Goudsche Courant, vrijdag 14 juli 1916

vde l ml e korpsen Do opii i h was laugmam door de bdesniiering van hw suwikgewo eo omgovalian boomen Men kreeg vaak veer verapteid geweervuur n traiUouiw kne tirden van vei hilleiide versterkuploalaen onder het geblatterte n vijandelijke gmwten vielen leota ophouden ius heu te booajen Do weeraland werd echter hoe meer da iianvajleude ImtalJonB den noontelykeu hoek van het boiwb ivaitendi en op zeker oogeoblik weet de opuiaMeh niet alleen tegaitfidmutteu t ior den regen van kogels maar wah men verplicht eenige hoiuterdeu metiers terug Ie gaan Hier werd het verband heiilMd eer men deli aanval voortzette IntusMlhen conceutreerdeii onze batterijen het vuur kraohlig op de plek van waar het I aterke verzet kwam Maar dit b j I IwiHtement kon todi niet ite verixo I gen mitrailleurs onidekkeu I Ken twee poging lot oprekken I beloofde met moer aiuocew buiten het I oezetle punt den de eerste en bij het I Invallen van ite Htoternls iievowten I zich te iiawuieii langs den s io M w g I dte arb nostwHTts door het heaêh I uitstrekt tot oP ongwreer twee dertte I van le4i atstaml In ten vroegen I morgen wenl de aanval hervat De dapper Inwjien voorzien vanbatsJgraiuiien drongen vooruit ten spyt van he niitrailli irviuir dal ongei twijfeld tenk aii de werking van on artillerievuur neiging tuowfc te reminderea Een g M llJfc aat teleiide i ill a4te loopgraaf werd bereikt en beaet De flankokteeliDg was in staal inbet NoordOo en voort te dringen en iiMlei iHMoliermend artlllerlev iiiir eh eitn inltralllenrr emplacement Ie maken Zoo wertl het MotmtiqbiifeKth veroverd en die verovering brapht onzetroepen op dit punt op een aA4andvan nog geen 100 yni ds van te eerste ioopgraal der tweede DnltarlieIWe HMd Aan het Ooiteiyk Front De militaire oritious van de Paster Llcyd Bchryft Hot wordt steeds dui delyker dat de eigenlgke bedoeling van de Rusten niet it de Duitaoba en Ositaai Bonnaiw imm alt de I bezette Russisone provincies te ver I weipen maar dat 1 hun pogingen I er op fyn gericht lich een weg te I bantti naar lian Balkan In bat büin I van den oorlog moge deie gedachte I niet geheel absurd zijn geweeat daar I toen de Russe in Bervill nog een I krachtig bondgenoot hadden waarop Ite rakenm viel Bovendien atond iBulffiuJie toen nog aiat aan de lyde I 4erMiddal EnropeMebe mogendheden Thant it de gehaela toestand echter ▼ olkomab veranderd en het OosUn rykscbe lega te lamen met het Dnit scbe staat tegenover da Kussen terwyi de Bolgaran aan bat Itlcedonitobit front gereed staan Vitohwsgans Door de Duittohe Staatsspooren tt 40 parttonlime vischwagent in dieastgesteld voor het vervoer van levendevisoh van Nederlandnaar Duitschland In deia wagens bevindt zich eanedoor een benzinemotor gedreven inrichting om het water stroomend te I honden Door de beladers mogen voor I de kuttverliohting slechte veiligbeidsot eléctrolampan warden gebez d Inde wagens ma niet gerookt worilan I en mogen daann ook geene brandeqdestoffen aanwaaig zün De bedieningder motoren moet door de zorgen derafnndtrt getohiadan I Voigeiis een bij de reederij 411 vans 4Mi iverUlit kl te Usnnlrier stotsnI liawler l luloa door een KiigelaeJi I uoilogMM liip naar l erwiuk UH ejbrnl ld I listen ivn iiNlag onk de iiiofl ieleiiiiiybi De Slenk aeli ipcr llos Jtfkofmiilg van lersélse In le Ziildentee tw boegle van Medeiniillk Alle opvarenden wenten f reA Sloonvaarimnea Maatschappij Nederland t mbok uitreis pass 13 Juli ï erschellingervuursehlp Celebes uitr vertrok 12 JoU van CKbnlUr Rembrudt trr 13 Jnli te Durban I ieiiw An eri iira 11 Juli van NowYork gameenta waren aan bet Rjjkafonda 1 l rng te betalen Bet biervooc ver1 tcbttldigde wordt echter door bet I QeafMntnPaatioanfands aan da 6e1 Beénte vergoed 1 Aongeaien de op deze taak betnk king h bende posten der gemeente1 ba ootiag vo bet dieestjaar 1916 by gebroa vaa voldoaade gegevens 1 voorloopig voor Memorie werden 1 nitgetrouen hebben wy de eer Uw Raad voor ta itellwi dia begraoting te wqidgea ab vtigt I Artikel 6 van Hoofdstuk XU der Uitgaven Reetitntie aan het Rnksjpensioenfonds voor de gemeenteI aabtMiaren voor te betalen paati oenen Volgnummer 211 tbantvoo memorie nitgatrokkan ordlaader geraiad on KOO U Artikal5vanHoofdttnkVIder Inkomtten Rettitntie door het gemeente pensioenfonds van aan helRyksfonds op den voet van art 68 derPensioenwet 1913 te bepalen pensioenen Volgnummer 46 thans voor memorie uitgetrokken wordt nadergeraamd op f SBIX In Uil iifli hl van Woeii Wig p l ii ei lng jl IK hier hel He Hat I Jageis met de SlafmuBtab van hel Uegimrat ingekwartierd Wiwwidag Svoitirgaf d mii7 iek eer lot ge iHKK Kcn van de InirKoriJ ei ii omcert op il Maiki lp Jfi J ill wordt biar weei hel ie liil Jn eix ingekwgWtard en op I t Juli Hl liet Irené Bar liiindsjj ileu Haag waar ij een vlaebitig tieaoek bistMon aan het I liaoriisbuis met zi i beroemde chH 1 denjenveraomellng vervolsme boI aehiigden ze de Uavaaceapoort dalKlilderza il en te Tréiv Ba l op bet 1 Uinaeidiol waarna de leerlingen naar I bet Tweeilo KaïmergiilKwW gingen en I daar gedurende een kwartier d J 1ling vaa ite Tweeds Kaaier MJwoan1den Daarna werd no ean bezoeft gehnicht aan het VreAwielela dat WH Iraai aan den OuAm hevo I ning hea W ia gelegeni wa ma 1 aki eindin 4i l eniagta Ward 1reiki waar heel aa niwa a m dendsglventer werd doorgebracht I De jongeren onder de leerHngtn 1 hebben niet den geheelen dag aldtis 1 beateed Die trokken al heel meüf nosr S evei ngan on zieb ilsar Ie vermaken en kterden dw avoiHfa nok vrosgier lerug DoiMlenlfig brachtea de leerllnf eii der eersle UaSse een bezoek aan ite l itl rdan ahe Diergaarde ZQ koit den ip faun tocht wel wal tm iln h veel was het toeh niet trl I IA den miikhiig toen ie teipigrcte I werd aanvaard iiegon hel harlter te IVeigenen I D iet rUimi befabab bi de Rot I Irnlantnche uieiffgaatde tm heel pret Innen dag gelmd en veel giraipn 7ll I kwamen stimikiaK 1 uur voldaan I IhiiiK I 1 BegrootiiAnn 1917 It tknlteilU I LicbtfabriAaa I Door B eo W n id M Juli I aan den Baad ingeiobdni de door de Commisaia van Bestond in het beheerder OMuaDteLiahtftthtiakln ontworpen begraotlngen voor4e gasfabrieken vook 4a EleatrioMtlf4 riek voorbet dieaHjaar 1M7 Beide bagrootingan sluiten ditmaal zonder laUo B en W stellen den Baad voor beide begrootiagen aldtit vast te stellen I Honining tabffinagidiageB Direetaor en Adjsaot Dlrectenr ilichtfabrieken I B ea W sobrqven d 4 II Jali aan den Raid 1 Bg bknwvens overgelegd advies 1 stelt de Oommiasie vw biktaad in batbeheer 4w QemaantaIiohtiibriekenvoor om iMt iagaag aa 1 Jaanari I 1917 de regeliugen van het salaris vaa I dea Directeur en van dan Adjuncfe I Directeur der aemeente I htfabriekaJ I ta beniea 1 I wy knnnan ons m dat vooM I I vaiaanigen en hebban d rbalTidee f I Uw Raad ia 0Tarwegi r te keveo té I nemen bet volgende bttlnlt d I De Raad der gemaMie CMIbj I I Oaaien de voordracht vmi 8il eJ I meattar en Wethouders dd iS Julfi 11916 no 91 864 en hst daèb i overgelegde adviea der Commissie vin bysUad in bet beheer der OemeenteOohtlabriibM M JoU t v No Qelet op art 22 der Pensioenwet voor de gemeente ambtenaren 1913 Besluit met ingang van I Jannari 1917 I de reg ngen van het salaris i van danDireotenr en tu den AdipnctDireetwir d 0 Mn uta Liohtfobrie ken vail Mlald Uj birfait dd 16 Juli 1910 als volgt te hsttien tt DIRECTEUR iaarwsdds metvrfie dienstwoning f HSO bij gebleken geaobiktbeid driemaal telkensna drie jaren dienst te verhoogen metf 260 ADJUNCT DIRECTEUR jaarwedde f aSOO by gebleken geschikt beid tdkaet Jia 3 jlran dientt te verhoogen m f 200 I mat dian varttandil dat voor het I barakenen van he tydttip van verdere periodieke aaa da t gtnwowdiga titnI Itritten to ta kannaa verhoogingen I met 1 Janaari 1917 ata nianwe perMe I een aanvaag neemt II de jaarwedde at vrije dienstwoning van F J 8WARTW0UT DE BOOG Diraotnr der OemeanteIicht ttbriekM ta brengen van f 3 0O op f 3780 en de jaarwedde van T B GHU NPRÉICOUERE Adjnnet Dinotenr dar hmeanta Licht fabriekan te breagw vaa f 3000 opf3ad0 i m daa ptntioeaiVrondtlag ats gemeentn ambtaaaar lor jaar van 4 ondar II ganoemoe ambtenaren ntpeotiaveUik voorloopig te brengen op f dOK waarbl da vrye dieattwoningworat gniiAat op f 800 en Wyaügteg Öemaantabegnotfaig dientt 1916 tregani pentfann gamaaate ambtaaaraa B au W tobryvea d d 13 Jnli aan dan Raid Volgant artikel 68 der Pentioanwat voor da geawnta ambtaaaran 1913 it da Oemaeate varpliebt bet bedrag 4ar peatioanen walka ladart 1 October MIS lya toeoakaad aaa ambtenaren I dia dat tydttir in dientt deaer De tti daiirda reedt eu atiauiitt of v r aa da toailand ward boi it varwnntobiagaa dia Bauw1 i$a leganttüdar toafloitlatda I k op dtaa aiat daa miit a a indruk aa daa da haaa dat 1 Boawmaaatar dia ovarigana oOk aaa ttr babooriyk eokta aahmv ia het verlieaen aon waaidoar bat ga1 heele vwloop vaa bet toonaalattdt ia I war kon word gabiaoht Tan slotte iav ai w agaaa g hkt bet BonwnMatlar dm fignraat daa dagen uit da band MtUan iraanleda 1 da party tan langen lette eaidigt 1 loodat bat spel kan voortgaan I t Publiek ap ndistaertraaaad vanirega da tobarmpaity I Alt tbedrüf nit ii ea t lobarm aaargalataa breekt er ott Boowmeetter s mond eea donderbui vaa ver vbMkingaa aan bet adiet van dea fijpuant tobtraiar lot vaa alka nmngeu wy daaa patjeaiaataira rntaliagaa gavan Wat btaialt joa in t banialt aaaa om my aoo n idioot fignur ta latei sUan I Da figurant laat rustig en volmaakt I onbewogen Boawmeeatar oitraaaa en I ontwoorit dan kort en bondig I Hoor it even m naar BonwI meester allet goed an w l naar ik I ben ond tergaant van bet Indiaidi lager len het it myn eer alt militiires I soharmaMaatar ta aa aen party te I spelea dia vooraf ttotprokan il Ik vertik bat om opnttfiyk ta verliaisen MARKTBfiKtCHIËN OroentenveiBaip 1 Nieuwe TulnicnvercMditfng Oomla 1 roeiileiiv filing van W Juli I l lo nk ol buitenland n rft 1 1 $ I ol slBlJboonea p WMO 17 f K Sper 1 tielioonon p lUX l j tS Andijvie I p ino boe f i l iM Salaite p 100 I kiM i lilHO fl 7U Konikonawra I groei p SI Wl 9 1 1 Uitjaa p I LTn l o X m ct S aède p maod 1 II HU ct Postelein p mimI 10 101 11 Zuring p loaad 10 1 ct I Wortelen bttiteidaod p 100 boS I I t i Tnlnboonen p IflO p t I J lO 1 13 Kreten p 10 boi m i cl 1 Roliiiilier p 10 bos 20 IW ct hei I deric p 10 boe 30 40 et Doiierw lien p p t K 9 ct Raeperwlen p pil 11 13 ct aipuoljnere witte p pii 10 l JK ct Peulen p pd ct Hekool binnenland p K II 10 H Wortelen blnnenUuil p I lOff V l 7 15 Tnlnhoonen p IWI pd fa f4 buitenland Aiiriilieien vroege p pd 9 10 ct ld lliitc p pd t i 19 cl Zwarte ln wn p pd 14 mj el Veilingabericht der Coöperatieve Tuinbouwveiling Nieuwerkerk a d IJsel en Oatstreken van Woensdag 12 Jali De prijcan watan Eng komkommers f8 30 f 9 60 ld 2e soort f 0 80 f 6 60 kl halve komkommers f 3 20 f 4 0 poengele komkommers f 2 20 3 10 bloemI kool lesoort binnenl f 4 50 f8 10 flito I I Ie soort aatport f 10 f 16 dito 2e soort binnnl ta l0 13 90 dito 2e rt BIport f4 0 f per 100 komIkommerstek f0 06 fO U per K O I peen binnenland f 4 60 6 dito o part 7 4 7 40 per 100 bos groote I boonen binnenl f 6 10 7 dito I port i 8 30 90 per 100 K O OOUDA 14 JoU 1916 I Menourius Diploma I Hij hel te Kotterdam gehouden ez 1 uien slaagde o a voor t Merwrin I diploma voor Kroaacbe Handelsoor I respondentle ile heer C de Heer te Schoonhoven leerling van den heer I L J den Hartog leeraar a d Gemeentelijke HandelocurBua Ie kmda Verkoop van vredesapelden Daar Burgemeet er en Wethouder geen loestemsning vorieend behli I kan de voorgenomen veritoop van vredewpelden on Dinndalg 1 Augu I tos e k door de eorgen der jdoatI aelijke afdeeliag van len NederioadL ehen AnU Ooriog Raad niet doorI gaan I liet vroeger gedane verzot ea ihiilp hij den verkoop moei derblKe I ook alH niet gedaan beachouWd werI ten I VbKhtóórd I Men siebr ona li lBren deden de tochtig lee nI gen der mel jesivaksichool van bet I Vlnditoord eHi bonttochtje naar fetI ler ain Op de heenreie was epliH0 genoen het weder ongmnstlg Ditbelelle echter niet dat dank ook aas lip onvennmeibare Koimptanlare de temiinn4il opgewekt wan Toen eeh 1 Ier op de terugreis de non mede 1 fpertlvierrte 4teeg ïe levenmuM en de I vrr i de der Belgiflk he mdsles ten I top Nog lanyt sullen rij zich hun 1 aangenaam watertoirhtje nokr R tteniaiii herinneren Mevrouw lji l ite Sohepper te lli t lei on het onderwijzend parpioneel vergi e1dien de leeMlngieii Schoolreis nitgaatald Naar wy varaemen is de voorgenomen schoolreis vaa de leeiüngen van de a 1 school aan de Nienw haven hoofd de beer H J Hey mat bet oog op de oagnnstige waertgestaldheid niet doorgegaan I Jeugdige baldadlgen I Hij te politla werd gkNerenavond I aanglhe gedaan dat van een perceel I van de Qoudecbe Sirooptabriek aan I de loitwe alhier een apiegielruili met I leenen wts ingeworpen I Uit een dtreet daarop inge liM oaI derzo is gebleken dat straall en l 1 gels aan het g oien zijn geweeat uaar AI eeU dulvenneM dat In een der b 0 I men nan de ïouwe lag Dat ncM 1 hebben de baldtdiige kwajongens fr 1 ullgegoold en de jonge duiven die I leb daarin bevonden staken zij bij 1 zkJi I Hteenen die naar bet nent wer I den geworpen zijn toen temrht ge1 koewn tegen een dpiegeiruit van het I pereeel vnn de Gowfeche Siroi a 1 briek die daardoor bnk De poUtie I hield de U jarige H dteB aan dk ibekende met sleenen naar ds mit te 1 hebben gegooid Bij rijn aanhou ng I had hij twee jonge dUren onder idjn 1 kiel verlxvrgfn I Procal veitiaal Ü tegen beni opgci 1 maakt wegens baldadlgfaeid en ver 1 nl ing Mchsolrri Tweede Bargetaebdol voor maisjea De leerlingen der Tweede Bniger cbool voor Ueieles Hoofd met P A Knoep heUsn dttte we beet aangename nltalaplew gemaakt I De vier bo ate kioMMn heBOtktan I Laatste Berichten A i het Weridyk Pront 1 Het Kngiolsch oltenSiol 1 l UNIH 14 Juli OgWeel lil hei aai i r in van den morgen dion iKi u lie Kng U iben duor In de Iwe I de liiiiteobe verdedigliWHlinie DelKiigt lschen vorderden i mijlen in iftlVljandeli e Melllngen lie hevige I Rtilji duurt voort I L0ND£8 gl4 Juli Engelache Cor respondantan aan het mint melden dat da Engelsohe troepaa Longeval Benjamin Ie Orand en het geheele Bosch van Trones hebben genomen Het weer is lew gnnsUg lliailer t liiJkoUdere eorreitpondeit hl bet flrlMefie hodIdVwartler geeft li il 1 1 Juli een bascbri riiiglva ow strijd in hel MamelKho dat vroeger als oiwloordrlngbnar werd bei 1 Hnhouwi Hij veiboall bee de Brit j ten geleideUJk vooniltgingon in de I rW htiiig van het iNinch en hoe aij I dit vermeewterden I Maandnghiiiddag ongeveer drie mir I nikten oiSer diking van een heltfe I vprSperringBvnur vier Brileche baI tnljons op nit het Zuid Westen t n I te traeMen het Maniet bcecli in beI alt te krijgen Een bolaljon ontI plooide zioh oostwaarts een ander I Ironir voort naar het centnvmi ile I beide awtere trokken weetwaartit I waar te biAlgste tegenatand werd I verwadit I Tijden den opmaraiA dUet men i Telegrafisdi Weerbericht vaa bat KoniaU k Meterielt isch lastituut te BS BILDT Hoogtta baromatanlBttd ruim 760 te Znid Doittohland laagste barome tantand 761 6 ta Skagen Verwachting tot den volgenden dag Zw be tot matige wind uit es taiyke riobtingan meest zwaar bewolkt mogeiyk eenige regen iets warmer vowal dat oobtandt KtMweii firt mwiilK Ik P i dat in piiMO w aa i Mi as immm iiiKÏ liu vprtr4 kkf u K u iwiiincr niet eanwa teen de tioMho Ukailc vcriiet kK waai Hik iMrouw 0ri rflfM ver zii Icriiliv pn i krt Noorii ka iiiuil i p b een 4 M Irre aaii Oe antme a t IÉJVM B l saiMt08 i iB de nantdMcnmtie Te Amitardam ia giitereo middag naar de N R Ct meldt een door dan Nederlandwhen Orostienbond bgeengeroepen vergadering geliooden ter baaprelóng van de vele en ceer erntige beiwann tef de leiding nn de oommiaaie van adviea incake iniker Ook nietledeD hadden toegang Aan bet begin der vergadering werd een conoept adree aan den minister van Landbouw rondgedeeld Daarin wordt gelegd dat in den toestand van den snilM handa die de laatite rfSien tot riMüdan klachten aanleidlM gaf niet de geweniohte verbetenng gebradit maar dat er integended oodanig maatregelen itjn getroffen die de goede vanorging onmogelgk maakt nwt alleen maar de memehen op de meeat grievende wjjxe verbittert Met de oikerraffinadenn en de ooamiHionnalrs besnoeit da secretaris vafi bat Suikerbureau sommige aanvrages laat andere eenige dagen onbeantwoord of vraagt vooraf accountantiverklaringen Door welke gewichtige motieven ook gedreven het resultaat blykt negatief De grossier biyft aeer achterop met ijn leveringen Anderayds veraendt de secretaris gedrukte stul ken welke inhonden dat grossiers voldoende van suiker aH i Toonien met welke stukken in 3e banden de winkeliers komen vertelle dat de groasierB hun nu ook moeten leveren Ken en ander bevestigt menigeen in de meening dat er e i tekort is aan suiker batgeen bliil l uit het koopen van de niet gewensohfs dure onbes kliieit n l als laden vaii van advies biyk gav i te lyn de dutrlbutis Uit het hierboven medegederiiii biyke aldus het concept de invlod van rafflnadenrs dexelfde faeeren dia in andere kwaliteit n l als leden vi de oommissie van niet gaachikt van suiker in goede banen te leidef dia ook als isifinadaors babben vatinimd de goede galaganbeid door denminister geboden te gabraiken maldoor nu de auikeraood is ontstaaa dia niet hebben voorkomen dat oiMteveer Se 000 baim A S Uaa schappijBaiker baltan consumptiewerden gebracht die als leden vapde oommiss e van advies haddan kuanea voorkomen dat de ongeveeraO OOO balen te hoog werden geUiawl waarvan de meeraere kosten nu ép de gnusiers worden verhaald Het is voor een buitenstandir moeiiyk te baoordeelen en met juiatiield aan te wyaen in welke kwaQtait een en ander gasohiedde loo vervolgt het oonoept De aigenaaidide verhoudingen van de versoblllaai a funetioaarriseen maken ditgemakkriyt Wel bleek ten doideliikste dat 4e groote invloed van raffinadaurs in de oommissie van advies de diatribut a niet ton goede komt In bUaoada e mate kwam dit by de bespreong ov r de nieawe oampagae aan het liobt Nafr verluidt hebben bearan raMnadeurs in de oommiasie van advifa erop aangaataurd da regeling voor de niaawe camsagne aoo te doen ayt dat te voor de oonourrentie gevriwaard tonden biyven Nietteganseaanda het hun bekend is dat de FriesokQioningsohe reeds veel oontraotan voor de nieuwe campagne heeft afg sloten hebben ty het er toob op galet deie fabriek in lUn bedryf te doan daal van da oof al moaMn worden gaaan baperken dat traoten leerd Het adres eindigt met het venoak aan den ministar paal en perk ie stallen aan den invloed van raffinadears in de commissie van adviea Na een korte openingsrede van dan voonitter den beer R D de Jong van Joure voerde bet woord debeW B Ooaterhois oud voonittar en lid van het suikarbareaa Een complot tegen Eutopeaaea ontdekt Uit Wtitevradea wordt aan De T l geaeiod De poUtie te Uakaaaar koesterde raedi sinds eenigen tyd argwaan tegen de bandelingeo van een aantal inboorlingen die verdacht werden mtadadiga plannen in het aahild te voeifn tagm da daar wonaada Eaiopeaaan Nadat er voldoende gegevana warao vemmald V bealt de politie tbana k den naobt de sam wwaerden ven Zy vond 180 inbooiiingen in een v Sadering bijeen en stalde vaat diA deien een compbit baddao asB alla I nr a y iisaa a ta mBporden De saoeBiwearders weraij vankil iWgg CToert BalnkkingHi tmacban hat depai tament van B aitn en Ama rikaaiiaobe fabriakaa Officieel De direateor van bet IMiniacb Bnaaii vaa bat depaita aM vaa Xotmita da baw J E Inckal is van If n rais naar da Vm gekeerd De baar Inokal haeA ia opdracht van den minister van K 4onÜn te NewYork een Bnreaa opgericht dat ala ondarafdeeling van bat dqiart maat balaat ia mat dan aankoop vu goedereu welke voor daa Indiadian dtaoat yn baatand as welke niet biar te kuida kaaaaa vaxdaa varraaidigd Als hoofd dar oodarafdaaliaK te New York ia gatradan da beer J C Ankorsmit ingenieur Ie kL bij dit departement die tegeiyk met de ba Xaakal aaar Anat ia vartrokkaa en lich thans ta New Yodi beeft g f veatigd lU NoderUndWcbe AUlOaitaK IUw if 1 AuguMue aji He iM it iitii il monatratie vuorilenvrtdi i i H ett dm uunog weluedoir iWn NedenatadwJieii Alrfl t orlr giiaa l 1 Au urtua aj wordt genrganiHrrrii ter heriiwerlng aan hetMl dut Iwre jaren tevoren apdteA ilatuil il xniute oorlog uitbraü MjIMhl ele ileeleii de landh oM kracht11wiirdwi vooit rfld en ean wel ilogm Ie Mtlle wonlen Het Ut eii iiiU riii van de Uroepen vamte iHaaii itenppente denkbeeld om mden Ter ni i tegen geringen ri ivHii en vredeegpeld ioor gêhi el hu l n l over Ie gaan heelt iii hat titgentfeii in de kleinereplaat n met iiflrett gevt iKlen dian in ite groote AmtwH in Ametci m als in üetk Haag zuilen d daar gevaxtigtte m IH n uuur Hgen Inzli ftten aan d len AitK4i 4btifi en xiju vreenrjij te £ Volgen herinneren In Anaftardan het de lHKh c4ing iin innvee Dio fli k de aandBokl van gtbeel he vniking dour iiiiikM van groote billettea op den arbeid van lieh N A o H If vn Hl en en dairdoo elrsi hleii lUl liWIonale vred l lia y no Hierk n iigeli k te maken ii 4 iiavfirbage zal metk nodet a leiwiTk Kaan en de mednwerkhtj vimlil wliikelleni en ook van de calé ien rwnaiiranfc traiAten te verkrikiwiom lip n uniHittge sHiul geilliiati erde kaarten die oP de punten tun iiH MlnlfltHir ProfrrMmna voor deniliiurcamen vrede gjrondaiag vun da arbeid van den N A O H belrekklqr iiubltend Ie vewprelden Ook rfaar Kal iiMniddela getracht worden de aaadaetot der Inwoners ep deaN AO Ie vealigen xir middel van grouteen luwkemle aanplakblIMIen In ih vemsehillende deelen ïsa laiwftt aal ito pri pagahda op gehf l versrtillleiMte wijae worden gevoerè lil PlaalHillike Uroe Mlddelhsrnii Stmin ekwli lk heeft he vo rne nen op iKeit dag een atito met aprekemlo B hrillen ver het ailand OYorflikkJe Ie ik n rijden Op Tenel Ml evo eenK hel g 4ieol eiland WHkrden bamerkt In IhOTucrend verwaeht men giviiJK vaii het alt ihit 1 An i alU iMuienvalt met een marktdag l e i riklee laat men de poKingen nm idl lU n henlenkthgmlag van lien oorlog kraoht te trekken vnor de paoUUII ihe iirganiaalle tnt AugiMti ii niailal iip iHeii dog g rooier her o k viei liuilen te verwaobten ia Hi den verkoop van de vredea Hield welke verkoop In tal v nkleinere filaalDen met groote ijv rwnrik voorbereid ml em klein ge vhifitlje wonlen iiitfereilil wknriiinuk lie punten van hetHInlmuml re Kiaiiaiia populair en prakMach woi iS u tiiFKellefat Pe Vredrauield uil taVaat oil een ttMn nind ilaka tvan ilv raehtige klenr waarop de mlw fcilt voorkomt vatt laaromlerIn jnoote Mtera hst woord red lil ontwerp voor daae vredsaapeldIJ van lie KIrjna van Kempen nZoon Ie Vorireeholeih welke r ik deU viring In gmot aantal nP al fc herft i i itonieik lliiKwel het wegvwf dm korten Jd aii vixiAereidlng niet nltvnenliaar Wl kt in iedere provincie een land iag Ie doen howten i ijnt het vrijwel vi l4taan te dat Ier herdenkii van den len Atign nft in ie pro im e IHr ehi een groote en reèdif nH org viMirbereldde lanititiK aal p laal hebben Ook in den Ooethuek van ielderland in FriFtAanil in Apelilóom en te Voortmng wordt een dergeUJk plan overwofen De i oorbereMlogeti in deaa laalate plaatsen On eohleo nog niet gefMNK gevordrnl om hierover meer Ie kunnen niededeelen In Anaeradyrrt DordreiM n Ifilventum o a tullen Verg dMa gen worden gvkoudeo Tenelolle i het voor bet Bealtiar ven dton N A O R een guwd teo ken dat in die plaatnen iiv het land waar nog gven ptaalmdijke Iroepcn aitn gevealigd venwtiiHende peraonan airh Individueel bereid beMm ver HHHH B H klsHTil dr pn paganda up 1 Aagua Jmi lei iiaiui te netnei Uet ireekt Boter aaar FrBgtland En Reatei telegram uit Londen aan da N R Ct meldt In antwoord vb aan vraag zeide Cecil bete ia bat Ui0M dat de Biitsebe nftarlag gaap ffri aidi geeft aaa Hatefiïü botarlirini ten Ean naaUag is ortroflaa mm een veMaii ib olk de H 4arhttdaohe tatelkanira ftet lw oa Wgt waarby is bepaald tet ia da tsakomal groote hoavatibedaa boter aas Eatalaad znlien gelaverd worden De boter wordt c e aurbllftaracfataoqrdeiiawpaa baodaUkaoaM en da atw tti da balangen van de Britacbe en lersobe fabrikanten lallen in geen enkd opzicht geachaad wordao Uitvoer van mannfactoian Raster aaiat alt LoiidaB aan da N R Ot Rentar a botaan vameamt uit galagbebbende bron dat bat bericht ak ton Engeland de Nedarlandatibe rageering varaoiAt liabben den nitvo te venieden van manufacturen naar oniydige kaden oiüttiat is De Britsohe regeeriag been alleen aan da Nederlandsohe OveneeTtost ia deo loop der nu aanhangige beapreUngea ga vrated den vo r aaar aeaig oatgdig kad te varhiaderaa vaa katoeBU goadarao gaaaadit vaa katoati door bemiddeling van de N O T Hoewel de uitvoer van katoen nit Nederland sedert aanigen tyd varbodea is waa da H O T ia staat katoenen maanlaotuan ondar oonaent naar eakale oaaqdige bkadea te eenden De weaaob vaa da Britsobe regeeriag if dat daaa itvoatoa ia het vervolg anllea opfaoodaa aaUs onder oonseat voor alle katoenen goederen geootttrolaerd dot de N O T hioi iHet bevorderd w jrde het zou ifïir In bet bdaug van den Staat zijn Il exira heelelltng op Zondag in ta voertm l e a HWii i aiaat apr telinog am ben veor p eaM hexeWWiaar ie tellen I M viil riag weid daarna verlegd lot DiiMdag haU twaidf Dg Scfegc nraar $ m de Oorlog Ifet In de ud geaekoieu I jtaliensvaarluig OoHrrul bet veitfckB vest bet MiHim zecn ittecberevaariuig Jeertruida M b lUii verneemt het l ori poBdeto iiebureau nOK dat acUp atoomende waa en niet viawiientb koerenden om de a i O Ala kenleekea voerde het de Nederianiksdle vlag gaactiiMerd aan wee ei d B op den boeg en eweneene het meric Sell nil bet woord Holland in groote warte letters aan ntuurtMont en bakboord In het midden oo den naam Oeertnikia met beven en herkornet i p den spiegel een kleiikeNe dartastdaEbe vlag h den top van dn liiaissaaiaaat OadHMde bet aidtialen werd boveisdieni door den acbipper een groote NederiawtRhe vlag gehea4 hen en werd door den leiaachi nlat langdurig aan de atonraflnit getrokken Kij dv bealehietine zoikIr eenlgfe waamnhmwlng vooralgaaaife vtoitatik ol wal Mik door èe dulkfcoot wa diwe dwarn van de aeesrtniidt oè pl ni liiai k IgDO U lie onderzeeboot droeg geen nunimer Toen ongeveer de h der meqf hfn vftn Ie ïeertnilda aan booiil waa he zij voor het eerel de IViiilaehe oorlf flvlag rie Voor dntkhoot medpgenomelh P hepelIngHl v n detJeeHnititn ip per nirk Taal matrooe Arie V w en de Jt aiHilidJit Prane vafc KiMiyen waren degenen die tllde het ongeval aHen de waeht ttodOeit Hel KcMInt biriteii twijfel dat rati officier dier biikboot g egd hoeft O het i oorlog Diiitaetiland zal a Iw wi lïotajen = 1 = TW EEDE KAMKK de fengadarlMl van deKanter kvam aan de orde de Wijalglnlf van het l tta le 1 it ltt cl g ven Ut ontwerp b oiii IlI port der brieven te wiJKl eik Holut NI bedraagt Miii een briefkaart 8 cent t i u fcn Brief ot 20 gram 5e i4 iM én hiiti van 20 lOU graa It III i voorw voor elke lOU gram ol g leelle daarvan b oenM f oi r een brietitaart hl deeeUdegeim eiUe cent j vuot een liricf in dezelfde genneelile tol JU gin l nt voor een Mip MidiaeHde gemeeikle van JU iVHK ent en v H rtri voor eUt meerder gewiehl van lUO gram of gedeidlte daarvan t cent daarboven i hel port itar gedrukte otukken bedraagt 1 cent per M gram of g deelle van M graon liij de Invsrdering van geiden op lultanlItMi zal voor de tweeide aanldedJng uok een reciil van vM leiUH vemrhMldlgd ilja Hl algemieene beiwliriuwingenitrong de heer Bokawiv in aan op beeuinT gingen en vereeuvoudigingen litd poetdjenot en op een comnèroieeie lioelvhoiMling Voor klaagde a r ovardoide6Ma lutereoiraiMinale veriiinitii per telefoon tuMïWtieii Aineterdan hfn Haag en ItiKtaedaint Uren lang inoet idcq U Amsterdan woditeui seUs lx het liM moeilijk het interuoammnale Iniroii te beretken En wil men klaHen dan Iviiytt het infomn iebur a u ook alUld in geaprek Op de vnu g om een ander tairief in te etelUat voor de drukke uren opdat allegn kH allermodkakeUPuite getel oneefd zal worden gaat a Minister niet In Spr betoogt dkt er In one land te weinig reriame woj dl gemaakt voor de iMefoon Dit bedrijf niowt lidi veel itneller uitbreiden din thanritait geval i In det fattitenland i hel bedrijf veel girooter en ziet meiï de arheli ring van de telefoon vei heler ia I c heer v a n Doorn u l droiK eveneene aan op meer redame voer het po tibeddjr Menedieo die niet vevl met de Itoet te maken hebben weten niet wilie godakkan de paal b Tweeile In VMe cacfcle achepen Ilehalve de reetfc opgetgeven epen zijn itezer dagen nog i i or Ki geleche ooHogaiarbepen opgeAtfadit Se olgmide Neiterlandaehe vieaK er aaflolgeii VI L l roederij J H Warneke VI IfiB reederij O vanTof 11 VI na reederij A de Haaw VI l J9 reederij D v 4 Valk Mz Scb V reederij A den D lk Pz Seh I reederij ABi De Jona Sr l Itrt reederij D Jol fieh 149 re deril Alb Pronk Si 42S reedeHj V d Toom Jz K 101 reederij C V d Toom Jzn Kw lOJ reederij C ten Dtilk Kw 131 reederij Joh Parievltet I z IJro 149 reederij N V Nederl Stooi lvi IÉ ril IJm 179 i ed irij VlaMcberiHIii Corneli Bart Saar aanloidiiig van het viMtbouden van NederlandAiie viMcbendvaa rluiKiu door de Engelac en werd gi wren in l i Haag een conferent geil lilden van eenige belaiM lhetjl e Mle fM ihrii ten einde te beraadslagen welke alappen kunnen worden gedaan ini aan dezen loeetand een ein ite Ie naiken mrhrijlt hol lllhld Vo gonrt vaifli ande gëgwvene worden op hel oogenit Uk ongeveer TiO viHMiiAer vaai tuigen In Engeieicbe haveiw vartgelioitden liet zijn voor bet nieerenikeel barin iateher doeb ook ver billendo trawler waaronder er 4h die van IJlend nsel een volielodng óp weg waren naarhule Enkele ttelr Irawlara liggen nu reede meer dan een we In Kirkwall en Lerwick met groote kano dat de vieeh apoedlg tot hodeirf overjpat Het iieacbieten van de Neerlandla Omtrent het beeMiieten vanbatOroiiiiigtw he ttchip NeerlandH kxi iteliti lleknian In èe Ooiftaee door HuaelW he dmlikaxHile is thaas MJ de familie te ironingen nader bericht ontvangen Aan een brief van de kaj lein ontleent bel Nieawelil v h Nooi den bef volglende DiiiMkitt 4 JoU daa na dklaga ijcillden wg met ean kleine koelte en i ofli kidsne zee niet ver van de ZweeÜMohe kuat Om o a 1 inlr zagen wil aan atuarboordzijde onverwtichLi een ondemeeboot hoven water komen welke direct begon te M bieten waarop wij dadeljk bij Iraajdeii zeil roinderden en oniso boot overlyiord leLtm bezet roet J nain die met de heeiwpapleren naar de duikboot roeiden Onderwijl ging het acbMen Mteeda maar door één etihot kwam Ib onae delila Ung UsmM waardoor onae reeling werd verbrt zeld en een gat ia het hout gemaakt werd ca M aM ep aa 30 c M middel UJ biedt De Minister van Watef Vtiea onae manachappen bij dan yondersee r kwamen werden de plbpie Iwee nadroten mee lot een oadevaoelt van oae Na afloop daarvan werd one gelBnl de naitrozm weer ap den on dorzeeKp te breagen waaraan w voJ eden vleae menaldien waren zeer onvriarotelijk De ondarxeeer ves Het oM dMma en wy Belten weer koere nog meer laat beaatwoord de J aeii eaan het gevraagde zooveel nkig li kIe suUen voldben V en nagaaien De heer Bl chon van gegeven eliponde e h licbtte bel ameè ahhip teinenl RntgMw nader toe om vo r ie bemelUng van een brirf op Zotr dag i cent naeer te eiaehen l He heeir de Wijfcereloot die Weerdeatevn r k verzette il h daartegen De Zondaffamal tondaar naai de ZweeAseite kan oa i d y t ijfc biikcle uren daarna kwnm wen een dufltboot in omb mgKJM beeie éne 2eU direct de Duitsche oorio vlug ep UiKze aaaoaan roeiden Kik itettjk naar dezen aderaeegr en tHiileu hun papieren Mk iobê aan 011 wei t door den eoaanandoot niet noodig geaebi s gakwüielijke vt gc ii wcrdaa beialwoerd eoooriwenl bit teluiiing gagaven om weer naar on oebip Ie gaan aa een goede rda geneiwebt llirainode wa dit ooderioek algeioopeii en zelteB wy aaze rei weer voort nog aJtlid oji de Z ee lt e klWtaaiihoii tend W nkwamen door iite echter niet voel vooruit Nocorf ltg 1 JttU dat nxKSWtf ongeveer 7 unr kwaan weer zoonmonater in onze naUlwid boven water en begoa on dadallft weer m zijn kanonnen te b werk l Wij teHen dadelijk weer allee in 1 wCTk aWde vorige keeren en eetten onee boot overboord om met de iKheelwpapieren naar dan ondenzoei r te gaan Onderwijl werd onze mast geraaltl e vrrliri leld ook werd alks van hel tuui iieaubadigd zoodat wij uialaeliip niet meer voort kouden bowegeifc dooi eigen kracht i5etb toen de boot een eln van one Up naardemonder eeft wa f geboeid werd aog tueachen onae boot en one eeMp inhft water geachoten Op d onderzeeboot alond den te lachen waanKMjnMjk ara qnae vorlanmtheid of om hel feit dM zeons zoo liulpeino baddeta gemaakt nuUMcbien hadden ze onze raast aMIIael gekozen en veriieugden zij zich dol hij getroffen waa Toen de commamlant onaeaHwcps papieren ha t gezien en in orde had bevonden weeën wij dezen er 0 i itol wij iMi met one acbip hsilpeloce lil ee rondklrewen Hij zeido Dal 401 mij niets aan en verliet ons weer domr onder te duiken rie eerde en de laaldie duikboot waren lluüeifivhe dat was duidelijk merkbaar aan het arhip de kleevimr de ifpraak en aan de rnanelEiiappen zelf maar vlag naam of mimkner werd Het geloond Het wtuf een wonder dat nle iKlkn van ons geraakt ia gewnrden ook niet door het vallend tnig AlImi zipi wtj gehikkig zonder verwonfilng gi4 l0ven en dit lag waa rluk nlel aan ile goedwilliii eid van de mansifliftppeii der onderzeeeirs EenJge tijd nadien zijn wij door een motorboot opgepikt welke ona naar DaJam heeft gesleept Daarna heelt een sleepboot nnS naar Stockholm gi r cht waar ik na aaiWtnnW bij het Naderlamieebe cniwAilant en geziinlwbap een verklaring heb tgeiewi welke naar mij gewgdwerd zmi worden opgezonden naar Den Haag Beaengde Berichten l Ukele weken geleden hnwde een WM hler van zekeren v V te CuleiiAMrg en volgMle haar ertitvriend n iar de editelijke woning te Vrecewijk Ciisteren had het jonge vrotiwIje gCfHiesf gekregen van het hu we lIjkMeven een verhnieonriernemer uil t iili iiiitioi weiHl onilHK OO de meitthp4eii naar haar oud ril e woning Ie biengen De verlalen wordende echtgenoot nMjut evenwel roet derehapileilnt geen genoegen te hebben wil len nemen atitbaw de door hen in niiilk lri ouUKxlan maredtaiMiae legde beslag o het ten vervoer giereedMaaiide en te verhuisonderneinier kon alleen met zijn paarden naar Oiilenilxing vertrekkem De goederen werden enkele uren later dhor de politie weer in het bezit van den eidiilvriend gebeld Van een en ander we d proeewverhaal opgonaakt t het geval In het mMIge Vreeawijk danig opuWiluilldlng brieht behoeft geen betoog SpiodneMmde vr eibdelingen Uen meldt uit Rotterdam oon Het Volk By Braakman en Oo alhier oatdeltte men aan de gebeimiianige handelingen van den Duitaoben ooneapondent dat ar iets niet in den baak was Toen op een gagaven oogenbUk de beer Br den Dnitacben corraapondent vroeg welke papieren hy op i s tafel bad werd by aeanwaehtig en weigerde by dfarop antwoord te geven De politie ward swaaraobnwd betgeen werd gemerkt door den Daüaobar Deae nam een koffertje waarin by de pmiaren opborg mede naar boven Daar wierp ba bat nit het raam waarsoböaiyk om dan gawtx betbntoor onder iets by aioh ta knoaea varbktea Hat waa eiditar te laat Sy ton iagarakaad worden Ter voorfcoiaing daarvan liet by lioh aobtarovar uit bat raam Tallen Mat sabnAenaobadel en enkele gabrokea ledeatatea werd liy opganoman ea aaar bat aiakanboia gebraoht By vnlgnrt antwoord te geven op de bam gaatride vramn Ia bat koflartje Uraden nob stokkon op apionntge betrekking hebbende Tbaaa woidt vermoed dot deielIMIaehsr de oonaak is geweeat datiar een S tal booten waadan opnaikk I Hg wat op de boogta na dan inbond 1 dar hootaa I Vergiftigjngavanabynaalea 1 Te Delft zya aaar da D Ct meldt I b een guin beataandeuit 9penon n 1 u oUe vergUtigingsverschgnselen 1 jnuMBomen waarvan da oonaak 1 t OntvkKhtte krijgBgovangenen Jfcihren ziju te Maat lri 4it i Uoh I Ürtfr fc grea ge i Wpfom f stoiUianaat i JMt dehe 1 E igevangenen I W ksa tunnel tktot hei Kanaal 1 uëi plan Ei eland en cankHjk 1 deiOi e i liiruieUsiiooi onder het liLiv 1 naai te verinndeu M hijnt litaos ook 1 in Engelaete regeeriogekringen over t eu te worden r mnkrifv ie de n i iu IH It Engieland hel plaa voor vanuit C alaia een owterzeeHpoor naar liliigelaiid aau te leggen üoofdaakei jK oui iniUioire redenen weeë de Kngeiia he regeering of Ze Ued bij haai weigeiliig ook toen i 1882 de tuiMvelweg in 1 rankrijk weer actueel geworiMi wa4 en eveneens later In liHlli toen het Eugelsehe parlement l j een nieuw plan zonder bfeepreking iverjjing tiH de orde van den dag hoe el de techoiaohe niogelijkbeid van den bouw van een tunoelSnoor geïiwikkelijk aangetoond kon worden Thans is in Eiigolsnd van slficieele zijde de nteening geuit dat de tunnelkwaitie na den oorlog ernj ig beiiproken moet worden De mijbaire bezwaren zijn Sinds het bond1 pnooltachbli met Frankrijk verdwe 1 nen en aan ifen anderen kantin het 1 zaak te zorgen voor een verkeere1 weg Voor levensmiddelen en trans 1 pnri van troepen tussoben Engeland 1 en Irankrijk De vertegenwoordiger I van de EngelHtibe regeering die met I lea CDinmlMie uit hel Parienwnl dit 1 omlerwerp besprak raamde de koa 1 len van een lunaiei op WO niiilioen 1 iraw en tfeu duur van den bo w 1 op t k 4 jaar iJe Times vertelt van den ijver van en Australiër om zi 9i bij het llrib e leger te voegen Deae man KrnaauH Wilfred Steele iai onlanga I VHI Irtijlen ver ui de dle iten van lie AtStrallei e oerwouden naar Adelaide gereisd om zleh op te gerveni als Soldaat HIJ maakte gebruik van den eerst besten kameel nami voor j een week watervoorraad meèe en eenige sneten geaoulsn vleeadi en i ging er wm op uit Toen MJ de be schaafde wereld bereikte vervlngi hij den kameel dooir paarden en de laatste 7911 mijl lenstotte legile hij of mot len trein Noodlottige val i Dewe week kwam bij een landbmi wer te Zaamslag de 16 Jarige P daVree van een naburige gemeente alskiificht in iKensl hij reeid uit om eensvoer hooi de naarden mikken aan 1 terwijl hij op te lading storel hij 1 Inimipide er af en kwam zoo em ig Ie vallen ifcil hij den volgenden na I luiddeg overleed 1 Eei sobermparty de planken 1 Louia Boovrmaaater trad eeaa op 1 ia aen Fraaacbe stnk waarin fay één 1 der eerste schermers van Frankryk 1 voorstelde 1 Hy moeet in dit stnk soharmen metaan groot aantal meesters van dendagea en natnnriyk overwinn a Vooraf bad bn met da figarantaa dia de venchillende schermers moesten voorstellen afgeaproken jy valt ioo tonabaar ik ifgth t op aaa t Spel begon m alles giag ab ToarMeaohrevaa X Da tebannM die ean kaas Waagden met dan grootoi meester leden één voor één de nederlaag Tan slotte wat er een figurant ovar met wien Bonwmeeiter dan stry begon Tot grenielooxe vemasing vaa dab aotenr wilde deae fignra t lieh niet gewonaaa gaven Biykbaar batchonwde hy de party als aoht 1 I 0 Boawmaaatar bem ol toesista I ggeaf t ntra op yoor den dromm 11 1 Laat je dan totth vaüen I de 1 man stoorde akih er niet aan en I tdiarmde volgena alle regelen der 1 Me kunst En hij was blijkbaar een nitatekend schermer I Het pnbliek kreeg da sitnatia in de gaten op da dnre raagan ward gafiniateid en gedampt gelaeban maw in da hoogte oatwaaktan da tportiava gevoalana van da toeeoboawera die de party mat groote balaagstdlmg volgden en nitroeMn dedaa hooiaa alt bon je goed Bram t laat Boawmeeatar t non ook maar t aiaggen 1 Dit voorde d figoraat aan diaayn posiüe ala loodaaig gabaal vargat en er niet aan daobt tioh gewonaaa U gavas 1