Goudsche Courant, woensdag 21 juni 1916

55e Jaargang m 13W8 PRUS DER ADVERTENTIËN Van 1 6 gewone regels met bew snummer f 0 6 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaataingen worden deze tegen tweetberekend Dienstaanbiedmgen per plaatsing v n 1 5 regels f 0 35 by vooruil betaling elke regel meer 6 cis Redameft fO fe per regel Groote letters en randen naar plaatsniimte Telefoon Interc 82 enoüt u vuoi alle iindeie laiidcn aua nAULurtijKo nulpbiunn n bi öiaiih baar te leiien geUurontm ui ttünn ieu t van het herstel op nut gouteU van üanjüel niyverbeid liiiU U mw en a e pvaarl iiieroJiitreiiit worden bizondere re geluigen getroffen teik vierüe z U i leu de bouAJgenooton ter ot tfiiherimng van bun iiandel uljverbeid lanu uuw eut chuaip viiait tegen oeconomische bedieiging door bet avervoerei van de marklow of andere praktijken op tgetbiedder uneerlyike iinedeiiinging oen ttjdvuk va ityieUen gedureodie hetwelk dt haur del der vijamdel e mogendlhedien mi worden oudlerworpeu aan een ibiaour dere bejegening Hun gueKleren zullen wordeu onderworpen hetzu aan iuvoerverbodion of aan een ander bizonder ateiffel van doeltreffendenaard bizoudere voorwaarden zullen ook wurdieu gesteld voor de aohepen van MjandetijKe landeoi De luattAe afdeeting beMLuitem hebben betrekking op de dkiurzame maatregelen mopene onderlingon steun en naiuiienwerkiiigi Ten eertte baaluiten d bondlgenooLen om zonder verwijl atappeBi te itoen om aücdi oliafbankelijk te maken van vijaudelijko landen ten aanzien van girondaioffen en faftyrikateu b noodigd voor de normale ontwikkeling van bun oeeouonüalohe beurijvigih d zoomede hun orgaoiaatie op finanoieol handelaen Bchee jvaartgi ed Awïera benduiten houden zleb be ig met de verbetering van het vervoer Ie land en ter zee poait telegraaf graafeu andere verbindingen tui aichen de bond0mooten overeenkom aitige wetten op taibuk van patenten bandelamerken certificaten van oorsprong en auteu r8lre At De ttloiclaoiMile luidt Naardien de verbonden nnogendhedesi v0or faun gemeeoBChappelJike verdediging tegen den vijand boeloten hebben een gemeenschappelijke oootinoratóeftie politiek te aanvaariten volgeiwf de boginaieien neergieiegid Inde genomen bealuiten en naardien erkend wordt diftt de uitwerking van deze politiek volatrekt athaiikelijk i0 j van het onverwijld In werking tre r den van deze bevuilen nemen Ie vertegenwooixiigora dfer verbonden rej geeringen op zich hun regieeringen I aan te bevelen om zonder vorwij alle maatregelen te nemen hei ij dan tijj deüjke of duurzame welkf noodig zijn om aanatondla een volledige on volkomen uitwerking van dteese pollttcdc te verzekeren lerstaiDjjooriettD Voor de Herstemming voor de Prov Staten op VRIJDAG 23 JUNI bevelen wij ten zeerste aiin Dr T Beekenkamp Arts te Oouderak De Oorlog j Aan het Westeiyk Front i Het Fransohe oommuüiqué van i 20 Juni luidt J Aan den rechteroever van deMaaei grepen 4e Dnitaohera tot driemaal toe j in den loop der nacht de Franaohel Btellingen noordwestelijk van hoogte 1 821 aan maar oss mitrailleur eni rvuur deed al die pogingen te niet I de omgeving van het boach bij JVaux en bij Ohltpitre evenals in h 1 1 vak van OhattAncourt ging het geiBohut geducht te keer 1 Aau den linkeroever in de Vogezen ibeproefden de Duitsohers tevergee a een vooruitgesohoveu aappe bij Mitte 1bach bezuiden Tharin b verraaaing 1 te nemen i Aan de rontan der Engelaohe enlBelgen was het kanon aan het woord 1 zonden dat e infanterie handelend Jingreep 1 Het Duitache eommnniqné vanl 20 Juni luidt I De toeatand ia over het geheel on iveranderd Duitache patronlle onde 1 nemingen bü Benvraignes en Niede 1 Aapach hadden anccea Onze vliege a 1 wierpen talrijke bommen op de mil 1 taire atellingeu van Bergen bn Dmn1 kerken en Souilly ten Z W van 1 Verdun I Aan het Oostelilk Front Het D u 1 1 c h e corfiÉmniniqué van 1 io Juni iuWt Le rgroop van Hin 1 denthurg De aanvallen der DuitAïhe afdeelingen van uit het front ten Z 1 van ömorgion tot voorbij Gaiy en bij 1 Tanoo yn leiverden aan krijgBlg ivan i genen 1 officier en 143 mafli aan 1 buit i machinegeweren en 4 mijor I werper I I Een RuButeche tweWieklier werd ten 1 W van Kolondon ton Z van het Mevr VELDT Krugerlaan 7t vraagt tegen Juli of Aognstns een flinke Dienstbode en voor dadelyk een NOODHULP TERSTOND GEVRAAGD een Leerling of vergevorderd Leerling Smid Koh te vervoegen bg S SPEET8te Oouderak 8 van Aandeelhouders WOENSDAG 5 JULI ts des voor middags te 11 uur in het Hotel DE ZALM te Gouda Punten van behandeling liggenvanaf 28 Jnni ter inzage ten kantoreder Maatschappij 2B Overeenkomstig art 24 der Statuten moeten Aandeelhouders welke stemrecht wenschen uitte oefenen hnnne aandeelen minstens 8 dagen vóór de vergadering deponeeren ten kantore der Vennootschap of by de Heeren R MEES 4 ZOONEN Rotterdam den die een groot vermogen meebrengen daarom verzoek ik u noglmaaÖ pacht hot laiuigoed vjin mSJ Eckert wosl a rakeloo Tranen van geluk glin£ terden in zijn oogen Hij greep de beidie handen der barones en dnukte ze aan zijn lippen Zijn hoogibte wenaii zou dan to nog vervuld worden Hij zou pacfa ter zijn van Floringboven Benedicta verliet langeaam het vertrek Zij wilde hem dan tijdgUnnen meeater van aidh zelf te wordten Toen zij weer binnenkwam zat Eokert voor die aicbrijftafel en etawrde op bet contract dat hij zooeven had onderteek end Hij stond langizaam op en zag haar aan met een onlbeMhrilfelijken blik GodI zegene u waren de eerate woorden die over de lippen kwamen van den nieuwen pachter God zegene u waa alöeein gefced dat uit het diepst z jaa harten opwelde en God vbrhoorde döze hetVe IIOOPDOTUK XV Alvorone die verflehillen lie veranderingen in Floringboven badidien plaate gegrepen en al de aangielegenhe n der barones waren gereg€ d had de winter zijn Jntodit g daan Wordt vervolgd De Geluksster door NATHALY VON ESCHSTRUTH Openbare Veriailtrino op DONDERDAG 22 JUNI 1916 In de zaal KUNSTMIN der Sociëteit Ons Oenoegen SPREKER de heer W DE JONG U m 4m T M a Kaïmr ONDERWERP 28 De Beteekenis van de Herstemming voor de SUten Gelegenheid tot debat Toegang vrQ Aanvang 8 uur 66 Het aö beter voor hem van woon I l a4a te verandea ea en d r aipi paoMcontract met October was afgeloopen besloot hij m zwarea maeiïijken tftriH Benedicts zijn beelwit mee te dteelen ora bij zijn zoodb in d B stad Kijn intrek te nenwn BenadRcU reakte hem bewogen de hana Zij begreep en biHi te bö luit Zij wist imtoerei bij ondervinding hoe zwaar het vle4 te leven in een hiitó dat men te vorm met zijn ddei ftreu deeldle Mijnheer Dallbarg za de jonge dame met zijn moede oogen daiikt ar Ik ben oud geworden barones het lamïgoed zou door mij met goed meer beheerd worden d arom iff het beter d at ik heenga Ik wil u evenwea ffaarna helpen in het zo en van ffi iï iMvervan W eo ik w f eerder vertrekken voor ea aleer lic alle awarighedèa die aan zulk een verandtering ziih verbondten uit tien weg heb helpen ruime Ik h vete Adverteert in dit Blad Advertentiën V Heden overleed na een gednldiff lyden onze innig geliefde Eohtgenoote en Moeder Mevrouw Anna Margaretha Venema eb Hirdllur in den ouderdom van 37 jaren WlGUDB SOHÜLTETOS VeIIIHA EN KINDEKEN Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven 19 V A9frekt eenige kenniagemng BOSKOOP 19 Juni 1916 V Heden overleed na een lijden mijn innig ge Kefde Jongste Dochter Mevrouw Anna Margaretha Venema geb Hardllzer in den onderdom van 37 jaren Wed A Nl HARDIJZER 17 KOBTBE Boskoop 19 Juni 1916 Volstrekt eenige kennisgeving Heden overleed na een gedoldig Inden onze lieve Zuster en Behnwdzuster Mevrouw Anna Margaretha Venema geb Hirdilier in den ouderdom van 37 jaren Saskoop O M HOOFTMANHakdijzbb F J HOOFTMAN Boskoop V W HARDIJZER G W HARDIJZER BOÏE t Gravenhage H L HARDIJZER M HARDIJZER CoBNBUBSEN Boskoop H A OTTO Habdiiexk J H OTTO Boskoop W J HARDIJZER P W HARDIJZER ViH Thibme Boskoop JOH H HARDIJZER A HABDIJZER Ia G ahd Boshxm A N FRETS Habuijzek D PRETS CapptOt ajd IJssel A L HARDIJZER U HABDIJZBR49 Vbbbueq Boskoop 19 Jani 1916 Ydstreki eenige kennisgeving Faillissement M JASPERS By vonnis der ArrondissementsHeohtbank te Röttkboah d d 14 Juni 1916 is MATTHIJS JASPERS bleeker wonende te Gouda aan de van Str enstraat aldaar handelende onder den naam Het Springende Paard verklaard in staat van faillissement mat benoeming van den E A Heer Mr H V M van Heiten tot BeehterCommissaris en van den ondergeteekende tot curator De Curator voornoemd Mr £ F BAKJëB Rotterdam 17 Jnni 1916 Lenvehaven W Z 107 19 By vonnis der ArrondissementaReohtbank te Rotterdam in dato 16 Juni 1916 ia B H VERSTEEG Broodbakker Wonende te B euwyk verklaard in staat van failUisement en zulks met benoeming van den EdelAohtbaren Heer Mr H W M VAN HELTEN tot R ohterCommi8 saris en van ondergeteekende tot ourator De Curator Mr W J L VAN ES advocaat 16 Westhaven 19 te Gonda Herstemming voor h Staten van Zuid Holland STEMT VRUDAG 23 JUNÏ den candidaat der vrijzinnigen Dr T lEEKEIKtMP 1 j a k JXi s 6 fri v k s m 4li ts te Gouderak Het komt t m zekei op één stem aan Geen yrijzinnige blijve thuis rl AWtf aW ï Wws I ii Ulittis De Centrale Liberale Kiesvereeniging in het Hoofdkiesdistrict Gouda Mr M M SCHIM VAN DER LGËFF Voorzitter F TIETER Secretaris 200 Het Stembureau is geopend van 8 5 uur Spaarbankllaastreclit Inleggers worden herinnerd aan de verplichting tot inlevering der boekjes vóór i JULI a s en zulks voor bijschrijving der rente en controle Afslag Rundvl eesch De ondergeteekende maakt zijn geachte clientèle bekend dat hij van af heden zgn eerste kwaliteit Rnndvleesch met 20 cent per Kilo heeft afgeslagen De prijzen sgn als volgt per 6 ons per 6 ona ROSBlfeF BIEFSTUK OSSENHAAS RUNDVET i RUNDERLAPPEN RUNDERPOLET RUNDERGEHAKT ROLLADE RIP z b 70 cent ROSBlËF v 75 cent 70 85 HET BESTUUR DER SPAARBANK 65 75 75 J VEltZIJL Kleiweg 36 GOUDA 1 34 Minzaam aanbevelend Telefoon 379 l KlMNDEyUTSeBirPU miBU gevestigd te GOUDA JAARLUKSCHE IlichywatePy EmserwatePy Bittepwatep Leirico bg 13 firma Wdjer en Hoefhamer Apotheek Gouwe 135 GOUDA Tel 37 Fijne Likeuren WIJNAND FOCKINK Amstordam Verkrygbaar 10 Fipma A DAM Kleiweg Gouda Tel 87 Hminenipg BllfiElUT OROOTE Eenvertrottwdadres waar bll F dat kind nu mef haar S voor het maken en stolfeeren S van MEUBELEN Is bq fgkje vörxNELUE S Koffie Ze weet dat iK daar ZOO naar verlanci i ii HESSING S Peperstraat 24 Gouda g Bill ke prison prima matees riaal Reparatie aan alle meu S beien 11 taen sbDlDldijke FMeo peslil Ie Vormer OrSn TlD A OPGERICHT tr ft Voedert uw Vee met de nutvere murtee 32 Juni Soc On Genoegen 8 Oroote Openbare Vergaderingl Spr d heer W d e Jongl 3 Juli 2 uur OniderstandsooinjniJaeie Armenzorg Gelbouw BolKV en Woning oeziflht Belerfd venoelnB wij negeli til f mededeeling te mogm ontfiogm vm ïorgaderlngen ooncorleii nxtatkeli d n ett om d w dam In anas agMda te TormeldeB LUNZAADROEREN merk 3TER en W L 28 Ml SOYABOONENKOEKEII merk W L Uitmintende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde BereDiploma ParU 1900 Segen Oouden medaille Ei otii he Drukkerij A BRINKMAN ZOON Goud 0ERP05T 5IBAR Woensdag 21 f uqI 1916 mmm mmai Verschijnt dagelijks iJfel i behalve Zon en Feestdagren 1 RUS VAN H£T A60NNEHGNT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 60 Met Gelllu3tr enl Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelUfcs aangenomen aan om Bureaa Markt 31 by onze Agenten if n Boekhandel en de Postkantoren mtgerm A BBIKiaiAN W ZOOH Telefooa Interc 82 iMtirooi nieer lOt lantiten geilwüngea eu door oiw artiilene vuur vernieiu Op deu a oorweg bij Wilefka werden üuimmen geworpen L egerg4oep ijeopold v tleieren De vhegeröarüVttiJen op den a pojrwug van IjaichowitöeJii naar L unnl e er iien hervat i i egei rocp v Lineing Kfachti J g e UuiSsiti chü aaavallen opd eKanaal hteliling teil Z W van Logiachen nwdlukten onder zware verliezen in oiiÉj varsiperringwvunr De voortdurende pogdngeu van den vijand tegen 3 de Wtyr bij en ten W van Koini 1 bleven over het geiieei zonder reHiil 1 laat Bi Urueiatyn i de sti ijd bijziiiidier hevig Tuflechen de wt en an Kovel Ijuzk en j3 Turya braken onze troe Jea op verscheid jn pi nten den taaien tegWtand die bij Kiaielier bijzonder hardnekkig wus en drongen vepdei Ten Z van ile t ii aju werden de vijandelijke aan1 vallen afgeü lagen De liueben heb j betk hbn opnttal toh in dfe riohting van j Goroühow niet voort iezet Bij het Bothmer leger Ib de toe i stand oniverandiefrdL liet Ooatenrijkfilche eommu xiiijpió van au Japii luidt Ia de Bü j kowina kwam de viiandf in govecür len met onae achterhoede aid ïeUiïgeQj t ver die Öereth Tmaéchen de I rceth ea de Duaes ter aa de iStrypa Quiaj het gebied vau Hadrilov verliep de j dag betrekkeiUk rufiti Uit geivöcihiteni w ari wij ouö d vijanden voort oedog van hei lijf hiel den en dlie ten Z O en N O van Lokaozy in WoUiyniö werden gele vend brachten onze troepen tot dusver 1300 g vangenett mee braevenö eea Eu a ch kanon en d rie niaehine1 geweren In het vak van Kisielin makende aanvallen der Bondgenooten vordieringen in een taai © worsteling Ti spKihen Sokiil en Kolki sloegen wij onitanglB forsohe atanvallen der tegenr stand enS af Bij Gruziatyn waar de Kuflsien nvet groote atrijdlkraehten voor d6 viordie maal in de Unie der dappere verdedagKora trachtten binnen te dringen wordt verbitterd gieötreden Uit Petrograd woirdt d 20 Juni geniielJ LrewondVj officiereü te Odeööa aangekomen na dwlgenomen te hebben aan de gevechten van het Rufiöifiiahe offensief gjewagwn van hei buiten eiwoAa élan der Huseisehe troepen De mioed ea het vartrouwen der troepen moet voornAinelijk toeg Bührevep worden aan de uitmuntende voorbereiding van het offeitsief i door de artillerie d i aanleg van 1 uitgestrekte oftderft jdache giangen I een labyrinth waW de Ruaöen op I aoinWniige punten vl bij den vijand 1 waren De reaerveï werdien met fani J tengewonP kalmtff pn snelheid aan J gevoerd jl Au het ItaUaansche Front IIHet Oostenr HoBg oommuniqu van 20 Juni zegt J Aan het IsonzO nt en in de Do Il lomieten zonk de gtnyechtawerkzaam t heid tot het gewone peil terug D Italianen maakten ioh opnieuw tegen afzonderlijke plaatsen van het front 1 tuasohen de Bienta an de Astica op Jmaar werden afgewamd 1 Verdeeldheid in bet En he Kalbinfljt Eeiü Ueutor teiflgflMn uit Lomlen l meldt d d 19 Juni Volgienö d ei Timetf hebben die i i eirhandeLingen over een voorloopft e lereehe be atuuraragelinig weik in Ierland hoop 1 gevende vordteringw miaaikton nuleen plot llnge vardtotddihedd in hetlkabinet veroorzaakt bij welklieh amizeer sterk verzet tegipn Llo ydi Geor 1 ge voorfllellen worat g trad en Hetl lal mogelijk dttt er jKiinisterai uHen 1 aftredièni iiuii üu iHioamtüish verbond op ühuir zauien grondWlag ie verzekerwi De L unterenöe heelt diaaron beelo jj ten om de volgende beelmten te on j iienwerpon aan de goedkeuring der re eenngen van de entemte mogend H hedfen f De oeeeniomi he conferentie te Een Iteuter tdegWöft nlt Dondeo aandöN R X meldt Vanavond ib een mediedleellng o pei a r gemaakt nopent d e besluiten der oeoonomisohe conferentie te Parijs Nadat den bond genooten de stnjd met de wapenen ondlanitfl al bun pogingen omi een boteïng met dte eentrffle rijken te Vermijden wa opgedTongeni bereddten 3ij zloh thAna in onderling overleg voor op een njdl op oeconomiöch terrein die niet alleen den vrede zal overleven dooh op dat oogenblik sAjn vollen onwang en kracht zal bereiken De vijand heeft blijBcbaar ten doel de heereöhappij te erlangen over de prodluotie en de markten der heel e wereld en aan andere volken een onduldbaar juk op te leggen Tegenover zulk een emfltiig gtevaar achten de regieerlngen der entente nKogendtoetden het haar pMcht alle maMr elen te nemen die noodig zijn om aao den eenen kant vOot haarzelven en voor atle onzijdligp markten vojledïge oeooniomiache onafhankelijkheid en eenbiedi voor een gezonde han delöpraiktijk te waai orgen en aan den andieren kant om de organiöatie van De beiJluiton hebben in de eerste plaat betrcÉtking op den oorlogötijd Z 1J bevatten het verbod van allen handel met vijandelijke landen vija delijke omderdanen personen en ir lias die onder vijandedi en iuvloedJ ataan Ook be alen zij dat de over H eenkomaten met vijandeli e onderda I neu gwwlüten weÖke nadekigzijn voor üe belangen dter boinigenootan on j vüorwaardeli moeten wordten te ui t J ged aan De bondgenooten zfullen a voorla de maatregelen die ïeedö ge J troffen worden voor het tegenboowfen J vau deu vljandelijkeu toevoer vo4 touieii ü oor eenheid te brengen in deJ eouitrabanidelijtyten en in de uUvoe 1 vtirbo iein en in t biizondier door den uitvoer te verbieden van aile artiJkalen dlie tot volstrekte of voor1 waard eiliiko eontraibande zijn verklaard I Vuortö zullen zij dit d oen door bei vers trekkMi van vergunningen voor uUvoer naar onzijdige landen van1 waar uitvoer naar vijandelijke landen zou kunnen plaat indËn welke verjgunmugen afhankelijk n van bei bf mtaan in aulke landen van oontioiloerende liohamen die door deboudi geuooten zijn goeilgekeurd dan wel bij onlü tentenis vao zulke liohainea van bi zondere waarboxgeOt zooaüd die 1 baperkopg vaji de uit te voeren hoe 1 veèihediea toezicht door ooodblaire j aniibienarer dier entente ems 1 De hierna volgende beeluiten bobben betrekking op o vorgangsiiöaatregelen voor het tijdtvak van bet he etel dier bondgeineotadiaf peUjke lan 1 den op het gelbied van handel nij j verheidl lamdibouw en adheepvaari In het eerate dezer bevuilen geven 1 de enten te m ogendbeden kenoid van 1 hun bttïluit om het beretei van de landien die door verwoe ng uit mergeling en onrechtvaardige opvordcrinig hebben geleden te wfliarborgen foor daarvoor in de eer te plaats hun grondaioffen nJjfverheid en larudiboaiwinriohtingen en hun handelsvloot betfohikbaar te fftellenofhen te helpen zich weder toe Ie ruaten In het tiweede boa luit komen de bondigenooten overeen d at het voor 1 reohit der bebandeling ala lueeM ba gunstigde natie gedurende een by onderlinge overeenkomst vaat te etellen I I aantal jaren niet zal worden toegeI kenid aan vi andielijke mogencBheden Teil derde besluiten de bondgenoo ten om ten behoeve van de bond Feuilleton vrienden Onder bekwanie land huishondknindligen die teven een voldoenden borgHocfet kunnen atollen Benediiota knikte hem vriendelijk toe Doe nog maar geen moeite iadeze riohting mijnbeer Daltberg zeide zij ik wil liever eenrt eenemei mo zelve te rade gaan I Aan den avond van dentselidieR da i werd db opzictiter Ëckert bij zijne jon e meeffteree ontbodten By zijn binnentreden fitondi Benedicta van haren atoel Dp en trad hran tegemoet Het matte iicbt van de groote hangiiamip verlichte het flicfcoone vriendeU ke gielaai mei de dionkere oogen waarmee zaj hetn nitvoicKthenid aan zag De onbewuste hoog heidi en waardigheid van baar w z a kwaon moer uit ól a M it ea Ëckert aagl met een gevoel van eerbiedige boogacbting neer op de aflanke geotalie die in deze voorname omgeving pasfte als een ediel portret in een fllniaafcvolle lijet Ik he een verzoek j an u mijnheer Eckeit ik nwg wM openhairtig nvet u Ji reken Nietö zal mij aangenamer zijn baronefli Gij weet dat mijiAeer Dallbergzijn pacbtcontraet nM wenseht 1 vernieuwen en dat ik dientengevolge naar eea anderen pachter moet tril zien Ik weel dit baroneei Ik heb BW ztóf n T mijn beste weten oP een nieuwen pachter nijne ketiite gevefftigdi en ik hoop zeer dat huj gmuogem is die beirekkiui aau te nesnetn ii kert zag kalnu de aipreekaier aan Wenecibt de baroneei dat ik ada haar bemdddlelaar zat optredieu BenedScta gllimiachte en bood hem eenskla tó hare rediterfiami Neen waarde Eokert niet ala txwaohenpersoon ik wenflch d at gij zelf de teugel van het bestuur over Florin i ven in handen zult nemen Wie zou daarvoor beter geeiehikt zi n Ik bied u deze nieuwe betrekkinglaan en ik hoop dat gij iraj niet Inden teek zult laien De oJ zi hter werd vuurrood Zijne oifjïimi a ltterden vAn vreugde mear sleehtB een kort oogmblik want toon boog bü bet hoofd en zijn g zicdit werd Weoker dan ooit Zadit antwoordde hij Ik beho u niet te zeggen baronet hoezeer ik mij gOBtreeld g vo fl door dSt aanbod en hoe onnitHiprekelijk gaarne ik het zou aannemen Maar het id omnogeiijk Om een lancGgoed ala dat van Floringboven te kunnen pachten heeft mem eene botg dteliing nQodIgi die Ik niet kan aanbreng Gij weet barones diatIk over geen oenl moer hefb te boachikken eo dat ndjne armoede heloa oteedB de klip wa waarop al iDijne pogüngen om een kleiner landgoed zeker niet zoo een alÉ Floringfcoven te paohtere achipbrauk helb oen geleden Eu zou de borgtocht uw eenig beswaar zija i Hij zag haar verbaasd aan iCitikei barooee Zoudt gij audiera gaarne bier wHlen blijven om bet hoofelbeatuurop u te nemen Wederom blooffd hij tot achter I Ie ooren Ja baroneei ik hoop dat de nieuwe paiuhter mij in dienat zalwillen houden ik zal nrijn uiteratebet t Iben het hem n ar genoegente maken Benedictie ginig naar de dOhrijiftatel en zocht eenige papieren bij elkaar Daar ik hoegenaamid geenwaarde hecht aan den borgtocbt en overtuigd bon d at deze bij u ook volatrekt niet nóodig ia verzoek ik u mijnheer Eokert de pacht over te nemen en dat contract voorloopig voorvijf jaar te teekenen Do opzichter bleef onbewegeÜ Maan zijn bevend e banden vie4en slap lang böm neer hij wardbwirteling Week en rood Uwe edelnvoodlglieid ie al te groot barones fltamelde hij ik kan en raag Me niet aannemen Benedïoia nam zijne banitS en trok hem mee naar ée aicbrijftaie Leee en onderteken ik verlang bet giJzuItinSjtodh niet willenoverleveren in handen van m j onbekendte lieden G Ij zyn ini j atonider bor odit liever dan al de vree i