Goudsche Courant, woensdag 21 juni 1916

EngeJand a rol in é a oorlog 1 lOiUMtf ibb uaiMMM iJuUMSiktUUk uctie oürJo£ti correapoiiü iit tiohnjil ia cuiheis weekly itftar btt üfu iiielijii het votgeud t ver liiiig l aiii t0 ii t Hl titu uuTjcig uii i uiii vuüf zictkzeU raclaute te mbh eu AU ztj het ha dMt werkoa lijkt uei tot buoue po0e te behoureuv ma iti üuen altibt zij nAat werkpak ik ii b een utal offieier die om dbrto uur lUiai bed wotf giegoau ea utii i vem uur w cfez op tüiia hooren eeggm ik héb bljiui tot ie tXü ïiAnbrak ten beetje zitten knoeieu ik heb zefcerao Eng eidKiAiinan gokeiLti üie uie eenH twee niaaaden na onae kennuAnaking verteldie dut hij iteg eiktug tijgeri had goBciLoien hei Victorla kruiB bad gekrt ea en cfa abt k€nuH r der ÜoiAennjiunhe taleu undkuisuhelcten had Waarom sou hij 1M teinaud Z€ Eg eix V Kijk eenel zei inil eau l n i itilcib oftKJier ik ben er heel anaal niet up gemeltt om een hdd te zaju lA een VietünarkTuiB te krggeoi ik hüop l fvfB ï uU den oorlog te koïrtfeni Ik zü u graag het leven wee wlHen g lUeteu n thuis zijn bij nojn vrouw en kindl foo zlwart op wit dohijni dit een bewija van gebrek aan nulltairequar liteiten zooal men bij een oorlogö cui rei ouidieint oü kunnen verwatrti lifuMaar bij hem waa het roaar de j n lijiehe uianier van inreken want t V ee diag i later wa hij in bet gevechl gvffneniveidl Hij waa de eerate uflicier van zijn bataillon gflweeet üie bij een aanval in de Ouit hie loopgraven wa doorgedrongen ihC zijn matuurlijk tledfeu dte donkt iL ütat i der die let goadb zegt van den Engeiscüman een zgtu An I gloBianiak moet a n tie over ndlat goeie owHe Jenden g reieAct zooald Idt in een vaudeville g Klaaa wordt i en wien adésn stokt ala cT maar van een hertog g€8ï roiken woirdlt Ik behoor tot een volk dfcit ree meermalen niet Engeland oorlogi heeft ge voei d en dat weer saou dben alfi het recht diat eit ic9it Mijn opvattingen otntrent die wi ze waarop deiËnrl gelfliciunan vecbt en d rol Me h in deizen ooriog s eelt heA Uc nJet opgedaan in geze4 ohap van hertogen ol in dtot goeie oudte Lomdeta uit d praatj van d e Strajiè maar aan het Engelache front Ik geloof dat de Ëngelflichen p N 4it ln bttien op een eerlijk oorJeel dnt niet beniwt op hunne manier van praten maar op wat zij gwtteanihejbben Ik antwoord nu op vragien ajö Waar in dat Engelache legier of Waarom vernietigt de Engleiebbe vloot de DuitKChe niet of Heeft Engeland niet een Büedit HgiaM r geHlagieii in èezen oorlog Weinu tiat antwooOTi luidt Voor KooiVeT ik heb kunnen len rfjn dte meeste Britten en Ieren efvengw die ge6 nienv l r zijn gerv llen meA het gezicht naar den vlianid gekeerd SisanLeanLlaiacS HM de Koningin te Katwgk Uen meldt alt Katwük aan het Vad Het beisoek dat H M de Koninffla met gevolg gisteren aan Katwijk braont had tot doel eenige landhaisen te beftichtigen voor een eventaeel verblyf voor H K H PrinsoB Jnliana Voor het verblgf alhier gedurende eenige maanden waartoe thana iabealoteuj Bal H U het landhuis van Mevr De Kotter betrekken staande op de doinen tutsohen Katwijk a d B n en Katwük aan Zee Dwurte adrcB BIJ de Tweedte Kamer i in eikoincm een adte van ue Naaml Venn De ourawit te Ameterdam teng leide van 45 801 verklaringen betrekking h4 bende op 220 2 17 perflönen waarbij dte owtertoekeuaren n ed dleelen ilftt ite thmrtetoestand htin met langer veroorlooft de kosten der jneoöt miodizakelijke levenflJbehoelten uit itei inkomsten van het g ezin te berftrijdeui l lt adire iit verzonden naar dte onuivluHiie voor de Veï oeki rffteinu Mallsluitlng Pe laabvte bu iohting voor N O Indfië i ort Said en Singapore StraJW per vraoht iot lorontalo via het Bueiz Kanaal van Holterdam la voor aangeteekende correspondentie 22 Juni avonds 9 uur voor gewone eorr 2n Juni 9 5 Emergent Met dieze gelegenheid wordt alleen vorzondlen op verzoek van afeOnderHi Aangeteekenoo stukken moffen f oetk geldsfwaarde beivatteni Naar ilte Avp verneemt hebben die veriplegling i oJTk ieren kenniif ontvangen diat de mogielijkherid beiiitaat fiat er voor de troe en een aardiappe en meer verkrijg baar eutlen zijn e nz4j dan tot verfltrekking van peulvruchtf n e moeten oirflirgaan Van rtreek De Nieuwe Coutant acliri ft Het muf tere niet zeer aangenaove maar ouder de omstaodighaden niet heel beüingr e feit t de vrijziibnigen om bij de Staten herrtemmingen eenig i ernstige bedreigde zeteie te be houdiéni met dé fftXitoliMea ItebbeiuajE gerfi rokeu eiik e van hun oandldlbteiL oTW te nanCn en te steunen heeft f£e redactie van Oe Tijd in een eaatedtoeritand gebracht waaruit redding aJ thans vöór den berateii iningKidia niet m eir inagieli E 0eac kun wordien Ken hoofdartikel van gteteren in t et U K orgaan vangt alidiu0 aan Niet enkel met hun heelen verkietzingHitrein ontraderd maar ontredderd fnur uiteengetMnemdl hebben thai de liberalen een daad verric4it waak van de verklaring tot de uiter te wanhoop herleid moet worden indien de vertioudftng van het Hberaliskne tot de socioaldicmiocratieni tiedert jaren in een politiek faijhzitleven ware ontaard zoodtett reei het gezochken waardigheiditgevoel vanhet vrijzinnigendom en d kwade gevolgen van het ongelijke fanniilielevendal zijn vangarmen om de tilier epurtij houdt geslagen aan deze eenonUAaifilng uU de bicëwwelijke otaheking allermoedili kat maakten dianzou hel liberaliiAae thans zi n bestaan cM t aan d e bijzit nJet heibbenpriJBgegevea De zedelijke ai k bij de AmsterdodOBiche redlactio naa den poUtieken tewceggeflbrooht moet wel hevig a om haar tot M gebruik van zulke onfatsoenlijke voorstellingen te verleidie Het nunmier is lïijna niet geiecdiikitS meer voor de hui kamer van e ai liberaal Laat Voor Eer en üeugidf zootietft pasöoeren i Doopt eainden in Ru nd l rof Kt rnkamp schrijft in h woBkibiad JJe Amsterdidmsner Mu i tetiien i al menig lezer het wel vrttiiinid hebben gevonoen dat onze iJooipsi £e eiibde Sociëteit zich heedemoal niet bekotmnterd heeft om haar getooiHigenootea in Huslattd en de zorg vüor lïun belangen heeft ovengelaten aan Ur A Kuyper enmej Dr iteper l k zelf had niij daar 0 al over verwonderd tft meer daar dB predl kant an de Danzlger Mennonieten gemeente de heer H G Mannhardt mij indertijd had medegedeeld dat zoowel de D nalger ais de Ruslrti ite Mennonieten nog öteeAï betrekkingen onderhielden met de Doop gezinde Sorieteit Maar zfiehier wat mJj nu beriditwordt door den heer A K Kuiper Doopsgezind predikant te AnUBterdasn fln or èen heer K Vo naarde meen ook Doopsgezind predikantte Midld ytum Heed een JBar geleden hc en de Koielsiache Doopsge ndem door beuniddleling van Dr Sohimvan der Loeff hervormd predikant tePetiograd de hulp van hun goiuotiilgeniooten in Nederland ingeroepen om te voorkomen d t zij uititiwiand zouden worden getaet Prof fCtihter te Ameterdiaro Da ten Gate te Apeldoorn en de heer Vo f teMi tBt um hefcben zich toen ook opVerzoek van Riisl airiie Dooipsgezinden diie hier te lande vertoeven veeimoeite gigeven om bewijzen aan tebrpngen oor dte Ne lerlan dlöcne aNkomNt der bedotilde HuslaKsiche genmeaiten Maar brieven daarover naari etrograd geschreven bleven onbeantwoonll en brievan door het beirtuur der Doopiïgezinde ZendlngHveroenigilng v an de UustiiiK be geaneenten zelve ontvangen maakten geen ewag nïcer van het gevaar vanuitzt iUng j In De Nieuwe Courant van8 Maart 1 1 sidireef d e heer Voa reedis een hmildlBTtikei over Liandverhiuiifing om desl geloof wille in deDoof tfgCKlnde Zondfigatiode heeit Dhi ten Jate herhaaldelijk de aandacht gevestigd op den nood der Rua iiA ie geloüfc gienoüten De heer Vofl meent zooala hij reedW In De Nieuwe Crt uitiHtmzette dut hun Nederlanddohe aXkonWt trij gebreke aan tamboomeu en famitieiregidters Wet met wiskundige zekerheid valt te bewijzen Maar hij gflooft dht ztj op een andiere wijze kunnen wordeng olpen door die tniH ihenkomttt in te roe ien van onite groote bankiiwtetling die met die KiwiiAMdio regeeiüng In relatie taan onder welke bankiers er verïudiiMende Du pdgettdndlen zijp en door den tfteun te vragen van onae drie Dooips ezinde miniatei L eiy Ort en Pod§iuina om door hen invloed trapten uit te oefenen op de Kwl tislclie regeering hij meent trou weititf ftot de Ru siche gezant te f fraivenhnge reeds in de z ak gemehgd irt De zaak van de Ruel idcihe Doops geBindon zoo eindigt hc4 sifhrijven van den heer Vos was al lang in DoofMgeBlnde NederlandlBiche handen maar wij zijn gewoon w minder reclame te maken over wat wijdoen dan dr A Kuyper Zoo blijkt het den Rudsldf en Doop gecinden das niet aan hulp te ontbreken Maar bet meesit tullen zij warden gebaat door de voor raak vAn de Nederlan cSie regeering Men raag vertrouwen dat onze MinJMer van Buitenlandskhe Zaken reed voor hen in de bre is gesprongen Moge het Medlg Uijken JSü We tk opb ge £iade ueveu in Uuslaud voor eoa nieuwe baiÜDgschap zullen worden g ri tuardi D Uijksfmiddelen De afgdoopen maand Met beeft wat ue opi reng t van s UiJkH gelA middelen betrett een veel gunriiigier rei ltaat opgeleverd dan ovei ti iSr Dïoait geconstateerd wopdén Hei totaal fltecg met f 3 787 002 08 boven de opbrengM ia deoeUde maand vau hel vorig jaar verka egen Oe $ heele opbrengM der maand Mei was f Ü Nu wat Mei van Verleden jaO r wel een zeer onflaMtige Bhoand ar de een mindere opbre iglit gaf vergeleken bij 1914 van t 1 419 017 5 1 DocÉi we z n dan uu toch met f a67 984 rj boven 1914 gekogekfjineaii De directe belastingen h€ M etb voorna meüjk door de nieuw ingenroerde inkoniMenïwlaatlngt f l ö89 36B 83Vt meer opgebradit dan in Med Idlf de invoerrechten f 413 000 nveeV dealuikeraociiufi f 1 220 000 meer Me op den wijn f 0OO die op bier en azijn f 12 000 en die op hetgeeïacht f 215 000 Ben meerdere opbrengst Ie ook verkregen op de belasting van gomden en zilveren werken en wei van f 19 000 voorts f 251 000 meer an de zegeSrechten f 541 000 mWar van de reg atratierechten en f 64 000 f n eer van de hypotheekrechten Een mindeire ftntrraagA levcsde de accijns van het gediMlUeerd op ni 1 f 69 000 en die op het aout van f 2000 Ook dedtjmednen bleven f 66 000 afhter en de loodWgeldfen f 27 0U1 terwijl de mioceasiereeihten f 401000 minider opbrachten Uit deze verg Uj cende cijfenel blijkt dat wanneer men de loode den bMten be cdioiawing laat de verHbhille de bronnen van inkom reden tot tevrectcnheid he ben g egeven Ook die aJzonderlijk opgegeiven op brengrit m i poaterijen telegrafie en telefonie venmeddt Stijgende oijfers De mtierdiere opbrengst over Med bedlroagt f 77 0ü0 Het totaal bedrag over de eerate 5 rond van 191 tó f 78 052 414 01 tegen f 60 635 880 70 in hetaeWde tijdperk van 191 zoodat men op verleden jaaJllianr f 17 416 583 37 voomlt et De opbÉ enget der opcenten geheven ten bate t n het Leenlngtalfondia 1914 ia t 3 107I 149 32H en over de eMe Ij maanden f 11 741679 33 Verleden ia r waren dieize c erS f 1 66 3j68 28H 1 I 3 9p2 978 7 N Crt Viedesklanken V aitwt ó dien Nod Anti Óorlog J aoui woxxll het volgende uiedegedeelü I ijtu er dagen weixl iu aokeie NedeilanidlKftw bladmi melding gemaakt vüii een ver ZO eki ohraft aan ue Jhngelsiche Kegeei ng waarop thana in iïjiigttanid baodteeKeningen worden verzaïnetd en waarin wordt aangedrongen uul ue Kegeeriiig d eerste de bCMte ge4egenheid zal oajigirijpeiL om onderbanueiingen tLS cftea de oorlogvoereuden te bevorderen teueiadie een lec hivaaadigen en duurzQjnen vrede IC V erzekereOi Ofer at verzoeksichrüt atchreei CIhuUb Koden buxton in een ingezoudeu jiNuk aan de 4Jaiiy Podt De verklaring van Sir Edward ürey aan de Chicago Daily Newa erMiiei kt den indruk gesnaakt door de loalöte redevoeringen van rten Duitsiofaen Itijkdkanaelier en den EpgelSühen Premier dat de strijdi tus tu beik belde zijden nu is teruggebrai ht tut een pent waarop op beleidvolle wijïe onderhandelingen zouoen kunnen piaata vinden Het alpreekt van z ll dial het zou kunnen gebeurea dal deze onderhandelingen op lüefeT uitlieiien Het zou kunnen blijken dbt de tfohijn bedriegt en dat de DuiWehe Itegeeriog nog wed altijd ugrefiöiöve oogmerken heeft en met aal willen toestctnmen in vred voorwaardeifc zooals de geallieerden deze moeten verlangen In dat gevad zou de oorlog d ai worden voortg set Aan den anderen kant ie het op zijn minst nw ge ijk dat zulke voorwaarden in het bijzonder het herritet van Beigiö ea NoordFr knjk thans wel verkregen zouden kunnen werden Indien dit het goval ia dan j reekt het van zeM dat het ongXïwenrtAt zou zijn den oorlog voort te zetten Waarop het aankomt i te weten te komen hoe de zaken Staan en dat kan alleen gebeuren door onuterhandelingen Dit is het doel van het verzoeksohrift aan de Kegeering dat nu op groote dobaal over het geiieele land wordt geteekeud Door het ïlureftu van bet Peace Neglotiationa CommdÈtee 47 New Broad Street Londen E C van welke organiaiatie dexe petitie nitgfcat worden teven rftrooibiljetten vardpreid waarin door aanhaling uit geöcfcriften eu redevoeringen wordt aongetoond hoe ook ïn oorloglvoerendB landen aan die andere zijde ditzetfife verlangen ii r onderiiandelingen beitaat Joban Wogenaar De Senaat der R ks ÜBivwnteit te Utrecht zal naar de K R Ct meldt op Uaftndag 26 dezer te 2 aar in het gnrat anditodbrn een openbare vergadering houden ter ffometie van den hecnr Joban Wagenaar omnponist en mnsiekdirigent te Utrecht tot doctor honoris caoM in de NederUndscfae letl rkande £ en Hontboreau Kmt de flTel veraeeiM ymtét m verband met de verwachte toenemende schoarsohte in bont overwogen om onder de anspidön van de N O T eeü houtbnrean op te richten teneinde te sterke opdrgving te voorkomen De medewerking van importeors handelaren en consumenten zal hiervoor worden gesoobt Het nieuwe bureau ia dus te vergeleken met het vroegere kolenbtirean TWEEDE KAMER Vervolg Dt heei a p 1 e k m a n ö d becntl Ltrüe Ue beiekenmg van de vergutMingen aan militairen en weeoup ue tiriiw e ie wedité tengevolge daarvan lu veïe gezinnen heersdat ue heeren Kooien r k en K i 1 k m a n r k jufchten het w o loe Jiun laiieufl gaat het niet aan aitf luaaUHaf bet loon te reenen wat nu verduenü zou zijn De uetT ter Laan a é klaagde ov er het langzaam werken der CoannuriJiie van Advies De Miniriter van Oorlog de heer B o SI b o o m be oogde diat voor de BM bili aUe vergoedingen reede i eniïtn zijn uitgegeven Ulijkenö het duuat aclit men de vergoedingen te laag fcu meent men dat het welEi omwerp hierin niet vold tenide voorziet Naar Miniflter 9 meening heeft men een reëele basiai in de loonen van Augiuiiius 1914 De veröcb illende opmerkingen zal de Maniöter iv w eg en liet w o werd daarn z b at aangenomen Vervolgens werd z h rit aangenomen het wetsontwerp tot bekraehtigiing van een overemiikomst met de Jiuibat Djondbang Stoomtrami Melajb schappij tot aankoop van haar ondernennngen wij igtfng en verhooging van de begfooting Van ultga e van Ned lndSe voor 1916 De heer Hugenholtz ö d Meld daarna een interpellatie inaakedeudtzenxiing van millciene naar Ned In uAé waarin hij er op wees dat de iseedtetust onvenx ldeli zwaarder dan de landmaoht zal drukken oft Oen aantal jonge meneiehen die zondetr hjun zin naar indié moeten een langer dlenrftrtijd doormaken verstoken Zijn van zooveei De keuze van hen oie daarvoor zullen worden aangewezen zal zeer willekeurig zi n Spr eindigde met de volgeaide vraag aan den Minister te rftellen la de Minister bereid van het uitzenden van zeemiliciene naar Ned Indlë Voor zOover üij zich daartoe niet vrijwillig beA ben aangemeld alsnog ai Ie aien De vergadering werd daarna verdaagd tot Woeiwlagmorgen 11 uur Gemengde Berichten Een dryvend hoofdkwartier op de Donan Onder de Hongaanohe vloot bevindt aich een pronkstuk dat speciaal gebouwd is voor hoogwaardigheidsbekleeders Het is met alle denkbare luxe ingericht de wanden z n versierd met dure gobelins en prachtige Bchildernen de groote salon is in stijl Louis XV Makkelijke slaapbntten en comfortabele badkamers met marmeren boBsinB staan ter beschikking van de gasten Tydens de verovering van Servië heeft het schip een groote rol gespeeld doordat het voor Belgrado maarschalk Van Mackensen als woning diende en een tgdlang zetel van het hoofdkwartier was Van daar nit werd het offensief geleid Het lag toen voor de uitmonding van de Mive in de Donau Alle mededèëlingen van de onderbevelhebbers kwamen daar aan en vandaar werd ook op een morgen bevel gogeven iot aï axtillerieaanval op Belgrado Aet volgende oogenblik donderden de 1500 kanonnen met aooveel kracht dat de Aartshertogin Lonise door den luchtdruk heen en weer gegooid werd Gebrek aan gfiöt De directie van do Ned üist en Spiritusfabriek te Delft dcli rijCt aan de MaaHib na aanleiding van het bericht hetreKende het gebrek aan gist het volgende Ëeu fabriek die bedangrij e hoeveelheden gaai produceerde zog 2l ai deaer dagm genoodzaakt aan een gedeelte barer afnesners mede te deellen dat zij door gebrek aan grondstoffen niet in tflaat was nwt haar löveranties van gitft door te gaan Zoover nai dese afneaners handelaren in g st warfflb hebben 2lj w Agelit geflu ik i i e fabriek kunnen vinden Me roet het oog op hare lgen beistaandH verkocip rgaaisatie in etaat of bereid wa hem van g 4 te voorziieaï Het ia on evenwel onbekend dat er ook maar öén bakker itt geween tte wegene gcbiek aan gi tt aijn bedrij ïocfWt atokem Ook bij het begin van den oorlog to a een groot deel der gi abriekem idieb genoodb akt aam mr productie ta vernïiraderen of zctIb te sltaken ajn door ons ofdioeude maatregalcA getroffen waardoor ateedM die Nedlüarlandslohe bakkerij van de noodige gist ia vooRsieu Wij hebben on ook verder als taak geatedd alles wat in on Drijvende giöterijen Aan boord van de V a helweriuKbip van de oQxlogEfenarine derVoreenig lie Staten bevindt zach eöngcèeel VütledSge gieteaij H l dat vroeger altf oleosleep ileed heeft een wateHerplaatsSng tö 885 ton h ie 141 8 M langen 18 2 M breed eh Hoopt mM een snelheid van 16 knoep In 1913 la het nngnbouwd voor ai teganiwoordigefmiictio tea ditonete van da AtlanJi rbe vloot en heeft zoo goed voldaan dal men het tXtotvtBdb Prometheus op deeelfde manier voordevloot van den Stillen Oceaan intlejit De eigenilijjke giethal van die Vesta ligf in het achter hlp irf 15 5 M lang en 14 25 M brwd De moddmeubelmakerij bevindt lob op betachterdek In het sebeepsndm oitderde gieterij zijn de bei gplaat8cn vcorhet materiaal 1 Uitivoer vapi öchopenvl eöah Men acbrijft uH Alkmaar aan het Hbhl wij vernamen dat in de I oortjJ Hi UandtKï ie poldert groote ongerueÜieid heerafciht over eveutueelen vitvoer van schapeavleeöcb en in veiibanuf hiernienlie vroegen wij aan een lanidbouwslpecialitftit nadere inliebtingen Ik kiiii het bevesitigen wadziju antwoord KlSk de vetwöidérij va scbapen wordt ala extentfieve bedrijfsvorm op daartoe geBchiktem bo demi gedreven waar gebrek aan goede werkkrai en de meer intensieve nneilkveehouderij bezwaarli menkt De inkoop van iihapen uit hand van fokkers was gebas eerd op titr voer zij het dan ook net beperkend e bepalingen als tegenïeverantie van goedkoop Varkenrfvleeöoh Wordt deizo uitvoer niét toegestaan dan is dit wfi Üdhi a te wijten aan de v n ïhillende internationale moeilijkheden in verband met onzen export het dooii de bestoandie maatregeden niet afdoend kunnen t engaan van ectulatie gebleken uit de hooge vleeeicben oardappelprijssen en de gebrekkige toepasHing in doezen door somimige genveentebe uren Een en ander zou oorzaak kmmen zijn dat de re geering vooiKbanda aairzelt ivtvoclr voor siehoipenvleesch toe te staaoi Hei onmiddellijke gefvolg hiervan zou zijn een ontï agftijk verlies voor de vetweiderij die niet zulke ultkonrten kon nuakeu ala dte fokker een overvloed voor d e markt met fKfaapea waarvoor in oils land geen voldoende afzet kif omdat naawt mnd en valrkenBivleWch weinig afchajpenvleeacb voor ccintiumptie wordt gebruikt Grootere sicboipeDbouders zien zidh teeds genoodzaakt hooiland ter beeictiikking vun fA bapen te ateilen ndettegen taand e door hen aan het departetnenit van Landbouw werd aang e boden neemt van onzen uitvoer wat u denkt voor het binnenland noo t hebben en wel tegen den door u te bepalen prijs maar handelt v p apoecKg wattt de dieren loopen etkaar in den wogl Vergtif in oude aardappelen In het HoiDDepaU Mbld wordt de aaudacbt gevestigd op de bad0lijke hoeveelheden Solanine die oude oaniappekit weHte in het begin van I ebruari in den keMer gaan onticiemen bevatten Volgens prof 9ctuuieideberg en Meyer bevatten dene ontkieonende aardbpipeltf Vijtnnal zooveei eoianine ale normale aardappelE zonder de kiemen driemaal zooveel en nadat saij gesiohild zijn toch altijd nog nteer dan normaal Het meeAe vangif zit in d e kiemen zetf Daarom ie het goed de kiemen vóór bet kotoken sorgVnldig af te sinij den men moet kiemende aardappelsi in eiik geval iboeit onge bfaild kooken ZeÜ dan wanneer de aardappels niei meer kiemen neemt het solai negehalte van April tot Augufltue nog toe Het is dus maar goed diat onze afkeer van de oude aardappeto toe neemt en ons verlangen naar de nieuwe steecb grooter wordt j4og bodeüjker dan de kiemen de kleine aardappeltjeai dlesone de kieineu groeien en vooral in locb ge kelders voorkomen Deze Lnjappeltjeb moet men steede weglgooien en ze niet sooals sommigen tiit spatarzatambdd doen gebrtüken om te oteft Prof Schmiiedeberg heelt eveneene het water oiwienzocht waarin de aardapfels gekookt wer Waren zij met de wbil gekookt dan was er geen ifolanine in het water te vindra le bil hield het in die aardappel terug waren de oardwpeltf evCSi Wel gedcihild dan wa er duidelijk kilanjne in Het is dos raadzaeta oude aardappels i eedui te jhillen en het aardoppedwater weg te gooioii V oora4 bi zachte en ingea iironi5ieide aardappels is het van belang ze vooral dik te sCbiUen wast in en onder de schil bevatten d e 3 o 4 maal zooveel vergif als dè andere Ongeveer ève groot ia het fliotananegefa te in dieaardapp die awartacbiige vlekken met grijze tfiredpen hebban Al dette zwartocbtige ea grï e vlekken moeten bij het rièfcilien zorgtvnldlgi vearwijdierd woi d dnar zij nl ailoen atoLaninebe v en maat volgens microdoopieich o lerzoek ook talïooze Hchimm eip ntje Hoe dJkwiJö luidt dorfotopmerking gebeurt het diat iemand klaagt over weinig eeUuCt aen bedorveu maag en zelSs maagkramp zonder de oorzaak er van te kunnen vinden Wellicht ie dan het Ek adeli e skklanine de oarz ak geweeöt d4e men dtoor voonzicbtighedd in de keuken had kunnen venrtijden Gedepuieevde Staten van Zuid Hol lamll lellen aan de Prov f a tein voor bet beridse aan den vï curöus v or bierbrouwer te Rotterdam te brengen van f SÖO op f225 nwt bepaling diat het niet zal worden genoten zoolang e uitkeering diraot of indirect yen geldem uit de fond len van den our s aan betstmunfle t den gehandhaafd blijft Spïonnage De gemeentepolitie van Neuzen heefteen onbekend persoon wegens landlooperi ia bewaring genomen en terbeschikkmg van de justitie gesteld Hij gaf voor Ëngelschman te zijn endoor de Duitsohers te zgn vastge honden sedert de bezetting van Antwerpen Sg was nn oiitsnapt en wildenaar England waarvoor h zioh ophet ËngCÖBch en het Bel seh consulaat vervoegde daar g eel niteenloopende inlichtingen gevende Hgmaakte den indruk geheel iemandanders te zgn dan waarvoor h ziohuitgaf bleek ook een merkwaardige kenttis ie hebben van onae grensstreek waardoor de verdenking rees dat men hier eigenlek te doen hadmet een persoon die op spionnagenit was Midd Ct Rechtzaken De Rotterdamsöhe Hecbtbank behandelde gisteren de zaak tegen de 17 jarige A B wonende aan boord de i jarigB D S te KeeUjirij en de l9iarige J v V teGouda ndiippen é nieehtif gedietineerd in het huis van bewaring zouden in den nacht van 3 op 4 Mei gedurende deni voor d e r cbtruatt l esteniiden tijd te mmen en m vereeniging tien kazen hebben weggenomen van dien zolder van het door den landbouwer H G Slingerland bewoond huis te Lekkerkerk beklaagkie bekenden De jongste was laiigö een ladder en dioor een dakraam op den zolder geklomsnen had diaar sttuk voor stuk de kazen weggenoanen en ze één voor één toege reikt aan den derden beki die midd en op den lodder gestaan had Deze had ze weer overgegeven aan den tweeden bekï fie op dert grond had gestaan Zij hadden die kazen meegenomen riiiar het sCbip Johanna waarop zij toen dienden en er dSar van geKt ten Te Rotterdam had de politie wat was overgebleven in beslag genomen l er ssake vtin diefstal door meer dan twee veröenagde peiialonen eischte het O M waargenomen door ht Bothlini teg n ieder der beklaag len drie maarolen gevaiïgenia tr if Mr A J V Selielven nptrelend voor den eeraten bekl vroeg voor liezen een lichtere straf Pleiter meentie dat men dttzen jongen niet over é n kam kon scheren met zijn oudere kameraden Mr E Botje voerde voorden tweeden bekl verzachtende omstdndipheden aan Mr F A Davidson den derden bekl al verdediger loegev iegd lefpTeerdc zicb aan bet oordeeï dfr rpph fcank De 37 jarige schipper W L te I ekkerkerk g edeaneeM beken Ie geweten te beiAen dat de drie beklaagden uit de vorige zaak gertolen kazen aan boord van de J ohanna hadden gebraoht mede dat hi met hen kaas had gegeten Hij ontkende evenwel dftt hij geweten luid dat iuist de kaas waarvan hij had gegeten wat geetolea De eerste beki mt de vorige zaak thans als getoikv gehoord vorklaarde dat bakt dat inderüiaad met ge 4eD had Maar voor den retiuter oonnmtfsaris had getuige juist lïct tegenovergeat tde verklaard en na m nadruk op het gewitiht i den eed te zijn saweaen gaf hij toe toen de waarheid Üukoa onwaarheid te hehbeti gesproken Ter zake van heling werd tegen h negen avaauden gevangeoi tetiaf Mr F A David n achtte hetbewiitf niet geleverd vroeg vii aak en verzocht der rechtbank bekl tmmidkleiliUJk m vrijheid te dtelien De rechtbank wees het verzoek tot onmiddlallijke invn eidiatelling al De iS jarige zeeman A v S te Hehiedam had op 8 Mei van een perceel aan den NoordwesWingel 59 aldaar eenige dtukken zink weggenpinen Het O M éiBbbte wegei dieMaa vijf maanden gavangeniabtraf De officier nam in aenmerkiog dat bekl ai eens vrocgier tot een maand tucbtfiicbool veroordeeld wa Mr F A Davidton achtte dton elöWh wel wat hoog Door die Recditbaak werd veroordeeld A P 32 jaar koopman te Ouderkerk aan den IJitel wegems venMBteriug in dienstbetrekking van een bedirag van f 207 50 voorwaardeaSIc tot drie maanden gevangenid raf met een proeftijil vaji twee jaren H iS wegenfl mishandeling to Berkenwooidte tot adit dbgeo gevai ienisytraf N R Ct Stadsnieuws GOUDA 21 Juni 1916 Dlj eur Post en TeJegiraalkantoor Gouda Bij Konu beeiuit ia benoondl tot directeur van het Post en Tel raafkantoor alhier de heer H Houwink thans Directeur van het Post enTolegraaOkanitoor te Tiel Hegeerings aardappelen Door den Bnrgemeester is heden van hét R ks Oentraal Administratiekantoor voor de distributie van Levensmiddelen telegraphisoh bericht ontvangen dat voorloopig aan de G meente geen Begeeringi aardappelen meer znllen knnnen wordw geleverd Naar wg vernemen is door den Burgemeester dezer Gemeente ter voorziening io het gebrek aan aardappelen een hoeveelheid van 10 000 G Begeerings st aangevraagd ap Door het Hoog Militair üerecditëhof te Utrecht werd vrijgesproken Ij A S 22 jaar geboren alhier land rani ldiaat béalcibuldigd van het iet groeten van zijn meerdere Beklaagde werd naar zijn commandant verwezen voor eventiueele correctie Vaarbij hei voorarre in aanmerking ware te nemen Aan de Rijkd Universiteit te Utreoht klaagde gii ren voor hei theoreti hgeni iskundig exam tweede gedieelte dte heer N W HUlo De Hertftetitfroing voor de Statcm Morgen Donderdagavond zal het lid der Tweede Kamer voor het dlötrict Hoorn de heer W de Jong in openbare vergad ing op uitnoodiging van d e kieBvereeoigiaip 3urgenplioht Spreken over Het Belang van de Herrteuwning voor de Staten Er zal gedegenheid zijn tot diebat De tqegang W voor ieder vrij Waddinxveén Bg Kon besluit is ingevolge dé wet tot regeling Van pensioen voor onderw zers verleend aan den heer C O Regt hoofd eener openbare lagere sohool alhier een pensioen van f 1 Stohifijk B en W bobben gisteren aanb leed bet bouwen van een openbare Kohool nM 2 verdiepingen 4 lokalen en centrale verwainning Begrooting f 34 950 Aantal inschrijvers 8 Laagiate de heer A de Vreögt te Stolwijk met f 35 G00 Bodegraven Kon besluit is herbenoemd tot kantonreohter plaatsvervanger in het kanton Woerden de heer H Ie Conltre hier Schoonhoven Van recht tcbe zijde wordt Donderdagavond in verband met de her enmuing voor de Staten een verga dering gehouden waarin alsi i rd er optreedt de heer Bleldctng uit4lui tend voor rechtricbe kieswreL Van vrijzinnige zijde wordt een vergadering gronden waarin Dr 1 H J Vos van Amtftevdam zal uiteen ze ten om we4ke behangen het hij de berHteamning van Vrijdag a s gaat Tot dietse vergadenng hee t ieder vrij toegang terwijl gelegenhead zal wordmi gegeven tot döbot MARKTBERICHTEN OroeatnvdVag Groenten veiling van 31 Juni Bloemkool p st 7 14 et Salade p 100 krop f 1 50 f 4 Korakommcre groen p at 6 ji 15 ct Opinio p mand f0 6O 2 Podtdedn p mam f O 40 f 1 20 Zuring p mand 10 15 ot Wortelen p 100 b f i f H 25 Tuinbopnen p pd 7 3 Rabarber p boe 2 5 ct Kelderie p 10 boe 30 45 ct Doperwten p pd 10 13 ct Peulen p pd 14 16 ct Aardbeien p pd U 18 et Veiliogsbericht der Coöperatieve Toittbouwveiling Nidnwerkeric a d IJsel eu Omstreken De prijzen waren Eng komkommers f 14 10 f 16 40 id 2e soort f 11 80 f 13 60 kl halve komkommers f 9 90 f 12 10 groeng e komkommers f 6 10 10 bloemkool f 6 50 f 10 30 idem 2e soort f 8 50 f 6 20 alles per 100 stuks sla f2 10 f 2 70 per 100 krop komkommerstek 15 26 ct p K G groote boonen f 11 80 per 100 K Q rhabarber f 8 10 peen f 7 90 f 10 80 per lOO bos D aanvoer wa 21 762 komkommen Ie aoort 7247 komkommers 2 Roort Kuumftrid WOERDEN ai Juni Aaogevoerd aSo parM cn GÓndsche kaas ie sooi Sy id iwaardere 55 56 5o id ae soort 5 54 id met Rijksmeik ƒ SS 57 met cohditie Alles per 5o KG Haaclel vlug Laatste Beriohten Aan het Wcsteiyk Front PAKIJÖ 21 Juni Het communiqué van giö leiavond luidt Uitgeéï iJjaieïA een levendig artlHefiedeeJ utifellj c van het fort Vaux i op het geheede front niets van bejeekeniö voorgevallen Aan het Oostcitl yrqiM LONDliN 20 Juni Uit liatirog d wordt tian de Daily Chronicle gat ueftnd Terwijl Czernowltafi genomen werd ii oB de troepen van gewaraal Leohitwiky na een viecdaagsioh gevoDht bezette het leger van generaal Pflanzer een sterke stelling in de Boekowina op öenlgi ipiijlen af nd van de Kuetüalche giene Zijn front watf verbonden met dat van gNieraial Boèuner leger heiwedik zich ten Oosten van de Ötrypa hefvondi üet iaatflie weod teruggeiAagen door de Ku een die tegelijk tu Bicbesi Qkna en Dobruriowec het faoirt van PIlaïir zer doorbraken waai ij zij 2Ü 00O gevangenen maakten Gelijktijdig rukten zij op vanittit Boyan waama de liirfceroever van de Truth vau Oositenri ere werd gezuiverd tot Snyatin De Rufl en die den overtocht over de Strypa geforoeerd hadden nasnen Zaieeazcyki en dringen door tot Horodlenika aan den spoorweg naar Kolomea waarmiede de verbinding tur A en de legere van Bothiner en Pflanzeir verbroken werd De OoKtenrijkers lieten de brug 4 en over de Pruth springen terwi hunne hoofdmacht Zuidwaarts aftrok langb den sipoorwegnaarDornaVfttra OaernowitK werd vier dagen lang verdedigd door de Ooetenrijkers om de hoofdhnacht te kunnen laten inticonn n den 16en werd de rivjerovergang door de R Bi en geforceerd en vlei Ozemowitz in hunne handen Ë dieel van het leger van Pflanzer kan nwaöc ien zijn ontkomen naar Kuty hetwelk door eene zijüjn met Kolomea Ut verbonden maar het overige déei ie afgimneden ia ZuidBoeicowina en zou alleen versterking kunnen krijgen van het Balkan front WaaraiehljnHJc zullen de HfUBlHen in alaat zijn de gedtoele Boekowina te betzeiten en de verovering in ZuidkjIaliciS vdt te breiden De Ooalenïi terai zöndfen aMe befichikbare vereterkjngOn naar hun centrum om den eg naar Lonberg te verd edfigen dnar oqdandu hun hevige tegenoaj allen rbOiken de Ril sen rteedd vonSeringen Zij hebben Poohoiiew geifr nen en rukken op na r Bredfy aan den e MK rwe g naar Irfmberg gelegen en daarvan rui 30 K M verwijderd DuitaKbe troepen zijn dte Oo enri ens te hU geitomen en trachten v wmanieH $ den Rug iadien oi BaT4Edi ten W ten van t uzk te gw te ihdndeni waardoor het Duitache jgn Ooatenri lkainhe front van tl tar geeobeiden dreigen te worden Mn het Z Oostet Front SOFIA 4J Juni Officieel De toestand op het Macedoniaohe Éront ie onveranderd In het Vardardal ten Zuiden van Doiran en Chevgheli d urt een zwak wederzijdach artlUerievui r zonder tuaöebenpoozen voort Op 18 deizer wae de kanonnade op den rechteroever van de Variter iets levendiger Denzelfden dag heblien onze patrouüleö ten Zuiden van B tadeitza Plaiueua aideeUngen verkenningiscavalerie verdreven Vijandeliike vliegtuigen hebben zonr der aluocea bommen geworpen op P r ïeilzi Doiran en op plaatsen in de Rupelpaa Een onzer vlielgiliuiigien heeft hfiji Porto Lagee een vijandelijk tran£ ort aangevallen Een bom werd geworpen op een i chipbrug en rit tte belaoginjke schade aan Zomiervepbli f van H M deKoniogin Men vej zoekt one te meiden Taneinde te kunnen genietm van de duinen en de zeeiucht en tevene Hare weriKuian eden op de gebrnikell ke wij e voort te zetten heelt H M de Koniingin be loien 2 ch getkureode eenigen tijd met de Prinaee te vertir gen te Katwijk Bulten De Printf ie voornemei ged ureodo dien tijd een rtria naar Zwitsörtand te ondernemen teneinde daar bergtochten te maken De Letvemdmiddelen voorziening liU Ikeituur van de Vereenigtug an NeJerlandeiohe Gemeenten ea van d © Vereenlging van klein artedelijke en plattc n Mge neenieu hebben tot den Minister van Landbouw een adres gerkht waarin zij verklaren 2loh ten vuile te kunnen vereenigiflb m t i het adret door die Burgeaneiediters van AmHterdlam Rotterdam en Den liaag ingezonden l etreffende de betfC ikibaarstelUng van levenalmidldieéen en te onderschrijven de in dat adrw ontwikkelde bezwaren Ook adressanten zijn van meeoing dat de aorg voor de aanweizlgbeld van de vereteiehte l VBnBmidd ien In handen van de Regeering moetblilveu n de gemeenten deohti met locale ditrtri butieö behooren te wor belaM pe UorMenwDiinv De H K kiesvereeniging KeoftLt en Pljieh i te Zaandam heelt in de giHteravond gehouden vergadering beMoCeib zioh bij die heteteanming tui echen de aftredende öodaaldemiocra tSHic4ie en de vrijizinnilge iandi latWL aii deeiname aav de ateniAning te uiiChowïlen D ioiwtweigeraara liet Clereditetiof te Gravenhage pe f de straf van twee nmnuden door Oq HoagHiehe Heehtbank opgelegd aan bcMtii unitedeii van de V eceenigilng vo r DienMwuigering terteake van hA deelneanen aan een verboden vereoniging veranderd In een boete van 1 75 aluhsi 20 dagen beebteniai Voor de derde beklaagde alteen werd een geklboete geééecht van f60 of 17 dïigen hechteniö voot de 4 beklaagde f 60 boete auto 8 dagen £ e ouderdbotfrente lieden i Lu de afdeeUng van de derate Kamer het onderzoek begonnen inzake het wetaontwerp tnt verleening van üuderdoiiiBrenten waarvoor ala rapporteurs ssijn benoeiodde heeren van fiaaten Batenburg Van den Berg van der Hoeven LanM weerde en Bsfclncii i Stemplicht ï Naar verluidt zal uit het afdeelingövejïdag van de Tweede Kanver ibetwtffenidfe de voorwteilen der GronidWfltöheratiening blijken dflt bijewitBteo tieonderzoeik de aandrang bij dio Regeering tot uiting B geL men den HteijTiiiilioht In te voeren f 5000 verdwenen Gisterenavond is door den heer Wismeyer koopman te Rotterdam te Amsterdam aangifte gedaan dat hij op aen tafel in net hoofdpostkantoor aldaar had laten liggen een portefeulle waarin een bedrag van mim f BOOD aan bankpapier en dat deze toen hg ongeveer een uur later een en ander bemerkte en een onderzoek t6r plaatse instelde was verdwenen Volgens rapport randu lKipper jr in IJmniden aa M Rn hanng logger j D Hoop U worden vele netten afgevaren door eenige oorlogsBchepen Men kon ondentoheiden van welke nationaliteit dece Waren Oorlogawinstbelaating De £ nte Kamer heeft heden zonder hoofdel ke temming het ontwerp OorlogiwinMbelasting aangenointtn Mijnen aangeapeld Men meldt ons dat gednrende de laatste dagen op de koat van Ameland zes m nen zgn aangespoeld Nekkramp Het vgfjarig aoontje van den heer E Hoogerwerf te Vogelenzang ie Dinsdag aan nekkramp overleden Stoomvaartiynen Mg Kederland Rondo uitr arr 19 Juni te Batavia Banda thnisr vertr 19 Juni van Napels Rembrandt uitr pass Jnai Kaap ïïnistarre Holl Ameriko Lgn Zyidgk arr 20 Juni te Amsterdam Noordam 19 Juni v m 7 u te Kaap Haoe Nieuw Amsterdam 21 Jnni v m 6 u V Rotterdam Sloterdyk 19 Juni te Kirkwall HoU Uoyd Zeelandia 19 Juni van Santos Gaasterland 19 Jnni van Kirkwall Dreohterland 20 Jnni van Bahia Rott Lloyd Tabanan wordt hedenavond 8 nutte Rotterdam verwacht Bandoeng 20 Juni van Batavia Kawi 19 Juni van Kaapstad KANTONGüRECHT T £ 60DDA Strafeittlng van 21 Juni IMB In verzet gekomen Op tweeërlei w zen kwam heden morgen de koopman M den H nit Ter Aar geboortig en zonder vaste woonplaats in verzet tegen een tegen hem gewezen vonnis wegens dronkenschap Dit heerschap dat er nn niet bijster gunstig nitzag verklaarde pertinent niet in Gonda dronken geweest te z n Hï was reizend koopman en h j was opgepakt omdat er tegen hem niet te coDcnrreeren viel I Toevallig was ter terechtzitting de agent aanwezig die den koopman had geverbaliseerd en deze herinnerde zioh nog heel goed al was het al een half jaar geleden dat deze beklaagde dronken was geweest had loopen zwaaien n allerlei wartaal had gesproken Deze verklaring was bekl blgkbaar niet naar den zin en daarom viel h elk oogenblik den agent in de rede Hii iSgt het I waarvoor hem door den kantonrechter gelast werd te zwggen Uat verkoo hij niet en het gevolg daarvan ymi d hi teu olte düor l n brigadier der rijksN elldiWacht bii süijn kraag werd gepakt eu uit e zaal werd verwi Kiercfc üok daar sputterde hij nog venier voort on tmi heiu wat tot bedaren to brorigun werd hi toen naar het iiolltieHiiuretHi gebnuihu Zi n verzet tegwn zijn vonnis heeft hem weimg gebaat Van l twee wed 4 i die hom wuren ti eg iwe en maakte d ainil enaar O M er d r i e 1 Uit ilpraaJ 5 Juli M Eentft waarddlluwen eu dan vepbaliöeereii D f Wer D A P te Wa l ia veen had van m tHracteur d r ga fabriek aktoar de boodislofaap gekregen flrert op jwmï te gaan mot een man iJaar op een uur aifetani V aan d e kade i or een schip een lantaarn w afc ik gfvarcn en een lek in de gatfieiiiing warf ontstaan De directeur wa gew aars ohiiwd dtoor do politie er direct in te voorzien De flitter a5 ronff terstond op zijn fiets J1 iiporcid zich met zijn heiper a 4iterop naar de pl at van hot oi ovnl liet wntf werkelijk nflodlig dat er teratond werd ingegreponi diaar hot gid root kracht wegvloog Hij dichtte het lek en keerde tarug Later bleek hem lat ïe g fmeonte veldwarhter de ieldor hem bekeurd had wigeim hot roet tweebii rijden op oen rijwiel voor tón persoon boatemdl I Daar keek d fitter en met ham do directeur der ga abrJek van op Eerst waanalohuwt de politie ennhn alfl je probeert het euvel zoo Snol mogelijt te verhelpen dan krijg je proeeBt veiibaal Zeer opporvla kkig beoordeeld itfdi t niet heel dankbaar Het zaakje wordt nader ondlerzooht en den verbaliennt zal in de volgende zilting worden gehoord Telegrafisch Weerberieht van het EoninU k Meteriologisoh Institaut te DE BILDT Hoogste barom torstand 767 5 te Znid Dnitschland Laagste barometer stand 718 2 te Stockholm Verwachting tot den volgenden dagjl Zwakke tot matige wind nit westelöke richtingen zwaar tot halfbewolkt weinig of geen regen koele nacht overdag iets zachter