Goudsche Courant, woensdag 12 juli 1916

No l8tS7 59e Jaargaug m w w iHinilnrntkmiinililiiiii UIT HKT MaQAETJM TAM M HAVRN8WA YZ0 EN aoMtjTcaxm Deze THEEËN worde afgeleverd in verzegeldt pakjes van vyf t ee e een half en een JVéd u met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders a bevelend jr C BIJL voorheen J BREEBAART Ia Per kwartaal Idem tnaco per post Het Gelllttstrêetd Zondagsbtad Idem franco per post Abonnementen worden dagelU s aangeDomen aan ons Bureaii Maikt 31 by onze Agenten don Boekhandel en de Postkantorei Telefoon Interc 82 De Oorlog Aan het We tel ik Front ItPt i ran che uosHinimqué vani JuU luidü Aan ile HüDisne waau itméki kalm Tuaseheu Soideoaeeii h iffRf namen Oe J ranHctie ii ti ili im eea kleine omlernemiDg bij Lriv ecnig vgandeu gevangen la hairdpa pie tJeNien Je r rawxlieu vert ctu5ioeive g lrtaagde verraij n MaanV allen i p 4te UuitM he K opglrwven tuMtx hen MaiM ie ampagDC enCalvere len Noor t n van Viüetfur Tourbe Uj den linker Maasoever mialukten twee UiiiW l e aanvallen op een Fran ehe loopgraai bij den Mort Homme volkomen oodwr het i ranfliohe vujir ut den roohteroever meide een nucïhtelijke tff MianVai ten Oodten an iiet bot oh van Funrin de Franschen in Hiaat een gedeelte van het gisteren h or de LHiitscher beeette terrein Ie heivyvereii Tij Jen leze ki ijg verrk ling namen wij 80 vijjiiiiten wuarürwier officdereo gwanRen In Lotharingen di ongen ae i ran i hfii m Hen sector van Keillan de UiutMciiert uit eenige loBf gr iafge deelten teru waarin dwe ilnteien Mwt voet liadden gekreigent Ilei E n g e 1 s o h e eommuni iu van IX Juli luidt Sedert bat i eBiii van ómt Irijd ontving e vijan l Wnjkc veraterkiagBn Jlmtaren hedennneht deed hij aanvallen op M iMcIhaiitene punten van onM nieuwe tellln en llehalve In ie l o H heii vud Mairre z en ThmnrP waarin de Umllelohena eenlg terrein wonlUTi werden alle aanvallen met verliezen voor den vijand afgeal men Tu M4ieii h t v xi rnaanwla wv whla teriein en de ee bombardeeron wij lev cndig de vijandelijke i Bllingen en doen wij k irte aiinvallfn op Ie front llniis Hij l ie nanvnillen werden vei illeiM le Ke llld lo p avet nejllereenvolgenB be8eh iten talrijke ftiitrtchern werden gvdlood of ijewo id eenige Revnngen genomen De atrgd in Noord Frankrijk Het Dnitsche communiqué van 12 Jnli luidt De nieuwbegonnen gevechten aan beid zgden van den straatweg Bapaume Albert in Contelmaison en het Bois de Mametz evenals de nieuwe gevochten in het Bois des Trones en ten zuiden daarvan worden met verbitterde hevigheid voortgezet Feuiiieton De Geluksster door NATHALY VON BSCHSTRUTH iii ti f lnikk Ml waarvan de ll Mfl zeker reedy vei njetl i ia De nienw kosakkentaktisk van de Russen Iemand die aan da gevechten in het Oosten deelneemt vertelt naarde N R Crt meldt over de eigenaardige miteraan vallen der Kussen tegen gedekte infanterie het volgende De Russische tiraillenrslinie schuift vooruit tot op een 8500 meter van once loongravenlinie en graaft zich zoo goed als het gaat aarden dekkingen Terw l da Duitaohe artillerie nu bezig is sioh op deie tirailleursluie in ta schieten varscbgnen achter hen Kozakken die met het lichaam over de paarden heengebogen in vollen galop voorbg de tirailleurs naar voren draven Het lijkt wel of die ruiters met een geweldigen stormaanval onze faindamissen en loopgraven onder den voet willen rennen en het is in de hitte van het gevecht dan ook meermalen gebeurd dat zg in de prikkeldraad veraperringen terecht kwamen waar de dood hen wacht Dit ia echter maar een ongeluk AJi het naar den regel gaat stggen da Kosakken een 1500 meter voor de Doitsohe linie van hun paarden en werpen zg zich op den grond om te voren De paarden klein en taai en foai algericht leggen zioh op het roepen van hun meester eveneens op den jtond en geven dezen een levende dekking Met hun karabgnen en geweren openen de Kozakken onverwgld bet vuur Op die manier heeft de Rns zgn aanval sprongagewgze 2000 meter naar voren gebracht Onze artillerie neemt de afgestegen ruiters onder vnur en terstond zet zich de tiraillennlinie daarachter weer in beweging en lieproeft sprongsgewgze den voorsprong van de cavaleritisohe voorhoede in te halen Tegelijkertgd Tukb uit de raaerve de tweede derde en vierde tiraiUeurslinie naai voren Wg hebben dikwgls acht ja zelfs tien twaalf en veertien stormkoionnes achter elkaar geteld Daar gedurende al dien tgd de afgestegen cavalerie in de vnurlinie blijven moet zgn de verliesen aan mannen en paarden natnnriyk groot Dikwgls kunnen de raitera het niet meer in het granaatvuur uithouden stggen weei te paard en rennen met den moed der wanhoop in onze linie de paarden probeeren dan de stukgesohoten prikkeldraadveisperring als wedstrgdhindernissen hij ik kalmer rond de kamer eener zaugcretr die er toi b zeker xinordelijk en erwaarlooiAl moeet uitzien Inteiyemleel hier is allesi ketirig netjoB Ik geloof Hoogheid viel Wachnitz in dal wij toch tol een kleine operatie zullen moeten ovorgaaa Indien wij hot dtaaromtront eeiii ziju mejuffrouw Daja zoudt g ndan aan oii f ontioeAneH durven tooverlrouwen vraagt de prlia A i ziet hem gliin ach nd aan nnar nog met Iranen van pijn in de oogen Ik dlel mijn leven in Uwe handen lloogheid antwoordt zl kalm Staal gJJ alleen op de wereld vraagt Wachnitz defdaeinend Geheel aJleen Jij zijl in den rouw Over mijn gïootvader mijn oudere llerven toen ik nog een kii lwoa Ik bet hen nooit giAertil Heelt uw grootvader u owrevoed Ik h alUjd bij hesn gewoond Ook toen gij kuiaften are waart Wederom die doodelijke veriegen he d tot zwijgen en blozon De prine zag haar yor 5bend in het gelaal maar nam geen dieel nan hel geaprek fWor vervolgd Nadru k ver baden 84 Ik ben nieïuwi ierlg te zien wal M dtaen zal I Zij grn t ien ouden KiUaao le ewuf doktar hoe netje daoudb rtjakop ztoh bedt opgeknapt I Én I o4n en m e heeft een fltcboo boezelnor vooTlgedaanj en AIjMzleb reedis nu op Donderdag te Wwfl gnwashChen Waar war t juffrouw Daja mg 2 ziet den oppadaer aani Ah I ik begiiijp bet prine I errv bijt zirti even op de lippen ij wacht op het gebed P ar hier nmnslrhen van onderaeheide giezindfaeid zijn opgenomen bet ni voorgMchreven bij het k gwi i ewenmin als bij het ontbijt Zij preekt een gebed De oifi weird afgenomen te kool geilwo De ioi zangeres eet van U mee zonler eenige leekenen van vorra ng of t enein te doen Wijken 1 Juli 1 uur Soc OnS ienoe gen Cffncert door bet ritatinuzieiicorpe van het 4e Keff Infaiktetrie ie Leiden 18 Juli a uur Eore e OtgoJconeert in ftto 8t JanAerk 31 Juli 2 uur Gebouw voor Bouwen Wonlngtoaacht Onder tanJ coinniieöle Armenaorg BelMid THTioektB wij gntM UM antalaeUiic ta laoftD oatTa c B n neertoa T n ak l l om tam Hm la sus afsMS ïaeotriWhe Drofckvi A BRINKMAN ft 200ti Gouda Advertentiëiu ♦ Ondertronwd iiK stinimi vu IB tiKi j L VU in vkh Ooada Rei 2 Luit der Infanterie 11 Kondekerke 12 Joli 1916 GEVRAAGD door 2 Militairen een OEM ZITKAMEI om s avonds te ntndeeren tegen biU jke vergoeding Brieven met opg v prysonderno 2875 bnr Qondiche Coarant Oonda 6 PUITSCH Doitsche Taal en Conversatie Handelscorrespondentie OptoMiag vaar Pi aotiJk examens Oh LAFEBER 15 LMTur DuHsoh M O C HontmamgfMht 19 OOUDA Zeer mooie loUedenieubeteiials Tafels Stoelea KMten Splcgeli Schilderyen Theetafels Bulletten Smiaineubleinentcn In leer en pcluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz onz alles spotgoedkoop Rucbekleede Leerstoelen vanaff 17 60 Styikast f2Q styitafel f 9 50 Sptotels f 5 50 f 7 60 eni 20 initnin44k ImaliiiuUldeScliiik Rotterdam Dieustaanbiedingen hebben in de Goudsche Courant tM4 tmeeeê ÜT Deie advertentiéa kosteo sImII bIJ Tooruitbeialinfc 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 oents Opgaaf nitslnitend aan hetBareao ZOMEIIBLOEMEI Franco door geheel Nederland lenden wij 2S prachtige Bolbegonla s met potkluit die direct op perken serre of balcons kunnen worden uitgeplant Dit pakket slechts f latS pakket f 0 75 ledere besteller 10 Wit bloeiende I li n gratis Noord NederlandsoheBloemboUenkweekery en Zaadhandel 16 ORONINGIA Soheemda FirmaCSMTTS Schoenlia cLel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 BET ADRES VOOR tËDEREElV W STlJNrS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukenjferei K jwielen en ondci deelen LandboBWgereedschappen en Werktuigen eA Groote Paardenmonslering js £ door de Fima 6 H VAN DER RUIJLEN te s GRAVENHAGE op Vrijdag 14 Juli 1916 wan paarden van B IB Jaar en paarden an 4 jaar maar B Jaar in den belt Oudshoorn 12 20 uur by s MOLENAARS HaMmwoude 12 40 nur bij het IJZEREN HEK Hazerswoude 1 nur bg Café ROERS Bonthuizen 1 20 unr bg STAALDUINEN Zoetermeer 1 40 uur bg Hotel GOUDEN LEEUW Bleiswgk 2 uur bg VAN MOORSELEN Moorkapelle 2 20 uur bg WAPEN VAN MOERK APELLE Zevenhuizen 2 40 uur bg ST JORIS Waddingsveen 3 10 uur bg Hotel DE UNIE Gouda a40 uur op het MARKTPLEIN Bodegraven 4 10 uur bg Café BENTHEM Woerden 4 M uur bij Cafe DE DUBBELE SLEUTEL Harmeien 5 10 uur bg HET WAPEN VAN HARMELEN O A VAN WIERIMGEM Commissionair Halfweg 7 30 nnr bü VAN ANDEL Sloten 7 50 nar by Café ROOB Amstelveen 8 20 nur bH v WERKHOVEN Aalsmeer 8 40 aar bij HOTEL MET Hoofddorp 9 unr D TREUR De Beurs Nieuw Vennep 9 20 unr bü Wed OTAPEU Ixiimuiden 9 40 uur bU DE RIJK Nieuw veen 10 10 uur by Wed VAN VLIET Zevenhoven 10 80 nur bg G SMID Nieuwkoop 10 50 uur bg F G v d BOSCH Aarlanderveen 11 10 unr bn A KORTENKAAS Zwammerdam 11 30 unr bu RIJNZICHT Alphen 12 uur bg Hotel VERGULDE WAGEN LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR STOOMEN Zömergoed en Spolleedini PRACHTBEWERKINe DE PELIKAAN Stoom Wasscherij Ververij en Gliemische Wasscherij GOUDA WINKEL IVIARKT 41 Tel I8B 2BS en 471 KOKO I sum nor kil lui il HAARLEMMERMEKB KOKO a HAAR KOKO DOET HET HAAI OKOEIEN GAAT HET UITVALLEN TEOEN HEL E ALS K TAU W0 TU 8 BEyAT OECN KLEDRSTOr OLII Of VET VeSFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHT KOOf HIT VANDAAG VAN OW DtOOHT Or COmXUK PRIJS Fl 0 7S n I BO m tl 1 00 pM Amm n Vot wwoBt tnii nra HaillDanHA MM Alloen Van mwBonliirrr UI N en Z Heiland Utradii r rlaBd TT h WËm UDIBIk Beanacnufet a iirif DEPOTHOUDERS Gouda ANTON GOOPS Wijdstraat 21 Schoonhoven 1 A v ZESSEN Krimpen a d IJssei s A GROENEVELD Lnz Zegwaard A OOSTERLING 68 M5t 4 lessüfleD sIoBinUijte FMeo peslipllelliHiiiimr OPGERICHT rM Voedert nw Fee met de miivere murure LIJNZAADROEREN merk 3TER en W L S en SOYABOOIIEMKOEKEN merk W L Uitmnnteude door hoog eiwit en vetgehalte en groote rosdiagswaaiil ller IHplomn Porih 1900 JV i n GowUm MedaiUen Fijne Likeuren WUNAND FOCKiNK Ameterdam Verkrijgbaar 10 Firma A DAM Kleiweg Oouda Tel 87 Adverteert in dit Blad In de Molen Tellbtt 12212 Wie naar zgn voordeel ziet En niet tegen schrgven ziet Vervoegt zich algewis Waar het goedkoopste is of zend schipper of bode het is van onds bekend Iej de¥ed E Alter 269 Gedempte bracht 269 Bli HAACi feeft de HOOGSTE WAAll E voor Gedrajfen Heeren en Dameskleeding Koopt geheele ol gedeelten van Inboedels Is ook nau buiten de stad aan huil te ontbieden Brieven worden vergoed Let s V p op NAAM en AVBÉS Uej deWelE ALTEB Ged Gracht 269 DBJS HAAG JACOB KÜLMAN Korte Pannekoekstr s RottenUm Het meest gesorteerd en goedkoopste adres voor de Snoeptafel Vergeet vooral niet mijn Priin Toffee f 1 60 per bus en mg nienw artikel zonder naam laaarO O zoo lekker van 1 et p stik 20 IV Telefoon 12212 Abonneert U op dit blai C3 E13ïTID A in Uw hand Vraagt Uwen Winkelier HEEREN Het Saccee Apparaat is heteenigstemiddel om zgn scheermes en ook fijneChirurgische instrumenten voortdurendin enkele seconden vlgmsoherp temaken De steeds toenemende navraagbewyst voldoende Prns f 1 50 n b jüiNT KWweg f 1 66 Firma A QUA Van Nelle s Pakjes Koffie ROODMERK 84 Cent PAARSMERK 78 Cent Donderdag l tulf IMfl liOIIDStlHË ONIRMT Verschijnt dagelijks behalve Zon mi Feestdagen PitUS VAN HBT ABONNEMENT PUUa DER ADVERTENTIËN f 1 15 1 50 Van 1 5 gewone regels met bewysaummer f 0 56 Elke regel meer 0 10 B drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 36 by vooruUr betaling elke regel meer A ets Reclames f 0 15 per regel Groote letters en randen naar plaataniimt Telefoon Intero 88 üitgererg A BaJJUEAH EH ZPOJ Ten zuiden van de Somme leden de ranschen bij een aanval op groote schaial op het front Bello SoyecoUrt een gevoelige nederlaag Hun aanval werd in bet Doiteohe vuur volkomen gebroken Kveneens moeaten zwakke troepenmachten die optrokken tegen La Maisonnette en Barlenx naar hun uitgangspunt terugtrekken Op venchillende plaatsen van het front in Champagne zoo ten oosten en zuidoosten van Reims en ten N W van Massiges verder tan N W van Flitey werden Fransohe aanvallen gedeeltelgk afgeslagen In het Maasgebied speelden aioh op den linkeroeva der rivier slaohts kleine gevechten af Op den rechteroever der rivier naderden de Duitachers hun stellingen dichter bn het werk van Sauville en maakten daarbg 39 officieren en 2106 man gevangen Krachtige tegenaanvallen werden gemakkelijk afgeslagen Dnitaohe patrouille ondernemingen ten Z W van Dixmuiden en ten Z W van Owny Aisnegebied en ten O van Pfettetshauten badden soooes Een tweedekker van de geallieerden werd by Athier ten Z van Péronne sadwongen in de Duitaohe linia te landen £ en vliegtuig van de geallieerden viel neer bg Scyccourt een ander werd getroffen door het Duitsche afweervuur bg Chattancourt Bij Dombasle ten W van de Maaa werd een ballon captif door de Dnitsche vliegers neergeschoten Péronne Het meest teekenande fait van dan toestand aan de Somme Is sohrgft de Times dat de Fransohe troepen thans vlak bg Péronne zgn aangekomen hoewel de rivier nog hun weg verspert Zondag namen zg Biaohes en Zondagnacht maakten zg verdere vorderingen tusschen La Maisonnette een eenzame boerderg ten zuiden van Biaohes en het dorp Barlenx Zg brengen hun rechtervleugel dos steeds voorwaarts om op één Ign te komeu met hun vlak voor de stad gemaakte veroveringen maar de dorpen Barlenx en VillarsOarbonnel zgn nog in Dnitsche handen Zoolang deze beide dorpen en de werken waarvan zg het centrum vormen niet zgn genomen zullen zij waarsohgnlgk geen pogingen doen om de rivier over te steken De inneming van Péronne ia een febenrtenis van het grootste belanginds onze bondgenwtan 30 September 19U Atreoht we binnentrokken hebben sg geen enkaie stad op deDnitsohers herovenit Loos dat inSeptember 1915 door da Engelsohenbezet werd is enkel en dichtbevolktdorp De Fraaschen zelf verklarendat hoewel Péronne thans gehoel isblootgesteld en ernstig bedreigd eenverdere opmarsoh lange en zorgvuldige voorbereiding noMig heeft Devgaod wordt beschanad door de rivieren door de moerassen aan den overkant en hoewel deze hindernissen niet van den ergsten aard sgn zgn zg tochernstig geno om reljpeot sï te dwiu gen in noc vlucblte iinKvaailH imai l roiuie juiiA biftijda oio oiiaÉugeling te oiKif aan Aan het OotMQk Fnmt liet Duitdebe Minuiainiqué van IJ Juli Luiitt li eu poging van zwakke llii he krachten weBtellJk van i rieifa ieksitadl over de Duna te gaan en aanvallen zuidelijk van bet Nunu eimeer Werden verijileid t njfi woritt n ie lhiil Aroiiiete gebetnU li eil ni t neKwauuilieul ontworpen eu geiHrigeer e bewerkingen braont liet rraiwoue leger ten Auiofen van oe Sonone io aau irt i ie der rivier ti eooveo 1 eronne iNa eene rtillorie voorberoiillng van twee lagen rukte té infanterie ten en deier om tJ ue vooruit üvm een tmiK van 4 K M vanal Stirinoat lol Hedlo oo kwarne zij op het bi ei ie plateau bMweik SiM voet boveu d zeeajiiegel gel g wordt liehciitJ ht iiBor MaiaonnMte Ferme i p den Itnkewleugel werd het iforp Kiaoiieti aan trie Kijdm aangevallen helt ooinpagnie tkoa om i tO nur lift ditvrp binnen tilt gr H tMe teel van de noordeliike belli werd bezet maar ilelHilt M hpic Ueven weeretand bieden tuamlien de markt en tien v e naar 1 ariMu In een groe i vernliMe huiden vanwaar zij een aanhoudleiidiiiai liinegeweervuur omterllielden Weldra Siigen die Fratuohen eehter totoen aaavül over door een majoor ingevoerd maakten zich mei owweerMaaiiiiare kracht nieeflitor ande eri terkle telling en dooden alde UuIMeheiw die haar bcaet ImmHUti of namen iicn gevangen Allen get cliii KMe zoo n l dat het verliefderFrara h n le t eenige gewumienIrfKlIroeg De raajoor werd dkior oenf nil beti iuitenunt met een iiovolverrtcho gewond doelt veldio lieintipoedig neder door een rtag meikuil van zIjn geweer NaJilj do kerk Weiden iO Duil bem het nog eenigiBn Üjd uU in een verniellifc hofstede maar glaven zieh ten iAotte over toen zij aan alle zijdipn warea ingesloteni Oni 2M wa de geiieele plaats jjeiMHoen bot garnizoen ovengdile Aan het i todhndfront is il toemand ver het algemeen ongewijzigd Hii Mleche otdeeUngen die bij Janowka zi Hi op den linkeroever traobtlen Ie iieMelen werden aangelvaJilen leen iniaii ontkwan Op den zuidelijken o er wardlpn bier en aan Een apoor Hig K ivelllowno gisteren nog over ie KOü mail gevangen genomen De buil gedHiremle de beide laatate dk eii iwin lïen Stochod behaald bewliiiil lilt een aantal officieren en l i t2 man mei 12 maohinegeweren On vllegenierH eHkader blijft aanvolleii 0 telijk van ileStochod werd een vanrte ballon van dton vijand i peigie lïolen Van den Balkan geen gebourioiin en van belang De slag bij Baranowita VVttt Van hel Oostfront wordt aian ite iyokal Anzeiger gemeld De gebeelu wer lil h yu tt de oogen noarbetWealen geriiitt on i het oöetfront voUgt de eene reluzenMHJif op den anderen Wal tft het eeMt ee aanvai ecbM om f v nMeHnf in Wolhynl te vBrllchlen heeft zil h In den loop van a ht dagen tot een Dlag ontwik kel He met belrekking tot te ma ia troepen ift or die RuMon iu het veld j öbr cht ie grootaie Is op het geheele Hidtfront van Kiga tl tot de Boekowiiui in hel Zuiden In bat gebied ten Oo teii en NOorrt Ondlim van hot Iponrwegknonppiint Haranowlltii derhalve In het gebied dat gelegen ia turt en den groolen Araat W w Hre tlllow k Moniiou on ifa miid ileii Serwi WPlli een ilnkonzSjrlvior van de hov nNjniKii tu B hen ite plaat eii LabuWy in het Zuiden on Zirln aan ite HorwoWi h in het Noordtem heeft fp I Bi1 i he legeraanvoerinistol l iMvcr flai liut Mhe li ilkonwen knytmi vartmteMen Al deze troepen jlffrihii ingezet om oen doorbraak In de boven aangegeven Unie te lorceeren De geheele opacl herinnert aan de iieratie in Maart toen de tturi en een gelijke doorbraakpoging oor dernamen op d linie I o taw y Na lolHjiiieer en bH nrcer van Wi hinew en gelijk die poging indertijd mitlliikte zal ze ook IMmoal iniluiukkiii De Hiu en ha l len tien korpilen na i ei oy ging iniutfsk ea ate l toe val de zaal dk or en liep oi die tafel tleen eu bleeif achter dlea tstoei van IJened cta staan is lues nog een plaalwlie over ine uffrouw i vroeg boieeidl ik heb een geweldigen honger enzon gaarne wat wiHen eten vi iti Ikde Htad inga Vvrl eeiiiied ffüioof Lompesunie mei baar zitbankje tot aan het uiterMe eimie der tafel terwijl diendtvaardigie banden ivneii een atoei bijzetten encfen iHird brengen Benedtcta Sidieen niet Ujzoudar verrast over die ooderscbeidling hear en haar flAAgenoüten aangedaan zij Iprak beleefd nw baar nieuwen Iwarntan maar niet op Ken eenilpiictii Kemeenzamen toon dien dj zooeven tegenover den ouden Kiliaan had aa geslagen Toen fc prine kort daarna inzSJni studieerkoiner kwam wachtte sljnkamardSenaar hem bij de deur op Mag ik Uwe Hoogheid veraoeketi mA te zeKgot wat alzoo ingepakt n oet wordrö f Welke unKonnenwil Uwe Hoogheid meeraemeni f De barometer taaf slecM wijihebben de oeretvolgende degen regen en wind te wachten t I geen weerom op ja t te gaan Berg do koffer voorlooplg maar weg midsbiueni h in t laatM van deze maandbe4er Tot nw dfeml HooghBid I Hoor een WannHilh Hooghedd Ik rijd van n ddtig naar de tad ga ly naar mejuffrouw Daja als zij na tafel in hare kamer terugia en zeg haar dat er In Imalooeenvleugel staat wanneer de juffrouw wn muziek nxx willen maken inde piano tot barer beaohikklOfS Tol uw dleoSl Hoogheid I Zou zij pelen en zingen V Hare em IK geheel normaal maar hare doofheid zal haar ongeelobikt maken voor haar beroep De pnn ergerde zich over zijn eigen ge ichten dje telkea opiidcuiw weer lerugkeenlen tot eenoixlerweip dat hem toch geheel onventlhilllg n oe t zijn Moe t n MoeM het arnne meibijo lijden ondter zijd vooroonteei om nJet met tooiw t ecMer Ie doen te willen h hben Mei een haodUgeu ruk auhtiift hij den aUiel weg atoal op on begoelt ziub naar iks deur Deze ia vtak tegenover die van hare kamer Hij klopt even aiaiL Ilinnen ro l dokter Wachnitz Een glimlach verhejdert belgelaat van don man nu hij denprins ziet Dal treft goed Hoogheid i Ikstond jni op het punt een heipentde hand te halen Mejuffrouw Dajais wel zoo gedwee en atll al eenlammetje maar ik vind het och beter dat ondSr d opefatie iemandhaar hoofd even vaslhoudit Ik ben tot uw denat Dokier Wachnitz zou de dsgelij e behandeling der patiSnto op zieh nemen dtat bad de prins dadsn dtö kig na het onderzoek bepaald De prin zat ala naar gewoonte aan zijn skhiijflafel te werken aan eene wf enichaippelljke brochure dSe Uj wHde uMigBven Maar Mj wa verstrooid Wd de pon in de hand zonder te hrijven wierp haar mg en zatg op zijn horloge Na was Wadioitz bIJ Benedlcta Haar kwaal waa weike4i van zeer emMtgen sard Wa hot niet iJB plieh kaar zelf te behsmWen IVrpy naemt het anke hoofdje tuastohen zijn belde handen Hij yoeh hoe al het bhied haar naar do wangen vtoelt De vum oed die van baar uitgaat doelt zich mee aanzijn handen en jaagt ook hom het bloed door ite aderen in veronolden loop Hij bijl zich op de Itppen en laat haar lo Zi n mam kHnkt kaimi nu hij Wa h Utz hot kleine lni ramen t uit te bami neemt en zegt üoef mij dat doktert GIJ weet i kan met goed toezien laat on de rollen verwl len I En nu is MJ veer aria geheel arto I dBre andere g darhtï wijkt op d n aohteivTond fiedurende een Welne pnize ziet