Goudsche Courant, zaterdag 1 juli 1916

55e Jaargang üoverul iCTi zal ik wal nooit zoodoor konwner eai verdriet of dooreeue nugelmkiti lirfde latei ibeiiearfl eii dat ik een einde maajk aan Wijn heerlajk en zonnig befltaan Z dfiiiKH nl uit uöod is lat zelfmoordl mtminn pijn belaohelijk en ffeen vanbeide wil ik ooit zijn Èt Z o fl raikeL velen v oor af beSrogt werden in Iwinne lieftle Zij ziag hem met naïeve coqn etterie ia dte oogten Acht Jj h t mogiedijk dat eenBiftn wien ik majne Jlefd ohonk ntüjzou kunnen verraden en bedriegen vroeg zij iÜj zag haaj aan nwt dien Wik van een sfc ijohter jong meistje dat uit louter verlegenheid wel zou kuaï en bloaen Neen dat aoht ik uiet miogötm zeide hij zacfatjee berwondeu rend neerzieDde ap haar rflemreHtalte Hoewel d ize onbeholpen buitemnan met een eenlgsösiiiff vroBwelijk zacht Openbare Vrijwillige Verkooping ten oventaan van de Kotariuen VAN BAVE8TEYN en HU8SEM te RotTXBDAu op Donderdag 6Jtdil9l6by velling en op Donderdag 13 Juli d a v by afslag en comblnatlSn telkens des voormiddags elf unr in het Hotel De Zalm te OOUDA van een KAPITALE HOFSTEDE bestaande nit eenheohte sterke weldoortimmerde to goed onderbonden BOUWMANSWONINO gemerkt No 134 met koestallen nienwgebouwden Varkensstal hooiberg schoren stoepbnis en verdere aanbehooren benevens verschillende perceelen uitmuntend wei en hooiland weg kade en water staande engelegen in de Gemeente Polsbroekter geheele grootte van 22 lEnm 22 iSEI 43 SEKWII in drie perceelen allen strekkende van de Polsbroeker Voorwetering tot de Benschopper Molenvllet Perceel 1 De Bouwmasswoning met aanbehoorenbenevensvefscfaillendeper ceelen weien hooiland weg kade en water kadastraal bekend GemeentePolsbroek Sectie A Nos ó76 577 678 679 680 681 582 1205 698 686 587 68 689 690 691 te samen groot 10 4950 Hectaren benevens een gedeelte van de Nos 592 kade 591b water 687a water en a82a weg respectievemk geheel xroot 10 40 Are 6 40 Are 11 20 Are en 10 10 Are Belend aan den eigendom van Jan Benschop en Comena Benschop en aan perceel 2 Perceel 2 De perceelen wei en hooiland weg kade en water naast het vorige perceel kadastraal bekend Gemeente Polsbroek Sectie A Nos 698 593a 594 696 596 597 en 599 te jBamen groot 6 1970 Hektaren benevens gedeelten van de perceelen Nos 592 691a 587a en 6eaa onder perceel 1 genoemd Belend aas perceel 1 en aan den eigen4pni van Tennis den Besten Perceel 3 De perceelen wei en hooiland en water in de onmiddelijke nabpeid van de vorige penwelen kadaal aal bekend Gemeente Folsbipek Sectie A Nos 664 5648 565 666 567 668 569 670 en 571 te zamen groot 6 1613 Hectaren Belend aan den eigendom van Jan Benschop en Cornelia Benschop en aan dat van Johannes Josephns Snoek en consorten Grondbelasting voor het geheel Gebouwd 116 65 ongebouwd f 101 50 Polderlaaten f 6 per Hektare Dijklasten f 2 per Hektare Geheel verhuurd voor f 1850 per jaar aan den Heer Johannes de Heer de landerijen tot 30 November 1917 en de gebouwen tot 80 April 1918 Aanvaarding en betaling 1 September 1916 Nadele informatiën verstrekken genoemde Notarissen Nieuwe HavenN Z 147 te Rotterdam alwaar notitifinmet schets der perceelen vukriggbaarzijn 89 Eenve rtronw dadres S voor het maken en stoffeeren S £ van MEUBELEN h bil I N HE88IIIG S Peperstraat 24 Oouda g Billijke prgsen prima mate ga riaal Reparatie aan alle meu Sa balen 14 Icivordtfinoclitop IHEHti illii mT HKT Maoazuh van M RAVËN8WAAY ZONEN Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pikjes van vyf twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJL voorheen J BRE BAABT Lz Op Maandag 3 Juli a s begint de i Zomer V an elegante Dames en Kinder Kleeding Rotterdam Hoogstraat 347 hoek Spui OPGERICHT 1T6 Voedert uw Vee met de Huiver e murwe 3 TIJDGEESTBRIEFJES WRM sMiijkt FÉiikcii imcsliiidltVmff weder verkrijgbaar LIJNZAADKOEKEN merk STER en W L 28 Dames Uw attentie s v p Vanaf iWaandag 3 Juli 60 Groote Zomer Uitverköop by a bekende Firma Ma ft Ja TOEMJINy MT HOOGSTRAAT 94 nabij t Viaduct ROTTERDAM van enorme oollectie s FESTONS ROBE en BLOUSESTOFFEN KANTEN ALLE GENRES KLEEDJES LINGEEIÉN BLOUSES KINDEHJÜRKJES en S 3H0RTJES HANDSOHOENEN KOUSEN enz tegen sterk concurreerende prijzen ALLEN dus naar TOEMAN S UITVERKOOP en SOYABdOHENKOEKEII merk W L Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde XereMploma Parij 1900 JTegran Omtden MedaOle Fotogr fisch Zltelier VAN ZANEN Oosthaven 20 Opnamen iot s avonds 9 nnr m met elei tpiscli licht 4 HET GETAL LEZERS In de Breigoedfabriek 40 Groote Markt Hnis In Duizend Vreezen hoek Hang ROTTERDAM 30 HET VOOROEELIGSTE niKOOPIIUI wan alle gebreide artikelen Nieuwe keuze in Kinderpakjes en Sokjes dat dageiyks den vensch te kennen geeft om nPAKME MEE als gelllugtreerde premie voor slechts 3 Cent iniplaats van 6 Cents bg dit blad te ontvangen groeit dagelijks aan Geen wonder want dit popnlair geïllnstreerd Zondagsblad geett in WOORD en BEELD alles wat men dient te weten om de gebeortenissen in binnen en lïuitenland op den voet te kunnen volgen Gee f uw naam en woonplaats nog heden op aan het boreaa van dit blad INTEEKENBILJBT Ondergeteekende verzoekt geregeld toezending van de premie FAKME MEE a 3 Cents per week of 35 cents per kwartaalp p fr 45 ets per kwartaal 60 L 0Ef PU5T 5l iAR Naam Woosplaats No 13188 Maandag 3 Juli 1016 mmm mum 3 Txe yjL VT oxx A d v©xt©3a tieTolsLd oox G o va cLa © xl Oaaa str©lc©ïi Verschijnt dagelijks 4fciW behalve Zon en Feestdagen PRUS DER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bew snumnler f 0 56 Elke regel meer 0 10 B jj drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 b j vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 ï5 per regel Groote letters en randen naar olaatsinimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post i t O Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen yvorden dagelijks aangenomen aan ons Buread Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren uitgevers A K EK ZOON Tdefoon latere 8SL Telefoon Interc 82 16 man waaronder 2 officidrei gevangen Op het front ten Westen en ten Zuiden van Vaox vas e werkzaamheid der wederzgdsohe artillerie zoer groot Het EngeUohe offensief Het Ënf elsohe oommaniqaé van van 1 Jnli luidt De voortgang van den stryd wordt gekenmerkt door een den gansohen dag gestadig vermeerderde hevigheid De strgd ten N van de Ancre was bgzonder heet De Duitschers hebben in verscheiden dorpen hai nekkig tegenstand geboden aan de Engelsohe aanvallen maar de moed der Britsche troepen deed gestadig terrein wmnen op versoheidene sterke ponten Friooort is nu by na omringd Verder naar het noorden staan de Britsohe strijdmachten aan weerskanten van den saillant van Gommecourt Het dorp MametB is nu geheel in Britacfae handen Ëeu Duitache tegenaanval te Montanban id met succes teraggeslagen De linie Serre Montanban is genomen twee belangryke tactische stellingen de eene ten 2 0 van Hébuterne de andere ten N O van Bray De Britsche troepen vechten in de dorpen Mameta en Contelmaiaon waarvan z gedeelten in bezit hebben Ook bezetten de Ëngelschen terrein ten N van het dorp Fricourt het dorp zelf is nog in Duitache handen De Engelsche vallen Beaumont en Hamel aan en hebben La Boiselle gen Jmen De troepen vechten dapper Veel gevangenen zjjn genomen De Franschen maken vorderingen op den rechter Britschen vleugel met groote hardnekkigheid en dapperheid Zeer spoedig na den aanval waren ZE 2 M voorby de Duitache frontlinie Zy namen Curlu en hdb irère bosch Tot dusver namen w meer dan tweeduizend Duitschers gevangen waaronder twee regimentsaanvoerders en den geheelen staf van een regiment In het noorden werd het station Rgssel met goed gevolg door Bntsohe het noordelijk deel der linie genomen Het D u i 1 8 c h e ODmmuniqné van 1 Jnli luidt Op veel plaatsen Irerden ook des I nachts de Ënselsche n Fransche verkenningsaaavallen herhaald doch overal afgeslagen Gevangenen en materiaal oleven meermalen in Dait sohe handen De aantallen werden door sterk vuur en gasaanvallen of ontploffingen voorbereid Heden in de vroegte vergoogd de gevechts bedry vigheid aanmerkel ij k aan weerskuiten van de Sonune Ten K O van Reims en ten N van Le Meanil mlsluktan kleine onderneI mingen ran infanllrie Ten O van de Maas plaatsel ke infanterie geveohten Op den oosteI ken oever trachtten de Franschen de stellingen op de Cdtede Froide Terre in en bg het pantserwerk van Thianmont te heroveren door evenals op 22 en 23 Juni tegen Donaumont sterke massa s bestormingen te doen uitvoeren ï enals toen meldden de Franschen op grond van onbelangrijke plaatselijke begin successen de herovering van het werk voorbarig in hun of£cieele mededeeling van hedennacht In werkelijkheid mislukte hnn aanval overal ondtt zeer zware verliezen Hun op enkele plaatsen tot in de Daitsche linies vo ffliltgedrongen mannen werd i gevttj ngenomen In het bijzonder hebben slechts gevangenen het voormalig pantserwerk betreden Duitsohe patrooille ondernemingen ten N van het bosch van Parroy en ten W van Sennes hadden succes De Keizer verleende luitenant Wintgens die gisteren ten ten Z W van Chateau Saiins een Franschen tweedekker neerschoot als erkentenis voor z n uitstekende verrichtingen in den luchtstryd de orde Foor le Mérité Door gesohutvuur werd een Fransch vliegtuig b Bras door machinegeweervuur en een ander bij het werk van Thiaumont buiten gevecht gesteld Ëen aanval van een vijandelijk eskader op Rgssel veroorzaakte geen De Duitschers over het offensief Het Daitsche communiqué van 2 Juli luidt Over een breedte van ongeveer veertig K M begon gisteren het sedert vele maanden met onbeperkte middelen voorbereide groote EngelschFransohe oftensief Na een krachtige artillerie en gasactie van zeven dagen op de beide oevers van de Somme alsmede aan de Ancre van Gommecourt tot in de streek van La Boiselle behaalde de vijand geen noemenswaardige voordeden doch leed zeer zware verliezen Daarentegen gelukte het hem op enkele p nten de voorste Unie van de beide aan de Somme liggende sectoren t binnen te dringen zoQdat er de voorkeur aan werd gegeven de divisies ji dezer sectoren nit de volkomeiv platgeschoten voorste loopgraven te laten terug trekken op de idwarsstelUngen die tasBchen de eerste en tweede stelling is gelegen Het in de voorste linie vast ingebouwde en ovengens onbruikbaar gemaakte materiaal ging hierbij zooals steeds in zulk een geval verloren In aansluiting met deze grooten strijd hadden vele beschietingen en verscheidene kleinere aanvallen op de nabarige fronten alsmede ten westen en ten zmdooiten van Tahore plaati tZy möalukten over Aan het OostelQk Frotit titt it u K 1 bf c h e conHnuniqué van J Juti Imat De vijand gaat voort mei naruin KkJge aanvallen e doen op eenijge i ectoren tusffohea de btyr t ii ue hlochod en ten Zuiden van de htiKhoU uisterenmidtteg bra 3üt de vijuiu elijike artillerie een vuurorviiaa Vüoit lu lie treeK van Koptfhiie ih leiiüvka Zatiaiy teiL ZuidVVcö ten van hokul en zette daaj na een krachiigen aanval iij die wij idrtli gen len Nooidf Uoaten v n Ki Jtrline bij het dtorp Trystann jm g t n luii de vi and lijke atnjdikrtfchtea uiteen oie zioh daar samentrolckeu i en ZuKtüositwi van Kiaeeline bracht ons vuiur het offeneief op het dorp hemerinka Ten Zujd en van het dorp Zatour ty bi Koalohöff tuitten wij het OoöteiirijltBche offenj iof door een tegenolfeifctfl Wij fnuikten de p igingen van dien vijand om de Schara rivier ten ZuidWe ten van Lipak ei ten Zuiden van Baranovitchi te overï Th rijden Het JJjLiitarhe communiqué van J Juli luidt Legergi x p vou Linhiiig iu De aanvat maakt vonlernigeus hel gevangeneuaantal ia nat 7 iffii ieren en 1410 manschappen toegenomen Op verscheidene pun tem werden de vijandelijke tegenaanvalien genvakketi afgestlagen Legergroep Von Bothmer DeDuitj i obe eni Óowtenrijksichi Hongaarsche tioejien hefciben de onlange door dte Kuesten bezette hoogte van WoroinyonUa ten Noord Wesien van Taroopol frtormienderhand veroverd 7 ofh leren en R92 nuansichappen gevangen gtTirvmen en 7 nKwhineiipeweren en 2 mijn niwerperrf buitgeinmakt Van het Ziii llooöteti front geen De Oorlog Aan het Westelijk Front Het Fransche conunnniqné van 2 Jnli luidt De Roris n in de Boekowina Het libld ontleent het volgende aan het Berliner Tageiblatt over het Huaöiaiche otfemJlel ir de Boefeowina De verdedliglnglsBtellingen werden door die HuKisen weggevaagkl Zedf die g€ onaeerde deitkingen konden het niet lang uithouden tegen de giranaten uit de KufifliilBiche 2É oendmeter adieepaöianonnen Urenlang duurde het tromimetl uur op de loopgraven DaarUj kwam dat de Husigien achter jhet O O lenrijkh Hunigaftn die front voortülurend giordijnvuur legden hetjwt 14v verhinderde dat er veiwteriüin gen in de Unie werdei geferaeht Na dat de dtellingen volkometn vernield 1 waren rukten de HuBSen in rijen tvan vijftien tot achttien geJederen in m ovmge overma vooruit Dremietteiïrfn werden zij in het haijdge meen steedB weer teruggesilageni 1 en Kilohte konden de O ottt en rijkere en Hong aren hel tooh niet meer houden Achterhoedien dekten den terugtocht die in volmaakte orde in zijn work ging Terwijl de miUtaire bagage in veiiligiheid werd gcfci aohd vonden verbitterde aohterho d géveohten plaatö waarbij om lederen meter grond geslredien werdl Ook de tweede verdediginigBïinie die haar i t unipunt bij het bruggenhoofd op drie p4aal en bij li arnornitaa Uohotzna en Hünitza aangevallen went wa riit l te houden en de vijanden irongeii on de genoemdte punten binr nen Slectots het eigenlijke brugfeehoofcï van Zoecjska kon zioh nog een poofc houden n aar moest tttea opgegeven worden onwiat het in den rug IcKireigd werd In den nacht van Zaterdag op Zondag reed RuabiieHie cavalerie rsjernowitrij binnen De fctad had oiwïer het artillerietvusir weinig geleden ofcfchoon de eigen artillerie in d e buurt waö opgierteld en de Kus Bfen zich g ewi moeite gegwen ha liden imt lïe pted te sparen Onr Ten Noorden en ten Zuiden van de Somme gingen de Engelsch Fransohe troepen na de artillerie voorbereiding en de verkenningen der voorgaande dagen hedenochtend tot het offensief over op een front van ongeveer 25 mglen De Geallieerdeu vielen in den loop van den morgen over het geheele front aan in den nuniddag ven ieester9en sij de eerste Daitsche stelling De Fransohen nestelden zich in de nabijheid van het dorp Hardecourt waar de strtjdt wordt voortgezet De dorpen Dompierre Becqninoonrt Bussa en Fay ten Zuiden van de Somme vielen in onze handen Er werden ongewonde Dnitsohers gevangen genomen de Franschen namen alleen reeds XBOO nan Tnsschen de Oise en de Aisne namen de Franschen een Dnitaohe patroille gevangen die hun linie b Vailly poogde binnen ta dringen Ia Champagne ondernamen de Franschen talrijke verkenningen op het Dnitsohe front Verscheidene afdeelmgen vermochten de Daitsche loopgraven binnen te dringen welke zi met ha granaten zuiverden De Franschen bikchten 15 gevangenen mee twng Op den linker Maasoever deden de Duitsohers gisterenavond bg een aai val op de Fransche stelhngen tenr Noord Oosten van het bosoh van Avocourt Na er in geslaagd te zgn de vooruitgeschoven Fransche loopgraal gedeelten binnen te dringen werden z b een tegenaanval der Franschen teruggeworpen Op de hellingen ten Oosten van den Mort Homme deden de Frapschen bij verrassing een aanval die volkomen gelakte Tgdens het gevecht dat in de loopgraaf ontstond werden een gftigtal Daitsóhers gedood en een twinigtal gevangen en naar de Fransche Unie meegevoerd vliegers gebombardeerd die brj h ir TniUtaire verliezen wel echter maakte terugkeer door 20 Fokkers werden aangevallen waarna ze brandend werden neergeschoten Alle Britsche vliegtuigen keerden terug Het is de vermelding waard dat zeer weinig Duitsohe vliegtuigen hedenmiddag m de lucht werden gezien Veel tochten worden nog steeds in die in het bijzonder in de kerk van St Sauveur groote offers onder de bevolking meer dan 50 doeden en gebonden Fveneens werden door Fransch en ï gelsoh vuur en vliegerbommen talri ke Fransche iüwoners in de steden Douai Bapaume Péronne en Nesle gedood of gewond Op den rechteroever werden verscheidene jAuvalspogingen der Duitschors op het werk Thianmont wa arin de Franschen zich genesteld hebben gemakkelijk afgeslagen In deze streek werd een krachtige Daitsche afdeeling die zich op de Fransche loopgraajgedoelton der eerste linie wierp uiteen £ 6dreven De Franschen namen Feuilleton lie püeCllIjüU Vvie weet 1 Kckert ook luet ineitóch zwak ea zondiig in wien zitl üe wraak ican sluimeren wioitó hart iwiar vergel Jüiig wellicht haaut wientt geKwetete trotfl jnieben zal ovar het ongeliüi van zijn vijandin van hedeiii Itf dat niet iiatuurbjk met reobtivaaii Zou Marga anders doen ill zijne plaat JJtep beieedigd en vereniaad had zij heim van zioh laten gaan D breuk iji et hare bloatBverwanten haar anoodle omlwiik ttigeuüVer Benedlcta dit allw zal ai eerlfijk en reehiijchapen hart voor haar bobben geeloten voor altijd Hoe koij zij ook maar een oogeabliik slechtfli in den waan verkeeren Uttt Adajibert Eokert zioh wel zalontfermen over haar kind Hij zal het mis c en aannemien altï zij than een bedelares op hare knieftii er hean om öraeekt maar zijp blik zal alles uitdrukken wat hijgfevndt Een donkere gloed tijgt haar naar het vooriioofd Zij aic aamt ziefovoor Adalbert Eokert Haar trotö verzet zich telgen dte vernedering die zij an berni zal te dulden hebben Nu iedere boom aJiefl on haar heen haar herinnert aan den ti d vanhaar glorie nu gevoelt zij h dubbel hwe diqp zij ief gezonken hoe arnj era ellendig zij i gewordibtt Het valt zoo zwaar zoo bitter zwaar ïa een beroqwvol vemloren kimii iemg te keereii naar het vailerhiuiö Zij it hang voor de verwijten die Mi zal nw eten aanhooren zlj gruwt an het genadielbrood dat haar deel yal zijui Welk eene trooetelooze toefcoinBt Hoe vernederend hoe pijnigiend voor baar oo te jnoolen voortleven Zij kan eu wil het niet Zij wil ffterveni Mferven Zij Iddert voor het deniübedd al de lieden op het allot teiTug te zien en hun aipotteudie blikken te imjeten verdlureui Waarom zal zij hun dde voldioemmg öichenken waarom zal j dien hjdenwlbeker ledigen tot op dirai bodem Vinden zij het ongelukkigle kleine wyzentae haar kind dat zullen döt moeten aij tot zieh nemen en niemand zal hmi het bezit var dat tr urig GodbigBAïhenk betwisten Het kind beërft geen moedar meer den vader zal aioh niet bekreunen oim het widht dat voor hem nietsl andtetre dan een laatpodt W Waaromi waarom zal aiij Adalbert Bakert nog eenmaal in die oogtenzien V Die ooger hebben haar gedliiTeivle den gefceeleto tijd vanhaar hmwelijk vervwlgd aW twee rterreni die vanuit den h oogen neerzien op een atohipfereuikeling hem toewenken en zeggen Hier woont de vrede Godlf hier woont liefde en giehjk g ij enlitei htibt u zonder bHuurnian gewaagtt op de ötormachtige l ven l e Olie u en al wal u dierbaar irf verziwelgen zal Al het leed d t zij dit trauwehart in haar kinderadiilgen ovemioedl had aangedlaan zit hee t er duizendlvoudig voor gebdPt Al zij in haar wiidie wanihoo wijfelde aan God en de iTM ni9dien Reeft de he iinnering ö fi n ijne vaderiieil haar opgie eurd Aifalbert Eokert ia het trooeitenid © visioen geweeöt d at zij aan het l edle g van haar lievelir Zij wil het geloof aan hem roedenemen in het graf zij wil het eenig ideaal dat haar Itf overgeblev mi het ideaal van zelfverloochenende teedere vadierlieEdte niet voor hare oogen zien opgaan in ijdelen rook Zij zou het niet kunnen verdragien dM ook hij zich afwendt van haar kindl De zon ia ondergegaaam het gebergte ia géhijld in dichten nevel donkere öeha lluwen teekenen zieh ai tegen heft dal De pofltiljon heelt zijn hoornweggeborgen met moeite hebben de paarden de zware koet tegen de hoogten opgetrokken nu giaat het weder bergafwaarts en woldra verkcndigen de zware dennen aanbelde i ijden van den weg de nabiJSieidvan het f loriiïghover park Het riituig houdt stil de koet ierffpnngit van den bok en opent hrtporfier Wordt vervolgd De Geluksster door NATHALY VON ESCHSTftUTH gelaat voor het verwende pjunseöje voli trekt naet het ideaal verwezenlijkte van fiere unaünelijkhoid gevo id zij ziüh toch geetreeid door iijn tlile bewondteringi Zij dulddie hem zoolang in hare uaJbi heid totdat zijui telkenfi meer zeggende blikken haar le lasitig werden Nadruk verboden 75 Sie4i t du nïich trfturig an gern storto ic4i dann I klaugit de boom van den postiljon en Marga drukt luid s nikkend het hoofd imde kuBöene van den wagen Hoe andej i hoe gelieel aLdlare i allef geworden Toen en na Zij imtakt oiiwiUekeuiig eene vergeli ing tuaaiöhen tlien bewoniaereniden bHk van Eokert en de uitdrukking ap het gelaat van den koetsier dde zooeven inedtelijidend aaabood haar oog een eindije verdter te rijdiefni Waar m de tijd toen Marga Daja a eigenaardigie fiiohoonjieid deoogen boende van de hoeren der aiciiepiplngl Wat is er van hare dehoonhieidl geiworden De pïige vrouw huivert Zij is afgevalleni ziek arm en vetrlatea Geen lieMo 1 Geen bewomiteruig geen öigioidiinig mieer suecbttf mieldelijdlen voor de amte ongelukkige wier menige mtkomst te de dood W k een vreemli e onfeiekeeo Wat zal Enkert zegger bi dit edieiizien Zal hij voor hear ook een blik over he ben zoo vol medeliijjcden en onitferming sM zoooven