Goudsche Courant, maandag 26 juni 1916

IVo 13123 I vaM I r nIaaSMM éém kwartaal ontVMiflMi ém tol dlMi datum varaohliaomio Hmmors D abomMiiMrisprlia bwlraaot VOOR aOUDA M OVCIUL ELDER Maar ia baaorgina pM loopar ga BoMadI I IJ PER KWARTML ol 10 OERT PER EEK De Oorlog Aan het Westeiyk Front De Franschen heroveren verloren terrein Het Fiansche commarnqne van 24 Jam Imdt Op deiv linkeroever van de Maai dnnrt de zeer hevige artillei e actie voort bi het bosch van Avocoart henvel 304 en den Mort Homme Een Dnitsche aanval met handgranaten op de Fransche stellingen op henvel 304 is afgeslagen Op den rechteroever van de Maas dnnrde de slag den geheelen nacht aan het Westelgk deel van het front met hartnekkigheid voort Tegenaanvallen der Fransohen die met kracht in de streek van de henveli 981 en 320 werden ondernomen stelden de Fransohen in staat een groot deel van het verloren terrein te heroveren en de Dmtscbws terog te drmgen tot de omgeving van bet werk Thiaumont dat ze nog bezetten De stryd droeg vooral een hevig karakter bg het dorp Flenry Toasehen de boBScben van Fnnun en Ghenois stelden tegenaanvallen de Franschen weer m het bezit van alle loopgraafgedeelten die de Dnitsohers in den nacht van 21 dezer hadden vermeesterd Het Dutsobe bombardement met kracht doOr de Fransche batterijen beantwoord werd met onveranderde hevigheid voortgezet tasschen de Maas en ten Ooat i van het bosch van Cbenois Volgens de jongste mededeelingen werden de offensieve bewegingen aan den rechteroever ondernomen door Dmtsohe Btti dkraohten die op zes divisies worden geschat Bg Eparges Ueten de Dmtschers dne mijnen ont Feuilleton ge uifiiiwxgieiigbeid uit iimar wtMilra ouiUfpuiulen ZK li bare trekken en kou lii een gmmriaüh niet uuferdrukkeu W at zijt gij eene diplonsate tantelief t zoo weiwlde zij zidi tot de gravin die iiwt zicbtbaar ongeduld haar ooi d e 4 afwaUKtie wa weet gij bun prine kotfleUjk um den tuin te Iddevi I Na dezen brief moet men uwe behoeftige nleht werkelijk voor s r arm houden de oib tbuJdige leeerv zal mtaw len nof een gave i iade v M r la pauvre U bo Uiiief Wat zou do hooggeleerde gro te or gen op zetten at hij In deae behoeftige de erfgename van deü rlikeu nUiut t ir heikeule 1 gravin lacfite vergenoeg Alïi hij u berkenl la bet l laat utn zijn raddemSe band terugzie trekken Dat bij oud de kleine lUrt vergeeft en de Ij gonnen kuur iJet afbreekt nu tUar za ik wë voor zorgicïi Zijn edd hart en zijne belaiigifftellinf in du buitengewoon zi togievai Staan mij daarvoor bt rg BeiKwHcia ombei kle haar Utnte bijna hartMtochielijk Taniellef welk een nieuwe hmvp dportriU mi Alfl ep femand op lo wijde wereld is die mij hMpen kan dan k h i prins Percy Alleen in hem Hei ik nog vertrouwen adlemi t t hem zal ik nüj nog emraaoi om hulp wenden alleen van hem hangt mijn geluk mijne toekomet af j Wordt vervolgJF be barona van Flonngfaoven hi € laii aam het hoofd op een lichte blotf klCTirtle hare wangoi Ik deel m dit opzicht deuiAiMaken gevoe4enfl van Pnntf Perc ghmlatht ziJ d e feeeten dagim dag nU zouden nnj voletrAt wetgevallen en het ou dus dwaa xnia 1 die oi jioodlig voorbereidietoB temaken Moöbien ook andere mmsrben eenei voor een oog nWik vergeten dat ziJ roet eene doovaaprekea ik zou nnii gebrek duW g voelen en Met bet wantrouwen ideovei evo i €8d n aa aan nijm M genooten teedö de dooraen Mer de rozrai zotten En wanaeer gïj € wn g iee4 nezen kondt woideo De donkere meiaieBOOgen rtaarden roet een vochtigen gilan war b M ïen inïwt beönemwde T iateriand 4 f Ja dan 1 Maar die hoop jrf geheel uitgegoten Waarom Gij b t inH n r no gmaar één emkHe apecialiteit gwaad Geopend DE BIJENKORF Lunoh en Tea Room m 4liWaoenM4 i D£IIHUIi Fotografiscli iltiilier VAN ZAN N Oosthaven 20 Opnamen tot s avonds 9 nur met eleotpisoh liohii rcrhuiwl naar HANO 39 ROTTERDAM GEZ CLERCX GROOTE OPRUIMING ugen potprij n Spec ialiteit RoMwheadailjJ etc ROTTERDIIM HMM 80 2 Steeds ïêl nieuwste In Oai en ElectriKhe Ornamenten WinkalEUIaKes m OaderdcclMi voor alle vakken BMlen Geysera Gascomforen egsn aohup oonoorreerende preien voorradig m omen winkel WccMnttraat hook Steiger ROTTERDAM T l oaa l f Wmmil lETULlUEIIFlBIIIEI i t um cLussEi n ni nut i mnrrmn RAAT 45 TeW 848 SiMClal M ll t voor h t opnlnw opmakM van Ou n BUctr OrnaBMBtu In da Rraigeadfabriak 40 Groote Markt Huis h W 4 Vw hoek Hang ROTTERDAM 80 HET VOOKDEELIGSTE VEIIlOOPIiyiS van alia sabralda arUkalan Nieuwe Iteuze in Kinderpakjes en Sokjes Adveirleert in lil Blad Tl Tandpasta Mondwatep bij 14 firaa Weijer eu Hoefhsm Apotheek Oonrc 139 OOWA TcL 37 lid M irtrijihiBl MVELEH BO en 80 CanI PRUIMEDAHTEH 80 HE0TIIRIRE8 80 ZII VERPRUIMCH 80 PERCH BO RSRIKOZEHOBanTO ROZIJHER iNt 80 n AANBEVELEND 1 1 i BEEK OORLOOS SIGAREN Door tydaomataodigheden gedwongen verzenden wg al proef 100 SUMATRA S 100 BOHWEO S 100 MODJO S k i bW franeo onder remboara Wederverkoopora rabat Sigarentabriak Java Nymegen 9 J C SIBBES Hoogstrut 7 Gouda === TaEFOON 423 == Ruime sorteering Tricot Maoo 30 Net BDdergoederen Vraagt zichtzendlng ONTVANGEN 16 PaHumeriin ran L T PIVER Paris ESSENCE LOTION POMPEÏA FLORAMIJB 1 AZUREA sQERBBRA1 UlTLDEJOt Miir Zeer mooie l oH e de meubelea als Tafels Stoelen Kaaiaa Sptcnli SdHIderHen Theetatela Baletten St lameubleiiien tela Baletten St lameubleiiienten In leer en piehich Bockenkaïlen Twaeperwoni onbealapcn VearuMdstellen KapokmatrMMa SlaapkamieiiMnbelen enz eni allei ipotsoedkoop Rugfaekleedc Leerttoden vanaf flT M SiWkait fao Smtafel f 9 60 1Splegeli f 5 50 f 7 60 ena HimniUTUk hmUmlIiaicliiWl RoHardam HEEREN vraagt naar hel SoCGCS Apparaat In nkele aeconden uw loheennee vlgm oharp Prih f 160 naar bnitan f 1 66 Firma A QUANT Kliiweg 7 ttaM s triÉJi raMikii pTnijpihliinimKr oPöiEiCHT tra Voedert aw Ve met de amtvtre mmrwe LUNZAADKOEKEN merk JSttSC ca W L 38 an SOYAROOHEHKOEKEH mai W L Ditmimtende door koog eiwit vetgehalte en greste voediagiwaarde aefIHpl na Parij 2900 Segen Gouden MtdailUs 7 f is herkenbaar aan den rooden opdruk j op ieder gpakje J VpaagtlUwen Winkaliar 134 Abonneert ü op dit Blad i 0ERP0ST 5l6AR li i AK MOCHT U als lezer van dit blad vsranimd hebben Uw naam en J P Jgeven aan ons Bnraan teneinde wekeldks ona Iraai geHtanreeraZondaglblad PAK ME MEE voor slechts 3 cent inplaata van 6 cent thms bezorgd t krggenl Daa raden w U aan nog heden onderstaand InteekenbUjet met naam en woonidaats in te vollen en te beaorgea aan ons Bnrean Dan hebt U en uwe kinderen aangename lectnnr voor de wmteravonden INTEEKENBILJET Ondergeteekende vene kt geregeld toezending van depranie PAK1 H£E k 3 Cents per week of 36 oents perkvrattttdp p fr 46 ots per kwartaal Naam Woonruoie 55e Jaargang Maandag 26 Juni 1916 mimm coirmt iTie cL ws © XL d Tr©rt©za ti© bl© dL oox Q o d © exi OaaajBtx©lc©xiu Verschijnt dagelijks behalve Zon en Fee fclagen PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 46 Idem franco per post 1 60 Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bnnea Markt 31 b onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRUS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f O UElke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 6 regels f O 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgeren A BRIHKMAir EK ZOON liWEMOINt S a uui iitvig güsinxleu iiibeiCAör tHiiuor rttal uiungffi de UoAeurijpiM iiiini aaiAuie troepen dour een uu vaiigrijKe bewegiitg den vijaud uU tU Wti i4 terug trn N o uwewten van iarnopot Htnl eeik iKuiitelijke aanval van d lituufen door oiu getii JiutvuQr go uiuikt iiij Itadziwilot werd gietereiif oibtend opnieuw een KuuHiaiehe storniK numul atgesiagen Uij de gevm bttMbt welke eergiöteren bij deat wtad wor dtn gpif ent legde de cerade laiuK iirnvurigiad uil Salzburg wederom tiuv ijztn vau uijn batcwaaiiiÉiad af Uk in Wolbynië stn d ude Duilwik CJiiiiieiMijktiiob lionguarHtihe ab ijdkrwiir len dringon d iïa vijand ten N vaiidie l ipa ten NiH rti Uofc it i van Ooro i nctvv en U u Westen en NoorAWe t 11 vau iurntju voet voor voet te ug AHe tegeuaauvailen der gedeel t h k verflohe Kusblaehe Mri clKraoh tui haddkni eeii roaultaat Het l u 1 t tf c b e con miniqi van 1 Juni luidt Op bet uoortÜaUikt goilt dte viiu bet pont werden op ver0rheiiu ne ploawen gevecAiten door verKenmngHa4 k dtiig n geleverd waar bij genaiigeiiieu en bult in uiwehai h 11 vieleth liïïeigKiep Vun Lin tngion TeBenr oMT üiViMt v n rwftart8 sebrljdendeu aanvitl dmlen db Kui en uuk gisteren kra ihtig i ig4 naauvallen In het bi uudei uan be4de zijden van de Zat lum h in het gi beel gemi reeut baat pl verdei les 4 idfM andeit 1 tac ewkn sector zuidotis va UüieaittKizIku werden de vija HMiJik auuvaitefii tile inet aanzieiUiJke tftr d kriiibteu werden undernjoineu afgeslagen hij h it log er van Voa BotiMMt vld nietti betongriïce jroor Op het HaUcanfron4 wijpi dede toe itantt zioh rdet Aan het luülaantche Front 1 iK u o I e n r IJ k m L b ü eoiupiu til IU4 V UU ü j um luitlt Mk ihva 1 uttX timi tmitor zette Ie vijaiad nu nm gvm bMtvuur tot op de hoogete Hiiikte ic neoben ji eoraubt inlanterieuauvuileu 111 op onze Meilingeii op net i uUmr Joch en bij den kloineu I ut i ei ve aanvallen werden atgeulagen Overigent ut de toestand untveraibderd liet fftattun van A1 werd door uiM iffwaar gtwcbui beeobolea op tuA uitiooMeili front w1 slgh de oe luesiaud zich ulet 4 liet Ooate rljktfohe comuu niqué van 2ö Juni luidt Op bet kuHlIruiU atond ii onze atelling n tv unfn de zee en den Monte aiboüao laiuUmii otjjiuiKioii bekien jemoittd Harciii lu weerwil vaa bet ouonder broken vuur der Oi üKben bi ou s MUiTtHe ÜMe 1 en N van Kadzlvitof m de streek vau bet ilorp Hledkoti drukten onze troepnt dïe den vi nd aanvielen da eerste M uiM el4 ke lirde In lijdens lezen aanval vierd de leger uannian jani koitiml SMetchine gewoiul De V i arwt blijlt hier met bar hieikl ig beid weeratawf bunlen en brengt niiet zijn llohlü ei zware artUlerie oengettinieeiitrecrni niur t ort len Wemen van SnUtyu diuiif en onae lro jpen voorwaarto en beoetten de ik rpen Jillchnff m louhnü iti Heedt iii liim avond v n £ i Jniu nu een heviig gevechtt veniH M erduii WIJ 4l j tttd Kintpolung tesunmtn een erftigiai rideren en tweeduMsend ftHdaten gevan iea eii maakten eeven mitrailleurs buil In b t utaUon van KLni ioluii mauklen w on vaubet ipnorweigiinetoriaal ineeister Diwr de vero Veni van de atedf Kiiii H iung Koet eu Vuticbmlz ia t giebeelo iloekowina in onae luuidienF Vu 4 otd itt dat de vijaitd bij 71JU ovcrhaaate vlu t Bit de stretSf van It ani ten Noorden van iyoui bavii ba let e iiwai toQ i l gelai ileu waggofitf otiii waffigDn intet girauu tu on Qvwr ü duizend poudi atiibm t itt ten eminite boeveéibeid bout gi iKitt V üoi 1 aden voeder en kiMtat belaiiigri iM rlogiHiiaterisaI beetl aob u rgeiuteu 11 4 Oo0tea rijka eba oonanu ntqué R jb Juni luidt In UoeKowiiua iiaiiten oni 0 troepen tuAtfcibea Miiupiiiuiif er Jaküd Diy okuwe iHed iingen in L e hoogten teu Zuidett vun lierhomctii eu Wianitx wenwu door ovs onXruiiBHl zumier lut ite vi an l tiierbij optrad Op liet dallüitMbe front bad teu Nuürd W ttiu van larnopol ile gwwoiu artiiAuriKfweriuzaaoilu d pLuiUiA Itn iiilülUoirteji vi n Itturestwji werU met najnieii werper eu buwligraitaten gtfetscïbeu bïj ilulaiyn einefsmi wij vei hoidioiH vi anideli ke aauvaüeii tU De h4H gten ten Noorden der l dpa werden UimuBtuiwiiaiji veroverd De vijttii leed hier zware verlieaen ien W cMtOü Vöi l orcag n drongen onste troepen do vgaudelijke Mtetlini ii bin neu eu Hilocigen betiige t g enaanival leu af Aan de Styr truouiia waartM un Sokiil IS de toestand niet ge WlJElgd Üe Oo tóti rijkere berstellew zicb Het 0 i tenrtjkHcbo uamiHir niqué vuti 4 Juni luidt liij Ktn ultmg ia Uoekowino werd ploffen wat geen schade aanncbtte Aan da Bntsohe en Belgiache fronten groote activiteit van vhegeniers mgngevtehtan artiUeneen patrooülestrgd Bq Thiaumont en Menry Het Fransche oommoniqaé van 25 Jam loidt Op den linker Maasoever werd een Duitscbe aanval op de loopgraven tegen de hellingea ten Zuiden van den Mort Homme door het Fransoh vaar gestait Op den rechteroever warden d gevechten gedurende den nacht in den sector van bet werk van Thiaumont vo tf eftet waar de Fransohen door han tegenaanvallen in staat werden gesteld eenige loopgraven gedeelten ten Westen van bet werk t vermeesteren in het dorp Fleary maakten de Fsansohen met granaten aanvallen eenige vordenngen Het bombardement woedt heftig voort in de andere seotoreUi zonder dat de infanterie in actae k am in liOtbarmgen werd een sterke Duitscbe verkenmngsaideeling in bet Bom de Gbeminot ten noordoosten van Poi a Mousson mteengedreven In de Vogea i mislukte een aanvals poging op de Fransche stellingen ia net Savedal gebied In den niwbt van 24 op 25 Jam wierpen Duitscbe vbegtoigen bommen op JjuneviUe Baccarat en Ht Otó I e mateneele schade was genngj eenige kmderen werden te i t i è gewond Hier is nota van genomen met bet oog op maatregelen vsn weerwraak 4an het Ooiteiyk Front liet ttuwrfitfche coiMiiunitjué van j Jum luWt ue UtiitBoto © artillerie uieid vele Kettoreu der telUn i uij uigiu umiier bevig HMur J en steo K liUiWuie attteeüng trachtte tevengwiar oiMM luoipgraveu by het WeHt li K eiibOe vaii bet tialbbit ineer te uaoeleu Aan üe Dwlua tuetttien de gebieden om Jaooiwtadt en Owinatc bratht het l uitót be geotbut efven eeu een tel viiwr towoeg Vijandeiijko vliegeniers wierpea 20 bommen op het atation van i oloW jainy zuldw terijk van Molod et tto Oe arliUerie dir te ensUtikdera tfcboot urn oniter toestellen naar benedeni terwijl het een vermetele vlucht uitvoerde boven de linies der teif npar tij Uiuze dappere vliegemerö kapi tt in littnitoje en luileaunt Paviiof btj tuawbenpu wni otuWj et u leven Hg artillerievuu r Pen Oosten van Pulax7u werdïm handgrai ttn sevechten geleverd ti NaehM poogden drie torpcdoboo ten en een iwrtortioot een qrtverwach en iMinival op Pirano t loen Vu a onae randhaUepl ffli het vuur oi in den gingieii de vi aiKhjlijkei ihflpen op te vliKdit Op b it Karlnthiaehe front bt erkto lU gevechliHietle ztrh na i c dt or onae troepen algwrt gen aanvallen tot t ft ïehulvuur in den PlowkeD wp tor In di Dolomieten werd een Ilnlliiaib 8 he aanval op onxe Kufn KltkiHtWUng i n ir ona i i prvuur g tnit TiiiHH hon Ae Hrenta en de EMeh waif ik ge vec ttfHwonk znandKitd geringd De op tich rMl staande aanvallen iii den vijfimt werden afgeHJageqi In liet OrtlergeWeil nvittlnkte ew aanvilvan een vijantiliell e afdeeting Op het IWilkaiilmnt bwrn ru t Aan het KuihulKhe front liet Iturii lH i he ouimmiiiiqiié v n Juni Ittlflt De Hiwu n wlorjwnd uui hun aanvullend De HutiMen vorljdeldtni ookaüeaai valtfn van die Turken 111 rkt triw f ten O van Djiwltrtlgk waai zij gevangenen maakten en en gronte hopvwèlheld wapenen bultinaaiiten In D u i t H o h t a n dMen melift aan de N K C t Do tunMÏ In de Dultm ie grrK te en kiel tere tvteden id zoo hoog gcütegen dat tie kerrk ijke overhellen In de biödomnieti MUnMer en Keulen tMuf gond de medewerking d i lag Hro geei lljkiieid hebben verzo 4it tot hetoverbrengon van kinderen uUtte slede naar fam llel rekkingeihutf ItennlMiAm en giiMHtgezlisden op het platteUind onMlal bet ffArék aan leven middeien daar nJet 1 bljpeiul ïfiMf m il Ktedcn Iti Engeland Do iklmiwe legiorwet In werking getreden lUieien ia naar bet iibld iiieUK de tweede legerwet In bngelaiid lu wt rkliig gietreden zoudat de regeering nu ue benhikklng heelt gekregen over alle manneli ice omienutlen van Iti tot 41 jaar al naarmate de Mn vuof lieu dieiuM uoodtg zi heit plee gd Hij was de allerkaaptfte die erte vittdrö wafl H lbt gij nooit aan andere doktoren gddbcbt r i l edicta weodde bet hoofd al Neen dat zou onuioodige niioeiée snjiUi Wat eoie dwaastaeid zoodraUW dokter weer een bier komt alik er nader met hem uver spreken Ik hefe bet reeda i an tantelief en de eenige dien bij wLst w i een proIesBor in Weenen de leer meester van prin Percy nrieiachienlieriniaert gij u zi n naant uit decourantmbericbtevk Maar mijn henMl kind nep de gravin inectntf op lerveodlf entoon pniM Peray wM minmera Wik 8 tecialite4t in oorkwalen En naar algenie i wordt beweerd heefthij reeds vele gelukkige operattestverricht Dat ia een uitmunteDd idee mijn kind Ik zal dad Ujk gobrufkinaken van ml owte rdatiën tothem en aan tmn dciuri ven Qij kuntnatiHirli niel near het armenho pitaal gh n wel foei wat eene geila chte miaar bij kan u particniier e4iandelen HeiTocfêrta e gelaat wai donkerroodi ew irden bare lippen beefden Tanieli r ik bid n flcfarijt a 0 t u betieft nieA aan den prinri En w rom niet Zijt gij bai voor dim votrat jken dokter Ik vrees dat Wy toeh een a wijzend antwoord ontvangen Opdat uw trote met worde gekrenkt zuileii wij uwen naam metnoeiDeiL lieve W kunnen de vraaglimnerH doen bedwk hoeveejl er vooru van i m afhangen Hene llkta klemde die koude humden kram aobtig aauiea Denkt gij mt hei mogelijk zou zijn mij onder zijne ftebaodeling te atrilen ronder dal hij RHjn naam Verneemt f dravin Lotzenbuig baalde onver Hdiillig de HKiiuudeirs op en zag naar de pendule Och waarom met Ik kan devraag doen zonder uwen naam tenoemen ik zeg ecuvoudflg dat eenmijner belioeftige nichten aan eenoorkwaal UJdt en id bare hoop opzijne kunrt gvfvestigd heeft eenpaar vleiende woomjeiri voiili bet 1 dt uur AUt Ik dad li c dmjf kan pofl4A ode hem nog meenemen den brief namelijk Beneditta iegAe and de hand op den arm r oudv name ea tracbtte baar terug te houden Scfcrijf niet Xi n e mmifkte zij Ik kan mi nie aan bet denkbeeld gcfwesmen een paU nte van prina Peny te worden De gra n gUmlarbte rfoegi dear raen om de slanke gmtalte Ier jongedame en zag met een vroohj cen blik in bet opgewonden g aot Imrer ndcbt Ik g oof waarii Om gij bang voor bem zijt Weeri mêar geriMt kindlief tante zal owt u gaan De Geluksster door NATHALY VON ESCHSTRUÏH eu in belde htuH n uwe uogea t e d ken opdat vurtttenpraal u de uogeii niet vorbÜiHlt h Sfipi zult in Mk geval nri naam verzwijgen f Ik wil er den bnel leaieR voor gij dien verzeai Nadr uk verboden 60 iüreAcer kleine dwing aiHl lachte de gravin terwijl zij naar de deur gung Ik zal lAijn brief eerst aan uwe goedkeuring uuderwerpm I HomI mdj et iter nu niet langer op het wordt hrtog tijd dat Ik mlju sinHiekeohrift gCTeed maak Ais bedwelmd Ueef Bmedteta aofa ter Zij drukte de koude bandtan tegtm de i apen n voelde haar bshrt luitl klonen Wad het mogeli V Zou de gravin werk ijk aan den printf chrljlvfln met het verzot baar geneesheer eu reiidër te willen zi n Zou de droom die baar alsf een troodtend visAoer bed vooi peoTweeld reedei van het oogenbllk af dat zij van het oprlc4iicn r kliniek gelezen to werk el ijit beid worden Eene onibeMftinJfeHjke opgewonden heid maakte zidi van haar meeeter Toen te gravin na geniimen tijd weder binnentrad en der raeeatwee van f loringtooven met een tevreden lacAiJe haar brief ter lezing aanbood beefden Benedlcta e banden Zij trad aan bet venater cïhoof 1de ziware donkerklauwe fluweeleo dra eri r nog verdfeir op zij en Utf Eertn drukte haar gelaat een angWtt