Goudsche Courant, dinsdag 4 juli 1916

rgtnig naAr Qo da ais men dat wil Wat nu aangaat bet kieschheidsbalve niet medegaan van den portiernaar het Ujkenhuis dat vind ik en ookzy die by mij waien wel aardig vanhem maar die indruk kan de portiertoch niet hebben gekregen Men kent I hier iemand die dit ook ia overkomen nu die vond dat ook pleizterig I Met dank voor de opname TJw dw dienaar I W VERWAAL moedelijk voorzitter zal zijn ap il t Landbouw Export Bureau De definitieve regeling van dtoe Ingewikkelde kwesBe zal zoo goedig m eliik worden bekend ganaak IMjwleldlefelal iledenmorgwi i van de stoeji vanhet Ka orslkantoor Hoffaan en Co in de Mlndlerbroederateeg een rijwiel I ontvreemd dat door een lamSJOWiwer uit Haastrecht die op dat kantoormoest zijn daar wad neergezet Hoewel hij maar enkele minuten binnen I bleef wa zijn rijwied bij het verlo I ten van het kantoor verdwenen I Vermoed wordt dat een eenigözdtid I vreetmKl uitziend jonganenöoh dat d ar I in Hie straat 4s g len en plotaeUngl verdtveen ite vermoedelijke dfedter ia 1I van fazen dielslaj Naar dit jong 1I menslrih Wordt thans een onderzoek 1I ingesteld 1 I Rijlwlel teredit I Het rijwiel dtit volgens iianglf e Donderdag bij de politie van de Markt is üntvreémd is zooals thans 1 ge blaken bij vergissing mcBgemomen I door een sBhipper uit Reeuiwljk die zijn verglsBltng te laat heelt bemerkt Hij heeft het rijwiei reede aan den eis naar teruggegeven Een snoeperoplichter Een bankkbakbw op de Markt alhier is de dupe geworden van een I snoeper oplichter H Er vervoegde zioh gTsterenavond een jongmehsch by dezen banketbakker om een half pond sprits waarbj I hy de boodschap gaf f j mynhe 1 het zon laten betalen De winkeljuf1 fronw gat het gevraagde mee maar I I toen de banketbakker het geval ve I nam vertrouwde hg het zaakje niet 1 I belde mynheer op om het zaakje I te onderzoeken en toett bleek hem dat 1I hy door een snoeper leeiyk by den 1I neus was genomen I I De politie sfalt thans een onderzoek 1 in naar dezen oplichter I De reserve ae luitenant A loeb sgedetacheerd Va het wiekydersdepotdhier boskoop Aan de Rüks üniversiteit te Leiden is bevorderd tot arts de heer T A Hooftman alhier siöTwijk Do tr tien aanvang met den boöw der niiüttwe openbare lagere sAool was het noodbakelijfc geworden dat I een tweetal gezinnen huni e woning I ontruiimden waaronder ook dis daatr I reeds ruim een jaar wonende BeiI glsdie uitgewekene J LeeBtmans I Geen woning was er meer te vlnI den gOede raad was dus dluur 1 De I eene bewoner vond een onderkomen I bij iin zoon doch voor Leedtanans Idosiiiide glam omoimM gf Dccewedc I ia er echter op zijn verzoek een woI niiig voor hem gekomen en wel van I de Society of Friendb nit het I Vlulohtoonf te Ede waarin L thans I zijn intrek heeft genomen De woning I id opgeslagen op i et vaaitland be I slaat een grootte van 4 6 meter en I is verdeeld in een zdt en élaqipka I mer en keuken I Indlerttjd hefcben wij reedto een en I ander medegedeeld over deze woningeil voor de Belgien zooals zij ookIn hc Vhichtoord te Gouda vervaaa dig l en in elkaar glezet worden Hetblijkt ook n u weer hoepracüflöh detee wimingen zijn niet kocpen kwamen er nog maar steedB meer aan die ook van 4e door den butgwnee er op d e e geboden gelegenheid wildeng l iiiik ihaken zoodat voortdiurendleen lange ri menstóhen te waditen stoml Di verkoop vlotte door goode voortanddSng heel wl zoodat velehonS X hedenmiddag oh van rij l en kunnen voorzien Gednnmde de maand Juni werden in de Volksgaarkeuken alhier ver ïr e l 4356V portion iéi liodliitalen en ziekeninüelltingen Breda Itergen op ïiottm Midldtflbuiig en VIlflBlngipo Regeeringsbloem De afloop der veiling van circa 100 000 bn AmerilcaanBche tarwebloem regeeringaUoem waarvan 95 000 bn gezond patent was dat het wintermeel merk Fatapsco f 20 8 opbracht de verdere marken brachten op van f 21 tot 122 iiKa ea xéxico V tStaai er auiwtife voor óeo vred bij Weiiioht wuipl Wllaon orag wan het cowenieart ook heo ellig zearwaiiiig than oorlog if gaan voerea iie verkiev in fen voor het pre d ntBK iiap ïiju In het zicht en daarmtee aal li j terdftge rekening houden Hm komt o voor lial h t optreIK U van W n 11 d ae zaak niet hawlig l0 g eweeet Mexico nwgeeen eeer onii nuelbare ataat zijn WilHon was ook a niet toeachieteliij Aijii houding ieBCB president Hiu i r a tlle na de revolutie van Wi loei l orllrio Diaz het land mnen vt ni t aji en Modeiro het 1 re dei Aiichaip imi aanvaard ïich van he gezag meester nuAkte en dioor een oort militair eebrikbewind de orde ni Mexico wlBt te herWellen getuigt van weinig staatkundig beleidi ije aiaohtiiiraiduden die Huerta aanweijdldie om zi n pooUie te verstevigBtt bloedige wijse waarop de onlubten werdien onderdrukt en ten Blotte de moord 09 Ma lero den be Hc eimeiing van WtlAon waarvan Uuerta werd venJaöht leidlde er toe nat Witaou aioh legen Huerta keerde eu djen tegenatanaertf Carrftnifia en VilLa met geld en wapenen steunen ging liuerla moeBt toen weldewiik nemen eu Carranza werd met het lijiWijke l re 4dent8 p in Mexico belaKt Doch thaua voelde Villa dte meer bandSet dan poliUeus iti zich vuüöngeiijkt en hij meende VHil hem geen andbren weg ver bloe on zijn miüinocgen te liten dan het dben 1 GQUDA i JdU 1916 Vervo r naar het baitenland Ten opzichte van het vervoer van goederen naar het buitenland welke gedekt moetan zyn door een consent of andere vergunning tot uitvoer is door het Ministerie van Financiën het volgende bejiaald De vergnnningen of oonsentén tot uitvoer moeten voortaan door de afzenders in de vrüpaspooiten behoorlyk worden omschreven Die omschryving moet met inkt geschieden voldoende volledig zyn opdat de douane by nader onderzoek kiin nagaan welke vergnnningen of consenten zyn bedoeld Enkele vermelding in een vry paspoort van het aantal overgelegde consenten is niet volledig genoeg 1 Alleen indien belanghebbenden geen oonsentén ot aoder schrifteiyke vergnnning in handen hebben zullen evenaU tot dnsver door de ambtenaren der invoerreehten acoyn en van ambtswege de vereisohte aanteekeningen terzake op de vrypaspoorten wo en gesteld MAUKTBEUICHiEJN Qroentenveiling CoOp Tuiniersvereenlging Oouda en Omstreken te Oouda f lUljg au oO J LLiiJ op de lumlliuauSgracut Amfcjvu p luu I i ai f 1 Sü 1 r nt tSMaUooiien p IIXW 1 2 f btamdoonen p po l J il ot id p iuiu I j Wj t J 1U Snybuonen loflotwt p llxitl t 2 f7 10 ie so il p ld 14 17 ot Dóperwten p p4 Yi ii ei fauleu p pit A t It KoJiikaiioieri gioerie Ie p 100 l B 7j f B öO idi ld 2e p tlX 1120 fó 7J ld p kiel ü U id gele p lOU 15 75 18 20 Bloemkool ie soort p sk iy ot id 2e soort p ot l i ot VVoi telBnp KW boa ia r f L W Postelein p mandje 13 16 et ld j mand 18 I oo ot ld p lOÜ pdi f 1 I i M I Itnibarbcr p bos 6 u t Madk I p 100 bos f 0 60 f 1 0 id per I mond 9 i3 ot Kropsla p liK f 0 86 I f 1 4U Spinazie p mand 30 60 let id p 100 pd f 1 25 f Zu I ring p ujftndtie 4 9 et id p menitl I 11 22 et Selderij p 10 bas 20 34 et i Petetselie p 10 bos 16 aii ot I id p mandlo A 23 ot Tulnboonen I p 100 pd f 2 85 f 4 Aardbeien p I pd 11 20 ot Klpeiereu p 100 j f 6 85 6 75 I Nleuive Tuinieravereenif ing Oouda I i roenteiweillng van 30 Juni I Uloomkool p bt 3 A H c t Andijvie p 100 bos f 2 50 f 2 75 Salade p 100 krop 18 8 et Konlkomnwjrfl groen p st 6 11 ot Spinazie p mand 30 70 et Toatelein p mand 40 iO ot Zuring p mand 8 12 dt Wortelen p lOOboB f3 50 t7 IVlliioonen p 100 pA f 3 50 f 4 75 Kroten p bos i 8 et Haibarber p 10 bo Ift 25 ot Seldterle p 10 boa 30 45 et Dóperwten p pd a T et Peulen p pd 6 9 et Aardbeien p pd 8 20 et Veilingsberioht der Coöperatieve Tuinbouwveiling Nienwerkerk a ll IJiU en lOmstreken van Vrydag 30 Juni I De pryzen waren Eng komkommers f7 20 f8 30 I id 2e soort f 5 60 f 0 60 kl halve komkommers f 3 90 f 4 60 groengele komkommers fl 70 4 woemSool f 2 80 f 9 80 idem ïe soort fl 4ö f4 per 100 komkommerstek 10 16 ot perK G j peen Ie s f4 70 f 13 per 100 bos groote boenen f6 90 f7 90 per lOOK G j snijboonen 67 ot par 100 stks De aanvoer was 36 081 komkommers Ie soort 15 131 komkommers 2e soort Kaaamarkt SCHOONliOVEN i Juli Aimgevoerd 33 partijen 690 stuka wegónde plm 4410 K G j ioudscbe kaas xe aoort 156 1 S id iwsardere f f id ae soort f54 f 55 i id met Rijksmerk f f Met eouditie AUm per 50 K G Handel eer vlug PREDIRBEURTKN GOUDA ZONDAG 2 JUI4 REMONSTRAHT30ÖE KEEK lO j u v m Dr J A BEIJERMAN St janskerk 7 2 u v m Ds J S BIJL 10 u v m Ds J W BBEKELBAdH V n 6rt RBNKELJ 2 u n m Gleen dienst j KERK PEPERSTRAAT 2 u n m Ds H QANNEaiKTER LUTHERSCHE p RK 10 u y m Ds Th SOHARTEN BOSKOOP REMONSTR GEMEENTE 110 u v m Dr K H ROESSCjOH MOORDREOIT NED HERV KERK 10 u v m Ds BOONACKER I Em Ned g PiiW 1 te Gravenhage I 8T0LW1IK NED HERV KERK 10 u vju Ds F A FRANCE EVANGELISATIEÖEBOXIW Gouwweg lO j n v m en 1 n nJU De heerH J SCHOONDKRBEEK Godsd onderwyzer te Putten HAASTRECHT NED HERV KERK 10 u v m Ds E V D BROEK OEREF KERK lO j n v m Ds B VAN HALSEMA 7 s n n m Ds B VAN HALSEMA GOÜDA ïa 1 Woensdag i nL St JANSKERK 112 u m Ds H CAWnEflUETER I HuweiyksUzegori iig 610 De Scheepvurt en de Oorlog D bemanning van de Waalitroom Een deel der bemanning van de j Waalitroom met kapitein Hardeman Donderdagavend te haU elf te IJmuiden binnengekomen met het stoomschip Eemstroom kapt Allard dat te Hiül de opvarenden van het verongelukte zusterschip Wa Utroom aan boord had genomen Omtrent het verongelukken van de Waalstroou worden nog de volgende byzonderbeden meegedeeld Het sohip had te Swansea een lading Btukgoederen waaronder een groote party steenkolen aan boord genomen voor Amsterdam Men was Dinsdagmiddag tot dft Bhipwash genaderd toen men omtrent haltvgt een hevigen schok vodde in het voorspfaip Men bevond zich toen op 5 mijlen N O van dé Shipwash Het bleek dat men op een m n bft gestooten In goede orde doch met achterlating van vele poederen namen de opvarenden plaats m 2 d reddingsbooten Daar het mooi weer was met kalme zee kon bet verlaten van het sehip in goede orde geschieden Na een half uur was het schip verdwenen Twee patroailleschepen namen de bemanning aan boord en landden haar te Lowestoft Vandaar ging zy per trein naar Hull Bier werd zy in twee groepen gesplitst 12 qien met den kapitein gingtn met de Eemstroom 9 andere met d Whitby Abbey over LRotterdam huiswaarts T Als byzouclerheid wordt gemeld d t de kapitein Hardeman voor den tweeden keer zyn schip op een mqn zpg vergaan De eerste keer was het da Teielstroom N a Totaal 4965 fledtirend de maand Jnni zyn door de Mallegatsluis geschut 2625 schepen met een inhoud van 200849 ü en 731 stoomso iepen inhoudende 63501 M totaal dns 3356 vaartuigen met BISËO M inhoud en 8 bontvlotten iUtlnalceDde 3 ppels Kaas voor Engeland I In ite Modedeeltngen de NederlsnAKhe Vereeiuging vanKaaSI handelaren sBhrijft lioptuuj o a I het volgeiule imsakWIe levenng van I kaa aan Engelairf en de geallii r I ilen I Heedb twee miianden geleden zi n I aB Engdsiche zijde pogtngen aM g 6n om van varsBhillen Nederlanidwhe laraHbouwyrodtaoten eengede lte naar Engelaui uitgevoerd tekrijgen in plaats Van naar Duitschland en Oostenrijk medte op groidbiervan dat vóór den oorlog ook eenniet onbelangWJk doel dezer artikelen naar Engeland werd geëxporteerd Eene EngBlsthe commissie atel 7 ich daartoe In verbinding mat eenige personen ii Nederland Hoewel deize onderhandeUngen nietoffWeéJ namens de Engolsïihe Regeering werden gevoerd is tan do eWchen icraobt bijgazet door de bedrMgii it bij niet dnwilligiing detoevoer van graan mai lijnzaadeM oit Amerika eiia naar Neder 1 land zou worden stopgezet 1 Hoewel deze Invoer uit neutrale I landen komt en naar een neutraal I land en deae goederen over aeutrale 1 zeefa oP neutrale onae eigBn Neder I landiwhe schepen hier kunnen konwtt houdt de Engeteöhe Regeeipingonze aan de NederlaodBohe Regeering gecondigneerde goederen soii geruimen tijd varit ten einde onsl t dwiiigien zioh aan heren wil te onderwerpen Het IB de pUchi Aran lederen Ne dejlander onze Reuring te steunen iu hare bulleneewoou moeülijke positie en er aan mede te helpen iModerland indien eenigsteins mogelijk d onimeteli e ellende te besparen om in den nHsosohonteerenaen wereldoorlog te worden modlegeBienrd Ten einde de voeding van mensfch eu tïler in Nedlerland niet in geivaar te brengen zal on land eenge iteUe van zijne landbouwpi oducteu moeten alMaan uan Engeland Voor Kaas zal dit één derde S3X van het voor uitvoer beBlamid percentage thans 88 van de productie zijn Voorloopig zal Engeland zioh met 15 tevreden stellein terwijl daarvoor zullen mogen meeteilea de howeettiedea aan de anderegeallieerden i rankrijk lielglö voorzooverre niet door Ihijlschland bezet de i ninsiohe en Engekid e koluuiMi eiia geieverd l e Nederlandsthe exporteuma kun I nen aan hunne gewone relaties in I die tanden leveren doOh alle beta 1 llngen zullen geschieden via Engeland door tuk lK h0nkomst van een I NederlandlBdi banjuconsortllum in EngdMohe s haikis iiUe ten rentende y en betaalhaalr in 1917 en 1918 tUe tegen deu koers van f 12 per Pond Sterling na attr van 1 provisie ifoor genoemd conalortinnl worden overgenomen en in Hüliandsdl geld uitbetaald Daar de marktwaarde van Ho landBohe Kaas in Engeland thans verre beneden de tegeuiWoordSge in kaoppTljzen op onze markten is zal ISigeland een toertaig van hoogatena 20 pei cwt bijbetalen op de aan hngejaul niet op de aan Frankrijk Bna geleverde hoeveelheid Hetgeen dbn verdw verloren wordt aal den exporteur op nader te regelen wijze woiTden vergoed De leveringen moeten gesichleden franco Londen of andere Engledeehe havens inoluBief asetarantte verpakking enz terwiï dte Kaae daar zal Worden gtteuxd Daar durgelijke echen ook gesteld zijn ten opzichte van boter eieren vankensivleesch groenten jeulvnichten melkpoeder geconden erde melk aardappelen eu aardSjiNn eel i te ai Gravenliage opgericht h Landbouw Export Bureaiu als federatie van de Vereendengen die zich met de regeling vin port ei besk hikbaarstelling voor hinnonlandhdi gebruik van genoemde artikelen bela tcn In het bestuur van genoemd L i B zjullen al döze Vereenigingen vertegenwoordigd zijn terwijl de Voorzitter van h t NederlawJach Landbouw Comiité ver By de eerste orgelbesmliiiB in de Groote of St Janskerk door den heer J H B Spaanderman te geven op Dinsdag 18 Juli a B des avonds 8 unr znllen als Boli ten medewerken Mejuffrouw Gorrie Hubert van Beusekom Alt Rotterdam Mejuffrouw Uargot Richard Viool den Haag en de Heer Anth van der Horst Organist by de Waalsohe Qemeente tjg Amsterdam Gonda Vooruit Het programma opent met een zeer mooie natunropname van De Dramself Verder een heel aardige oomedie getiteld Zusje en een vermakelgk nummer getiteld Een eenzame oning Hèt hoofdnnmmer Het geheim van den Nachttrein U een beeld dat ongetwgfeH de liefhebbers van deotieve romans zal bekoren Hoewel het zeer spannend is kon het ons vooral door de vele misdaden die door den hoofdpersoon van deze geschiedenis bedreven worden minder bevallen Tot slflt een kluchtige geschiedenis gespeeld door Ham Bud die aanstekeiyk op de lachspieren weckt Gedurende de maand Juni zgn in de Spaar en Hulpbank ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inleg in 175 posten f 11500 69 Bggesohreven rente 53 60 Vloesoh Bestanddeelen ten hond j d soort water eiwit vet aSch ve n nillvl 56 20 18 00 25 00 O fp gew mndivl 71 50 20 10 7 40 1 00 mBgei rundivl 75 50 20 60 2 80 1 20 kaMKvlew 71 00 19 95 8 qp 1 06 vairl ei Svl 57 40 17 65 24 00 0 95 SflhaJiienvl 53 25 16 85 2 7 00 0 90 VleeethsiooTt Verteeribaar eiwit vet vet ruudvleeSch 17 65 23 75 3 4 gewoon mndvleescb 19 60 7 03 0 9 mager rundlvleesdh 19 99 2 66 0 3 kalfevleesch 19 46 7 60 1 0 vankenpvleepa 17 21 2e pO 3 8 chaipenvleesich 16 43 25 65 4 5 Dit in verband met de prljjzen het rundvle ch in de gemeente Goudn is bijna tweemaal zoo dkuir als hapenvleeslch de juiste verhoutBug bedraagt 5 3 zal eene aansporing zijn om een proef nenven met het geibruik vai Bchapenvleesich Ongetwijfeld zal deze proef aanleiding geven ot een geregeld feebruik Gemeagde Berichten Toen de 2e Itiitenant der infanterie J U i B die ingekwartierd is by de hootdonttti r der gasfabriek J VI aan den Aeileweg te Rotterdam hedennacht thuis kwam vond h het raam opei en bleek dat was ingebroken In de voorkamer werd een breekyzer gevonden het schriifbnreau was opengebroken en verder alles overhoop gehaald Vermist werd slechts een electrische zaklantaarn De politie inmiddels gewaarschuwd ontdekte in do nabgheid in bet gras twee jongens en twee mttden die op de loop gingen De politie zond hen een paar revjolverscboten achterna dooh zonder r nltaat Kdlengebrek Spoediger dtin verwacht werd zal men te ljmui den zonder steenkolen zgn voor de ftoomtreilers Reeds is de voorraad Iniketten welke in de daarvoor bestemde loodsen aah de Zuidayde der visschershaven opgeslasen is om er in tgd van nood zien mede te behelpen byna uitgeput en nog maar voor slechts enkele schepen toereikeq Als nu ook dit laatste Mmiddel verdwenen i zit men te IJmuiden totaal zonder de benoodigda steenkolen zoodat de reeders gedwongen worden hnnne booten tydelgk te moeten opleggen totdat wederom steenkolen uit Duitschland zyn aangevoerd SE 02aT Voetbal 1 Programma voor morgen Goudsche Voetbal Bond Ie kl T O P 2 Gon4 2 J Mulder Boskoop Altyi Weerbaar G de Wilde Wisselkruis Competitie Halve beslissing B Alphen T O P J Hardeman C Gouda Schoonh A Brinkman Voor den G V B wordt het zonnebad nog steeds voortgteet Gouda 2 moet zioh op het T O P terr in handhaven tegen T O P wat wel zalgaan 1 A W moet Boskoop bezoeken Voor ds oompetitie Om het wisselkruis wordt de halve beslissing gespeeld waarby wg vermoeden datAlphen en Gouda wel de overbiyvende I winners zullen zyn Eervol ontslag By Kon besluit is aan den heer K J Riemens op verzoek eervol ontslag verleend als leeraar aan de Byks Hoogere Burgerschool alhier Rijst van gemeentewegeVVab ue toeloop van huisvrj l ven zeer groot toen van gemeente ircge njH werd verKocht in pakken van y K Li 1 li U eu 2 lil hed bij deui tweeden verkoop m het botei btuft beeft net aantal ioopcti ra zeker dat van Maandag nog f vertroflen ie vier uur zou de vor ttcoj aan vangeL eu een nalf uur voor uen aanvang was de politie al drul in de weei on de tadpijike vrouwen twee aan twee achter eikander 01 te stellen teneinde en rsgel natige totiating in bet Soterhuis te bevorderen itiii d t was wel noodlig Want de kiuk had nog geen vier uur gesiau gen toen de ffite van vrouwen een zoodanige lengte had aangenomen dat ze op het Marktplein een driehoek vormde vanaf het Boterbuiatot tegenover de Waag en vandaar tot tegenover het gebouw Artl LegS terwijl d airomheen er ook nog wefl waren die blijkbaar wachten wilden tot de rij geslonken waB waunoerde deuren van het Boterhjuis zouden opengaan Zij tonden daar meeren deelt alleen vele ook met bun kroost zalfe de kinderwagens ontbrar ken niet in de rij heel gemoedelijk hun beurt ai te waiohten en vonden het blijkbaar heelemaal niet onaangenaam om op deze bijzondere of liever abnormale wijze in fa t bettlt te geraken van één of meer ponden rijst die diank zi die Regeeringl voor een zoo luttelen prfje voor de voedïng van het volk bee ikbaar is kunnen wordeu gïöteld Toen de verkoop h an en allengs de vrouwen en mannen werden toegelaten kinderen alleen konden Telegrafisch Weerbericht van het Koninkiyk MeteriologisohInstituut te DE BILDT Hoogste barometersland ruim 765 te oidDuitschland Laagste barometerstand 754 8 te Hernosand Verwachting tot den volgenden dag Matige zuideiyke tot westeUjke windmeest zwaar bewolkt waarscbynlykenkele regenof onweersbuien zelfdetemperatuur IMQEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid der Bei 1 Berkenwonde 80 Jnni 1916 Minnheer de Sedacteur I In Hw blad van 27 Juni j l las ik het door my ingezonden stuk en tevens 1 al een antwoord van de zgde van het 1 Van Iterson Ziekenbnis te Gouda 1 Nu mnnheer de Redacteur ik dank I tl dat TJ daar zoo dadeiyk eens op 1 informatie uit zgt geweest nu be 1 hoefden uwe lozers niet lang nieuw gierig te bUjven naar het antwoord Èr zulten er misschien wel zgn gewees die hebben gedacht dat ia zeker een h el domme man Nu hoe dit nu is of niet of wat er vel is gedacht komt er niet op aan maar wel weet ik dat myn solüyven de waarheid is I men had veel eerder kunnen waar I schuwen Een verpleegster vertelde I vit dat het Maandag al niet goed I 8 fii plotseling Dins I dag gekomen zooals wordt gezegd I Zeksr men wilde Dinsdag tgdens het I bezoek wel aan de overige familie I bericht zenden doch dat kon men I toen zelf wel de man was toen reeds I stervende dat was voor iedere leek li te zien I Kortom ik vind dat zoo iets niet l moet gebeuren De spoorlgn Schoon hoven Goud houdt geen verband met het pas s avonds kunnen komen I van oe familie men kan in Berkenj wonde op ieder nur van den dag per Opgave van Personen 1 die zioh gedurende de week Van 1 17 tot 30 Juni in de Gemeente gevestigd of déze verlaten hebl en I P M A van der PHauw uit Amsterdam in Tuinstraat 17 H J Haa kens uit Goor in R am 65 J A 1 Kastelein uit HilUgecsberg in Lemdnlsteeg 39 H J Kuipers nit Boskoop in Spieringatraat 77 W J J Bmggeman nit Utreoht in Kleiwegstraat 2 VMBTSOKKSJfMir O N Hoogteyiing nit Prins Hendrikstraat 14 naar Ztigwaart G W rWesterman uiir Steynkade 29 naar naar Rotterdam Bloemdykschelaan 15 Veer uit Boomgaardstraat 70 naar Zegwaart D van der Straaten uit Boomgaardstraat 54 naar Rotterdam Eeyenoorddnk 89 D Vonk uit P O Bothstraat 69 naar Ngmegen Nieuwe Nonnendaalscheweg 153 J A Ziere uit Schip naar Rotterdam Leeuwenstein 56 en K G Taat uit Tombergstraat 4 naar Den Haag Korte Molen I straat 23 BUKÜERLIJRE STAND GOUDA GEBOREN 27 Juni Catharina Barbara d v J M Groenendaal en J Meyer Trymje d v P ds Bruin en A Barendsz 29 Louise d v G van der Dool en M J de Ruiter 29 Petrus Paulus z V P Stomps en A G Verhart 30 Maria Gerarda Carolina d v B A V Rooselaar en J A Schade ONDERTROUWD W den Edel en M M Busschére G Stubbe en A W Baan C de Boer en M J van der Laan OVERLEDEN 27 Juni Cornelia C Kinwei 40 j 29 Hendrika HoUeman geh met G W van Ouwerkerk 65 j REEUWIJK GEBOREN Qomelis z v F den Uyl en A Gladdinns Maria d v Q Koog en L Verboom Martinus z V A Oostrum en C Schouten Willem z v J Mesman en N van der Velden OVERLEDEN M Groenendijk eohtgén van A Veriüeulen 70 j Geen Prijaverhooiing van het Abonnement Naar aanleiding van meerdere tot om richte vragen a de afeannsmsBtsprils vaa dit blad ent lagug vaa i JuU m ui worden verlKMtd deelea wl mede dat wl den ouden abonnementtpriit van f 1 25 per drie maanden en 10 cent per week ZULLBN HANDHAVEN Deia abonematsprils i Ut voor Qoada Boskoap HaMtrecht Stolwllk Dorp Balencha Bnedeakark Koolwllk Sckooaoiiwea Oendarak waar de beioitint ksa avond door d Ifopers SGlÜWlt NIeawc aboaaamenten worden da eU la a w a aaa ket Bureau Markt 31 te Oottda en verder bl oate agenten P A WGLLBR U BOSKOOP OBBR HOOFT te HAASTRECHT L V8RD00RN te 8T0LWMK Darn J NOOMEN te STOLWUK BMcrsclM I L VLBOQEBRT te Omrfarak I DB urroBVBRS niet I in vcri ihlul a 128 beneivena 11 80 I voor elk geheel bedrag van 1100 waamiee zij die om van 10 000 te boven gaat 1h de belaattoare om 115 000 ot mi wr dwich minder dan 120 000 dan in ven hnldSsd 21B beneven f 2 20 voor elk geheel bedrag v n f 100 waairmee zij de om van f 1 5 000 te bovBi gaat Is dB belastbaie om f20 000 ol meer dodi minder dian ï 25 000 dan 18 veraoUuMigd 1873 benevens 12 50 vonr eik geheel bedrag van 1 100 wiiarjiveo zij de flbro van 1 20 000 te hoven gaat Is de belflfltbaTo som f25 fl00 of meer do ndjidér dlan f 30 000 dan M ven hiuidigd 1 44B benevens f2 80 voor elk geheel bedrag van f 100 waarmee zij de sbm vai 1 25 000 te boven giat I1 die belaethare som f 30 000 of meer d h minder dan f35 000 dan is verekShluldSgd f588 benevens f3 30 voor elk geheel bedrag van 1 100 waarmee de om van f 30 000 te i 0ven gaat I dte büJoatbare om f 85 000 of meer do minder dan f 4p O0O San verakMuldlgd f753 benevens 4 voor elk geheel bedrag vai f 100 waarmee zlJ de som van f 35 000 e boven gaat Is te beUietbare som f40 000 of roaer doch minder dan f 45 000 den in verBnhiuWigd f 953 beneven 14 70 voor elk geheel bedrag van f 100 waarmee zij de som van f40 000 Ie Ijoven gaat minnoegën te ilten dan het dtaen i Tj r cu van romentwohe overvallen op trei I b wtb re J5 £ nm met Amerikanen en het vermoor T ÜÏ den van ét p giers Nu riep Car versthuldiga f 1188 berieveneU 5 0 r j ni I voor elk geheel bedrag van f 100 lanm de hulp van rresldont Wllsion il om V llla af te straffen Er werd een Amerikaanw he expeditie uitge ondkm d ie er niet in laagde Villa Ie vangen waarop Carrantiïa aan Wilson veiraocht zijn troepen terug te roepen Doch d Preeüdeni achtte het oof enblik te gunstig om nset zlj lastigen ibuurman ai te rekenen en lot de pacificatie van Mexico over Ie gnan W li m zal zich na nog wel e6i bpitenken alvorensi hlJ deni atrijdl voortzet Het leger in Amerika la H droevig troepje dat reed een gevooligen tik herft g ad Een sol waarmee zij de om van f 45 000 te boven faat IK lie belastbare om f 0 000 of meer doch minder dan f 60 000 d n is ver ohluldllgd f 1458 benevensl t 6 10 voor dk geheel bedrag van f 100 waanme zij de om van f 50 000 te Ijoveni gaat I i e belastbare om f 60 000 of mieer do h minder dan f70 000 dan is versichuldigd f 3068 beneven f 6 80 voor elk geheel bedrag van f 100 waannee zij d som van f 60 000 te lioven gaat I ite belastbare om f70 000 of meer doch mindler dan f Ki OOO dan ilaat in Amerika is een soort airtbte J 1 T T n I aar van den staat die van hetl ï f 2748 benevensl f7J vechten evfrnniin zijn ivn Miblenaar Ut pleegt te dloen Mif hlen heeft Wilson voor vredM f i l Hlelaar eenig talent voor 1 L T l i Li iTJÏS C generaal Is hij niet in de iie gl ï lï P 1 o = niavoi f 8 voor elk geheel bedlrag i van f 100 waarmee zij de om van U U XlO te boven g at XCSiM l gïomiWag voor dis IheWlnjg I Hlrekt het volgens de gerwone wet op waarmee zij de om van f 70 000 te boven gaat Is d belastbare som f 86 000 of legil Si ga 33 e3alar3L l ennUn zijn fort maakt ate 1 8 7 i 1 moo ril d snm van f 70 000 te Mals De Minister van Iiudbouw beeft den prys van maïs uitsluitend bestemd om aan gemeentebesturen te worden verstrekt voor miUng tegen rogge vrggesteld voor indisohemals f 225 per last van 2000 kilogram of f 7 87 per 70 kilogram uitsluitend te Amsterdam te ontvangen Bond voor Staatspensionneering De Bond voor Staatspensionneering t Uende U6 afdeeUngen met 1000 1 de inkamstenlKilasitl va t ëteldl mi ver inkomen verndndeird overeenkonmtigt de bépalii gen dier wet Ook iH n jelfdk kinderaftrek als in de InkomWeniboloièlng kan in rAemïn wonten gebracht Van bet beiastbitar Inkomen kan inesx dlus f 50 aftrekken voor ieder itiinderjarlgi kind dal niet tolf In de belasting wordt aau esilagen Deze bepaling geddï alleen voor persk nen vier beilasitfeaar Inkomen niet meer dlan f 5000 bedraagt De regeling dter Mueuos m i iu o verraogenshelaatlng land lyke Bonden en Vereenigingen met pl m 52000 leden en bloo bg dien Bond aangesloten heeft een adres aan de Eerste Kamer der Staten Qeneraal gezonden waarin by dit College wordt aangedrongen het Ontwerp Treub aan te nemen dat aan zoovele duizenden behoeftage ouden een rente geeft en alcoo recht eet wat door de toepusing der Artikelen 369 en 370 is Boheat getrokkea De nieuwe belastingen Uier volgt het een en ander over de buido verdedigln elasdngen dSe de Kajii r heeit aangenomen Vooreerst het larief iter builengBwoue inkomtMenJbedastlng helostibare som of nwetr dioi h minder dan leden mannen en vrouwen van allerlmlji ate die j aangenomen komt hlerpoUtiake en kerkeiyke richting en 128 I p t itat de uantreslagenen in de u ri j VAroaniiriniifen I verm lgenelbetasiüng deze bela Ungig durentl 8 jaar tot het dtaibbele bedrag inMieten betalen Bovendien ecii ter zal gedurendie 8 jaar nog een progresMeve extra venttogendbelasUing moeten wol den Voldaan Het aangenoirttMi rü feerlngBt rlef loopt van 7 12 hoLtfeidiite tot 2 percent VernwigenS lot f 50 tH 0 worden vrijg i sleld Hieir volgt een lijstje vaneen aantal verunögiensi met daaraohter t bedrag dat men in deze extrahelasi llng per jaar te betalen heeft onI genekend de verdiubbdlng der gewone vermugendhedaHtingl I Ook dieize belasting wordt 3 jaar aehtereoii geheven Bedrag der hela 50 112 60 aap 525 900 1 3fi0 B 663 50 4 163 50 7 412 60 f 10 937 50 18 937 50 f 27 987 60 f 37 937 60 f 48 997 f 60 937 50 f 73 937 50 f 87 937 50 f 102 937 60 f 118 937 60 f 135 937 50 f 153 937 50 f 172 937 50 1192 937 50 Vermogen in duizendtallen 100 1 50 belasting I 121K 1 125U l 13UU f 13 50 I 141X1 I UM löOü I l ViO 1 1250 t 8 f 1300 f 3 aft 100 KR 500 750 f isfiü f a 60 f 1400 f 8 75 11450 14 f 1500 f 4 B0 f 1 000 f 1 600 f 2 000 f 3 001 f 1 000 1 sm f 6j000 f 7 fX 0 f 8 000 f 9 000 f 10 000 tll ODO 112 000 118 000 f14 000 f15 000 f 1550 f 5 f 1600 f 5 60 Itt il belastbare som f 1600 of meer dovh nUnd dBn f2000 dan i veisichuldigid f 6 r benevens f 0 75 voor wik g heel bedrag van f 100 waarmede zij d aom van f1600 te lioven gaat v Is lie belastbare om faOOO of meer do ih minder dan f 4 M0 dan 1 verschuddlgid f 9 benevens f 1 30 voor elk g heei bedrag van f 100 waarnvee zij de som van f 2000 te boven De Minister van Oorlog braeht heden v tgm M van ton Inapeeteur der Genie gieneraal nM4oor luiten en van zijn adjudant kapitein van tEver ie de belaacbare som f4000 of meer diodh minder dan 10 000 dan ia venwbluldigd I 33 beneven f 1 50 oor elk geheel bedrag van f 100 waarmee zij de som van f 4000 te Viven gaat Is de belaiBthare som 10 000 of Is de belaiB hare som r iu uo i van zijn auju iiirK H u i nieer doch minder dan f 16 000 dan dingen een bezoek aan de militaire Stadsnieuws De Gouwenaar Het a r weekblad de Qoawenaar is deze week niet versohenen Naar ons uit ingewonnen inlichtingen is gebleken moet de oorzaak van deze onverwachte onderbreking der nitgave gezocht wordden in een geschil hetwelk tussohen den vroegeren uitgever den heer P A Klop te s Oravenbage en de tegenwoordige ultgeefster de nitgevers maatsohappy Hotlandia ald Mr ontstaan is SchapeovleeaA Daiir memge huisvrouw te enwooriwfe de pom voor rundvieeeon m haai hui ttouu oekje onrustbarend ziet Wgen 00 IS net mi eonien van be lang eenige wenken te geven hbe ZIJ deze post aarunerkelijK kan doen dalen zonder in geen enkel oplicht de tnoaltijden mind r voedtzeam te maken bedoeld wordt de aandadit te vestigen op het gebruik van sehapenvieeslch iteeas bij de Romeinen W08 h i gebruik van aohapenvleeBch In zwang bl de beschrijving an een maaltijd uil dien tijd wordt geivproken van een gerectit bestaande uit een uchapenbmit gestoofd in een saus met sipecerijen Ook in onzen tijd verdient dut voorbeeld navolging vooral met het oog op de hooge prijzen van het ruiwl en varkensivlee h Wie weiiMoht te worden ingelii lit omtrent de bestanddeelen enïoedJng waarde van het chajenvleesch in verhouding fot andere vleosBhsiooiten werpe een blik op ond erstaandö zeer leenrijka tahel van Koniig waaruit blijltt diat het aicbapenvleeSch uiteen oogpunt van Voedingswaarde de vergelijking met andlere vleesehsloertïsi zeer goed kan doorstaan Vooral alt in aanmerking genomen wordt dat hoe hooger eiwitgehalte dce té lagei het vetgehalte is en dht vetrljk vleesioh öte fe minder water bevat Het laatste koloa metje i zoeir InetmotW Ze geeft nl het verhoudingsgetal aan tussohen hït vetleerbaar eiwit en de overige verteerbare bcsitandldwlen van het vleasöh f 11554 19 8458 70 Terugbetaling in 73 posten Ueer ingelegd dan terugbetaald f 3095 49 Aan het einde der maand Hei was ten name der Inleggers ingeschreven 566781 22 Zoodat hun tegoed ultimo Mei bedroeg f 5e8876 71 i In den loop der maand Juni zyn 11 nieuwe boekjes afgegeven 1 afgeloopen boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 17 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde der maand Juni 2407 boekjes in omloop waren Eeriyke vinder Donderdagmorgen verloor op de marlet alhier de landbouwer M van Royon uit Benschop een bedrag van f 1001 50 De varkenssjouwer Joh Verkley Nieuwe Haven alhier was zoo gelukkig het geld te vinden en het den eigenaar terug te bezorgen lichting 1917 Het Stbl No 312 bevat een Kon besluit van 27 Juni tot het treffen van byzondere maatregelen met betrekking tot de lichting der militie van 1917 Daarby is bepaald lo De twBsde ritting van den militieraad voor de lichting 1917 wordt geopend op Maandag 31 Juli 1916 2o De regeling van al hetgeeningevolge art 5 der wet van 27 Mei 1916 Staatsbl No 206 moet wordenverricht geschiedt door onzen Min van Oorlog in overlw voor zooveelnoodig met onzen Min van Marineen onzen Min van bmnenlandschezaken Voor zoover het echter onderwerpen betreft die moeten worden geaoht uitsluitend te behooren tot het gebied van h t departement van marine f eschiedt de regeling door onzen Mifi van marine Laatste Berichten Z die thans reeds te velde staande gewassen mochten aankoopen zullen goed doen hiermede r ening te honden Aan Ket Wcsteiyk Front 1 PARIJS 30 Juni Officieel Communiqué van 11 nur 1 Aan don rechter Maasoever geduren1 de den geheelen dag hevige stirgd in I de streek van Thiaumon Te 10 nur 1 hedenochtend werd in een sucoesvoUen I aanval het Hiaumont werk door ons 1 genomen Ondanks het buitengewoon krachtige gordgnvuur verdubbelden de 1 Dnitsohers in den namiddag hun po 1 I gingen om ons weder te vtedryven I y leden echter aanzienlgke verliezen I Om B uur s middags slaagde de vy 1 and er in het werk weder binnen te I dringen door een kraohtigen tegenaan1 val Echter kwamen de Franschen II weder volkomen in het bezit van het I werk I Voortdurende beschieting van heuI viel 304 en de streek aan de iinkerI zyde van de Maas dooh geen iofanterieacties EngelBoh offensief LO NlJBN 1 Juli CorreSpdndlenten uu het Eiig he Hooftkwartler Betnen hedenmorgen half ooht dat het Eng tlsli offensief begonnen iö op eien front 20 nHjlen ten Noorden van de Soimne De EogelS en tiezetten reed de Diiit irhe fortenlinie en nuÉikten een groot aantal gïjvangenen U NI BN 1 Juli Officieel Hedenmorgen half H aijn wij tot denaaaI val overgegaan noordelijk vai deSorame iii siamonwerking met de I Kransic heil De Britdche troepen drouI gen in de Diiltslciie verdedlglngBiwerrI ken over een front van 16 mSjlen I l li t goVeiht ihiurt vooirt I t c l ranwhe aanval reehls bQde 1I onizen aansluitend ging met hetzdf I iK i esiultaat voorwaarts 4 I Italiaanat he Kamer ontbomtem 1 I KDME 1 Juli De Italiaanache KaI nier ia ontbonden I I Koning Peter van ServiS erns ig I ongesteld KOPENHAGEN 30 Juni part Naar de Nowoje Wremja berioht is Koning Peter van Servië ernstig ongesteld Men vreest het ergste Groenten Men seint ons nit s Gravenhage Naar men verneemt heeft de Minister van Landbouw Nyverheid en Handel bepaald dat het percentage VVf de dageiyksche aanvoering van groenten ter veiling dat op de nge1 Éohrevën groentenveilingen voo het I binnenland moet worden geveild voor 1 de week van 2 9 Jnli wordt vastge1 Bteld op voor te en 2e kwaliteit 1 bloemkool 60 bosjes peen dóperwten I I en peulen ieder 50 procent en dat het 1 I percentage van de dagelijksche aan1 voeren van vroege aardappels boven 1 I de vastgestelde zelfmaat die op de I I bedoelde veilingen voor het binnen I land moeten worden geveild voor de 1 I genoemde week wordt vastgesteld op I 50 procent I Goederen voor Ned Indio I Men seint ons nit VGravenhage De verscheping van goederen op B oertiflcaten der N O T welke na 1 Juli niet meer kan geschieden betreft goederen van Dnitschen OostenHjkschen of Turkschen oorsprong welks vó6r 1 Maart 1915 waren besteld voor verbruik in NederlandsohIndie en waarvan voor ongeveer twee millioen nog niet was afgeleverd De N O T voert nog onderhandelingen om verlenging van den termyn te verkrygen in het belang van onzen handel de industrie in NederlandsohIndie Prins Hendrik 1 Men seint ons uit s Gravenhage Z K H Prins Hendrik verliet hedenochtend per Staatsspoor vergezeld van Jhr Mr Wittert van HoogUnd en Jhr A A W G van Riomsdyk de residentie tot het aanvangen van zyn voorgenomen reis naar Zwitserland waar Z K H verkoedeiyk tot I half Augustus zal verblöven De prins I reist direct door tot Sohaffhausen I Op het perron werd Z K B nitgeI leide gedaan door de adjudanten van I den Prins luit kolonel Jhr van SnohI telen van de Haeren en de eersteI luitenant Jhr Backer terwyi de staI tionswacht hem de militaire eer bewees Tarwe gerst haver Men seint ons uit s Gravenhage Het Ryksgraanbnreau deelt mede dat epstig overwogen wordt om behalve de rogge ook nog alle te velde staande tarwe gerst en haver voor Ryksrekeningte doen aankoopen tegen pryseii die verband houden met door bet Ryk te besteden prijs voor de I rogge