Goudsche Courant, maandag 10 juli 1916

lessaiNÏÏiiiiliii Mm Éfl kliininiir Zeilmaker OEVBAAOD een bekwaam ZEH MAKER nititekend bekend met het iptitsen van yEer en staaldraad Brieven franco met vermelding van leeftijd en waar gewerkt onderN 471 Boekh ö WITHAAR DenHaaf U OPGKRICHT ir Voedert sw Fee met de utvere m rw LiJliSZAADRO REN merk STER en W L 2t M SOVABOfmUKOEKEII rfc W L UitBintende door boog eiwit en v tgebalte en groote voediniptwaarde BereMvlema farV tUW Degen OeuOe MedaiUe Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsclie Courant MT D se idverinlJtekogtM sleekli bIJ iwruilkeiillng 1 6 regeli f 0 86 voor elke regel meer 6 oenta Opgaaf uitfinitend aan het Bareao ierrtk heiilki i ii in brt liij on ler een troep inlaiutorie van de Ko Al kon veu TKreek I 11 D u t c h I a n d De DiiitSche papiernijverheid Veertig DuJ ot o ver ijig iig n van papierverwerkende bed rijven hebben zich op 4 Juli uanee geslutenitot etni boml die tot taak lieeft de genioensebappelijke belangeii te behartigen eu uit aller naam op te trocten in hel bijzonder bij de overheid hetgeen vooral doiu de niouiwe regeling van het wNinunidslche lev ii van belang wonit geadhi De aigieDKHuie secretaiie van den Boml is Ëiigen llager te Berlijn Kngeland en NfK rweg ni szoutuitvoer Nrtti inai l idonde meldt volgern een WoltlteUigram ilt OhrlsHania dtit de Kngeb i e aiutoriteiten thoiie ook den zoutuitvoer n ar Noorwegen willen verhindleren De laal te weken hielden de Eng l en alle zoutlwWngeii voor Soorwfgen Iwkltelnirt n en gaven riöae lechlH vrij l i tie verpUch lng dat het iMiut niet voor bet inzouten van vlsich welke nnar Duiisehland uitgevoerd wordt gehruekt zou wonhflk in bet voorjaar verblitdenlen il Kngetel hen don Nonrs hen uitvoer van ing wmten visk4i naar I ullst4ilandi ilViordkt zi alle D iiUiciie kfH pers overtKalen en ile pri izeii tot een oi eoorlonfile boogie apvoerMen FirmaCSMITS i SclioenliaiicLel Kleiweg 48 GoudaJ Opgericht 1879 HËT ADRES VOOR fEBMËEN MfiD Wlilll Zeer mooie oliede meubelenal Tafel Stoelen Kaaten Sple eis SchiMertlen Theetafels Baffetten Sti lanieublementen in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbcslapen VecrenbedstcUcn Kapokmatrassen Slaapkamcfmeiibelen ena ena alles ipotgoedkoop Rugbcklecde Leerstoden vanaff 17 60 Stnikast f20 Stqitafel f 9 50 SptegUs f 5 50 f 7 60 enx 20 tllMtmiTM biHliiliiillliikUi M Rottardam ld il Jmnls ipgikntkl nnl In den laten avond zoo slisiu ijfi iAs a Usboru uit Brugge aan de V HuK tie Zeitung had de Brua i KotteiHlam verlaten liet sUiip tiad goede lading Het ruim wo vol gcmopt met lovenflnwd lelen eu dekken en hutten berberg len Mü paösagiora Hb gwi eiteli k oui allerlei redenen grooliv haast hadtlen om het llritsalio eiland te bereiken Men moeut dus viioizichtlg zi n Mr Charlw l iyutl de kupitem zette zijlichten op zoodat zijn viiarluig er in den uaeiit aid een jwiliWdlip uitzag oil niet als een stoomsohlip te uteer omdat de roniji van het zwart j overfiie schip in bet donker bijna verdween Op zee zou tiém dan een Eogelsutie toi pcdojager tegemoet komen die hem n ar huia zou begeleiden Hei ging echter andero Ben van onze torpoHobooteu die zli ip een nui hlülijke patronitlevaart bevond merkte le lichten Nieuwsgierig stoontde hij er heen Nu zag hij 2 schoortótwnen cii riwjkwolken die daaruit omiidoK Htegen Daar was icKS niet llauieB Met de ichoonmaak hebt ü mogelijk wel een itnk Kleed of Vloerzell over dat U iiet meer gebrnikt Hag de liodo van het BIIOHIiKNIIl lS dat komen halen Zendt een boodichap aan Rozendaal 2Ï of per tel 168 Hot BoatooT W GOL 1 VAN DANTZIG B D GROOTENDOBST W DÉ VttN Iej de¥ed E Alter 269 Gedeupte Gracht 269 Den HAAC geeft de HOOGSTE WAARDE voor Oedra n Beerea ea Sameskleedi K Koopt geheele ol g edeelten van Inboedels li ook naar bniten de itad aan hoii te ontbieden Brieven worden vergoed Let s V p op irjUM en AltSXS irXe i UWeiX ALTIR 369 Ged Gracht 369 DEN HAAG Adverteert in dil Blad Is dit weer ooquutterie V l ercufs oog riiM uitvorsohend op het ohooiiö gelaat VVellt eene Ruwheid oa verIcgeiihcui Neen oamogeüjk dit blozen il e veriegenheid zijin niet bestmleerd het is een gevolg van haar eerbied voor ilfen priii Mag ik u verzockeln raejuitroiiw ons de oorzaak uwer ziekte mee te tieeien vraaiot prin Ferity terwijl bi zijne patlönte een stoel aanwijst en zelf tegeiniverbaar plaats lu nt Nu echter voor t eerst ontwaart hij haar hulpeluozen mookeniiein blik Wil Uwe llMiglleld zoo gioed zijn zeer luid te s rektvi vraagt zi Hi herhaalt zijne woonien eu voi t er glimlailien Mj Hi t gij kou gevat Idj hot dansen of roet echaateenrijdeni of was het tooneel nMsehien te kowi en tetochUg Zonderling waarom selbrikt zijztm en bloost zi nog meer Een uitdrukking van ontsidtenis tecdientzich op h enwtig gelaat toen ziet zi strak vixir zi i uit en zegt dat zij ernstig koude hee4t gevat op een winterdag toen zij genoodiwakt waS twee unen lajig blooüdwotd buiten te loopen Wttt een ongeval Wa dan uw hoed roi8l hi i afgwwaaidi f liiwiriliinullip IIEUIilillii UIT HKT MXQAZUM VAN N RAVËN8 KA YZ0 EN aositrcBum Dese THEEËN worden afgeleverd in veraegelde pakjes van vyt n ten halt en en Ntd oiw met vermelding van Hommer en Fr s voorxien van i nevenstaand Mark volgens de Wet gedeponeerd Zioh tot de uitvoering van geëerde orden aanbevelend j C BIJL voorheen J BREEBAABT U IK Juli C uur Eerete Orgelcoiwert in Oe Bt Janskerk F n Likeur n wumiiiD rocKimc lünstordams Veikr gbaar 10 Firma JU DAM Kleiweg Oottda iig r idd lli C gatvaotaa raa rara akil kr dan la oaaa agsada Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon ËtK riMw Dmkkerli A BRINKMAN ZOON Ooudé Tel 87 limiUIWÉIlMViMHiiptlljiTitiin Kelzeragracht iS3 Amsterdam TeL Interc Noord 10789 AM Schrlftdilke Cursussen CURATORIUM Mr Dr C P SCHOCH Prol Dr H D BODBNSTBIN I r H C PRINSEN OEBRUaS Jhr Mr U H VAN tENNBP Onder leiding van bekende L eeraars ocganisaeren wij 129 schrlftciyke Cursussen als volgt verdeeld A Handelswetenschappen S2 cursussen Boekhoaden populaire leergang en exaraen cnrsns Handelsrekenen Haodelscorrespondentie Nederlandsoh Franaoh Duitsch EngeUch Zweedach Rossisoh Spaansoh Haleisoh Handelsrecht HandelBaardrijkskunde Handelikennis Warenkennis de Techniek der Administratie ds Techniek der Bedr fsreclame de Techniek der Etalage Stenografie Schoonsehr jven Maohinesohrijven N B Special Innaasra voor d rralrtl k 4ipkMU k B Talen 24 cursussen Fransoh Dnitsoh Engelsch Italiaahsch Spaansoh Deensch Noor oh Zweedsoh Rnssisch Hsleisch Lat Ori ksch Bsperanto bovendien een Cnrsus in de Algemeene Literatuargescbiedenis N B BllsoniMra Carsoasea voor kat ataatanwaaa Oud Tides A a B C Exacte Wetenschappen 1 Techniek 16 eursassen Wiskunde Scheikunde Weer en Sterrenkunde Werktnigknnde EleotroTeohniek Lgnteekenen Meten en Teekenen VakDuitsch Vak Engelsoh D Ontwikkeilng en Beschaving 30 cursussMt Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beschaving Psychologie Sociologie Logica de knnst van het denken Rhetorica dekunst om zich uit te drukken esthetica Mnziek Muzièlgeschiedenis Harmonieleer Bijbelkennis Gezondheidsleer en SexueeleHygiëne Schrijven zonder fonton een goede 8t jl de Verbetering van het Handschrift vlug en goed Rekenen Bibliotheekwezen Journalistiek Herhalings Onderwijs Uitgebreid r ger Onderwijl Frübetan Slöjd Spelleidan Dammen Schaken Fotografeeren N B Da Carsnaen Hsrkallatsaadkrwlli U L O einvattM all lat sch val aa E Opleidini voor een acte L O 4 cursussen Fransoh Duitsch Engelsch Wiskunde I F jM ii U g voor een M O li cursusscn i Ned landaoh Fraaarh A Duitsch A Engehioh A Geschiedenis Aardrijkskunde Staatsinrichting Staathtqshoadknnde Wiskunde Boekhouden Schoonsch ijven O Cursussen voor de Vrouw 9 cursussen i De Techniek van het Hnidiouden Kookkunst en Voedingsleer Linne inaaien Kinderklatding Costunmknippen en Costnnmnaaien H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cursussen Postale Aardrijksknnde Ofaleiding Hnlptelegrafist en Kantoorbediende P en T Opleidmg Kommies b i de Belastingen Opleiding Handel Opleiding Techniek N B Behalva voor de hier aaosiiide aaibten of keroesea hMleol sartMsl opleldlaf Sarnamaralr aa Ad plrant Coanl P sa T Rllksvenaksrlngabaak Rlttspostspaarkank Ivoerwasea Qf msaateAdmlalstratle Mlaistaries RHkswatarstaat Van het onderstaande neme men goede nota De Curanssen duren minstens 3 maanden hoogstens 3 jaar Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Wekeiyks wordt den leerling een les toeg ezonden ledere les bevat de tof voor de week die in de eerstvolgende les eventueel wordt uitgewerkt Persoonlgk contact tnsschen docent en cursist I e rgangen voor beginners eenigszins gevorderden en meergevorderden Spacialerepatitie ouniussen De axanen onrsnssen worden gescheiden van de populaire leergangen die men uit liefhebberij volgt Agascheiden vaa de afdeeling Sohritteiyke nnnssen is aan het Bnreau een afdeeling verbonden voor AllvMKen Iniakc Beroepskeuie lader dia aUk voor oaia schrlftalljk Caraaaaea t voor oaia Banxvsadvlaaaa laterasaeert vra a saadar sick ook naar sMlfsslaa t varbladen oas r tla rrosiM tas dat alto vardara Mlxoadarfcadsa leT JOH tt ÓBgL Jr Dir Fotografisch ltelier VAN ZANEN Oosthaven 20 Opnaihén tot s avoods 9 uur met aleoliHSoh UoM 3 X TIJDGEESTBRIEFJES weder verkrijébaar hl Uw hand Vraaot Uvwen WlnKfHer Van Nelle sjFaiges Koffie ROODMEÏ 84 Cent PAARSMERK 78 Geut HEEREM Het Succes Appaiüat is heteenigste middel om zjjn scheermes en ook fijne Chirurgische instrumenten voortdurend in enkele seconden vlijmscherp te maken De steeds toenemende navraag bewnst voldoende Prqs f 1 60 u b f 1 66 Firma A QUANT Kleiweg AFSLAG j op DoiMleniAg 13 Jnli 1916 des voormiddags 11 uur in het Hotel JOE ZALM te Oouda van Een Hofstede gemerkt 134 met aanbehooren benevens verschillende perceelen WET en HOOILAND te POLSBROEK in de volgende 3 perceelen PERCEEL I Pe Bouwmansivoning net aanl ehooren en eenige perceelen WEIen HOOILAND ter grootte van ongeveer 10 4950 H A benevens een gedeelte in eenige puréeelen KADE WATER en wm PERCEEL II Tienige peroeelen Wei en Hooiland naast pereeel I ter grootte van 6 1970 H A benevens een gedeelte in eenige puoeden KADE WATER enWEO PERCEEL III Beni peroeelen Wei en Hooiland A aEanD en water in de onmiddellijke nabgheid van de vorige perwelen ter grootte van B 1613 H A Bsissld Waarop in de veiling ia g ioden PERCEEL I f 24ÖOO PERCEEL II 11000 PERCEEL III 13000 De peroatlen worden ewzt afsonderlyk en daarna ais volgt geoombineerd afgeslagen 80 Perceel I en U Feroedm I Il en lU Vu RaveBteyD Hossen Notarissen J jQL fyT eza d Trertepa tie blsud oox Q o cucLst eaa OaaOaStxelceaa ti nu a Vérscliijnt dagelijks behalve ZSon en ï eestdagen ABONNEMENT PRUS VAN HET Per kwartaal Idem fkanco per post Met Oemustreerd Zondagsbhd Idem banco per post Abonnementen worden dsgeluka PRUS DER ADVERTENTIÊN flits l W Van 1 5 gewone regels met IMwysnummer f 0 56 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend D enstaanbiedingen per plaatsing van 1 6 regels f 0 35 by vowult betaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar phatxruimte aaiijgenomen aan ons Burend Mjakt 31 by onze Agenten Jen Boekïïandel en de Post ntoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 ÏÏitgeTen A BBIMKIIAH KI 2001 ki nlitimaai bvflllen op he4 Tpoiw biuwli De eirato werd atgeBlage bij dei tweeden drongen de Duitachem het Z iidMijk uiteinde van bet linseh binnen doch zij weirdeti er omiAfkiielili tutgwworpen Een andere wanhofpike aanval zonk volkomen ineai ibe vijand leed bij deze aanvallen zware vörllortn t i aruSpre IplaatStti maakten wij vorderingen Ten Noord W Wbii van lie ln n dwi viM rlüCAlUeSt van hel pereeel kudbtftraal bek nd Geuieeiito 0 ud Sectie V No e 3 plasta liik geBnet4it en gelegen aani den Korten Tiendeweg ald aar Bianen twee weken na de dagteekenirij deeer bekewhnaking kaneen ieder tegen het verleenen Van liit verio K riftftijk bezwaren bij BurR fniee 4pr en We 4 oudier8 inbrengen loudo den Hen Juli 1916 Burgemeeeter en Wetboudem Voonuxmd B L MABTKNS De Secretaria J V HKUSDE REKNISGEVI IG INRICHTINGEN welke Gavaar Schade ol V e r o o r spervuur hen hun loopgraven te ver laten Hinder kunnen z a keu BURGEMEESTER DEKS vao GOITDA Gelet op de artt 6 en 7 der Hlnilerwet Brengen ter algemeene kennis dal i p de Secreüu ie tor vlf e ijii gel d de v TZ keii met bijtagen van 1 Johil V Duin Ie G dla om vei uimiij tot oprichten eener Ma ihiii Smwierij waarin d vei hilIcriile wei tuigeii gedreven zidlen worden b r een electromotor vaaG P K in dte perceelen gelegieri aan die V i No 10 BH 111 kadMtraal bekend Sectie D No 2470 en a471v a A 1 Cittzan koopman te Oouda 6m vergunning tot hatopricihtenKeener Muidenafiuterij en Bewaarplaats van huidcïi haar vellen enz in oen te ichtph giebouw gelegen aan d Willens aïohter de peweelen Nod 19 en L en KartMIraal bekend Sacye K Vn 19 i Dat op DinltAaig ten 2 Juli 1B16 dn nanvldda ten V t ure af de Secnetarie der Gemeente van het B a a d h u i e gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde verKUaninwn in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag van de ter zaice In edcomea M rifturen kan worden kennis genomen De aandacht worft er op gevestigd dat volgens de bestaande juriapradentis niet tot beroep gerechtigd zQn zi die niet oveieenkometig art 7 der Hinderwet voor het Gemeentebeetuur ol een of meer zijner leden zijn verBOhenen ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten Gouda den Uen Juli 1916 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris 1 V HEUSDB WETHDU Tnaaohen de a a en de Anore in het gebied vaa da Aisne in Oliampagne an Ooatalf k van de Uaaa werd het artillerievuur nu an dan onderbroken Goritelmaison vermeeeterden wij kanonnen benenniorgen naanen opnieuw eenl gevangen houteden vijanden Tot intanteriagavaohten kwam bat weatelgk van Wameton en ten Oosten van Armentièrea in de streek van Tahnre aan den Westrand der Argonnen waar aanvallen van Fransohe afdeelingen werden afgaalagen Aul het Italiaaniche Front Het Belgipohe oommuniqné van 10 Juli meldt De artillerie van elk kaliber waa cear aotief Zi heeft het vemielingswerk voortgeztt van de voorafgaande week op de nitaohe batterijen en verdedigingswerken in de streek van Dixmnidon Driegraohten en Steonatraete Verschillende obaervatiepoiten vatten vuur blokhtuzen werden vernietigd en verbindingsloopgraven omgewoeld Onze besahietingan lokten verschillende attilleriadnels uit welke omi zeer hevig wetden Wij waren telkens in het VoordaaL De strjd werd b na dageiyks imet loopgraafwerktuigen gevoerd jii het bgconder in den mdeiykeu sector van het Belgische front De atrgd No JEVasbyk Bet Dnitsohe oommnniqué van 10 Jnli luidt Aan beide kgden van da Somma duren ernstige geveohtan voort Staeds weer werpen de dapperen Dnitiohe troepen de aanvallen in hun storm stollingen t m Waar de dicht op elkaar volgende aanvallen gelegenheid geven hebben de Dnitsohers hun tegenstanders door snelle tegenaanvaUen verder teruggeworpen Zoo werd het boiohje van Frones aan de daarin doorgedrongen Engelsohen het gehucht La Miu onetta en hel dorp Barlaux aan de Fransohen stormenderhand weer ontrukt terwijl in Hardeconrt de Duitsohers vorderingen maakten Om Ovillers wordt onafgebroken man tegen man gevochten In het dorp Biaobea kregen de Fransohen vasten voet Tussohen Barleiu en Balloy weiden hun herhaalde aanvallen onder groote verUezen totaal afgaalagen Verder vestel k beUtte het Dnitacbe De Oorlog A i mt Westeiqk Front üet F r a a c h e c iiwnmiqué van 10 Juli luid Ton Zui ten van de Sunnne zetten de Franachen hun vorderingen geniurende den nacht voort In de treek van Barleuz venneeöterdeu zi een l l ileche loopgravenllnie die tuaechen dit dorp en La MaioonneUe l9 gelegen liet aantal ongewonde gevangwnen der Franechen in dazen sector bedroeg ge durende den dag n na t van gtoteren 950 naan Ten Noordwi van de Sonme was de nacht kalm In Chompaigne werden twee goedgeataagde verraASng aanvaileo dear de Fraasohm ten ZiildOoa ett en ten Weeten van Tahure ontlernoraeo Ten Westen Van Du nw nill doden die FraoscJien twee aanvallen op de I uitsche loopglraven lic zi over een front van ongeveer iOO meter veroverden Zi namen een tiental DuitdcherS gevangen In Argonne drong een Fran cfae verkenningHaideelIng bi Four die Pari een Duitsch loopgraaf binnen die zij met hand rranatem Milverd Op het front ten Noor ten van Verdnln wor ft d besVibieting in de streek van Chattancourt en Fleury voortgezet Een sterke Dultsciie patrouille werd ten Noord WeBten van Fl ry met handgranaten uiteengedreven In de Vogezen vleleni Dnit ohe afdeeUngen de FransIcJie tellingen in de streek van taiapelotte op drie punten tegelijk aam zi werden door het Franache mitrallleurvuur geteisterd verrooehten ile stellingen niet binnen te dringien en werden vokomen atgaMa an Het E n gl e 1 II o b e comimuiiqué van 10 Juli luidt fli l ren v ind om S uur diedeu de l uit oher twee Het O o 9 1 e il r ij k B e b e courtm niqiAé van lU Juli luidt Gp het Isonaofront vaa d geveohtBaetie tot p gemüMitvuur b pei t Üuze z ovtiegUilgen wierpen opnieuw l onNnen op de verdterkiogen aan de AKlititti sk he Zee riisseben d Brenta n de tltór werd op ven cheideue plaatsen ntet verbittering gestreden Steike Alpinestrijdkrachteu deden op onae linies tonZuid OoMten van den Jlma Uleol verRcheidene aanvallen die loor aldtelingen van onze 17e en 7 e ioliar ilerie T g nenten met ware verliezen voor llen vijand werden algp lageu Meer dan HOO lijken van Itaiiasien liggen voor onze loojpgravfqi s Nachts inMukte een viiandeliike aanvri In de stre fc van dan Monte Inicrrolto In deo sector t n Oo n van het BrandMal drfen de Aljilnt een aanval op don Monte Conno Zij verroeesteiidtm den berg do verloren hem wedler dbnk zij de tegenaanvallen van onzeTlroler andutnirnl aan wien zich 4 5 Italianen overgaven Aan bet KaukuliclM front lln K uali4ii i h e comnlunifiuévan 10 Juli lu i tt Ten W van Platana maakten de ItusISeii vprüetKw vorderingen In de richting van Moeis had dron tii Uu wisehe verkenners vo ii ij dte Turiiaohe linie en doodten tulrijke Turken met de bajonet Bekendmaking DKAJ KWET BURGEMEESTER en WETHOUDER S der Gemeente GOUDA brein eti ter openl are keninU dat op 7 Juli 1916 bi hen ifi ingiekoiiien een verzoekaollrift van Willem Kranend oflj4 van beroep broodbakker wonende te Gouda om verlof voor len verkoop van alcohotlioudènden dranli anderen dan Herken drank in FeuHIeton 1Vn Z van den Taurus gaan de itussen inet iiecas voorwaarts Zij namen eon belangrijke pe en een beel reeks hoogten welke ie Turken iieiiert lang in staat van verilediging hadden gebracht Op Sofllniilge plaateen vltühtten dte Turkeiw onder den dlruk der ItuAaen uit hun tttelMngen Ook kwamen de trociien van generaal Kroetin aanzienkjk vooniU ZIJ maakten talrijke krijg gevangenen en veroverden een kanon ina iiinegeweren en andoren oorlogsibnil In deze gevechten tn baar zeggen Hoogheid Onein Hobrerht nieiwe be zema veg 0n schoon De nageia van een poos zM men niet zwo dadelijk men voelt ze later Wel mogelijk Hoogheid I Een korte pause De prins Maai op en gaat voor de boekenkast Aaan Terwijl hi naar een boek sooeict steekt bij de handen in de zakken zijner huisijasi en vraagt iV ndér om te zien Welnu dokter vertel mi eene waar gi de flcho ine helit gezieji en gadvgwtagen lüj bel aonper Hoogheid Ikstond in andtere kamer en lt on ij reed op de kunden en kuren eener verwendte operaoangere Zonder door baar te worden of csnerkt kon ik elk barer beweginvem bei leden Wij hadVlen de aardigheid g eïutd haar tusÉÉjien de ou te Kiilaan en Ijompenmie te plaatsen Maar ite grap mislukte geheel de jong dlanw geiJroeg r$A met een ongckendii waardigheid Toen zi de zaal inkwam werdeu aller oogên op haar 0ericlit De nieesitem onden op en groetten liaar niemiand ëcfaeen i haar süfairigiriyke te Zien etHjfi gnegd HooglMid het kwam ml op dat oogmibtik voor a ff eene groote onhandSgbetd om deze witte roos tusMim al dit onkmld te ricMkken Z hoof zoo ver s og l k vao hare buurvroowaf en vergal salts te eleo onalit zi nleuwagierig toezag hoe heel ander de zangeres een aardappel i mMde en haring atDe prins keerde zich om Ik wil mij persoonlijk overtuigen rjj de juffrouw h er op hare plaats isi zei hij kortaf Ht zal van midtteg met u up post stóaa Hobre t i enkel uit nieuwegierigteid v wgd o W er giimlaCheDd bij maaroin een onpartijdig oordeel te kunnen vellen Ga gfj naa de jonge dkuic en zeg haar diat dokter WaAnlte en De Geluksster door NATHALÏ VON ESCHSTRUTH Nadruk verboden 82 Zij geeft den koetsier een looi en neemt zelf haar tmcb plaii en paraplu Welk eene Matige verekihi niitg welk eene giracioiih houdiag De priue trekt zich haastig van het venater terugi Het geirouMveorhoofd gtiat hi aaw zija tiMMfel on in den reiagié den geMükten trein op te zoeken voor lijn veirtr Vooral echter aMieU hi en boatdt een rijtulgl hi wil vantteag devour de ad in aanbouw zQnde tj phi barakken gaan bezichtigen Toen iok er Hohreohl den volgenden margen in hot tudeervertrek van Prlnf Percy kwam zag dtoe hem mi gwpannen verwachting aan Welrai dokter hoe gaat h l Hebt de va reedï geil i kea Zeker Hoo eid Ik moe eerlijk erkenten dat ik zeer verlangend wa4 onze nieuwe heriDfaemieiinige t zien Wd en wat i t f er va Ik kan niata da gmdW taa slepen tooneolepeototer was Zij behoorde niet tot de ail M rti g io rt vol iK uciUerie en Idhtzfnnfgheild maar tot ile nog veel gevaarlijkere wolvinnen in schajienvacht A 4lter bet masker eens engels verbergt zi een rtulvelkarakter zij wil niet ferken o i alnwsi en begeerten maar op hel medelijdea en de Stille bewonifciriBg barer omgeving Er wordt geklopt Dokter Hoibrcfht meldt dat ite zangere in de opcratiekanver is weisMiea te ik haar tegen elf uur Spreken Om u 10 iNenen Hooglhek Hoofdstuk xx Hebt gfj lie kotfeira nagenlen en i alle In orde vroeg prina l erc aan zijn kamOTttieoaar toen hl na zijn itageüjbtdt beeoek aan lie ziekenlaMnerS Aja studteieiMInar weer binnentrad waar Wasicihniluth aan het stoffen was Alle Hoogheid ia in orde Mag ik weten wanneer ik moet pakken Ik denk overmoagWi te vertrekken Tot uw dlenat Hoog eSd Er lag een sichadkiw over hel gle last van den geleerden dokter Hl was zoo ontstemd als hij slecbt zelden In zijn leven was Hat verdroot hem ihit Marga Daja zulk een ge liet arme meisje aobijni vreo elijk hang en zenuwachtig zngi hij deelnemend zij Is zoo bleek als een ittek en kan haaM geen woOrd h ïi reken De prins staat oogenbllkkeWjk op Ik kom r agt hl korta liet zonlicht valt door de hooge bo gvensters van ite operatie kairier Het sl eelt over het licht gekrulde haar van Beneillcta en het zachte gelaat dat zi tot ilen blnjientrodeode opheft fWordt vervolgd Zij Htaat op de prins komt haar tegemoet rettt haar de hendenzelgt dut hei hen veel gemnegen doet haair hier te zien en dat liij he beste voor haar hoopt De fijne hand die een oogenbiik in d zijne mst heelt Sn het korte ik dank Uwe Hoogheid I klinkt zeer emvoijdlg en zacht Een donkere Mos is haar naar de wangen gestegen en de lang wimpers zi n neergeniageui