Goudsche Courant, woensdag 28 juni 1916

I o 13125 5fte iaargang PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f l B Mem franco per poet i l W Met Gedlustreerd Zondagililad Mem franco per post jL AboBBementen worden dagelUks aangeaoaien aui ona 4braad Habkt si lm onze Agenten den Boekhandd en de PostkaBtoren Telefooi latere 82 4 ol 5000 kilogram blaren kunnen opleveren Daar de opbrengst van vaaeli ongeveer aohtprocent van de droge itengala bedraagt aou men by een oogat van doiaend hectaren 1 i millioaa kilogram veaels kunnen winnen een hoeveelheid die voor da vooraiening in geweefde stoffen reeds van gewicht ia Ki wordt aan oorloga organisatie gevormd tot bet var tamelan en verbruiken van brandneteia en er ia reeds een aanaianiüke aoffl baaohikbaar gaatald voor dan o Voorloopig echter moet man de landradan te hulp nemen daardetyd Toor da eerste snede reeds gakoitaen is Om de organisatie haar vr je ontwikkeling te laten zal de vrtje handel in brandnetali beperkt of aelta aarboden worden Oorlogswadawan io Kngaland Lord Kitohener a schatting van het aantal vrouwen dat door den oorlog tot weduwen zonden gemaakt worden aegt de n Chronicle werd iaar de Ii Ct meldt door Uayee Kishar in aen vergadering van de lloyal Patriotic Fund Corporation medegedeeld Ik herinner mj aeer goed aaideFiatier dat ik in het begin van denoorlog verschillende leden der regeenag om ban meaning vroeg hoeveel r aweB waannhttnl ta io daaen oorlogtot wedawea aooaaii gemaakt worden £r warao t toen nSg aleohta MWOeo de hoogste schatting vao het totaalaantal nat was de mijne waa 30 000 Toen Lord Kitohenar dit getal hoorde aond b t aen boodschap aan dagenen dia balatt waren mat de voorbereiding van den stenn aan de bedoelde weduwen en haar geainoao dat Sfj minstens met aen aantal van 60 000 moesten rekening houden Hedert het uitbreken van den oorlog heeft het Koyal Patriotic Fund steun varleead aan 34 M 2 weduwen van soldaten OCM van aeelieden H4 7a7 kindeten en il4 60tl andere bloedvarwanten wier kostl inner gevallan waa Het totaal der uitgekeerde bedragen was e 36tl 40 Da Admiraliteit had Hayes juut bericht gaiondan dat r teogovoige van den laaalag uy Jutland nog l So waduwen en l iOU andere stetub hoevenden by gekomen war n Amerika Uaxico Uit NewVork wordt gemald dat da De Ooriog Aan hst Wcitemk Front Hu r laiki i iif cormiHiiiiitu van j Jiiiit lui i1 Aau weertuijdi van de téÊÉ m titMiflwitdüati iHleii ie OuiüMCihera II uauvai ii het dtmtr itmi beseUe litn 1 r a It h 1 b e ettnunuuiiiué v u i Juiii luidt lu h t gebied m iï iii kn vai l atM n poogde ée t mb h rM iu ten loop vau tfeo iiiti4 t heu aaltdHijk een kleiDcw Frani htm t nemen Alle pogiuifea iiiisliHkteib hl htt0t a Cu werci eeu aterlie 1 uiUfehe veiikemiiii£Mro tüe op lUni w vaii St iiUaJre Ie UroiHl il SI rioupki lie Fraoflcbe tiiiiect tratjtute ie mukretb door het FrftutH he vxmt inteejig jaaig l Aan iltni liibkvToevcr van te Maae lia fci it ftrtiUcrie gwv rt htcii plaoU ia itt H cb n Avw ourt en hattaiu ijurt en tJNïherfnutHeUngieu En te buurt van htuveJ U en ten Mort HoioBMt Aiui lêo rechter Maanuevef werd een legwMianvat van de Ouiuwber itle gniurenile drie uur de rr mohe rttelMijg teu Noortl Wewten van heu v 1J1 bwtookten dbor graniutiviiur af aerflaK 4i Ëen teffenAanval ditf slch lU lktte op hei jtetbeelte tiubcfacpn UeL ttitrp FlwlTy e iJmi ooHt lijken zoom an ie botiHrhen van Vatix wi Cha pilpe werd oimAêódlifk tot aan ge Ijrac t ikior hot KratiMvèc t epvuur In kw onrtrok van het Thisuiwontwerk Had in den loop vaitdmvnMOhl emt hmig eveuhi pLaate De U eKiaml bleef onverandordl Het En elar he eomsnuniqué vun Juni luidt lta ii oH vBi hii vetdmaanHialkHnig I Tpti Kuülwedten van het BfUant van Vpereu werd gittteravtmd een nanvtil der I Qi4apherai aig Êiaffmt yp ht t gf c ip front zijn de EitKp he palroiu lleN zeer aeliri op verM h ii lene pui ien dring i zij door in hvijandelijke linie en brenfpen hem w a rt verliezen toe Bij Ix oB iluterpn hl boven de viJandiHiiJke linieK eei liirht p prht plaats vhh ii En pal 4ie vlic nigen met vt r Kokker waarvan er twee naar hencilen werikni jgp wh tten en twee an W STIJINIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukengerei Rijwielen en onderdeelen L andbon wgereedschap pei en Werktuigen Feuilletona wil Aiji e liiinileii kiinHPii i ii hem i nieejiett Neeiii imjii d K4itertje WIK baal ifeit twewlie Zoo zal ZIJ ai Fekem en tranen van ineiMl iien zullen roUeii over iIei wangen vau ileii eeilA inidigen inan iltj zal hnar kind optanneti en bei Iiefbf4iti ii dan ia het in veltlgelm en gelarul Kn ZIJ Wal zal zij Ortk voor baar U outfeninr het kleine iw iW daar zoo HU n ni tig miitilen in het hoaih Ifet Zij heefl met het leven algeirekewl zij ie zoo ihKtdnK e Waarom nog lai ger deoe lende verdragen ledere iHrnnit Me liJ in de naUJheid van Konain Erinonyl nKiet dlwrbren em lx haar nen foltering oen uwwUnd lier hel Weg wci vau hier er moet ertl einde aan konxm I De geilaehto aan de mogeiykhol nn iiM eze efleiule Ie wonhm verloM lieefl leta opwokkeiMlt voor hi aren bet vaate hewluit tat 74J na lansen Ujd hM t genomen aterkl baaren brnigi haar tol kalnge en berm tn tn Wnnk verv dgd De Geluksster door NATHALY VON E8CHSTRUTH Nadrnk i r boden 72 lUte veel nmlc Ujden de krauUe ook Moomte inel de zAngeraM rJi n irh geikowlKuakt h H contract te vertiret en en deoce nieuwe üug vomé het on rfLk der j ti vrouw tot bet topiHirtt IfiHnan ËrrDon i overlaadile haar met vèrwijlc hij vloekte het uur waarop hij zich hrasa balldiH van riAiw eti kli d i p 4Je fkshoudem bad t lailen 11 Ij veronanhtzaa nid e haa r hoe lan per hoe meer maar watMar ga vmij xieheeif met benwtii had gedMgm dat duldUe slj niet voor haar kiiu Wat moeat er VAn haar en van lU on ce nkklg 8dMi fleItje worden wnnneer H H n voort ging hen eoo tp hebamh lefi hen bijna van bon Rer 1 koude liet omkomen Met het veriiw van haar i n had MargB baUr gvheeie herilaan verhirmk Htye zoo zij He oietirt anders dan zingen bad gétemé xicli m haar ziek kind otiAdioDden Roman kwam tddai t t mómamm L K huii Iliivciiataal De llariiioMie ny u HultTOgewone Vor a leriii r iirBt ti Wiukeiiewverw nwjifll iHir On ter tand c miitaala ArmeiEorg i o w Bouw e Worüii oezinht BeleeM reraoekea wtt ei dd tIMj mededeeUsc M i ot Mtvaafsa l Tergadertairai ooaoerMB rataiaksUlnr dea sas m sa daa la a af Heetriaehe Drukk ii A BRINKMAN ZOOH ooda Advertentiën Heden overleed b eenUngdaris doeh geduldig Igdanonu geliefde Zoos en Broederde lieer 22 HENDRIK WAGNER in dan onderdam van 27 jaar J C WAGNmEl D WAÖHER Vi VUKT 3 C WAONKB Jh W WAGNER D WAÖNER C WAQNEB m B P U WAONER OoDDA 28 Juni 1910 Tnrftnarkt 111 Zit Slaapksaer MvrMIClii niet of zonder paniion Brieven met prüiopgaaf onder n 2H69 liureau Üoudaciie CJonrunt Markt 31 Een Dame VRAAOT een geheel of gede teiyk OEIHEUBILEERDE Zit en Slaapkamer met volledig PENSION Ugen 1 September of eerder Brieven onder letterP aan het Bureau van de OoodtcheCourant Markt BI 12 ki HÉili Z cr mooie toUcdenctibelMi aU Talcli Stoolm Itattm Spiegelt SehUderqen ThceU Mt §iiftotten 8tlllamcnbleinetitcn in leer en pclucli Bockenkaïten Tweepenoons onbealapen Veennbeditelleii KapoliBMtrenen SlaapkuMmMiilielen ni eai allai apotgoedkoop Rligbefcleede Leerêtoden vanaf fim Stfltkut f20 StMtaM f 9 M Spiegdi f 6 60 f 7 60 IKV 20 mmUlTMt bnMiidillikMUl Rottoniaiii hebben in de Qoudsche Courant ileeéë tmeee PPr D et l erlHll i kostu ilMklt kIJ seruilkelallig 1 8 rageU f 0 86 voer elke regel maar 6 oanta Opgaaf nitfiuitend aan lietBaraan i iHiirilimKUiplinililillii UIT HKT MaOAIMII VAK N HAVEN8WAAY ZONEN Öeae THEï Jï worden afgeleverd in venagalde pakjet van vijt wee m mn half en een Hid om mal verm ding van Nommer en Prye voonian van nevanitaand Merk volgent da Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van gaande orden aanbevelend j C BWt vooriieen S BREEBAART L FUne IJkeui mi WUNJIND FOCKIHK VerkrQgiMUv iO Fii ma Jln DAMn Kleiweg QoaU Tel 87 5 2 7S iMct het STOOMEN vae een Colberl Costuum las iHWak n si Praohtiga alwarking gehed cbemiaeh gereinigd en ALS NIEUWgepertt BealiU onachadelyk voor het goed en uit gawindbeidioogpnnt zeer aan te raden adegenheid voor kWne baataitingen ====== NEEMT FROEFI = 2 = ROUWeOEDEREN BINNEN 24 UUR GEREED DE PELIKAAN fflllll8tniU IElfEIUn IEI B IUU QOUDA KANTOOR TELEFOON Winkel MARKT 41 Tel No 253 Voor het afhalen van goederw wordt verzocht te talafobaeran aan No 253 UliÉiivuMiseliipijliliiiHffs Keizengrachl 153 Amiteniun TeL latere Noord 10789 Aid ScliriftelVke CiirauMen CURAVORiUMi Mr Dr C P fCHOCH Prof Dr M D J aODlwaTEIN Dr C PRiNIBN OeBRUOg Jhr Mr I H VAN UBNNEP Onder leiding v n bekende Leeraars organiieeren wjj 129 KliritteUlke CumiifCn ala volgt verdeeld A HandeliwetenKhappcn 82 curtuMea i Boekhouden populaire leergang en exame cnr n Handelirekenen Handel oorreipondentie Nederlandich I an ch Duitech Engelioh Zweedach Rnwiwh Spaansoh Maleiwh HandeUrecht HandeliaardrtJkikQnde Handelikennia Warenkennis de Techniek der Adminiatratie de Techniek dor Bodrijfsreclaufe de Techniek der Etalage Stenografie SchoonachrUven Maehineiiohryven N3 Speciale laetvaatea voor 4a praktlfk lplonu i B Talin 24 cumisien Franich Duit ch EngoUoh Italiaaniich Spaanich Daenaoh Noonch ZweedMh RuMiech Maleiioh I tïn Griek ch Eaperanto bovendien een Curani in de Algemeene Literatuurgeschiodenu N B Bllzeadere Canaaaea voor kat Staataeximea Ouile Talea A ea B C Exarté Wetenicliappeit en Techniek cutiuaaen Wiikunda Scheikunde Weer en Sterrenkunde Werktuigkunde EleotroTechniek Lgnteakenen Meten en Teekenen Vak I uit oh VakKngoluch D Ontwikkeling en Beechavlng 30 cnnmeen Algemeene Ontwikkeling Algomeené Beeohaving Piyoho logie Sociologie Logica dekanst van het denken Rhetonoa dekomt om lioh uit te drukken Aettbetica Muaiak Muaiakgeaohiedenii Harmonieleer BUbelkennis Geaondbeidtleer en SezueeleHygitne Hohrijven zonder fouten een goede 8 iI de Verbeteringvan het Handaohrift vlug en goed Bekenen Bibliotheekwezen Joumaliatiek HerhalingaOnderwg Uitgebreid I ger Onderwijs Fröbelen 81 id Spelleiden Dammen Schaken Fotografeeren NJB Da Cartattea HerfeaHkcMa4erwl a en U 1 O omvatten alle la tck vakkaa E Opleiding voor een acte L O 4 iiinMaen iFranaoh Duitaoh Engelnh Witknn a F Opleiding voor een M O Il cartoiseiO Nadarlandti Franich A Duitach A EngelschA Geichie denit Aardr kskunde Staatsinrichting Staathniihondkunde Wiaknnde Boekhouden Schoonschrijven n O Curtutten voor de Vrouw 5 cunttnen J Da Techniek van het HuiAonden Kookkunst en SoedingsJMéer Linnannaaien Kinderklaeding CoBtnumknippejv en CoeI namnaaien H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cunaieen Poatale Aardrykiknnde Opleiding HulpteUgrafist en Kantoorbediende P en T Opleiding Kommies b j de Belastingen Opleiding Handel Opleiding Techniek N B Behalve oor de hier teaoamde amktaa al beroepen tekeale ol aartllele oplaldlaa Saranseralr aa Adtpiraat Coaialea P en T RllkavaraekeriatsiMnk Rllkapoeupaarbaak Spoorwaiea Oameaate Adailalttratle Mlalturiea RllktwaMrataal aat Van het ondentaande neme men goede nota Da Orranatan duren minstens 8 maanden hoogatent 3 jaar Monuul laageld f 6 par kwartaal Wekaiykt wordt den leerling een loa toegaaonden ledere Us bevat de stof voor de week die in de eentvolgende lea eventueel wordt uitgewerkt IVsoonIgk contact tnssohen docent en ènnist Leergangen voor beginnws eenigiains mvordefden en meergevor den Spaoialeiepetitie onnnasen De axamen onnnnen worden gescheiden van de popnlaire leergangen die men nit Uefhabbery volgt Ageaoheiden van de afdaaling Sohriftalqke Cursussen ia aan het Bureau een afdeeling vwbonden voor Advicien Iniake Bero Mkeuxe leder die slck voor oase sckrHtaUlka Car i aisaa el vaat aua Ba raapeadvlaaaa lateresseert vraia aaader ilcfe eek mMraealiaalBa ta verMadaa aas tratls preapactaa dat ala vardas kOaeadaiftadea 166 JON qAbCL Jrn Oir Adverteert io dit Blad MM aaaniMi aRIUH tiMMBTiKiieua KOKO HAAR Ken nilTOTK H M I rIoaWof h i oi rt A n H nrroB Vn erl t d kliflTvo doM 4t iMt li M TMitrun voord lUuuwwntU Voorkomt b 4 H ilrUD at UltraUeo luar lM r m Bod TWWJwYMn ttmAaX mm Koko ymi wmx kt r x wmk hrfitt mm i HWifcalt brL aenvowdlg w hel Hoar dun wr n mrii l rL uubt In mm D Unr wrtoclM rictalliw o bonpUll tte nink UW ANTHEKEi MOSHT Uffit R n HKO V00RMIM6 EN HY ni B DF KVREDaHCIO fIN KiOEIIE VERUtStXERS ifeiDuiri KOOP niiDAtt m iuime kesch F e 76 rem a liTk 1 1A M 1 Ml pw HM rt K va WH ti Vnku nWhl till Klïl WHIl UI l ri ilMil iif n T l nthB Oveiritlei ANTON COOPS Wydstraat 29 OoimU A VAN ZES N Scboonhovoi 90 fessaoen s toDiildijte FÉieliN gemsiiilleloriirfiir OPOERICHÏ tfh Toedait iv r e met de nuitere mmmre LIJNZAADKOEKEN merk STER en W L 28 n SOVABOOIIEHKOEKEH mark W L Uitmontende door hoog eiwit en vetgeEalte eo groote vuedingawasnto KmwXMpIoma Parij 19M Sege Gouden MadaiUf ÜiOERPn5T 5IBAR flOUOA i FirmaCSMS èchoenha del KleÏMreg 48 Gouda 1879 Dames Met de schoonmaak hebt ü mogeIgk wel een stuk Kleed of Vloerzeil over dat ü niet meer gebruikt Mag de bode van het BROKüCIilllIlS dat komen halen Zendt een boodschap aan Rozendaal 22 of per tel 168 Het Bestuur W GOL L VAN DAKTZIG B D GR00TEND0B8T W DE VEU HET mes ma iedereen ZOVEIILOEMEII Franco door geheel Nederland zenden wij 25 pracntige Bolbegonia s met potklnit die direct op perken serre of balcons kunnen worden uitgeplant Dit pakket slechts f 1J S ii t f 0 75 ledere besteller 10 wit bloeiende Leliën gratis tJ Sl T Ji Noord NaderlandscheBloemboUenkweeker en Zaadhandel 16 GRONINGIA Scheemda Eenvertrouwdadres E voor liet maken en ttolleerca = van MEUBELEN li bq I N HE88IM B Pepcialraat 24 CBia Bill e prezen prima materiaal BeparatM aan alle meubelen 14 Donderdag 29 Juni 1916 GOVDSdE COCRANT Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen pijijg Qj ADVERTENTIËN Van 1 6 gewone regelt mei bewQanummer f O U Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden de teien twee berekend Dienslaanbiedingen per pUataing van 1 regels f 0 3 by vooruitbetaling elke regel meer 6 cta Reclamea f O tt per regel Groote letter en randen naar plaatsruimte Telefoon latere ffiL Uitreren A VSSMtMAX EV ZOOI I n Ouii ib land Linuanei t tot tuctltnu Mitrai veirtitmieeld K u tv oitt telegram uU itertgit oau lilt iitilu d l u Juut metia aet IK4 iiHH redeLou uuikleeile vou üa Hem im ofdM tlng van ite zittmg tiiei gewloteii deuren tegen vier uur hiMfiunlii ilig bekenil geniaaiit liij b v an de Mraf i de krijgsraad vau het atandpuM ultgega in itnt Uet kiiecbt nik heeft g iiHikK4it me4 enrlonze bedudlin eih iiuur itat pulitlek lanalUane dv ilrljl Mer in geweeat Mj zijn n iMlagm liitiiriMii werd de laagte etrai die iimgWijk lx gesavaii en went Sok nlgezlen van uuiwtltng uit burynlijKe reohtwv Uebkmi bt kaa in kooger boroep gaan Uit Barlgii wordt iA SS iuai nemeldt Oiater V0Dd haaft op da Potadammeqilata ta Barljjn aen betooging ten gnnite ran liabluaoht plaata gehad Er werden X panoneB gaanaatewd Andere inoidentan haddan niet plaau laaamaian nn braodBatdl Het Berliner Tagablatt ineldt üe Pruinaeha nuniatar van landbonw haaft aan alia laodradaa een rondnhryven geaondan waarin hy laat geeft om het iDiamelan van brandnetali ottintddeili k te organiaeerun Daar de invoer van hennep en liatoen bgna geheel opgehondan it moeten alle Btoifen in het binnenland die voor het apinnen geaehikt ggn varaamald worden Daartoe behoort ook de braadnatel wier vezels volgena eep oiaaw ontdekt procédé bewerkt worden De deakundigen zgn voikuman tevreden mat da raaultaten Daar men op het obgenbiik brandneteia met kuiutnutig lun telen moet men de in het wüd groeiende oogatan Ze kunnen in één ieiaoeu meerdere malen aekar twee bail geaneden worden tiraar xe eanigistn licht itaan levert volgena de daakandigeu aan vierkante nuwer bg iedere aneda drie pond gedroogde natal itaogela en byu aan pond natelblaren op die weer aen voortreffaivk Toedernuddai opleveren Een hectare nou du IbUOU kilogram itengala en Ku i lij ie MontlB l aiiibio lun Moirie Haista en tm hvt voorterrein An den Monte Z bU Al deze aao allen wenleti bloedig afgehlagen Bij de aai vatlen op tkeu Monle Itaata ilie tkHir nke vijamieiijkr rftri lknn hl werden onderwmieii ylelen VN gtfvangetu i waaronder 15 olflo t fen in avtee handen 0 iiH KarinthiNiühe front heHvaaiiIp ih Vijöiid zijn vniehteio nep tciivgor In dwi PI KHk ih M tor war ii i j aiim allen h K likake4tjk ttfuti den Freikofel on den gsrootmi Pal Ki ridït op ettkde pumen kwrunhet t t eeit hiii fiHemeeii He ilappcrc vpriteifigenf bleven In bel v atAe bezit vni ai hun nldMiiKetb C i bet ki 1front wori de artillerimtrijd Uj tHMMHuntponzen zeer levewHg t A vliegtiiif n Vln p m bonini ii lp ik jsljiiion en A nwilitaire werkii vHii Treviwo dftn Monte IWiu im Vii iitfn TiMhia de w dcen aan Vc Adriails Zee Mj MnnUal rone Aan tM ZMknUllk Prent i ti II 1 M II r ü i oiiammii U i U vHti JUIII litioi ijt tunMiUid op hel Matïiakiuiiiuhe Imnl iiüjl su viiuiiiaiu oai tjaa miuri Jiit Mtihive K ti it uUf vaih tMnue ijueu sitiiM lil hH vartiar iial uu ip ile Auiibeigke iHtiliin vaa de iieta ieiUu u j 1 juim neifneu wy limir ijia niW j KrUgtvcrriclilinam t r Z c l l H lanitle van i i it teli l in lteuiert H finni uit Lou nu II u jun tuim In hei tjigfrbu m t c Lurii ituhert l owi het iiti iliNt iikeue vtm eeu iiverliy der l TiiM tit en I ranM be regeenugei LIC regt erin t n Kiju vitu i rde lal liH voorttMien van d g leelt Ht ke loüpaj aitm der DecfaratJe van Ijonifen uiH weaHchetijk voor de ïeallieerileu iK Den Koning aal ihw raad worden Hegeven ih UrdfarM In C MO ril iie tot dui ver ija uttgovaardigit tnet Oe aangenomen wl igin eo dfcr IJei taraliv in Ie troiikenA uixl hiuipti lint de andere ieal eerihn in n ereemHenMning mrt fit hfHiitU lulU n liaiHlelea mnr werii Morht alj liet iiieeiM lucn in ilon dom Zij drukt h kleine teere wezen innig aan hare bi mt Naens dat kan zij niet I M kan niet de nMMirdenareir worden van haar kind I Dikwijle maakt een oaweemtaao tian V erlangen ilct vanhaar nweH lir Zij brei de amm nlt en a H II met bevende Mem de fuunen van heit itie zij in hare oraluikiMiarhotd en veHiUiuKng Vfjn Klctb heeft f tiHiten Zitlini zij ho vergeven wal 2iJ henll neikian Neen neen klinkt het binneu In baar iij zi lf hén iïv Unj ai ter n alfcebrok i lprii keeri n kunt gij lüii meer Hoe llkwijlai heeft alj indozenrw mei gt igen hoirfd en geviMiwen haifitem aan AAIberI E kert gerfcirtit I BB en heilige voor wien zij iiioiHl neiterknlrten Nn nadat zljhet I omzefling m haat lieett muetni anzlin hoe haar man zijn kim biI hiiiBleil nu eeral leert 4J inzien roe welk een lw ze harielnoaheld zij den Iruuwsten en bakten der vader heeft biM int en gelKmiid Marg drukt gloeiend van thaam Ie haar hoofd in de knaaen In weMi een algronrf zou zij gWulnieW zijn iiKÜen baar lro niet terker ware KPW e t dan de gel fcwAl van haren man indien zij leb zelve niet had gederBrwn toen htjhaar prl i wiMa gewen Zij deakt aan de eer ik ri tul li leii ge i ongeu Kén Kugt ltK h vliegtuig wordt vermist Hel lJuit ehe Miami niqiié van M JuiJ UiMi Van bH Künaai bijI aibaHlée tot Zuidtolijk van Som nH devd de vijand onder knühtiK artilleritffvuur mtjnoniploHiik in en onder bcwk icqminig van nK ken t ifftt wi J4iefi erkenoüngHHnUiN BiU itN He annder mneite werden a g v lagen JkAiib ham agi e nüd uktMk onderM mhnicen van zwakke vijandelijke itideeli nfcen noo rdoontelljk vaii Lemcsuil I U kn vau de MaaK wen et naiiUa op ikn Mort Honane een handforanaalaama aJtgealagen Hecfattf van ét rivier vieé n de KranMi Éiei na oen hevifpe arttUeri v mrt er wg van 12 imr inet kra llge gedeeltelii verritti aanitevfterdp troepen aan ii tte i Juni dcor am veniveni e lin Hn lip tS hoogten vaa de Froide Verre hét dorp Fleury en ile Oo ö daarbij lanNluilende Unie Onder tem aaikflienlijke verliezen door on verK perririgi uiir en in geb ertttesi Qiet iiBZP fcipipere infanterie werden le aanva en gehed alfpealaf en Simt vijamlet IJk v He feiier werd MJ Dona u mtjnt iieergetfchfitm T en 6n Kdlite luitenant Hoeéindorf bijHaueourtiioordfJijk van Nonieny hot zwpmile viJandetijik vliegtuig een Fra nwhe twe dekker buiten g ve t t ij nader ondcnoiHc Ut de opKaiif in he4 atafberirht van £ i tl dat rAtti onder de gtfvwigvu g ew ml n oanvalterft op Karl nifae nok EngvlHch i bevonden niet luUn De fevangcm zijn allen Fran K b k Aaa IMI OtMtomk Front itcl o o w l e n r ij k c b e eoniiHuuii ue ua af Juni liudt itlj Koeij herdaatde tte vi ftnd zijn aanval len die PvenaU de vorige dlM itntti lUAtcu t vprMt na valt uit tfixikowiua en Uoat oaltcid m a ateuwi te iikoiiken leu lUid Weateu van owa l M zaje tfloe n onze voorpoten V ijt iJiiiitaanvalien der UuMWu ai len Wemen va Toreanyn w rd eeu kra4 btig ItuMM cfae aaaval door onu artilleriemi inlanterie vuur getfnuikt len Wemeu van 8okul i vernkeewleroen iMttM he troepen het ffrimcfat l uiicwka en virw Hü iti ttmkrre r ei tingen Ai b ItaliMiiKlic Prent Hel o rflear Jkac be wuimunique van Juih luidt U tateren vtPien de Italianen op ver ubel tent plaatb tl tutuwhen tl Iüt4 n en Je lirtiUa aan zooaia In den Val di ile woivilf i4iC in met ihjii a errfuinihliiiir fc rmoii i lile de vrmiw welke hij zeH voor lauweren en gvud tuul gekiKht viKir goud en brlllauten wilde aiiNaau aau een ieder die tiaar tiegeerde Maejsu dnikte de gdWalde vtiiaten ligni hel vnorhoold Ja hij had baal wH liitf Diaar op zijue wij HU wm lila eeu geweleiilooze woei4leling die eene nxm ruw viin din i teugei rukt haar van den een naar ilen ander werpt totdat zij gehu l U ontldatierd Wie zou der verwenile alg neen iH iniiule zaïiigeroii zulk een iot hebImii voonqield iioe tiad zij ixill kiiiiiu ii iN flken ibit zij twee Jaren luier eiMHzaain en ellendig oj eeu zolderkanaurtje zoo zitten Mnr0i I aja In op den aiiei rollenilen kogel van het griuk de wereld Ingevurni maar het m od iitr heeft hnnr ai lerfaaaid Ik er viMir een DHintorhart ee ofIer Ie gai t Neen f fcii waufSVr ook HennMela wanifter nom en lanle DalHwng ówver koBnUJk blijken om bet veriorim klwl Ie ontraLgvu Mn 1 er iHe iljne annen niH vimr haar zal luiten Mn ie er die haar doiAtertie zal aaiHUHMm al het zijne AdhMiert lOrtiert Tol him zal zij gaan hem zal al om vergiffeiila vra en voor al dwaze kinderaditlge woorden waarmee zij bnii heeft gekrent zij al in een roam in ditat t 0taWl wan hel niet geraden hem ont gw te vragen Menigmaal titoad brga nmiblm otilteijeif op om zjjDe iKt tenmunale Ie doorzodien imaj dezto waM mqi Mal leetg ol zoo slei t voorzien lat zij het niet durfide wagen de jïaar tuivera er alt te u A die niet aan Hatsbua warmi g r flent De kitimeiii uur bad hij btAaaUi nadat de bui heer had gedrolipd hnn op mnuit te z ten maar dat woh w ji J wat bij voor vrouw en kind had gedaan Zou Maa ga zk i tot de jLiOtltie wendm Zoo lan li m an iio iiKkmnrtm had wa bij verptk4it gi a gfSEltt te onderhouden maar h jonge vrouw huiverde I Jtte gedachte aan het opeiUijk Aihandaat dat Kulk een cAap anvermijdeUjk zou ten gevolge hebben n h Tot dwfverre bad x xiobeéhare kidne buidboudlng ondarhoodBo door den verkoc p van lure koetbure tolll len lïiaar hare garderobe dui m pr en meer en Marga daeht miiTik aan den da waarop het laat te Mttrfi dim w g zou opgaan Wat dan r Hterven mvmi I Voor baar ou de dood een berrydN kÜ aentrooi teïde eD l tii bad geteeld en bemind en ai verlangtjie naar vreide eft ru maar baar kiad haar kiwl Wat zou W VMn bet amw f MïlQe wordtti wanoettr zij r i