Goudsche Courant, vrijdag 23 juni 1916

f55e Jaargang behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewyanUmmer Elke regel meer i j Bi drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 re els f O 35 bU vooruitbetahng elke regel meer 6 ets Reclames f O 15 per regel Groote letters en randen naar plaatsruunte f o 56 o 10 Telefoon latere 82 Mt cii Jtil Sah ni I tuf ij i jvord tte ganuzoencu hefcben uh ov0ig 5 ven behalve die van twee kleine forten te laif waarvan werd bericht dat ze nog tegenataiwil boden Het aanlai troepen dat zich te Mek ka en laif heeft overgegeven ie n g niet bekend maar te Jecldoih ziin 45 officieren eu 1100 man gevangen gt mimen en zefi kanonnen bultgema Utt Volgen het laalifte nieuws is Medina Ttfwiw ingegoten en alle ver biL fingBw en naar Heiï la zijn in handlen van den Sjerif Het feit dat Jeddah in het vaMo bezit is van den iproot vSjerif maakt het mogelljik de verbindingen ter zte te heropenen en do handel met d o ha ven van HetiMa kan nu weder V nriHiHi opgevait Daardoor kan worden vertrouwd dat d nweltljkhodefL bij den jaarli mhen p rinuftocht naar ilo heilige plaatsen gedurende de laaitste twee jaren uu uit den w g zullen worden geruimKl Krijgsverrlchtinxeo ter Zee De llaniii sibirc en de Kees Iiig Eon lleuter teleg ram uit I t iwton meldt In bet I agerhuiH zeitte Mac nomara in anlwoonl op een vraag dat het niet niiog 4i k was den vollen omwang der Duitacho vorli reu in d maritieme actie aan de DeenA4 e icust va t te sitellen doch det er geen roden voor de Adnriralilelt be tant om de snhatttng die den iWn Juni ia gepubiicesvd te wiJKlgeu Dateie vDeg tij fen de vragen aangaande bert verliesvan de Haon hire of de Admiraliteit bericht had onitvangen dat een Mchip hotvelk de Nederland he vlag voerde ruh op de plaats detf onheils bevond on middlelli pt v6ór dat do Hampshire de e bereikte en of de Admlrailitcit eenige verdenking koesterde dat di ivohip eejTi nri nenle gor geweest Macnamara antwoordde bit hij n e dictdeelingen in dwan zin in de hla den ba f aangWroffen In Duit hland Luitenant Inmielman 1 uitenant luumelman de adelaar van lUjsAeli Se Duitwhe vtlegeroffl eter die zoo dïkwijla ia de DuitMlie offioieeie conwnuuiquA 9g noenid wtrd m naar de Leipziger Neueste NaiiJirlohten uut g ede brc y vorneemit dood gevallen imnHïiniian die l I raiiMohe eu u geLiobe vhegerrf in d buurt van itijAHiel gedood heeft wa gelboortig uit DreHden Hij was M jaar oud en rooals de Duit üie bladen zeiggen sedert ten tien Oct I9lf toen 7 n melkbare verbetering in haar toestamt De doctoren zelf Haflden de schouders op eu verklaarden tenslotte dat mensicheHIke kumnhiei nicttf meer vernnooht en de woleni h ij Voor oen onoplo ivar raadstel etond Zoo keerde de tflotvroiiw van I lo rliighoven eindelijk teleurgetrtt ld Ie rug naar het eenzaam landgoed Op haar veirroek kwam eene verre bloed verwante die door den minister in zijn tetftaméht wa beda fht en on langs wedluwe was geworden bij haar inwoneni Gravin Lotzenburg wa eene eym pa ieke vrouw die in de hoogste kringen bad verkeerd Ja zelfs aan veiwchilleode vorstenhoven had ver tdefd Zij wa van nature opgewekt en vroolijlf en vormde aizoo oen É oherp contrast met Benedict a koel en ernMlg wesen Toch luisterde het jonge meiaiie met groote belangsiel linjï naar hare verhalen uit den ii d van haar leven aan bet h f en de gravin merkte dagell si mt vfrba ing op dat zij der hertogelijke fa mllip een warm hart toediocg lante lotzenburg had dp prin en en prinaeaöen van hunne jeugd af gekend Zij wafli te nwoordig geweest bij den dotfp van prins Per cv en had zijne rtudiön steeds met belan elling gievolgd CWordt vervolgd 1 i Juul Soc Ons öenoegeo 8u Groote Openbare Vergiaderii Sj r de heer W de Jong 3 Juli 2 uur OimJerstandaooiiimnasie ArmenEorg Gebouw Boww eo Womngtoeziciht Beleefd ver sn wlJ geregeUi Hj mededeeUng te mogen ontrangan Tergaderlngeti meerten vennakel a den eu om itm daa tal anM agelds te vermeMea El€N3tri ie DruUwrij A BRINKMAN ZOON Goal Adverteert in dit Blad Advertentiën Heden overleed zaolit en Icalm in den onderdom van rrnin 88 jaar onze geachte oom de Heer H J Steenbergen gmp ornmatiakan M olixw Heden overleed m den ouderdom van 88 jaar onze waarde Oom en Behuwdoom de lieer H J STEENBERGEN in leven ond leeraar m de gym nastiek L VERMEIJ STKENBKBaEN J VERMEIJ en kinderen Gouda 20 Jnni 1916 17 Namens de famüte W F STEENBERGENGraaf van Blouatraat 17 Goada 20 Jnm 1916 14 Groot M mijil dank aan P A H Potten Kapelaan G Bouters Fiuu M J Oqikb Oo Kawieb en de Dienstmeid van A ROST voor hunne welwillende medewerking T VERMEIJ Hoogeland 20 OEVRAAOD een bekweam Draaier met vrhe hand op de Kunttaardewerkfabnek de Kat bj G M AUGUSTIJN Bergen op Zoom 9 Mevr VELDT Krugeriwui 71 vraagt tegen Joh of AnguBtn een flinke Dienstbode GEVRAAGD vrge ZIT 8LAAPKAMBR met degelijk pension omtrek Turfsingel Brieven met prijsopgaaf onder no 2868 aan het bnrean Gondsohe Courant Markt 31 7 Spaarliank Haastrecht Inlegger worden lierinnerd aan de verplichting tot inievenng der boetcjee vAór i JULI a en zulk voor bijsdifijving d rente en contrdle HET BESTUUR DER 14 SPAARBANK Bioaooop Gouda Vooruit Praohl Ppogramma nat oliMda iwowllln EDELGESTEENTE Boeiend drama in 4 deelen De poort van het geluk Comedie Natuur Komisch Steden in Canada Pu op Truusl 30 Verbaflilkisteii fl 12 firma Weijer en Hoefhamer Apotheek Oonwe 135 GOUDA Td 37 FirmaC SMITS Schoenhaadel Rleiwegr 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN Herstemmiag voor de Staten van Znid HoUand STEMT VRUDAG 23 JUNI den candidaat der yrijzinni eii Dr I BEEKEmilMP iJIrls te GoudkMPak Het kon t thans zeker op één stem aan Geen vrijzinüige blijve thuis De Centrale Liberale Kiesvereeniging in het Hoofdkiesdistrict Gouda Mi M M schim van DER LOEFF Vooraitter F TIETER Secretaris 200 Het Stembureau is geopend van 8 5 uur Dienstaanbiedingen hebben m de Goudsclie Courant feeds tmeeeê 1 Dezeadvertentifio kosICD sleekts bij vooruitbelaliog 1 6 regels f 036 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf nitsLuitend aan het Bureau Zeer mooie soilede meubelen als Talels Stoelen Kasten Spiegels SchUderHen Theeta lels BuBetten SflilameHblefflenlen In leer en peiuch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enis alles spotgoedkoop Rugbekleede Uerstoelen vanaf fl7B0 Styikast 120 SJUl tateli960 Spiegdsf6B0 f7M enz SiOIISTUiT44t ImiiliiitilllllikUikiii RoHerdam Geopend ff DE BIJENKORF Eenver trouw d adres voor het maken en stolfeeren S van MEUBELEN is by s N HESSING S Peperstraat 24 Gouda I Billgke prgsen pnma mate naai R aratie aan alle meu 1 beleo 14 Lunoh en Tea Room so A O EJ TP A 45WapM4 i DEKKiyiG taen s biUijke MnM peiplliiloiierfeer F ne Likeuren WUMIID FOCKINK Amatanlain Verkrqgbaar 10 Firma Jl DAM KMweg aonda Tel 87 OPGEBIOHT irM Voedert aw Vee met de aiultfer murw LIJNZAADROËKEN merk STER en W U 28 aa SOYJIBOONEHniEKEM mark W L Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde BereDHiloma ParUt 1900 Stgett Gouden MedaMeê Sa 13120 Vrydag 23 Tuni 1016 GOIMIHË MRANT I Tie u T r © © an ÜÉ d vexteqa tio blptd vo s Verschijnt dagelijks ê PRUS VAN HBT ABONNEMENT Per kwartaal i f 1 15 Idem franco per post 1 60 Het Geïllustreerd Zondagsbisid Idem fintnco per post Abonnementen worden dagelUks aangenomen aan ons Bureaa Markt 31 b onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoou Inteic 82 UitgoTen A BBDIKMAIT EH ZOON kil stUij Uira hten iiuiakt u Itnis oi dien van GorochoH ten Utiöten van de linie Lokaoao Klseliu en bij So kul nieuwe vorderingen Alle met gioote bardn dckigh dd herhaalde tegeuaanv allen dor Husoeu werden af geslagen Van bet Italiaan iche en ZutdI Oa telijke front valt geen nierfwe te mei len iiLt Jj u 1 1 tl e h e tomuïumquie vau z Juiu luidl i eu aanval van aeu zwaKive j ngeulche afdeeiiog bij 1 re nngihem ten N O v n Armenuèree wei d aigmiaigvii hen Duit he pa troaiiUe Urattot ton W van La ba uee eenige knjgpgevangeuen uit en ti n Aache ëtetutig mee terug len Uotfied van de tAABa kwam bet tot luiantenegieveohten waanu wy we telijk au het fort Vaux vooriJeelen bdbaalden Door üi afweerglaswbut werdton ten Z van dB I oivre hoogte eu bij Duaw twee I ranflldie vliegtuig neergem boten De in ittendeu van bet laai tite ztjn gefvaugen genomen Oagce V1 iege lkauiero hebben gisteroobteiüï V roeg een aanval gedaan op nuel trt epen bezette plaatsen m het MaawSalten Z van Verdun Hedenoobttsid VI Jog werden bommen op de tfpo r Vi t gigebouwen en troepenikampen vanKevign geworpen Aan het Oosteigk Front H € UuSfaiB Ohe commuauque vftn Jum tuiut In de streek van hot lyiuggeüootü van tktSKoel bratliieii tie UüitwLtierai een bevig artaHenevuur vooit in deu naoht van £ i Jilni gin n üe DuilMobera na een artiUe iie o jiberentUug tot bet oliea xti over op de stelliygen van t vin4K laiiga ueu uorweg naar 1 omevi en ten Noordt W en daarvan lauiga den z oorweg vaularnoAe dioiDh w erdeu overat al geelageu In d e otfMk yar de Imndit van Doufeatolca op l2 werut ten Zuiden van het W löetorokoameer deden de Dulta hcee im eeu heftige artülerievoor Movldjtig etn aanval en vermeesterden een ge iielte onizer atellingen doch de toegeanelde vert erkingen wierpen hen er Mederom uit 1 en Zuiden van Krevo overidiren cn lie Duttscher de Krevtmnka ri vier Aij werden door onö vuur oftt vangtn en vermoditen niet verder düor te drin n do inoeatei icib up den westelijken o er terugtr ken Aan bet kanaal van 3ghin4 i en de Yoötelda rivier had artillerieen imisketvuur plaatai In de rftreok van Uroeziatya n4ra de vijiand in masBieve gelederen het offensief dioch werd uiteengeriadgil en nam de vlucht lijjken en gewo id tt op bet terrein acbterlatmul in de atreek ten Weeten van Soku aaa de Styr flloegen wy bij een tegeoiaai val het Duatöche olfensiel al nameti ongeveer 600 man gevangen ea maak ten eeoi mitraiUeun bult In dezelfdte streek bracht de zware artil lerie van don vi anid een vuurorkaan NIEVWEABOIiltt S Ziji dn aioh nmt I Juli a s ¥ 0€r minatana ééa kwartaal lllaa aboaaaaraa aatvaagmd tot dlaa datuBl araoMiaaad aummara gratia Da aboBBamaatapriia badraaot VOOR aomui aa OVEIUL ELDERS aar da bazargiag par laapar gaaohladt f 1 25 PER KWARTAM al 10 OEHTS PER IjTEEE in de nuuiuift van Mylbitt voort Aan het Kaukaslsche front Ijul 1 u I k e h couMsmifelquA vba u juiii luiut op ueu roefatervuwr fetl van uet KauluiMi Iront ns goeu uierKtiaie veraudeiing iiugenedeu du uet centrum werd eeu uevig Iniauitriovuur gewisisieid Op den linker Viougel uaddon wthernnuusieliugwii ptauis tutMcïieu vericenitlngHaldeeitn gt Len onverhoeiilHtobe aanval die i wakke vijaiwi0lt ke atrijdkracthteu p iwee puntei van onze vooruilge ho ven melUngen deden werd gieuiakkeli c ai esilanfen Den IHden deraer na niiddornacbt vlugtn twet van onze vliegen o era eilanden Innbrta en Xeuedos SSïJwierpen met munsm bomnmn op devlit oodiwii en twee torpedoibootakiiDe eene torpedohoot werd dooE uboni op het dek getroffen eu dotordt aiuuere naar het eiland lencKlosgesileept Op twee plaalAen brak Ineeu vliegerlüodw brand uit Van de vijandelijike vliegtuigen dïe den iBen dtozei hlarlaoh aanvitieft werden er drie neergeÉtoh oteu ïipa vlieger vtei tn zee 6n zoi H4A tweeiie kwam p de reede van Ela rlsth terecht dt waarnemer en t HÈuurdei werden door oen anddr vliegtuig gered Het derde vUegtqig verbrandde met don waariiiCHwer tK wijl dt bestuur gevangcai genorabn werd ï en ngeiltfch oort igwAALip drong in de At van Shedte Menige aèn dt ku van Medina en bomlbardeer il i het iikau ole um van Shedte a mijie Aan het Zuldeiyk Front opfa tanid der Arabieren i t u Kuuier telograni uitKalro meldt hilIu dd l Jum Op 2U Juni ia van ge agbeiOilHmde zi ue btricbit utu vangen aat üe giooi ijerii van M t ca Jiidersieuud door Arabiaohe statuuiLn vau We t en Centraal Arat ö Aiaibie nafhankolijk van iurkijeh bf bun verkiauid ond r weUu waihkej tuur 1 urkttob Arabiö sou lang he Mt fct loden Ue opeialieui begonnen omutreektl B uui en luwlden een succew voor de iroerpen vau den Sjeril De Ooriog Au het Westeiyk Front Utt larij worüt d d 22 Juni ge nteid Op dö beid Maaaoeverö ward üt nji bt gekenmerkt door een erie kiachiige aanvaiten der Oultacheffl looi zeer hevige boaciiietingen voor aigegaan Up dtei linkeroever vielea lit i uitsch rfl d J ran he loo tor veil op diB hellingen ten Guidon vtui ikn Ni rl liomime aan Tijdeufl een hevig graiiüteiirgevecht wierpen de t ranst he troepen de Duitdcherö vol k iofi n terug en iwaidtiaafden zjoh m al huu sltailiufgeii Op den reohter t vei wordt de fttrijd roet hardaök kighewl vouitgezet m de treek Ifen Westtn van het fort Vaux Oiater tt en den anro geiukte het dea L uLtH her8 door een krAchtig i awn val het botfcfcje ten ZuidJ Ooaten van bet boacih van Fmnen blmneiL te dringen Len oninKldleltijk ing ette auuval Ier J i nsohen eldie dezen in staat er dte Duitschers uit te wer pen 1 egei imddernaoht werd een tiieuwe offenöieve beweging der Diït itchers die op d randohe fltelltn gen van af hét boaioh van Lumin tot ten OoJWen van het homh van ttenoifa wae gerioht met bloedige v r liezen vo r den vijand afgeslagen Tiiissohen het boach van Fumin en henolK vermof hten de DnitflCbere iin enköle vooruitgia hoven loopgraaf gedeelten vaaten voet te krijgen Ëen granateraanva die tegenitw ee uur op de t raneche sHeftllngen tpn Noonlën van hoogte iï werd ing€ zet nïifllukte door het FranBche vuur De nwht was kalm op het ovenge f 1 ont behalve in Chanrp ine waar Ie artilleriefitnjd zeer levendig wiis op het front van MaiSon de hai pugne em Ment Tetu Op bet Eng l aohe en IlelgMtehe front had een m nen n artUlertestri plaats in de tiiieoK vau Maynueeio auu ue fstuikhod W esteiijk van £ wididki en beooiiten Woronügyn duren de uiterM verbitterue gevecbttai vooit w IJ nan 4 ofticieren eu 214 sul üaien der DuitöUiers gevangen vit gering aantal gevangenen vmot ü u uorzaak m de bultoigewoue verwoedbcid waarmede onze soldaten voeh ten Zij gaven den Duitsobem geen kwartier daar degse met ontplottH re kogels schieten Aan doMu aanval naiu eveneens een dapper detache inent van de ttrnturlale reserve uit J aroutaf dAel waarvou d coiiinian dant ottKboou gewond de gUed een luet verliet Het D u i t tf c h e ccnnmuaiqué van Jumi luidt Op het noordelijk deel van bet iront was er bettiaive luet goed gevolg uitgevoerde DuitsÜie patruuil leuiiidernemii en nietfl bijizouUer Up den É oorwegtorug oVer de Pri pet ten Z van LioeaaivelB werden u lUrnien geworpen tiij die legergroep Van Linöimgea mislukten aanvallen door de Itua n tegen üe kauiaaUtellluig ten Ï6 W van Ivagtsain evenalsi herhaalde aanvatten ten Weaiteu van Kolki I utisioheffi Lok l bokoel en 1 uiefka ufiï de Husifisohe stellinglea door de DurUMüherfa genomen en teigieii sterke tegeuaanivallen behouden De voortgezette pogingen der RiUsiHen den jJuilachers hó n eujcoeeuiei ten N W van Loetzk afiianidiKf tenn keu Uevoa sender gevolg Aan beido zijden va ioeyaenver der Éuidiea ijk op de algemeen © Imi Swingoochi taoroctfiüf werden de Kuslt eii verdei teruggedreven liij hel Bothmer leger werden véle krtuehlige aanvaileu der Htufsen vai de liiue Oaiworonka Boboelnidhe teu N van Pr ewloka niet de zwaarste verüeeen voor de iiüeie it afgeslagen Het Oodteurijk ohe comimi iiiqué van 22 Juni luidt Uisteren Werden bij Cluraibumora liusslscbe aaiiiv uilen aigiealagen Overigene hafdlien ten Zuiden van den Dnijeitvr geen belangrijke gielbeurtenu iiEte n plaat len Westen van Nianlowa k deed lie vijand opwouw aanvallen met Ht r ke strijdkrachten zijn atormoolonne werden ten deeJe In het apervuiar der artillerie ten d eele in den 0lri dl n et do Duiteidh Oostenr Hong iniantene uiteengedregen en leden ayare verliepen Bij Buxkanow sloegen ouko troepen Rn iflliaohe naohtaantvallen af De m Woihynië fftnjdendie verbonr Feuilleton belaLg in stelt nMjubeer Ëckert sal ik u achrliven wanneer Ik lete van het jonge paar verneem En dju adieu 1 bo hie staat reeds bij de deur en wordt ongeduldig i God befaoede u eu uwe kinderen Eokert had zeen luid gea roken ep tooh bad Beaedacta allcti omuMprekelij moeten int winen om hem te verstaan Zij waa vermoeid met oen nuM viel zg m de kussen0 van het njbuig neer dat haar naar tnA s a tion zou brengen ranteu de kenuiageving geieizen vkn hel echtpaar t rmuuyi van de büorte oeuer doohter maar perj oau lijk had zLj tot nog toe nietfai van Marga geboord ia de eenKe dp welling van baar goed hart wiikM ij de j jnge moeder geluk wenscheu maar terecht begreep sffij dat dose brief toc4i met in tuar handen zpu komen Roman Erm jnyi wlldé hiiir opzetteli ver houden van alle m n t ichen die met oogen van liefde eu vrtendachap meer konden zien dan ham hof wa I u8 blee4 de geli wenaich ongerteh reven en wederfrm daalden de grijize Sluiers der vergeteilheid tusschen haar en de vrienoBa baret jougd Benedirta zou den omgang i9et Marg njet 7oozeer hebben g miA indien deee niet de eenige geweest ware die van hare belangiAelling en g heiinie vriendlsictiap voor prin P r ly alwlfft Welk een gemot was het steeds voor haar gienveeiM over hesrttekiin nen preken en hoe menigïnaal luid de jonge zangeretf haar gelukkig gemaakt m baar een ea ander te Bicdrnlven over den prin of door het zendiffli van zi n nieuwste poftretten Nu had zij niemand mieer met wie zij over het verleden van gedachten koD wisisedea ea daar idj niet Uever dead diin zich verdiepen in hars herinnennigen zouderde zij zioh lang zameriiand geheel van de werdd at De winter gingl voorbij zonder De Geluksster door NA HALY VON ESCHSTRÜlH den U eu baar luaa ziob beiden over hare eemvoudttge fauuüeledeu eu daar om bad in luuM getfacht dat zi wel met u zou WiUen correa oucbeereni Nadruk veTboden 67 Eeutklaps wemMe Eckert het hoold om Ba VToeg met pijnlijke bel ngBt l liog KeedÖ lang baron ö had ik nrfj de vnjheid willen veroorlovfti u te vragen of mevrouw Emronyi u ook hare dieelneimng herft betuig J biJ bet overlijdeii van Zijae Excal Ien ie dien imni8 er f Beneddcta iiud ontkenneniif rwt hoofd Neen dat hee t a nflet gedaan Hoe zou ZIJ ook zij hééft imaoerrf eèeeJ met ons geferoken De couranten hefcben zoo t 1 over dten diood en de begrafenis vsnd m muniifiter geeehreven dat hethaast onmogeli i te verMideratritleo diat mevrouw Ennonyi er onkuwiig van zou asijn Zij zal er natuurllik wel vna weten Maar hoe zou zftj eeniffönotitie nemen van najne famdlleaangelegenheden mi zij haar Mgembloedfverwarten gehee veronaoht7ftamt Me rouw Ermonyi ie aïtijdzeer taoogkdoedigieteweftoit HlBHcfaiea fÉi n 1 odi beoordeelt glj mevrouw Br mono i verkeerd nnjnheer Ecbeit Marga had hare bloedverwanten lte ei hee t zich nooit dver hen getw haamid eerst diederi zij keuius hefft gekregen aan haren man Itet hooginoedAiuiveltje in haar gevaren Marga i nooit Meoht en ondaokbattr geweeet zij ia dut gemaakt In het ziekeoihuifl wa aUe hMzeifde g l fven en toch 4ieen alles vera nderd Wei deden de doctorfcn hun uitewrte beist de kliniek in dbn geest van den overledeD profeaabr voort te xetten maar de hand vin den bekwaamaiten en hanK gtften arts kon moeiüjk worden verv angieni Maanden warwi verloopen Benoifacta had zich even naww gezet ala te voren aan de pijnlijjte kuur jiK al hare strenge voorsclirif ten onderworpen en torfi ging eij met veei vooniit Zij waa nu weer even ver alrf daMi toen zij om de ziekte van harra grootvader nafr hutó wa geroepen a ar t öeheitn atool er nu eön pertode vtotfölrtai was imgetredeo Eeneaam ea atil leefde baronet van FJonogtHwen voort zij ontving w mg beeoeken de buitenwereld een haar langï aoieiiiand gfifteel te vör I had onlangs in de cou fcxikert zajr jpmtoor voor zich llieldt gii hJlfr f ktnd erliikei ouaiahuld voor opreclw barouee S Ja zeuer kmkte BenedSctxi Wie zoo kon blosowi aU Mar moet rean zijn van hart en zid Het blozen kan men zeker nietleeren maax wél verleeren Hebt g na baar huw 4ijk nooit meer idtsivan ha T geboord baronet Neen alteen las ik ondang Jnde co urant dat het echtpaar Brmoniyi het contract met den acfaouwburg te X bad verbroken en vanplan wa eene kunsttournée te n ken Bekert schrikte Watt herft hi zijn va e botrAking er aan gegeven Heelt ijhet met langer dan een half jaarop eene plaats kunnen uithouden Arme arme vrouw BenedScta eftak hesn nng maal de band toe Zij heeft geoogst wat zM z iTe lieeft g M f t A SÜ n i