Goudsche Courant, zaterdag 15 juli 1916

55e Jaargang Tttaaiidag Traüfr 191 IVo 13140 i tiaiati ürn ii i ei 3Nji© a T s © ajx d ©rte33 t5 ©TolstqL Trooap Q o u öLsu © aa Oda str © HseaO behalve Zon en ï etietdagem PRIJS DER ADVERTENTJËN Van 1 5 gewone regels met bew saummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 BU drie achtereenvolgende plaatsingen warden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte I 1 Telefoon Interc 82 Verscliijrit da lijks PRIJS Vj N I e t ABOSNEMENT Per kwartaal f 1 Ï5 Idem franco per post 1 60 Het Geïllustreerd Zondagsblad i Wem fhinco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Harkt 31 by onze Agenten dan Boekhandel en de Postkantoren Uitg Ters h BBnrBaBUf M ZOOH Telefoon Interc 82 i len 01 die door ons heroverdie liniee UI de Skrobowa streelt hadden geem reöulloat Zes oEfioieren en 1X4 mlanschappen vielen in on e handeiu L ergroiejt Von Lineiingwi Ten Zuid Westen van Luzk zijn tegenaanva llen der Duittóhe troepen op de aanvallende Rusisen aan den gang Bij het leger van Von Bolhmer iel de toestand ongewt igd Van het Balkai ont geen niietiws Het Ooatenrijks che eontouiniqué van 16 Juïi Iliidt In de lïoekowlna deed de vijand giftteren eep aanval op ouize Stellingen op de hoogte vam Gapul © i bij Lucaina Opnieuw werd hij in een hamdgemeea teruggewoiipequ Het aantal bij Jabloniea binneng feraehte gevangenen steeg tot 3 officieren en 316 n sicheppeu In de streek van Nowo Beiwjew milsllukle een naohteli e aanval der RüBisien Ten Ziüd Weatien vam zijn wederem hevigie g Bvec tea aan den gang Ten Westien van Torcatyn tfloegiöi onze troepen een na een heftige beabhieting iojgezetten aanval tïer Huösten af Aan het Itallwuische Front Het Ooö tenrijkfi che connrawniqué van 16 Juli luidt Onze elUngm in de sitreek van dien Boreölapap Manden voortdhirend ondor een zwaar artillerievuur Vi ndelijke vliegers wierpen znnider suc ieö bomftnen op Vielgereuifc liL et Toiaihogdned werdie herhaalde TtaliaaniHiehe aanvallen gefnuikt Op het Balkftnfront hadden aan deBnedlenVoiiufia siühermuteelingeu enartillerieg övec hten plaatai Atii het Zuideiyk Front De ftUBöien dringen naar het Weegen op Het H ta silH che t oimniuuiqné van 16 JuJi luidt In de richting van Erzindjan nomen onze troepen tijdefns een aaii al op de hoogte ten Zuiden van Miiniachatun IH Turkitfhe o ioieren en bijna 100 oldaten gevangen en maakten e ri mitrailleur buit De kozakken van Kfjuvan omsingelden biji hain achtervolging der Turken een goilieelte vun het 49e Turkaïhe infanterle regiment dat zi h na een handteemeen snel terugtrok De reet werd gevanigen genomen met inbegrip van dem regimentsaenvoerder en zijn adIjudBnit alsmede 29 nfficieren en 232 sioldaten Bovendien werdeu nwbrailltnjrfl de reginwntay ocumenten levene iddiolen eti patronen buibgeroaokt Ten Zuidl Westen van dé stad Mu h wierpen wij de Turken uit al hen UoiUei tele ram aan de N K t geeli tiu befcfc hrijving van het ingl ijpeïi au de i uiterij in hetö gevet nt RUe iufaniter e jujuohte atonna btig tctai iie Deccaniuiterij en de g inlio liragcmdiers voopïAj daverden i e rui4e iatg door een wftaraDioera liooiploegd van granatwi en gegva d ivnA mdjngjaten en verlaten iuuingruveüi Vergier lagen er oVerai titnikkeu vermelde prticJteiéraadlveröptiii g liet waa de taak van dte niiterii de flanken der infanterie te dokken De artillerie en de machinegewei en van de Dultsicherö openden het vuur op dè Brftstctoe ruiterij we4ker vei liezcö echter geritlg wai en Sommig e cavalerlaten stegen af en opeodien met g oede uitwerking een kraofatige berichieting op eeu plek waar atj een Biaefaineiglaweer vermoeddieni Het f e vijandelyke vuur kwa lut eeiu d eht stmikgewaei Em Bi itddb liegtuig eendekker daaLie daaj boven to t op 100 M en opende mei 4ien ni a ai ineg eweer het vuur op de kajionnitera in het fftrulkgewaö tot het zijn laatste muiUtie had vei c4ioietk Daarop vloog het weg De Deccauhrttitera reden eipoopsïagiB naar een met gras begroeide plaats vamwaftr aeln alap vuur door djea vij and werd ündeiWudon DeDuitiMiertf kwamen om genode gillende tevoor Bi hijn en klemden zioh veöt aan de boenen det pftartïeïi totdat de infint a iB taifi toenetèe verscheen n 1 en goVaogea naim De cava lerie dekkiog bleet st dis m voeling nïet h infanterie en reed tot aan de achterste DuitBifihe loopgmaf die onibctzet was behalve door emkek bedSenaars van mac iineige weren tnt een veld met wuivend koten kwam het gterat van kl n göweer De dragoiwfere en de Deceant pultei gingen er op af e itglenioeiadievii waren foewapeoMl nwt de lan laatatg efloeinnlen met dien aabel TIet woel al een polo wedsltrijd zeido een officier Wij pri cten vijftien of twintig v ui lie Dertig andteren hievendo handen op Het wasi een aardigevei tooning Janmier dat er niet meerwaren Tf en de cavalerie haar werk had gednae gingi ij terugit Am het Oosteiyk Pront TTot D 11 i t fii o h e communiqué van l i Juli luidlt Legergroep Von Hindenburig Geen bijzondere gcfoeurteniflisen Legergroep Prln LeopoJrt van Beieren De KnuHsiifiiche t gen anival TusBohen Pozières én ÏJóngueval gelukte het den v and i et ijn aldaar opgehoopte strijd krachten ondanks dei grootste verliezen onze linie binnen te dringen en terrein te winnen alsmede zioh in het Tro4WboBoh te nestelen Qe aanval wei d tot staan gebracht en het gevecht beden voortgezet Ten Z v de Somme ha l geen infanterieactie plaats Van het overige ifront zgn afgezien vaa vruchtelooze ondernemingen Van kleine Engélscheafdeelingan tetf Z O van Armentières in de streek val de Ancre bijNeuville en ten N O van Atrecht geen gebeartenissen v beteekenis tevermelden ti i liet b u 1 t b c h e dönUrtuuiiquó an IC Juli luidt Aan bflide zijUten van ie hantime wuis de wel kzaamineddi üei artillerie xeei krachtig In dien l i p van fien matniuldag werden vier krai h tige uiHgelfa L he aanvallen op onae linie UI tten sector van UviUers en t a mld lei etit evenzeer grfnuikt 1 de aanval dlie ö ophteg ten Uo teiii vau liftzenith wer l ingezet i en Zuiden van dlJ Somme oiitHpon i5i h a avonds een lei endig gevetilil bij eq teft Zuid Vap BiaoheB t en deel vani het dora werd wt der uiti door nvB bezet f dan 100 Hiian werden giava ugen genomi n De Fian che aanvaUeil bj i Ü rleipc iai de treek Van t tréee en ten Wee ten daarvan weréen door oas ge Hchut iftet zware vijandelijke J en Ooaten vau de Maa petten dte Franechen al nïidtta roet fcl Crke strijdkrajf liten aanvallen in rp de Froiée Terle en Floury Zij hatftlen geen smceeH iij den stormloop die Ha onlA ioór en werd heiha iidi d rongen die l rfciithea bij het yCuidWfMelijk M Mh het werk ThUu mout een k 0 edleelte van onze V jorHfe linie Jrïinen waar nng om gCdïtreiJen wo dt Op het overige front verl in anuïelijke pajtrouillel omiernemingen ten Noorden v n Oulehe en Ci aiuell Cf alhineiio eejii aanval van grootere af dieöliuigen 1 afgeslagen Ten Noorden van Chel bracht een Duitache patrpiiiUe IM Franwob gevangenen mee terug en maakte een iWaichinieigieweer buit Tt Weeten vftn Loos werdl een vijamtelijk yllegtnig dbor die infanterie neergeöcholen Het stortte in üu e versperringen neer een dioor het afweergoHirhut bBBühailfig d e tweedekker vief bij Ne le in onoe ban den De Ooriog Aan het WestelQk Front Het Fransche communiqué van 16 7ani luidt Op den linker Maasoever werd eenDaitsehe granatenraanval op eenFransche loopgraaf ten Noord Oosten j van de redkit van Avoobart afgeelagen f Op den rthhteroever is de artillerie strijd steeds nevig in den sector van Fleury De IVansohen dreven met hun geweervuur verscheidene Duitsche verkennings afdeelingen uiteen In d bosschen van Vanx Chapitre en ApreQiont mislukten verscheidene Duitsche aanvaUpoging n in het Fransche spervsur boven de Dnitsohe linies neergeschoten twee andere werden getroffenen tot dalen gedwongen Xn de streekvan Verdun schoot een Fransch vliegtuig Invee Durt he ankei4 allohB inbrand In den nacht van 15 op 16 Juli bombardeerde een Fransch s aldeel de stations van Hombleuf enRoisel Denzalfden nacht wieA eenander smaldeel talrgka graqaKn opde stations van Abbécojurt Twgnieren Channy De Engelsohen dringen opnieuw voorwaarts Een Rentar telegramj nit tiondend d 16 Juli luidt De Britten vorderen in de richting van Pozières an Hartin ch De Afrikaansche troepan veriaeeetardan het DelvilleboBoh De oavalarie trad Voor bet eerst sedert den aanvang van den oorlog op Afdeelingan dragondan van het Decoanhorse regiment deden een charge doodden zestien vijanden en namapvierendertig gevangen Het hevige wederzijdsche bombardement op het Britsche front duurt voort In de veroverde stellingen werden groote voorraden materiaal aangetroffen Wy maakten vgf zware hoawitsers an vier 77 m M kanonnen buit Gisterennacht verstevigde een detachementf onder bescherming der troepen in bet bosch van Tooreay metj suooes de nianwe stellingen en kaarde j terug zonder door den v and gestoord te worden Bg Biachea an La Maisonnette Het Fransche communiqué van 16 Juli luidt Ten Zuiden van de Somme zetten de Duitstshers gisterenavond gebruik makend van den i ist en na zich langs het Kanaal te f ebban vooruit gewerkt hevige aanva m lop de dorpen Iia Utisonnatta elifnachea in welke zij by een overval armeesterden Doch de Fransoben die een krachtigen tegenaanval deden stelden zich opntenw in het bezit van Biachea en La Maisonnetta eVenals van het boschje ten JIToorden er van waarin nog eenige Dnltschers tegenstand hielden In de streek van Chaulnes gelukte het een Duitsche afdeeling na een hevige beschieting een Fransche loopgraaf ten Noorden van Chelly binnen te drjngan Zy werd er kort daarop bij een Fransohao tegenaanval wederom i nitgeworpen Ten Noorden van dei Aisne deden de Franseben bij Oulches eeu overval op een vijandelijke loopgraaf die zij zuiverden Op den reohtei Maasoever werden krachtige Duitsche verkenningsafdee lingen dié de Fransche loopgraven welke in Jlet bosoh tnsschen denvier èn de Oóte du Poivre zgn gelegen trachtten te naderen door het Fransche spervnur teruggeworpen Inden feector van Fleury lAaakte onze infanterie aanzlenl lte vorderingen ten Westen en t n Zuiden van het dorp In deze streek was de artillerie werkzaamheid hier en daar zeer groot evenals in de streek van Chanois en Laufée Ia de Somme streek toonden de Fraasche vliegtuigen zich zeer actief Vier Duitsche vliegtuigen werden De derde Doitsohe linie bereikt Een Rentertelegram nit Londen meldt Alles t ft goed gaaa op het BritBoheffront Op één pnnt drongen w denvgand tot z n derde verdedigingslinietemg op meer dftn vier mglen achterzgn oorgpronkelüke loopgravenUniebg Friconrt en Mametz Gedurendede afgeloopen 24 uur namen wij meer dan 2000 man gevangen met inbegripjvan den regimentaanvoerder der 3elgardedivisie Het totale aantal ge vangenen sedert den aanvang van denlslag bedraagt thana taen duizend mon iKen groote voorraad oorlogsmateriaal viel in onze handen Het Duitsche communiqné Tam 16 Jnli luidt i De Ëngelsohe aanvallen die nahet eerste bloedige afslaan voortgezet wer den voerden tot zware gevechten Feuilleton Ijzige wind van uitgaan dioodleliik 5 voor d pa ootl kén bloesianöi zijsn£r iieiUe i De jonge nïeitfje bukt zioh en plukt een witte sterrelbloemi J Een oc enbl ik houdt zij dteBepein j zend in de handi En niu prins Percy ata rt haar als een wonder aan nu trekt zij één voor één dle tflaadüea in zilveren vlofejdBivai len zij neer lange het zwarte kleed Hii belmitit n hij betmint nrijjniet hij benriüt mij Wie i diei Faust om wien dit a one tiret chea bet oraked raadpleegt liet bloed t stijpt den prine naar de wangen Geldt het Hcbrecfct of een onbekende die reedö lamg te voren Marga Daja d pad heeft gekruist Of of Ploiaeling treedt hij op haar toe Benedicta uit geen kreet van ver raaislng nvaar de handen die djaWafweread opheft beven ha r g aatlwordt doodsbleek Een oogeDl l ik echt £ staart zij hem met wijtSgieopende oogen aen danoverdtefet eoadionkere bloa haar geiaat Heb ik u doen öcfonlkken njeiiuffro uw Dada Ja getweldig Hoogheid antwoordt zij naar adem zoekend ik waandie u reedb na en ver vaiï hier En rolijne veratdiijning doet uzoo onaanigenaam aam kom ik z oo ongelegen Zij glinnlacfet en ziet hewi aan nwwir met gieen kafan onversicbillige Tiitdrukkinig aiff tevoren Zeker Hoogheid gij komt zeer ongei gwn zegt zjj zafÉit ünwlart ik uwe vraag aan dekleinf bloem heb beluidterdl Ontken het maar niet het witte sterretje in uwe hand verraadt u m uf reuw Daja Ik voel mlij zeerslOhuriKg Hoogiheidi zegt zij met neergésllageaoogen SdhukKigi taehte hij gajweet fcoch dat een ieder één vraagmag doen aan het lot Zij zelg hffln ve haAsd aan Maar de vraag beöohouw ik o niet ale mijne hfuid sprak zij openhartig het is eea kinderspel en een dwaa theid Met den voorjaar zonn flcihijn ecfliter en het ontwaken der natuur dringen zich allerlei herinaieringeTii aan one op Het eersite madieii e dat n en zfiet mag men vragen of het geJuk aanibrengt I Een sJchaduw van teleurstelling vloog over Perery e grfaat Neen die vraag iö geen ndaelag Hij aarz t een oogwaWik en gftat toen voort J mè T waarom dan c e stehrik Gij zieftwt ffta hier voor u ató in r qmaÜemJ © n ik laat n niet gaan vodr gSj a fiebt verantwoord Hij wiidie haar een weinig in het nauw brengen em veüfeetigl z1 reed bij voorbaa over hare ver j legenhcid Wat zou zij antwoorden Zon zij niet dadelijk dbze gedegenheid aangrijlpen om een paar aardig heikn te zeggen eene vleierij waarmee zij hem in haar netten wilde vangen Uwe Hoogheid stchijnt mij geheel verkeerd te bobben begrepen antwoorddle fii beleefd maar koel Ik herkende Ü niet zoo teratond en ik beken eerlijk dat ik in den waan verkeerde ditmaal den tudnanan voor mi l te Kiem Het § ing nöj aje een kind dat een gebod overtreedt Ik had wel het ét ren ge voorefclhrift geleeen dat verbiedt bloemen en plantjen aan te raken maar TerwiH zij a rak was hare zemiwaehtigheid niet bedaarder geworden De prine zalg een oogenblik inbaar dtonkere oogen met een blik dien Benedicta niet wist te verklaren Tn en najn hij de bloem ui de handL Deze witte blaadje fnoeötenZij u zegfeen ol dte lente u gefti zaJ aanbrengen vioeg hij Welmu dan hefet gïj In haar een beterenSalomio gevonden dan in mfij Laatons zi n wat deze uitstpraak dernatuftïT besHislt En prinff Perc yging voort die küeincf blo0mlblaad jeHi afte trekken ja neen ja neen Benedlcta kwam glMacibend eene Rtap naderfclj De behandejing ie toe in het openiijaar artiertsite sdj Neen aUeen onder vier oogen I gaf hiij op denizeifden ♦ oon tenantwoord Ja neen ja neen Met uw welnemen meguiffroaiw Da ja De prine bliee tegen het gele stuifmieelknopje waarnaarst nog een smal wit blaadje uitstak Gij vergfiöt u er zijn nog twee blaadjed ï Ziet ge wel ze aijn edhter zoo inni öamen verboniden dat zaj één flichi nen Ook in het meruelehelijk leven gaan voorgoed en geluk dikwijls zoo zeer hand aan üand djat mien op het eerste gezicht degrenfitlijn niet nauwkeurig vermag te trek ken Wat op het ééne oogentolik een vermengend neen sthd t wondlC in h et volgend een gohdtkig Ja En wat ons eerst een ongeluk toescheen blijkt later wel eeuö een groot geluk te zijn Wie weet of döze Waad i jfr geen waarhflid heb ben ges rokett Andennaal trof haar zijn lanige aonderlinge blik Mijne sbhadluw die zoo plotseling op uwen weg viel ea n zoo deed JErikken braK t u toöh dit geluk dat gij voortaan staat boven de wetten van het park derhalve verlof hebt zooveel te plukken als gSj voor u ze4f en voor andieren noodig aöbt Word vervolgd De Geluksster door NATHALY VON ESCHSTRUTH Nadruk verboden 87 Dan fin ïet ihr Ruh lür oaer Herz lür eiuer Ilei z klinikt het ver = troüfttemii ï ngE m sterv dia io r en van hert orgiel we H00FD6TUK XXII Do VH rait€4ijke geneeeheer wandtelt MDjgjsaasn ia bét p azJE eu ziet aan eeu bloetoilbect M r Daja dtaaiu Zij boog aifch ov er ro ssen ea heÜotro pen een en al bewonicbring voor die sdiiljterenidie b4oeBnefn ilaeiht Eöae ematigfl pedinzeode uitdipuikking lag op baar gelaat dezelfde trek dfie zooeven om hare lippen aweeldö toen zy zongi Daan ün ibr Buii fllr 6uer Herz I Klopt haar hart wellidht i iet rvOtlg in deta bocaera i Over Verdy sl gettnoedteriuflï iö een voorjaans orm gevaren d ie deni prinjsi herft wakiker ge huid uit en win tensluap ZoTLi het er in hi a a r tdnpenete donker en kïï uitssieitt swu er een Ui Juli 7 uur Soc Ons GeiKtegoii Concert door het ritahn u Kiekcoi pfl vftn het 4e Keg In fanterie te Lelden ia Juli 8 uur Eerste OrgeJcooeert in d e k Jiineker c Il Juli 2 uur Gebouw voor Houwen Wonii toeBiclit Omler t n ie ommianie Armenzorg Beleed Terioekea wij geregeld tijdigmededeeling te OM ea ontrangeii vanTergaderlngen oonoerten vennkkelijkbrdeo ens om d M tea In im agoid te vermeldeii m Advertentiën Ie ORiiElBESPEllllG iDdelMEolSUnileMi op DINSDAG 18 JULI 1916 des avonds 8 uor door den Heer J H B SPAANDEIJ klAN met welwillende medewerking van de dame COBBIE HüBEET VAN BkUSEEOH Alt Botterdam en MAEaoiBioHABD Viool den Basg en den Heer Amth g DBB HoHST Orgel Amsterdam Programma s tevens bewijzen van toegang zijn tegen betaling van 10 cent verkrijgbaar bij de boekhande laars J van Bbntuu Zoon en J DE Ven en bij den Koster 20 Kiinstspelpiano Voorradig een prachtige SS tonige eiken Kunstspelplano met rollen en bankje voor f 850 Qarantie 10 jaar 15 Flmi S C f OÉMusileB ee Co Wagaiiatpaat IIB Tal 823 DEN HAAG Ondergeteekende l eveelt zich aan voor de levering van Leerboeken Woöpdenboeken Atlassen f ENZ voor de verschillende iprichtingen van onderwys J DE VEN 20 BOEKHANPEL Telef 375 Wydstraat 4 Tandpasta Tandpoedep Tandbopstels Mondwater bij 14 fiqna Weijer en Hoefhamer Apotheek Gouwe 135 QOUDA Tel 37 Voor de Vacantie puima keuxe BURGERS E N R miilDMmid Verder een solied rijwiel onder eigen merk P HULLEMAN Agent Burgers E N B en Eover Eijwielen LANGE TIENDEWEO 16 Telef 350 Prijscouranten op aanvrage 36 Strobin en Strofein Hoeiienwasehinidiiel Drogisterij Westhaven 11 11 1h WOLFF C Adverteert in dit Blad In lossing een schip Belg Anlhrpcietkolen i tfroote en kleine afiaetini a f2 10 per HÖL a contant vrij aan huia bezor d 60 Ons beleefd aanbevelend Firma A JONKER ZONEN Geb USSELSTUN Kantoor VEST 12 felephoon 2 Onrustbarend stijgen de prijzen van allerlei artilcelen daarom is het UW BELANG van de zéér lage prijzen te proflteeren bij Fa II IJSSELSTIJII BliowM r Zie de Etalages Vorken vanaf Ijepels Zakmegsen vanaf Aardtippelmesjes vanaf Theezeefjes vanaf Zakspiegeltjes in étui Boekje hechtpleiaters Potten Scheerzeep I Zie de Etataflea 2 en 3 a e en 9 19 kt B i n 6 1 60 iVlibgenvangers 3 Gt Kinderportemonnaies vanaf 10 Dames of Heeren id vanaf 25 Horlogekettingen 10 Schoenborstels 14 n Nagelborstels 5 Tandpasta s per doosje 7 n Damestaasoben vanaf 50 Diverse Zeepen tegen fabrieksprijzen Qroote sorteering CelluIoTd artikelen Aanbevelend FS G IJSSELSTIJII Blauwstraat GOUDA 64 N L JAKOBS ZOON SCHIEDAM 43 55 Overscbiesahe straat 43 55 FABRICEEREN SPECIAAL VERF en TEERKWASTEN VOOR SCHILDEftS EN SCHEEPSOEBRUIK Vervaardigen behalve STALEN BOBSTELS BOBiiflTELWEBK en BEZEMS voor h ishouding en industrie ook Stootzakken Reddingsboeien en Zwemtordels a ten dienste der Scheepvaart 40 BEPARATIE INRICHTINQ VOOB MACHINEBÖESTELS ENZ IMPOETEÜES VAN ZWEEDSOHE TEER EN ARCHANGEL PEK ly RIJWIELHANDEL B J VAN M AAREN TELEFOON 330 WESTHAVEN 55 Alle soorten ONDERDEELËN BINNEN en BUITENBANDEN = GROOTE REPARATIE INRICHTING = ü onthoudt u van veel genot indien V ons Geïllnstreerd Zondagsblad PAk me mee niet in nw bnisgezin hebt Voor de kinderen aangename lectnnr en pr sraadseli waaraan groote prijzen verbonden zijn Voor u zelf weraldgebeurtenissen in woord an beeld Bovendien boeiende Romans en Verhalen Voor slechts 3 cent per week kunnen de lezers van dit blad deze premie geregeld ontvangen Vul dus og heden onderntaand inteekenbiljet met nwnaam en woonplaats in en bezorg het aan ons BnreanMaftt 31 60 1 INTEEKENBILJET Ondergeteekende verzoekt geregeld toezending van de premie PaeMe Mie k 3 cent per nummer NuH WOONPLAATB ICABANNASI Hat haarlliluta S OENT SIBMallTJK wat op hadaa ia riaa haadal ia C A SCHOLTEII Lange Tiendeweg 83 Breai lol PÉttil m MiisÉappiilijk iuws Tel Intei Noord 1078a Keizersgracht 153 Amsterdam Afd Schrifteiyke Cursussen CURATORIUM t Mr Dr C P SCHOCH Prof Dr H D J BODBNSTBIN Dr H C PRINSBN OBBRUOS Jhr Mr U H VAN LBNNBP Onder leiding van bekende Leeraars organiseeren wij 29 schriftelijke Cursussen als volgt verdeeld A Handelswetenschappen 32 cursussen Boekhonden populaire leergang en examen cursas Handelsrekenen Handelscorrespondentie Nederlandsoh Fransoh Dnits i I Engelsch Zweedsch Russisch Spaansoh Maleisch Handelsrecht Handelsaardryksknnde Handelskennis Warenkennis de Techniek der Admmistratie de Techniek der Bedrijfsreclame de Techniek der Etalage Stenografie Schoonscbrijven Maohinesohrijven N B Speciale leergangen voor d praktijk diploma s B Talen 24 cursussen f Fransch Duitsch Engelsch Italiaansch Spaanscb Deensoh Noorsph Zweedsch Bnssisch Maleisch Latijn Qriekach Espennto bovendien een Cursus in de Algemeepe Literataurgeschiedeais N B Bl nilere Cnniunn vaor4 f Staataeumea Oude Talea A B C Exacte Wetenschappen eri Techniek 16 cursussen Wiskunde Scheikunde Weer en Sterrenkande Werktnigknnde ElectroTechniek Lijnteekenen Meten en Teekenen Vak Duitsch VakEngelsch D Ontwikkeling en Beschaving 30 cursussen Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beschaving Psychologie Sociologie Logica de kunst van het denken Rbetorica dekunst om zich uit te drukken Aesthetics Muziek Muziekgeschiedenis Harmonieleer Bijbelkennis Gezondheidsleer en SexueeleHygiëne Schrijven zonder outen een goede Stül de Verbeteringvan het Handschrift ving en goed Rekenen Bibliotheekwezen Journalistiek HerhalingsOnderwgs Uitgebreid Lager Onderwas Fröbelen Slöjd Spelleiden Dammen Schaken Fotografeeren N B De Cnnassen Herballagsonderwljs eli U L O omvatten alle lag eb vakkan E Opleiding voor een acte L O 4 cursussen Eransch Dnitaoh Engelsch Wiskunde F Opleiding voor een M O 11 cursnssen Nederlandsoh Fransrh A Duitsch A Engelsch A Geschiedenis Aardrijkslfunde Staat iiuMtting Staathuishoudkunde Wiskunde Boekhouden Sehoonschrijven G Cursussen voor qe Vrouw 5 ciirsussen De Techniek van iet HQishonden Kookkunst en Voediogs leer Linnennaaien Knderkleeding Wostuumknippen en Costnnmnaaien H Opleiding tot Ambtéh en Beroepen 7 cursussen Postale Aardrijkskunde Opleiding Hulptelegrafist en Kantoorbediende P en T Opleiding Kommies bij de Belastingen Opleiding Handel Opleiding Techniek N B Behalve voor de hier genoemde ambten of beroepen geheeleot partlSele opleiding Sii numerair en Adspirant Commlei P en T Rllksvencekerlngsbant Rljkapostapaarbank Spoorwegen Qemeente Admlnlstratle Ministeries Rllkswaterstaat enz van het ondets ande neme men goede nota De Cursussen duren minstens 3 maanden hoogstens 3 jaar Normaal lesgeld f5 per kwartaal Wekelijks wordt den leerling een les toegezonden ledere les bevat de j stot voor de week die in de eerstvolgende les eventueel wordt uitgewerkt Persoonlijk contact tnaschen docent en cnrsist Leergangen voor beginners eenigszins gevorderden en meergevorderden Specialerepetitie cursnssen De examen cursussen worden gescheiden van de popniaire leergangen die men uit liefhebbery volgt AgescReiden van de afdeeling Schriftelyke Cursuss en is aan het Bnrean een afdeeling veroonden voor Adviezen Inzake Beroepskeuze leder die zich voor onze 8Chrlftell lce Cursussen of voor onze Beroepsadviezen Interesseert vrage zonder zicta ook maar eenlgfslns te verbinden ons gratls prospectos dat alle verdere bllzonderheden bevat JQH GÖBEL Jp Oir Foto artJI Gleii HEEREN 10 bs 10 ANTON COOPS Het Succes Apparaat is heteenigste middel om zijn scheermes en ook fijne Chirurgische instrnmenten voortdurend in enkele seconden vlgmsoherp te maken Da steeds toenemende navraag bewust voldoende Prijs f 1 60 u b f 1 66 Firma A QUANT Kleiweg Drogist WUdstraat 20 3r En nDj £ liiiirilfimtlilop IIEilllelillii DIT HST MaOAZUH VAS M ilAVR S IVAtYZO E V GOStNCBEM V Deze THEEËN wordeö afgeleverd in verzegelde piSjes van wj tvxe en een kalf en een Ned ons met vermelding van Nommer en IVf § vooTzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot Se nitvoering van geëerde orders aanbevalend Ëleotridohe Drukkerij A BRINKMAN ZOON Goud J C BIJL Voorheen J BREEBAART Lz