kosten slechts bij TOoroitbelaliDg 1 6 regels f O 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf mts loitend aan het Bureau FirmaC SMITS Élll Schoenliaiidel Zeer mooie soliede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderqen Theetafels Buffetten Stgiameubtemen ten in leer en peluch Boeltenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoopRugbekleede Leerstoelen vanaff17 50 StUlkast f20 Stliltalel f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 50 enz 20 UMMSnUTIIi BneiibiiitgiliiileScliiiklil Rotterdam Kleiwegr 48 CJouda Opgenoht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN A a BlT3D A 1 Juli uil i irar OnderstaniisraMtiise Arinenaorg Hefcoow Bmiw Woiiin toaïl ht HEEREN vraagt naar het Succes Apparaat Inenkele seconden nw scheermes vljmBcherp Pros f 150 naar bniten f 165Firm A QUANT Kleiweg 7 BeliwU vsiWMken wil fwegeld 01 mededeoUag te mogen ontvsngen VMg d rliig i moHloi vermskel den ODI om ie dan b Ml Is vermeldeiu E otn e Drukkerij A BRINKMAN ZOON Goato 55e Jaargang Dinsdag Juni 1016 60MCHEt 0VMM behalve ÖSon en Feestdagen Verschijnt dagelijks PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew snummer f O 66 Elke regel meer O 10 By drie achtereenvolgende plaatsmgea worden deze tegen twee berekend Dieqstaanbiedingen per plaatamg van 1 5 regels f O 35 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 86 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per i wartaal f 1 S6 Idem franco per post r 1 W Het Geïllustreerd Zondagsblad l Idem franco per post Abonnementen worden dagelriks aangenomen aan ons Buieaa Harkt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren EN ZOON uitgevers A Telefoon Interc 82 iiei utpiji vlah voor het gedeiutteeKon uu Atuoi WUbeim i êjI oni tuiiiti uu uiioei ae aanwe mgeu gioote üp viiMiiiig AHiii kon zich het plot öêlinge atbreiken van de rede van d eu iiukht heu geiiiaut met verklaren tot üe voouiuei zeide Depieohtigheid uiütt wigens een ongeval word enb eiudig i intusficheu waren eeuage doktu ien liio onder dt aanwezigen waitn ueusig d n bewuetedouaeii vet inaaittwhalk te verzorgen Voor hij ixhiei weel tot bowusÉzijii was geraaAi Mieul von Moltke om zoo wat najf diiL j imddjagw Het lijk werd daarop in een auto overgebratfet naar de iwfctjijgelogen woning van den veldniaarsx balk m t gebouw van den ge iieralen ataf In dien lt op van den mididag kwam de Kijkfeikauöelier als een der eer aten in het gebouw van den generalen staf zq n oonduleaiDLe baaoek breagiu uau de weduwe in Iraakri k De oeconoüMaiohe W nlerentie Vülgïttiö do l etu Panslen iö nnen hot op de cunfereatie eens gewordeu ovti ilte VQlgendte dne d oelen lo Het reoda geformuleerde haor deilöiverbod tufiöohen de ondlerdanen der Cenlralen en d e der Entente absiohiut bladend te maken 2o f hanö reedls maatregelen te nemen voor een uitwisseling op giroote schaal van arbeidersl kapitalau werit tutgiut en Bvaterialcti wvlke TModts kelijk zyn voor den herbouw der door den oorlog geteisterde streken du liadikaie verandenng van de voor don oorlog geldende hanidtelalver dragen Ook werden maatregelen gp ntmien togen dte gevaren welke zidh kunnen voordoen m de periode tuc sfhon het einde der vijand©ll kfaeden on de onderteekening van het vred siverdragi Deze maati egelen bedorien do mark ten dei Geallieerden te beöeherroen Voor een overat lping van goederen uit dte magaiziijnen der Cemtraleni uoiiüg mte lu iJu v a üijilui tunaut geneiaaf mviaeeouuiuittnoajii in iJul oiit üij ingedeeld bijidtett g ijeraieu tal m Iiaai jatond Imj luettegoiutiaanae aii critiedi aan i uuoiu van oaen at liij hel betgiin van fceu oorlog toen DuitHWüJaad uaar iwee tionteu ich kiaciuig teweer kou titetleu èleek wat Von Moltke gewerkt ha de cntiek er atonwle en maakte llaats voor aller lei lotuiiULgeu In mi lag aan de Manie toui generaal Joffre aan den i uiitecii n voortgang paal en perk stelde ia Moltke b d r ondergegaan VloltUe werd ziek en Von talkeuh hagfc n jfjJigei en Toortyarendej dan Lij uaiii iïiju plaat in in Berlijn tvwam de aJgetredwi ki ygatoan na Zin herfftot aan hiet hooM vanden piaalflfvtrvRugenden pfeneralen stal werd hnj m rond Holiandbbh voor goed p ei l gezet V I a dtiler net f Jont zond er eeni gen invloed meer de kfijgBver nchtungen te kunuea o einen iff die man dei Duitaohe atrategtte die diezüii heeilen oorlog beheeraoht heelt plüöiJtlinig geatorvei j op OS y irigen leöEta d dieeïnennende aan een rourw pleohtigheld vooi eeo andtir imhtair orgiaiMdaitoi Von der üolhz in het Berliner T eblatt wordt hetoverliidegi van von Moltite als volgtbeachrtfveni In deo loop vam de Goltiz pleöh tigheid fftonid veidii Mr ïhalk von Mottike op en Upnöt Tar eCYftn dfeb M aarneiuentUen generaren taf een woord van bewondering voor den geatorven kameraad Hij huidiglde be n alfe soldaat als den roan dte aioh sleede was gelijk gebleven reoht door zee ging en 8te dö eenvoudig en zonder piretenties was gebleven D veldkniaaraiohalk wae zdchtbaar bewo gen toen hij na een paar zinnen te höbben mtgeëprokem weer gling zit ten Op dat oogenhlik waa er luete dat ei op wee dat m zijn toestand oen vorei gering w a ingetred Nl trad dte lurktfche gezant Hak kim patjja naar voren en begon ai vertegenwoordiger van het Turksiohe Ui k een rede waailn hy den over ledene hiild igde als reorganialator van het loirkalche leger Hij wijdlde hem de laatóte woordien van dbnk uit naam van Turkije en had n maar enkele nïinnte i gesproken toen zoöh m k njen d er toeaiehouwer beweging b6m©rk aar maakte veldmaarsiehalk von Moltke watf plo t eling van kleur vereohoien hij greep om zich heem en direigde van zijn Btoel te vallen Wie n aafft hem 7aten on dersteuDdien hem en legden hem op een lucihtgevechl ten val gebracht die avtateurs wareo dood Een X ranaoh vliegtuig werd wcBlehjk in Apgonme ueergemohoten l en Ouitadi vliegeslkader deed eeu aanval op het ffta tioft en dte railitaire fabraefeaanriohtinr gen van Uaicarat en Kaon 1 Etappe Aan het Oostetijk Front Hel l u 1 1 ld o h e coimwuniqué van 10 Jum luidtt Op het noordiebjjce deel van het front vielen geeoi belangirijke gebeurtendsflien voor Op de öpoui lyn Lachowitflchi Lumniec waar langt zioh mliitaire transtporten voort bewogen wierpen wy talrijke bon ineii iiij d © legergroep van Von Linain gen aan de btyr ten Weeten van Külki en aan dte Stochod m de fl treek van den aipoorweg Kowel Rowno werden de Rufifliöt e aaavaUen voor eeii deel door gunstige tegenaanvallen afgeslagen Ten Noord Wetóen van Lnek zijn oraze troefpeqa in een vi or ons gunaltig gevecftit gewikkeld Het gevangenenaantal en de bui t venaeerdieTen len Zuidl Weöten van IfliaSf vallen de Ru euQ in h richting van Ooroohof aan BiJ het leger van Von Bothmer i de toettaml niél gewijfzögd Van het Zuid Ooatelijk front valt niele te möldieiii In Duilsohland De Ihjitoiciuj veritoaea lioe geweldig ook de Ihut c evtr liezen moeten zija bhjkt o a uit het teil dat het ZondagBinuvamer van de Voöks Zeit een advertentie van de Dreadner Bank befvat volgene welke m de laatste gevechten 2b amotenaieoi van die bank snieuvedden De i nk für handel and In buAtrie kondigt in hetzelfde nimwner het sneuvelen van 16 beambteo aan HeiLmmth Von Moltke Weer een die het einde van dezen oorlog waarvan de voopberei dinig zyn levenswerk geweö t ifii met zal zien lijdend de rouwplechtigiheid dlo m dieu Bijksdlag plaats had voor den m 1 urkije geeiorven of ver mioorden von d er Golte i Zaterdag luitenant generaal Von Moltke pIotBeling aan een hartverltuuAning bazwekeni Von Moltke de man meteengioo ten knjgtïK digten naam de groote veldlhéer vm 1870 wM zijn oom had een afcintterende militaire loopbaan adhter zich Als lo g liuienanit maakte hij dten Franstift Oufitachen wij het voilgende Ier uwer keanua l aeiiidte te voorkomen dat groen ten ten aan uen waarvan eeui uitvoer verbod baataat of nog mocht worden uttg vaaH lgdl in venachen toestand aan de oji wnptie worde onttrokken om te worden geiiroogd gezouten of op anidere wi e geconaerveerd en in züodanigen toestand eveniueol later te WHirden uitgevoerd zal hiervoor in geen gieval oonöeiU worden verleend Waar ou erzljdii echter zal wordeai overWogeru te adviseeren om dte uit voer van vele op hedten voorradige gedroogde gezouten of op andere wij7e gecon erveerde groenlen aog toe te Maaa geven wit o in eigen be lang in iverweging aoe ten sipoe digsite te doen toekomen een juiste opgwve van de hoeveelhend der voorratMge gedroogd © geaoutPn of op an dere wijze ge onfferveerde groenten met vermelding van de plaats waar dezelovo aioh bevinden WM b n ona voor deze opgave door onae rontroleurfli te doen controleeren Na dnukkelijk wordt er op gewezen dat m geen geval consent za worden verleend voor den uitvoer van die groenten welke met als voorradig zijn opgelgeven of ten aanpieti waar van een onj ulBte opgave iflveirrftrrftt Zeefviach Officieel In verband met hot voor nemen om uilerhjk met ingang van 1 Jlili u een nieuwe ragding te IrdHen toot de baBt4llkbaar8 HnK en de dtótributie van zeevisdh met inibogriip van Noordzee harlng kan reer rtiM o lig een uitvoerverbod voor ee vwcii worden verwacht J van Dam van laadt Zondag Ib in Den Haag 74 jaar oud overleden de hoor 3 van Dam van Iraelt oud generaal majoor iiiiöpootenr van het mihlair oiwlterwijri ou ï vooraitter van den entralen Go7ondlhelder4adl BixD rxeaalaiid Groentenuitvoer De Groenten Centrale deelt m KJe dat door haar reed den 14en dleeer dti volgtflidte circulaire aan alle bij haar ingewrhreven xporteura ia toegezonden Aan heeren exportemrs dro gerrf iniaouters en contferveerderB van groenten In Verband met het uitvoerverbod voor boapeen en bloömkool brengen Jacob rhoroae ITieodoor Car el van Dam van leisHi werd geboren te Amersfoort kreeg zijn opleiding van die Kon Mil Acail te Bredla cm wenf In 1H61 benoemwï tot 2e liuUmant dtei infanterie llij doorliep bij dat wapen alle rangen en bekloêdifU o a de be trekking van dlrecte ir van dten hoofifr Cl nrfud te Kamipeu hoofdoHiciör van het roHtorvekaillpr conwnaiwlant van het Ho rcg Infanterie gouveraelur van df Kon Mil Aiadtemie on wePd m 19 0 bonoemnï tot generanjl majoor inatoecfceiir van dot militair ondterwi Zijn vnornaauwte werken zlin Do kogoibaan der getrokken vuurwapenen Een voorffte tot versterking van de ievonde strijdkrachten In dohool Feuilleton oanikbaarhud Hoe zeer waa haar toaötapd vor bütüid onider zijne behandeling Zij kon niu weer een geeiprÊlk voeren met de inendchen zij hoordie de woürdtem die met luldie geacoen tueerde stewii toi haar werden gesproken la dte laatfite weken eveawel wa het üml er een stilstand wsa ingeIrediea alffof natuui en zeniuweni naetu we krachtea moeetm vwgaren om de laatete hindterpalen op den w g der genezing te overwinnen Maar Benedicta yrael tcrvradeu 2ij was nu gieen afgestorvene meer on der dte leivenden zij waw a ogi slecht e€Bie invalide een zieke dlie overal deelnctning vond en wier teg enwoor digheid geen la m er veroorzaakte Met welke onbeste riiveaiike geivoolenri zette zij den voet op dten dtretropel van i loriaghoven I De njip lag niet alleen over veld en woud hij had ook de hooldemen harten getroffen van heai die tot nu toe stil en gdtoklug onder één dlalt hadiden geleefd ïs die gcfaogen geetalte met h t snöeuwwitte hoofd die haar m de eMabuIe tegielinoet komt vetrkelljkde heer Dallb g Benedicta kan naiawelljk fllpreken dte ootroenng noert haar de keel toe Zóó a66 moel©n wijelkandter weerzien Dallberg dtXUiielt zij met oogon vol tranen Hij kteimt hare handen In da 9 ee Zóó baroneö zoo diep bedroefd La waaraan hefc Ik dit verdiend f loen treedt hij met gé og en hoofd op ij om voor den opzi ter plaiata ie makeo Ook iMJkert ziet er niet meer zoo krachtig n frisch iit als tto voren H et onweer ia over het hoofd van den sterken man heengevaren zonder sporen na te laten maar daar bininen diep in zijn hart etehijnt © en geiiedm te knagen als eeai wonmaaa den wortel van den cök Het anden zoo vroolijk gelaat van l annkeuken taat niu treurig en Jean Baptttstefl nmipelig giezichtje is eens zoo tanig en groezelig als andera Zacht treedt Benedicta aan het ziekbed en buigt zich oven den eter vende De gnja ard slaat de oogen op en ziet haar aan met angétig vragenden blik BeneïKcta water roe pt hij zoo luid als het hem mogeti is Het jonge meisje gtrijpt haastig naar het gtaa dat op het nüaramren nac9ittaleltQe sitaat en zet het dem zieke aan den mond terwijl Jeaa Bftptiflte toeendt om het zwakke hchaam van zijn meeeter een wed mg op te richten Maar de mdniater wil niet drin ken Hij staart Benediicta aan een gelukkige g iurfacii verhrfdert a bleek gelaat Zij hoort mj veretMt mlJ fluistert bij langteaam God in dten hemiel ik dank u daarvoor Toen grijpt hij naar de hand van ija kleindochter weaidt het hooW op ZIJ en haalt diep adtem Nu kan Ik Slapen gaan lidpoli hij Het jonge moi4c zit naast hcani De laatste stralen der herfstzon vallen als oen groet uit den hemel in het stille vertrek Het hoofd met e gipaarzame wiUo lokken zinkt tegen hajir arra do ponidiule opdten Krhooreteenmantal iDie zoo menig vrooli gtelnkkig maar ook rfmartelijk uur voor den s tillen droonwr heeft geslagen tikt eon laatJ t wiegelied zaohtkene wluimert hij in om niet weer te ontwaken koortsachtig verlangen naar zijne kleintkxihler vroegi vond de omgeving het noodtigl de baronet van h lonngihoven diaarvan oounidldellijk m kenniis te stellen Benedicta sfnelde terattond naar d rai profedffor onuheffn haar bö it mode te deelpn met de eenate gelegenheid naar huitf te ver trekken Nadruk verboden De ude heer achuddte eerM bedlenr kahik het hooM Toen eohtei knikte bij toeeliOnAnend Bij het leven van den minister merkte metn wdnig van zïljne tegen woordigheid op het slot maar nu men hem in de kleine slotkapel ha l tCT ru te golegvï naast znn gade © n kroost nu waS het alsof het kanteel wa uitgestorven Diefpo tkKxfeche stilte rondom Het jStonmaohÜg herfstweder noodr zaakte de jonge meester binuCTi te biijwen de vele zaken die gereg eld aienrfen te worden drongen de giedachte aan een terugkeer naar Ie kliniieflf steeds n eer op dten aflhtea gSrond Majmheer I aHberg was Sedert eeni gen tijd ankkelend zijn getneesbeer vond het mei raadizaam dat hi langer vertoefde in eene omgeving die steeds meuw voedael bood voor zijne zw aa rmoedigfc eid fWoidt vefvolgd Ga met God lieve patiënte en keer spoedig met goede beridhten terug Ala de Voorzienigheid het wil zal Zijn Excellentie weer herötellen maar indien dat bij zijn hooge ja ren oranogelijk ia wees dam niet al te bedroeiFd barones Het zal den ouden ötnjder good zijn einitïeh tt een te kunnen rufften na alle goede en edele dadien die zijn naam oniverg teh hebbOT gemaakt Gun den oudlerdiom zijn rechten maar ver geet niM dot de jciugd de hare heeft Onae k ur wordt op een zeer ongelegen tijd onderbroken keer zoo spoedig mogelijk tflrug opdiat wi onö weiA kunnen hervatten Ben $crta be oofd e het en naoni af Bcheid van haar geneeebundjgen vnend roet een bewogen hart Lag het aan hare aonAiere tften mnng diat t alëcfceid haar zoo on uit reite iijk zrwaar viel ftiooi aijf een voorgWod had dat ziJ hem nooit zou wederzien Zij drukte zi band met innige