Goudsche Courant, woensdag 19 juli 1916

IVo 13i4S Héle Jaargang Woensdag 19 Juli 1910 Ppijscöupant eerste kwaliteit RUNDVLEESCH Lappen mp s om 70 Ct Gehakt BB Polei 70 Rollade 7B Biefetuk 85 Rip z bn I 78 f Rosbief 75 Ossenhaas 85 Rundvel 80 AANBEVELEND M J VERZIJL Kleiweg 36 GOUDA 25 Telefoon 379 KLOMPEN Prijsopgave en levertijd gevraaad franco Rotterdam flinke partijen KLOMPEN in alle maten 1 Br fr lett P P D NIJGH VAN DITUAE S Alg Adv Butó Rotterdam 18 HomeeopatischB fieieesidiliilii van SCHWABE en VOORHOBV by 1 16 firma Weijer en Hoeflianer Apotheek i Gouwe 135 GOUDA Tel 37 Fijne Likeuren WiJNAND FOdHNK AAislerdam Verkrygbaar 10 Fipma A DAM Kleiweg Gouda Tel 87 Adverleorl in dit Blad Boskoopsche Rozentenloonstelling in den DIERENTUIN K Z B a s GRAVENHAGE VAÜ 19 22 JULL GEOPEND wap 8 5 en 7 il uuf 19 JULI f 2 ENTREEPRIJZEN 20 JULI i f I 21 22 JULI 0 50 Vooploopig bepioht HENRI TEB HALL S GROOTE REVUE Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon Bij de Firma 6ËBR8 6RAAUW te Amsterdam Singel i92 Tel 6469 is weierom verkrijgbaar HelSexueelefrafetuk fCen natiiurweten Boha ipeiyiKe psyohoiogische h jrjpiëniscKe en seoioiogisehe studie voop ontwiiclceldeii door i I WH I 1 Pjttf pr AUOUST FORIEL FRANCO LNCd niis f6 90 febondén in stevigen lim tÉnd Be dll a itinjmaand lijksche termijnep van f l beid geboden om met 41 hetgei n rechtstre s of zydelijngi van iabg of van met hétl g lachteleven in betrekking ataaf jjcen té mai i dai ongeveer een kwart eeavi geleden tot groote sohij e van ona yolk nog Hét dit wirk wordt aab het ontwikkelde ptSl lielÉ de gele I met hetl geslachtBleven in betoekking staat KenMa te maUou ua uut ovnoi oou awcl ocuvtj gctiuaii uui luu a ouuinit v u vuo yvx uv tikken dlepè dniaternie gehnld was waarin wigeis de opvLtSng dier dagen alléén de ontoéht óf het t4eval licht mocht verspreiden Safarooitavallig sleets voetje voor voetje iaf nxen er sedert itöl overgegaan een tip vah dien dichten sluier op te lichten en ia het aatstzgn ftDgstvaUigsten de aohterlijksten tot de ei jkennlng gekonien dat hun jongens en meisjes er ook w l iets vanifbebooren te weten Men böpaalae er sich echter toe m t van hi t onderwerp llwhts de phsysiologi ohe nkechanisché zyde t e te lichten en verloot daai b hetbelang uit het oog dat bet ook bp elk and gebied voMoifis heeft dacht alleen kan het aangenamtnh gevaajlyke ervan waftirdooriht den ongezonde leuws erighéid foevredigd We d étt ve t dat volgens PixtL Paolo Ma tegft za o I lanten Jeven islf Dit begrepen te hébben ia de groo e verdieni t9 van den geleerden schr ver a i dit jwerk i A ii Exxlsele BÖoof i 3t cttls33E©ri i O üï o © n i 3 Djj flirt ded mensch Algemeenheden ijv zé ht sexneele snoèvery liversclójnselen van de tezneele tl zwangerschap en moedMiefde lUsOlé d etrekkingen der liefde i I I ic i en van het hu itelyk 1 Oorsprong van en ongehuwd zyn Minnen vryen enz bastaarden 10 fbtbod van het huweUjk de vrou van de geslactltadrift JS i hetj zieleleven é bl den qian moed ybor lantingsdri 31 ongehuwde staatj l fte phyaiscl rgeyen en dwepen jffinlbffllbuweiyKe tschheid en 3chaamtegeVoel c Fetiscl Hoofdstuk IV D geslaoljtsdrift i De geslailitsdrift van deiilman 2 Dé getlachtsc ft Hoofdstuk V De sexaeele liefde en de verlge yerscfaijnsejei sexneele liefde a De psyobisohe vefschynMienfder sexaéele lic De f iornographische g est sexneele hnicbelaiij preiittéhl i4 in sqhaami iefde bij de vr w oude vrijsters passiviteit en rarlangen zich apenliefde rontiM TronweUjke jalonzie ooquetteri vrouwelijke toti den godedienMtJ Voorbeelden uit het leven 1 27 j sexueele leven van dén mei jlpromisouïteitsleer 4 Buwelij ea8 9 Wet der overeeiikomi by de geslachteUjke ioophnwelijk huwe aOUDSCHB COURANT BESfTELBILJE R I Ondergeteekende wenscht van de firma OEBRS fRAAUW te Amsterdam Singel 192 franco teitvangen en ta betalen in maandelyktche ter ynen i f 1 of 4 contant f door Pref Dr AUQUST PORBL gebonden in linn n baod voor den prys v n f 6 00 WooBillsn Haam het Hoofdstu fVl Ethnologie aaraprong sa geaóhiedenia van b het huwelijk 2 j De ondheid der huwèlijksinstellingen 3 Critiek d 6 Bekoringsmiddelen 7 Vrijheid der keus 8 Geslaohteiyke teeli tusBohen bloedverwanten 11 De rol van het gevoel en de berekeninj teeltkeus 12 Rolofhnwelnk en koophnwelgk 13 Teruggang van het lijltsgoed 14 Hiiwelijksplechtigheden en verlovingsgebrniken 15 Bpdrage tot de gescbiedenis van het bniteneohtelgk ge aohtsverkeer 18 Terugblik 19 Bglage Invloed van het ras op het geslachtsleven Hoofdstuk X Het sexufele vraagstnk in zijn verhouding tot geld en bezit geldhuwelyk prostitutiën koppelary het wezen der oocotten en maitressen Hoofdstuk XI Invloed ven de uitwendige levensvoorwaarden op het geslachtsleven Klimaat landleven en stadsleven eepzaamheid gezelligheid en fabrieksleven Landlooperij familie Zero Amerikanisme Herberg en alcohol Rykdom en armoede Adel en stand Individueele levenswyze Internaten Allerlei Hoofdstuk XIV Geneeskunde en geslaohtsleven Algemeenheden Middelen voor bet regelen eventueel verhinderen der bevrachtingen Hygiëne van het huwelgk Beroepagehe van een aits Behandeling van sexneele zidtten Hoofdstuk XIX Terugblik en perspeotief van de toekomst Utopistisohe gedachtenover het iedeale huwelyk van de toekomst 300 Doorhalen wmt niet verlangd wordt notaris LOVEN TE TILBURO 40 n I zal voor zyne Frinoibalen ÊLe op Woensdag 26 Juli a s WHSm by Inzet en op Woensdag 9 Augustus a S by toew zlng telkens s nam 4 nnr in HStel A JANSSEN aan de Spoorlaan tegenover het Spoorwegstation aldaar Publiek Verkoopen De gunstig gelegen sedert eeniga jaren grootendeels in Onltuur zynde TERREINEN aan den Dongenschen weg onder TILBURG totaal groot 34 H A 53 A 50 cA te presenteeren in perceelen en massa s Biljetten en kaarten op aanvrage by den Notaris verkrygbaar Inlichtingen bn den Notaris en by dea heer TIUMENaA Opzichter Nederl Ëeide My Bradasoheweg 27G H S KumtmMlstélfM zija bwUI m torriMi d or Koopnv op liao arinB aar ni f4 i Quaraaa MAAR EMr IY M AAROM DRINhiEN WE THUIS DAN OOK GEEN VANNELLES GEE3F OKEN THEE EEPS THEE DIE 2C9Ó GEURIG EN HEERLIJK ISEN ZOOAl 5 JE HOORT CÓÓ VOORDEELIQ UITKOM 18 Juli 8 uur Eereté Orgelconcert in die 8t Janekerk 31 J 2 uur leboiiw voor Boi n Wawn tocEioht Onderwan Romjniiectle Armenzorg BelBéM TemMnn wit g P0 W medecMIng te raogm ontrSMIlBtl Tsa TergaderingflQ coneirtea Tarmakelilchr en u om dsM dM lp U W Id vnnaëldaiik £ iJ3f JSi m £ 76 VÉH MoMjlieÉ r l 1111111 iimn li tM ut Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrflwlel BlnotrMehe Drukkerij l¥ arwell Rijwielen liji hiI slirijjk H lH il prijs ADR DE GROOTriKleiwe 79 GOUDA Prysoouranten gratia IMPORTEURS 0£BR SIEBOL AmBterdam 3iTÏG ia ws eqa d 7 ©art©aa ti©lDleLd vóór G o u d SL © aa Oaao stxelcexu Versolaijiat da Ugk behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 85 Idem ftanco per post 1 60 Het Geïllustreerd Zondagsblad Idem ftanco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaa Markt 31 b j onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 6 gewone regels met bewysnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Telefoon Interc 82 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen warden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 36 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon lutero 82 V evers A BBIHXHAN EN ZOON Aan het Oosteiyk Front In Wöltoyniö Itet Oodtenrijks che coinm ntqué van lö Juli luiuit Iji dl boeuowinA verliep die diag van gne teiprai in de atreok ten noordeib vati i ritiilop ber aoï zoiidierooementi watardig e giedMurteoieeiea Uij Zabic en Xaitanow drongen die HufiH ea onï e vooruttgeBt oven poëten terugi i e uau vaileu op onze atellingten mis lukten ondier zwai e verlieaen Vuor dien vijiï ndi Ook ten noordien van Kadüwolow ten zuidiweeien van i uafet werdieu d e vijau dielijke aanvallen atr geslagen ltua ii che aanvallen bij Riga en LAizk afgjeaaagefni liet Duits che conHnvuniqué vaa lö Juli luMlt lilnidénibuirgi De Kuenen zetten teni Z en Z O van itdg hun kractitig aiaiivall ni voort die vóór on e HtelUngex bloediig mitflukteft WaAriJevijuiui tot in onEse loepg even diroog went bij locJir eewi legenaaaival teruggeworpen l rihö Leoipüld van Beieren Er hadkHet g en tHJzondere gebourteöieeieo plaats Von i4i i ingien De toestandi i o ver het geh ed onveirandlerd De Rugsitfche aan vaU tt ten W en Z W vaai Luzk werdten v oikonseu ai ei a en bothiBei ilegier Alg zi0n van klein gevechten had ni tS van betewkeni gtaatö Van het BaLkao ierredn vaW niet nieuws te vörmelden Aan het ItaliMUische Front Artinerie njdl iltil O o al t e n r ij k a e h e oonuminiquó van lö Juli luid la het urtleirgebied werd een vijh au uelijKe aanval op bet Tbui wieöer Jüch aEg i ag en Ons froni tuSHOheiu 1 U U roolaHpa eu het ABllacbHliai akoiedrt akele © ctoren in die DoXoin ieleji tondieai ondiei een levenü a rtiil erie uiujr Op het Karintialcihe Iron t dlureii die artilletrlegefveohiten in den Fellaaieetor voort Ook de Marboiige h teHingi werd s nachta door de IlaliaaniStQbe artillerie beeichoteni In die l M pgiravou ten n ondlweetteto van l ontebbft was s avondis eenilajiider geveohtötgödruis hoorbaar Van onze zijdie waren ïaar eventwei gieen troepen in den atr Jd göwiltkeiidL Op h t Isiomzo fponi onitwikkelde de vijaüiideli e artillerie namieliik teg in het bruggwhoofd van Gofz een levendig eir werkzaamftLedd Van het Balkaofroni valt aein nieuwe te uveidieni irnuiy up tuil J e vat tóteiling van inn Miiiiuupri eii n o lig werUi x x werd toen eeae b alLng geduaaki ülot iieze voji maand tot maand zouden i tiigoit totdat in dea z mer een maxi uiium luereikt zou zijn Deze stijging zou moeten diieiuen oni de lanüioour weTB siohaddoow te stellen voor het reniteverliee en de opsgagikoiSten die met het bewanen dier voorradien gepaard gingen Toen in den zomer van 1915 de prijc en voor dien nieuiwen oogisi van wintoraarcïappeien vasitgeaiteld werdeiii naim fó overheid ai gxondlpirij het toen ten gevolge der nuaandelijks be Hitijgingen bereikte maximwnj 2 85 Mk per 50 kilo aan weik prije ook wedier geteidelijk venboogd z u woidéo Voor dep nieuwen oogiat iel biet ooraipronkelijk maximum op 4 Mark gesteld welke piija ap 15 Föbruari 1917 zelffli tot 5 Mark zal fftijgien Dit aijnjf zooals dfe Voirwftrtö opmerkt aog pos dieprodluoenten prijizen waaroij dötti nog de winst van de verdohillende handelOiren konrt De prijö van nieuwe oardta ppelen it op lU Mork per 50 kilo gieêteld van 1 Aug tui af zal hij enhter tot 15 Septemiber iedere tien diagien 1 Mark en dl rna tot 30 Beptemtoer 50 Pf laiger wordten Dit zijn ook de prwbucente prijzen waarop weder do nooitige winst komt Daar bet déii minder ea onbemiddloldten eohter onr nïoiMijk la aalke prijaea tv betalen moeten die giemeeiiten hun dSe teg n lagere prijzen leveren Het veiröcïhil woidit voor één tterdie dioorhet rijk ia Pruiwen voor he t twec di derde door ten Staait vei goed terwijl de giemieieniten die re t van het veriies op dien aardappelenverkoop luoeten diragiem De VorwartHi verklaart niet tebegrijpen waarom de prijizen zkh hoog moetein zijn maar hoopt dater ten mineifco aiet weder te weinigvoor da eimsiu mptie beöehikibaair zalzijn en de regoering ni evenals hetvorige iflar de mialxiimim5 riJBen nogbooger zal opaiöhrooven Hbld In G r i e k e n1 a n d De brand van Totjoi Het fedt waarvan de Italiaanöohe en Zwils eirflirbe bladlen meldSng maken dat fte brand in het bowcfb van Tatoi terzolfdertij l op ver ïhillend © punten uitg 3brokeu isi wordt door de Weenisï he bladlen opgevat ak eenbewi jH éaX er brandsittehting plaatrf gehad heeft Het irieksbhe gezanteohap te Berlijn dieeldie een niedtewerker van die Loltal Anweigier echter nvedie tfathet niet uan brandistiehtiug gcloofdt llt t ia up het oogonblik in riekoudaiiKt zoo warm en aoo droog dat vonken viin een locomotief uit een sn hoorsteen of van een sigaret voldoende zijn om en boaichbraad te vciroorzaken Het gtezauilschap deelde verdleir nsede dat niien niet kan eipreikem vaa ee n palelsi in het boekdi maar i n lioogs te vaqi eéa landhuis van dien Kouiagt ea ook niet vaa kazernee Er wae ia bet boach alleen een klein hiHfl voor de waohtipioflten liet landgioedi dat in vlammea isi opgegaan ligt ongert eer 20 K M landwaartöi van Athene t Moteuhoogier Uian die statl Het groot © praohlige uieiuien psiuh van l atoi wa de trota van wijlen Koning ieosTge Hij had zofgvuluig alle maaiiregielen gie troflea om bel busch te behoedietn vooir een brand Overal langs het uoSuh titouidie n gienKtarmerieposten Ook ua aen üoou van dien i onin g Uie irgie M iden diewe voor zich ligheidiömaatiogeten gehamilhaalü i uoa lette Kioiiiiir gin opnie op het bosch op diewoaaea in rieiienJand in het a g iineea ea hieraan is het te itmiiKen uat er een einU Rwam uan bet siteisielinatig aiiurau u n van de GrieKSche boasoheib L e ouoavijauuieu van deze botfttcheoi zija nufitetijik ue roudduleude geilenuueilieria fine reeuw duizeaden jai Ui oian yiientün waar zij langu komen opüat Ie door de hoittaiKiUül gepWe gr wii niftuw girt n g©e4t vottf hun kuditen Dit egoïsme en deao kjjnibeitl heeft het vrueger bloedende en vruchtbare Altiku veranderd in eeu gloeieiwle steen en zandiwoeetija ttiX waren velen die er aan twijfelden o het ia den l X p der tijden ounk 2 j te aanplouUngeu looib jveer gelukken zou Attika oecoaoiuiiibiish te Drengea tot dien ouden roeni Hel i utoi Düfcoh wüh bet bewijsi dat dit nwgelijk zou zijn Wanneer in den zouiei de zou overal in Attika haar ontvtudiragdiijk heete stralen op elke illuimibieedto uitgiQdiioogde aartte zondl Um was het 8t da kocd in het Tatoibü W h met zijn groote plataauean pijnboomeiii en dennen Hier zodil ook Koning Conatantijii heiTötei van gezondheid in de laatste voor ham zoo moeilijke jaren Het Ijfjöob is verbrand en met hetbu h het landihu is waar dekoniuklijko familite in allen eonvoudi woonde Ook de metkerij waarvoor deKoning zooveel bd angst oil ing had zal wal een prooi der vlamanen geworden zijn Krygsverrlchtinfen ter Zee Een Benter telegram uit liOi dea d d 18 Juli meldt dat het Briteobe itoomasobip Virginia door een onder Keeër tot Kinken is gebracht Een gedeelte der bemanning isgered In DuitaicliUad f i ee5iie ii eai in Uöi uuib oheu xti Ksdag L e L i kai Ani ticnrijtt du lö Juli a ii ue irttutirtiftingen van men aiijköKuibMiiier met ue paptijteideri in üen ivijivsiaug g i tere vijl uieii heboen gtiüuui u jje t eu preKiugcn i ijn geueaii V our zoover 0 ix kal Aiuaedgci vecneein heeU de KgMttiuisieiier na een lange reüe óvej Oien algemiee Uieu toes iaikii in politiw militair eu eoononviti ch opzicht doK bijKonid eu e qutteötiee beibaiutietemd 1 ite uiwèenawAuuigen van uien KaaiisetiB r weideji gï voigd di jor ü iepgaand soj eniüturinigtm waarbij de partijleider jnet volte vrijfmoeiïigtieid nun beechouwiiigen uaiv voeruieai twtreöende de éoor dien Kanr etif j aangew terd quaqjitiee Aan die beaprekingtetn namen loll vooa de vri i conaeirvaitiev a frciilMrr Von Gamp Massiaunen voor tiet ciRïtniffi aJEgier vaaniligti e fcipahn vooff dia vrijzinnigen Von l effer en voor de sociajaldetiKocraten iScbeidiEHuan De uitersi linkBiehe pa rtij dier aociml demooraten waai niet verteigenwoonipd Volgerifl een bericht uit Bramen i de koopman AUred LobaMana voorzitter van de Reederij welke dé onderzeeboot Deutechlandl heelt uil geru dtuior de foouiteit der lieebt en Staatswetenfiobapipen Tan dji Uni vensiitöit te Kid tot doot jr honjorie eauaa in die alaatflweteasohappen benoemd De aardlappedouod Nog Jiteedu heerticbt er in de groote steden in Ouit pnland aajxtappeinuud De oude aardappelen zijn bedoivem en de nieuwe konien niet of in te kleine boeveelbiediein aan Ook voor den komemden winter tüchijnt bet met die voorziening oer volking met d it bijna onontbaorlijk voedïng nrjidid ei Jiïind eir giunstig te staan wanneer men tenfnüneie die voor dien oogst van wintioraafdlappeleji vastgestelde moximiuimprijaen als maatstaf mag nemen In bet eer e oorlogeioog tjaar lie pen de prijzetn dier winteraardapipelein van dien nionnial en prijp van vóór dien oorlogi welke zelidfeai ho vger werd dan l Mark per 50 Kilo zoo De Oorlog AAn het Westeiyk Pront j el i r a D i e b e comiautuiqué van auli luiutt i ifii ZuiUCTi vaii oe i CiW vielen Ue i uitöclieire groteren iMén itotk aVümÜ eu 0edui ttiaie ileQ ipL Iit iws i i awic ëioiiiiiQgieTL a au f af liet doirp bi ac ie0 tut L a Mainetia ÜMtemike Hup iftgjngieu huu aware v rlia2 ai kgalteifc kon ieu lie iHiitecbeira aich niet vaa li4 MüjüButuDettti mieieie iier ina kea i riigè Wiwial het oofltteüijike cteoi vtta het Idiy J iiatóh 4 D nnien te drï ng tn w aiée stryri voortóftw t h l a liuikei MaaBiQ ry r miMukie cÉ ov Tial Op te l raTiochie loopgravM bij HöuveJ 304 Op Jeiïi recdierr QWer wenJ die ii cht giekeonwuTikt doot l echtén iit de rvabijheid vaii èk tiJfapeik öaiiute i iu ea ten Ve telji van i l ry Overal wenden dé Jl uttscrtLer teruggieolagieta De artilleijifwtinjd wöff vrii lev euidiig in atreefe vaa J a Lairfie en het bosich vaui L benioiö Oip de rest vaia het froni wa j Ie nftêht kalm litit Kikgelftoho coiumiuniqué van 18 Ju4l Itiidit MiM en r ig iii beleimnimiiati dto krijgelvwrU in en iea Noontea van OviUerw vorldlordten v ij op een l ytit = i n dxiizeaid ym dis dreven diea vitan uit zya kractiti £ vei wfcle mu t Wig i uiiv luunfn v fflïeu g vaaiig n en maakten zas inacbinegeï worea buit Wy dieden een geeïaagldlen rtaiiival in cleft Ouitöche loopgraven bij Wyt Hfliuöte een Duitsche aanval bijiGin chy ward dioor om vnur giefnutlU Het D u i t 8 o b e conftnuniquó van 18 Jnii lubPt Op het aoondteilijk diael vaa het firoiit werden op taLrijfee piu ten vijaijdieüjike patrouille vóór oaaze hintieMiaaij en teruglgeiiireve Eefn onzer patrouille hieeft in eeiii Engelsicha loopgiraaf ten Z van Venmeiler eepi officier vier oadleo officieren en elf Hiarii gevangön giemomen Aaji Ueidie oevers vaai die Somimé benflïite lie vijand den diag voor die artilierie vooirberading De ktradhitigie aanvallen die zij si avondB e d n ohïe op Poaièreö en die aitelling tetn O daajrvan op Biadie La Maiflbmnieitto Barleux © n Soyocourt dieden zijn overal onder aware verliezeu van fen vijand nMrfukt Éfn het Maatf göbied was xvk vuur im eai dlin levendig en kwam het tot kleine gtevechten met tiodgrama teni i em de oranijeschijven aaa Hij deeidie zeker met u dluölUit als t i De prins noCni dieh It en cDb andere helft gaf bij beleefd teru Hoe genoeglijk zitten wij hiertoüh zeidö hij ik ben veroordeeld zorf kwi aJleien te eten dat mijn wenöoh diaarin tijdleli verandiering te brengen wel billijk niagiheelen Wilt gij mij zoolang gtj bierzijjt gezelsicftilap houdien nvegiff uiwDaja Ik t ik naj geheel naar denwil Uwer Hooghtdd Indiien h 4 u aangenaam isi zalik Hobrecht verzoeken ontse tafeSte deeden Zij fron e even het vijörhoold Ik laat dit geiieeJ aan Uw©Hoogheid over mïjn girootvadier ooodügde altijd zijn gasten zondier nniltéraadiplegen En had bij dSkwijis godtem N eni aar tdch zoo niu en dian Bij bqjzondiere gejegienhedéini Ontving hij niet giaame O npeen En glij hieid g j er ook nietvan Volstrekt niet Weinitt dan weten wjj he Wij cfoen A wij thiia waren en au9geen ga6 te n Beneficia aandetdle Oudte hoeren aagien wij akwijte en gaarne bij o iö waaneer dokter Waoiinita misschien Dokter Wachnitz heelt een huisiboudien waaraan wij hem niet nwgen ontlrtekken Hij zal oveaw gaarne af en toe eene de derde in ona verbond willen zijn En au tot zi nfl mejnlÊrouw Daja 1 ik zal d koffie im mijin fftudteerkomer nenwa en er een siglaar bij opsteken Rookt gij miBflchien ok Mag ik u wmirï een paar sigaretten laten brengen Zij zog hem omtsteld aan Dank u zeer Hoogheid zoo gioënianicipeeird ben ik nogi niet Zij stondi voor h enï bemiiinieii ijk en toch fier glimjachiend en toch in ifldlere beweging in iedteren trek dien ernst van baar wezen aan dien d ag leggiend De prin 9tak haar plotaieiling de band toe Braai geslproken zeidia hij groette en ver derde zich Wo nxuth nam eerhiedOg hetatelrvet uit Beneddota s hand zioh soms haar trotsOh hart afspiegelde zelfs dtta als haar mond zioh tot een gliimillafJi plooidie Ken gilanS van genoelg n lag op het geSoal vaa den prins tpen hij peinizend de blauwe rookwolkjeö nasloarde die voor zijne oogen verdfwealiH ai de vooroordeelen waarmee hij Marga üaja in zijn htis had opgoj nomen Vriendielijik schijnt de zondk orhetgeofiend veneter Er werd aan dte dear geklopt Wa irauth trad binn Op een zilveren blad hratóhtMjd © couranten en brieiven die Zonda aog eens eoctra van d post werden gehaaid Ciüwoonlijk waren het enkel stwkken voor de klimek want die parMcuitere corireis ondentie van dteze ar meni nriobtingi bele fcend o niet veel De Prin nam dte stukken op oq zag ze na Plo tiBe4ingi cdirikte hij op Aan die zahgerie Marga Dada Het waö een gToote brie waatrvan het ad ree een mianneniiandi verried Een mannenband Misis cbien bericht van de direcöe van een e owwfeürg Neea ile badden nveestal een gedrukt booftP een fft öWpe4 of zoo iets Een brtef dioor eien roanraenhand göaichireven En Marga Daja wae krtntera alleen op d werelö Met wi n corra pondi ert zi dan Eni plotsie Feuilleton ting Hi hiet het hem te blaaen De Geluksster door NATHALY VON BlSCHSTRUTH Nadruk verboden Was Uwe Hoogheldl langentaidHl Ooötenrijk Klaarblijkelijk wilde zij van het nieimi Hobrecht afateppen Tivae japen lang wa ik inWeenen eta Praag nie alleen om in ïwetdlcijaen te 8tudèeir tt maar ook oni land en vo4k te leerem keincielu Ook hierfeij höb ik aan Hobrectit veiel steun gdbad De kleine dokter houdt van kunflt hij dweept met muziek = ïang apro poö wilt güj dieBan co certvleivgieil niet eenfii bMipelem om D gemoegen te Ho a Ató hij zoer nHisikaal ontwikkeld iff zal hera mijn alpel niet bijzondler befeagm Zij nam een sinaaöftpped van de schaal e n begl ndSe kalm te sKïhiUen Welk een mooie vrucht P Hetmoet todh heerlijk zijn zulk eem giow app il eigienlMindag te kunnenplukken Zeirf eenri sobildie uw girooivader di 94n u toï p W zelf Zij la to nam haar bord en boo4 Hoe kwanii Marga Daja zoo uren lang zoudier bescherroingi in dieoi sneouwdtoi die zuUto n Oodlottige gevolgien v oor haar hadi V Een woXk trekt voor de zon Wte kan de schrijver zijn van diezen brief i Zal bij hem aelf aan Manga Daja brengen t Neen dluiizendmaal neen I Wat gaat het hem aan Bezorg diezen briei aaa t adirosi zegt hij met eene haasitige beweging tet WaÉtouth Vervolg ene staat hij op n loopt ruötelooe die kamer op eii iiioer De zon verbergt zich achter die wolken de luoht betrekt HOOFDSa UKXXlII i Neen zij bemind Hobrecht niet zij ateJdie gwn beiang in hieim dtot wist prims Percy nu até een voldlonp gen feit Niiet harie k el afwijizendé wfyardlemi haire onveröohailigheid over dit tliema haddien hek dit gieizegd maar haar oog èaX niet iiegön kon dét warm en innig prak zelfö ia n ale ïij het nie wilde toionen en waarin Prins Perqy zat als naar gewoonte in het aaion thee te dlniaken maar hij vond het Ir vervedead en eeatoaigi Hij gevoelde erbehorfte aan Marga Daja Hel gelaat aan den overkant von de tafel te aten aW moest zij ook aan d © theetafel de honmeur waaxnemen Terwijl hij langaaam bet k pjeaaa den mond br€ngt toovert z n fantaine hem het beeld van het jonge meisu je met al de kleuren die hrt g©heimz nig verfanjgen naar biet ouh bereikbaar siohoone dton irtenekih aanbiedrt op het palet Wordt vervolgd