Goudsche Courant, vrijdag 14 juli 1916

NIEUWE PHILIPS HALF WATT LAMPEN VERVANGFN aV BOOGUMPEN Iej ie¥ed E Alter im Gedempie Grachl im ffceft de HOOfiSTE WAAllDE voiir Gedrag en Heeren en Bameskleedisg Koopt g eheele of gedeelten van Inboedels Ir ook naar buiten de stad aan bnis te ontbieden Bneven worden vergoed Lets V p Of HAAM ea ADHKS I Mej de Wed E ALTER 2 9 ied Gracht 26 OKJS HA Ati Dames Met de schoonmaak hebt 17 mogelijk wel een stok Kleed of Vloenellover dat U niet meer gebruikt Magde bode van het i BROÜHENIItJii dat komen halen Zendt een boodschap aan Roxendaal 22 of per tel 118 Het Bestonr ÏW GOL J 1 VAN DANTZIG IB D GR00TEND0R8T J 3 W DE VEN nc iFii m tl MHiirtlnmtklip IIEUIilHlii UIT HST Magazijn van M RAVËIV8WAAYZ0KEN Tmm mmmm innSI te ROTTERDAM M Mlennao Cotio Telef 2805 Hoogstraat 237 Levering van alle genaesmidde 9n Hulaapotbcken Boekwerken len voor leeken Verzending per bode of par poat V steeds omgaande II NEEREÜ Het Succef Apparaat is het eemgste middel om sgn scheermes en ook fijne Chimrgisohe matnunenten voortdurend in enkele seconden vigmscherp te maken De steeds toenemende navraag bewust voldoende Prgs f 1 50 u b f 1 65 I rma A QUANT Kleiweg A aEariD II Jiiii 1 uur boe On jeiue gwi tmpert door het btafmu ici Loj ps van het 4e Heg InfniiAeirIe Ie Leiden m Juli a nnr Eerrte Oi dc aw rt in 8t Janatierli 11 JuU J uur Gebouw voor Honw Ol WaniB toaachl On ter l i l I onuuieNf Armenzorg Eenve rtronw dadres E voor het maken en ttoleeren g van MEUBELEN ia bQ B H HESSillG B Paperatraat 24 t Óonda EBiUnka pnjiaa pfcma materuaL Kepüatw aaa alle men BdesM vwsesfeai wil t dd ttiUt mededMInc M mo i oatraagan vaa Tngsikriiirn aoDOsrtes TaraaksU ilir den MS om dM daa b an te rtmMsa Ekotriacbe Drukkerij A BRINKMAN ZOON OoOda Advertentiën OKVKAAGD voor Untoorwark Eigeohan dig gsichreTen bnevenonder No § 876 boreea GondRCbe Conraat Oouda 8 OEVRAAOD t Dordrwsht m een Caramelen Kuiaentiesfabnek een nke 10 Ie of 2e BEDIENDE leUatandig kunnende werkeil en vooririen van goede getnigachnften TE HUUR oEvmuiaB EEN flink Pakhuis Brievan met uitvoerige inlichtingen omtrent ligging grootte ent ondat létt W K bnreaa Goodaohe Conrant Qonda 10 Dienstaanbiedmgeii hebben in de Qoudsclie Courant 1 êleeéê imeeet WW D idTertntléB kottra slMllf kIJ roorallkelaliig 1 S regeli f O 36 voor elke r g4 meer 6 ceati Opgaaf oitftmtend aan hetBoreao FirmaC SMITS hoeahanèel KleiA 48 lioiMlii Bneren onder no 201 boekhandel D J T BRUMMEN Dordrwiht OpÈ rioht 1879 É leÉli HET AKRES VOOH IËDGRËE1 Zwr mooie lolledc mcul all Tafcta Stodwi oPIVMd SCHIlQ9fUQn I T1 CCU fclt B ffett n St lMHrabltan In letr en peluch Boekenkaaten 1 reepar oom onbeaiapan yewwibedataUan K apokHiatraiien Siaaiikaiiiarijianba fan eni eni alle apotgoedkoop RugbcMeede Laantoiaen vanaff17 50 StUlkaft f20 8UItafel f 9 60 Splefeli f 6 50 f 7 ena 20 UVMlUlTttt hirtiiiiiillliklliMl Rattordam ZDMEIIBLOEMEI FranoO door geheel Nederland enden vK 28 pracMge Bolbegonia f met potUuit di dinot op perken arre of balooni knnaen worden mtgeptant Dit pakket ileohU t M pakket f 0 75 ledere beateUer 10 Wit bloeiende I iSn gratia Noord Nederlandnhe Blounbollenkweekery en Zaadhandd 16 OB0NINQU aohaemda W STIJMS HAA STRE CHT MAQAZUN VAN Uüerwwen K ukeiig rei Hgwielep en onderdeden Lsaiboawgereedsckippei en Worktui n 11 HENRI TER t ALL s p GROOTE R EVUE L FUne Ukeupen irUMJIIID FOCKINK AmalaiHiam Varkrygbaar lO Firma II DAMa la im Molaa TiWni IM Wie naar zijn voordeel aiot t En niet tegen chrijven ziet Vervéegt zich algewiB Waa het goedkoopste i of zend ohipper ol bode het u van oudi bekend JACOB KÜLIHAN Korte Paaaeiioakitr s Reltardam Het meest gesorteerd en goedkoopste adres voor de Snoeptafel Vergeet vooral met mijn Prima Toffee f t 60 per bus en myn nieuw artikel onder naam maar O 0 100 lekker van 1 ot p stuk 20 aas Telefoon 12292 Klaiweg Oouda Tel 87 is herkenbaar aan ilan rpoden opdruk 0p todei palijva GOBIirCBXM Deae THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vgf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nom mer en Prgs vooralen van nevenstaand Merk vol gens de Wet gedeponeerd Zich tot de mtvoenqg yan geëerde orders aanbevelend ƒ C BIJL voorheen J BREEBAART la Vraagt Uwrnn Winkallar A LOOPT UW KAW WEQ MET UW HAAR Adverteert iii lil Blad t KOKO h t HAAR KOKO DOET HET HAAI oaousN oaat het UITVALUEN nOEM VtltniKT M WOITBU HUM ALa RIItTAl nes iVAT QUN lutnMTor out or varvaanitacHEND vooa e HooroHi ar aiT vampaao van mr hmmwt or wMiaua n 1 a ne a a w lumm iSï DEPOTHOUDBRSi Gouda ANTOH OOOPS W rtraat 29 SchoonhoTen A v ZESSENKnapen a d IJtsel A GEOENEVELD Lni Z r aard A OOSTERLINO 68 ISatèrdag 15 Juli I9HI USe laargang Vo Tai39 £ comivT 60 Verschijnt dagelijks h Aé i behsdve Zon en Feestdagen PRUS VAN HEt ABONNEMENT Farkvarlaal Idem traaeo per post Met eomiiitreerd Zondagablad Idem ftaneo per poet Abonnementen worden dagmfka aangenoaMi aaa ona Boreatf Makkt si by onze Agenten den Boekhandel en de Poatkantorea PRUS DER ADVERTENTIËN Vaa 1 5 gewone regele met bewUuaramer t lAElke regel meer BU dne aehtereepvolgende plaatsingen worden dese isMa twee berekend Dienataanbiedingen per plaatsing van 1 5 rMels f O S by vooruitbetaling ette regel meer i ets Heelamee f O K per regelGraote letters en randen naar pU tsraimte Tfllefbon Intaro tt Talefoon Xntnrc 82 ültterwt A nJMBUJt VK JXJOË iL ut 1 uir hiiult de vluMeieu aii iviin 7ul nit4 In met uw platte mo laal ne loutK berekend ia op Juc fii en voojrdeei meuachei nrt en acniTe Hoe jammer daairom dat dsnt tij eeu oppwvlakklge geMteiiln richt Ing an onsfii ttjd inet hot verwerpen in veei wai ala erfeoia vau eeu vi uegcriai tijd en met h uger geaag imkieed ala gotbHHeiitfIg geloof lot I na geivomen 1 teveiie voor veien dt geicgenhold ia verloten gegaan 0111 £ Kh tieojig te houden inet htt I verilenken van de groote levens V ragen waarover te denken reeiks on karakter kan Alen en waarvoor te ataaii Mut lüwln en kan zöd diap in nm gemoed te grijpen dai wij daoir in ontdekken wat op den dour het geheim onzer kracht wordt i he t n gealopld Mil de ge linfldHaeenle lla t eiaanaiie van int l n verborgen hJillhoek van deve zeifbewierookaKie pOeudoniem inij kI dKw loeroeipt Ml mij wel nonil gegeven worden om hél monaier van nabij te zien Inloaartien beklaag ik den urgenr tic raad Vt gaven zich 100 dlsnie i i dwz nog gei n half procent 8n tl Haagifche ihmee lioveei ariil lien jaar Dat r mlUat 18 voor dun urgemie raad aHerbeNhoovcndai W ujn er ver tevreiien want er blijkt uit dat ten ndmrte B t procent van Il ilaijr a he danip tnieliterder iffdan dal zij p dien noraeen koniten in gaan liMlien nu e ter onder die ge ringp kwantlleit nog een joffer arhni It gelijk d ig n p die orij aanvlo ig M ontbloof van alle elementaire benHiar ving zó TOW en onwelvoegielUk itan laai de kwaliteit ooit noig Ie wenauhon ovw Mheiphien l zobrulk haai tl fanurkneiwiar een vak waar van ih edele verlegienwoopdiger ikreiitilatle hebben van onoverirofïen WO irdenrijkdom uit hel raa en der V H a hulaire In hiel UMib neem ik atw4ieid van dil ilaagWrhe mormel Ik hied mijn vei oirti u iH in en aan voor h l lil dat de rer le ra al waarop Ik ppn IIooipAjip Juffrouw preketM heli ingpIHd dit np zoofn onrHniKNr ie I re nloeai g as4lieden Ter vei goc iijking Al er op geweren dat d07e belHH rt tni bel halve procent dal hei vadfrland wil reiUea t ver Ie wijze waarop de gnneen tp jkteuii rai verleenen aan de Ne deriaiKlA4ie looneeiapeelkunet i men hef iiHig niet een Het v inratet van hit dagdijktirh bwliuiir besrtant al leen hierin dat verlaging van den iliuiprlia lie vorm rai zijn waarin aut idie wordt verleend Nu ld hl liytileefn eenvoudig lv ph het heeft mik veel tegen I p inden Haag gevemigde geaolairliapiien 11I iin er er weinig van proüteeren w 141I 4j hebben Niin eigen theater en lie elen aleihta bi el reiiHi ce geni piili i i lwiiiirg II ivendlen tn er H ig een groot herwaar r ere lioiiwl iirg 1j reed in pi Italic gegeven aan den iHrecte ir van de l ran Ph Opera HIJ verhiwirl dim het gebouw en de mibMitioiirlng van de gejoeenb zon ihi vla deren ex pliillant 4M eten gaan 1 1 igt vo ir de band likt dit niet de beain v ijre van doen I Veel liever dan dit willen vele leden oen rechtatreckiiphe auhsldieoring waardoor hei de e fel cha ppen awgeiijk zal zijn vilka VI mtelllngen te geven Sat liirlljk i dat ik gwnakkelijkng e dfilnn gemdi opivatting At ak god idi iit i 7ijn au oog worda veOiondigd Vlj men hen op ii vele anden humanilalre roomingen van onwi tijd mk dan niiien rif oaderaMd dal zij daarvan r king en bexkwiing om vatten beweren liat ilj bet boog te in hen niet bevredigen Dat teinri lezeiwt ia meen Ik te mogen ei igeii onlMano doordlit deze mewiohen op een teeltijd dal zij nog tonden giloelen van verontwaardiging I dHior een groot ieh ideaal aange grepen in gF iMdrift konden gcra ken hebben oorisnoet dsa duudnuih teren genu die hen wsaMtowde toch Ie deuken on de loaaonMtige latrU re te leltn op vtoMhii van jang en dtand tè waken voor alle ullerateo die immer doOr de po blleke oi nie gevreesd worden Dal tekort dh leagte in hst gnnoedalbestaau komt van h t brflUlgg ir v au allerlei Lracklau vaa glWt en gemoed dia op den iee Jd tat züsicli luHUen wUten wijden aaa al wat Mhoon MlIJk ta 11 wsMokli w i den temggedi ongen doer een platte moiaal waarin bet hoogple goed niet werd gezocht in wat kslakter adtlt den wil vewterkl en lot zeUverloo ohening in rtaal stelt ar In 10 em naar de wereld dSe naar den inaattAaf van Jan Ka r ilH in n platheid helaa In alle Maden wordl gf n irien Dat g eatelijk lekeri Ie het b wll dot deze menMien tol karakIers hadden kunnen irorden indienmj lu bun leven maarf perKiuon hadden onl4 oet die ban Vpvoedden Lot werken dienen kasspen iudii0ii mi maar waran geMeld geweeet voor itenoodaafcaHJMieid all hraehten anverwtand en hart te Indp ie roeijienvoor hun wrtratdlng roet vragen diehun gehee4e denken in iinriag namen tr zit daarom ia de neigink ora klwleren te s ienen van al wMhun gnnoeii tot nadenken hrangU ui i ole vragen voor hun gaeM doei ri o een xiekcÉIJk verweoaen iM vn eir of iaat zlih In een tekort aan kart tp moet wreken of Tpeniiar n Mat hen nadenken over de vraag van het hoe en waarom van het menrfiehflMJk Dit nummer bestaat alt twee bladen Eerste Blad hrerMgiig eo Kaïditerformiiig Ildlit M Inenr wei een nag sa ii van witfce roenwfaen bBweerd wonl of b rDil w s dat ilj karaliter haAJeii OngetwljIeW mil gij itan ImnerLi iioljibcfl dal dit Rezegil werd van iien tie op een oi andere wijzr tiaAi t rpkem Ufit fc weest voor nleowe Ke l 4itei op wï4ii g ied dan dolt He waren de helden van one gealuhl liae den moed batlden een In lien Reworden overtuiging naasMiren Ie bren en en die Inin karak Ier toOmten in de trmrw waarmede 7 i tonden voor wat voor hun gewelen waai rodhl of auwh der Hef ae wa ij ikOiiden karaliter tooii ii oindftt ill hun innerlijit levmi Keen dufcarmonle wft i oawkit idj Riefc met alle hrw terr vttn hoofd en hart W met Iwn volle perwjonlijkheid kon ten xe len onder het werit hun leor d n loop lier feiten of door oiseB innerlilce oMwddlelilig ol ro I iin p tie rtiauder gelegd fiij l ei 0bjktt n over een gïrwetdige KoaMeiilirat t builende vaai in een bioo liduMm die ll n voort dreef onjdanlï lienzelven en waarmede in iiarinoiMc te zijn hun be er wfli dai het nret de wereld op een iiocoopff te gooien waarbij zij fanrajj Dteedl le van eigen overtui King n oe t ii otteren ilot jn deze heiden zoo ewor i ri i ijn zij bosenadigden gBwee die hij htiune geboorte meer gAven dan Hnderen medebrachten of en 700 m cte lioorionpende vooiwleiilng In den llijbei wp een Bezetten HJd van limigierhasit iet atiaaderiljlu kreKfn to f oegd On wi d Jn boilCTigiPwone ga vjp hun todoedMd geweoM Maar jme I mMent dkt die din doorMsK Wiven JmMh vergidt iloh Neen vaak hrt lHn itee heMen Jaren In ep ele ieW iTrteefil en C ten mj Brieven uit de Hofstad ccxxvu l la een aprenk van gniote wil hiiii ni immKhenkeiMitd getuigead dm tr geen llat gaat b ven vn u weidiai en gieu hatit boven vnu wenhaat Vaam bel laaWle godortie van deze alp reuk hf ik deser daigeii lie waa rh il weer een aan ilen lijve ondervoDdlksi Ik had a loatiglKui begaan van een loopje ten men met il n urgenU raad en in verband tllaarnMde in bet algemeen een ueetje dto draak Ie teken de a iLlalerlgikeld van de iiaogrthe dame Oeh amte daarmede heb Ik nij een haai np den hala g aald zoo hevig al maar mogelijk b E der llaaMW die rich lell graraibllliiMle Ibiginajiria c noemt heelt iSe fiowrt haani toorn over naj uitgegoten in en briefje dal én lang rkeldwuiird ka Waar ik in dertig regrla w hrilt vopr ultgaaokolden beu f Ik z U het u opSKHunen ik heb geen notie ik beu brutaal dom een baan zonder k ip ilwaan Ik veiknoel mijn tijd en iiSJn papier ik aehrijl nonaoiia ik ben onnwizei en ik vertel Ïenwoorigg Holland op zijn makiten Inlland op stjn sknakg Me r niet Waarlijk Ik hei nooit ikirven veroiukmoilen dat Ik i i n groot man wa Indien ik niet rewl Ulig in gelukkigen echt venimnden waa ik ziou n nalaian al weif er Il liiar met net muiltje van Aa lip HlHpr oji ek te gaan naar hel lieftallige muiltje waarult deze Mrle van Kiizplt niet g laHil Ant zij tot giorttjwher taai zouden worden 9a r epui Wie weet niet van cro t fiisiiren die aovarwachta uit de du WtnU te voorMiijn tradesi an toen np hrt lintifdie oogenbiik toen de 11 I hipplj en vooruitgang riepen om iiaraktenl berekend bleken voor de 7ware eit eheii Maar wat sou er geworden i a an dieza mena Mm indipti de nnntamlgttedm hen nJei naar Zu bdhban dit al t gedasui en boven den maalMaf van faun MJd gfeatetd den aandirang van htin watr heidr in van hun geweten van Ihin ilrw ntai het waarmaken van bet heiligMe wat d nnwah in zich kan gevoeien Koo zijn rij gaworden lot wat sU krachten hun aanleg kon den worden Door te gehoorzamen aan den in elkmi nienw h levenden drang naar waaifaeid reohl en lief de z krachten in hen tot ontwik keiing gdfooMD die bij een inaki e lijke opvaltmg van plicht en roe ping 7oud n iijn bleven aiuimeren Maar ziedaailian torvon de ver klaring van hei gaeMeliJk te kort dat than sioveivn in iwn levend va ii t llen Er la i a in hen oat om bevrediging roept Maar zij weten niet waar fie te zodteu Spreekt incn bun vut godaSenst dan halen kU de aofaouder op denkende aan de vrfe verouderde met j rbijgegane wereidbeiMUiourwiogen tAunenhin woralorlijk hij kan iM ile ang ree niet re ht aan lirdireehl ijde vo r aietien Waar zouden HJ nu zii y ijjllntwMnen hei park Ingegaiui DatMPbwarHIk voor o Udiaa Br hgi n Boeehedwetmemt vergif in derezarhte zfieie iwht men adwnt hel III zi nder het lé Htm en te willen I Waar zijn IJf Fr klinken voetatappen aehierheiil lij komeiL van hei aknalle paadje dat naar e ktiniiit voert HobreiAt al le n I riooil morgen doktér I HiKigheid OeaMMentbHlIial va tg Tngeld ataan en idaai t knpHna aan met verbaaaden bfik iJltnwal heeite het lenig trotraibe ld lacht ite prin Vog vó T ik ife poort nit wa moeatik mijne reUc onderbreken onwtot mevroiiw f nniniin ernaiig oiigerfteid iegeworden Hij keerde bij deae woor ten bet boi fd af en zag vol aandacht naar een bloendied in zijne nabijbeld Een pnu itige morgen Ik benverbaaB geea enkele der patitolenbulten Ie rlen Er wordt een god dien U erteting gvlranden ie de zaal 7 nr ah Jnkrt dat waa k vergelen Nemen allen daaraan deel roHw Daja zal wel niet veel voordreèht kunnen la hei l Wj ilen rioh m ter en i4thM f hem lic tuiüdour tn loen wiend e hij yiih i l iten koetsier Hljd naar het xiatii n en zorg dat wij dhi ba gag4 ft rug krijgen I Mevrouw Phu litann lu ongeateid geworden ik zal n4Jne reÉi uitutellen tot zij aan de lioterenrte hand i Ik ga te voel te Toen hij ie kliidek naderde aar zelite hij een oogenbitk Hij wilde 11 1 door het booldportaal gaan naSr 7lj ke jiati ten verraalaesii ilij irloeg diw reehiabf eu liep iaug het bik vin het park tot san een ija ren deur voor w e twee iamwen k ijipcn grimmig de tanden lieteji len Feil iiiik aan het aiot en de kleiite lage poort ging opeiK llaa tig b rad htj het aülle geurende park waarover de san hai gnoden r leii uitgoot Hij itelde zijne reta uil uil deel nendng hsj wilde Thumann bflwtjr ren dat het geen noodzak liJkheid wa en bovendien wenMlte hij over 1ijne inivirhiing een waakzaam oog t houden Hier mag geen gelegm held wonion gwgevwi voor ll lzinni K hefniakrrij Wel kent hiJ Ho breekt ala een earlUli en braaf man maar rrtto de braatote Jongeiii kaï het olfer worden der verzoeking Wil hij Margn Dnja tronwen oed prin l zeer verheugd ziln een nng on geliAklg paar onlier lijn d k te Iwrbelipen doeb liiai ik virHHkM aiel H 1 r il ag beiin even aan I wp IbKi e l ia dua ook vau le eiiiewiing Ik zeide dit ook al aan dejoi K dame en loorde haar aanvan bet nMMiie wew te genieten ma ir y aihiie hel plicht de K niiig Idj1 w iKfh lauiAiide haren modopatiiin ten etn goed voorbeeld Ie geven Zeer ta anl En moet gij du iiiaar alleen wlawfeien Ilobrei ht Idoowde lot aohler de 4 ren Ik vree Hooglipbi ilal me Jirffrouw Daja mijn eerHJk en on Hehnhllg g Hnaen aanbod vei e rd hi efl opgovat en zkA daardoor ge kreiiki gavo +l Dil sipljt ralj meer dan ik kan zeggagi wani werkelijk ik bah nog v Ê geen eokala tomi zooveel oerfH en hoogaf lingi geaoeUl alw voW dp7e zangere Ik oil uwe H togheld zeer dankbaar ijii winneer gij me jliffr fliw l aja van ndjne bertte bed ielingen zou wil len overtuigen fc en woord uit uwen mom la voldoende om mij in hare oogett te rdia iliteeren t Nu hi prin Vmvf bei hoefd open zag hem uttvorMiheml aan r Ikzal bet fioen I tobrei ht verlaat u opmij De jonge dokier verwijderde ileh en ook de prina ak eg den weg in itnar Imi fit de geopen venMer der be tnedenzaal klinken beoi de kHMbVkn De Geluksster door lALY VON E8 Nad uk ttkr mi j 88 Hij wil iievei geven tot k i ii de wagen rolt venier voort en t eh UI er g n ikele reden w ar om hij z ni terug iiH eten gaan ilü iel naar zijn adjodant Keieezit alll en in fcefieinB verloten naat hem ij eet snik een tr rigg iclm iijl bei u dat wt op reia gnan f vroeg de prin r e ttiHiidmiit blooade O Iloogkeid Mc 1 K mq de V lla wni n h rn n Perqj Al ik trnnidcnin honpikfMjneen igeborene aan mijn kart te di l en wai het antwoord Maar itnn waarom my dit nietdaiWiJi g egd Daar Ja werK 4iSlfïk daar i uw hais en i afmi Bleine vrouw staat mei tra nen yW dte oogen veor hei v o rt W KnmraAil halt ba HTbnmanna gHaat Mreokip van vreniato Onder dWmd iMtiMndglIIHIh atecfg Ui iM maar Perey tcrttfi han door ÜATHALY VON ESCHSTHUrH pen Iwrmonlmn Icgim tn nu mi h lorl Inj Jngen een wonderAAoo ne i aalieidBre ataro oht on berieiend v d Bepgovoel Dai kon nlleei Manga Daja zijn l anji aai nl In een drom wnn dull prin reroy voort hij liljgt de trap op en lr k de zaal binnen Men lienJprUt hei niet AUer oogien rIJn vol bcwomlBring gericht 1 p het jon p mmaje ifct voor hei orgel il I ertv ia baar en profiel Waar heeft Mj haar loch vroe fcr nntmocty In IinMden in de galerij debplllgi erlllai Wolk een womlerlijke gdijkeni I het Is bijna hetzellde g ichl het zijn bvelfde kleinewille li inditetf die op de lopteen nwlen Ati zingt uit lUenMt MeMlattfr weidet aeine Herde ein gillerlllrl und Mumnrit eine I amnmbin Wnen Arm j n nu rij na een koj tiuM4ieiwl el inzet vergelei Mejnffr van d KifOimt her z m r die Ihr muit aniig aeid mil Traurigkeil Madw lipginl Lompenmie op eena InldT te anikkpn zij die men altijd voor een ildiiiaianig verloojicn alelvapH beeft gehouden De gearouwen han den op KiUaanc knieën hwen een lOBge anbeidenivrnnw die hare drie kleine kinderen thuto heelt nloelen achterlaten wii t met den zakdni over dp oogen fWoidt rervolgd