Goudsche Courant, zaterdag 1 juli 1916

o 13187 Zaterdag 1 Juli 1016 55e Jaargang mimm codrant ie ws © 33 cL Trexteaa tielola d voor Q o o cLst © aa OaaQ ©tr©lD Verschijnt da lijks lAl u behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIÉN PRUS VAN H ÏT ABONNEMENT Van 1 5 gewone regels met bew snummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze teilen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 6 regels fO 35 by TOoruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 15 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Pw kwartMd V f 1 25 Ideni francji per post 1 50 Het Ge lu reerd Zondagsblad Idem frano per post mtgeven A BSUKM N EH ZOOH Abonnemetten warden dageljfks aangenomen aan ons Bureau Mmit 31 bij onïe Agenten den BoekhandeF en de Postkantoren Telefooq latere 82 ƒ A V u t j t nummef liestaat uit twee = = li ersite Blad ÉliyJDUITSLAQ fti Vadlörland geeft die vol baalcbiouftrtiig over dea eiodlait van de irerkieaingen voor de viiioiaie 8feletn in geheel NeiJeir u alle veritiezingeu voor de Pro fbeiale Staiea zijn algelAope zal iet de moeite waard zijü iw even Ue imllbalanfi op Ie maken waarbij tuuitlijk zeer iois i in het oog zal gidjouden worden waacom het Wüa ReKihta te djoen om die ttal Oonseavatleive meerdlearlicdd jn Ëeriale Kam r te böhoudieD liefait pvereterkea dbor dem girondölagIfop die berust te wetea die laoerEdd in de l roviaciale Staten ttog htig ir té makea Ën dbt allee gie lcibieden omd t van die ol meiBrderheid vefwaiohit werd ps ia etrijd met wat de roepinig Eerste Kamer is dia uö Faak die i t0tatb i0 vau 1913 hare be ou nin aneall elnu wat dat aanigiiat hebbem die vuütr de Provinciale Staten alle zeer bmten ewione ia toxefi deBoi keer hi n imvloed hebbea gtAi mt zicb zeer bei ü veirird tegi r veraterkiog vftii de date opp 6Hie in de Eerste Kaq Br ii om in Zuid HoUaud itdch e meerdeiihedd van iirugglebraoht ia Geldlerlaod één zetel in FrieeiaiH Eeteisi in NoordrHollandlfoet éèsi zetel adbterult wat ruim op i eegt tei ea bet erliea vasiieeniLii ï aébe zeéil in ironiögen twee in gferecht één in Zeeland en twee in jorede beteekentó van de nu 3ion in verfciezingieq i dan oofe ran hfiitemgWwoon gewicht an het i inkt oils niet onwaaisiiclhiijDJi d at 1 Ie tot de olericale meerdarïieiffi in de I 0 a4 Kamer zal dooncIringiQn tTeieiielag voor de vrijzinnigiwi ïb Feuilleton fè Geluksster door iATHALY VON ESCHSTRÜTH Nadruk verboden e yrii Ctoot om hei himet ElQiiik niet aJs eene melodie Schitterend al het laorgeni jfd ladit de toekomelt mij tegei ige eerren nvifiileidt miij niet i dToogit hare traneni eni bljkt it in eetf ato amve wanhopige aanl clit na r dien heïnel De komeet dier liefde had haar misleid het waa een dwaallicht glefweee dat haair in ibadit en neveleriiï had gejolït Verweckte lauwerltrandCTi hangen aan ten wand In een p lotflelinge opweillinig van bitleriheid pukt Marga ze af en vertrapt ze nnder haar Voeten Zij ware o p dien avond die koo r g wanA van baar vaieldb gekik Zij f zullen vei gaan sterven As Marga Weg weg van hier HOOFDÖfTUK XVII i C g i e pofltwagen dïp vanbeKataftlon naar de kleine landlatad in h i igf eirgte reed had gtewoonJij in het bet iiuiliiuihjk dat zoovele Staileisledeiii lie met üre huniie plaa4 hadden inigenomen tbana piaster heibiieiL nioetea maken voor Tn MT yf rau de ti U A 1 en wy kunmen begrijpen d t er onder on ti jp d e wéix utvragen of dit niet t duur gekodit is Maar wij haaatim oue eraanttoe te voegen ilat wie Je vraag nidkiB sl t ze niet juiflt formuleert De aanwinst van zeKl dootr de S D A P m toc flftecbto Toor eenkle a gedeelte te danken aaa het befiftudt van het Centr Comité der Vrijizianigen onitreni d i ben tenuniDg u waar wij totib aameB gbngieu isf de vinüt der b D A P heel wat erin dan waar wjj ieder alfsoadai jlk atreh dien iun dat is natuurlijk em dftt niet oiïid t bet liberalisme Keichtri en S D A P hand zou wordleu doot edirukt maar omdat de a gteimeeue on evreidenibedd die in dazen tijd met kon uitDii vea aan de Bk oiïial d iQioorati0cto profWr gaiida zeer tea goede kwam hea ledor sohaint in deeen tijd slechts oOt zieb zedven te detuken de aa ptpetO pdtootje zijn tetmauwersiood aohtfiaden rug ot de ioord HoU t aard aipipeleatel ca hebben naar l aantleiding van bet uitvoerverbod vajidlt gewaardeerde volksYoiadBel i vergadering g 4ioftdea om den vojke koiiid te dben dat zi met mot zu h ztulüen laten speten Eb de S D A V ie nu eenmaal virtuooe 11 het uüttbv itea van alle imdivkl Jieielte grieven tot politiek voordeed eai wij liiberalen heibben daartegenover uietfi anders te fitellen dan de ommis kenh bare maar weinig troo tirij e waar bedid dat d e oorlogtstoestand onö l ia laMen oplegt die gedragrai mioetan word en en een beroeqp op dfen genoeeittjiehapaizin wat men in de aetr8te plaats van de S D A P had mogen verwachten Toch zou men den steeds waeËteuden invloed van de ëociaaldlemiocra tie door beellagen bril zien als men deze enkdl wildie toes chrijveii aan hare propaganda die zeker wel in de eerste plaatff voor oogen mag gehouden wordlen aan d e duizeuden Liberalen die angetig kreunen over Aea rood ein golfvloed maao wien een vroe voorjaar wednig padl8iagier0 De postt lj n zette vetrlMasde oogen op toen een bleeke eenvoudig gekleede dbme met een Hnd op den arra over het perron liep en Wj den postwagen ataan bleef Zij vroeg of men aan den weg naar Floringihov i sÜlhieiLd Natuuidijk knikte de postiljon met aijn gewone vriendelijkheid wij rijden er voorbij ei ofik nu even aan dira teugel tnek ende buuintijes n beetje laat uitblazen bli immers h èzdfde Moet u ini s hien naae Floringtioven Marga knikte toestemmenidi Het is nog drie kwartier gaan van dei kruisweg niet waar vroeg zij 7 atAiiead De koetsier zag de zwakke a ie obde vrouw een oogenbljk aan Zijt gij ziek mevrouwde en zietge wat op tegen den loop vroelgj h j inedelijdonA Marge knikte de tranen dtonden haar in de oogem Wii zijn bedden ziek mijn kind en ik o als ik maar niet op den eemsalmien weg blijj liglgen Nu nu sicibrei maar niet mevrouwtje zoo n vaiart zal tnietJoopen Waaront stuurt de baroncsi geen rijtuig naar het station 01 moet gij misRidbiesi bij den padhier i jn ot bij een diejr andere on ngleticftrïkiten i Marga bloedde Ik wil hen verraden fluidterdie zij met gledjogen Kaïig mar de fitemlbu te voel moeite it om 1 te temperen of te eii te aan Wij leven in het üjdperk dat de viei je atand aan de deur staat te klopipen met haren eieiöb van joli tieke geli bereohtigtbeid met de andeie Mtanidon e i al aesohiedt dat kloppen dikwijle wat al te bard en al ie de wyze van optreden daarbij niet altijd even aangfllÈaam die eieeh in ziob zelf ie gereedit en op den duur even oiiafwijsibaar ak wat de derde eitand aan het eiode der löde eeuw kwoim vragen JSekw ook iqpa werd overvraagd dte tiea état die met wati en ailes wilde zijiii lahet eer bie wel niet gebleven en h laat bte wel niet geworden maar hoeUt de plaatfa goUrCf$ n dlie haar toekent zeer ter veiaterkiug van de liberate idóe Zoo ziem wij ia deta was van te S i A P ook sieciits aen cvorgaogsti ïievk dat ten slotte op mei we ersterking van de liberale idee zal ultloopen Want onen vergeteb tt met eècialifiiq dat aftA verkiele meedoet Bcèijnt sileiGihtd het liberaiuJne te overvleugelen om het t0u sijttte geheed oj te sio ÜEcsL m weiik lij theid is het tegeodeel h g val omdat niet het liberalietroe naar het bOtnalisme gaat maar bei siooi iiuvrue naa r het liberalisime en zich tttkeiu mieer atviaagt wat bereikbaai isi liet boek van Marx worat nog altijd in eere gehouden maar met nteer als onfeilibare weigwijaer op ue telkens iiueuwe weg en dde inize htetdfc in evolutie verkeerende maalbeha jpij ontsluit doch 84ecb als heuige reJiquie en dat dan nog in eene partij die aan de wonderkraoht van aulke reiiquien niet gelooft ii n zeil een man eene zoo pur wang Marxist als de Afusterdamidcdie wetboiider Wdbaut bestuurt in zuiver democratisioh liberalen geeet en verct kl feitelijk de knadit van ben die zich steeds op het stanc uut van bet bereikbare plaateten iüen overgangstijdperk brengt adtijd mgenaardige moeilijkheden mei ziob niet alleen voor de partij die daarvan den grootsten invloed on i hoofd Zoo zoo methet kleine wormpje op den V in ï Wel dat zal me oen vreugde zijn Weet ge nnevrouwtje ik heb vptstrekt geen tiaast en als t u goed ia njd ik u een eindje veroer tot aaji het park van bet kasteel Wederom bloosde Marga Zij zag den man meit droevige oogeai aan Dat f u te veet kosten ik heb hoogistens uog een paar stuivea d die ik u voor uiwe moeite zou kiunnen g veni zedde zij bedeesd en toch vloog een straal van hoop oyer baar bleek gelaat De patftiljfon lacihte Ja zeker ook nog een fooi I Weet ge mevrouwt e tiö mij precies hetzedfde rf ik over liuhiendorf ol over Floringboven rijd Ik heb toöh geen brieven en passift giers zullen er ook wel niet zijn Geen dank dlu Klian maar gauw in den wagen opdiat de kleine geen kou vat De wind la hier in de beiKeri koud al dooit het ook öp t oogenfolüc Marga stapte in Een oogienblik Later zette de ziware potftkloetsi teb in beweging De zon neigde reed naar onidlergang ba brallen te end Bi srbuine gede fftrcpen op het zwarte voofatige mod waaruit de frislache leiUeducht opsteeg Dikke di oppels bingen aan dte kale lakken ïe weg waa modderig eni bedekt met tal van waterplassen door ifivjiidt iiMiar ook voor hen diejii alwaeliüug j aan naur de voleinding van het proces De nioeili eid voor dev S D A l it dat de evolutie die zij deoiv inaken dooi de haar vijandigie revolutioimire elementen z itgesjpeeèd v orden aM eene verwatra ing van beginsel waaruit hare neiging verKiaanöaar wordt om juljt in Btnjd met die evolitie bij elke erkiezinji uyi hard luoigeltjk op de trom vap bet onibeieukbare te upelen ii en spel üat met lung kan uuren en Einaai uit zul ziju in den AmöteirdaDah fccben tgemeeuteraad is bet reeds uit al uie eerste twciaal dranocraat in NBOerland een ministerporteleuitie zad Uftuben aanvaaixl Jvn het gevaar van dit overgangiilijdperk voor ons libetraleu is dat W4 van de wijtii braoht door het lijuielijik SMCces van de 8 D A l ceiiie verKee rde houding souden aannemen waartoe geleden verliaz en zoo makkelijk kunnen verleiden i n tucb dunkt ons dai eQr duidelijik IS wat die houding j siiloveigang i j a erk zyn moet ra de eerble pldaiB moeten wij © r toe medewerken dlat die lem in wat bereik bae iSt ooX duoji ons aan de B D A i wordt toegediend en dat zoo gfvoelig mogelijk Daarom moeien wii geaui ütlg aan Treub s woord dat en een gixioter kanker is aan het poiitieike teven dan de vrees om voor met voliuloedKi enwcraat te worden aanr geizieu ons absoluut verzetten tegen ei üen eb h die niet is in te willigen Wij z i n geroepen om alsi straks o e 3üciaaldeinoeratasobe luchtrelaigei uit buu Woikenkoekoeksiheim op d Loganen grond zullen zijn gearriV eerd bun een welkom toe te roepen met eeti Gelikkig tbaiA ook op vasten bodem maar allerminst om tegenover ons kleoersivolk het air aaa te nemen of ook wij niet ongeneigd zouden zijn deu vasten groml voor de luföhtbaUon te verwisfceleaii iii in dtt tweede plaats moeten WIJ weï pdljke liberale zijn dat wil zeggen menöchen die de vrij heid willen brengen op elk g ebied dus ook op bet economiacbe en begrijpm dait het liberalisime in dto dun I egen aehtengelaten i en paar vogels kwinkeleerdëil hier en daar kraakte het tusiacbieai de j ijwboomeni rechts van den weg overigens was alles in den omtrek htil De postiljon neemt zijn horen en btaafeit Ach wie ist simogiic i dantu das leb dieh lassen kann I Een diepe weemoed overmeestert de arme verlaten vrouw Als met toovermaobt emt dte oude slehoone tijd weer voor b aar op toen zij alsi een gelukkig kind door deee v den en bosycdien dwaalde toen de wereld haar ewi lachend paradijs tocscheeoi Was het niet juiet zulk een paasïtf dag vol vocbtigen n evelgilarifl toen zij V005 het eerst na lange afweaigheiid thuiskwam met veffloE Toen had zij het binnen de engemuren niet kunnen uitihoudeni Zijniioest naar buiten zij moeal naar hetWol ld en daar in luide judoeK nenuitgalmen wat zich opdrong in haarhart Ach wie wdr s mogllich dann Dai u icJh dicb lassen kanni ilab di cdi vom Herzen gern Daö glaube mir En terwijl zij dit air zong met haar zilveren atflm kwam daar een man den weg lang en bleef met groote verbaasde oogen opgetogen sj jy Eu hij gilimlachte Weiit e r sohoone welkomstgroet zed hij bk hoofd ontblootend voor zen tijd niet andei dan ideiiiiek koji Mjii met gezonde democratie In de derde plaats moeten wij zelven vrij zi n een onvrije kan de vrijheid aan anderen niet geven en we hehben hier h t oog op ben die gieen bafta zijn over hun geld maar wier geld baas IS over hen Wie met dlroevig oog op zo e brandkast het begiuaeit van bela ng naar draagkracht ndet atLUAhU rit treeot fedteli het liberale begicisel met voeten en het ia dan ook geen wonder dat dezulken zooai üij oie laatste verkiezing is gie oeurd ziob in de armen der Coalitie wierpen die ziob nu eesumoAl de twijfelaiontige eer kan toerekenen de trouwbte tWJhutflter te zijti van al wie sehatteu op aarde verzamelt Uet ijioeratiffiue zal demoeratifaieh zijn of met Zijn Is bet Wtslte het geval oao isi de natuurli ke loop der uingen dat zijn taak zal oveige iiomen worden door de S D A P uue zwh vervormt tot deUMtoratiflicb Jiberale bervomriugfiipartij Ls bet libelallsime eobter in wezen democratisioh dan zal wat zich eetos sociaaldemrj cratie noemde daarvan de vooiUioede uUunaken totdat een vijCdei stand om zijn rechten komt vragen dSe den vierdeik stand die dleoc reeds verkreeg voor bourgeoisie batiölaitis zal Hchedden Brieven uit de Hofstad CCOXXV Wij verzuimden nog steeds ons ter basyhikking van one land tosteiitsn aitüus lewen wii detzer iiagefi 4 afiufti luik biljetten in de residentie Detze opeudiarü c bedientenis blijkt gericht lol oe vrouwen Een drietal onbeikemie damtsi wie vei moodeiijk het werk niet over het hoofd loopt zijii nadlat de oorlog bijkans twee jaar beeiit geiduurd lot d a£e onverwachte erkenning van haar verzuiin gekomen t is wel wat heel laat docb bei ouw komt nu eenmaal altijd awbteraau sjokkeui Plotselipg zijn ztj ecdilter uit dien doezel van venzuira opgie ichrikt en zijn aij zoo klaar wakker gsiworden dat 43 0 vollen ernst en de driugemdie noodzakelijk held d ul bel helder bee eni Zij strooiden eeoi bl au w kleurige brocbure de wereld in waarin vreeseJijk veel over plicht gesproken en veraehrik iiMj is bet oen gunstig vooiteeiccin dal dlit liad der trouw mij hier in de 00 ren klinkt Nieuwsgierig had zij den grooten forakjben man aangestaard Zijt gij mijnheer Eokert de nleaiwe opzichter y bad zy vraia l Hij knikte en zag haar lang en diep in d oogon boen had hij gevraagd of zij een voorjaarsnimf of een gewoon mensohenkind wae Zonderlinge d weeper t Geliooidöhij dan aan sprookjes l amen waren zij verder gewandeld Zing toch nog eent stoeekte ht b r Sie4iwt hl mich traurig ani gern sterb idh dann Ii Maar plotseling had $ Jl uiil keels lachend geroeipen Jeen ik wil niet sterven Het id een d waasi lied Zou er wel ooit eejg inenseh ter wereld zijn die gaarne sterven wi Zijn gelaat nam eene ernstige uitdrukking aan Gij zijt jong en gelnkkigi gij weet nog niet hoeveel leeil er p die wereld is hoezeer men soinö beinUwee kan hebben naar den dood Neen lat weet ik niet en dat wil ik ook niet weteu had zij geshot Wordt vervolgd