Goudsche Courant, zaterdag 15 juli 1916

iging Fer an rolïtie V sear M njn i IM £ OpenUreVerkooping 3ÊÊm een All iniiiuiOTiiiotu et prachtig ORGEL 2 pel 13 registers H50 7 ï t wordt fraaoo geleverd met 10 jaar garantie Firn V l f II Waienstraat iis by VOitlng en op Donilerdag 24 Aucwtoi W bfi allfalK telkens d a v onnidd gs A unrTin l et Hotd öBZALM te OOUDA ton overstaan van t dl DBN HAAO Telephooiinet öouda Aangesloten Tel No 486 PETIT Co Heerenen Kinderkleedipg Wy straat 37 Tel No 487 J VAN MEN30H Kmgerlaan 68 Tel No 488 OEBR STERNFEIA Kooplieden Gouwe 127 Tel No 490 0 J M KROON Qem Ontvanger Bleekers 78 15 MITOII COOPS Drogist WUdstnurt TeL 3t2 Rheumatiekwatten Tiiermogènewatten FDTDHHNDt l JJ 5WART l LftN i 4 H WOTTEHDAM VVVVVVVTVVWVV CAMERA S tegen gelegentaeldspIVzen met prima Uek als 40 Zeiss DaHmeyW en Goera wsxMxé 4h iimnu Men begrflp de b aoide f é JlT ïsrwjil aad Mo l a T d g ddd j we lpT IJtaohe behandenng der tanden m 8 7 j rl g adat men leb do tanden gepoetstmondreinigen bonne werkipg doen galden wW uaoi njt hialtna i h Odol worden de tondenverwoeetende bttM Door deae zeer b ondere dnat me J dodtedïaod ond dmkt e retólHigspooeMa ia de moad nrealaag tagaajl wai an aoe n É w ltterichvoi rn ii kI H e moadwatar O ol wordt a jénln fae v to V fa VILLA te k gevnagi ia da onwfrafcwi vka OaMla WiMr pm rf LddM liafat fcet te aait yêmiém aa aM te gmoii Br fr No 168 Mg Adv Balr U U OOITrÉE iWBaag 7 vmdeTondefi JÜhmtMki dêU fktcanL uiUuin iliicti liet Mut latt bane viwi iM luit K 1 1 Ut lie uaJiuiutiiilitg rU terecht kumt en er o el vu aan ilp meal eo den lUMok UMtha t rn Hoe de etaAxAMoc teè l Hi Ml iis kunnm w Cfi dit oo iB l Mk fkig niet lievrc m l lm wii itta ew inel beiangsMOM tegeiMHt Vour zoover üM bekend dat dit de vrriitf gemeente zijn di reRh tiBw i L lie NnlerlandWie t ec t4 e llMimt giiiii i teuneii Of andere gemeenten xullen vilgen f IJe ttlden üSp niei ba l n iinOHillen Ia ilen Haag de eenlfe gemeente die weinig van ilen oorlof tiiei4 iMl te tijdea heeft i er aardig wal aan verdient Wi zullen ini niet alle verarhijnoelea i le An tfif iluiden aanwiJsKu di ch wij kunnen vuWlaan met als uiuen Indruk weer II geve liet ile raaidentle o i hel i ngeni llk allenninet reden kan bebiH n lilt klageii over de eleiifate Ujitfni Natuurlik er xljn groepen vaa l i iv ini i die deii diidt gluviH4 fi ikich bet ie ooit we4 zeker dat wnar hit Itijua allen xiA gaal zal het tp n elotle i p die laatële groe ook A gaan re g n n Wetboiider de WiMe be t due de WnuenUnc tut lid van iedqMiteerde Siali u aaintenoineii Heeiki verliet bij liH gMiieentebailiuar Zooajii wljrewti I iTik r M ireven cihtea wij dit beengiuin e u nadeet vfmr ile i m enti ilal waanhjk niet gennkkelijk zal ijn uati té vullen imaktt de partij waartoe de beer ifc Wilde bi4tuort in ib n llaage bnn raad uitmunt diKir hel ulttrtuilenil bezit van iiullitellen De lieer ik Wildie wa de eenige iHe virre Iioveii ben ultHlali Zonderling KiiH eg liei t uiien nirmner moeite Keikian om beter vart genw iordlgieni naar ik n raad al te vaardigen zooilat meu hiel ia de onaeigelijkhdd wiw oDi een geMciibkter peiiri xin ali urIluKider aan te wijnen Nu all min mei ite gdhaUien peren engiaai inlauihlen de plaeU aan een Ikl van iiii aiHtere paröj over Dat komt iTvan wamieer ds Murongeu In bet liiiiil der blinden lid wonlen van een Ki iiieenleraad WaacMiljulIjk zal nu i fi kallKillHt lie onvolipiM worilen al biiJt deite partij felt 41j ook geen Koeile iliguii r viior hel welhoud r fiibaji Men aneal er maar om loten I HAOENAAR IHT HET LEVEN VAN EEN VELDPREUKER BU HET LEQER TE VELDE LXXXX I e gineeekundlge Venorvlufi vaa den auldaat bikft den laaUteo NJiI ilgenieen de aandaoht getrokken DitHSH uiyiermlldsUjk nu een weeds gioiitcr wonlend aantal jon man nt o ingell d wurden en due kans lii iiljeu itlaarniede keunia te moeteniiHtken Kowim vroeger velen onveriK bilUg bHjven ale eena een klatM werd geklit iluar hel btin niet aanKlng hoe de Ih4ia miei Ing wee van den leken i ldaat legenwiM riUg Ie dit iinileht Nag enoeg ieiler ht eft Ibane een ile geneeskundige dieoM M trouwen nJrt Ingeriebt voor een ilerkle lik uil lager tegenwooriHg beefl Nog atuedl ia het teknrt aan nfflel reu van gnH n ttveid groot twwtjl lt 0 eti v irii relil UKRen irMliliiili iliia de naiiteiukbeid geringer wordt dat de aaniwmlgien het weii vorrleli ten vim de onilireltnMien Some moeien H geneeidieeren ter plaibni nfl t hun gtiwonr prahHJk d ver orgin lier atiddatep op ziili nemen wal om vnne blllenile redwnen een weiiidgl gieWenj ble loe tanit l lu elve tekort aan offk eren van g znudbetd bsalaat een ander beswaar nnvoldoewle en boögat g br icklge Inrli bling iter militaire boe Malen die oilk al wew iiiel zijn her endl vbor iN n troe ieiunaelii aWi groot ale wl bai brUw terwijl die luute vervellen gttioiiweii alle niiMan mondig v wr de UjiWlJke in gwbniik n niiiig al kkenaaal van bulptoltalcm yp den geneeekiindigem dleni In zijn g 4leel ni ik vl iek d r a 4ilerlijkheiil geviite van leur en van avereohtrt b g Mijk overleg lontfp kloeke ilnkieni Mriat k van de anade mie geliomen ix aW er thans in ovenined zijn ifider de reserve en de UJdeHjke oKirteren van t maxA held botsen te41en tegen de sleur die rij o i ten duur nfi rij zullen werpen maar die dan tm In hjpiige male ben nelenencrl En die iuialii beid 1 Ik ken een hiMlillml wakr de adWoWtratïMr ervoor b keMt wa dal bij fe ültgiavett op alle wijzen tractilte Ie beperken en In dU alr ven ziln i ver nexilit tacen dM vanwege ite dae n i w de cvaard 0 kkoeten ook maar geen reiniglnc erkiMandieden meer Het vtnMiten Hel M VerteriM tl l aarvaa ft HHiet bed ienon litl II oveiMib n ar eCn grontet bwtebtiiw by w un van mOKtmiultêiat wani i li tfnig hliieer vet rtefi bssn aiiiialiili elige aantedtMlnai Zijn aonil w heeft den hfxt aaitgapakt wiarvoor bU een una oognMik trol om al nu aandadit wordt geieillonlteB a n dea loewaad vao zalan kcH beii gangim en privaten terwijl men vroeger Idijkbaar alleen oog had vooT den taal van uitgaven DecM van hel boepltaal heëK zijne oorlogidietganninf gevolgd onadddelli i liij d alliandiïring van demoMliMtie wat wil zeggm dat by eldeia WopflH reden in eene ma vreemde omgeving I h j M vervaogeB ikwreea burgerdokter met uitgetireideprakltjji die iMlaurtiJk uiear een gedeellevaa iio ti l kan Hrtgeden san i nleuw vtrkregen bi aantje Ko dat terwijl jiilai de hoe llaaldlenffl de grooMbe liniiannlng van den volkomen in WiMe eMnbt liij iwervnlle zatai V ixt kort geleden ia het laoidit erworveii kit een zieke In laat fiioet zijn Ie laten blUken dat bij Hulp van e i verpleger noodig heeft i e n n genbHk dat deze niet toe vallig Unnen zijn bereik W Due oiemeegl men hM aanbreiden tan elect ri8rli bel verbinding Nog geen Meriien dagen geteilen ontmoette Ik leii zieke iBe volatrekt onbewegelijk o lifin ntK inoeM blijven liggen In II n rvkverband Mosnl hij e laehia ililiAen u eeiie belioelte doen dan hii I bij eon zaalgewMil wakker te roi iien die op zijn beurt zijn krib liii e vfriaten om een oppaeeer te Jmlen Hel kon gelukkig trelfen dat ile wakk r gewordene In staat wae lip Ie etaan en den Uetdedienet te ewi zen msar de mnfelijkheld waa lei buitengesloten dat bij bet bed Iilet mocht verlaten We dit het eval ilsn Blaar weer roepeit l l Kin zlriien offleler vond Ik roet il 11 loiw aan zijn krib ikit de heele kiiniei iloorlifip en een bel In bewitirlng kon brengen al men er irl har aan lank Nu heitl men ikin In elke zaal é n belg lelding fliiii te brengen II I i l I = De Ooriog Au lMlJvM l h PnMt Bat £ itaelM nioiMa Hat Duitataha oonuaaniqui toi 14 Juli luidt Aan w r ii Mn Tan da Somma is ien niaawe Meift sti d ontbrand ba Engelschen vielen vanoohtand in iat vak van het bosoh Uamati LonIfueval aan en herhaalden hun inspanBingen by hat Tnfhaa boichj waar py gistaravond nads door ara uallMi paaval dar Pnitaoha raa rT a ToaU alro fm waran De FnuMoban voegden gisteraa mat en vergeafsohen aanval tegen Barienz B tas W van Estrées aan hun tal k tegenslagen Tan de laatste dagan nieuwe talauntalUng toe Nooh kUialTen nooh bnn warta Triendan toDdan nok maar aan pas tanain rinneD Tan O nu da Uaas nislakteo haröveringspogingaB van de Frhuohan Zg wwdra in de straeli van het fort poanUa door ons mor taoangahoodan hat fort UoHia glad 4 elkg n Talr ka vQamleltJka itath nillé of ry sterke verk nBtngaafdealingeéii jn p het overige front afjpslagea Duitsoha patroiAlea braohtan by Aniohas Baaolna o tas W van Ilarkiroh gannganen Unnan I Ijl EBgalaad In kat Eagalaaha Boogariinia ward Womsdag jl Lord Haidaoa aaar hatUg aingenllaa door den haitog van Bnoolaaeh Deab aaide joist TOordat Lord Haldana ion gaan spreken Ik Veraoak Lord Haldaae voordat hy bet woiprd voert over de bnitanland obe politiek dnidaiyk de bawaag redenen vaa agn vroeger gedrag uit ea te aattaa toan hy OrootBrittaa Di mislaidda over kat Dnilaoha ga i Taar ea Duilaohland miaUidde ovar da Britsohe politiek Toen Lord Haldaaa het woord kraag om aioh t g B daae kaltigeè baaval te verdadinn liep hat Hols laogaamarhaad gahaal laag en stoad je radeaaar taaalotta vrfM Tbor Idin baakui t sprakaa iCa Iforaing Poat vaU Lord Haldaaa haeig aaa ia aaa hoofdaitikai dat als opw rift draagt 0 af ma nidskgiag of Z te Bat blad tm w HaMaiM dat 1 liah aag staada ia het Hoooathala laat hoonn tarwgl hy faHMyk d g a waa dia door Yarmiadariw vaa cw oorlogsoradijstaa Isa door IjSA Bobaita dia tow daa diaoBtplloht yTa 4oa ta vatcrtravaiL taaakta dat Eagaland oaToorbaraia voor dan ocDog stoad Lnd RaiMttCaeU Mfiing ma Ghwjr i aiaieria aa BuitaBlaailHha vilta an vdigt hallt in Iwt Ws kad daaM dit ia Iwt jaar vaa haar warksaamhadan da ciaelM dwsta wrt nii w wuBtiai 31 Oct 1916 T OB t T arl2 fl7JS00 p st laT nsoidd laa aaar Bal i heeft Moadaa Hianta isaden particoUarea nit IT É ind i v 897 000 p itT git d ▼ eaaigde statMi T ine mi schillasda krouaa ksram oor aan waard vaa tAXM p iL ia it het Britsoi VS hwaa in nld Toor 1499 000 p at ia nit da Vereeniade Stoten T or T X 0 p at aft Italië Spanje HoDand en ArgentiaÜ voor 119 000 p ft Da bijdnigen van d Balgia h rtgaaring die van April 1916 Voemamdyk agn geput uit leejaingan van da A sariagen der Eatonialanden aonder rento badroagaa 10 860 000 p Bt het Britsohe aandeel hierin was oagavaar BOO XX p st r maaad Vaa desa lavawmiddalan aiaU gabmikt door da Dnitséhan Ia Frankryk Volgaas da Temps heaft bat grruobt galoopen dat de uitvaar vaa boeken voortaan verboden zou zyn of althans practiaah onmogeiyk maakt pit is aaa ovardryving ntaar man boet wel bekanaan aagi het blad dat bet sedert 1 Jnai toagapasto aieowe telsai dan aitvoer lew belemmert pm eea Mat mat boeken naar een naydig laad to laadea is het noodig dat mea ia drie axamplataa aaa forlaoliar ianld aa ondartaakeiid waarop de datum van de bastelliag is aanBevMi dan naam van den werkeIgkan persoon van bestemming ter yi tovens aan ds voorwaarden moet worden voldaan dat bedoelde persoon niet vaa vyandaiyke nationaliteit en ook da koopwaren niet wadar al dooraandaa aaar TUaadaiyk gebied pi aaar gabiad dat door den vyaad geworden Da Temps acht i t ft fcBt In dit stelsel dat bet aolukatl wordt toegepast op alle lortan van waren zonder rekening e hoodaa bii4 dan aard diar waraa De DaUy UH meldt dat vaa aan KawFoundlandsob ragimant dan laa ü ti tMwin aUea ledaa vaaMa da fsfdlia aija naaeovald Hat area da kapitaüu Ëris aa Beraard Ë s aa da loitaaaats Qarald aa wil Ayre Da balde kapiteins aya 1 aa da baida Isitaaaata avea han vadan staaa to St Johas tlawFonadlaad aaa het hoofd van laa groot haadabhuis NewFonad tandsrs waren volgaas daa bariohtvan de Times de eaniga Uoloaala troepen die aaa iat Sagalaoha offaasief by CoatalmaiaaB aa Hamata daalnamaa Zy atoataa aioh aaar moedig hebban gedrag dooh aant latat bogen da feitaa worden madegedaald trhaas wordt slaohts gemald dat y Ms derde aaaTaisgolf opraktoa t het wellioht BiaaH gadiKdito daal van het gebeeb Dnitaeha froat oadar een byna oearweldigaBd naobntvnur en Ungi aaa tatnia bastrekea dopr aaohinagaweéaa nit Tarborgaa stallingaa Hat WooUto aaadaal ia daa lag baddaa Britaoha liaiareginMntoa maar ba Biitooh Bik Wfft da bariohtgaTar raa da Tiaua mag ook tnttaoh aya oplta6 paa oit Kaw fonnd OOIWA 16 JaU l ie UemeeeMnad van Oouda In i gieleienavand gchomiei vergadering van dan Gemeenteraad werd op venoelt iaat ingang van 1 Sefit a a eervol ooWag verleebd aan dm heer H i Kleiaenir ala toeiBar in de Kranacfae lul aan heiunnuwiian aan J Toen ta asaaauSM aan de Avuudhi hual voor An ia iitaaadsik en aan D U Klooki ala ondarwUaer aan de Ie Bnrgeradwol voor Jona Benoeud werd met ingang van 1 Jiüi tut bru p achter van de brugaan de Nieuwe Haven tegenover de Lange 1 waraitra t W van derlloe en i De Raad bastoot op voijratel van B en W aan den Directeur der klenieenle UiAliabrifAeu F i Swart wout de Hoog een periodMte vei booging toe te kennen van StIO waanhior zijn calaria wordt gebracht op fa Wn Depensioen froBiMavvaor dezen ambtenaar werd in verband ihuniieilp VMSgreteld op f iWIXK On vuoKlel van den beer Kodja j rd n et algvmeene Menaneo begoten hel ai iges van de Uoudacbe Ageo vfiu rbeeiMaa uit t ingefawen begn lende iMfaiüngea wa a fesidd uil n Saadli eiaa Üt pmea op bet aA ee AA U April 1 1 iMsdlKd doog den Vrnir Oond van BouwvakMbsMet en ilen jUgem Ned Timmeriiedenbond belrelfende V qp u e uam van bepalingen van mlnimianlooa en maximum aiiieidMtuur in bostAken voor gameenlewerken waarin conform hel aih iea van de Comralawie van bijiitaad Id b beiMer der gemeentewerken erd geoegd dal de regeling van de loonen gerust kan wordea overgelaten aan de organlwUln van patroooe en werklieden en dat hel geweni ebt is te wachten tot ooimale tijdaiJSilMtandiglieilen om de botrt enr ite looneti in overeenetenmilng té brengen Mi de tkaaw geMBa s l onen in parlioulierea dienal werd door de beeren Jongenburffer M lil wijk en Vingerllitg Door dai keer van der WerI werd het vooratel van B en W bar Htredien Ook bet vooretel van dé breren Jongenibnrger c e ging cipr nirt ver genoeg Hij stelde daaroiB voor 1 loonen in de beMelckef aan e geven op 1 oént boven die welke d or de patroontfiirganlffolie 7 jn va jteeteld omdat naar zijn nveening de rieineenle moet voorgaan in bet belalen van goede Joonen Do heer van der Want ng nM bft vonng 4 Jongeniburg c e mede dof4i wenA4ite ifit aangevuld le zien met de looncIXers door de I alrooMiverentlging aangienomen bebouilenii twee groepen die 1 emt hoven de aangtofwunen loonen uitgaan j Door B en W werd bet vooretel on enburger c e met tie daaraantoegevoegde nijfer van der Want overgenonwn Het vonreiet van der Werf werd met 16 tegen 3 fltonanen v r w o r li e n Daarna werd zonder flicnaning aai iitennmen bet door Bj en W overgenomen vooretel Op het verzoek van dsa heer B Bitié om vergunning tol het aanloggen van e i weg van n te beAwHwm perceel kadealraal bekend Metie H 760 af na r min aanghdv tlnv met den Ridder van Cateweff weol eonfoiTO het preadviee van B en W aMjzend beedhikt Het voorWt tot bel IniMlen van iren grondbedrijf en tot het vsMïtcllen eener veroirlening op bel beheer daarvan iff na ttltvoeiige iB tu ee ove r het al of niet weheicticlijke dit voorstel yi n te behandelen na het nemen van de prtnelpleele heeUaMng tot het iwUdlen van een groifTiedrilf van lie agenda afgwivoerd nadat eenst jde acht leden der rechterzijde de raadkaal baditen verlaen oiretat ovrceen inolie Ko beoog nd het uVateHen jvan dit voorelei lelneinile het nader S nder de oogen te zien bij alenanlnge etmmen haSlIen geataakt en de tootle geooht werd te zi n verworpen Conform bet adiriail van de Coittijniuie van Bi stand ia kat beheer der itjemeentewerkêii werd op vooastelvan B en W beslatiai tot het dongen en rioleeren van de loot ten iMoordcn van de Atgemeeui Be traafplaatt én voor K aanleggen van plantsoen up de aldus te winneneirook In aaMhiiting aan ihet lange jde VoBsWianelraat aan te lOBen talaoWoeu niac Seaeinde debe tsaf aal8 aan die Jde ie veifbneden et een pad van 1 Ueter attterde boomenri en een kMuiliaaVla jnaiien door een dicbte lM ii t gi jiun te brengen met een daarin vess ïhorgeii draadomheinlnèi De koeten daaiTvan hedrag n ISOlg Hiel vouralel onL e te treden ala donateur tot de Alg Ned Vereeniglng voor VreenMingetiferiieer ko i ten 1 Si erd giaed g lMiiird Bij de bchaaila Bg van het voorjatel tlM bei toekennen van ssn aa dere tegemoetkoming aan beaabteo im werklieden der geineesUe wnd door deu beer Van der Want voor da drie brugWaditem van djs Ootwa lolwve rf istsi rl ag bapMt wasirop door dei 1 Voorzitter in overwegjog werd gegeven it te doen blf de geinerntebegrootlng 1917 Het voontel werd nngewi igil aaogeBonMn De opnieuw Ingedieiida auppleloire begrooting van hel BoBaaaaKsatieht vour 1916 In veitand mat de nieuwe tnriehUng der Cmtiilile verwarming tmi na baairinroording door dèn wefliouder IJi ëÜ s Mlu vandedoor den heer van der Waal taMdavraac wie de adviaeure Waren voor db ftauul vnrrgciMelde iwlidlaiie o ïhr ndenl g ieHg 4tewrd Aan d iqigieaaar van hel per c eel iWaT Sw I Turfmariit B Iff A Adhwveld b ajl recht van iiitgaug en oveipad va ieenil op de gerioleerde zijl achter peroeel Mi digpieMi waarin door der ila en van d r ezen op de weoei be jlMMie aait de Turft ia elvsii beheer te neaaa ilta aaanenier der heng tnn deza poilt een toealag I l e veriaaéd Zonder diecussrte of slemninig werden vervofegene goedgekettzd liet viiortlel om aan de N V gareijabrielc Borneo vergunnin f te verleraea tel oyertmtwing van het riool golagen aan de weatiiide van dr IJiHiellaan het vooreiel tol opheffing van de gelegenheid tot siebutlaa op Sasd g en algemeen erkende Ghtlet Ie rtda ten gedurende de wintenaaaitden bel viKiratct tot veratiiid lng van hel hedriJfakaplAal van de Bank va lieenlng met f BW en het voortga van de heeren J 1 van Eijk ee tot nadere regeling van de jaarwedde van den naneenle BU hel vooratel ot henzienüngi van de jaarwe te van den Directeur der Pank van ï eening be leUte de heer van der Want ook toonisveihoogin oor den pandbewaarder Het wnMtel werd H erw i0d aangenomen Op de verzof4ten oiti ontheffing van adMM l igM op de Soriaolehalni dienat 191 16 werd conform het voorWel van B en W ksriiill Hel 2e Suppletoir kohier van Mmolgelden op de Hurgerst oleii dlenlt 191 V1I werd ong nvl igd varilgleiSleM Bij bet vonrMei tol wijzigiiig der gemeentebegrooliog 1916 hlemwes gemeld werdem door deitheew a Ier Werf aan den voorzitter twee De e vragen luidden Ie Waarom ks de reg eringiMjM vieratreltt zonder tosiraiefdfoniat van de wlnkeHeM 2e 1h iIo Burgeroeerter bereid lot nitbraldins van veratrdiklng van igueifcoopa leven d enoodigdhedtn n iMpeclaat brandstof ook verder ijne medewerking te verleenen Deze vragen werden door den Voorzitter beantwoord Het amtiwoord op de eereto vraai luidde ongeveer dat de BurgemeeKlei i p gjrrmï van zl n variiig meen le Ie imigen hebben de elerke overtuiKing lint wanneer de rijet ter dtó tribntle weinf gegeven aan de wi 4eliere waarvan geen waa alt te zonderen dat dan een giroot ge deelte zou wonï p achtergehouden en ïtot hoogeren prije zou worden uitg A oerd naar buiten de gemeenie NMmkkdijk s irak de Voorzitter he uit dat n i e t a 11 e wlnke lieie dit zouden doest dodi dbt hetigcnn gebeurd ie grond heelt g8ven tot de meening de rijst uitslulteiid rerbfa treek te moeten veraitrekkeis Oji de tweede vraag verklaarde db Voorzitler dal di Bur nBei er bereid 1 in elk opzicht zijn medewerking voor de dlelributie te ver jeencn Door den heer van der Werf en dnarnij door den heer van der Want werden hierop eenige be nh nu wingen geboudeik Zie vervolg Staatailenwa 2e Blad Ad verten tien V Ondirtroiiwdj H BEREELBACH VAV DIB 8PBEKKEL Arts en J J 8 HTIBEiér VAHfflBDSffiKOM gS jbaaki i f lW Ml Baoekm ituamn mei menfan a fe timeht 18 A Ie of 2e BEDIENDE elfstandig knnnanfla werken aaTOor iaa van goada ftatoigaidirütaB JBriawT oadsr ao SOI boakkandel D J VBRÜlfUEK Dordieoht KganbaBdig geeohreven brievenOBdw Ko 8876 bonaa OondsdiaOonraat Ooida 8 OEVlUAaO to Dordr ht io een Caramelea Knssentjesfabriak aan 10 Bodd selMi Ro2entenloonslelling i GRIIVENHAGË m VAN 19 22 JUU Vooploopig bepioht HENRI TER HALL S GROOTE REVUE THEE Prima kvi a tett n Zie e Etala = Conourreerend in prijs broken Thee 18 20 eta per obs Grove Thee 20 22 25 et per ons én van 20 en 22 é f S Ja AASBEVELi irP i i L VAN DER H H WBRKCiy TIE GOUDAf 11 di ne Getateraeerde imü he of En l W MiUttir AmbwhtaHeden en to Wi W d J word rer H h daarvan vöör WOENSDAG 19 JULI M SCHRirrELUK rib i elh te do ond Hét Motto INTRWNEERINGSGROEP Adre lHeeker lude 47 Gond ede bericht oe u me u de l f j Tj op geven ïn bovensUande Hwidwerkeni Bloemenmaken etc P heden en patronen verknjgbaM iijn et leer Aiagiftoonrsn bedraagt voor Damea f3 v f Z Dinsdags en Donderdag Van 2 4 aur Alle mUcbtmip giaus 2 Beleefd aanbevelend 4it Blad Mej M TIE8EMA Fliweelea Siagel 14 Philips LaiüPE i fftDVII NM LTUD GELEVERD MET iIassief koperen fittingen i p lli OP DE STEMPEL i PHILIRi nëdeklandsch fabrikaat auHnaULom urr aoEw puwfabbiek ORGEIa gelegenheid voorradig Notaris LOVEN Als TE TlUBUilO id lal voor one PrinoipiJaB op Woensdag 26 Juli M by Inzet en op WoenMAf 9 Augustus a s bij toewflïing telkens s nam 4 uur in Hijtel A JAKS3EN aan do Spoorlaan teKsnover het Spoor wegstation aldaar NotaritJ K0EMAN3 Ha rtr cht Viir Dl iNiinaiimiiiiiil genaamd WERKHOVr gemakt C 20 met stolUng voor M Koeiaa Hooiberg Sobnren Stoepbnis en Terdore bettmmerjia benevens diverse peroeelen ÜITMUNTENp Publielc Vericoopen De ganstig gelegen sedert emi W B grtoteadeel B Oaltutir m TERREINEN aan den Dongenschen weg ondfr TIL BURO totaal groot 34 HA 53 A 50 cJl ta presenteerea ia peroeelen en massa s Biljetten en kaarten op aanvrage bij den Notaris verkrflgbaar Inlichtingen bij den Notan ea bU dea heer TWMENGA PpM singel oen neer iiii ijati i vr tz Hedvrl Haide Mj Brodasobewea 276 f KMwatwsaatsteWaw jH haa ia U oraaa da K aea M la a rlii a r a a MM n HiI II IH U dTHSiJSSlS QjDUiDli in één perceel trekktodo van de Haastreobt he Dsk totj de Goudsohe I Aanvang nienwen cursns begin Sepitemlier Les iii alle vakken CURSUSOECD f 36 Inliobtingeij aan onderstaand adres AanmeUniiK mo spo lig moge O spEiiacli Fhiweelenrtiigel 66 OOUDA Vliet 1 Ta aapwardan de ojmg ew 1 Uei 1917 bet land Ke tmw 191B 4 HekUtfèn Artüi f6 Centiaren HOO LANÖ I gelegen in fleneden Haa t edlt te 20 HAASTRÉCI t Te aanvaarden 1 n Odll J C Breeder Wi batten Watten Windsels ÖBttaperchapapier Hospitaaldiieli bil 14 ftna WeijeXen Hoethaaer Apotheek Ooawe 135 OOUDA Tel 37 Naden inUoWIng geeft Nota i KOEMAN voornoemd an sijn ookto bekomen ten Kantore van daHeeran BLAAUBOER Hodtoitraat S Amstardam wat perceel betreft ö ESSENCE S VOOR LIMONADES OHm Ai FrantMi imi t2 nx 2 Bt i oW Ta CREBJlSa Venelie awdl eicÉ Nieuwe BlanWe Druiven Galiforniscke appelen Bananen Perzilwn ToMten MeloowBi Aalbessen Aanbeveleql 22 IRHttWH Lana Ti ai n 27 THLEF 313 i