Goudsche Courant, vrijdag 14 juli 1916

5flie Jaargang Sprak bet d iodvonnla uit er Her maiin l ehmtaua directeur van hH offielerle inlicbtini iircui is Bern medsplu btig aan verapiedlng Men v rhe mt dat de Zwiti ria tie poHlie Ie l o rno een nlc iw ngeiit hup heeft ontdekt dat dinir uiilt pionnen l opgerl 4lt Deze povigdipn zieh medepMolitigen te veiSrhaflen onder de jongelieden SeTIelno TeiSdn Het bureau deed zleh viHir al een ageiUSrhap dat 9Éjn verlakklnRen tot In liet hart van Uu lit had I e politie arrwleerdb een inw tner van TIcImi die sedert wii ge laren ie Ijicarno gevesUgit is IV mililoire iiiiiorltelten lebïon bet oikder oek 3S3 3 xxoz2 XeizxdL lroenteii 111 l imlhurg De Kijka VmmkiMe van tueztcht op de Groenten C entrale meldt Terwijl In Zuid Holland ds krrtiirtlade nu en dan zulke hooge prijaen opbrengt dat klachten inkomen ovar de geèrekkigo handhaving def maxfl miuiiprijzen wordt on beriualdMIjk van VeiUosi he vellingen b rh4it d it deze groente wegens de lage prijaen achter onveritoopbaar U Het wil de romnvlaMe vnork inien dat iMt ligt iw den weg vw den Handel om zich deze taalHtc outstan digheld ten nutte te maken en de daar besfihikbare froenfe vow de andere deelleu van Nederland te hetrekk n WelUi4it geldt dtt ook voor andere aoorten van groenietk De zee mlLlclena voor IndlP Kaar bMtend I souden giflorsn 50 zoanilicleu met het Lombok naai Indlis vertrekken De Telegraaf van gisteren wUt ci Jo te d elen dnl van deze HraiiMnha i en niet minder dan 26 gedrost zijn Dit Is tot op zekere hoo to jnlet d w z aan de traiu rten die f tteren van Nieitwedüop en Helu voet sluirt aankwamen ontbrak niinnanil Maar die Iransporten zelf vtvrvn incomplei Naar men weet hadden 011 eveer J nUUcien zW vrilwIlUg aangegeven voor het vertrek naar ImBB DcRe waren natuurUfi allen prmniit toen hft uur van vertrok daar was Van dVi millriens lesK igewwen waren hieid zich o ti r l et gnmlslo gwkwite nrtnill 7 oiuhi i aaiiKrwwen rnterve moeel vvonfen aanjfehroken Dero hadden irtiler blllk war de ln t van helgmi Sunn te warhttm sNond en ook desie reservisten waren grootendeels onvln lbanr 0111 Hij ble f f V n Staan etni Htraal vnn vrmiuik verlielderde zijn gei Daar gimN onder bet zuic te ionge groen der vlierboifmen stoiul do gewnnndr Marga Daja M groette hein beie f ii l rtrery s mtg hlei o i nogenfiUk rusteti op die Monke g l lalle toen wiplv hij vhig In d n wagen lie aiïjudant volgde Nog av i biilgl de prins zhlrnll het rlJUilg hij zIM nu hoe dokter HobmJit op Mar Data toetrenk en haar de hand reikt De artSwiJSi naar hft park en echljnt 1 vragen ol hij haar ipp hare wanilellng mng vergoretlen Ken womterlljk nooit gekend gwoel maakt zl nvengeir van den prinri Het Is h n ol een koude hand plotseling hem op hel hart wordt gelegd En wanneer Hohreobt liet nu een niet eerlijk en irpredit meent Ajriiie Daia Hoe fanlroer zou hef voor u zijn I KoortSacfcUgo onnnl bevangt h m het is ab wordt hIJ met ketenen gMrokten n ar dit Mille park om i i plaatsten twMMhen dw e twee mnMThen op wie de IWdegiod gerewl Maat irijn pijl te ririhtoir fWoi vwvolgd M Juli V l uur Soc OiiA ierfoe lïtHi 1 oncert door hot iStafimi zielvcorps van het te K y In faiitene te Leidwi IH Juli H uur Eemte OngolcanlMl In de St Janakerk 11 JnU u r jlebottW voor Itoirw en WoDiingtoericht OaABr Han i comnnasie Armenjtorp DBPOTHOUDERSi Goud ANTON 300PS W jèstraat 29 Schoonhoren A v ZESSEN Krimpen a d Ussel A GBOESETELD Lm Zegwaard A OOSTEBLINQ 68 EÜMtriKfae Druklraril A BRINKMAN ZOON Ooota Advertentiën OadertroDwd HDGO T HOOFTMAH r K BETSY O HAGE Boikoop 12 JoK 16 Algemeene Kennugevtng OntTengdia Zondeg 16 Jdi 2 11 KAAS HA ND EL GEVRAAGD een Knecht voor bet inkoopen van kaai en verdere werkzaambeden Adree 10 W J KORTLAND Uithoorn GEVHAAOD voor kantoorwerk AM Eigenhandig getcbreven brieven onder No 6 bureau Gondsche Courant Gouda 8 APEUIOORN TE KOOP net Burcerhulije met 6100 M gra en tningrond en ohnur zeer geachikt voor hoenderpark Prachtig gelegen aan dennenhoich en iprengen 16 minoten van Apeldoorn Koopaom f BOOO kan ala Ie hyp gar biyven Br fr J Daa 11 BlQSOOOp i Gon da Voo ruit PpaoM PpoflPamma MIT DK UMTnUli HET VEIIEBEI flIZUl VROUW Hooiend drama iti 3 acten EEN STUDENTENORAP Comedie amuuiale IN OEHEIMEN DIENST Spannend drama HOOAN 8TUCAD00R Klucht HET ACHENMEER 80 Natuur Homoeopatisclii peesmiilileleii van Dr Sdiwabe en Voorhoeve b l 16 flrma Weyer en Roefbamer Apotheek QoHwe 185 OOUDA Tel 37 Dienstaanbiedingen hebben in de doudsclie Courant f0t Dueadvertrilieikoslei sIceMk kIJ Teertiltkciiling 1 6 ragela f 0 B6 Voor elke ragel meer 6 oenta Opgaai uitalaiteBd aan betBoraan il FUne Lik0ur n WUNAIMi FOCKINK Verkr gbaar 10 Fipma A DAM Kleiweg Oouda t TiL ST 37 TIJDGEESTBRIErJES weder verkrijgbaar hp M Wil fai liliaseliippiilijli ta Keizersgracht 153 Aauterdam Tei Interc Noord ma AU Schriftciyke CunuMen CURATORIUM Mr Dr C P SCHOCH Prof Dr H D J BODENSTEIN Dr H C PRWCEN aBERUO J r Mr L II VAN UENNEt Onder leiding van bekende Lecraan organiaeeren wjB29 tchritteiyke CnrMMien ali volgt verdeeld A HandeliweteoKhappen 32 carmMea Boekhouden populaire leergang en examen cnrana Handelarekenen HandeUoorreapondentie Nedertandicb Fransch Duitach Engelach Zweedach Ruaaiicb Spaanich Malemoh HandeUrpcht Handeluardrgkiknnde Handelahennii Warenkenn de Techniek der Adminiitratie de Techniek der Bedrijfsreclame de Techniek der Etalage Btenogra6e Scfaoonachrnven Machioeaehri ven N B Speciale leertaatea voor 4e pralitipi 4lph a a B Talen 24 cnmmen Franach Duitach Engelich Italiaanach Spaanich Deensch ItTooraob Zweedach Rniaiach Maleiicb Ijatyn Qrieki cb Esperanto bovendien een Curana in de Algemeene Literatuurgeschiedenis N B BI oa4ere Caiaaaaaa veer kat Staataaiamaa Oeda Talea A en B C Exacte WetenKhappcn en Techniek 16 cursuucn Wiaknnde Scheikunde Weer en Bterrenkunde Werktuigkunde EleotroTechniek Lgnteekenen Meten en Teekenen VakDuitsch Vak Ëngelscb D Ontwikkeling en Bewhaving 30 cnhuMen Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beaohaving Psychologie Sociologie logica dekunst van het denkei Rhetonca de kunst om aich uit te drukken Aesthetica Muziek Muziekgeschiedenia Harmonieleer Bnbelkennis Gezoodbeidaleer en SexoeeleHygiiSne Schrijven zonder fouten een goede Stül de Verbeteringvan het Handschrift vlug en goed Rekenen Bibliotheekwezeo Journalistiek Herhalings Onderwijs Uitgebreid Lager Onderwijs Fröbelen Blojd Spelleiden Dammen Schaken Fotografeeren N B De Caraaaaan Harhallnisondsrwlls ta U L O omvattaa alia lat sck vakken E Opleiding voor een acte L O 4 cttrsM en i Fransch Dnitsch Engeisob Wiskunde F Opleldhig voor een M O II curtnuen Nederlandsoh Franach A Duitsch A Engelscb A Geaohiedenia Aardrijkskunde Staatsinrichting Staathnishoudkonde Wiskunde Boekhouden Schoonschnjven O Cunnnen voor de Vrouw 5 cunuasen i De Techniek van het Huishouden Kookkunst en Voedingsleer Tjtnnennaaien Kinderkleeding üoatnamknippen en Ooa H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cunussen t Postale Aardrykskunde Opleiding Hulptelegrafut en Kantoorbediende P en T Opleiding Kommies by de Belastingen Opleiding Handel Opleiding Techniek N3 Bekalve voor de kier feaoends amktaa ol keroepee gafceele ofl partlSela opiatdlnf f raaaseralr aa Adaplraat €omiiilaa P en T RI kavartekertag8Mak Rllkspostspaarkaak Spoorwefen Oa meeateAdnlnlatratla Mlalaterlaa RUkswateiataat ana Van het onderstaande neme men goede nota De Curanssen duren minstens 3 maanden hoogstena 3 jaar Noi maal lesgeld f5 per kwartaal Wekeiyks wordt den leerling een les toe aonden ledere les bevat de stof voor de week die in de eerstvolgende les eventueel wordt oitgewerkt Peraoonlyk contact tnsachen docent en ooraiat Leergangen voor beginners eenigsiins gevorderden en meergevorderden Speciale repetitie oursussen De examen cursussen worden geaoheiden van de populaire leergangen die men uit liefbebbertj volgt Ageaobeiden van de afdeeling Scbriftelgke Cursussen is aan het Bureau een afdeeling verbonden voor Adviezen Inzake Beroe p e k euze leder die alak jveor one aelurlltalllka CarMaae el voor oaaa Beroepaadvleaea lAeresaeeri vrage soader alck ook maar aealtailas te verkladea oas zratla proapaatiis dat aOa vareen Mlaoadenieden bevat LXIOPT UW KAM WEO MET UW HAAR 7 KOKO r HAAR KOKO DOET HET HAAI oaoiiEN OAAT HÏT VrrVALLIN TEOEN VlMTiaitT BE WORTEU HEtBU AU KtUTAL EVAT OEEN KLIlmSTOr OUE OP VET VEPrMSSCaZND VOOI DE HOOPDH Koo nrr vaMaAjui vah vw aaooiaT pr cottnea paus n ars a i sa a aaa nn a 2 jjaBrs nr nafiH aBa a s 166 JOH QÖBEL Jis DIr 1 DE nieuwe PHILIPS HALFWATT VERVANGFN LAMPEN Witte Bioscoop VRIJDAG 14 JütJ en volgende dagen OROOTE EXTRA FUM Éen MiÉileolll Zeer mooie soliede meubelenals Tafels Stoelen Katten Spiegels Schilderyen Theetafels Buffetten Sty iameubiemcnten in iecr en peiuch Boekenkasten Tweepersoons onbetlapen VeerenbedsteUen Kapokmatrassen Staapkamemeubeien enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 60 Stqikast f20 StHItafei f 9 50 Spiegels f 5 50 f 7 0 enz 20 UNIinilTMI InnMiiiMliiUli Ml Raltonlam Enorm Succesdrama m 4 dooien ZMtm iNl Militi iiMiwfiiii En verder uitgebreid Programma FirniaC SMITS Scheenliaiidel Kleiweg 48 Gouda ZOMEIBLOEHEII Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN Franco door geheel Nederland eenden wij 25 prachtige Bolbegonia s In de Molan MlhH ïïlSk Wie naar zijn voordeel ziet £ n niet tegen schrijven siM Vervoegt zich algewis Waar het goedkoopste is of zend schipper of bode het is van ouds bekend JACOB KÜLMAN KorU Het meest gesorteerd en goedkoopste adres voor de Snoeptafel Vergeet vooral niet myn Prima Toffee f 1 60 per bus en myn nieuw artikel zonder naam maar O O zoo lekker van 1 et p stuk 20 1 Telefoon 12292 met potkluit die direct op lerken serre of baloons kunnen worden uiteeplant Dit pakket slechts f 1 25 li pakket f 0 75 ledere besteller 10 Wit bioaieode Leli n gratis Noord Nederiandsche Bloembollenkweekerij en Zaadhandel 16 GRONINGU Sohoemda IGi ftiiiriliinKUip IIEHIilillH DIT HIT UaOAIUII VAN N RAVENSWAAYZO ME aOBIJrCBMM i aEaT3D De e THEEËai worden afgeleverd in verzegelde pujes van vyf twee en een half en een Ned one met vermelding van Kommer an Pr s voonien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevdend j a BiJt voodiaen J BREEBAART Ia TusMksa wit tanteM tljdlt BsiMid nwéadMiIlM la ▼ artsdsrlafstt i o u o Is HEEREÜ Het Snccee Apparaat is bet aenigste middel om lyn scheermes en ook fijne Chirurgische instrumenten voortdurend in enkele seconden vlgms erp te maken De steeds toenerMnde navraag iMWoat voldoende Prys f l O n b f 1 66 Firms A jUANT KUweg I o 13138 Vrgdag 14 Juli 1 I6 mwM m Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONMEHeNT Per kwartaal f t Mt Idem franco per poet a M Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post AtMmnementen worden dagelijks aangenomeB aan ons Bnnaa Mabkt 31 m onie Agenten deu Bodcbandel en de PaatkantoTOa PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 6 gawooe regels met bawymummer I O U Elke regel meer 0 10 BU drie achtereenvolgende piaatoingen worden deie tegen twee berekend Dienataanbiedingen per plaatsing van 1 6 rwels f 0 36 by vooruitbelaling elke regel meer S ets Reelamaa f 0 18 per regel Groote letten en lenden naar plaatsniuBta BI ZOOI THt Ten A BBDnBft V 1 Telefoon luiere 82 Telefoon Interc ItH h Vei koiijoii micluklen De iliiasia he rbvi iigeueii walen zeer lalnjk Anii lic St M od aliwgen onze Iroopen aan beide zijden vaniteti Spoorweg Sarny J4 wel een vijamlBlijken aanval af Overigens geen nieuws Het Oostenrijk e he oomsmiiui ué van KI JuU luidt Aan te Uwlns troan4 pwaarls bij Kriedrii tiHladt deden wij eenige geSlaagde verkenningen Aan de Stui od werden aitillerle lueU geleverd Kenige vijamWijke luchte ader vlog ii a iiKT on e liniefi wierpen bonstien en si boten niet mitraitieurs In lalicil In die streek len Westen vuil de Strypa bo zijn de geveotitfii op t i van punten huirdneiuklg lie vijaml ikiet krachtige tegeitaaiiv allen W namen meer dan ifM acitkiten gevangen en naudtten een kanon en een mitrailleur buit Aan bet UaUaansche Front Het Uoatoni ijkschs eomsnuiiii u6 V an 13 J uil luidt Op hel front tuHS 4len U Brenta en de Ëlweh wiiH de gevecbtsaetle gisteren w deioin leiveodiger Oti den PaSuiilo werd een naobteUjke aanval der Italianen afgexlagicii In het roslna dal werden oiwler een voortdurendkrutUtig vijandelijk geschutvuur bertiaalde aanvallen door tadrijke patrouill omiornimven Ken officier t dl ichoi l rd man werden gevangen genomen De UiAi van de Deiilschland Streng liewaakt en achter sohluttiiigeib ii i habaair g tnaakt ligt de DeiilM hlund te Baltimore uit te ru teil van 2tijn venaeleien wenidblstorUcheii toriït Niemand mag hft taiblp betraleo De UoiitSiAiland ijuaeaiie Een Kouier telBgram uit WaMiingtoii meldt De diplomaten der geatlt erden Knitivingen ds luededeeiiiig dat de Deulschlanu van Breiixii l ijU I lot Norfolk in Virginia btgiliid werd difHir eeu ueutraai ktiopv aanifjacbip dat haar tegen oiit tipi kirigbeScbernicU en als sleepii iot Keiuie HooitgielIjk Lerii hten wtïrden door lu l deparleiiielit van buiteniannktqlhe zaken ontvangen lntuSw hen is eenleUiKram aan den Ameriknjei lien uiiwiil te Breinen gazonden waarin gevraagd wordt waarom hij de rc geerlag te WaMiIngttm niet In verli iMiwefi het v rtrt van de Deuhai laiid niecdasliki In iiwitaerland IMitSi e splounage l iMljs wordt d d 13 Juli ga luull en l loucoiut idie oiuter btfl vuur niet minder fa Rm geleden dae DoniPplerre Beoquincdbrt en A evÜlera Vulgms de Tlmaïr zal ar g ee herbeiing zijn van de snelle aaovalleii waardoor de bo dgenootob hunue eerste wiroaMn bcbaiBldeu en HIJ moeten verwadlteD aldKi rt rijlt hc Mad dat er lou Saain en moeilijk weik is te dpên voonhl de Roimne op eenig punt beneden Hi rhes l gepaeseerd Wi kunnen i ïeker van ujn dat ile vijand ziit sterk VBP an o i tke botrelgilr plaau aan de aangorallon dinie ninur er is een laitor SLe bel oUen el d V geallMHrden beguwKlst Ofia ooo loopgraven sipoedig kiiuoen geworpen is de van niHie ateitiugen genomen zijn bet gt arlieid van vele srherri hetiben geen stellingen tot het uil ken en verzin nHni iDsnle verdedlgiiigï liH ekininenMei iip geteelleHjk keiSteld wardiiv De stag aan de Heiwae zal vrrmoedeilik mg hevtiw aljn in ite Iweeilr pha e De v ltechenen ziijti goeit maar de result ej worden dHebt langieamer behaald Au Iwt OoeMfi Pront Het Uulisebe etoauulqué van ia Juli hildl 1 h B lw er U g r werden door een omvatlendeni tege aanval der üuitSche troepen bij eti teil Noorden van Olssea noordwe lelijk van Buozaoa de biiuiengedriiogen ItuMMi teruggeworpen waarbij meer dan 400 gevangenen gemaakt werden Van het Balkan terrein valt uieto Ie vermelden Het Oii tenrijkaohe oomin niipié van 13 Juil luidt Indk Bo kowina en ten Zuiden van den Dnjetter de toetitand oogew1 aigl li V hulden geen Mjizoiidere gebeurtenlèsen plaats Ten WfHien en t n Noond Weetai van Biu zw z gdi de vi nd opnifsiw met sterke Strljiikraebten Uit een oaor val tegen de verbonden troepen vun generaaj Von Botbmer over Terwijl een deei iqijner Morm rolo4uuaii reeKV vóAr ittme Mnder t en ineen zoeken gelukte liet een ander deel una stellingen over een Mnal Muk bi nen te itrlngen £ en oomidktelhjk itgezrtte tegenaanval der l ull M o tenrijkscfilTongaaische reserve wlei i le KiuMen er wederom uit zoml t alle aanvallen van den vijand vv met 17 officieren an Ü4S man tot 56 officieren en 2349 man By Frelingliien aan het La B sss a n kanaal bij de hoogte van ï la Morte tan ooaten van Badonviller en b EUrsbaoh geiultten Dnitaob patroniUaondememingen Ten noorden van Soiaaons werd een Fransche tweedekker in onze lioiea tot landing gedwongen Heroverde en verwoeste dorpei U Fraiujcben en En l heo htbbeii bij den inzet van bun olleasial aa I de Sooinie in weinige dagen tal van dorpen veroverd Indien tiien tt ig van dorpesi kan brenoni daar de Matln een hoKhriJ ing geeli van eenige dorpS pninhoopen welke opnieuw door de Uealllawdefi i n bezet Dompierre een verzameling tranen een prachtig atuk w rR zooals artilleriBteii zeggen Voor men hel diiii bereikt heelt komt men aan een groote in etkaar geatoo te suikerlabriek Uier en daar hangt nog ell tuk van een machine en juist door dat enkele overbHJIael biedt het geheel een nog trooBteloo ian ltlt De oiiruitgesiehoven Unie der Frea hen wn oniiele dagen geleden nog l iiitiK h bezit Van bet dorp Is nleH overgebleven Men moet weten waar het kerkplein a om er nog lote van te kuiincn onideiiken en dat die hoa pnln oorspronlietijk een kerk I g wecHt ani waartfohijniijk nlam nd iiuh kunnen voocetellen Todïstaafi nog ergen een paar muren die een binnenplaats vomien met zoowaar nog de ovenblijliseilen van een duiventil De l ult era badden ei eeti Hignaleibpotft gevestigd die de verliiiidlng met Flaucourt en AsaieivillerH inoeet onderhouden Vlak Uj Don lerre ligt Benquiaeonrt Onic dur is alles vêrwoêae rM k iaar werd h kerlthol verwoeat werden de graUteenffli door onKe boirsnen uiteengieébigest l anigB i en heroverden weg gftan wij njiar A evilleri Rondom een ffeh el verwiwwt veld Maat een lij ftpppllooomen en aetlter die boonien een I iiitia4ie loopgraaf door oiu lirllnhllde genoemd Thane biedt Ij wil onbzettcml louwslpel De lijken H eii er opgestapeld de grauwe uniformpn zijn ulS bet ware ru gewonlWi nw4 den z nd p ond en pa van reer naWJ ontdeitt men dat de wg bezaaid ligt met dooden Atweviilerri ruïne esi nog een ruïnes kM d e i verwoesting zoovar het oog re kt ook gfnda bij Herb De Oorlog Am hel Weateiyk Front liet i I aiiii i he cuDmiia iqué vati 1 1 Juli luuH Aan bet Suuime friiat lUiurt het geatebutvuur aanbowienfl V oort In CJbaiii agne in de oabijkeid van l ri Kie tri ngen de Franwïien slaLllant Ufi iKa Duitdcbe lime biane i en hraclïten gevangenen mede teru0 in Arguraie inMuiïtett twee vca raeMin manvallen tier Duitalcliers op h4t Niiiiidinlijk fii Ooi eli k deel vanden Kaïllanl bij IMante in het KniuKte uur Hij dé l ille Morte bra hteti de l uit R4tei een mijn tot ont ilolliiii tn bezetten het Zuiddijl t il an It ll trechter Op den reijbterüever van die MaaB kwam de in anterje niet in het gawetir In de sectoren van Souvilte en Chenoie waa de beschieting d tinchiji iitteret hevig In de Vogesen wend een aoavalepfit ing der Duitaichere op een Fraa che todpgi aaf ten Zukten van Car Aacb na e en leveiuHgen ha d granatenfflrijd afgeslagen liet Kngelsche comnMiniqué van l Juli luidt Setlert bet laatatp bericbt üiju er ie veli iiHi tene ncclnren vun bet geivechtiiterrein hevige artilJerieihiela geleverd De strijd iliiurt op veMcbeidrne punten voort doch de toe 4tand i iep ge n eiik deel er linie gew iBigidL I e fhiit hè oanvoislpoijingen on l liioiignaïen bIJ Wywchaete eii Iji llsMoiie werden a g iéi gen Dte werkzaamheid der vliegtuigen wa aan heide aijden van het ront levendig Het weer ie nngumMJg Het O u i t s c h e communiqni van 15 Juli luidt Ten Noorden van de Somme g iolcte het den Engelschen in Contalmaison vasten voet te krijgen H t artillerie vuur wordt met groote hevigheid voortgezet Tan zuiden van de Somme hebboi ook gisteren de Fransoben met bun aanvallen dia herhaaldelgk aan beide zyden van Barleux alsmede bij en westelijk van Estr es gedaan werden geen reaultaten verkregen Zij moeatai meMtal in ons doeltreffend apervnor Onder d zwaante bloedige verliezen terugkaeren l il Ten Oosten van de Uaas waa bat artilknriegevecbt nog levendig Qe verovwrda infanteriesteUingen werden verbetwd Het aantal gevangenen steeg Fttuilteton dienst llooi eul HOOFDOTUE XXI Tot Toi u Je pniw lu den najrtddag t rugkeerde wa het kameainei IM bessig het vertrek te stofien lj belit het tegenwoordig zeker heel druk Jlnra 1 vroeg b Niet meer dan awlena Hoogheid I MeiuUninw Uaja mMikt bet i zeker nog al lastig V Wilt gij hulphetiben 1 Valstrei t niet Hoogiield rmr merkt de juffrouw hHaat nlM lOHiiesi morgen roeden morgen Hoogfaeid 1 Clara boog ven en zag den gHeerden heer verwoulerd na Het was uog nooit geftleurd dat Mj hri woord tot haar ha gericht lara I help locb een handitl bijgile Watmaith achter haar terwijl bU een grooten koffer uil de slaapkamer van zijn meester In degang rfeepto Den volgenden morgen waren alle bewoners van de kilnldt oP hat voorplein verzameld 01 den prins een goede reis toe te wensehnb Zijn oog dwaalde niM een vrlandetijken blik v n den een naar den ander maar het was alsof U iemand ndMe in dien kring Een trek van lelenrStsHing lag op zijn gelaat to n bij cindMijk in bM rijtuig wilde stappen Op llt oogeoblik echter groette een zl n kanaili r i naar dapufczijde Prin Peny wenMa IkMhtaofd De Geluksster door NATHAl Y VON ESCH8ÏRUTH l nina ferriy Mrijkl peinzend mM de hand over bet TOoOoold UtlH l irt vergeten De bel weerklonkL WasniUlh trad binnen Is dokter Wanchitz uog bi mejuffrouw Dal Om u te dtenen Hoogheid 1 Ik verwaPht Hem hier Na wefnigie minuten versdieea da oude heo haastig tirad de prinSb n tegnnoet loed kit gHj nog hjer ztjt kikter Ik vergat Jnejnflrouw Dnjan g Iels te zegyen l maar nu kuntgij de boodUAap fel ovclIirengeBWilt gij haar meedMen dbt ik mxgen voor onbepaalden tijd uit deitad ga q aoolang n wlon waarIk tot nu toe ut gdieel lot bare dUptMtUa Md BI de aai ri Mnfc befiandellng waaraan zy zl 4i nnoet owiBrwerpeit it rust voor bur een hooldver SAte en 4 t Ik het dasvoor haar niet dlenStlgi dat zij met al de andere rteken in d algemeene zaal eM Ik zal order gaven dkl er alleen voor de jen edame In het ealon wofdl gedekt Dokter Wanhndtz dankte verheug uit naam van zijne patlente voor dsKe oDdenktieldlng Nadr k verboden 86 le van bun hart geen moordkult niaken en daardoor bewijzen ilat 2 in t olgetneen aprekende nienautd fai t bljzomier willen kweSMn Ik heb iK erpe inlHtfrtlieti al wat te var zieBde oogen ik heb goed in de werekt rondlgezwn maar de reine sier dar kunM aiine Mem werd zacht ntdia van geluk te zien Mihitteren vlei mij tol heden niet te beurt iBoolivaifer i reeda twds Jaren dood zeide zij edmteUJk aacht vol diepen ettnaedl Jiuu I Hij herft u itiH niet als zangen giekeod I Treurt gh nogi ajtlld om baaP Ik verloor allee in belai en zal om hem treuren zoolang ik led Zult gij weer nnar het tooneel terugkeeron ata gij gebeel geneaanzljtl vroeg de priiM Zij atMrde besn bijna vmblnft aan en iKtradde ontkennend bet hoofd N o4t nooit I en UMt een peiiaendesi blik voegde zij er tluisiterewl bij Indien V o6 wil zalMarga Daja een beter IbvAa vindendan bet toonsel Pat hoop ik bemam prin Fercjr op eanigRkins Muitenden toon Er ia w een aod en au ïger beteren weikkrine voor eene vrouw te vinden Houd mij mijne openbartil tM ten goede mejuffrouw ging bij vriendMijk voort ik behoor uu esunial tot dic mewlk hee Hij boog eiven en verliet de kil niek Terwijl UJ de deur opendo zag hij de Jinige aingere noglevtti aan Geen zweem van gdcwetste ijdelbaid van toom of pot op tftt lieve gelaat aatU prins Penif dli menigmaal n zulk eene b 4ientenie bi di zicii beleeiligd glesrodende kuraMenar HSen had waargenoni efn In gedtacivten verwnlten liep Hij eenige malen zijn kamer op enimr ging voot le abhrijftefel zitten 1 onderflteunde het hoofd met de han4 Womnutli trad binnen en bleef efrbiedlg bij de ditar Maan Oe prina bief het hoofd op Wal i er f He weer i praeMig Hoofbeid de banHnnter ataal op b Men Kg daarom koi Ik vrag n of Uwe Hoogheid mengen vro maar nietop rei wil gaan Uongen i bM Zondsg I Qe jonge voral a ond van 0ia stoel op Ooed paic dm koffer maar tk vertrek om negen imr mM dto maltraiai