Goudsche Courant, maandag 10 juli 1916

UH a n ac SSS wT De luoiiwe Lelie oato i i4 ♦ l8 uwvriaw SpoOi vroeféi Ireule Anna da öavornin l ohaiau ais redoctripe va Oe llollai talie Ldie afgeUeda Ue nieiiiWe redactrice mevrouw M hiiiHj MBi iSegIgelea yertoolt nog 111 Iwiic en ddarom iieaoit insv L J I win Vliat Van Daai tijdelijk ik reimptie waar Namens die nieuwe redaetiioe deelt meyr Vnn VllW Ule Voorwoord u a het volgende mede Üe inhoud van het blad zal aanmerkebjk gewijaigd worden Het niin ol me r hutolijke zal verdJwijnen De nitfuiek ro ree ondeiitie zal blijven bcMaan al al de inhejid wel he l At verSGbillen van dB n van voiirhetju Bonden en kattenpraatjt koiin alleen in de Vrag bi zakelijk bdiandeld worden Üuk vpirbalen over evpiilueele ziekte of scruipnlee van ite rodaefrlcé over het al ol giet van adel afjn Vaa d M of gen4k tfu zullen aiHhterwege blijven Eeuigeii tij geleden werd of iiijn verzoek aan den uilgever hel motto Bloemen i tröoiend op uw wagen lifli wevewlo in uw lol geplaatst aan t hoofd v n t blad er uit geiiomeiK onidat de inhoud viMr éen groot deel niet aan döit moiim beantwoordde Daar tó geen wöord FranHcli biJ Voor de Gonda 3 I lier e lil keuni DnilHcii 8 f0 w 6 Voor vsrpl vakken n Eltgeisdl U aignw 3 I R jwi l ontvreemd i mieren is uit een bergplaats van raw eleb aa fbet ealé Van Dijk aan ilen liiiWer van Cat weg een rijwiel nn iwll l In iteae bergplaats stonden een groot aantal rijwieAen en ieder ka daar z jn njwiej wegipakken Zoo heeft vennoedeliik iemand dis da r geen rijwiel had neergeaeA er to een meegenomen lip imlilie Hielt een onderzoek ini Vlk lcüna Hedsmaaaldlag aweeUa hoog inde liiPtM een vliegvnapl B boven de lail JflUgOg dtoMO Bij de pptie ta HMlte gedaan dat uit een SigarenWajpa aan den iro new eenige dMlwl Sigaretten waren ontvreemd Uiï n ing teld oralaraook is gebleken dat deiladtrs Van dezaa dlsNal waren tweejeugl dig knapen van 8 en 9 jaar dfie ti4 bet wegiveinen van de i areileib wa ren aAngoiet door esp endere SI raatj0l en e de MgOrMtMl van il kleine jongems he t overgeihonveii De jrtif tge boefjoa iQn aan ile ouder teruggegeven na o iig iwiakt proce verbaal Ji Zaterdag 8 Juli hidd da Plaatselyke Oroep Gonderak van dm Ned Anti Oorlogrttad n hnishaadalpe vergadering ter bespreking vaa de propaganda op 1 Augustus Bealatan wim ook in daae Gemeente aan vtaJwmft tW vaileoop te zullen aanbieden Ettwaï het dod en resultaat van den Anti Oorlograad op een nit ta reiken biljet nader zal worden uit eangaf De verkoop van den vredesspeld zal nog door biljetten worden aangekondigd De voorzitter hoopte dit aUen znllan medewerken om da pagaada ta doen slagan Aa il DeJ i DorUand p linget S Foujiaer C Fran uz E Groen A van Ham Ca F J vaa Kijmensro H A Toen J N Vaeiwngi H J Ar dA J Afewwrte Ji l 1SBn9erd lot de e klasse i Uit kla ie t C AUbHbroei J de Bruin J B Bna Ba 8 Cheriei J M Corsten H M Sohintdl Crane C B Ninabe van Bïtea L F J W GodHn S van iroolb Bt GA Schoeverfl H M Schrok Ga E J Fr RIMieB a van j Hfe Emit W van Kijk E de Klcrpk Ma KirWaoevor P Kouter J Krom KMMHlk voorw J C Paul werd tsst terwln alga Alpben V V A i i ti K rou aperte Alphen aeu vciendm tiappeltjktn wcMriJit teflen V y A cie m it Ameterdam On balf drie suilleu beide elfUlle iioh op Alphen met eenigo inml tm van V V Ai w t oof niet b kenrt De gastBeeren winnen den opgooi en wenaefaea eerst voor den nd te polen Al Iwodig BBderneouH ALpben eenige aanvallen ii Jiet Au a erdamaicfee doel welke eebtu 4tital kand ém dien V V A Aoc tnan en acMMlaeds Woitfein ttfceaiiil n Ilitirna gaiaii heiile piar OjOi vrijwel iMUk o tot l plotseling de reehtStoaltMi aan Alphen met een ee r g eil Scbot de leiding her lorjtt 1 4 A ben kan den slaak nog eenigen tijd handhaven waarofi roM wordt aangakondtgd Na ru t vali V VA gesteiumi dobr hSl wll li c g l t aan en traett dien lara g ll i te mBken heigóenhaar heel spoenhg gelukt niet een bard Bdlot waarvoor de Alpbelb doelman moei zwiohien Dan eerst btglnt men te nttïi ken liftt t zomerwtfei van invloed i van belde kanten wordier kalm venüer gespeeld en men denkt reed aan gelqk e al ala plotseliiig uit een dcH lwonAsling voor bet A ifMeniiainiiiohe doel hot winnende punt In Ik I V V A net gWrapl wordt Spo Ug IS 4iet ikiarap ti w heelt Alphen geflatteerd gewonnen met 2 1 Gelijk spel wa resdB voldoemle genreeat Er wa voor émsti wec itnjd iMImaal zeer wduig belang fielliiig reeas imkucu u v mum prezen knnnen zich daarvoor ipdèten Diaadagmorgen toseciien 11 Ien 12 nor oanaieUen tan Stadhnize kam L B i beeteUing moet gel kIgdig een bedrag van t 9bj per vaatje geetort wdrdeiu Kadere inlichtingen worden op het vorenvermelde nur gaune Vteatrekt te sdiermen Toen gin t geweer vanBonnet af en werd Boel i d n hals getroffen De kogel doorboorde dit Uchaamsdeel Boel viel dood neer Waanzinnig van schrik en wanhoop Beet Bonnet dan de bajonet van zijn geweer getrokken dit Uatste met den loop tegen zgn voorhoofd gezet en met b olp van de bajonet den haan ovecgékaald Zgn soh ia l Iraa nit eengeaprongen Boel bezat nog al zyn patronen mtar m een der taaachen van Bonnet t Geweer van Boel lag nog in zoo n positie dat men aan een schermoefening denken moet De bajonetwas van Bonnet s geweer en lag bijhet Ijik Van twist kan geen sprake zijnDe anne jougene Iteea beate vtien den gingen altjid met elkaitr om enstonden zoowel in hun woonplaatsals compagnie ida zeer 0 paa8end be kend Beiden waren ongeveer 23 jaar en behoorddtt tot de eei ste lichting landstorm en dienden een 9 tat maanden Bonnet was een handwerksman zqn makker was een boerenzoon wiens Vleier ziekelijk is Tel Pluut Ha Verwcly van H P lldei 1 W Af PW B n van VnuaAngln tf van Zwiepen Vereeniging Hulpbetoon aas eerlijke en viytige armoede te Chjoda Wy t ldeeBXaaimeaanlMtvaBOek tot opiu gfi van l st hiervolg è j li Bi r verslag 1915 1916 van bovengenoemde vereenimng Het 7V eNeni gsjkat u ondanks de ernstige tyden niet al te onvoOrdeelig Oeeteand ola voorhem door de sympatie van leden en be gonstigers konden wy onze vronwea geregeld van weck vooni LaBtev u behalve de gewone jaarl jkaalw nitdeelingen aan zieke en zwakke werksters steun verleeaen Wy danken Hoeren Regenten en Damea Regentussen van het Oude Mannenhuis voor de aoeplytten ons geschonken en it vereenigingen Tabitha en Moedw Igke Idefdadighaid yoor htmne f wawdeerde bestellingen Domae Kagentessen van het Oude MunenUiia voorzien ons voortdurend van brai werk en soms ook van naidwark wat wy new op pnjs stellen In het najaar werd weder de jaarIgksche loterg gehouden welke goed slaagde een wOord van haitalijlte dank aan allen dia door het nemen van loten de vereeniging steunden In ons Bestuur kwam eemge verandering Mevrouw Frinoe zag zioh genoodzaakt te bedanken ab paaningmeeateresse ly werd vervangen door de vice preudeate Mevrouw Sprayt Mevrouw v Ryn van Alkemade nam de functie van vwe preaidente op zich l Bv iMaM tol klow la Voor de verplioatc vakkaa I ranbch en DwMi E K iing A M M vaa iSO n G B A de Jon W V A Haul Pa de Brujji Aa La VoS Ea VerboiK 8 Verbuig veiplickte vakkea ea va tij verplichte vakken ett van Wijk lla van it n a Botlerop VerpHoW takken tl i t b C TOi kflen BeVOtdMli in lotaal voor ile vetpliPhte v k i7 kerUngpa ajg Beivordiel¥3WKa pl vakken en FransKfc 11 iaerl atgew 7 leerl Bevorderd voor verpl vakken en Diiibkdi 14 leerl al ew 11 leerL Hevopderd tot d 2e kladZe nit kik te ib Voor de verplichte vakken s fHb rn Dniirti E J de Gr Ttaa Jaea LiqiToi Ha Ha i De Wa van der Heijden WilUgen L Brink J J W van Ingeu Voor de verplichte vi Bnilaeh Jaca Ma Aa Jan Janmaat M C Knof Ni det Louw Aa jan Vliet J Hot be uur van het Ned IsBnit hoftwComitó en bet beétuur vatlibet I sntraal Bureau uU genoemd Comil deelen in het Ned IjandbfAiw Weekblad miedo dat hel brni voorminen in om de proviwiale vergailcrimgen Ier bespreking van ile reorganlAlic van hel Cenitianl Uurenu Pil vBn iHe e n pt alnl n o houden oa i ZuiiH HoUsml p 10 Ai Ma iw JCoaaet Arttfaten zomerieest Onze Anurterdamsobe rrft iondénl Sc njll BegunMigd door het schoona zomerwed r zenalgi niet Ie warm bedt Zondag voor aen uitV oeht Sladüon Mt laug verbelde ea imA zooveel zorg voojliereide ar asjleiiizomerleaMt plaats g ha De ueÉ waren tot bbrstens loa geuil de Volle der Staanploailsen it een enkel slacbti fer van zijn u t worden w ggeid M en fel uitgaand Anasterdaat badSche ngfth nidvAort en de andereen badplaatsen even verlatendte ieestende st va jniw en b angstelUDJeenige weuiouderd der Koningin t illl PMi eUs de oadrburgM WWV van er mié vlfSpMdMI Van R ad vim Stote Vh v n wen gaven door Imnne aasive M cjiobet aan hHi1léat iha i mT zooal men zitt ian iidMi at u imnt be houiwd all fci j il éntgi mag heeten © oi b ook ter andere zijde kan van volkomen sttoeasi g a imksa wor den en kan ite feemoomlniiitele lot wonlen toegezwaaid toer de uitnemende wIJKe wttaiop Wj zich van haar taak li eell gekweten tfamen te noemen gaat moeilijk waar gan irt de AMIerdaraHrbe arrtstantienl onder leldïn van deheeren Uenii Brondgeeet Pl itófee Cn BalloorI Tourniaire Kammeijer en fJAan zich vol to wlJitlBg en ijver gaven aan de opgelligtle taak ge artieMijk iels goed te brengeni Br Pion van het l t bei litst gei aagde dkiel was de Holland icbë boerenbrullofl waaraan IMtèrlijk niets ontbrak eeiie viiorstdüng wel gc ichlkt om reiwlurttige Amerikanen na ilen oorlog Mj dMtenden naar ns te rekken Daar werd na tien blijde kerkiiittocht op bet mime veW door honderden boerlnnetjsBi Ht boeren in de ouderwetsi ip iVracht geilanSt go rong en en gezongen Deko44ter dOimn aanspreker vehtwaicbter il kerkeraadsleden zij alten waren deur om werkelijkheid aan het Trooli irii lafreel ie geven In beeremragBiW fn praditvollp rijeazen ip op de hon De Bcmaals Te Roosendaal zqn naar aan heti Hbtd wordt gemeld Zaterdagna middag uit Bdgié aangekomen een dame aaangeJtomïk met i kinderen Opvarenden van befr toamaohip Biossela van de Wfl i welk schip naar Zeebrugg is a iUiraoht De overige paaaagitik wauonder ver toheicknie Roaëw eiueen vronw met kiodacen vier ntast bg Aimstrongv werkt zyn naar DnUachtand overge bracht De dame klaaflfde zeer over de onclervonden bdhtindeling RottenfemiNölie Veemarkt 10 Juli é Aanvoer n79 vette runderen 118 vette en gra alveren 231 i ha en of lammeren 8J 7 varken 3 blagen Prijzen vette koMon 1 fcw n 40 2e kW tt lft Se kw H Of oS n l6 fl ft l e 11 16 3e f 11 kalWKvn 1 i 1 40 2e 11 10 Be 11 SChMüii 1 10 7 2 2e ro AS 8e f 0 60 IMMieren Ie I O Wi e 10 84 variieaf le 11 08 ae LLOSJ 2a 10 2i llehl Hijorl f 0 78 f 0 80 Voetbal Up he Goudh terrrtn werd gisteren I ueuliswittg giMiieeld voor het zll4 iferen Kruis ota even hall 3 stelIn oeide elliajien zich op onder lei iliiit van Soheidsrecbter Veldhoven iiouilu mlcile Pluim van T O P weien WIJ 4 niet omdat we ï ü P 1 W n In oHicieole bewtUngj ziHl ï 4et lyaQn ma vurig en ïao eldW l beid e aobtetihoedten waren voor hmn taak berekpid en weerden iich dapJ ta De Gowta voo oeUe f as vóor rust wel de beirté van d twee met Kerkhof al uitblinker Een kwartier wad vetriltak toien epnUouda Hf tiet na Sen o flng inet en 1 G P slpeler düen teg nBtand r op zeltelljk een trap gaf waarom htj door i dott aheidWrechter terecht het venter medesjioleB ajbod w r k Na en klein opOnlIioSKl veroorzaakt door het Ziefa met bet geval lM pienf val eikat oWoran Mi iiiiasten werd de wedstrijd weeir vervolgd dkioh nu in een ander stadium als in den baginne Was bet eerSt een vurige forsobe wedstriid thans begon een i pol van venijnig na en doortrappen ene maetH van dsifjde van Goudia en wa bet met gloed spel goillaani terwijl het jMibliek niet allijd nMwr 4icb wist te bedwingieu 1 11p geheel herinnerde weer aan de wedstrijden van eenige jaren lenig aan IJ eHaan ol WInterdijk Ue runt bracht gelukkig een verademingl J Dirert n de herVatlimg eenGi udla aanval een doorbraak van Vei loep m Oftdbhoorn n Veiratoep zorgde voor bet winnende punt Maar ilaarmee waii bet voorloopig aJg loopea de meeale spelers aidieoen al hun kruit versd ten te hebben en die panning waf er uit Tot in de laatste minulen lleT C p linkerwingi zich nog eeus oitra ging instpannon en met sluceetï Hoewel volgejkS veler meeniug no ruim Mn oiionut mtiest gl peeM worden en Gouda d u van de overwinning zdier wa dacht T O P er anders over en van een weifeling van de Gouda achterbocÉle werd gebruik gemaakt de geiijkoioker wa ér Geen rekening werd door ieder behalve den SoheidBrecbter gtaboiKte net de UJdslnbBling door de walerballsn en in die paar minmlen aogOe T O P er weer in hel net te vloden 1 2 Daar sJielerH en publiek in de nwening veilteerden dat de aeheiiieirochter te lang liet Spelen vorllelen er enkele Gouda elpelers het veld er waren nog siBchts 7 Speler van Gouda aanwezig waarom deacheldrirschter 10 Sec voor ttjdl liet olaken en Gouda dus eigealijk verloren beeft met 7 1 We zullen hierbij onS verslag vanden wedstrijd maar laien en vermeiden alle ti ttog maar dat T O P ilK jaar iMM hMld r tó van bet zlWeren wiartelkrttte van Reu i K K tOl i j H l€tór Kt Bevorderd in lolaal voor ito verpl vakken 18 leerl algew leerl Bevorderd voor verpl vakken an Fransteh leerl afgiew 2 learl Bevonlerd viwir vsrpl vakken en Duildi b 17 atgew leerl ir nelnMer d 3a k a u kfsM a oor die vatjd vrickte Frans DidWob en Engetórh A de Groot J Heljmenberg De dsoj Boer jAa Bo a Voor de vwplk btBVakkeft FranrtA en DuiWcb A van der HnWt M van Vjsen Vo r Je vsrpl Vakken DuK i en En iel Ph M d Koe er M P C ft Dnaatng Voor de jrakkev FraniMi 1 EngWHbi Ha Verkerk Voor de verplichte vakken si Engel laiJeliie In totaal zijn bevorderd voor de verpllplbte vakke 10 aig w 6 leerl Voor de veirpl vakken en F ranalpii Z afgenr 5 Voor verpl vakkenien Diiitsk 8 algww 8 Voor verpl vakken en EngWa 8 Ofgew 8 Bevorderd tot de Se klaete uit klaffite 2 h Voor verpliclite vakken Fran DWIsHl en KngeWch Ha Boot A Van Schalen Ba Kunst J Biisfch F Brouwer de Koning G A e Mol J H Langwi Voor verplinhie vakken Frani b en DuiWdi Ne Verkerk Voor ïsrpMeWe vakkes Doitsch en Engelf h Ja Pa van dWrG ld F K Rsporon W Ameste Ea V itphiMir Wa Hamenelag Voor verpl vakken en Engel Voor vetplirhle vakken alleen Ha Laiteite In lotanl beivorderd voor verpl I makken Ifi ofgtew 6 Voor verpl vaktsB en Franakh 8 f ew 4 Voor verpl vakken en Duits 18 a 11 Voor verpl vakken onEngWefch 11 afgdw 4 Bevoiiderd tot de 4e klasM uit klasM i Voor verplichie vaUten Frartash Dnib en Engelfleb t Sluijtar W J J Abberoa N C n Boor G VemwIJ J Diemei Voor rei l vakken Fransk en EngeWch Ma Chra Edauw Voor verpl vakken en Engielseb Ge M Kraauwaï G Soit N Bon SPW Voor vorpl vakken DnllM en Engetotob J Slobbe J Bolh Voor verpl vakken m DirHspK II Luksenlberg Voor v ipll fc e vakken A v d Berge M Ae KoMOT A J Braakman H W S oor l S Bortdhoorn L J van Gent J P de Rottei J r van Gen In totaal bevorderd Wior verpliehts vakken 21 leerl geen atgaw Voor veinilicble vidikw en Franl 4 6 algew 4 Voor verpl vakken en OrocnMntcMilt Nietiwe Talalcnveracntxing Oonda ftVoéwtbnvolUng van 10 JuU mó amkool n 91 4 141 pl bui tsnlilnd AtMjvie p 106 bnh fO W f 1 Saiadte p 100 krop 10 40f 1 79 Konikaainiere groen p m i i 8 Pt Uitjes p IQ ho aO S i Pt t ina ie p mapd I 0 10 1 1 Postelein p mand 30 115 pl ii ui iiig p mand J0 2B ot WiinMlii buitenland p K hps TA r Vi iL Tuinboonen p 100 pd t tjO biniipfijaijd Kroten p JO I it ii Q Vi Pt llaharber p 10 fyi $ 21 35 et Selderie p lO bos 20 40 et Hfflji erwitin p pd 7 il ol Har p rwIen p iiil liy 1 PI oulen OJJ 8 Pl Bökonl blnneiilaniil p ut 2 8 Pt Wortelan binnenland p IIÜI lus f t f ri T5i Tiünboonens btUteml nd p 100 pd 1 3 60 14 AtÓll beien vroege p pd 10 112 cl iiiiil Inla p p l 15 181 j 0t Veilingsbericht der OoöpenMtve Tulnbonwveiling Nieawerkerk 4 IJsel en Omstreken van VrMag 7 Jnli De pryzen waiep Kng komkommers f4 60 f6 60 ld ae soort f 3 40 f 4 30 kl bdvekomkommers f 2 40 f 8 50 groengele komkommers f 1 8 bloemkool Ie soort binnenl f 3 90 f 7 10 dito Ie soort export f 7 f 16 20 dito 2e soort binnenl f 1 60 f 3 90 dito 2e wt export f3 80 f7 90 per 100 komkommarsiak t0 07f 0 10 par K O peen binnenl f 5 10 f 5 90 dito export f 6 20 f 8 30 per 100 bos prinsessenboonen f47 peulen f 17 20 per 100 K Q snyboonen 51 ot per IQO Pe aanvoer was 41 481 komkommers Ie soort 16 407 komkommers 2e soort 3666 stuks bloembool lesoort 144 sdik dito 2e soort Kaasmarkt i OUDEWATER lo Jali Aaa o d s6 partyen 1 70 stuki wegende pim 5850 K G Gwdsche kaas ie soort f 55 11 5 $o ld zwaardere f f id aeioort I met R jkimerk f 56 f5750 roet conditie Alles per 50 lUK Handel vlug t ergangHeixameOB hijka Hoogere liungerwehool l muriiw tot de Je Kla e uil Kl s e la 1 Ny Ja Ja uraad Vljh i bulsnia j K van Esaen 1 1 M rwiyl ia Ja ten hagen U van lioorn C M Janaen Aa Ja Oa Jonker J Chr Jonker 4s ia Ktunpbuizieii J L e £ voorir U J M W do Quartel Ma Ni Srail Ja Cl Chr v d Torren Xa Ha Ha d ViiM J W van Waning Afgeweten 5t Uit klotwe Ib D v dl Berg J Boel 1 Bol Ee Brouwer W vau üoffl L J H Exalto Da Ma Ga au Eijk Ha Ma Fran Aa L Guyken A V d Heuvel A H A vuil Hulzen K Kettler Je Kruiowljk J J de Leeuw Ee l eleli r Ee l ra Aa van Ri nam W Sap voorw W C Scheer Chr r G J Smit U J v d Water J D Winterwerp Afgeweuen 1 Uevorderd tot de 3e klaaM l it kipsBe ia Ma We AIbte V BiilaiBa W G Bokhoven H J M V Drimovelen voorw G Dorrée l h J Droste Aa N Freto ü Uog iiiduuiav ül UBoaaubosss Ge Ma HoogBtraj T Jiapteiju C m L GR J Kiiyt voorw Ur Ha V dl Lo i e MoorkeA Aa Wa l ieper G J v 4 Tutte O iütlKtf s A Sfiit l llt O L V 3on fa vau Vliet Ü M de Viie O r Üijderlaan Afgewmen 3 Uit klaM e ab D voorw J Burggvaal Wa CaW Ga V Olttert G A van Driera Kouriïier P yf Goedrie voorw i B HeüjnianB voorw Ma de J Te Mulder J Fr Th v d Reep r M V Sohenderon M W Trenrniet D Trieaenbergtfoorw J H P V Veractwor A lgowesen t Bevorderd tot de 4e ItladM i IJlt klaese M D C Begrte voorw A Boa voorw Ca E Bottwnsui B d Bruin H F D G J Fliw Ja Aa abiy A H va JeWeren D A aoodewaagBnvoorWi F Haritiok L 1 C den Hartog J H Bakker Niameiier H A RooS voorV J C r H Smit A C Sl ia ilB iÖpi Ut iTh H R L VoorBlad A V d Water J A Waver AfgBwessen 1 Uit klaasie 3b M A M Bou ns voorw A C Branulwijk Ohr ft F Coene K Doii e D ker D Hoogewïjk voorw J J HuteiJ C de Jodfe voorw N de Jong C B Kikkert J Kowriaad B K H J NaaMteir C A B v Ien C W V ICooten J K AJgeweaon 2 MuamuBiptiiiwii rm frowitui Ue bUKiQlimEiatciBvaaGOUDAi i elot op die clroutaite van dm Mi iwe Ur van lj adll ou W Nijverheid a Uandei dd 7 Juli 1916 xt 52 ill aideeling Uanidel i l nKigt ler algeneene kemnid Ie dat inet Itigaag van i i Juli 1 1 en lot nadere aankondlgin vuor dte biaron veni dle arUkelemj lUo navolgend ntedUjMu iiiji en zullOni geUl n oor itesi Y nop in het klesnl a elmaiidl aan d n jmijkBl ot b J l rtroatverkoop di oi ViputoiB dl geen winkel hebheo rui ibiiOn£ii 7 Pent per Kü Kroprfa Ie Oort 2 oent per krop Kr ip 4a 2 soort 1 cent per krop j Vroege aardapp en lOulwin H et per K G Je dht de Sutk Ie vermelde pit zen alrfmed die genoemd in Kljne h gevonden Ter plaatse wordt met zand hetï terrein opgehoogd waarbij van stoom kranen wordt gebruik gem akt 1 Omstreeks l altzu brak plotselingj van knuin no l s de as mat beti noodlottig gevolg dat het gevaarte omviel en terecht kwam op Van der Vlies Personeel te hnip geschoten traohtta met inspanning van alle krachten de kraan ta liohten maar dit okte earat nadat een Uohtbok van gemeentewege in werking werd gesteld die de gAdnikte kraan opheesoh Daii ougdnlckigen treinsmid konmen toen te vooraohyn halen Br J iP Doeleman moaat echter dea dood constataeren tengevolge van verstik king Van der Vlies had bovendien 1 brandwonden aan het boveniyt ba komen voornamalyk aan de borst Van dar Vliaa heeft ond lM kraanliggend nog germmen teekenen vanleven gegeven Bet lyk h per nieuwe if ktabranoard van het bureau Nasaaukade daarheen gebracht om verderper transportwagen naar CrootvqkteJ I worden vervaard 4 De twee gedooda schildwaohtan s I WoaaadagavOad ongeveer 9 unrl giagen twee s f daten F Bonnet nit Leiden an Bo t nit Streefkerk w lgnnoaé er ade en Uohend met aan konnnal op poat aan den spoordam dM Baveland met NoordBia bant vacbindt Oagavaer aao aar later vial eaa schot daarna nog aan De plaats ia daar eenzaam en verderaf sobonk men geen aandacht aan t knallen ran eaa geweer Kwartier over oen kwam een fiataar uit da riohtihg Woanadrecht voorby de plaats Hy iag twee soldaten op den grond liggen in vreemde houding stapte af e baaarktadatbeidaDdood konnWgeïlng van 28 Juni 1918 bo j Irwkking hebben op v i e waorf van gpiwone hoedisnlgh di i I M dat de in zijne keniiMgHvingj van J Juni 1916 verle te moitnluin 1 prijzen v ior zoover daarin Worvorenl lub Ie geen wijziging is glebraUlt onvenmtMterd van krax bt blijven ten Juli 191ir De Burgemeeater voorn B L MARIENS StodsnimnRm ilenkar kwamen di gasten van verre en diiiilbij om het wwt mode Ie vie ren De volk peleo ontbraken iil pvpnmin Hier ziet men knlwlkniipn dtfiar zak loepen ginds zeilg ioien en ovmal gulle lai h dnna en gezang Ja Vooral die dansen daar heeft James Meijer Fils alle eer van gebad Dat wan een luSt voor da GOÜDA 10 JuU 1916 Diploma HoisboitdMer j Aan de NijnieiegftehoHuiflhoudBohool iw geelaagdi voor het dlplomb van HnialKMidBter mejnffroaw N lloigen dijk alhier Verkoop van vredasapelden ten bate van de slaehtofiers van den oorlog Evenals in andere Oemeenten van het land waar Oen aldMling van deu NederUndsohen AatiOorlog Raad ia opgetioht zal ook te Qolida door doloigm van het Ifestnur der plaatse Igke afdeeling op Dinsdag 1 Augustus 191 6 behoudens toestemming van Burgemeeatw en Wethouders een viecbatpald op straat eu langs d huizen dar ingea ntwe n verkodit worde g De vtlEaop is had aU ab tmai herinnering aan hat flit dat 8 jariH terug de sohrikk pfl afrop ë Aeoorlog nitbanttan tarwg de baten zaDea bestemd woidaa voqr alaèht oHsiz van dien eoriog AUan dia aait dea verkOMp willen 1 medehelpaa ea aldna steun waasohen I oogen Vóór lie pauze ging een los lemcb fanta W h Oasleispel de Witte Rijia hetwflik ii paardWjdkr on der onze aoleurs gelègvTiheid j f Oikk op dit gebied het publiek met hiiin kuiuien te dioen kernlUmlkeui eit verigene SloebW wal aardige dtanfletiitc aanrfpfeoHwen bood en dte mi bl n tradiiluaeel glBwordai fUiiuwe voet batwedatiWl Ditaaaai hah n k i l i IKet d raima en de klucht De intoobl y p Jesn e dT Are was een aardig kijkspel mtüder om deko iiumM do n eer om het behagen dal een leder er in schept be kende artisiau vaii onder de bonte kleedj I brsine nOkeH ik hsrkeninen Hel geheel kan ala ulMekenrl gi niddlar areld OamiddeU k weid naar Rilland gei ot n aWliag d 8lo gei eKi eu veiw eldenc lualen lu eeii verbitlerd handeefti en terug rhüzenden lijki b van RiuvÉtt bflitaktcn het vuov iprrfin Ilrt DuUache eoiniauiiiiiiitnu i Juli luie Legeci oi l l A IU tti worden dien eisch niet llede iddi digden Wt de OMn Kooph 4 nko M l tot owrioR tot buitengewoon hoogleenat in de B BWo ni o en lHiaoadete oi4et tiMni Mr 11 W F Treab oud Uinistor v n FinMdiën Aa i awdeL Eaaige ingaaUnan nn drovw va li e l e B n h 4 f k £ bbe 4 Wet een Ar TW Gemfiiigjie Keizer alhier waarin zy o m zesKen dat i § bM ginote waardeering bwben mogen zien dat tal van nunnen Tan allerl Uad en n ludi ladert de mobiliMttia b Angoatm 1914 hebben gewöd aan de voocbareidiDg tot de Gu daT rd giiig SM 1 $ Ma dit geroel van waardeering niting weoaohen te ven door aalt genoemd koxpa f n te bieden een Taaadel in afmeting doek en Umu oTereenatemmendmnetdeTaaodeU van de regimenten inlantarifi van het Nederlandaohe leger Het vaandel ii met goedkeoriiu vu H H d Kooiogin unvaard H U heelt daarby bepaald dat het gelyk te stellen ia met de vaandels der infanterieregimeuten en daaraan deiellde eerbewijzen moeten worden gebnoht De pleohtige uitreiking aal plaat hebben op Zaterdag 22 dezer dea namiddag 3 uur in het Malieveld te t Hage doot den Initemnt generaal Inapeotenr van den landstorm H C A Neeteiton De compagnieën van hrt korpi uit Glravenhage 2 uit Leiden en 2 uit Delft xnUen daartoe op den bepaalden t onder commando vanden commandant luitenant kolonel Keizer in het Malieveld worden oj i Smokkelaar aangeschoten öiBtermorgtt i 4teo t naar de N Venl Oit 9 êm ee miiitaic ambtenaar Aan At giM b $ m zekeren Smip nitmiMrgaangw lkdat eenige audes wat gesDNfteerd te blijven staan Werd Mrst ia de tucht geschoten Hot tweede derde schot wanen raak en doorboorden S zijn rechterbeen en linkera m Het bleek 4 I S nog een v ei gd om zijn atm dnM B aA4 twand enkele vallen wette weiMroin nwt ware wf JJT verliBEen inftewzunèceo IJedurMulw i e geve Vi n der beid laaU te dttge l eMtkn lij ufttcieTes en 0 uutn K vangMi genüuKt Ilij lie legergro V m Liltfntit i a bleven op ver 4 l oe plaateen tfe v andelljke aanvallen zouter auocee Ue HrwWKche troepe die bij Molo ilapzne voor traw ort gereed ton ileii werden overvloedig roet bommen I eec7bótenu Den 7en Juli werd een IttiMMrti vlieiglnlg ten Joeteg Tan Horowno aan d Stochod Ineen UwhiU geve M r et cboten üp he Balkanlront ia die toutud niet gfwtj zlg ï I u E u e 1 a n d Ken nieuwe Ordei in Cuuucii tiin Uenier lelegran De Tilburgsohe Textiel Industrie j Op 13 Juli zullen bijna alle tabrie i ken te Tilburg woraen stop ezet Door de venohillettde Textielarbeidersvereenigingen is in een sohr ven aan de Tereeniging Iran Tilbnrgscbe a i brikanten van Wollen Stoften geprotesteerd tegen het genomen beslnit om naar aanleiding van de taking door de dnadmidters de fabrieken stop te eetten De fabrikanten znllen echter bm hun voornemen blgven uitgezonderd de firma s v d Bergh Krabbendam F S Swagemakers n Janssens de Horrion Pieter van Dooren Die n en Pollet die niet aan de aaostniting deelnemen en willen blijven doorwerken Verdronken Vrydagavottd is de 18 iarige dekkneoht B Jansen onder varik door hot openstaan dot reeling van de Lithsche boot over boord gevallen en in de Waal verdwenen vóór men hem kon bereiken uit L iB len iDit Juli melite iu overeeiwriegniiiiitH iii tl t aii6l l eliii S iifcfaeti ar n iitiMiutui tkeli mede dal nange ztHt hel UUredi ea vaa d Ord i iit uni iti aaiMfatuude cfo blukkadü Ier 4v e twijjfel KOU kunnon dwjen oaUtaan uvei lie bodoeiingeii van UruotHri l iiiitenutUoaale recht uilkn huuilele 1 IfcX Uiratle vim Loiwlea en olie Ori fix lil C ounott wciike dfiar wijziKiiig iii brengen hierbij worden iik ji tmk ken ea diat de voigwide iep Hogen uKieten woi d i in a At groo j tloeleren wH Amerika Ue vii nd U e be kemmin l J i Z Comn sie der N i el it a tngMoon l i tdile n goedtïren lil aaiL of voor een vljandi lijke aiitiirUeil of en a ent van een vij io a n ol viior een pec l ün in el icl MiiMirend lot ol beeet door den 11 aaik of voor eeai per oon We ï oibtireiHle de leiKenwoonlé vi ande liikhed n oont ha Ml g e ieren heeli 1 e or il aan e vljanifclljke a lorilei 1 te i UAeitt van ei n vi MMiillfen iaat i a of aan ol voor een perNhon in g liitxl Itehoorend tot ot lieizet do ir i 4i vijand o indlwi de gnederen zijn eiMiiwlKneierd aun order of indiende ihf eptifiaiileren niet aanloonen wie lil werltplijike K¥ iinHlfrneerde van de Kliederen l tl let ltef lnt l van de voortge ette lel r o ie laatje IteHtenHnln tot ini vver jwr iw rika naar N il iiand worden g Un piitleerd ikich moeien via Kngiand worden ingevoer terwijl het nieer malen i voorgekomwi Jat ilaar te la ide voor den uitvoer dier goederen r a tr ai iii a verguonJ werd geweigerd Wt waajj 1 lHng van Amsterdam vooral nadeeillg voor goeileren ui H De vrgwilUgehi van de kader land niU r vervaardle J welke door tel ij pi ÜSSotlinfMnznllen van 24 JuU tot lang liegen bederven I li i4 gB t een kMnp betreken in infflen Koedarmil rajhtotreek uil An e lie Uo iartemeni ewn i v aBii vra pèn waaiiop d goederen reehl Htrepkf nit Amerika hidrhe b ver m heppt zoudien kunnen worden De KngeM he regcering wilde in lurtKoben zmivér niet gaan doch lieell liiHiw het dWikbeejS aan de hand il ïiiui r MlHV i1nn 1 gedaan dat il Nederlandwhe Impor Mn yraeaaiïke dood leiuri alvorens Oe bedioeWe goederen I Op het emplacement van de 8 8 in Ameirlka te beeJellen door ten 1 aan de 2e Roaestraat te Rotterdam al van tu v dn n In geval van ciiutratand en van b expnülmn llnna In Engeland ee 1 heeft gisteren de 19 jarige treinsmidi ii jlokkade Ken iHioaijdtg lA bip Dat eimtra tittnd vervoert n et papieren welke een o Bi d g be enuning oantoonen Ml ikfetlogtnHtaaiKle de beBtesrnnUnj jj lip de papieien ivan egev n naar eeni vijandtellike hftveu voeri zal vatbaarU zijn Voor ivpbrenfl lng en veniiipiiteo lli Indien het wordt aangHroflen vMr het élnd van de reis D Een erthlp dat rontrabawl vor voert zal vatbaar zijn voor onbreai jging en viTOor l 41ng i Mlient weiin l Iralianile hetzij hij waarde c wipbt volunve of vrai l n er dan le helft bedraagt van de lading Kenige 7tuik of prooeö begionnen v ior ewi rrl ze ihof vóór bet tfa n ni4ellen van iletton Order ln onn i Pil kan indtra het Hol het reehtll vaariMg aohl woriïen gehoord wbe list onder lïe bei a lng n van dte 1 hierbij Ingetriikkeii Orderei In onnrll 1 Ki £ben r 8 teetaweiü Uet heirfl aanielKHng gegeven tot een boogift eigOnOanHg reehldgvdllng Kiti ner waakte dr e inaamlea na het idtbrefeen van den oorlof zi n wilrtltt hikklng op i Nov 1914 en jii nal len k ap he t de waantejvan bijnA J iMlïloen Hi venntaahtei ven heidene iegnten aan zlJn broer 1 en a bit ire famiileieden maar voorloopig IH nog adet opgtebekl nl wlenl bet leguat van 00 jaarlijks tiie kuiitU dat Kit 4i ner bij t teinfliit aan zün llweliiWHdiudknt overrMe Oe wal l l itageraid vepmoakle De adjudon4 wsff to i mede op de Han hire en verdronk Terwijl Kitrtieneir d lijk onvindbaar Weet wert het lijk van Fil7jgerald opgewMAt en In Engeland begiraven De vraag w nn of lie vei te voOr ol na Kltohenerverdronk In het eerste geval kan het legaflt niet aan PHBgeraW erfgenaman wordem toegewezen De zaak ifll moeilijk uit Ie matten zijn en daarom ik nen In Londen boogi A nleawe fterig naar de beelrtrikklng van den re liler ultvuervengMiinlog zullen laten aan II C J v d Vlies won nda Oeverstraat bi4 bm diol aan d n uitvoer dWer giwderm nailaf zij uit Amerika naar Kiigelaiu jfjn vers e t ilaar Ie lande gwii moeilijkbeden zullen word In lüen wt gelegd Uijkli4 tnlnbo iiwwinte ri4rlioleii De Minieier van Umdboiuw Nij verheid en Handel brengt ter kennia 1 van belanghebbenden dat itit Jaar 1 van Itljkriwege toelagen tot nader te bepalen bedragen beeeiblkhaar zlülen I kunnen worden ïeeteld ten eiwlojon i gMiedien van goeden aanleg die het 1 aiu i l rt vrag n ten elmk de zekerheid te no 2 op tragiaohe wjza den dood nilerwijB aan een der Bljkehiinbouw J wlnterakbolen Ie Hoorn Alkmaar Aalmneer LbM Naaldwijk en Hos koop iiT aan een der Rljkulandbouw f wl erflHiolen te ironingen Veen 1 dnnu Leeuwarden Me pel Zutphen I TIpI rirerhl Sohage Hordreobt 1 loe en Sitlard wenedien Ie volgen J Pil wier iMilers ol voogden niet o i lii4it geilpplteli in slaat ijn del kiirilpn il arvan te dragen daartoe de gelegeidieid te tellen KiJ ilei voor een dezer toelage In aannverklng wanaoben te komen en nverigPT aan de eitfelien van toelaling tot eftn van deae iwholen n enen tfl kunnen voldoen moeten zii h daartoe vóór l September schriftelijk aanmelden bij den directeor der ha treffeniïe school bij wleo nadere In llfftlinRen kunne worden Uitroalr van aardapp a Da Daitadie inkoopTWeanigiAg beaft gedreigd haar inkoopen op da aardamialmaiktan te WarmenfiniWn N H te lallen staken als voldaan wordt aan de bepaling 26 pCt van dan uitvoer in consignatie naar Kn eland te zanden en de rest naar Dmtoohland voor eaa prys vooraf door de baataren dar vier maiktboadaa gestald laii 3L Ned Handela Hoogeaohool Aan de Kederiaadaeha Bandah1 sdu ia Dea HaaglUni dw wA Hoogesohool t Rotterdam ia baaoand I gertaU dat onze gebaaia nitvoar van IOnza oaeontnaisoha aaibtaadigheid Kaar aan da N B Ot wordt gea l harfl het IWaehe aButt f Ta j rTiZ 1 overd tot een diepte yao 2 K M Wij kaW i lMt 44n Wa ii TKaT rd en 0 in een stelling genesteld vanaf 4fi dorp tot den oom van Borleux LONDEN Offioieel ArtUlorieduels in verschillende sectoren W hebban wederom terrain gewonnen niettegenstaande bet hardnekkig verzet van den vyand bij Ovillers De vyaud heaft is den middag twee vérwoade aanvaUen gedaan op onze talUagan in bat rairMtokaboaeh deck beide aanvallen zyn in ons artillerievuur mislukt Kort voor middernacht bobben vi ndel ks vliecpnaoUnea de zuidoostelijke kust van Engeland bezocht Zij hebben daar ongeveer vijf bommen geworpen echter zyn nog geen rapportan over aangerichte aobiade ingekomen Het ofweergeaohnt beschoot de vliegers Aan het Oosteiqk Front I azi ca bo a Txr I LTIICXJRAD 10 Juli Otfuleal In ifc Hooküwiua ten Wes eii va KiiitjHiLiiiig htitiben wij bij de d irpou t iipiidiier Moliltawa ni Vaüepnelrta den vi an i teiugg lworpen dio tal van gcHiiu ivel len op he oorlogs vald ai ieirliat WU bdbben daanU 7 o9pieren Pil 3U lïuliTnU il govuiigcngeimiiiicii liet Ipgpr vim m iiial Ixti jitsk beeft in lieii loop van Juni lol 7 Juli 1 71 othiilaren n 3087 ld en gevangen t wmenlhl 18 kHiwiiiiien lüO mitrailleurs en M paiM ioiiS huitgemaokt In il loop van tien Hen Jidl maakte een onzer polomww In de geveiïhien ten Wtataa van Erzeropln 00 officieren 4 idïfltiiirp arlHen en 1050 soldaten gevan gifli bovMwIien werd eeti grunlehoovoeilirad wapenen p tt oiieii en ander oorlogtiinatteriairï Verover MARKTBERICmEN BALONIKI 10 JTnli Fransche vliegers hebben een aanval gedaan op Moaaatir en wierpen bommen op de militaire inrichtingen en op de kaïn monten by Petritsj en het fott NederlnnÜNipbe iroMer y ijèn gToBl j allö trd Volgens Iwdtnni idd nÉ te Si hov eningen uil ÏJnttildk n ontvangen l eIluhl is de sloomtrnwlpr fWi It vnn il Ueaiterlj W den üiilk te 8phevenii4g in welk vnartnlg eeni VMlki i goletlen Ier hariutglvu anheffi naar il Noordzee was veKrokkeUis door een Uuitfc be ondtBP i ol In dpu gfiipd gebourdL De lieasuuniinfcbiiv iiKtt zioh uilgezondiord de A Jiijjpir O Taal ilie door de Dtiitiöoke eiKtotaoelitf itf nieegeno natt op ilen ti iiwlea 807 di dezO week iinrèt ♦ huw verwacht Volgens iugBwvi i i Inltchtingwi over de Rpfr iril wAriV gemeld dat deze trawler wa initgerust l r haringlvangai en bevond zitfc hoeg6iwiani l geen centrMiand aan biMird i i lRi W I Hen nwjdt ons nit Haarlna De toestand van Ds Talma ia van dien aard dat het ergste wordt e Fraude slachthuis ta Arnhem 1 Men meldt ons nit Arnhem De directeur van het Gemeenteslachthuis de heer F W Duim heeft thans als zoodanig ontslag gevraagd Stoomvaariiynen Holl Lloyd Kennei erland pass 8 Juli Dovera iQaaatarla C pass 7 Juli Ferninlo Horona Zaanland 8 Juli van Bahla Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Metariologisoh Instituut te DK BILDT Hoogste barometerstand ongeveer 762 5 ta Oost Duitschland Laagste barometorstand 765 8 te Ohristiansnnd Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige veranderlijke wind half tot zwaarbewolkt waarschijnlek regen of onweersbuien zelfde temperatuur BUBGERLIJKE 8TANO aroLwijK OVERLEDEN Tennis Koot 1 I eenderI Verkaik 74 j cehlgen van A VUser VERLOREN Zondagmiddag Mn li é ongeveer kralen damestasch met inhond Oaanda per fiets van Rotterdam naar Gouds langs Moordrecht Rott d Veerttal Oosthaven Noodgod teeg Keizerstraat S v p terug te zen a Mei K Swears Plantage Advertenliën X atste Berictiten Aan het WedelVk Front ABIJS 10 Juli Het commani qui van gisteravond luidt Da Franschen hebben over aen f rant wag MfBattdrdam ofwel adres op 4 WM op Ï1 9 l tóisp te geven waar terug te bekomen De Ien 6 dB Duitsche lifiSnin gnrtftreeriijke Vinder zal belöohd worden 10