Goudsche Courant, maandag 17 juli 1916

55e Jaargang Advertentiën Telefoon Interc 82 overal In DuitSchland ook in de particuliere buiHftioudenS die voorraden levenataididielen word n opgeno MILITIE VOOBKEUR OMTRENT INLIJVING De BURGEMEESTER van OOUDAj maakt bekeml dat de Milltlflpllcih tlgeii lier lichting 1917 hun wen 9Ghen met betrekking tot die In ijviu alwiiog v6ór 1 At gu u e k kiuni nMi kenbaar mBken bi den BurgB nileep ier dier gemeente waar Kil voor fte milUie s jn ingeschreven Gouda 18 JnU 1916 De Burgemaeeter voorn R L MARTENS De Duitsohe nuarkenikoer Uil Petrograd wordt g ineldi In don laateten tijtf wordt een nienwe eteiike daling dter DuitSche waardm va Stg 9teld ten gevolge vaji die betaling der op 1 Juli vervallen coupons van dö leeningn van 13 mil Uaixli die in September 1 1 iS uitgegeven De nadering van dfit tiJufclUp veroorzaakte een vermeerdering van de circulatie van bankbiljetten De beurzen te Zurich en te Geneve glaven dlit feit aan dtoor een doling van den mïtrkenikoers Men gelooft diat deze daling d ie van Januari z id ovetrtreffen toen 100 Mark 91 France 25 eentimeia waard waren ZeiMs de Ver Staten ondervond de dlaiing op de baure te New York viel die nMurk van 77 tot op 73 voor vier nwffk De normale nüarkenkoera is 95 ïi97 ceniiR voor vier mark In Frankrijk De FranSohe spoorwegen habbon itengevoige van hel door don oorlog veroorzaiakte gebrek aan niaoneli k erkkrachten iü OUO vrouwen en inedsjod daarvan51 00 bij de etaatfiB oorwegen in tóen gesteld In hoofdaaak doen zij dienst ale conidiuctaur pafcjeftuiraagster en bij het sehoonJk iiden der tations maar ook als t tationsche doen zij dienst bij diegq Orleans apoorweg zelfs op de lial ten waar geen andere Jt eamtoteaanwezig is en waar zij aldrue den geheeieii dienst hertibein te verzorgen Bijzonder ingrijpend zijn de veirand©rlngen die d werkZpaamstielling van vrouwen in d en bureau dienst hebben gebracht Terwijl vroeiger biJ dte loona iministr tie alleen ingewerkte mannelijke krachten gebezigd kouWen woïxlen worden daar thans vrinir wen en meistiios werkzaana gesteld die siechth vludhtig op de hoogte jjijn geibrajcht Men heeft hen daarvoor als huipmidhliel reken en sorteerinachines verStreflct waarbij zooalö bekend É vele reflceneomiraen nïödho nlsch uitgewerkt worden N R Ct In Griokgnland Een hevige brand iS uitgebroken m een paleie van de Koningin in Tatoi Volgentf berichten uit Athaue heeft da brand iu Tatoi reeds vele alaohloffers geëiischt tot nu toe bedraagt het aantal dooden 20 w o de chef dier geheime politie ührii pathia torwijil reeds meer dfan 50 gewonden uit de brandende boflWchen n j mij geheel onbekend heer alleen te gaan wandelen 1 idde haar antwoord De prins öloeig de oogen neer Ik durf in dit opzicht gdieel voor Hobreoht inetaan mejuffrouw Daja hij ia een gentleman die nooit eene lan e zal oomfpromitteeren Zij bloosde Daaraan twijled ik niet Hoogheid Ik kon Hobreoht sindö jarenen mag hem gaarne Hij is een bekwaam man die een goede toekonnSttegemoet gaat Etot iS bij die Studiön dSe hij bij zijn tegenwoordigen leermeestervoortzet wel niet anders mtogelljk gMn laï4ït Benedlleta Het biiilengewoon fliuioees dftt Uwe Hoogheidheeft moeit amteren wed tot ernstigestudie aanfllporen Hoe is Uwe Hoogheid toch er toe gekomen zioh peoiaal op èén vak der wetanfliohap toete leggen Zooals nwn zioh voor dien ee nenmenfiicdi meer voor dien andler raünrder interenöeert Zoo güng htt nii ook met Hoibretrht Onder al de doktoren der Weener kliniek trok hit m hét meest aan Hij ia Oostenrijkervan geboorte en volgde njïj hieriiaem enkel uit vriwidMchap en trouw entrouw i dip hoofditrek van zijn karakter Wordt vervolgd 18 Juli 8 uur Eerste QrBolooncert in Oe St Janskerk 31 JuU fJi WIT Gebouw voor Bouwen Woningtoezacht Ondttr iaH iecomnrföBSe Armenzorg Beleefd vemMken wIJ geregeld Ujdig mededeeltng te inogai eatranpien yas TeTgadCTlngen oonoartea TeimakelllÉht den eaa oa Aaae dan hi onae ageoAa ta Eleotriache Drukkerii A BRINKMAN ZOON Goud Opentare Verkooping opDopdcrdafl Augustus 1916 bij veiling en op Donderdag 24 Augustus 1916 b y afslag telkens des voormiddaga elf nni in liet Hotel DE ZALM te OOUDA ten oïeisUan van Notaris J KOEMAN teHaastrccht VA De BouwmanswoDing genaamd WBRKHOVE gemerkt C 20 met stalling voor 50 Koeien Hooiberg Scharen Stoephnis en verdere betimmering benevens diverse perceelen UITMUNTEND Wei en Hooiland ens zeer gunstiggelegeo nab Qouda aan de Haastrechtsche Dyk te HAJISTIfECHT ter grootte van Jl 23 Hektaren 32 Aren in één perceel trekkende van de Haastrechtsche Dijk tot de Qondsche Vliet Te aanvaarden de Woning enz 1 Uei 1917 het land Kerstmis 1916 EN 4 Hektaren 59 Aren 76 Centiaren HOOILAND gelegen in Beneden Haastrecht te HAASTRECHT Te aanvaarden 1 December 1916 Broeder bij biljetten Nadere inlichtingen geeft Notaris KOKMAN voornoemd en syn ook te bekomen ten Kantore van de Heeren BLAAUBOER Huddestraat 3 Amsterdam wat perceel 1 betreft 68 FirmaC SMITS SclioeAliaiidsl Kleiwegr 4S Gouda Opgericht 1879 HËT ADRES VOOR EDEREEl Een ver trouw d adres E vo6r liet maken en stolteeren van MEUBELEN is bQ N HESSING Peperstraat H Oouda Billijke prezen prima materiaal Reparatie uin alle menbden t 14 Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsclie Courant tteedt Hccea 0r Deie dvertrniiSn kosten sleckts bij Tooruitheialiig 1 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 oenta Qpgaaf nitslnitend aan het Barkan W STIJIMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN U zetwaren Keukengerei Rijwielen en onderdeeleij Landbonwgereedschappen en Werktuigen Boskoopsche Rozentenloonstelling in den DIEREVniiM K Z B G s OflAVENHAGE VAN 19 22 JULli OEOPEflD irai 9 B en 7 II unr ENTRÉEPRUZEN JULI f 2 JULI f L 2122 JULI OJSO 3 TIJDGEESTBRIEFJES weder verkrijgbaar 1 SI I hmiH lol PiÉlieileil ïae leUppelijk lems Kdzersgradit 153 Amsterdam Tel Interc Noord 10789 Afd Schrifteigke Cursussep CURATORIUM Mr Dr C P SCAOCH Prei Dr H O i BODBNSTEIN Dr H C PRINSEN aBBRUOS Jhr Mr L H VAN LENNBP Onder leiding van bekende Leeraars organiseeren vrg 129 schrlfteiyke Cursussen als volgt verdeeld A Handelswetenschappen 32 cursussen Boekhouden populaire leergang en examen onrans Handelsrekenen Handelsoorrespondentie Nederlandscb Fransoh Duitsch Engelsch Zweedsoh Rnssisch Spaansch Haleisoh Handelsrecht Handelsaardrijksknnde Handelskennis Warenkennis de Techniekder Administratie de Techniek der Bedrijfsreclame de Techniekder pËtalage Stenografie SchooDschrijven Machineschryven N B Spaclale lurtanfen voor d Draktllk dlillonM s B Tiden 24 cursussen Transch Duitsch Engelsch ïtaliaansch Bpaansch Deensch Noorsch Zweedsoh Rnssisch Maléisoh LatBn GriekBoh Esperanto bovendien een Cursus in de Algèmeene Literatunrgesbhiedenis N B BIKoadu Cunusoa voor het StaaUaumm Oada TaMiaA en B C Exacte Wetenschappen eii Techniek 16 cursussen Wiskunde Scheikunde We 9r en Sterrenkunde Werktuig knnde Electro Teohniek Lgnjeekenen Meten en Teekenen Vak Duitsoh Vak Engelsoh DLOntwikkelIng en Beschaving 30 cursussen Algemeene Ontwikkeling Algameene Beschaving Psychologie Sociologie Logica de kunst van het denken Rhetorica dekunst om zich uit te drukken Aèsthetica Muziek Muziekgeschiedenis Harmonieleer Bgbelkennis Gezondheidsleer en SexneeleHygiëne Schrijven zonder fouten een goede Styi de Verbeteringvan het Handschrift vlug en goed Rekenen Bibliotbeekivezen Journalistiek HerhalingsOnderlfijs Uitgebreid lager Onderwijs Fröbelen Slöjd Spelleiden Dammen Schaken Fotografeeren N B Da CarsnsMB H rkalliii aBdwwl a an U L O onvatua aUa l rach vakkan E Opldding voor een acte L O 4 cursussm Fransch Duitsch EngelschJ Wiskunde i i fc F Opleiding voor een M O II cursussen Nederlandsch FTansch A Duitsch A Engelsch A Geschiedenis Aardrijkskunde Staatainricfliting Staathuishoudkunde Wiskunde Boekhouden Sohoonschnjv n O Cursussen voor de Vrouw cursussen De Techniek van het Hoishonden Kookkunst en Voedingsleer Linnennaaien Kinderkleeding Costunmknippen en Cos tnumnaaien H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cursussen Postale Aardrgksknnde Opleiding Hnlptelegraflst en Kantoorbediende P en T Opleidmg Kommies bij de Belastingen Opleiding Handel Opleiding Techniek N B Babalva voor da hier saaoemda ambtaa ol baroapen gataaalaol partllela oplaMInz Samumerair en Adsplrant Commlss P en T RtikaverzakarlnfSDank Rljkspostspaarbank Spoorwagen Qcmeente Admlnlatratle Ministeries Riikswatantaat eni Van het onderstaande neme nen goede nota De OnreuBsen duren minsteïns 3 maanden hoogstens 3 jaar Normaal lesgeld f 6 per kwartaal Wekelijks wordt den leerling een les toegezonden ledere les bevat de stof voor de week die in de eerstvolgende les eventueel wordt uitgewerkt Persoonlijk contact tnsschen docent en cursist Leevgangen voor beginners éenigszins gevorderden en meergevorderden Specialerepetitle anrsnssen De examen cursussen worden gescheiden van de populaire leergangen die men uit liefhebberij volgt Agesoheiden van de ai deeling Scbriftelyke Cnrsnssen is aan het Bnrean een atdeelisg vetQonden voor Adviezen Inzake Beroepskeuze ader die lcb voor oaw scbrllUHIke Cnrsaaaen ol voor on Baroapsadvlaaen latarassaart vragat loader ilcb ook maar aaalgaains ta varblndaa ons gratiaM rospectiu dat aMa vardare bllaoadarkadaii bavat 166 JOH QdBEL Jr Dir ImafieD sUnUiJke FÉIeten pmÉodleVoiierfiiiir OPGEailOHT tr ft Voedert nw Vee met de u e r murwe LIJNZAADROEREN merk TER en W U 28 en SOYABOONEHKOEKEi merk W L nitmnotende door hoog eiwit en rMgehalte en groote roedingawaarda KerthJHploma Parij 190 Heffen Gouden Medailles DE NIEUWC PHILIPS HALFWATT vervancf BOOGLAMPEN LAMPEM LOOPT uW KAM EG MET UW HAARr Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon K0rKO fr HAAR KOKO DOET HET HAAK OIOIIEN GAAT HET UITVALLEN TEGEN VERSTERKT DE WORTELS HELDER ALS KRISTAL BEVAT GEEN KLEURSTOF OLIE OF VET VavPrtuUod VERFRISSGHEND VOOR DE HOOFDHI KOOf BIT vaNDAAO VAlj BW DtOOIST or OOIKrlOH PRUSi n 0 75 fl l 0 M fl S 00 p r fUcM DEPATHOUDERS Goud ANTON COOPS Wijdstrwt 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel J A GROENEVELD Lkz Zegwaard A OOSTERLING 68 risTEmmnEiiHTiün Zeer mooie soliede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafels Bufietten Styiameublemen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veereabedttellfla KapokmatrAsen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rttgbekleede Leerstoelen vanaff 17 50 SfHlkast f20 StHltafel f 9 50 Spiegels f 5Ó f 7loenz 20 WltnurM BiwibiliiiMliiklil Ml Rottepdam te ROTTERDAM i Telef 2305 Hoogstraat 237 Levering van alle geneesmiddelen Hulsapotheken Boekwerkeii voor leeken OSt B tj L Verzending per bode of per post steeds omgaande A a EiT3D A F ne LifceuiHBn WUNJiND FOCKINK AmeterdaiM Verkrijgbaar 10 Firma A DAM Kleiweg Oonda Teli 87 IVo 13141 Dinsdag 18 Juli 1916 OIIMIHE COERANT Verschijiit dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRUS VAN Ht T ABONNEMENT Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post I Abonnementen worden dagelUks aangenomea aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekbanüel en de PosUcantorea PRIJS DER ADVERTENTIËN tl 1 Van 1 5 gewone regels met bewtjsnummer f 0 5fi Elke regel meer 0 10 Bö drie achtereenvolgende plaatgingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Uitgevers X BROrfa lAH EN ZOO H iiKiii v ui n Juli luidt in dö Boekowina hadden de hernieuwde KuSsiyohe aanvallen op omzie stfllün en ten Zixiiden en tenj Znid WeSten van de Moldawa evenals de vortg e da cn geen Suooes De vijand leed awaiie verliezen In het boSchgebied ten Noordeto van die PriflIoipHbeiigkam zijn afdeölinigen van de vliei einidle korpsen in gevacbt gewikkeML Bij Zahio en Tatozow werden Rust iie aanvallen afgeaiagenTen Noords Westen van Burkanow verijdelden onze vforpostm de poging van dten vijand onn pijn loopgralven naar onze tellingen te Schuiven l en Zuidwesten van hxtsfn vielen de Hu en iTnet overmaehtigie atrijd krachten het frontdeel bij Söjkii aan Wij weken tot in de streek ten OoSten vaji Go rochou terug Door een te gt0nt anval van Diuitsdie bMüaJ ona op de westelijke flaok gededtt WAfden de ten Zuiden van Luizk atrijdenir verbdinden troepen zond er dbor den vijand geaitioord te worden achter de betrltefden Lipa teruggeworpen Ten Westen van Tororfjn werd ee n nafiitelijke BuSSIsiche aanvaJ afge Bingen i het fort Sonville tot itoel heeft urtl voürt hij v rdtTde tot het weg n kruispunt Verdtua Vaiux o h leujy dodi werdl mvt zwarfe verliezen tot ataan gebraeiit In dè atreek der Soinirii vielen die Franachen dten 9en Juli Ie Duitacher ten Zuiden der Soiniiiie aan en maakten ten Ooetan der linie Hoeye van SormontFlau court vordieringen Zij vermeeöterdten het dorp Biacheö en bereikten de buitenwijkm van Barfeux Zij vulden hi n efci cceö aan door de verovering van d hoogte van La Maiaoniiette ten Zuidien van Biaqhcö en van $ B loopgraven tu latcSien La Mai onnette en Barleux Het Ën gielg ehe conffiniumquié van 17 Juli lüidit Onae troepen hehaajdk n verdlere gewichtige duoceslhfin Ten Noordl Wtisten vian latet bnarh van Bazentin lePetit verover dien wij Aormendörhand over een front vim 1500 yardls de Düit Unhe tweiedie Unie Het groote aaatal lijken van DultaWherai in dicaen sector getuigt van ée zeer zware vorliezeni die de vijand tiiedert d en aanvaogl van onzen stoot heeft gettedien Teo Oo ten van Lttngfu val verwijdiiien wij dien brcH in die Duit he tweedie linde door de vermeestering van Ie krachtig verdfidigtie Water loo hodva Op onze limkerflanik in Ovillcr en La Boii elle waar sedert 7 Juli voorttdurend in een handgemeen werd getitredlen veroverdteai w de re van het vijaadi jike hoVwmk n nsnma twee officieren en 120 gardosoikllaten die de ovenUijvendea van Se dlappere bözetting vorimdeni gavamgien Het gebeete dorp ï thane in onze handen De veirineesiterde documenten zijn belangrijjk daar zij de hoog ö verliezen aantoonen die de vijandl in de gevechten van onlange gele hiee t Ken onnpaignie van het 16e Beierache infant er ie regiment seinde aan het 3e bataljon van het l e 3eieraiche infanteriercgijment Het vijandelijke artillerievuur van alle kalibeir tot op 28 O M toe ia sooer hevig in den comipagnie eieetor De oonhpagnie ter teritte van een officier en twaalf mön verzoeiït dringend om i oerfig ontzet Wat van dte compagnie ia ovepgöbleven is zóó uitgeput ïlat er in geval van een vijandehjken aanval op die enkele vernloeide mannen niet te rekenen alt Het Duitalohe ooromiundCLUié van 17 J uii ltti Tu bchën dé zee en die Anereinaim op veF Scheidleine plaatsen het vuur van k Ëngels hen in hevighteidi tofe lil litit WJiniiie gefeaèil bleil iiie i uiifiii acue aan oeid zijueu Krüohtig liet Kwam tot VqaaoieiijKe plaattieiiike aanvaileu waarin oe i ng lacUen venier in OViUerö binnenörour gen leii zuidien v n lliaoh ee weruen leveimiige gefVenAten giedefverd uverigeufc nwrfuiltteai je aanvallen reedri m om spervmtr of kwamen taardour niet tot V ontwikKeting liet aantal d eir gW H genen in uen titryd om Biachea ge vaakt eA eg tot 4 ütficieren en 36 man De Oorlog Aan het WcsteiyK Front Het l rantóche commuiilqué van 17 Juli luiilt lufieohefi de Oiaeen de Aiftiie werd een erke Duiteicfae verkemiiiigeafdieeiinigf üoor het vuur der i ranflibhani in dte oaibi eidl van M mImfck urf T mvent u iteen dlr€ ven lu Champague werd een overval der tMiiUKitier op ee loopgiraal in dien Huaanöohen sector door een tegeuaanval dlie en vi aiul verliezen kc tte a ag€in Op het tront van Verdton was h nacht betreickBliik kalm beihatve bij Heuvel 3W waar het geweervuur zeer hevig wm Ten Waöten yan l leury njaaiktende Franffcfhien eeiiige vorderiogen ea varmeeöterden drie inUiiaüleura Ifl LöMrtMhg€ïi dioden deDuitschers na een o mvaittTijke beetehieling twee aanvallen op de Franefche tieiliugen iu de streak van HanrucB ten Oosten van Nomencty Beide pogiln pn werden afgiCHilagen dJe Franschen maakten emigle gevangenen Op den reïiiter Maaatoever in de sireek van Verdmn was heit boTObardement den 9en Juli en vooral den lOen aeer hevig in t bijtzonder op ide boBÖchen van Vaujc ChapUre Funrin en Chenoiö De dag van 11 Juli werd gekoamierkt door een uitensit hevlgen Öuit öhen aaoval dde zich van Thlanuno nt tot aan d e batterij van Damioup uitstr€kt De DuitHchera brachten veraoheidtene eleïïtenten in heit vuur behoorendte tot vijf veraflhiilenide divMeö Zii slaagden er in eenlge vorderingten ten Zuiden van het d orp Flouiy en het bo van Chenoiö te maken en vermeesterden Sh batterij van Darolaup Bij hun telgflinflanivallen heroverdien de Fraiisehen een gedeelte vaa het op 12 JuJi verloren terrein in hetbo h van Chenoiö De aanval dier Duit icners in dg streek van Fleary die De groote Fransehe aanval tenOo ien van de Maaal d n 15en d e zeringeleid weM tot hcdlenocAitendl voortrf enet De rijand heeft in die bloedigewonateling geen uoc€Sflen behaaitf maar verloor op ecnüge punten terrein Up het averig e rQ it hadden geen gebeurteniflBien van btjBondero betoakeni piaaw Een Franstihe aanval in aanaiuitinig aan eem nujnontplof ing ten noorcBen van OulOhaai werd afgeslagen Wij tieiten met goedie resultaten mijjnen trp d Conbre ooglto Springen Een Duitttdw patrouille bracht bij Lanfroioourt in l ottiaringon eenige gevaiigenea lante Aftn het Itallunsche Front Hel Oot tenrijkSchfi oomakih aiquó van 17 JnU luidt Het viteoddUte artlllerievuMr op onze Boeco lar tellingibn houidt aan In dtein iüh daarbil aïin0luiten d i J cior tot aan he AiW dal Is het ajtilleri€MÏuë levendig Op het Dolomietienfronit Stonden onae a tellingen ten Noonden vanihet i ellegtnino l en in het Mairmolatagebied ev inals onze steilllingeai op het Karinititfohe front in de sectoren van Seebacih en Raibler ondier een hevig vuur De ItaliaaiiSche Irafamterio aldeelingen die in het SeebaOhdal votrrterijigen maakten werd en tern gge worp ea Van het Zuifl Oostelijk front geen nieuws Den irien dezer werdien behalve de reeda gieme lde nog twee FranSebe vliegHuigen buiten gevocht gCHteidl een in een tnchtgevoirtjt achter de vijjandelijke linae ten Kiüd n van te Sonune het andiere door neerachieteQ vanaf den bodlam Üjt Dre flinco rt Oiaie ill ona trgat Aan het OtMefyk Front Het D u i t s c h o comümnwiué van 17 Juli luidit HiiKdenburgi Ten W en Z van Kiga alsm die aan het Duna front werdien Hueaiöclif onderaeoungen door een krachtiger vuur in edd ij Katamnenhof ten Z van Rlgta violen sterke vijand ijte Striidikrachten aan Er ontwikltelde zich hier eön levendig gevecht I eopold van Bederen Er harSu en geen belangrijke geheurteniaöenpilaatö De nood in Duitaich lané Hel vLeeHv rantSoen bedraagt dlezo week in Berlijn 2 ons hot aardappelrautaoen 3 kilo Kr aulloïi naaet rijkSvleeSOhkaarton ook n kdvetkaarlen worden ingevoerd Tijdelijk Is het drogen van vruchten in DuitSchland venboden De oogöt aan Suikerbieten moet 8 k 10 ajTNgifooter zijn dan ten vorigen jare Óe graanoogst iü ook beter hoewel lang geen recordl oogflt Verinoedlelijk zullen half Septeoaber Von Lin 1ngen Ten Z W van Luzk werd door een Duitsoheu tegenaanval een vijanidielijkei aanval geatuit JJe troo en genten daarna ter ventiterkinig fer ver ïed4gingö inJe zonidtor d ür den vijand gestookt te wivrden aöUeic de Lipa temiggefvoerdl Op andtere plaatsien werdlen de liuSöSfiffihe aanvaflien vo ometn a eöüagen Bofhmer leger De toeötand iö onveranderd Van he Böilkan terreln valt geen nieuwe te vermieikïer Feuilleton Het OoStenirijka ohe oommu dachten v lrtoelden ergens andteirS zijne lippen lachten Hij wae overwonnen en toch gevoelde hij hierover een ware voldoening eene vreugde alsof hij zegevierend uit den Stiijd wa 9i gekomen BeniedM Eil Mai I a1ia j vhad hem een ianigi verioren geloof teruggeschonken hst geloof aan het rötne ware vrouwelij j ke dat onö voortAirend aantrekt Hij wil nadei keimistoiakeni met de jonge dame Heeft hij Hohrecftit niet Mootd n goed woord voor hem te doen Waarom wordt hij bij leze gedachte zoo weettnoedllg g atemd Zoo mo het een hongerende temoede rijn die verplichtis n laatste stukje brood aan een ander af te Staan een dorstige die eandlel k de lan geaoohte bron heeft gevonden en toch niet drinken kan omdat den ander h Dï den weg heeft versperd Waarom heklaagt hij zich daarover Het moet immer zoo zijn het nioodlot moet in vervulling glaa Verheugt zi jft ook een gwangeneniet over het eerete mmurbloempje dat aan dS tralie blï eit iriiner cel ook wanneer hij dSt nimmer magplukken 0 Perqjf heeft zoolang reedl fier i krachtig dm eenzamen levenSwe betreden hij zal verdter voortSdhrijden op het padl hem eenmaal voorgieschreven Als naar gewoonte gaat de jonge vorst naar he Salon waar hij Sedert hij aan Marga Daja rijn eetkamer heeft algfeistaan het niid dagmaal gebruikt Oe deur openend ziet hi ijonedicta in bsSluitelooze houding taande vooi de taiel waarop Slechte voor één persoon wa gedlekt Zoodra zij den prirutl gewaar werd wilidie zi zioh haa itig verwijderen en met een zwijgendien glroet hem voorbijgaan maar hij bleef op den drempel staan en vere etnliei haar den weg Plotseling herinnerde hij zich voor den duur zijner afwezigheid der zangerea verlof te hebben gegeven in zijn salon et micidagmaal te gebruiken Bij zijn haa tig terugIkoDiSt was verzulfsid gewordlen dit verlof weer in te trekken E n wijle ton f de voretelijike ppofesaor verlegen maar goedig herateldfe hij zich en vroeg beleefd Waar wilt gij au nog heengaan nreliuffrouw Daja Ik zie dathier reediS voor u is gedekt Ik mOet onderstellen Hoogheid at dokter Wachnite aelker nog mietBvan uw t rugikomöt heeft vernomen daar hy mij andlerS niet hiertveien zouhèbb besldidden zeide zij op beleefden maar beslisten toon De prinS drukte op den knop eener electrifiche Schel en dadelijk verScheen WaSnnith met eene uitdrukking in zijn gelaat die dfuidelijk ver rieid hoe men achter dtei fachermen iveri g cPEt waiar d ne Hoogheid nu zou fineeren Breng nog een couvert Wa6 muth meüuftrouw Daja b v mui de eer het middagmaal met lUij tie deelen De Geluksster door NATHALY VON ESCHSTRUTH Oin u te dienen tfooglheidi En niJ neem pla fl alfl het ubelieft Nadrol verboden 88 Hij lichtte even den hoed mieteen hooffïknik en gling haastig verdöi den bl oeinensteng el met dle enweldraden hield hij nog in die hand en toen hij dien tudsohen de vingenS schoof glineterdie hij in den zonnflscïiijn ató een gouden verlovingMring De ty ep Werd opgedaan Met vragenden blik Afig benedicka denprinS aan Göheea als thui vfoeg ZIJ zacht I Hij knikttii zij vouwde e handen en badi Zij zag naar het rood dat in zijn gefti in het zilveren korfje lag imeed er twee sneden af en bood d ie den prijie aan Uw grootvader heeft u een voortrerfielijke opvoeding gegeven zelde hij laohelnd Daar le prins dadgJiJk het parit waa ingegiaan vernam men jn onverwachten terugkeer door het bedienaien perSoneel De equiïvago had lang aan h it ftatlon moeten wachten alvorettwi die bag e was tenigg Bven en tofln Waannith eiwfe lHlk Üiui wam lui d apae fe bel voor het roicidagimi l PHna Percy had nauwöU ÜJd ai h te veriïleeden en een blik te ïflaan in de aangekonTen niöuw bladen toen het Slaan van de peradkde hem heriniaerdlfl aan het eteii iuur HanifHg scftioof hij e papieren van Rich en streek met de hand over die oog n Hij was verstrooid en wtót nauwelijks wat i hij la Zijne gie Toen dte orden waren gewiflisedd vulde zij d4 glaztfn want Waflhïuth waa zoo verdiept in de beSohouwing van het gr ote schildlenj de haven van Tunis Voorstellende dttt hoj zijn Duitsohe omgering geheel vergat Zoo was grootvadterS gewoonte seidb s weemoedig Hij hief Ihoffelijik het as omhoog Stk m ij daarom toe diatik dit glas ledig op het welziin zSJner kleindochter die zijn aandenken zoo zeer in eere houdt A proproS Dokter Hobreoht gaf mij zooeven zijn leedwezen t kennen dat gfl zijn voar rteI om samen een wandeöing te maken door t park had afgeslagen waarom deedt g dat Zij hief filer het hoofd op Omtdaj ik het niet pas en ïvond n et e n h er en nog wel een m