Goudsche Courant, donderdag 6 juli 1916

55e Jaargang Donderdag 6 Juli 1916 IVo 13131 Oevraacd een bekwaam BLIKSLAGER Adres R BRAAMS Breastraat 34 6 DELFT Er b Zi a een jonge man om s avonds van 7 10 nnr op een kantoor als BOEKHOUDER werkzaam te zijn örossierderij of winkel in kol waren ook genegen in de winkel tehelpen Verdere inlichtingen zijn tebekomen onder No 212 aan FirmaSWAKTSENBUEQ S Ad Burean Kleiweg 39 10 PAKHÜISRÜIMTE TE HUUR gawniagd omtrek Markt Aanbiedingen onderNo 2872 Bnrean Goudsohe Courant Uarkt 31 9 hel don boeren gemakkelijk maken thaiui allen aj te geven Een iederhandiele aoo diat hi zeggen kan Ik waö er bii om voor het vaderland de overwiiuüng te behalen Vruictten al veevoei Hl tHe Alten Lande bet gebied ten rwcu den van Staden naar riarbnrg iti mei een buiieng won vriKthrteiLoog t gewegenti lu het ötroowsg abiedi van uie Ji ate wordt dïitr zwte een gevaar en moet men inaatregielen nemen ünn üen overvloed in toom te houden De appelen kwotaen enpruimeuboomen vooral dte zure Kwetsen en iX Uatbarineu pruimeniboomeni dreigen ondank alle ffteunem en opbinuen onftier d n last van die vru uten te beKwijkcn De vruchten hebben reeuw hun vieotlie van hun normalen omivang Vers cheidenie eigenaren hebben reeds een giédeeite van de vruchten van Je bttom laten aJha cn Zij hoopen dnt de ovengebleven vjiudQt dan beter tot ontwikkeling komt Ue geplukte vrachlea worden ató veevofiileff g bnilkt H et gieibruik van aïval van doode dieren j De Dult he bondl raad heeft gÉtfteren een verordening ultgievaardigM over het geibruik van den afval vani doode dieren en alaohterijen De cadpiver en deelen van dieren die in do groote villerijeu komen en ook de afvaillen der groote abatoirsi en silaohthui zCu die voor menfichelijk gobrulk niet gedchikt zijn moeten tot vooaiermiialdielwi en vetten verwerkt worden n et nlbzioniderlng van huidlen hoeven horen klauwen wol borstels en vederen Bepalingen over de wijze van verwerking worden de over hdd oveir gelaten Zij mioet daarbij deskundige nwdfewerklng vragien van de commuiööie voor vervangende vuedernïiddieden en van de eoininiBHie voor oliön en vetten De op daza wijze verftrejfen voed rmiddleien en vetten worden volgen de nieuwe bepaSingien In omloop gebracht De eig maartf van Hiachbhuizon ol gemeentelijke viblerijefl kan eeht r op bun verzoek tot wn dier i van het voeKtei dte vrije heBOhikking gegeven wonjlen Gevestigd te Rotterdam i D G VAN HOÏÏEMII Vrouwenarte en Ohirurgi miWEiiLUiiiii w tm iï utsiiEiriumiiiTiJ miiiiiV te Gouda DE DIRECTIE bericht dat L COUPON Nr 4inetf He gDdellrA van af 13 Joli a B betaalbaar wdmtgesteld bij de Heeren 14 Hofmann Co Qpuda R Mees ft Zoonen Rotterdam Jan Kalft A Co Amsterdam en ten kantore der MaatschappQ DUITSCH Daitsche Taal én Conservatie Handelscorrespondentie Opleiding wooa Pi aotiJk examens ook per brief Ch LAFEBER 15 Leeraar Duitsch M O A Hontmansgraeht 19 GOUDA Zeer mooie soliede meubelen als Tafel Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetatels Buffetten Styiameubtemen tels Buffetten Styiameubtementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassén Slaapkamerracubelen enz enz alles spotgoedkoop Ruebekteede Leerstoelen vanaf f 17 60 Styikast f20 StHltafel f 9 60 Spiegel f 5 60 f 7 60 eni 20 immsniuTui mniiisnuiiiMii kldt Rotterdam de joi e vrouw imivoreiwi eii ii t een afwerend gobaar Deiiedfeïta knikte toesteanmend Ik AsaM wol diat zoo Iels niet meier vao uw taling zijn zou eti dJaaretii heb Ik reedta een anderen werkkring VOO u ultgeiiiotht Mijne toisBou ster is zeer oud en hulpbehoeven zij kan orwnogoiijk allcö alleen iu orde houdlen Uij kunt haar voortaan iMSlwiLpaaatn zijn teg n genot vaneen goe J ari küïït en inwoning vóor u on voor nw kind Met een kreet van vreugdie gireqi Ma ri a de hond harer vriendün en hraicht die aan de lippen Maarplothoiing hief Erikert het hoofel op Ik gton u alles goed liaronoed ZBidIe hij glimladiend en ik ben overtuigd dat gij wederkeeirlgl mij hetzelfde gunt Uw linnenr en proviaiekamer ii n ontegensseggeBjk voorwerpen van groot belang maar zij kunnen dtBtaoodls met nitinder zorg worden belhand ld dan twee kleine kinderen Daarom verzoek ik n vrlen dalijk ook mijn voorstel te willen aanhooren Willy en ïretel giroeien Goddank zoo voordeelig op diat dte ouffe Hanne het nl t nMer allsen met hen kan stellen Fijne Likeuren 1 WIJHIIÜD FOCKINK Amsterdam Verkrijgbaar 10 Firma H DAM Kleiweg Qofida Tel 87 ESSENCE enz oor Limoades Drogisterij Westhaym U 10 $ WOLFF € HEEREN 0 Het Succes Apparaat is het eenigste middel om z n aoheermes en ook fijne Chirursiniheinitinunenten voortdurend in enkele seconden viyinscherp te maken De steeds toenemende navraag bewijst voldoende Pros f 1 50 n b f l Firm A QUANT Kleiweg OPRUI liiG i Als wertegenwoordiger der leÉMscbe ialiastli Miatscliappl 1 Is Rotterdam voor Scheveningen den Haag Voorbnrg Zoetermeer Glonda de Krimpenerwaard Woerden Alphen Leiden Katwijk aan Zee met alle daarbinnen 1 gelegen plaatsen is aangesteld de Heer J P D LEEFLANG Hofwilointraal I9 2I DEN WUIG voor den verkoop van Kaliasoh voor bemesting Onmiddellijk leverbaar 40 NEDERL KALIASCH MQ ROTTERDAM lemnlbAUijke FatriekeH pesllliVnrYiier i OPGEBIQBT n Voedert nw Vee met de uuivere mwrure LIJNZAADKOEKEIN merk 3TER en W L 28 en SOYABOONEHKDEKEH inerli W U LOOPT UW KAM WEG MET UW I HAARr I Ditmintende door koog eiwit es vetgehalte en groote voedingswaarde I Hert Diploma ParVs 1900 Seaen Gouden MedaiUe KOTKO SSyHAAR KOKO DOET HET HAAK OXOEIEN OAAT HET UITVALLEN TEOEN VEaSTEKKT DE WOKTELS HELDEI ALS KirSTAL EVAT OEEN KLEDRSTOr OLIE or VET VCiriISSËHEND VOOa DE HOOrOHV P KOOr HIT VANDAAO VAN UW DIOQIST OT OOimin WIJS n e T n i s ft s oe wr iu DEP0THOUDERS Oouda 1 Schoonhoven Krimpen a d IJssel Zegwaard ANTONCOOPS Wydstraat 29 A V ZESSEN A GEOENEVELD Lsz 68 A OOSTERLING w m HET GETAL LEZERS dat dagsiyks den jVensoh te kennen geeft om PAK U £ UEË als geïllustreerde premie voor slechts 3 Cent inplaats van 6 Cents bij dit blad te ontvangen groeit dagelijks nm Geen wonder want dit popnlair geïUnstreerd Zondagsblad geeft in WOORD en BEELD lUlea wat men dient te weten om de gebeartenissen in binnen en bnitenland op en voet te knnnen volgen Geef nw naam en woonplaats nog heden op aan het bnrean van dit blad INTEBKENBILJET Ondergeteekende versoekt geregeld toezending van de premie PAK1 MEE 4 3 Cents per week of 36 oents per kwartaalp p fr 46 ots per kwartaal 60 Naah WoosrtAAis ili l l Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsclie Courant ttee4 $ meee Deze adverteiitiei kosten slechts bi vooraitbelaliog 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 oents Opgaaf nitslnitend Iwn het Bnrean IIMEIIBLOEMEII Franco door geheel Nederland zenden wü 25 prachtige Bolbegonla s met potklnit die direct op perken serre of haloons kannen worden aitge lant Dit pakket slechts f 1 25 pakket f 0 75 ledere besteller 10 Wit bloeiende Leliën gratis NoordNederlandsoheBloeinboUenkweekerg en Zaadhandel 16 GBONINGIA Soheemda Dames Uet de schoonmaak hebt U mogel k wel een stak Kleed of VloerzeU over dat D niet meer gebruikt Mag de bode van het BROÜÜBMIIUIIS dat komen halen Zendt een boodschap aan Rozendaal 22 of per tel 168 Het Bestnnr W QOL r I VAN DANTZIG B D GROOTENDORST W DE VEN W STUMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukeng erei Rijwielen en onderdeelen Landbouwgereedschappeil en Werktuigen riiTE iNomiisciE iffniün te ROTTERDAM M MIeiDi k CohiE Telef 2305 Hoogstraat 237 Levering van alle geneesmiddelen HoisapothekenBoekwerken voor leeken L Verzending per bode of per post steeds omgaande 15 FirinaC SMITS Schoenhandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN f ünwgrdlmiop llieuielitlii UIT HBT MaOAZUN VAH H HAVENSWAAY1ZONÉN oonijrcBBM Deze THEEËN worden Êïteaigaleèuè ü vetssgelde pakjes van v ft en lidf en een Ned ons met vermelding van Nom mer en Prgs voorzien van lievenstaand Merk vol 1 gens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aan bevelend J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz Eenve rironw dadrés S voor het maken en stolfeeren S van MEUBELEN Is bq i N HESSIIIG S Peperstraat 24 t Gouda S Billgke prezen prima mate gQ riaal Reparatie aan alle meu S beien 14 In de Molen TlMeei 12212 Wie naar zijn voordeel ziet En niet tegen schreven ziet Vervoegt aioh algewi Waar het goedkoopste is of zend schipper of bode het is van onds bekend JACOB KÜLMAN Kort Pannekoekstr s Rotterdam Het meest gesorteerd en goedkoopste adres voor de SnoeptafeLVergeet vooral niet m n PrimaTo f t 60 per bus en mgnnieuw artikel zonder naam maar O O zoo lekker van 1 ot stuk 20 M Telefoon 12292 EleotriMie Dmiiberii A BaitOlMAN i 200M Ouaék en PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van l r6 gewone regels met bew snummer f 0 56 Elke regel meer O tO B drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienetaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooiuttr betaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 Ï5 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte iTx© u ws © aa £ Ld ©rt©ia ti©Tola cL ttoox Q o va d © © 3 2 OaaQ ©tr©3s©aa Verschijnt dagelijlöi l t ffïém behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kvrarlaal J Hem franco per post i w Met Geïllustreerd Zondagsblad Wem franco per post Telefoon Inteirc 82 Abonnementen worden dagej jks aangenomen aan o Bureau Markt 31 bjj onze Agenten Üen Bo ekhandel en de Postkantoren Telefoon latere 82 m vi iaiMl oiwlt i zware verliezen Aan de beiietleoitityr van Sokul tot voorbij Hoiuiowka werden de aaavalleifthervttt Ten Weaken van Kolki poogide die vijand met aftnaieniijke kracSitcn op dien noordelijken oever vasten voet te verkrijgen Op talrijke andere punten werden HuaBdöOhe aanvallen afgieelagen Aan het ItaUunsche Front Het O o s l e n r ij k H c h e Hnanu nlqué van 5 Juli luidt Indensieotor van Doberito hield bet gescbutvufur hoofdzakelijk op het zmidieli te d el der hoogivlukte aan De aanval pofeingieii tier Italianen op onze Stellingien ten Oo ten van Monfaloone en Selz wea den aügcelagien Op het front tuslsichen de Brenta en de Et ih ondternam die vijand tetergeefoieh aanvallm op onize atel lingen bij Roana Ten Noorden van het Po iina dlal en in het Sugiana dal werd een vijamtelijk vliegtuig meerv geschoten Op hiet ZuitB Ooateliik froni heeracht ruwt I n DuIbachUikd i Beroep op dte boer Ok VMöt heidWift biflöohoppenin Duitdoh land c t n een beroep op hun patftoors om ite tmeren tot offexvaardigiheid te i emsnen en zooveel tao gelijk levenfltaiididelen aan d e alodiaa ie oein atgieven lu somnrige ötrot ken worden daartoe onder de bö ren inizamelingen in natura g eho uden tonatf met zeer goed gevolg fezer dagen richtte de preeld mi der Hijnlandi che Boerenvereeuiging t reiiherr Vun Loü een dergelijken oprotip tot de laadfbouwerö Thans zijn wij aldufl o ro de oproep gerücjjOTi al laatöte reeerve voor het Dulttfche volk op te tredien tenelndie güzameniljjik d e oeconomiaeihe overwiniuing te bavediten Niemand magi achterJtflijveni allen moeten helpen en ulle levenfimidlrjelen welke zij maai eenigMizina kunnen miiéiAen voor het algemeen belang afstaan Veie kleinen maken eengrooto Het zij een eer voor oiLzen atand thana heApend in te grijipen Het is waar ook onize keldentp en wj huren beginnen door d e aanihoiwHende aanvragen leeg te worden voor velen onzor ie ook yleeefth weeUle maar alle moet wijjten voor ihi ii hui ïigon nood 1915 bracht ons den aleichtBten oogM slndH 15 jaar than yfuM een normale oogitt Onze geoaunenlijke akkeroppervlakte id aóó vergroot diat zelfa bij mifijgtewaa eeii tijKl ala deze niet meer terug kan koeren Deze overwegingen mioeteij wegwerken en troemnvereeniging plaataen bij Minak 1 De legergroep vai Leopold van Beieren kreeg weer voeling met de RttSBen op het front van fsirin tot Z O van Barannowitsji In ten deele zeer hardnekkige gevechten werdeA de RosBeu afgeweid of waar zé doorbraken teruggewoi n DeEasseQ leden zware verliezen Xjegergroep Von lossingen Aaa weerszijden van Küstdroegnowska N r W van Sjartorysk en N W vafl Kolki wordt gevoohten om overgangea van de Styr Ten W van Koiki zy vooruitgeschoven afdeeUngen der Rubsen aangerallen Op 4ele plaatsen N W en Z W van J tsk tot ia de banrt van Werben N O vaa BereBte8Jko leden alle met sterk troepen ondernomen pogingen der Rassen jhipbreok en slaagden zij er niet in dé voordeelen door de Duit Bohers behaald te niet te doen D RuBsen moesten behalve hun sswar bloedige verliezen aan gevangenen 11 ofücieren en 1139 mansohappea achterlaten De voor troepentransport aangelegde spoorwegen bij Loetski agn door vliegers van Bothmera leger ten Z vatt Baryts aangevallen Het Duitsche succes 2 0 van Floonotes werd voortgezet Het Ü otft niFiik Che ooimnn niquó vani 6 JuU iuidt Op dö hoogten éü Noordf Üosten van Kiriibabau in die tóoekowioB hadldeui ökïhepmutyelliigen met die vi ndeiUjike niU lürij plaata Ten Westen van Kolo mea word een Uussiaehe brigade dTie jï niiültJag tot dien aattvail oVenging door onze artillerie tot een op een vliübt gielijkenidl Iwrugtrekken gei dwonigcn Tegen den avond decdl d e vijanil met dterke etrijdkraditen eeu aanval len Zuid i van Badizawkö itiw b wetrd vera op aonHra e plaattóen in eea verbitterd hand ineeiii teruggeworpen Bij Baby bwi i ten Wellen v au iiuczwz drongieri de Uu Wen tijdelijk in onze Mellingen eea tegeiuwiiuval bra bt ze weer ia hiTij oorflipronikelljike atellingeii torugs Wj Weirben aan d boven ityr iiaiippn ilie OoHitenr Hoqgaarache troöpen eW HusialLache officieren en H27 iman gevangen en maaikten 5 ma ohiiwig wereiife buit Sedtrt vele dtagen on liei öehMdt ziob ophet gevePhtfltenoiii het infatiterie regiment ao 12 Ut Ten Weatö n van Luak mieJukteii npniietuw talrijke aanvallen van d n Aan bet front aan beide z den van de Somme z n sedert gisterenavond weer zware geveohten aan den gang De v and kon tot nu toe nergens belangrijke voordeelen behalen Op den linkeroever der Maas ging de dag voorby zonder bijzondere gebeurtenissen Op den rechteroever beproefden de Franschen opnieuw maar tevergeefs met sterke troepenmacht tegen de Dnitsohe stellingen ten N W van het werk Thiaumout voorwaarts te komen De twee oHemsielven Een Iteiuter teleBran uit LKjndten roaldt De Fran he bladen die ie snelheid w arme te de Fran hontea Zuiden van de Somimé ojinikken en het betrekkelijk langzame verdar komen der Britsche atrijdtoaetotenj ten Noorden van d rivier bespreken geven voor het laatste feit twee verklaringen Eersten verwathtte die vijand alleen een Brilalch offenslol hij veronderstelde dat de kraohtsin Spanning bij Verdtan de Fran ea te zeer zpu hebben uitgeput dani döi zij aan dit offensief konden dleelnflmen Dientengevolge eoni ntrec rdlea de Duil lherS de roaèSa humjerbeKte troepen de gard Kregimen ten frebeh grapen t enover het Britsche front Ten tweefde hebben de I uilel AerS stehltterendte verbindingISwegen a hter Mi gedeelte van hun front zqoidlat ze gemafckelijk véMlefltingen konden las ten aanriikken liet reshiltoat was dat de Brillsöhe troepen aan geweldige ttegienta ijvajllen len bloot stond em döSnietteglenötaande wisten zij alle eenmaal veroverde Stellingen te betooudBn D ie verklaring wordt belvastilgid door Jen aard der glevangenen He op de Britsche en Franeche fronten werden gRtmaakt De Britsbhe correspondenten sipreken van hen als van krachtige goed ontwikkelde kerelai terwijl dé Franache berichten m¥ l ïen dtet He gevangenen die op het FransHie front gemaakt werden leebt ontwikkdde jongelieden zijn Aan het OostelQk Front Het Duitsche communiqué van 5 Juli luidt De knst van Koerland werd zonder resultaat van zee uit beschoten De tegen het front van Hindenburg gerichte aanvallen dar Russen werden vooral aan weerszoden van Smorgon voortgezet Dnitsohe vliegereskader wierpen overvloedig bommen op spoor Ui Ters A BR nnaiIAir EN De Oorlog Aan het Westelilk Front liet F r a n o h e cominiuiiiiuié va j Juli luWl Ue Fraii hen tiBrva en tan oHenrtef en vernieei arde gadtoende den nacht eea üuitech loopgi avemJliide tea Oosten vai Cunlu l eri Zul n diaarvan zetten zij liun aiuoc in de richting der Som i voort De Fraiuwlle Infanterie b zette dw hoeve van Sonnoadi dtie op ten HnkBioeiver der riSler tegen over Jleiy ie golc en De gelheel zuidelijke streek tnsBChen d zeho vè en iKwgte GB aan den weg FiaUf courtBartauic is in handen dier Fra 8 eni Hodiemiacht dwiwi de DuiirioherS na een hevige bC6ohi tln een a nr val op Belloy en Saotene waarva zi een oogenblik het oOBtelijlc deel kunden i ezetten dooli een teigent ot tenairf dar Franaohe troepen braöht het dorp in zijn g iheet in het bebit iter Franectieni ÜB DultiK h r handhaven zi nof steedki in de treek van Ealreie wa f de atrijd zeer lievig is Alle tegtenr aauivallen op de Frandcih stellingva werden door liet Franaohe vuur gl Htnlt Hst total aantal der ongewonr die Dultaahera dSe door de Fran e hen gevangen genoroMi zijn bet draagt tham neg nduizenA Het juiate B n l der buügisnaakt kanonnen i nog niet beècefnd Ten Zuiden vand ö in mo wordt het aantal k niannon diiior é s Franöchen veroverd op zeelig Blohat Aan tem linker Maaaioever werd gi toren tegen dten avollé een Duitf aanivaïsipogïng op het rOdluilvan Avooourt en Hoogite 304 giingen de Duitgrfiers tot een kra ihügien aanval overOmktnksi het g ibmifc van bran leiKdfa vloeistoffen door dleDuit f her miwltiktedte aanval enkoötté d h PuJtBkJiers zware vm iiezeni Op den reKAteroaver wordt de be iichiotinj zeer hejtig voortgiezat in de treek van het werk van Tbianmonl en In dkJn sector van ChenoW Het Duitsche communiqué Va 5 Juli luidt Biixn exa land Van de knst tot aan de An rëhad behalve eenige kleine verkennings geveohten sledits levendige artillerier en mijnwerperswerkzaamheid plaats Uitvoer van aardappelen Men meldt nit Leiden Uet dfl HoUandsobe Spoor zijn gisteren van Leiden nit 70 000 kilogram Het aantal van de laatste dagen op den rechteroever van de Anore onge wond gevangengenomen Ëngelschen bedraagt 48 officieren en 887 man Feuilleton ffet bewijöt u de tewtere verhouding tu JiBKhen hem en uw dVwhtertje Adiat Wel Eokert Kent m het oud preakwoord niet wie de dkwSiter wii hebben moet om de imoecSer yfrijea V Kom eene gauw hier ei ï uw aanstaande choonmoedier goedenmlorgenj Zie d it prachtetuk van een inediaije eenis aan madaióe Marga lachte Eokert met h kind op dteii ai m nadlevbij komendt he dié IttCht en de nnelk vaa Floringfeoven geen wonderen gedaan Dikke wann gen en jdan die vuirtiés alle even flink en moUig Marga sjtrcict met tranen in dé oogeu de anraen uit naa r lucuün kinici dat werkedi in dleoen korteni ti d zoo gdieel waS veranderd Hoe zou het awieiw kiinmen fluielteiTdia ai Adlatbert te bevewïe haraJ to © stekend wanoeer zooveej lieftlB het t re blocan je koeetert en varwarnit Aob I mijnheer Bdcert ho € zal ik u ooit gieaoeg kunnen dlan ken De hoogste danjt heeft evenals het hoogöte gelisk gwm woordlen t viei die gravin lallend in die re die het l dlufi maar het bcöte uit fouter diankbaarhdd te zwijgen t t Ia banaal diet eeuwig bedanken zoowel voor wie het doen als vooï hen die het moeten aanhooren Duii gieen woord nïeer daarvan I Kont GroteJ wat h bt ge Voor tente Marga d r De kleine kwam lachend nader Wilgentakjeff wilgeatakjeöi iubeUl zij ik heb ze voor u g plukt tante Marga nu nvoöt giljde gekleurde paaafcheierem ook beetelleml Eokert s zoo vroolijk at of elke herinnering aan dien vreetMfijken nacht bij het meer uit zi n geeöt ia weggevaagd miet geen kel woord roert hij het verleden aan uit zi ne oogen atraalt niet dan liefidie auivFtre oprechte liefde waarbij de laatKte chadüw verdwijnt van angBt n zorg Mangia vouwde in zenuwaiohitige opge wondtenheid de handen aroen Gij lieve vriendien alpreektvai de toekomHt alaof ik alti d bij uzou blijven zeide zij Dat iöimmers onanog elijk 1 Ik moet de wereld we r in en traliditen voor Adben mSjae4ve in ot leveneondleïiioudte voonzÉm wtet ik maar hoe Ja dat hoer b de vraag geweest diendj tot wanhoop direef en mij bijjna hare f em stokte Beneidipta en Eokert wi t lden een blik van vei npiHhouding geen van beiden antwoordde op dee droeve herinnering Hoe komt gij toch aan ïsulke godajcbtön vroeg Benadicta g tm lakAend Wanneer gij gjeèee gezondi en aangssterkt zijt zal uweJtflni ook weder ieru omens Margia en dan kunt gSj uwe artaflto loopb tm weet vervolgen Dat nooit diat nooit I riep De Geluksster door NATHALY VON ESCH8TRUTH lig Ijöwins t zjijn wut gij iniiödla iii heibt W vergeven eai vengeteiL dte lietfdte Ib machtiger geweest diau He toom Nadruk verboden 78 De asMstenten zijner kliuielc zija mlBeat ZuSd I uit8l er9 en OoBtenriikers zij hebben waansKhijnlijk ao ol van eene Marga Daja iets geietsenj veel mdnder g oor op het glanspunt van haar talent HOOFDSTUK XVIII De voorjaarszon öoheen vriendelijk in é6 gi ilige hhÜBJkawner toen Marga op Benediota s arm geJenniiJi voor t eerst na hare ziekte den drennpd ovefscfareed Het eÉualle gezichtje wae roBider en voller gewor Jen een teater bloajekleuTdeldB w gen en groote kinderoogen zappen ale verheerli kt Te nieuwe wereld iu D Jjuwheld en angst voor ém weerzien van Florln oven had zi ih in een oceaan van liefde opgelo Haar hart klopte oo ftto en vergenoeg al van oen kind Jat na en w ftverrd5en fe straf voor teer weer roag ruMen in de annen diep moeder en dk oogien eloit io hel za VooraAohtig heeft ipen haar op die hoogte i a At iVan de vcraiMiëi lni gen die er op Florlngboven hebbea plaats g ehad Deirv dtood van tante Datl berg heeft men nog voor haar venzweg ni n ar zij weets dat Eekert oom DaU beTgi ai opvolger ia gewopden kromipaohtig heeft zij dö haml en ineengicdüleind en gieifluidtert O BenfldScta hoe zal ik hem fei alles vei flldön I Gravin Lotzenburg verötaat uitatekendi de kunst de horstetlendle op te vroolijken Zij vaagt iedere pijnUjite berinmeiilig we verheiigt zidi over het gezellig famalieleven op Iiel slot waar juiat zolke Jongd wtksflDB als Margia en hare baby in denrfon gang zeer g ezooht zijn en tracbt ook nu w er het eerste weerzieoii tuau achem de ioug vrouw m dleia veA der van haar leven zoo ongiodlwoa gen mio iijk te miak n Lachend opent z de deur naBr een Kijvertrek fWqrcK vervolgd V Zie eenrf Marga welk oen Ue teHJk tooneeltj Nog nooit lö Ecketrt Eoo in zijn nopje goweeet en al0 hX itfOê faetreort èAn a het t Afia nas K en rijf zu eis h eftine€ g e ra t Hoe meer van diat kletn l volkje er rmi h 4n heen spartelt dies te aangtenaniOT vindt hij het en dnt b kotveoden b t hmf kan rOBkm