Goudsche Courant, zaterdag 8 juli 1916

55e Jaargang No 13133 wintcnliagtMi zou bel iluia teii liuach iiiij auiigenaani ziju ivlen isegt dat het paleis in het Noordeinde nog altijd een verre van voMtelljk verblijf ia Zomlerlinge geschiedenie boeit dit paleis dat eigenlijk nooit als palcis is gebouWd gehad t Werd in 1533 gebot wd voor den ontvanger generaal van llollandt een iiHiiib wieua famllieiliat wel zeer paste bij Mjn ambt Hij biiaterde nul luiur den naam van tioudt l alcr In die zelfde eeuiw werd het bui eigendom der familie Brandiwijk onder welken naam het in KiOO door de Staten von Holland werd gehiuiund voor de PrinSee van Oranje Loui de Joligny die er zich tijd ijkveaügKii mot liaar zoontje Frwlerlk Hendrik voor wienS gezomlheld het Vochtige klimaat in Zeeland minder geachikt wa Het verblijf schijnt het zoontje nogal bevallen te zijn want later als Stadfavudér heett hij het hulia g ekooh4 en van al dien Mjil was het het eigendom der OranjMa mille Deze nieuwe eigenaar he ft het zieer laten uitbreiden en verfraaien loodat t0 n In 1646 in dat palels het huwelijk werd gealotoni tnSs iion zijn oudètc dt chter Louise Henriette en Frederlk Willsin den keurvorst van Brandenburg het er inderdaad ato een aohitterend voi atelljk verblijf uinzag ï korten tijd IS het paleis eigene iUfn geweedt van den koning van Pnuistnis den ouden Frit die het had g tfA Het bnla van Oranje kocht b t echter spoedig weer van licm terug Uoe hot gekomen Is is ons ont bekend maar zeer apoecHg verkeerde hel palela in een zeer betrehrenawaardi toestand Al het moolSdat het oor ronkeiijk bevatte la er sine ceSsievelijk uit verd wenen Niet onwaarScWjnlljfc la hel dat in elormi 179 tot IHn de FransChc revollllic zkh ook in Iwi binnenate binnen van dit palel heeft doen gelden Althans toon Willem l zlcb er in zosi gaan vestigen bleek het grootendeels onttakeld Dezen vorst ontbraken de gchllmlddolen om het behoorlijk op te kuaippen en het is Ie begrijpen iM Willem 11 weinig lust gevoelde om hel onherborgtzame huis te bewonen Hij httil zijn elg m paleis op den Kneotordik dat thans al Sinds jaar eu dlag leegBtaat en alleen maar uionSt dkiet voor de centraio loiiiSi j van het Koode Krul dht mr zijn hoofdbureau heeft De jiraöhtigo Gothisohe zaal wordt meermalen gehrnlkt voor teiitoonstellin en waarvoor zij bij uitstek geadiikt iS Oors ironkelijk wiiren dcee twee palcl De trek naar biiteii AlB de ouderen van BittiB intain lomero vacanfiaaid teirugBian naar de il gen van hun ieugd rooet het h n onwflletaurig trsBen dat die richting iiMcr genoegen over het algemeen een anderen kant Jajn ultgegKaii don ze een 26 30 jaar gele len gin en Zeker er zijn altijd nMMisrtien geiweeöt die zomerö naar buiten gii o r hefaben altlld jo gem aan tnart gedisaa in het vrije veld ook voor 80 jaar trokken oj Honeii eeB da en aoharen inenBclien nit te tad naar bulten Maar dW neeint niet weg dat de toeniame van iHt aantal nog niet iets anderO zon beteefteuen dan een g leid lijke vermeerdering die te wachten wa en uit verandenh omBtandigJieden en gemakkelijker verksarslDddldelen alleen te verklaren De grootte deaer vermeerdering wijtut er in varband met andere veranderingen op dat hier wel de Ujk van een geleddlelllke varsmlerlDg In den voUnmiaidc geeproken moet wonJen dat do groote nuaaea eldei en wel buiten en in bultenigenoogena zijn vennaak heeft loeren züeken Met Pinkiiteren kan eerden hierin mijn buurt enkele padvinder Er zoudien meerdere gekomen zi maar het gure natte wera had verslcteidgnp algeflcbriltt Maar die er oenmaal waren lieten zich door de regenbuien en koude wiraüvlagen niet meer vetjagen t Waren jongenavan tüt 18 jaar uit de gioote etad Tusyohen wal kreupelhout hadden ze bun tent opgeelagen waar ze op wat stroo op den harden grond blvakkiisiden en waar ze avondl0 temitliton van de wlnd vlagen zongen ouder begeleiding van een mandoline Hauidi kwiek zagen ze eruit ia hun kakbi padlvimterakiostuuinii En Ik had er plelzier in bij hen te gMt i gaan lüsblazen Luchtkussens Irrigatoren enz bij ia firma Weijer en Hoefhamer Apotheek Gouwe 135 OOUDA Tel 37 niet dooilarm liovcn llpn ia het niet fair van den eigenaar der fabriek Ien man die in zijn dlensl wn oi gelgk heeft gekregen naar u te vorwij en Hij heeft het willen protbeeren 1 de naam van dien lndhii4rieel bekend Om u te dienen Hooghcnli lit hij in staat voor zijn opzlihler te betalen Zeker bij is een van fo rijkste indawtrieelen Zoo dte prina frons de wenkbrauwen Wi dan het verzoek van dte haiul Wie meiblt zich nog meeraan Ecnc zangeres genaamd Marga Oja Marga Daja De vorstelijke dokter ziet peimtend voor zich als moe hij zich een oogenblik bezinnen Marga Daija hertiaalde hij iverkhiigelijk Waar koml die vandaan Zij was vroeger opera zanger In de residentie later aan den stadsschoitwhurg te H waar zij wexens ziekte haar ontslag heeft gekregen Verkeert zij In behoeftige omstandigheden Met de schoonmaak hebt U mogelijk wel een stuk Kleed of Vloerzell over dat V niet meer gebruikt Mag de bode van het BROÜÜGIIIUII dat komen halen Zendt een boodschap aan Rozendasl 22 of per tel 168 Het Beatnui W GOL I VAN DANTZIG B D GROOTEJIDORST W DE VEN Zij had de raa ii barer wain ea herkregen de blauwe oogen dohitterden weer aUr voorbeeu d e uitdrukking van wanhoop en neer8l hh tigtieid had plaats gemaakt voorpeinzenden ernst Als zij haar kind in de armen hield en met Willy en Clretd stoelde waai zij weer geheel de vroejgere overmoedSge vn oQ Ee Marga Ook nil zag zij er zoo friii4t en gezmwl uit lat de gravin een aogeaUik staan bleef en baar optetlend gad ioeg Gij zijt than weer bei teidMarga en zwo onndafaaar eworéea in Bdient tf bi leUoudii dat welnooit een gcfeniik zult belhoeven temaken van het attest van den rnwndokter I Vol veitMBlng zag de jonge vroow luar aan Van hel attee hoe weetgl dat ik d t bezit gr vki WeJ Ik vond bet dien bewu ten avond tu tdien de plooien van uw japon ik vertiong het voor 9 Juli 8 uur Conoart Soc OnriOeiwogeii itoor het Sted Muziek xirj S iWr êle heer J G Areutz 18 Juli 8 uur B r e OiKelooocwt in ite St Janskerk BelMta vwioeküli wH geregeld tm medededlng te aioRn ontTsagen van vwgadertacn ooneertea veroakall lee en om 4 e lio to one ifaua te Twaeldni HectriMhe Drukkerij A BBIMEMAN ZOON Oouda Advertentiën Op een Kauienkantoor kan tegen 1 AuguBtnB geplutst worden een BEDIEND of Jonge Dame vereiBcbten goed handschnit en flink kunnende rekenen Brieven onder No 2873 bureau Gondsche Courant Markt 31 9 lijksteldoondienst Voor damei van 18 tot 23 jaar bestaat op het Poit en Telegraafkantooi alhier gelegenheid om aangenomen te vrorden al Helpster en vervolgens opgeleid te worden tot TELEFONISTE Gedurende den diensttijd als Helptier ontvangen zij eene belooning van 10 tot 25 gulden per niMnd De candidaten zullen op een nader te bepalen datum een eenvondig sohrifteiyk examen moeten afleggen in AardrQkfkunde Rekenen NederlandKhe Tul Franich Höogdultsch en EngelMh Zich in persoon tot on met Woensdag 12 Jnli a s aan te melden bij den Directeur van het Post en Telegraafkantoor alhier tnssohen 10 en 12 uur voormiddag 29 PAKHUISRÜIMTE TE HUUR aMraagd omtrek Markt Aanbiedingen onder No 2872 Bureau Goudsche Courant Markt 31 9 ll f UUIUDEIrlUTIEm te Oouda DE DIRECTIE bericht dat do COUPON Nr 4 met 1 110 zijnde ll o van at 13 Juli a s betaalbaar wordt gesteld bij de Heeren 14 Hotmann d Co Oouda R Mees A Zoonen Rotterdam Jan Kaltf A Co Amsterdam en ten kantore der Maatschappij Eau de Cologne 4711 bij w ANTON COOPS Drogist Wiidstraat 29 Biosooop GoudaVooruit Pmohl Ppogpamnia MET DK HOOrDHUMMCMi a DE KLEINE BloemenwerkoopstoP Boeiend drama in 3 deelen Oeheel gekleurd HETIIEIGEMEIIT Spannend drama in 2 deelen Caza en de Stradivarlus Komisch Wanneer Iedereen zich er mee bemoeit 30 Humoristiioh Dienstaanbiedingen bobben in de Qoudsclie Courant toMb êmeeeê MT Dae advertHlUSi ktstn slteku kij TMraitk ltllig 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meei 6 cents Opgaaf nitalnitend aan hetBorean ilirailiiiriÉiim1tWiHili iiiis Keizersgnwht 153 Amsterdam TeL Interc Noord 10789 1 Afd Schriftelijke Cursussen 1 CURATORIUMi I Mr Dr C P SCHOCH Praf Dr H D i SODCNSTBIN Br H C PRINSBN aEBRUOS Jkr Mr h H VAN LENNBP I Onder leiding van bekende Leeraars organiseeren wij 129 I schrlftelQke Cursussen als volgt verdeeld 1 A Handelswetenschappen 32 cursussen Boekhouden popnlaire leergang en eximen corsns Handels1 rekenen Handelscorrespondentie Nederlandsoh Fransob Duitsoh 1 Engelsch Zweedsch Rntsisch Spaansch Maleiscb Handelsrecht 1 Handelsaardrgksknnde Handelskennis Warenkennis de Techni k 1 der Administratie de Techniek der Bedryfsraclame de Techni k der Etalage Stenografle Sohoonsohröven MaohineschrBven N B SiMclato iMitangn voor de prsktljk dlplonM t B Talen 24 cursussen Fransch Dultsch Engelsch Italiaansch aanBCh Deensoh Koorsch Zweedsoh Bnssi8ch Maleisch Lat n Qrieksch Esperanto bovendien een Cursus in de Algemeene Literatuurgeschiedonu N B Btlzondere Car M n voor het Staatsexamen Oude Talen A en B C Exacte Wetenschappen en Techniek 16 cursussen Wiskunde Sobeikunde Weer en Sterrenkunde Werktnigkunde EleotroTeohniek Lgnteekenen Meten en Teekenen VakDnitsch VakEpgelsoh 1 D Ontwikkeling en Beschaving 30 cursussen Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beschaving Psychologie Sociologie Logica de kunst van het denken Rhetorica de kunst om zich uit te drukken Aesthetioa Muziek Mnziekgesohiedania Harmonieleer Bnbelkennis Gezondheidsleer en Sexueele Hygiëne Schrijven zonder fouten een goede Stql de Verbeteringvan het Handschrift vlug en goed Rekenen Bibliotheekwezen Journalistiek Herhalings Onderwijs Uitgebreid Lager Onderwijs Fröbelen SlBjd Spelleiden Dammen Schaken Fotografeoren N B De Cartnsnn HerliaUo son4erwl V L O oBvatten alle laf sch vakken E Opleiding voor een acte L O 4 cursussen Fransob Duitach Engelsoh Wiskunde F Opleiding voor een M O II cursussen Nederlandsoh Fransob A Duitsoh A Engelsch A Geschiedenis Aardrgkskunde Staatsinrichting Staathuishoudkunde Wisknüde Boekhouden Sohoonsohrijven O Cursussen voor de Vrouw 5 cuirsussen De techniek van het Huisbonden Kookkunst en Voedingsleer Linnennaaien Kinderkleeding Costunmknippon en Cos tnnmnaaiaD s H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cursussen Postale Aardrykskunde Opleiding Hulptelegrajst en Kanr toorbediende P en T Opleiding Kommies bfl de Belastingen Opleiding Handel Opleiding Techniek N B Behalva voor de hier tenoamd amlitea of beroeren ehealeot partlSele optoldinf Saranmaraliv en Adlptrant Commle P en T RMkaverukeringskank RlikaposUpaarbank Spoorwegen OeI meenta Admlnlstratla Mittlstarlas Rtlkawatarataat eni Van het onderstaahde neme men goede nota I De Cnrsusaen duren nunstens 3 maanden hoogstens 3 jaar I Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Wekelyks wordt den leerling een les toegezonden ledere I les bevat de stof voor de week die in de eerstvolgende les I eventueel wordt uitgewerkt Persoonlijk contact tnsschen docent I en cuniat I Leergangen voor beginner eenigsains gevorderden en meerI gevorderden Speoiale repetitie oursussen De examen onrsusBen I worden gescheiden van de populaire leergangen die men uit I liefhebberij volgt I Agesohelden van de Udeeling Schriftelijke Cursussen is aan I het Bureau een afdeeling verbonden voor Mvlezen tandte I Beroepskeuze I leder dia ilch voor onie schrtHelIJke Cursussen of voorVnu BeI roepsadvleun Intareneert vreze tonder aich ook naar eenlzsilns I U verbinden ou ratts pnspaetiu dat aUa verdere lillaoadeiliadan LOOPT UW KAM WEG MET UW I HAAR7 vow Mie bal II I 8 JOH BOBEL 3r Wr KGikO S HAAR KOKO DOET HET HAAR OROtltN OAAT HIT UITVALLEN TEOCN VEKSTIIKT DE WOITILS HELDU ALS KRISTAL BEVAT OEEN KLEURSTOF OLIE Or VET VEiraiSSCHEND VOOR DE fiOOfDHt oer Hrr vamiam van uw eaoouT or ooirmii PKtiSi R O TS IL i se fl aoe m n w Or i yM 1 N Z h £ tingl iHb 1 DEPÖTHOUDERS Gond ANTON XX PS Wijdstraat Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d Uisel A GROENEVELD Ls Zegwaard i A OOSTEBUNG 0ERP05I 5 OAR 29 68 DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT VERVANGEN LAMPEM lessafleD sUnUijlii Fakriekeii pesigdleVormier OPÖEEICHT ir S Voedert aw Vee met de muivere murwe LIJNZAADROEREN merk 3TER en W L 28 n 80YABOOBEBKOEKEN merk W L uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voeliogewaarde Bér rHvloma Parij 19O0 Segen GoiuUm BlédaiUeK Eenver tronw dadres voor het maken en stoffeeren Si van MEUBELEN Is b i N HESSING S Peperstraat 24 Oouda S Billüke prgzen prima mate S3 riaal Reparatie aan alle men S beien 14 Ml Zeer mooie sollede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen TheetafelBtBulfctten St jlameublemen felBtBulfctten St jlameublementen in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubeten enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaffl7 B0 Stnikast f20 StfllUf el f 9 50 Spiegels f 5 60 f 7 50 enz 20 SMNSTUlT44k BnenliiliiHiMiliStliiikldl Rotterdam FirmaC SMITS SclioonliaixcLel Rleiwegr 48 Gouda Opgeriobt 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN Uames ZOMEllllOEMEN Franco door geheel Nederland lenden wn 25 prachtige Bolbegonia s met potkluit die direct op perken serre of haloons kunnen worden nitgeplant Dit pakket slechts f 1 25 pakket f 0 75 ledere besteller 10 Wit bloeiende Leliën gratis A O BiTlD A Noord Nederlandsche BloemboUenkweekery en Zaadhandel 16 GRONINGIA Schoemda W STUNIS HAA STRE CHT MAQAZUN VAN IJzerwaren Keukengerei Rijwielen en onderdeelen L anibeu wgereedschap pel en Werktuigen Zaterdag 8 Juli 1916 fiOMGHE CODRAfr iTa © va w s © aa A cL v©rt©aa ti© blsLÓL voor Gro va d st © aa 03aa ©tx© ©3a Ver8cli jtit dagelijks 4kê behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew snummer f 0 56 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRUS VAN HET ABONNEMENt Per kwartaal Idem franco per post 6 Met Geülnstieerd ZondagsMad Idem franco per post Abonnementen worden dagelUks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 1 oras Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Inteto 82 Telefoon Interc 82 Uitgeven I BSINlEll H EV ZOOV Maar in hun miiklen aittPiide bo e rui m j ptotaellQg de gedachte Waarom hadden wij dat niet in onze jeugd ¥ Kr su11 l er nA Bbi iii van mijn aren zijn die bet alH jongen gekend hebben maar zij zeil zullen de eereten zijn om teerkennen diat ze hooge ultzondbringen wnren en dat in onzen jeugdtijdl aan aulke genoegens nog nauwelijktfi gedacht werd ja dat de meeete oudere ze uok aan hun jongena van een jaar ol lö zouden verboden hebben zÜ om gozondtieidaredenen t zij uit vree voor gevaar t zfij uit overweging Jat je zoo van je jongens landlloopers mraakte Wat ze er aanbadlden voor het oogenbllk en voor lia ter begreep men toen ongetwijfeld nog niet evenmin als men algoroeen het nut iniag van port in het vrije veld Nu weet men beter dat het niet alleen phyrtek ten goede komt doortot het hen hardt en beatand maakt tegen vermoeienis maar do het hen ook handlgBr maakt flinker zeltbewueterv dat het hun tot steun wurdt m hei maatadie$ pelljk leven Waarschijnlijk denken de meeatejongemf daaraan het minat ale zehmn gemegea in die rk ing zoeken Ze vinden het prettig avontuurlijk Ze genieten van hun e4gen doenerij en van het buiten zijn Dat i due ook nog een groot voordeel Want wat hadden wIJ ale jougena daartegenover Zeker we deden aan slport Het wialrijden begon meer algemeen in zwang te komen En al was het nog een koatbaar vermaak het gal ona toch ala t ware meer vrijheid van beweging Maar ifcit vrije buiten zijn dat dageu ot weken ieven In de naWurliJk held van het woud of op het water dat kenden we niet meer na onze vroege jeugd En die geduchte waa het wel in hoofdzaak die me die Pinkaleruiagen jalüeraich maakte op e jongens in mijn buurt Wat zou ik niet een reeka van geweldige indrukken gekregen hebben wanneer ikaja jongen van 15 jaar zoo eena weken lang bad mogen leven rooeet ik deuken Wat had ik wellicht de wereld andere aangekeken wat zou ik mis U i don tii k uuar biu4en Maar iat rijwiel is niet d alleenige ooraak Imoieia hoeveel meer meiwchen dan vroeger brengen nu niet huilen iiuu vacontietijd door Gok iu plaatsen waar men vroeger nauwelijks hoorde ia het nu druk van penaiongaaten Zoo n verblijf buUeu is zeker een verstandige mauier om zijn vacantie door te brongen Zij geeft de ontapanni en de rust alle wij noodig hebben en schenkt nieuwe kraoht voor den wachtendlen arbeid Maar zij werkt büvondien ook gunstig op het opkctmende g lacht waar ook de kimde ren een vaoantietijd bulten gegund wordt En bovendien leert hef dit jonge geelaoht die luat in het bui tenlefven bet genoegen scheppen in het vrije bulten zijn en versterkt meer den drang die de latere jaren zoo merkbaar is om naar buiten te trekken op deze wijze roedeweikende in de riohtin waarover ik schreef Zoo kunnen we dua verwaï hten dat deze beweging niet een tijdelijke ia maar dat ds trek naar hot buten zijn en naar het zoeken van kijn genoegen it Wat weikelijk ontaipant en sterkt zal toenemen Het zal ongetwijlcld de menaohjield ten goede komen voor nu en later K DH nummer bcttMt nit tivce dUiu ii een rtnffer uiensicli gewonien zijn Eerste Blad WaarMbijnUjk oveidreet ik bij me zelf een beetje op dM oogeablik Je menac4i3 ljn wordt te veel door je eigen aanleg en door de gebeurteiiiiauen van je eerste k yMrjaren bet aaid dan dat door aulke vamigen op llJ jarigen leeftijd r sog een radicale verandering zoutingietredenzijn Maar toch groeten iarrloed zou het gehad hebben dat koa Ik nadienkend bij me zeil wet vaeMellen En daarom veronderetel ik dat dJei bij anderen ook niet g beel ontbroken zou beüioeib Brieven uit de Hofstad CUCXXVI De Koningin heeft met het prlnseslje de reBidenlie UJdelijk verwiaselu voor het dorpje Katwijk waai een ocHv oudUge viUa la betrokken Het is wel opmeikelijk dat H M wier woonplaats aan te zee la gelegen elders heen gaat wanneer zij van dk zeelucht wil genieten Het heeft onw utlijd verbaasd dat voor het Koninklijk gezin geen optrekje be laut in de unmiddelitjke nabijheid van het atrand IntMen dit liet geval was zou het i zomers voor de prin m Stellig een prettige uitspanning geven Si i étakt rol als Ik koning wa Ik aau wei weten wat ik deed k Verkocht gauw het leelijke palds in het Noordednde en ik liet me op het duin in tWheveningen een gezel ig zomervenbiljf tiouwen Voor de Feuilleton Want Inrnior juMt inde jaugd jaren ib dle mensleb oog zoo ontvankelijk Eu dit moet ém doen varmoedien dal de verandering die merkbaar itï in de rloMing die onze genoegene de laatate 80 jaren genomen hebben v n ottje Idnderen in ve t opzichten een dsder geaiactit zal nwiken Dat zal et ulieea het gevolg van het kamipe en Indtevnje lunht iiiju Het bbjft altijd een kleine inindei heiil die dat ktn doen Maar dat is atleen een uiting van de veiandnrde richting die li enieeOr naar buiten wijst Wij gaaf meer veel f meer naar buiten émji we het een SO jaar geledien d déS Onze jeugd hee t behalve dit padvinderij nog zooveel andere stpoH in het vrije veld Maar bovendien hoevelen trekken er niet geregeld i p Zon en varanuedjageu naar bulten üm het enorme aantal de rvau eenigisliiii te begrijpen betooejt men maar do zomers in veraohillende mooie gedeelten vau una land zijn vacantie te hebben doorgobracbt Waar ik nu oogenblikkalijk verblijl trekt er Zon iagt een file van voetgangera tieteerri rijtuigen eu ook automobielen luiigs m jn woning voo tibii Eu toch is didt met in een van de van oude bekende mooie treken die voormeor aohenbeu nla al tiezoekera trokken Vooral fietsers zijn het En d i bewijHt welk een groot aandeel ook het rijwiel dat geemakkeüjk vervoermidklü dut iiu laa amarhand biuueo het bevSk ook van de inaeisb komt hee t gehad in de bavoldering met mejuffrouw in den loop van deii briet noemt men imj zeer geachte college Welnu het convert met het uidre behoeft ge tienedicta niet te laten zien I Natuarll k niet Wij moeten nu trachten haar tot oiuie plannen over te halen Stemt zij toe dnn vertrekken wij binnen een paar ennaar W en wenden on van daar achrUteUjk tot den prina Opdat de datum vau den brief niet al te oud moge zijn I Er ia haaat hij Ik reken doe op iJ Marga De jonge vrouw bleef een oogonblik peiaeend staan Ik weet een middel om de barones te overreden Wanneer zij dus niet dadailjk aan ona verzoek wilgevolg gwen d n geef ik u kennelijk een wenk gravin en gij laatonw een oogenblik alleen Vindt gijdat gnedl t Zeker zok or lachte mevrodifw Lotzenburg hypnotiaeer haar betoover haar bebeka haar mij o n het even mfta wU ona doel mftar bereiken HOOFDOTUK XIX Prina Percy zat in zijn atudeervertrek Dit is zoo eenvoudig en zoo klein dat er nauweHJkrf ruimte over hBJIt om zidi behoorlijk te kunnen bewegen Hij ia verdiept in een nieuw uitgekomen wetetvachap ielijk weik dat zijn belangat llng vreemde blikken en ik heb het voor u in mijn aohrijltatel bewaard dat wil zegden niet voor uw gabruük nraar voor ietnand andera En dU ia mi het geheim dat ik je wil toevertrouwen in de hoop dat ge mijn bondgenoote snit willen zijn Geioot mlj het la mij enkel te doen om Üeuedi na a geluk I Om Benedicta e geluk Zeker luiater eentf Hoewei haar kwaal voel ia verbeterd en de baronea niet meer voialagen doof ia vellieeldt zij zich toch dot oiihge hikt i om in do roaatachappijIe leven Nu zette zij Marga al hare plannen uiteen Deae juJcbte van vreugde Pr8chtil fi prachtig wat een goed idee zeilde zij O al de prins tmm wiat welk een weidaad hij gaat bewijzen I Wanneer de aanbeveiing van d en dokter niet voldoende ia heb ik ook nog eenbidef van te acbouwlmrgl directie waarin mnj wordt medegedeeld dat ik als on eaoUkt voor een en plooi ben wekt De Geluksster door NATHALY VON ESCHSTRÜTH Nadrok verboden De groene overgbrdfjoen zijn zoo ver mogelijk van elkaar geechoven en verleenen vrijen toegang aan de warme StraJen der voorjaaiislzon Zij Speten over het donkerblonde haar over het boog edel gevormd voorhoofd ovor het bleek energiek golaai 80 Er wordt aan de deur geklopt De prinS heft het oog op en ziet met zijn giroote Staalblauwe oogen den man aan die oP ijn luid blnnen den drempel overschrijdt Zoo ljt gij het zelf dokter Wat nieuw Hij staat op en treedt den jongen assistent die met een cenhiedige bulging bij de d tr blijft staan t eoKoet Uitminntend I De briel zal zijnmedeMjden opwekken Kom haal hem even om te zien ol wij dien kannen gebnuiken Hoe ia bijvoorbeeld de aanhef MadÉtne Ermoniyi mia schien Dan zou h j niet kunnendienen Neen neen Voor zoover ik mij herinner word ik aangea roken Wordt vervolgd Hrlaven Hoogheid I Hebt gij ze reeds ingeBlen i Om u te dienen Hoogheid Iel belangrijks VerzoOknArlften Hela ja Hoogheid Waarom heleaa Het zlckeninils ia vol wij kunnen niemand niemand meer opnemen Zoo zoo En wie komt onzehulp inroepen Een oplichter wien hoofd bij het plaatsen van en stoomketel la gewond het trommelvlies schijnt beleedigd te Is de man geheel onbemiddeld Hij ia niet bemiddeld mBflj ook