Goudsche Courant, dinsdag 4 juli 1916

1 uuiBouit ttet giBWonnffli tentsm is ü K M diep vandBll ke vorsterKiogeLi JU de buurt vt n iiolioö ettöamerre eii andere plaatsen len t o ir len van i luiK uurt werden uiteengedreven net aantal jngewonden gevungtïiifcii itf gestegen tot buOÜ aovon batienjen z Jn buitgemaakt w u J a ware voorts een groot aantal imtrailsurN loopgradïmortieren en andere batterijen Op geen der beide MaaKoBversl bad intadteiia uciie plaats De artlMenea tie werd niet starker Bij de i iMvrefhouvel hevig bombardteimtent Ook bIj St Thiaumont werk en de batteHj van Oamlonp De DamJoup zelf werd met aongevallen LONDEN 4 Juli OffWeel De strijd werd in don namiddag met afwiatedeml muocos voortgezet hijBoi la aelle en len Zuiden van ïWepval Ovar t algemeen was de stri in den vourmMöag ernstig Bij een viJanaJeliJkeu aanval ten Zuiden van Thlepval werd een enkele onaer troepen verdreven uit de stellingen die wlj in den oiditend hadden genoimen Alle vijandelijke aanvallen zijn op andere punten algeslageu De Engelsohen vorderen het aantal gevangenen 1 meer dan 4300 Eenbelangrijke hoeveelheid wapenen ajju buitgennaakt Op de pverige dteeien van het front twUolve hier en d a r hevig kanonvuur niet bljaonderS De Engelscben hebbon een vijandelijke waarnemingslballon vermeld Ovar het goheele front behben de Engelstehen slnA het begin van den Mg 15 machines veirloreo Naar men uit Parijs d d 3 Juli meldt wordteu de operaties door generaal Fo b in overleg mot het Engelsche lagerbevel beraamd terwijl twee legergroepen dioor de generaaje Petrin en Jajrolle worden aangevoerd Generaal Gourand bevindt zich in Champagne In DnitBeblaad De milllialre gebeurtenissen op het WeSielijk front hadden op de beurs heden weinig of geen iiiivloed maar de oiiizakerheid omtrent de nwnisieneeJe bestliasing over den verderen vorm die de nieuwe bepalingen voor het beursiverkeer zullen aannamen maakte dat de lust om zaken te doen uttteret gering was Deze terughandendbeid bereikte hedten een zóo hoogen graad dat zelts in de voornaamete aandeelen de haiidcl volkomen stil stond Zcwiver fia te gaan wa bleef de toon ecbfcrvast i en bemoedigend teeken vond men het dat zoowef de oerlogMeen ng als de oudere itjksleeningen een wéinig In koers konden verbeteren maar hatl niets meer van den iiir geniour vemoroen liet ja tliane gebleken dat itit heerschap een p a e u d o ingenlaur la geweest die gedeserteerd van het korps torpadliaten te Dordrecht ziah onledig heeft gabouden met op versohilleudte plaatsen perstenen op telidbiten Hij heeft dit spel gespeeld in AmlBtcrflBan Vlaardingon in Uou a en in Pernaö maar is teu Slotte looh geknipt Naar hier overgebracht heeft deze dasarteur oplicbter C G genaaoidl geboortig uit Oudl Beierland aan de politie bekend wat hij te Gouda heeft uitgi aaild Na opgemaakt procesverbaal ifi hij nu ter bescblkkingl gteateJd van kn gami oensiooniimen dant Bqvkoop Da in deze gemeente gehouden collecte voor den gewapenden dienst heeft opgebracht f27 92 De varkoop van regeeringsr st zal alhier taohtjteeeks van gemeentewege geschieden in het gebouw der voormalige aerogeengasfabriek Aan hoofden van gezinnen met een jaarl ksch inkomen van minder dan f 1000 zullen ter gemeentesocretarie op aanvrage r stluatten wotden verstrekt Naaj wi vernamen zal het VcMstge van lirandlmeesters van Rotterdam op Dondteirdag 6 Juli a S lüju Jaarlijkslobe feepltocbt houden met dte st bt Stad Bottardam langs Gouda naar Boskoop alwaar in hst Hotel Kestaiurant t Wapen van Boskoop van dten heer K Klawlsen de lunch zal worden gebruikt nadat na aankfluBl te ca 12 uur een kleine wandeling met de in 2iak aan het hoofd zal zijn gemiaakt Te circa half twee vertrekt het gezelschap over dte moren naar Leiden en Nteordvrijk S3 x3 xa 9aalaxL fL goettóug vanwege de ouders waarvan het bedrag albankdijk is van bswtoe ordnoimteu 9ndler bebogj lijke waarborgen bepaald vereisicht wtordt Aangeeien de gelden noodlg voor dd i verzorging met door sivtjsidle van het Ityk Kunnen worden verkregen on de bijdiogeii der ouders aiajd batrekkelijjk gering isUen zijn zoo achtte net bestuur een afzondarbjk beheer van dte voor dat dod baachikbaar gestelde nooAg opdat de opname van de aigenll ke weezen met door dan ndouwen arbeid zou worfien geschaad Zoo wordt dan aan de mear gogqede kindervrienden in den lande opnieuw gelegenheid gegeven om van hunne iuMammiug met het streven dter UaqtabhappiJ Zandbergenl te Soen blijken en er toe mede te werken om dte brandtende quaestie waar het hier om gaat tot een bavredigonde oplossing te brengen Door honderden aan het doel te sohenken kunnen dttizeijdm die andterd door het RIjfe en dteor vareenigingfiu t n koate zouden worden gelegKi worden bespaard Het voomaamHte is ecbter dat vele klndbren die anders als verwaarloosden op kosten van de gemeejiBebiap en ver verwijderd van hun vodor en moeder zouden worden upgovoedl tiians langs den nieuw aangageveu we g wederom in het oudterlijk huis kunnen worden teruggebracht Een elgenaarddge opvatting dter Leerpiicbtwtet Men dealt ona mede dat in oen kleine Zeeuwstehe gemeente 2 J kinderen gisteren fe ötóhool vorzTidnideni Zij waren in dtengt blJ dten voonsitter van de oommiSWe tot wering van schoolveMuial krachtige pogingen van TersohiUend personen zoa de doodstraf in leven Woge tachthoinbat zgn veranderd Hg moet naar Daitsohland qn overgebnteht De R K geesitelijtheid in Frankrijk Kerst iu d ze ddgen worden uitKerkelijke kringen mededeeUngeiu gedaan omtrent ae verliezen die deiranWihe Koomsohe goe tellij kll id ophst slagivdd geleden heeft Inirankrijk moeten ook de dienaren derKerk het land ala ekoldaten ddenen ISéll geieetelijken werden soldaat 1408 lieten op hal lagiveld fietlevea ti322 werden gewond en Bil 9ijnkrijgisgfivangenen of vermiat Meerdan 65 procent der prieaterrioldatenwerden dius slachtoffer van den oiorbog Korpsconnnandanten die deRoomsche kerk een goed hart toedroeglen nden 12064 priesters toehuliidietuN te verleenen tiij het wegi tragen der gewonden Dat deze dienstniet ztoidor gelvaar voor het levenwerd waargenomen bewijst het feit dat 9 van dfeee gewondlendragerswerden gedood terwijl 533 gewondzijn Voor den dienst der kerk bleven voor geheel ï rankrijk rtenhts 8000 geesteiijien beschikbaar Wanneer men déze cijfers biii elkandertelt dan komt men tot een getal sn 31 000 pri ter Dit eijfer schijnthoog maar de Fr Dttdia republiekheeft oolc ïie priesters bij haar leger ingelijfd die zij te voren alsleden eener verboden geestelijke ordeuit het laad gedreven had Voor eendertig jaar waren er in Frankrijk 40 000 dienaren der Hoomacho kerk doch dit getal is van lieverlede in gekrompen omdat er bij de Franache jongelingschap steeds minderlust was zich aan den dienst d rkerk te geven Vele pastoors enkapelaanaplaatsen konden viiór het uitoreken van den gruwel der verwousting die ook over Frankrijk kwam niet beiziet wiorden De oorlog heeftdtia gemaakt dat voor het vervolghet gebrelf aan dienaren der kemkzeer giroot zal zijn ook omdat reede18jarage jongelieden voorden krijgBdienst opgeroepen werden Ató in het i vervolg niet giroote aebaren jongelieden ziioh aan den dienst d keikjl geven zal de Roomeche kerk van Frankrijk met gnoot g rek atm prie ters nioig geruimen tijd te worstelenhebben Heraut geworden die wordtein in de faiiria i keL tot aardappelmeel verweirkt Worden de patattm nil tóen Ibevnjd in de rangen van de peulvruebten he la atrenge en ver egaande tn ht ingegirepen Er nwgen geen jonge rwten nfich boouen nwCT verkocht worden t Moot allee blijven rijpen tot het ato wlutemroorraad kan voortehouden wortten De Dteenen potten zoUen dit jaar gleen ingelflgde nljboontie bergen wij zullen ddhadeioo orden gföteldlmet eiwlewiioep waar oen lepel in l chtstaan kan Daar een nkje vleeAifa f wat ek in en een tüt ekenri voodwel is bereid Maar toch valt np en maatregel als onze neder e nedei i eid dit durven mag nog al ietB af te wijzen Niet alle erwten bereiken imlraerff hun voUen waödom eigenlijk zijn zelt alleen de poldererwten geheel geB chikt om gediroogKi te worden MiiBctaien wordt het reglement met het oog op dbrgelijke eigenaardigheden u g wel eenigeteina ewijaiigd Wijzi flngen komen wel eenfl meer voor de heeren die over land voeding den dcepter zwaeóen zijn niet geheel onvermMjrwtaar Zoo werden do jonge vriendelijke aardappeltje met een groot ongeluk bedreigd Het voornemen besltonid owi de vroege knolletjee allemaal naard aardaippeicentrale te Bmehlel tedben zenden Nadat deakundlgen er op gewezen hebben dat deee wöeke vruohten niet tegen ruwe behandeling en gecontiplieeerd flpoorwegvervoer bestand w ren is besloten dat verstohlllernie verzamelplaatsen en markten voor dte vroege aardappelen zullen woixïen ingericht oflder andterevoor onae provincie te Lier en te Mechelen uit dfe rioWlng vaa den Imbro de wijk namen Overigena geen nieawB Opistand der Arabieren Volgens beriliiteB vu Kalxo breMt d e opstariidl ler Ambiëren zi ap da WedUtuKt van de Boode Zee snel uit Alle atammen hébben zi h bij de beweigins aangesloten die zl 4 wöldlra eveoeenM aan de IdHuMammen zal meedleelen Media 10 totaal door de gewaipend Jitannnen van d n Sherlf HiMöein lmgealoten daar zij zich bij gebrek aai kanon niet van die tad kunnen meeBter maken beietgeren zij dte go reg tlde troepen In de 0tad b nnd 2i 4000 man behoorende tot bet geregelde Tufritsbdie le r onder be vel van een generaal Ooit wordt de tad dloor vier forten verdedigd die van eenige dtukken getfc ut zija Toorzlen terwi ook een voldtoendtei voorraad Jeven middelen den veréedSgffre in aat zal tellen gedlu rende enigen tijd het beieig te weerstaan De pooi eiglverbindïng n met Syrt zijn ftoor de refcellen verbroken em dien ver eikingen i het ten eeoenimale oonvogelijk dé belegerden van Medina te onteetlen DjeiUïh en Mekka zijn in vast beizit der reft eilen De opHtand heeit een enormen indruk in de MiuzebdanHicilte wereld gemaakt Langs een omweg De hMT C M V d GioMeD voorzittar van den Nedtrl Bond van a rdappelen groentenen troithandelann zond Zatwdag aan den minister van Ltndboaw enz het volgende scbi vfen Ëxodlentie Hedenmorgen werden aan de Sxportveiliiig de grootste hoeTeaUwdm peen eni beatinnd vota het binnenland door de exporteurs gekooht Verzoeke hierop zoo spoedig mogelyk verbod opdat wat voor binnenland Iwstemd is niet Innga een omweg naar het bmtanlud gaav Levensmiddelen voorziening Het Volk meldt Naar wy veroemen ii zeer binnenkort de mdiei iiag van een wetsontwerp te veiwaohten waarbij voor de gehaa levwumiddelenvooraening vaste regeleu zuilen wordea gesteld Verlof voor het bijwonen van een retraite Het lid van de Tweede Kamer de heer K ter Laan heeft naar Het Vü k meldt aan den MlniWter v n oorlog het volgende modegedeejd VolgeiK het Uag blad van Noordl Itrabant van 24 Juni deelt de aalmoezenier G Huye mede dat door den commandant der Ille divisie goedgjun ig het volgende ie be aald voor de Hooimricbe militairen die een der retraiten te Seppe wenedien bij Ie wonen Aan hen fie het verlangen kenbaar maken eea dier retrimen bij te wonen verzoekt de diviefieoomnvan d ant verlof te verleenen op Maandag Dinsdag en Woenadig Hun zal wordden vergund deö Zaterdlagfl na afloop Van den dlieiwt te vertrekken terwijl aan hen vervoerbeiwijzen Uen worden varairekt Van hiL kantonnement naar Seppa b Van Seppe naar tan woonplaat o Van hun woonplaats naar het kantonneiment Naar aanleiding van deze medeideeling vraagt de heer Ter Laan den MiniiMer inlichtingen In Frankrijk Suiikergebrek Vieg em gebrek aan gromiïtot heeft een Iter grooialte süikerraffloadBrllen van Frankrijk de fabriek 8o n rt er haar bec ijt top gezet nadat zij in den laatMen UJd minder dan debdttJ vam den normalen voorraad ver werkt had Het bedrijf ü na to wijzing van de noodlge grondstoffefn door den nïini t r van tianidel wederom geopend wordten Het beatujur der orulernefflnflng vreest echter dWl t aiuikergebrek ir Frankrijk nog niet zijn hoogtepunt bereikte Hoe het in Dnitwhland gesteld is Aan een particulier aohrSven d d 30 Juni uit Hamborg aan een onzer lezers veizooden ontleenen vg het volgende als antwoord op de tot den Bohrqver gerichte vraag hoe deze het in dezen zwaren tnd maakt Doorzetten is bij ons bet parool Vet zijn wy nog niet geworden maar honger geleden hebben w nog nooit De broodka is hst wapen voor hen die thuis gebleven z jn Daarmee moeten w hnis honden en daarnaar ons inriohten Wy krggen per hoofd 3 i Pbrood 6 p audappelen nu de aardappelen sohraal znn kragen we daarroor 1V P brooil meer por itte boonen P rijst BMOii lleded llinii Koopt Uw In BelgU Voflir den winter die komen moet ijti Amwerptione correaponuent van iusi vuu dourg il Mu het waar zdju liial nog voor iNieiuwjaar vrCKle mi getjloten worden f LNiemaad houcvi auU aan oie voortvpeUing oie noentan veelvulolig wordt herhaald en met zeer waarsohtinlijke redenen ge Miaala Integenuem maakt een leoer iien gereed om een derden winter iwor ie roaKen en begint aaar eerder jiiee uan het vorig jaar omdat we üen vorlgeiL winter er maar jiiim zijn dooiigekomen Algemeen werd reiMta toen een ohriiucell ke elleiuie verwaout en nu zat er wel op nieuuge piaatu armoede en ontoeringi geleden i n maar bet aeizoen In toob zonder gTuote zichtbare onheilen verloopeu i og leta meer duuite en i chaai hte meenden we toon en We zouden het niet hebben kunnen vlragen Jin ditmaal iai den winter die Komen moet zal allee werkelijk dburder en dcÉlaardoher zijn Maar ook diimaal ge zult het zien zuilen we het weer te boven komen Wij iHjn niet meelverwend we hebben geleerd on in bet i nrermijdelijke te Mctükken en veel overtolUgs te mii sen en de openbare voedBel en onderstandalvoorziening wordt beter en beter georganiseeruj Ue tifU lp en voedingekantoren riutten niet Wj de pakken KeedB wend de duiker op bevel van het UeneralUoiuverneraeut aan die vrije oireulatle onttrokken wat elk in staat stelt regelmatig toch iets te ontvangen 4 0 gr per maand en per peï oon Voor een paar weken werden we blij gewaakt met de belofte van een i suikertoeHilag voor bet maken van coiifiliuren en geleien maao we bleven wai ten ala zuster Anna Onderlua hen stroomde het aanvragen van hiuwiimoeders en vaderfl dile t it MKI en 1800 kilo maker verlangb den Ueze verregaande bebtluctlt en speculatiesln deed het comité er toe benluiten geen toeslag uit tedeeteu maar zelf vnwliten in te doen en de eigenibereide conllturen op de gewone wijze par lantBoen te vorkoopen De vruehten beloven niet bijster veel Kr zijn niet veel appelen en vooral wednlg peren en de aardbeien heibben onder don aanlwudeinden regen veel geleden De aardappelen doen ziob giunstlger Vioor Mi iAen wontei die opnieuw een vrij handal prodluct De Belgl he Boerenbond heeft zioh tot bet Cïaneral luiiveruement te ürusBol gewondimet de vraag om de aardappelen weer tot vrije onliegrensdie prinsen te mogen verkoopen De vniohten zouden er niiet duurder on worden inWgendeel want de klip van de nmxlniMn prlJKen werd toch gedurig omeeUden ton oot bet bootje nog voeJ verder vooruit dan andera de bedbellng wa De zorgen en d gevaren van de overtreding moeaten ook b l U worden Kon de klip niet wordffli omzeild dan bleven de aairdappelen maar liggen en veel ligt n i nog te bedorven bij de boeren Ii denlaatr ten tijd veMKAiJnen adlverteotla in de da jbladon waaiW on rtMig ifc n wonden voor paWIJm ÏPK die noor bet gebniJk ong i Utt Jn KERKNIEUWS Mi Zaterdagmiddag werd te Brielle in byzgn van vele belangstellenden de eerste steen gelegd voor het nieuwe kerkgebouw van de afdeeling Brielle van den Ned Frotestantschen Bond De voorgangster van den Bond Itej Spamaafl voerde het woord en herdacht in eenige gevoelvolle woorden hoe dit kerkgebouw zal verrazen doordien de leden van den Bond de banden in elkaar bodden geslagen teneinde uit eigen middelen te geruten tot dit kerkgebouw Het kerl bonw zal verrijzen aan den Kerkstraat OAREL KROPMAN LEIWCai n aOUDA iMieie mmlellMi 12 Stadsnieuws Kalkvoorziening injdecartoniiudluMrie Naar men aan de N R Crt meldt heeft het hoofdbestuur van Ie Ne ïerland6tehe Vereeniging van Fftbriekflailboiders aan de leden mee i gedeeld dat Wanneer op dit oogenWtk de kalkv iorzlening nog niet afdoende is geregefd de lhuld daarvan geizocht moet wordten bij do fa brikanteiii d e toen eenige wagione Uelgittóho kalk waren aangekomen de o dlerband 41ngen üijn gaan voeren op een wijsae die er toe heeft geleid diat lUl de Duitstobe regeering beeft besloten dat geen Duitedie of Belglstehe kalk meer zal worden geleverd zASlang niet een definitieve regeding betreffende He levering vai voederearton is getroffen Het hoofdlbestuur raadt ecbter 4Jn leden aan niet om deze redönen hun werkkring te verwisselen voor los werk d ar nu wederom ondertiandlBlingen gaande zijn Naar het Ü D verneemt bestaat er grooto kaw dtit In de heden te houden zitting der Provinedale Staten van Utreoht dte rkiezing van de heeren mre Schorer Van Zijflt en Van Lier in district I nietig zal worden verklaard op grond van het gebïWrdle in het Stembureau aan den Oraaiweg In dat stembureau is de Htembu eerst kwart over aoht des morgene opengegaan waartegen op den dag der stemming dtoor kiezers uit dut district beewaren wwden ingedüend en waarvan het rtembureau in het prooee verbaal van dte stemlmlng mwlding heeft gemaakt Aangezien het mogeJlJk ia dat door het te laat opengaan van de stembus een andere uil Bg bij eerate stemming ware verkregen kunnen de Prov maten daarin aanleiding vinden die Btemming van 1 5 Juni nietig te verklaren De ndetigvericlaring zal eohter naar het blad verneemt alleen een tormede l westle zijn GOUDA i Juli 1916 Aan Staats Ct No 152 zijn toegevoegd de Koninklgk goedgekeurde statuten der Naamlooze Vennootsohap Uotor dekschuit IJsel 18 alhier De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van de Kapitaal f 5600 verdeeld in 55 aandeden van f 100 elk alle volgestort Voor de eerst maal is tot dn iteur benoemd de b Wr I IJssel de Schepper alhier N V v h H Nedtenborsl Op de giötei en gehouden openbaie aantiesteding voor het maken van den onden CHKW met timmer en metselwerken voor een ijzeren loodBoan de Oostelijke Handelskade voor de gemeente AnnKeidam was mmste inschrijver de N V tot Aannemdng van werken voorheen H J Nedennwrst alhier voor een som van tlUTM aan welke het werk is opgediri week L p witte extra Zoo betrekken w dus zooals gezegd 3 i p brood 6 p aardappelen p meel U p ljoter p rijst V P rkensvleesoh per week op onze broodkaart per hoofd Alle andere levensmiddelen kannen wg koopen als vleesoh worst kaas dranken groenten hamermont gratten en wat nog meer tot de leveasbanoodigden behoort zoo veel we maar willen en zoo veel als onze beurs bet toelaat Het zal den heeren Engelsohen niet gelukken ons nit te hongeren John Ball zal leeiyk zyn neas stooten Wij hab4 en oogen en ooren op de rechte plaats en de vuisten onzer jongens zSn Ood weet het niet te verachten Steeds flink er op los I Vredesvo spelling Karl Zanorski chiroman waarzegger astroloog en grapholoog heeft den len Janaui 1916 te Weenen de volgende voorspelling gedaan omtrent de oorlogsgebeurtenissen in dit jaar en omtrent het einde van den oorlog Deze Zanorski beeft zijn voorspelling ge nd op een naawkeorige astrologische berekening garende 7 maanden en heeft daarmt de volgende resultaten verkregen 1 Einde van den oorlog a Basaltaat van den oorlog Wie aal zegevieren Kritieke ooriogsdagen ondergang van een wereldrgk uitstervaovan een generatie Het einde van den oorlog resp het sluiten van den vrede zal pUatahebben 17 Augustas 1916 Het jaar 1917 brengt een nieuwendriebond van drie keizers die eenonaantastbare wereldmacht zallennit beelden 3 Zegevieren zullen 3 keizers 8 koningen Twee nienwe koningsmaoh ten znllen ontstaan daarentegen zal een natie geheel vernietigd worden Europa wordt in 2 deelen gesplitst Voor de kleine staten zal een gelnkkige tyd aanbraken De vrede soa een dunr Tan 170 jaren hebben i Januari Montenegro legt de wapens neer 2 en 26 Haart 7 i ril 3 en 16 Hei 2 en 27 Juni 4enlO JuU 1 1916 velen vindan hun dood in de golven 17 Angnitos wordt de vrede aan gakondigd MILAAN 3 Jili Part tSfaar cI Corriere della Sera uit Sal riiki verneemt is de GriekSchb demobilisatie ook in Macedonië begonnen Dotroepen worden van uit SalonJkl met sebepen weggezonjdten De tolstations zijn bazet door Griekeche EngelScbe en Fransebe Soldaten SE OSST Voetbal Alphed T O P ttdag speelde te Alphen voor de Wisselkruis Comp van do G V B Alphen T O P Alphen kwam uit met eenige invallers waaronder ook de doelverdediger terwgl ook T O F niet geheel volledig WOB De strqd gaat vrijwel gelijk op met Alphen die de wind in den rug heeft iets in de meerderheid Tooh geen van beide komen tot doelpunten totdat T O F door een overtreding van de Alpbendoelverdedipier esn strafschop ten deel volt die ia een doelpunt wordt omgezet Uet 1 0 voor T OJ gaat de rust in Wanneer weer begonnen is doet Alphen z n best gelijk te maken doch de T 0 P v6rdediging werkt uitstekend Laatstgenoemde slaagt er zelfs in na een vlugge aanval te scoren en de stond olzoo te brengen op 2 6 T O P legt zich nu weder in hoofdzook op verdediging toe en wordt b na steeds op de T O P helft gespeeld Hot T OJ doel doorstoot don ook een toaie belegering moor het kon Alphen niet gelukken ook moor slechts één tegenpnnt te maken Het einde komt met een ge otteerde 2 0 overwinning voor T OJP die doordoor in de finale uitkomt tegen Gondo KOPENHAGEN 3 Juli Part Uit Gotaborg wordt bericht dat aldaar vci oiitmstende gemehtett in omJoop zijn aangaande het lot van bet Zwaerlsöhe AmerikaMoomlboot ackb dnf dSe dten 20en Juni New York verliet met 813 paslsaglers O ehoon er een toestel van draadlooze tele graphic ftan boord is heeft men na dden tijd niets van het schip vernomen Hat grootste doel der bevolking blijft echter kalm en neemt aagi dttt de atoonïboot thans in de naibijheid van de Engelsche kust ot van Goteborg zich moet bevinden en hoopt zeer spoedig bericht van haar te ontvangen Naar wij vernemen ie de doorvoer door Duifdohland verboden van lovend rundVee varkens en adiapen versch en toebereid vleeacb Spdk on varkenaVet boter aardoippelen en kaas voor zoover niet goadresl8teer l aan de dlaarvoor aangewezen Ein kaufSstelle aardappelmeel koffie thee en cacao De RijkakanslG er kan eveivwal ontheffing van het verbod verleenen Deze goederen worden door ie spoorwegen aHASn dian ten varvoer aaogenjomen IndieL de ending vergezeld ia van eene I urctoiuhpbewllligung Men meldt ons Op Zondag 9 Juli houdt de Bond fen Fry ke ScMitppen buten Frysl n 4hi joorlljkdöbe FrleKeiidtel Naast den gewonen wedbtrijd van gemengde koren wordt er dfcteen keer een voordraiAtSwedistrlJd gefliouden waarvoor 9 paren zijn ingo chireven Jurylodten voor dten zang zijn A Alberda te Eouwerd H v I Haovm te Zwolle en W SaaJ te WognMm Voor den voordrichtwedblrljd Mevrouw HylkemB te Leeuwanten Dr J Schepers te Haarlem en R v Zinderen Bakker te Naarden De Friazendtei wordt g ierd in het gtebouw Tivpli te ütr h t Alle FriazM wsikom Violksconcart Op Donderdlag 5 Juli dea avond V uur zal door bet Stad Miuzie Sonp Directeur do heer Job Arentz het 5e Volkaconcert gegé en worden in het Houtmansplanisoen alhier Het prograanma lievat de volgende nummers 1 Marsch Spel Sa vroolijkheld Stee ttObrugen Ouverture Ueristgedla ftte O Coqualet Wals Aan de golf van Napela A Iva üuardia 4 Fantasie op dte üper Mlgnfin Amibr Tbomo 5 MuKurka Priwte latibel O Pin tado 6 Ouivarture de Schatten der IncaBi F Hofman 7 WaJfii dB Maan Paul Uncke Fantaslo Ben teeatdag Mldhel Krain 9 Marek Oude Kameraden 0 Faicke Een p eudo ingeBlanr de irt8ur oplTcIbter Eenige dagen gdedlen hebben wij melding gemaakt van een vermoadleli geval van opllctoüng waairvau een particulier hier ter atede dte dupe zou zijn geworden DSa particulier had n l aan een hem onbekende die voorgaf ingeiJeur bij het Stooolwazen te üjn en op dat oogentollk sjon der geld om zijn rale te kunnen betalen een bedrag van 110 eend Laatste Bericliten CfemeMgdg Berichten Aan het WestelQk Front PAMJS 4 Juli Het commiunlqué van gi Steravond luidt Ten Noordten van de Somine geen enkele inlanterie actie De toestand is onverandsid gebleven Wij hebben onze Successen ten Zuiden van de Sorame vervolgd Wij hebben ten OoSteo van het MarcauookrtboSeh het Óhapitrebosch en het 1k rp FeuiUere genomen törwiï wij meer naar het Zuilden AsHWillerS bestormden Dit 10 het middeliiiunt eener sterke veid dlglnga orgaolaatie Wij veroverden ten Zuiden Van A seville de tweede Duitaahe stelling in dé buurt van BïsetraeS In den middag overschreden wij de tweade liniëren na oien ïfiSrtooinrt tan Ootden van FouUtóreen Te Tiel is een nienwe doodgraveraangesteld op het Protestantsohe kerkhof wiens naam is Kerkhof dus volkomen in harmonie met zgn beroep £ eD BoUander veroordeeld Uit Sas van Gent meldt men Wjj vwnemen dat de chefcondoo teor de heer J Van den Dael van de SpoorwogMaatschappï Gent Temanzan wegens overtreding door d door de Ooitachers nitgevaardigde verordeningen ter dood veroordeeld is H zoa g van den Belmschen Staat hebban ontnngan en dit aan in bet baiatte gebiöd vertoevende staatsdienaren hebben uitgekeerd Door Hoek van Holland wordt Uit zich in het g beel 540 fabrikanten aangemeld voor de verkrijging van gloedkaope tabak Deze fabrikanten hebben tezamen 12800 werklieden in tan dienst Door de regleliiig wetke hun patroon htibben aanvaard zijn dezen dus verzekerd gedurende dt n criei tljd niet te worden ontsüagoiii Dez week jsal warden begonnen met de verzending der kaarteii vermeldende hoeveel tabak een ieder kan krijgen Do meest ernstige maatregelen heeft de commisaie genomen om te zorgen dat de distributie zoo onpanKjdig raogdijk gemAledt Zoo zijn b v alle aanvragen genilimlniard en teu overstaan van een notairia ie door hat lot aangewezen dat met no 150 zal worden begonnen Vooral 2ijn ook d partijen tabak welke uitgegeven wordten genummerd en precies op volgorde zal een iedarhet ham toegewezene aan het VriaslHeveem kunnen afhalen De matige Edison De groote Amerikaanslche uitvinder Ëdision is er zooals men weet vast van overtuigd dat hij mdnatens lüO jaar oud zal worden een leelHjd waarvan hem nog 30 jaar aoheiden Bij grondt dezp vesrwachting niet alleen op het feit dat hiJ atstamtvan een familie waarvan de leden alle uitmunten door een bijzondlere langlevenidheid maar vooral daarop dat in zijn familie van oudsher de onthouding in eten en drinken een vaste traditie is geweest De eereplaate in Edisteu a blhUotheek wordt ingenomen door een oud vergeeld werk een verwijzing naar de weldaden van het matige leven van de hand van den Veneöaan Comaro De voornaamste stelregel uit dit boek IS Eet wat je smaakt maar kooit meer dan twaalf ona vaat voedsel en veertien onS vloedMol per dag Deze stelregel ie rindp twee eeuwen in de leefwijze der EdiSioni s de hoogste wet In de eetzaal vjin Edison 8 biula bevinden zich aan den muur nog twee opecbriften in die twee geboden zijn de envoudiga 1 regelH van den geleerden Itallaiq sehen patriciër geheel samengevat Ze luidten Wie weinig eet eet veel en de spij die ge op fen schotel laat liggen bekomt uw gezondiheid ongletwijf d beter dan de spij die ge eet Gcbeugen en vergeetoohtigbedd Een verstokte Smokkelaar Een zekere Bidderhof uit Endchedlé waa oP s o den territoriailen commandant wegena voortdlureade smokkfllarij uit het in Staat van baleg verkeereod deel der provincie Gelderland en OveiijeW geweeen Hij hadi eohter de stoiSmioedligibetd zlcb naar WinjierSwiJk te heg€ veinieu zijn bedrijf daar voort te zetten Bij een zijnor sn kkednrijen wand hij bestraft en kreeg toen 6 weken gievangenisstrtlf Vorige week Wai die straf ge ndigdl Hij vond bet nu raadlza mer nuar Duitgichlanid te vartrekt ent Van den territoatailelnl oommandlant kreeg hij verlof zioh 24 uur binnen het in staat van beleg zijnde gedeelte der provincie te mogen bevindlen voor zijn doorreis naar Duitöchland Hij kon het eohter niet van zieh verkrijgen zoo n pi aOhtlge gelegenheid om Smokkelwaar over de gre te brengen ongebruikt te laten vooflbij gaan Hij nam nu olie vet en sa et dit laatste een zear gewild en voonieelig artikel mee doch tot zijn ongeluk viel hij weer In handen van de hulpkcmmdezen Ofsbhoon hij detfwege niet in attest genomen kou worden en dua vrijelijk naar Duitswhland kon vertrekken zal hij e gevolgen van zi aii handeling wel moeten ondervinden Arnh Tt In bet middten van dte 18e eeuw leefde in de nabijheid van Minden WtBlfalen een boer die dte Zonr dagstehe preek van den dominee woordelyk kun herhalen zonder zich daarbij van dte memoteohnlek te bedienen Over bet algemeen moeten de menflohen uit vroeger tijd een beter geheugten gehad hebben dan wij Van dte varstehitleiidte soorten gebeugons kaïi vooral het geheugen voor getallen het ver brengen De Engelsohe mathematicus laim Wallis bijv kon getallen van 53 oljfersl onthouden en uit het hoofd rekenend de vieifiaulwortel daan it trekken Ol der de inonecben met een grtiot taalgebeugen moet in ïe eerste plaats kardinaal Gulseppe Mezzafanti 1849j genoemd worden Hij beheerSchte 58 veiHk hillende talen waaronder o verecheidene Aziatische en Afrik ische dialecten Van den machtigeii koning Corns den stichter van het Oud PerzisIche rijk wordt verteld dat hij lederen soldaat uit zijn rijk bij den naam kendle Psjs OhologJsch interessant zijn de verspillende gödadhtestoringen i Zoo moet b v dte Britsche officier van gezondheid Wineiow eerst zijn woning en daarna zijn naam vergeten zijn en dte mensehen op straat afe volgt hebben aangesproken Ik ben de slafarls WinSlow weet i missohien waar ik woon l en een pnosjo later Ik wo6 daar eui daar kunt u me niet zeggen boa Ik heet Zandbergen Zanjlbergen te Aniejsloort i de naam van een dter nuttigste inat lintgen in ons land n l van dte Maatachaptpij tot opvoeding van weesen en andere mindtojarigen in het huisgtezil In de jongste ledenvajgaderli nu ii een bet luit tot statutenwlbalgfiiig aangenonMi wefke van zeer groote f beteakenis is Waar tot nu toe Zandbergen zioh udtsiuitend ten doel stelde duurzame verpleging van weezen en andere kinderei wier ouders niet meer voor hen kondten zorgtli ia thans hierdoor in slaat gesteld ook tijdtelljc minderjarigen te verjBorgen Zij y daardoor de eerste Instelling geworden die overhel geheede land weikande het zoo aJgemoen erkend moeilijke vraagstuk tot oplodrïngen tracht In brengen om verwaarloozing van kinderroi te vooikoonten door ouders die tijdelijk in de onmogelijkheid verkeeren hkin kindterei behoorlijk te verzorglan doch van wie te verwachten is dat zij dSt later wederom zouden kunnen dteem te belpen en zoodoendte deze kinderen na kortere o langere afwezigbeid wederom een giriiütkig ouderlijk huiS terug te baaorgeu Tegen milAirniken en pUchliverzaking der oudfera wordt in de Statuten gewaakt dooirdlat gelileti ce ver Een duik boot p MduIf Op oen land bij Beverwijk is eenzeer vermoeide poetdiuif gevangen met groen en gele vleugetó Op deneerjen vleugel stond geetampald M van Gent 5 5 op den anderen 405 Aan een poot was een alluimdnimnkokertiie bevestigd waarin een briefjevan den cojnawandftnt der Duitsbheduikboot U B 16 d d 27 Juni 8 uur waarin asaiatentle gevraagdwerd om de Belgis e visladieirsboot Z Z 20 oji te broLgen N Ct Diefstal Te Amersfoort is gearresteerd êe daiter van den düetetal vorige week gepleegd hij een landbouwer in den omtrek waar f 2Sp waa ontvreemd uit een kaïblnetkaM De dWer was nog In t bdritvan het gestolene Daze IS jarige persHon wasi vroeger in ffienstbatrekklng geweest bij de bejaarde liedten van wie bij tban t ajiaarduitje had gestolen Zezare S te Lonneker e ató een gwaariljk Individu bekend Staat ie gisteremavond door een coimmiasaoldaat een been stuk go Jiote toen bij brutaal tegen laatstgenoanüe oiptrad bij de bekeuring van tweesuiiokkeJaan De dlAributle van goédkoope tabak Naar bet Hbld yemeesi hebben ti 40 2e 11 20 Se f 1 alias handel redelijk melkkoeien f 2 15 jf 400 kalfkooieni f 260 f 440 Stieren 1160 f 550 pinkem f 95 f 140 vaaiean 1 120 1175 werkpaarden f 180 f 400 rfaohtpaardtenf liJS f 250 nuK tere kalveren f 10 f 18 fokkalveren r I28 higgeni f 10 1 1 aM baudteil matig OroèntenveUinc Nieuwe Tuinlertvereeqlüing Oouda Groeuteuveiling van 3 JuU bloemkool p St 3 9 ot Andijvie p 100 bos 12 50 f2 90 Salade p 100 krop f 0 60 f 1 50 Komkommeie p St 4 4 11 ct SplnaEie p mand tO O fl Poflleleln p mood 35 90 ct Zuring p mond 10 15 ct Wortelen p 100 boe f 4 1 7 75 Tuinlboonen p 100 pd f 3 f 4 50 Kroten p bos 3 4 ct Rabarber p 10 bo 15 35 ct Solderte p 10 boB 30 46 ct Doperwten p pd 7 9 ot Hasperwten p pd 11 12 ct Peulen p pd 6H 8 ct Aardbeien vroege p pd 11 13 ct Aardbeien late p pd 16 21 cd Veilingsbericht der Coöperatieve Tuinbonwveiling Kienwerkerk a d IJsel en Omstreken van Maandag 3 Jnli De prezen waren Eng komkommers f 6 70 f 8 10 id 2e soort f 5 10 f 5 80 kl halve komkommers t 330 f 4 60 ammgels komkommers f 1 70 2 40 bloemkool I binnenland f 2 20 f 3 60 Ie soort export fB 60 f8 90 idem II binnenland f 0 60 f 2 30 idem 2e soort export f 0 60 f3 90 per 100 komkommorstek f9 18 per 100 K G i rabarber f3 90 per 100 bos groote boonen f 7 60 stok prinsesseboonen f49 postelein f7 60 per 100K G De aanvoer was 22 369 komkommats Ie soort 9642 komkommeni 2e soort Kaasmarkt BODEGRAVEN 4 Juli Aangevoerd 149 partijen w o 35 gecontrolterde 7514 tuki wegende plm 45084 K U joudsche kaas ie 155 5o f 56 id iwaardere I56 1 56 50 id ie a f 54 f55 id met Rijksmerk 1 56 ƒ 57 Met conditie All B per 50 K G Handel vlug meld De sleeiiboot Gier Van de firma L SlBlt on Co ia Bij ToAelde dam 10 gwlran Grondwetsherziening Hedenavond wordt hoogst wurschjnl k in druk rondgedeeld het gistann door de Commissie van BqiportOurs der Tweede Kamter vastgestelde afdeabngsverslog nopens de voorstellen tot grondwetsherziening LeveiiBoud lenvoorsdening y vernamen dat het wstsont arp mM betrekking tot levMumiddelenvoorziening waarvan de indiening ols eer aanstaande werd vermeld op dit oogenblik by den Bood van State in behandeimg u Men meldt ons oit Den Hoog De tabakscommiasie die reaos gemunentyd de n gelykheid overwoog om sigoreniabnlkanten die minder dan vut sigarenmakers in hun i enat hebben de betrekking bg de duinbuue van vulmateriaal ter vervootdiging van de goedkoope sigaren is bezig gegevens te vefzwitelen om vost te btelien ot uitvoer daarvan ol dan met mogelgk is 1 1 Miiciaie ötaten van Zuid iioiland ill dte üeden gehouden vergadtering an de rrov cittle tytaten van uidjUüiwnd werdten de geiootsbnevoni van de luoiiwgeKozen en herkozen laden umlteiwwhi Ivadat door devarscbdlemJe commuüies rapport was uitgtbracht weid tot toeiatiug van de rjeuwe leden besloten Deze legden daarop in honden van den voorzitter de verklaring ol belofte af Bapamd werd dat de verkiezing van vier leden van de Eerste Kaaner der Staien jeueraal wegene periodieke altrading van de heeren Dr J WoMjer Mr W S J van Waterschoot van der Gracht J J ü Baron van Voorst tot VoorStenJhr Mr Dr N C de Gijéïlaar volgen de wat aan de orde zal komen op OliiBdng 11 Juli Under de w o weHte in homden weiden gieatald van een oommiasle van onderzoek was ook het ontwerp lot nadere regeling van de Sidialdie voor den apoorwog GoodiaBoskooip Alfen PostlMintooi Bouda Lgst voB t in de 2e helft der maand Juni verzonden onljestelbare brieven en briefkaarten woorvan de i zeaders onbekend z3n Binnenlondi Brieven Flaatseo van b t n iiic Hoogeveen Slujp wflk Hoag Goada Nieuwveen Rotterdam id id Rotterdam TVVEELiE KAUJiil Vergadering van 4 Juk Aan dte orde is do beitaadellagl van het wetsDntwerj tot heffing van Statistiek recht Namen dv Borg Dr v d Bnigar If Dogblad GlOOB Kraif Mej G de Lever s Zeep Mj id id Fenre J Briefkaarten i Mul Mej J Haag Steffan W Amsterdam Verhoop Miss A Nijmegen 1 zonder odres de 1 per mille ndet kan worden vergeleken met inkomende reiAten Indien de Nedterlandscbe 8taat geen geld noodïg had dit erkende Spr zou ook het nu aan dte orde zijnde reoht niet zijn voorgesteld Het Stotiatl recht wordt z i gedragen door het groote aantal parSonen die Sttian tussK hen den buitenlandsehen proo lucent e i den biniijenlandschen consfcdincnt of dei lnlan tochen producent eii huitenlandfachen consument Het zal door deze lieifen eenvoudig als een kleine onkostenpost warden beöohi iuiwdl De heer Kooien r k repllceerdte Het wetsontwerp werd z b st aangenomen Daarna was aan de orde het wetsontwerp tot wijziging der Succealöiewet De heer Van Nisipen tot Beven a e r a r wees er op dat aijn bezwaren tegen progressie Onveirkoxt geldeni Spr ontwikkelde bezwartm legen verhooging van succeialsielasteii in Ie rechte lijn Meer liog zou Spr gevoelen voor de progwslsie van den beer Tor Laan dan vo rdehler voorgestelde Heffing in die rechte lijn aoht pr gelijk te Staan met kapitaalvernietiging De heer T y d o m a n v l iS bereid den Mintoter te gaven wat in het ontwerp wordt gevraagd Hij dringt evenwel aan op een meer vHjLgavlge regeling voor vrijstelling bij sohenkinger u De heer Dr ion v l bepleit de wenschelijkheid van een atzonderlljle De heer Kooien r k vroeg eenige inlichtingen betreffende uitlatingen in dte Memorie van Antwoord r herinnerde aan de ogitataevan iSïa tegen inkoroeude racbtan toen hévreeTü werd dbt zelfs matage rechte fnuikend zouden werken op onzen handel Nu wordt door die Kageoring ontkend dat verhoogSng van het staiiötiekrecibt gelijk zou staan met vefhooging van invoerrfc bten De Miniiater van FinaLciëut ibetoogdat de voorgestelde hotting van Telegrafisch Weerbericht von het Koninklijk Motoriologisoh Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 757 9 te Hoporonda Laagste borometerstand 754 8 te Ohristiansund Verwachting tot don volgendon dag Meest zwaiike veranderlijke winll half tot zwaar bewolkt mogeiyk em kele regenof onweersbuien zelfd temperatuur BURGERLIJKE STAND GOUDA GEBOREN 29 Juni Dina d v E van Biene en A Hakkert 30 Maria i atha d v W van dor Kroof en A W M van der Drooij Hu bertus Frederik Catharinns z v J Gerritsen en A Kruqt 1 Juli Gerda Bella d v H Zanen en D N C van Wgnen Simon x v a Boot en M W Stnivenberg TidTD roT di h Hng öp leT 4 Q VEELEDEN 2 JnU Oornelis veraekering ulfikeeringen welke oni practiSche boawaren niet in de 8ud cesSüawet uls bahoiort Sohillemans 5 m Maria O Schippers vred von K F Krjgsmaq 72 BOSKOOP MARKTBERICHTEN Eolterdlamstehe Veemarkt 4 JuU Aianvoer 56 poarden 2 veialeu 672 msgere runderen 550 vutte lunderen 1B4 vette en graskalveren 3 1 nuchtere kalveren 4 schapen of lammeren 4 varkens 142 biggen 3 bokken of geiten Pri en vette koeien Ie kw f 1 30 2e kw f 1 15 3e kw f 1 10 oilsen Ie f 1 30 2e f l JO 3e f 1 stieren Ie Van 16 tot en met 30 jW GEBOREN Cornelia Helena d V J J Mathot en H van Lint Ma ria d v A van Bergen en B M Joha Adlriana d v H Groenendijk en L D vau den Berg Jolhannee z van H J Kerkhoven en M van TUburg Adtlana Maria d v J dien Hertog en H M Uittenbogaardl Petronella Catharina d v J Kooij en C J von der Kamp OVERLEDEN Patronella Snabel I 7 j Anna M HanSJzer eQhtgieu vau I W S Venema 37 j